O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Instrucțiuni pentru utilizatori din cadrul APP II (Etapa II)

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 26 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (14)

Semelhante a Instrucțiuni pentru utilizatori din cadrul APP II (Etapa II) (20)

Anúncio

Mais de ADR Nord (20)

Instrucțiuni pentru utilizatori din cadrul APP II (Etapa II)

 1. 1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Instrucțiuni pentru utilizatori din cadrul APP II Etapa II Liuba Baranceanu Specialist management proiecte, ADR Nord 25 iunie 2012
 2. 2. CADRUL GENERAL ȘI SPECIFICUL APP Scopurile APP sunt:  Selectarea proiectelor care urmează a fi finanţate din sursele FNDR;  Elaborarea Planului Operaţional Regional 2013-2015. Specificul APP 2012 :  Desfăşurarea apelului în două etape: 1. Depunerea de către aplicanţi a Notei Conceptuale (NC) de proiect la ADR, evaluarea şi aprobarea lor de către CRD; 2. Elaborarea şi depunerea cererilor complete de finanţare: pentru NC selectate şi aprobate de CRD.
 3. 3. CADRUL GENERAL ȘI SPECIFICUL APP  Cererea completă de finanţare va fi depusă în termen de 60 zile calendaristice de la data publicării oficiale a listei notelor conceptuale de proiecte aprobate de CRD; 21 mai – 19 iulie 2012, orele 16.00  În cadrul acestui Apel vor fi acceptate proiectele însoţite de proiectul tehnic al lucrărilor de construcţii. Documentația tehnică nu va depăși 24 de luni de la data eliberării/actualizării, iar devizul de cheltuieli urmează a fi actualizat în ultimele 12 luni de la data depunerii cererii de finanțare.
 4. 4. II. Cum se prezintă Cererea de finanţare
 5. 5. Cererea de Finanţare (CF) Solicitanţii eligibili (APL de nivel I şi II, ADR) vor prezenta pentru fiecare propunere de proiect câte o cerere de finanţare; CF se prezintă în limba de stat, dactilografiată; Solicitanţii vor fixa CF şi toate documentele suport într-un dosar unic în ordinea stabilită de Instrucţiunea pentru Utilizatori; Solicitanții asigură completitudinea dosarului sub răspundere proprie, aplicînd sigiliul şi data de prezentare pe colet.
 6. 6. Formularul complet de Cerere de finanţare 1. Descrierea Denumirea proiectului ( Clară și cu referire la obiectivele propuse); Numărul și denumirea priorității; Localizarea proiectului (regiunea, raioanele, localitățile); Suma totală și suma solicitată din FNDR a proiectului. 2. Sumarul (max. 1 pag.) Durata proiectului; Obiectivele proiectului; Aplicantul; Partenerii; Grupurile țintă; Beneficiarii finali; Produsele și rezultatele proiectului; Activitățile principale ale proiectului.
 7. 7. Formularul complet de Cerere de finanţare 3. Descrierea proiectului 3.1. Obiectivele Proiectele pot avea 1 obiectiv general și 2-4 obiective specifice trecute prin metoda SMART 3.2. Relevanța și impactul regional al proiectului 3.2.1. Relevanţa proiectului în raport cu obiectivele, priorităţile, sectoarele şi măsurile Apelului de propuneri de proiecte; 3.2.2. Modul în care proiectul se încadrează în strategia locală/ raională/ regională/ naţională/ de dezvoltare, corelează cu alte proiecte finanţate din fondurile publice/ private în regiune/ raion; 3.2.3. Nevoile/ necesităţile şi dificultăţile atestate în regiunea şi sectorul respectiv; 3.2.4. Avantajele proiectului şi ale activităţilor propuse pentru satisfacerea nevoilor/ necesităţilor şi depăşirea dificultăţilor vizate.
 8. 8. Formularul complet de Cerere de finanţare 3.3. Potențialii beneficiari  3.3.1. Grupurile/ entităţile care vor beneficia (direct sau indirect) de rezultatele proiectului;  3.3.2. Beneficiarii finali şi numărul estimativ al lor;  3.3.3. Motivele selectării grupului/ grupurilor-ţintă şi a beneficiarilor.  3.4. Descrierea detaliată a activităților 3.4.1. Tipurile de activităţi; 3.4.2. Descrierea detaliată şi în ordine cronologică a activităţilor, care urmează a fi desfăşurate în vederea obţinerii rezultatelor scontate, justificîndu-vă alegerea făcută; 3.4.3. Stadiul în obţinerea avizelor/ autorizaţiilor necesare implementării proiectului şi data estimată cînd pot fi obţinute avizele/autorizaţiile; 3.4.4. Tipul echipamentului, diversitatea şi modul de distribuire a lui, în cazul în care proiectul prevede şi achiziţia acestuia.
 9. 9. Formularul complet de Cerere de finanţare 3.5. Metodologia 3.5.1. Metodele de implementare a activităţilor propuse; 3.5.2. Modalitatea în care proiectul poate fi realizat în baza rezultatelor unui proiect precedent ( în cazul în care proiectul respectiv reia un proiect precedent); 3.5.3. Participanţii proiectului (partener local, grupuri-ţintă, autorităţi locale etc.) şi rolul acestora; 3.5.4. Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamentul, instrumentele etc.). Recomandări  Metodologia ne arată ce trebuie să facem pentru a administra proiectele de la început până la sfârşit;  Este descrierea unui proces, un set de proceduri documentate, o listă de paşi care trebuie urmaţi pentru a derula un proiect.
 10. 10. Formularul complet de Cerere de finanţare 3.6. Durata și planul de acțiuni Recomandări: - Durata proiectului va fi de 6 - 36 luni; - În planul de acţiuni nu vor fi indicate date calendaristice concrete, ci doar genericele: „luna 1", „luna 2", etc.; - E recomandabil ca solicitantul să-şi rezerve în cadrul proiectului un timp suplimentar;
 11. 11. Formularul complet de Cerere de finanţare 4. Rezultate preconizate 4.1. Impactul preconizat asupra grupurilor-ţintă /beneficiarilor 4.1.1. Situaţia grupurilor-ţintă /beneficiarilor. 4.2. Produse și rezultate 4.2.1. Produse (rezultate imediate, tangibile) - ceea ce proiectul va crea în fond; 4.2.2. Rezultate (efecte pe termen/lung). Recomandări: - pentru fiecare obiectiv în parte, definiţi care sunt rezultatele care dovedesc realizarea obiectivului; - stabiliţi o măsură cantitativă pentru fiecare rezultat; - evaluaţi corect dacă rezultatul poate fi obţinut; - stabiliţi care este corelaţia dintre rezultate.
 12. 12. Formularul complet de Cerere de finanţare 4.3. Efectele multiple  Proiectul poate fi aplicat pe o arie geografică mai mare din regiune?  Rezultatele proiectului pot avea un impact pozitiv asupra unui mai mare număr de persoane din regiune?  Rezultatele proiectului pot declanşa un nou gen de activitate, care, să aibă, un impact benefic asupra dezvoltării regiunii? 4.4. Durabilitate și Sustentație 4.4.1. Modalitatea de susţinere/ asigurarea financiară a proiectului după finalizarea lui (descrieţi capacitatea de operare şi de întreţinere a investiţiei după finalizare); 4.4.2. Nivelul instituţional (Ce structuri vor fi create pentru a asigura desfăşurarea activităţilor după finalizarea proiectului?). 4.5. Informare și publicitate  Precizaţi măsurile pe care le veţi lua pentru ca proiectul să fie popularizat/ cunoscut.
 13. 13. Formularul complet de Cerere de finanţare 5. Matricea CADRULUI LOGIC
 14. 14. 6. Devizul general al proiectului Bugetul va fi însoțit de o notă explicativă în care vor fi argumentate cheltuielile descrise în buget.
 15. 15. Formularul complet de Cerere de finanţare Costuri directe eligibile 1. Lucrări de construcţii. Cheltuielile pentru sub-contractarea lucrărilor de construcții și serviciilor de supraveghere tehnică și control de autor. 2. Servicii. Cheltuielile pentru servicii de producere a materialelor informative şi de conştientizare, servicii de informare, servicii de consultanță şi asistenţă tehnică privind crearea şi/sau dezvoltarea capacităților prestatorilor de servicii publice comunale. 3. Unităţi de transport specializate. Cheltuielile pentru procurarea unităţilor de transport specializat necesar (autospeciale pentru colectarea deşeurilor, tractoare, buldozere.). 4. Echipament şi inventar. Cheltuielile pentru procurarea inventarului pentru colectarea deşeurilor (containere, tomberoane, etc).
 16. 16. Formularul complet de Cerere de finanţare Costuri neeligibile  datorii sau rezerve pentru pierderi sau datorii;  dobînzi datorate;  cumpărarea de terenuri sau clădiri, cu excepţia cazului cînd acestea sunt necesare pentru implementarea directă a proiectului, situaţie în care proprietatea trebuie transferată, după încheierea proiectului, beneficiarilor finali;  credite părţilor terţe;  amenzi şi penalităţi;  orice costuri realizate anterior de a fi fost semnat contractul (inclusiv costurile legate de pregătirea proiectului).  Inventarul de uz gospodăresc nu este acceptabil(urne stradale, lopeţi, haine speciale pentru muncitori etc.)
 17. 17. Documentele suport ce vor fi depuse odată cu Cererea de Finanţare (obligatorii)
 18. 18. Unde şi cum se trimit cererile de finanţare  Cererile de finanţare cu documentele suport trebuie trimise într-un colet sigilat prin poştă recomandată, poşta rapidă sau livrate personal (un certificat de primire, datat şi semnat, va fi eliberat solicitantului la primire) la adresa: Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Piața Vasile Alecsandri, 8A Mun. Bălți, MD-3100 Republica Moldova  Cererile de finanţare împreună cu documentele suport trebuie depuse în original şi 4 copii.  Cererea de finanţare, Devizul general şi Matricea Cadrul Logic trebuie prezentate și în versiune electronică (CD).
 19. 19. Ce trebuie indicat pe coletul cu Cererea de Finanţare  Denumirea Proiectului;  Numărul şi denumirea Priorităţii şi a măsurii pentru care se depune proiectul;  Numele deplin și Adresa solicitantului;  Sintagma “A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare”.
 20. 20. Termenul limită  Data limită pentru depunerea solicitărilor de finanţare este 60 de zile calendaristice de la data anunțării despre decizia CRD; 19 iulie 2012, ora 16.00  Cererile de finanţare primite după data limită vor fi respinse automat.
 21. 21. Verificarea administrativă și selectarea PP Se vor verifica următoarele:  Dacă data limită a fost respectată, în caz de depășire a datei limite CF va fi automat eliminată;  Cererea de finanțare corespunde tuturor criteriilor specificate în lista de verificare.
 22. 22. Etapa 2: Evaluarea tehnică şi financiară Evaluarea tehnică a cererilor complete de finanțare va fi efectuată în baza următoarelor criterii de bază: - Coerența documentației tehnico-economice; Datele sînt suficiente, corecte și justificate, devizele estimative sînt clare, analiza alternativelor este comprehensivă, etc. - Relevanța soluției tehnice; Soluția tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/obiectivului acestuia. - Bugetul proiectului. Bugetul este complet și corelat cu activitățile prevăzute, resursele alocate cu devizul general și pe obiecte, costurile sînt realiste, cheltuielele au fost corect indicate.
 23. 23. Etapa 3: Evaluarea Cererilor complete de finanțare de către Comisia de evaluare interministerială de pe lîngă MDRC  Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor, priorităților strategice;  Scopurile, abordările metodologice și tehnice corespund obiectivelor strategiei naționale;  Proiectul asigură complementaritate cu alte proiecte din regiune finanțate din diferite surse financiare;  Aduce beneficii mai multor localități;  Devizul general este detaliat, iar planul de acțiuni este coerent;  Activitățile proiectului contribuie la dezvoltarea zonelor defavorizate.
 24. 24. Procesul de aprobare a finanţării proiectelor: Membrii Comisiei de evaluare de pe lângă MDRC vor evalua fiecare propunere de proiect și îl vor înainta spre examinare și aprobare DUP de către CNCDR. Aprobarea proiectului DUP de CNCDR şi aprobarea finală de către Guvern. CNCDR decide alocarea mijloacelor financiare din FNDR
 25. 25. Procesul de implementare a proiectelor:  Solicitanţii care vor fi selectaţi pentru finanţare vor semna un acord de parteneriat privind implementarea proiectului cu ADR;  Acordul va prevedea atribuţiile şi responsabilităţile fiecărei părţi a contractului, durata proiectului, costurile, sursele de finanţare şi după caz co-finanţarea proiectului;  ADR Nord lansează şi monitorizează activităţile de implementare a proiectului;  ADR Nord prezintă rapoarte MDRC şi CRD privind derularea implementării proiectului;  La sfîrşitul perioadei de implementare a proiectelor bunurile procurate şi obiectele construite vor fi transmise în proprietatea beneficiarilor.
 26. 26. Vă mulțumim pentru atenție! Agenția de Dezvoltare Regională Nord Piața Vasile Alecsandri, 8A mun. Bălți, MD-3100 Republica Moldova Tel./fax: (0231) 2 56 46, 6 19 80 www.adrnord.md E-mail: smp.adrnord@gmail.com

Notas do Editor

 • De vorbit despre ce va include proiectul, c

×