Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a MDS // RDN(20)

Mais de ADR Nord(20)

Anúncio

MDS // RDN

 1. 14 iulie 2016 Proiectul: "Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” “Managementul De eurilor Solide în Regiunea deș Management al De eurilor nr. 8 din RDN”ș Prezentare: Regulamentul Comitetului Director Local (CDL)
 2. Regulamentul este compus din 5 Capitole: - Context; - Scopul i atribu iile;ș ț - Componen a;ț - Func iile Comitetului Director Local (CDL);ț - Dispozi ii finale;ț - 3 Anexe.
 3. Capitolul I – Context - Ministerul Federal pentru Cooperare Economică i Dezvoltareș (BMZ) al Germaniei, prin intermediul Agen iei de Cooperareț Interna ionale a Germaniei (GIZ), în colaborare cu Ministerulț Dezvoltării Regionale i Construc iilor al Republicii Moldova,ș ț implementează proiectul “Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”. Scopul proiectului - Îmbunătă irea condi iilor de furnizare a serviciilor publice localeț ț în Republica Moldova, totodată sprijinirea actorilor regionali iș locali în corelarea nevoilor locale la priorită ile regionale iț ș na ionale.ț
 4. Realizarea acestui proiect – pilot se bazează pe cinci piloni sau domenii de intervenție:
 5. Capitolul 2 - Scopul i atribu iileș ț - CDL va asigura o mai bună cooperare între principalele păr i interesate în implementarea proiectului în particular,ț i a politicii de dezvoltare regionale, în general.ș -Va asigura monitorizarea principalelor ac iuni;ț - Va evalua riscurile i problemele i va oferi recomandări;ș ș - Va promova proiectul la nivel local; - Va audia i va aproba planul anual, rapoarteleș trimestriale, raportul final al proiectului; -Va asigura transparen a i durabilitatea proiectelor prinț ș implicarea activă a beneficiarilor.
 6. Capitolul III – Componen aț CDL – este alcătuit din Pre edinte, Vicepre edinte, Secretarș ș i membrii.ș Pre edintele,vicepre edintele i secretarulș ș ș sunt ale i prinș votul majoritar ai membrilor CDL; Membrii sunt persoane desemnate de partenerii proiectului, care participă la reuniunile CDL având drept de decizie (reprezentan i MDRC, MM, GIZ, ADR Nord, APL de nivelulț I i II, IE, CSP, IP, SSE Flore ti, ONG, CLC). Anexa 1ș ș
 7. PRE EDINTELEȘ - Convoacă reuniunile CDL i conduce edin ele;ș ș ț - Propune agenda reuniunilor; - Reprezintă CDL în rela iile cu ter ii;ț ț - Semnează procesele – verbale al edin elor.ș ț În lipsa pre edintelui atribu iile respective suntș ț îndeplinite de către vicepre edintele CDL.ș
 8. Membrii CDL – atribu iiț  Participă la reuniunile CDL;  Discută aspecte relevante legate de implementarea proiectului;  Urmăresc îndeplinirea deciziilor CDL. Desemnarea i înlocuirea membrilor se face de cătreș conducătorul institu iei partenere reprezentată în CDL, prinț notificare transmisă Secretarului CDL. Membrii CDL nu sunt remunera i pentru activitateaț desfă urată.ș
 9. Secretar CDL - Este ales de membrii la propunerea Pre edintelui CDL;ș - Asigură pregătirea logistică la reuniunile CDL; - Prime te i după caz întocme te documentele suportș ș ș relevante desfă urării reuniunilor CDL i asigurăș ș transmiterea acestora către membrii CDL; - Facilitează i monitorizează implementarea deciziilor CDLș i asigură schimbul de informa ii între ace tia;ș ț ș - Asigură arhivarea, în format electronic i pe hârtie a tuturorș documentelor referitoare la reuniunile CDL; - În caz dacă secretarul lipse te din anumite motiveș obiective, pre edintele CDL va desemna un membru alș comitetului.
 10. Capitolul 4 – Func ionarea CDLț - edin ele CDL vor fi organizate trimestrial;Ș ț -La necesitate, convocarea CDL poate fi solicitată de către 1/3 din membrii la orice etapă a implementării; -Înainte de fiecare edin ă a CDL va fi elaborat proiectulș ț ordinii de zi cu posibile subiecte pentru discu ii.ț Anexa 2 - Orice membru poate propune subiecte pentru ordinea de zi, care le va expedia secretarului pentru a fi incluse în proiectul ordinii de zi.
 11. Procesul de luare a deciziilor - Deciziile luate în cadrul edin ei CDL se aprobă cuș ț majoritatea voturilor celor prezen i;ț - În cazul apari iei unor divergen e de opinii, se înregistreazăț ț în procesul verbal iar pre edintele convoacă o edin ăș ș ț separată pentru a se ajunge la un consens.
 12. Procesul verbal al edin eiș ț - Rezumatul discu iilor i principalele decizii vor fiț ș înregistrate în procesul verbal al edin ei în conformitateș ț cu modelul din Anexa 3; - Procesul verbal al edin ei va fi distribuit de cătreș ț secretar tuturor membrilor nu mai târziu de 10 zile lucrătoare din data edin ei respective;ș ț - Procesul verbal al edin ei va fi semnat de cătreș ț pre edintele i secretarul CDL.ș ș
 13. Vă mulţumim pentru atenţie! Agen ia de Dezvoltare Regionalăț Agen ia de Cooperareț Nord (ADR Nord) Internațională a Germaniei (GIZ), RM, Băl i, Pia a V. Alecsandri, 8Aț ț RM, Chișinău, Bulgară 31a, T + 373 231 6-19-80 T + 373 22 22-83-19 F + 373 231 6-19-80 F + 373 22 00-02-38 adrnord@gmail.com
Anúncio