O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

הערות להצעת חוק מס ערך מוסף 8.7.14

1.391 visualizações

Publicada em

Publicada em: Direito
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

הערות להצעת חוק מס ערך מוסף 8.7.14

  1. 1. ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫הקואליציה‬‫בנימין‬ ‫נחלת‬57,‫ת"א‬47176:‫טלפון‬ ,30-7436167:‫פקס‬ ,30-7436147 http://israelaffordablehousing.blogspot.comgil@acri.org.il ‫‏‬‫‏‬8‫‏‬‫ביולי‬‫‏‬4102‫‏‬ ‫לכבוד‬‫‏‬ ‫ח"כ‏ניסן‏סלומיאנסקי‬‫‏‬ ‫יו"ר‏ועדת‏הכספים‬‫‏‬ ‫הכנסת‬‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ,‫שלום‏רב‬‫‏‬ :‫הנדון‬‫הצעת‬‫חוק‬)‫מוטבת‬ ‫מגורים‬ ‫דירת‬ ‫לרכישת‬ ‫בעסקה‬ ‫במס‬ ‫(הטבה‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫מס‬ ‫‏‬ 0.‫הריני‏לפנות‏אליך‏בשם‏‬‫שורה‏ארוכה‏של‏‬‫גופים‏ו‬‫ארגונים‬‫‏‬‫הפועלים‏‬‫ל‬‫קידום‏הזכות‏לדיור‏לכלל‏‬ ‫האוכלוסייה‏ללא‏הפליה,‏ובין‏היתר‏גופים‏שעניינם‏שמירה‏על‏הזכות‏לשוויון‏של‏האוכלוס‬‫י‬‫יה‏‬ ‫‏האוכלוס‬ ‫‏של‬ ,‫החרדית‬‫י‬‫‏ב‬ ‫‏העוסקים‬ ‫‏וארגונים‬ ,‫‏עולים‬ ‫‏של‬ ,‫‏הערבית‬ ‫יה‬‫‏ב‬ ,‫‏האזרח‬ ‫זכויות‬‫צדק‏‬ ‫חברת‬‫י‏ו‬‫ב‬‫צדק‏חלוקתי.‏‬‫‏‬‫‏‬ 4.‫ל‬ ‫מתנגדים‬ ‫אנו‬‫הצעת‬‫בנוסח‬ ‫החוק‬‫ה‬‫ב‬ ‫שקיימת‬ ‫ההפליה‬ ‫לאור‬ ,‫הנוכחי‬‫ה‬‫צבאי‬ ‫שירות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫או‬‫לאומי‬ ‫שירות‬‫/אזרחי‬‫כ‬ ‫סבורים‬ ‫אנו‬ ,‫תבוטל‬ ‫זו‬ ‫הפליה‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫אולם‬ .‫את‬ ‫לשקול‬ ‫יש‬ ‫י‬‫הצעת‬ ‫החוק‬‫כול‬‫ה‬‫המדינה‬ ‫משאבי‬ ‫בחלוקת‬ ‫חלוקתי‬ ‫צדק‬ ‫של‬ ‫העיקרון‬ ‫לאור‬ ‫אחרות‬ ‫לחלופות‬ ‫ביחס‬‫.‏‬ ‫הבחנה‬‫בצבא‬ ‫שירות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬‫לאומי‬ ‫שירות‬ ‫או‬‫/אזרחי‬‫העניין‬ ‫בנסיבות‬–‫פסולה‬ ‫הפליה‬ 3.‫הצעת‏החוק‬‫‏‬‫מבקשת‬‫‏‬‫להבחין‏בין‬‫‏‬‫"רוכש‏זכאי"‏לבין‬‫‏‬‫"רוכש‏‬‫מוטב‬‫",‏כאשר‏ההבחנה‏מבוססת‏על‏‬ ‫‏זכאי‏‬‫‏יהיה‬,‫‏השירות‬‫‏בדרשות‬‫‏שעומד‬,‫‏מוטב‬‫‏רוכש‬.‫‏הלאומי/אזרחי‬‫‏בשירות‬‫‏או‬‫‏בצבא‬‫השירות‬ ‫למע"מ‏בשיעור‏‬1%‫‏‬‫על‏דירות‏חדשות‏מקבלן‏הנמכרות‏בשיעור‏של‏עד‏‬0,011,111‫‏‬‫₪,‏‬‫בעוד‏‬‫‏‬‫שמי‏‬ ‫שלא‏עומד‏בדר‬‫י‬"‫שות‏השירות‏יהיה‏זכאי‏להטבת‏המע‬‫מ‏רק‏על‏דירות‏הנמכרות‏בשיעור‏של‏עד‏‬ 051,111‫‏‬‫‏‬ .₪‫‏‬ ‫‏מעל‬ ‫‏ששיעורן‬ ‫‏דירות‬ ‫‏שעל‬ ‫‏היא‬ ‫‏הדבר‬ ‫משמעות‬051,111‫‏‬‫‏‬ ₪‫‏ל‬ ‫ועד‬-0,011,111‫‏‬‫₪,‏‬ ‫מהווה‏השירות‏הצבאי‏או‏השירות‏הלאומי‬‫/אזרחי‬‫‏‬‫סף‬ ‫תנאי‬‫‏‬.‫לקבלת‏ההטבה‬
  2. 2. ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫הקואליציה‬‫בנימ‬ ‫נחלת‬‫ין‬57‫ת"א‬ ,47176:‫טלפון‬ ,30-7436167:‫פקס‬ ,30-7436147 http://israelaffordablehousing.blogspot.comgil@acri.org.il 4 2..‫הבחנה‏זו‏מהווה‏הפליה‏פסולה‏הפוגעת‏בזכות‏לשוויון‏באופן‏בלתי‏מידתי‬ 5.‫‏ה‬‫מהשיח‬‫תקשורתי‬‫‏‬‫‏‬‫‏של‬‫וההצהרות‬‫‏האוצר‬‫שר‬‫‏‬‫‏מושכלות‏‬‫‏כמה‬‫‏נשכחו‬‫‏כי‬‫‏עולה‬‫‏התקשורת‬‫בכלי‬ ‫‏עולה‬ ‫‏החמורות‬ ‫‏ההתבטאויות‬ ‫‏מן‬ .‫‏הדמוקרטית‬ ‫‏השיטה‬ ‫‏של‬ ‫יסוד‬,‫‏‬‫‏‬ ‫‏אזרחים‬ ‫‏ישנם‬ ‫כי‬"‫טובים‬"‫‏‬ ‫יותר‏ו‬"‫טובים‬"‫‏‬‫פחות,‏וכי‏ממשלה‏רשאית‏לתגמל‏את‏האזרחים‏הטובים‬‫‏‬‫בעיניה‏‬‫על‏חשבון‏כלל‏‬ ‫‏ל‬,‫‏המדינה‬‫‏משאבי‬‫‏כי‬‫‏ונדגיש‬‫‏נשוב‬.‫האזרחים‬‫‏שיי‬‫‏לא‬,‫‏המדינה‬‫‏אוצר‬‫רבות‬‫כים‬‫‏‬‫‏או‏‬‫‏זו‬‫לממשלה‬ ‫‏לאזרחי‏המדינה,‏והשלטון‬‫אחרת‏או‏לפוליטיקאי‏זה‏או‏אחר.‏אוצר‏המדינה‏שייך‬,‫‏כל‏שלטון‬,‫‏‬ ‫‏האזרחים‬‫‏כלל‬‫‏עבור‬‫‏בנאמנות‬‫‏בו‬‫מחזיק‬‫‏שלא‬‫‏ואלו‬‫‏עבורו‬‫‏שהצביעו‬‫‏אלו‬,‫‏‬‫‏‬‫ועליו‬‫ל‬‫‏בשוויון‏‬‫פעול‬ ‫בחלוקת‏משאבי‏המדינה‬.‫‏‬ 0.‫‏ה‬‫‏אוצר‬‫‏חלוקת‬‫‏כי‬‫‏מחייבת‬‫‏זו‬‫חובה‬‫‏שאינם‏‬,‫‏ושוויוניים‬ ‫‏ענייניים‬‫‏פרמטרים‬ ‫‏על‬‫‏תתבסס‬‫מדינה‬ ‫מבחינים‏בין‏אדם‏לאדם‏על‏בסיס‏שיקולים‏פוליטיים,‏לא‏ענייניים‏או‏שרירותיים.‏‬ 7.‫בהצעת‬‫‏‬‫‏הסבר‏מדוע‏השירות‏הצבאי‏הינו‏פרמטר‏ענייני‏להטבה‬‫החוק‏אין‬,‫‏‬‫שגם‏‬‫ע‬‫ל‬-‫פי‏‬‫ההסבר‏‬ ‫‏‬‫‏בה‬‫שנכלל‬‫‏המחירים‬‫‏האמרת‬,‫‏הדיור‬‫‏מצוקת‬‫‏עם‬‫‏להתמודד‬‫מיועדת‬‫‏‬‫‏לטווח‏‬‫‏פתרון‬‫‏לתת‬‫והצורך‬ ‫‏ב‬.‫‏הראשונה‬‫‏דירתו‬‫‏את‬‫‏לרכוש‬‫‏שרוצה‬‫‏למי‬‫קצר‬‫‏להצעת‬‫‏ההסבר‬‫דברי‬‫‏‬‫‏אחד‏‬‫‏נתון‬‫‏ולו‬‫‏אין‬‫החוק‬ ‫‏יו‬ ‫‏גבוהה‬ ‫‏היא‬ ‫‏המשרתים‬ ‫‏של‬ ‫‏הדיור‬ ‫‏שמצוקת‬ ‫‏כך‬ ‫‏על‬ ‫המצביע‬‫‏הלא‏‬ ‫‏של‬ ‫‏הדיור‬ ‫‏ממצוקת‬ ‫תר‬ ‫משרתים,‏באופן‏היוצר‏שוני‏רלוונטי‏להטבת‏המע"מ.‏‬ 8.‫אכן,‏‬‫יש‏ממש‏בטענה‬,‫‏‬‫כי‏השירות‏הצבאי‏‬‫יוצר‏פער‏כלכלי‏מסוים‏בין‏המשרת‏לבין‏הלא‏משרת,‏‬ ‫שיכול‏לפתוח‏פער‏מסוים‏על‏המשרת‏ברכישת‏השכלה,‏וצבירת‏הכנסה‏ורכוש‬‫,‏וכי‏ראוי‏לתגמל‏‬ ‫את‏המשרתים‏על‏שנות‏השירות‬.‫‏‬‫אולם‏מדובר‏בפער‏בנקודת‏הפתיחה‏ולא‏בפער‏פרמננטי.‏לצורך‏‬ ‫‏התשנ‬ ,‫‏משוחררים‬ ‫‏חיילים‬ ‫‏קליטת‬ ‫‏חוק‬ ‫‏את‬ ‫‏חוקקה‬ ‫‏הכנסת‬ ‫כך‬‫"ד‬-0002‫‏חייל‏‬ ‫‏לכל‬ ‫‏כי‬ ‫‏שקובע‬ , ‫‏כפיקדון,‏‬ ‫‏נוסף‬ ‫‏סכום‬ ‫‏עבורו‬ ‫‏ויופקד‬ ‫‏השחרור‬ ‫‏מיום‬ ‫‏חודש‬ ‫‏בתוך‬ ‫‏שחרור‬ ‫‏מענק‬ ‫‏יינתן‬ ‫משוחרר‬ ‫‏הפיקדון‏‬‫‏של‬‫‏הניצול‬‫‏תקופת‬.‫‏עסק‬‫‏פתיחת‬‫‏או‬,‫‏גבוהים‬‫‏לימודים‬‫‏כמו‬‫‏ייעודיים‬‫‏לצרכים‬‫המיועד‬ ‫הינה‏‬5‫‏‬‫שנים‏מיום‏השחרור.‏‬ 0.‫מכאן‏שגם‏חוק‏חיילים‏משוחררים‏מבטא‏את‏התפיסה‏‬‫כי‏סגירת‏הפער‏היא‏ראויה‏ככל‏שהיא‏‬ ‫מתבטאת‏בהטבה‏הסמוכה‏לשחרור,‏בתוך‏‬5‫‏‬‫שנים‏מיום‏השחרור.‏‬‫‏‬ 01.‫אנו‏מודעים‏לכך‏ש‬‫בעניין‏‬‫בשארה‬‫‏‬‫פסק‏בג"ץ‏שניתן‏‬‫בנסיבות‏מסוימות‏‬‫להתחשב‏בשירות‏הצבאי‏‬ ‫לצורך‏הטבה‏בדיור‏(משכנתא‏מסובסדת)‏‬‫גם‏מעבר‏להטבות‏המנויות‏בחוק‏חיילים‏משוחררים.‏‬ ‫‏‬ ‫‏עמד‬ ‫בג"ץ‬‫‏‬ ‫‏הנחה‬ ‫‏שישנה‬ ‫‏כך‬ ‫על‬‫‏הלא‏‬ ‫‏לעומת‬ ‫‏למשרת‬ ‫‏כלכלית‬ ‫‏נחיתות‬ ‫‏יוצר‬ ‫‏הצבאי‬ ‫שהשירות‬ ‫משרת,‏אך‏שצריך‏לבחון‏את‏‬‫כל‏מקרה‏לגופו‏על‏בסיס‬‫‏‬‫נסיבותיו‏‬(‫בג"ץ‏‬00050/15‫‏‬‫שר‬ '‫נ‬ ‫בשארה‬ ‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬‫‏‬‫(מיום‏‬03.04.10.))‫‏‬ 00.‫‏שירת‬ ‫‏שלא‬ ‫‏למי‬ ‫‏ששרת‬ ‫‏מי‬ ‫‏בין‬ ‫‏הבחנה‬ ‫‏המצדיקים‬ ‫‏המקרים‬ ‫‏מסוג‬ ‫‏שאינו‬ ‫‏בוודאי‬ ‫‏דנן‬ ‫המקרה‬.‫‏‬ ‫בהצעת‬‫‏‬‫החוק‏אין‏כל‏תשתית‏עובדתית‏‬‫לכך‏‬‫שההבחנה‏מושא‏הצעת‏החוק‏‬‫נועדה‏לגשר‏על‏פער‏‬ ‫שנוצר‏בשירות‏‬.‫ולא‏בכדי‬‫‏‬‫מדובר‏בהטבה‏שניתנת‏‬‫שנים‏רבות‏לאחר‏השירות‬1 ‫.‏‬ 1 ‫לגבי‏זוגות‏ורווקים‏בלי‏ילדים,‏החוק‏במפורש‏מגדיר‏את‏מועד‏ההטבה‏ל‬‫כ‬-05‫‏‬‫שנה‏לאחר‏השירות‏הצבאי,‏לאחר‏גיל‏‬ 35‫.‏לגבי‏זוגות‏עם‏ילד,‏מטבע‏הדברים,‏מדובר‏בזוגות‏בסוף‏שנות‏העשרים‏לכל‏המוקדם,‏שנים‏לאחר‏השירות.‏יש‏לזכור‏‬
  3. 3. ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫הקואליציה‬‫בנימ‬ ‫נחלת‬‫ין‬57‫ת"א‬ ,47176:‫טלפון‬ ,30-7436167:‫פקס‬ ,30-7436147 http://israelaffordablehousing.blogspot.comgil@acri.org.il 3 04.‫‏‬‫בקבוצת‬‫ה‬‫גיל‬‫‏‬,‫‏להטבה‬‫הרלוונטית‬‫‏‬‫‏‬‫‏רק‬‫לא‬‫שלא‬‫‏‬‫‏יש‏‬‫‏אלא‬,‫‏המשרתים‬‫‏לרעת‬‫‏פער‬‫‏להראות‬‫ניתן‬ ‫בסיס‏איתן‏להניח‬,‫‏‬‫כי‏המשרתים‏נמצאים‬‫‏‬‫במצב‏כלכלי‏טוב‏יותר‏מהלא‏משרתים,‏‬‫כלומר‏‬–‫‏‬‫לא‏‬ ‫‏נסגר‬ ‫‏שהפער‬ ‫רק‬‫‏‬.‫‏המשרתים‬ ‫‏לטובת‬ ‫‏פער‬ ‫‏נוצר‬ ‫‏גם‬ ‫אלא‬2 ‫‏‬‫‏כאשר‏‬ ‫‏במיוחד‬ ‫‏בולט‬ ‫‏הזה‬ ‫הדבר‬ ‫‏‬‫‏מהחוק‬‫‏שייפגעו‬‫‏העיקריות‬‫האוכלוסיות‬–‫‏‬‫‏והערבים‬‫החרדים‬‫‏‬-‫‏‬‫הנן‬‫‏‬‫‏‬‫‏קבוצות‬‫שתי‬‫באוכלוסייה‏‬ ‫ש‬‫‏נמו‬ ‫‏בהכנסה‬ ‫‏שמאופיינות‬ ‫‏קבוצות‬ ‫‏והן‬ ,‫‏מוחשית‬ ‫‏דיור‬ ‫‏ממצוקת‬ ‫סובלות‬‫‏בשוק‏‬ ‫‏הפליה‬ ,‫כה‬ ‫העבודה‬‫‏‬‫והדיור‬‫,‏והדרה‏ממוקדי‏השפעה.‏קשה‏לטעון‏ברצינות,‏שהחרדים‏והערבים‏שלא‏שירתו‏‬ ‫בצבא‬‫‏‬‫נמצאים‏במצב‏‬‫כלכלי‏‬‫משופר‏לעומת‏הרוב‏הדומיננטי‏שמשרת,‏בגלל‏שלא‏שירתו.‏‬ 03.‫‏כלשהו‬ ‫‏כלכלי‬ ‫‏פער‬ ‫‏על‬ ‫‏שמצביעה‬ ‫‏עובדתית‬ ‫‏תשתית‬ ‫‏הייתה‬ ‫‏אם‬ ‫‏גם‬ ,‫‏כך‬ ‫‏או‬ ‫כך‬‫‏‬‫‏הרלוונטי‏‬ ‫בגיל‬ "‫‏המע‬‫להטבת‬‫מ‬‫‏ש‬‫‏הרי‬,‫‏‬‫‏קבע‬‫בג"ץ‬‫‏‬‫בעניין‬‫בשארה‬‫‏‬,‫‏‬‫‏הקריטריון‬‫כי‬‫‏יכול‏‬‫‏אינו‬‫‏הצבאי‬‫‏השירות‬‫של‬ ‫להוות‬‫‏‬‫‏ובפער‏‬,‫‏יותר‬ ‫‏עמוק‬ ‫‏סבסוד‬‫‏שנותן‬‫‏תנאי‬‫‏רק‬‫‏אלא‬‫‏מסובסדת‬‫‏משכנתא‬‫‏לקבלת‬‫‏סף‬‫תנאי‬ ‫מידתי‏ו‬‫לא‏משמעותי‏ממי‏שלא‏משרת.‏‬‫בענייננו‬‫‏‬‫מדובר‏בתנאי‏סף‬‫.‏ההצעה‏לאפשר‏גם‏למי‏‬‫ש‬‫לא‏‬ ‫‏זו‬‫‏דירות‬‫‏על‬‫‏ההטבה‬‫‏את‬‫‏לקבל‬‫משרת‬‫‏יותר‬‫לות‬‫‏‬‫‏‬)‫‏יועלה‬‫‏שלהן‬‫‏המחירים‬‫‏טווח‬‫‏אם‬‫(אפילו‬‫אינה‬‫‏‬ ‫‏העובדה‬ ‫‏את‬ ‫משנה‬,‫‏‬‫‏מהו‬ ‫‏השירות‬ ‫‏עדיין‬ ‫‏מהדירות‬ ‫‏חלק‬ ‫‏עבור‬ ‫כי‬‫‏להלכת‏‬ ‫‏בניגוד‬ ,‫‏סף‬ ‫‏תנאי‬ ‫וה‬ .‫בשארה‬‫‏‏‬ ‫למשרתים‬ ‫משרתים‬ ‫בין‬ ‫פסולה‬ ‫הבחנה‬ 02.‫‏להפליה‏של‏מי‏שאינו‏משרת,‏‬‫בנוסף‬‫‏החוק‏‬‫תזכיר‬‫‏הבחנה‏פסולה‬‫יוצר‬‫‏‬‫‏משרתים‏למשרתים‏‬‫בין‬ ‫בקבלת‏ההטבה‏‬‫ובגובה‏ההטבה‏וזאת‏על‏בסיס‏היכולת‏הכלכלית‏שלהם.‏מי‏שאין‏לו‏אמצעים‏‬ ‫לרכוש‏דירה‏ראשונה‏מקבלן‏מופלה‏לעומת‏מי‏ששרת‏והוא‏בעל‏אמצעים.‏בנוסף,‏ההטבה‏הולכת‏‬ ‫וג‬‫ד‬‫לה‏ככל‏שיש‏לך‏אמצעים‏גבוהים‏יותר‏לרכוש‏דירה‏יקרה‏יותר‏או‏במיקום‏טוב‏יותר.‏מכאן‏‬ ‫שהחוק‏מפלה‏לא‏רק‏את‏מי‏שלא‏שי‬‫רת‏אלא‏גם‏חלק‏מהמשרתים‬‫‏‬‫על‏בסיס‏מצב‬‫ם‬‫‏‬‫ה‬‫כלכלי‬. ‫‏‏‬‫פגיעה‬‫לשוויון‬ ‫החוקתית‬ ‫בזכות‬ 05.‫ההפליה‏בין‏מי‏ששרת‏לבין‏מי‏שלא‏שירת‏עולה‏כאן‏לכדי‏פגיעה‏חוקתית‏בזכות‏לשוויון,‏ולכן‏גם‏‬ ‫עיגונה‏בחקיקה‏ראשית‏אינה‏מחסנת‏אותה.‏‬ 00.‫ראשית,‏מדובר‏בהפליה‏שמסמנת‏‬‫ומענישה‬‫‏‬‫כלכלית‏‬‫קבוצות‏מיעוט‬,‫‏‬‫שאינן‏נטמעות‬‫‏‬‫במוסדות‏של‏‬ ‫הרוב.‏הכוונה‏כמובן‏היא‏‬‫בעיקר‏‬‫ל‬‫חרדים‬,‫,‏כמיעוט‏דתי‬‫‏‬‫ו‬‫ל‬‫ערבים,‏‬‫כמיעוט‏לאומי.‏קבוצות‏אלו‬‫‏‬ ‫היו‏ועודן‏פטורות‏משירות‏בצבא‏ואשר‏שיעור‏השתתפותן‏בשירות‏הלאומי‏נמוך‏ביותר.‏‬‫האפקט‬‫‏‬ ‫של‏החוק‏על‏קבוצות‏אלו‏‬‫הוא‏אפקט‏מפלה‏מוב‬‫הק‏ולכן‏מדובר‏ב‬‫הפליה‏תוצאתית‏ברורה,‏‬‫שהיא‏‬ ‫‏‬ :‫‏פסולות‬ ‫‏עילות‬ ‫‏בסיס‬ ‫‏ועל‬ ‫‏קבוצתית‬ ‫‏השתייכות‬ ‫‏מחמת‬ ‫הפליה‬‫לאום‬‫‏‬‫ודת‬‫‏עבור‏‬ ‫‏מסמן‬ ‫‏החוק‬ . ‫קבוצות‏אלו‏שהן‏אינן‏שוות‏זכויות‬.‫‏‬ ‫‏ה‬ ‫‏האוכלוסייה‬ ‫‏בקרב‬ ‫כי‬‫‏‬ ‫‏גיל‬ ‫‏עד‬ ,‫יהודית‬40‫‏‬05%‫‏‬‫‏ו‬ ‫מהגברים‬-20%‫‏‬‫‏עולה‏‬ ‫‏הנישואין‬ ‫‏גיל‬ .‫‏ורווקות‬ ‫‏רווקים‬ ‫‏הם‬ ‫מהנשים‬ ‫בהדרגה.‏גיל‏הנישואין‏הממוצע‏בישראל‏לגברים‏בשנת‏‬4100‫‏‬‫עמד‏על‏‬47.7‫‏‬(48.0‫‏‬‫בקרב‏האוכלוסייה‏היהודית).‏בהתאמה‏‬ –‫‏‬.‫הגיל‏בו‏נולד‏לבני‏זוג‏ילדם‏הראשון‏עולה‏בהדרגה‬ 2 ‫‏והיו‬‫‏החשיבות‬ ‫‏לאור‬ ‫וזאת‬‫‏בצבא‏‬ ‫‏לעיתים‬ ‫‏המתאפשרת‬ ‫‏ההתמקצעות‬ ,‫‏העבודה‬ ‫‏בשוק‬ ‫‏הצבאי‬ ‫‏לשירות‬ ‫‏המתלווה‬ ‫קרה‬ ‫במקצועות‏מבוקשים,‏הע‬‫וב‬‫דה‏כי‏ישנם‏מעסיקים‏המחפשים‏אצל‏מועמדים‏רקע‏צבאי‏או‏ביטחוני‏או‏נותנים‏לרקע‏זה‏‬ ‫‏השירות‬‫‏בתקופת‬‫‏שנוצרת‬‫‏התומכת‬‫‏החברתית‬‫‏הרשת‬,‫‏לעבודה‬‫‏בקבלה‬‫יתרון‬‫‏‬‫‏דוו‬‫‏נפוץ‬‫‏השירות‬‫‏שאי‬‫והעובדה‬‫‏בקרב‏‬‫קא‬ ‫קבוצות‏מיעוט‏חלשות‏מבחינה‏פוליטית‏וכלכלית‏ובקרב‏מי‏שמלכתחילה‏מגיע‏מרקע‏של‏מצוקה‏כלכלית‬‫.‏‬
  4. 4. ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫הקואליציה‬‫בנימ‬ ‫נחלת‬‫ין‬57‫ת"א‬ ,47176:‫טלפון‬ ,30-7436167:‫פקס‬ ,30-7436147 http://israelaffordablehousing.blogspot.comgil@acri.org.il 2 07.‫‏לציין‬ ‫יש‬,‫‏‬‫‏‬ ‫‏לא‬ ‫‏כאן‬ ‫‏ההפליה‬ ‫כי‬‫‏‬ .‫‏יוצר‬ ‫‏שהחוק‬ ‫‏המפלה‬ ‫‏באפקט‬ ‫‏רק‬ ‫ניכרת‬‫‏כוונה‬ ‫‏כאן‬ ‫יש‬‫‏‬‫גלויה‏‬ ‫להפלות‏את‏אותן‏קבוצות,‏שני‬‫תן‏לה‏ביטוי‏פומבי‬‫.‏כך,‏למשל,‏שר‏האוצר‏מסר‏באירוע‏פומבי‬‫,‏‬ ,‫‏ההפליה‬‫‏על‬‫‏הביקורת‬‫בעניין‬‫‏‬‫‏‬‫‏הוא‬‫כי‬"‫‏ציוני‬‫‏שהוא‬‫‏מתנצל‬‫לא‬"‫‏נועד‏‬‫‏החוק‬‫‏כי‬‫‏שמבהיר‬‫‏באופן‬, ‫‏החרדים‏‬ ‫‏את‬ ‫‏ולהדיר‬ ,‫‏המיינסטרים‬ ,‫‏הרוב‬ ‫‏שהן‬ ,‫‏באוכלוסייה‬ ‫‏הציוניות‬ ‫‏הקבוצות‬ ‫‏עם‬ ‫להטיב‬ ‫והערבים‬‫‏‬‫‏‬ ‫‏נאמרו‬ ‫(הדברים‬‫ב‬‫‏לעסקי‬ ‫‏בוועידה‬ ‫נאום‬‫‏"כלכליסט‬ ‫‏של‬ ‫‏ובינוניים‬ ‫‏קטנים‬ ‫ם‬"‫‏‬‫ביום‏‬ 00.5.02‫‏‬‫וצוט‬‫ט‬)‫ו‏בכלי‏התקשורת‬‫.‏‬ 08.‫‏עולים‏‬ ,‫‏מוגבלות‬ ‫‏עם‬ ‫‏אנשים‬ ‫‏של‬ ‫‏נוספות‬ ‫‏בקבוצות‬ ‫‏לפגיעה‬ ‫‏תביא‬ ‫‏החוק‬ ‫‏הצעת‬ ‫‏קבלת‬ ,‫בנוסף‬ ‫שהגיעו‏לאחר‏גיל‏הגיוס,‏מי‏ששוחרר‏על‏רקע‏סוציאלי‏ובעיות‏משפחתיות.‏‬ ‫בשוויון‬ ‫מידתית‬ ‫לא‬ ‫פגיעה‬ 00.‫מאחר‏שיש‏כאן‏הבחנה‏פ‬‫סולה‏על‏בסיס‏שיקול‏לא‏ענייני‏ולא‏רלוונטי‏לחוק‏שמיועד‏לתת‏פתרון‏‬ ‫‏ל‬ ‫דיור‬‫ציבור‬‫‏‬‫‏‬ ,‫‏ראשונה‬ ‫‏דירה‬ ‫‏לרכוש‬ ‫שמעוניין‬‫‏בתכליות‏‬ ‫‏הפגיעה‬ ‫‏את‬ ‫‏להצדיק‬ ‫‏ניסיון‬ ‫נעשה‬ ‫‏נכתב‬ ‫‏החוק‬ ‫‏הצעת‬ ‫‏בתזכיר‬ .‫‏הדיור‬ ‫‏למצוקת‬ ‫‏נוגעות‬ ‫‏שאינן‬ ,‫‏לחוק‬ ‫חיצוניות‬,‫‏‬‫‏‬ ‫כי‬‫‏הטבה‏‬ ‫"מתן‬ ‫מוגדלת‏לאוכלוסייה‏תורמת‏זו‏הוא‏חלק‏מהכ‬‫רת‏התודה‏והגמול‏של‏המדינה‏כלפי‏אוכלוסייה‏‬ ‫שביצעה‏שירות‏לטובת‏הכלל‏תוך‏נשיאה‏בנטל‏אישי‏וכלכלי.‏מתן‏ההטבה‏כאמור‏הוא‏נדבך‏נוסף‏‬ ‫‏הלאומי‬ ‫‏השירות‬ ‫‏במסגרת‬ ‫‏או‬ ‫‏בצבא‬ ‫‏שירות‬ ‫‏לביצוע‬ ‫‏המדינה‬ ‫‏אזרחי‬ ‫בעידוד‬-‫‏‬‫אזרחי‬‫‏מכאן‏‬ ." ‫שהפגיעה‏בשוויון‏מוצדקת‏בתזכיר‏בכך‏שהיא‏נועדה‏להגשים‏שתי‏ת‬‫כליות‏‬–‫‏‬‫הוקרת‏תודה‏למי‏‬ .‫ששירת‏ועידוד‏האזרחים‏לבצע‏שירות‏בצבא‏או‏בשירות‏הלאומי‬ 41.‫לעמדתנו‏תכליות‏אלו‏אינן‏ראויות‏כשהן‏נקשרות‏באופן‏מלאכותי‏לתכניות‏רווחה.‏מטרתה‏של‏‬ ‫‏זכויותיהם‏‬ ‫‏את‬ ‫‏ולממש‬ ,‫‏לכך‬ ‫‏הזקוקים‬ ‫‏התושבים‬ ‫‏של‬ ‫‏רווחתם‬ ‫‏את‬ ‫‏לשפר‬ ‫‏היא‬ ‫‏רווחה‬ ‫תכנית‬ ‫החברתיות‬-‫כלכליות.‏‬‫כדי‏ל‬‫קדם‏תכלית‏זו‏יש‏צורך‏בקריטריונים‏אוניברסאליים‬,‫‏‬‫שנוגעים‏למצב‏‬ ‫כלכלי‬-‫חברתי.‏‬ 40.‫בעבר‏‬‫ניסתה‏המדינה‏לטעון‬,‫‏‬‫‏קצבאות‏ילדים‏בצורה‏דיפרנציאלית,‏כך‏שמי‏‬‫‏לה‏לקצץ‬‫כי‏מותר‬ ‫שלא‏ישרת‏בשירות‏צבאי‏יקבל‏קצבאות‏ילדים‏נמוכות‏יותר.‏בין‏היתר‏נטען‏כי‏זה‏נועד‏לעודד‏‬ ‫את‏השירות‏בצבא.‏ההח‬‫לטה‏עוגנה‏במסגרת‏‬‫סעיף‏‬7(2‫)‏לחוק‏תכנית‏החירום‏הכלכלית‏(תיקוני‏‬ ‫‏‬ ‫‏הכספים‬ ‫‏לשנות‬ ‫‏הכלכלית‬ ‫‏והמדיניות‬ ‫‏התקציב‬ ‫‏יעדי‬ ‫‏להשגת‬ ‫חקיקה‬4114‫‏‬‫ו‬-4113‫‏התשס"ב‬ ,)- 4114‫‏‬ ‫‏סעיף‬ ‫‏הוראת‬ ‫‏תוקנה‬ ‫‏לפיה‬ ‫‏ואשר‬ ,08()‫(א‬0‫‏ו‬ )-(4‫‏משולב],‏‬ ‫‏[נוסח‬ ‫‏הלאומי‬ ‫‏הביטוח‬ ‫‏לחוק‬ ) ‫התשנ"ה‬-0005‫‏‬.‫‏עתירות‬‫‏הוגשו‬‫‏זו‬ ‫‏חקיקה‬ ‫נגד‬‫‏‬‫‏‬‫‏בג"ץ‬‫(ביניהן‬2053/14‫‏‬‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ '‫נ‬ ‫כהן‬)‫.‏‬ ‫‏ביניים‬‫‏וצו‬‫‏תנאי‬‫‏על‬‫‏צו‬‫‏הוציא‬‫בג"ץ‬‫‏‬‫‏‬‫‏של‬‫‏מורחב‬‫‏למותב‬‫‏ההחלטה‬‫‏את‬‫‏העביר‬‫ואף‬03‫‏‬‫שופטים‬‫.‏‬ ‫לאחר‏שהתקיים‏דיון‏בנושא,‏‬‫חזרה‏בה‏המדינה‬,‫‏‬‫ותיקנה‏את‏החוק‏באופן‏שמבטל‏את‏ההבחנה‬. 44.‫למרבה‏הצער,‏עשור‏לאחר‏אותו‏מקרה‏שוב‏חוזרת‏המדינה‏ומשתמש‬‫ת‏בטעונים‏דומים‏בהקשר‏‬ ‫‏התחנה‏‬‫‏תהיה‬‫‏מה‬‫‏לתהות‬‫‏ונותר‬,‫‏בדיור‬‫‏סיוע‬‫‏בתכנית‬‫‏מדובר‬‫‏הפעם‬.‫‏הנוכחית‬‫‏החוק‬‫‏הצעת‬‫של‬ ‫הבאה?‏האם‏ייקבע‏שניתן‏לתת‏קדימות‏בתור‏לטיפול‏רפואי‏למי‏שש‬‫י‬‫רת‏בצבא‏כדי‏לעודד‏את‏‬ ‫השירות‏בצבא‏או‏בשירות‏הלאומי‬‫/אזרחי‬? 43.‫לאור‏האמור,‏התכלית‏של‏הוקרת‏המשרתים‏או‏עיד‬‫וד‏הגיוס‏אינה‏יכולה‏להוות‏תכלית‏ראויה‏‬ ‫‏תכנית‬‫של‬‫‏‬‫‏לגיטימיות‏‬‫‏להיות‬‫‏יכולות‬‫‏אלו‬‫‏תכליות‬.‫‏הדיור‬‫‏בתחום‬‫‏רווחה‬‫‏תכנית‬‫‏שהיא‬,‫המע"מ‬
  5. 5. ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫הקואליציה‬‫בנימ‬ ‫נחלת‬‫ין‬57‫ת"א‬ ,47176:‫טלפון‬ ,30-7436167:‫פקס‬ ,30-7436147 http://israelaffordablehousing.blogspot.comgil@acri.org.il 5 ‫בפני‏עצמן‏בהקשרים‏אחרים,‏כמו‏למשל‏‬–‫‏‬‫במתן‏‬‫מענקי‏הסתגלות‏עם‏המעבר‏מהשירות‏לחיים‏‬ ‫האזרחיים‬‫.‏‬ 42.‫‏המשרת‬ ‫‏הוקרת‬ ‫‏של‬ ‫‏התכליות‬ ‫‏אם‬ ‫‏גם‬ ‫‏כי‬ ,‫‏נוסיף‬ ‫‏לנדרש‬ ‫מעבר‬‫‏תכליות‏‬ ‫‏הן‬ ‫‏השירות‬ ‫‏ועידוד‬ ‫ים‬ ‫ראויות‏בעיני‏מציעי‏החוק‏גם‏בהקשר‏של‏תכניות‏רווחה,‏הרי‏שממילא‏התכנית‏כושלת‏במבחני‏‬ ‫המידתיות,‏ובמיוחד‏במבחן‏הקשר‏הסיבתי‏בין‏האמצעי‏לתכלית.‏‬ 45.‫‏השירות‏לא‏‬‫‏עצמם‏בעת‬‫‏הנטל‏האישי‏שנטלו‏על‬‫‏המשרתים‏והוקרה‏על‬‫כך,‏המטרה‏של‏תגמול‬ ‫מוגש‬‫מת‬‫‏‬‫‏כלל‏‬ ‫‏על‬ ‫‏אחיד‬ ‫‏באופן‬ ‫‏חלה‬ ‫‏אינה‬ ‫‏שההטבה‬ ‫‏משום‬ ‫‏וזאת‬ ,‫‏המוצעת‬ ‫‏התכנית‬ ‫‏ידי‬ ‫על‬ ‫המשרתים,‏אלא‏תיטיב‏רק‏עם‏מיעוטם‏של‏המשרתים.‏היא‏לא‏תיטיב‏עם‏מי‏ששרת‏אך‏אין‏לו‏‬ ‫את‏ההון‬‫‏‬;‫הראשוני‏לרכוש‏דירה‏וגר‏בשכירות‬‫‏‬‫גם‏מי‏שיש‏לו‏הון‏ראשוני,‏לא‏בהכרח‏ירכוש‏את‏‬ ‫דירתו‏הראשונה‏מקבל‬‫ן‬‫,‏שכן‬‫‏‬‫הרו‬‫ב‏המכריע‏של‏העסקאות‏לרכיש‬‫ת‏דירה‏הן‏בשוק‏הדירות‏מיד‏‬ ‫שנייה‬‫‏‬(75%‫‏‬)‫‏העסקאות‬‫מכלל‬;‫‏ילדים‬‫‏להם‬‫‏אין‬‫‏אך‬‫‏ששרתו‬‫‏מי‬‫‏ישנם‬;‫‏‬‫‏אין‏‬‫‏מגוריהם‬‫‏שבעיר‬‫או‬ ‫פרויקטים‏חדשים‏המציעים‏דירה‏מקבלן‬;‫‏‬‫ו‬‫ישנם‏כאלו‏שכבר‏רכשו‏דירה‬,‫‏‬‫ונאבקים‏עם‏החזרי‏‬ ‫משכנתא‏כבדים‬,‫‏‬‫ולא‏יוכלו‏לממש‏את‏ההטבה.‏‬ 40.‫יתר‏על‏‬‫כן,‏ההטבה‏היא‏סלקטיבית,‏שכן‏היא‏תלויה‏במחיר‏הדירה.‏ככל‏שמדובר‏בדירה‏יקרה‏‬ ‫יותר,‏ההטבה‏גדולה‏יותר.‏כך,‏שגם‏מבין‏אלו‏ששירתו‏וינצלו‏את‏ההטבה,‏ההטבה‏תהיה‏שונה‬,‫‏‬ ‫ו‬‫‏‬‫התגמול‬‫‏‬‫אף‬‫‏להשיג‏הון‏ראשוני‏גדול‏‬‫‏ויכול‬‫‏אמצעים‬‫‏לו‏יותר‬‫‏למי‏שיש‬‫יהיה‏גבוה‏יותר‏דווקא‬ ‫יותר‏או‏לגור‏באזור‬‫‏‬,‫מבוקש‏יותר.‏מכאן‬‫‏‬‫שהמסר‏העובר‏הוא‏ש‬‫התגמול‏עבור‏‬‫הנטל‏האישי‏של‏‬ ‫המשרת‬‫‏‬‫"שווה"‏יותר‏ככל‏שאתה‏אמיד‏יותר.‏זהו‏מסר‏פוגעני‏בפני‏עצמו‬‫,‏שבוודאי‏אינו‏‬‫מ‬‫ג‬‫שים‏‬ ‫את‏התכלית‏של‏הוקרת‏‬‫המשרתים‬‫.‏‬ 47.‫‏‬,‫‏ועוד‬‫זאת‬‫‏שלפחות‏‬‫‏רווחת‬‫‏הנחה‬‫‏שישנה‬‫‏אלא‬,‫‏מההטבה‬‫‏ייהנה‬‫‏לא‬‫‏מהמשרתים‬‫‏שחלק‬‫‏רק‬‫לא‬ ‫חלק‏מהט‬‫בת‏המס‏יגולם‏בהעלאת‏המחיר‏הבסיסי‏של‏הדירה,‏וזאת‏לאור‏העובדה‏כי‏הביקוש‏‬ ‫‏הביניים,‏לא‏יוכל‏לקבל‏מענה‏בהיצע,‏שכן‏דירות‏חדשות‏אינן‏‬‫שתיצור‏ההטבה,‏לפחות‏בטווח‬ ‫מוצר‏שניתן‏להגדיל‏את‏ההיצע‏שלו‏בטווח‏זמן‏קצר.‏אם‏ההערכה‏זו‏תתגשם,‏הרי‏שאותם‏אלו‏‬ ‫ששירתו‏ולא‏עומדים‏בקריטרי‬‫ונים,‏או‏שכבר‏רכשו‏דירה‏וירצו‏להחליפה‏לדירה‏חדשה‬,‫‏‬‫ימצאו‏‬ ‫עצמן‏נפגעים‏פעמיים:‏פעם‏אחת,‏כי‏הם‏אינם‏זכאים‏להטבה.‏ופעם‏שניה‏‬–‫‏‬‫כי‏מחיר‏הבסיס‏של‏‬ ‫‏אלא‏‬‫‏שירותם‬‫‏את‬‫‏ויוקיר‬‫‏עניינם‬‫‏את‬‫‏יקדם‬‫‏לא‬‫‏שהחוק‬‫‏רק‬‫‏לא‬,‫‏אלו‬‫‏לגבי‬.‫‏יעלה‬‫‏מקבלן‬‫דירות‬ ‫ממש‏ייפגע‏בהם.‏‬ 48.‫גם‏התכלית‏של‏עידוד‏השיר‬‫ות‏הצבאי‏או‏השירות‏הלאומי‏אינה‏מוגשמת‏על‏ידי‏הצעת‏החוק.‏‬ ‫ראשית,‏הצעת‏החוק‏‬‫רלוונטית‬‫‏‬‫למי‏שהוא‏עשור‏ומעלה‏לאחר‏השחרור‬‫.‏אם‏היא‏תתקבל‏היא‏לא‏‬ ‫תוכל‏לעודד‏את‏אותם‏אנשים‏שלא‏שירתו‏להתגייס.‏מילא‏הייתה‏הצעת‏החוק‏צופה‏פני‏עתיד,‏‬ ‫‏גיו‬‫‏על‬‫‏החלטה‬‫‏בפני‬‫‏עומד‬‫‏שהיום‬‫‏למי‬‫ומתייחסת‬‫‏בין‏‬‫‏לוגי‬‫‏קשר‬‫‏היה‬‫‏לפחות‬,‫‏לאומי‬‫‏לשירות‬‫ס‬ ‫‏שכבר‏‬ ‫‏במי‬ ‫‏כלכלית‬ ‫‏פוגעת‬ ‫‏ובעצם‬ ‫‏רטרואקטיבי‬ ‫‏באופן‬ ‫‏חלה‬ ‫‏שההצעה‬ ‫‏אלא‬ ,‫‏לאמצעי‬ ‫התכלית‬ ‫‏של‏‬ ‫‏התנהגותם‬ ‫‏להכוונת‬ ‫‏כאמצעי‬ ‫‏בו‬ ‫‏ומשתמשת‬ ,‫‏לאחור‬ ‫‏הגלגל‬ ‫‏את‬ ‫‏להחזיר‬ ‫‏יכול‬ ‫‏לא‬ ‫ממילא‬ ‫אחרים.‏‬
  6. 6. ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫הקואליציה‬‫בנימ‬ ‫נחלת‬‫ין‬57‫ת"א‬ ,47176:‫טלפון‬ ,30-7436167:‫פקס‬ ,30-7436147 http://israelaffordablehousing.blogspot.comgil@acri.org.il 0 40.‫‏‬ ,‫שנית‬‫‏המ‬ ,‫‏החברה‬ ‫‏ובמוסדות‬ ,‫‏בחברה‬ ‫‏להשתלב‬ ‫‏מהמיעוט‬ ‫‏מצפה‬ ‫‏הרוב‬ ‫אם‬‫‏בצלמו‏‬ ‫עוצבים‬ ‫‏הרוב‬ ‫‏של‬ ‫ובדמותו‬,‫‏‬‫‏חיובי‏‬ ‫‏תמריץ‬ ‫‏להוות‬ ‫‏יכולה‬ ‫‏זה‬ ‫‏מסוג‬ ‫‏כלכלית‬ ‫‏בריונות‬ ‫‏האם‬ ‫‏רב‬ ‫ספק‬ ‫להשתלבות‬‫‏‬.‫כזו‬‫‏‬‫‏‬‫‏כזה‬‫‏ששילוב‬‫‏מבין‬‫‏בראשו‬‫‏שעיניו‬‫‏מי‬‫כל‬‫‏של‬‫‏באווירה‬‫‏רק‬‫‏להתקיים‬‫‏יכול‬‫יהיה‬‫‏‬ ‫קבלה‏של‏המיעוט‏‬‫כשווה‏זכויות‏‬‫ומתן‏תח‬‫ו‬‫שה‏של‏שותפות‏בניהול‏המדינה.‏הצעה‏זו‏עושה‏בדיוק‏‬ ‫ההיפ‬‫ך‏‬–‫‏‬‫היא‏מחזקת‏את‏הפלגנות,‏את‏הוקעת‏האחר‏והשונה‏ומדגישה‏דווקא‏את‏הזיקה‏בין‏‬ ‫‏לא‏‬ ,‫‏המעטה‬ ‫‏בלשון‬ ,‫‏זו‬ ‫‏גישה‬ .‫‏בחברה‬ ‫‏והזדמנויות‬ ‫‏זכויות‬ ‫‏שוויון‬ ‫‏לבין‬ ‫‏הרוב‬ ‫‏לערכי‬ ‫הנאמנות‬ ‫תגשים‏את‏התכלית‏של‏עידוד‏‬‫ההתנדבות‏ל‬‫שירות‏הלאומי‬‫/אזרחי‬‫.‏‏‬ 31.‫לאור‏כל‏האמור,‏אנו‏סבורים‏כי‏אין‏מקום‏להבחנה‬‫‏‬‫בין‏רוכש‏זכאי‏לרוכש‏מוטב‏על‏בסיס‏שירות‏‬ .‫בצבא‏או‏בשירות‏הלאומי,‏הבחנה‏זו‏בלתי‏חוקית‏ויש‏לבטלה‬ ‫חלוקתי‬ ‫צדק‬ ‫של‬ ‫שיקולים‬ 30.‫‏‬.‫‏החלוקתי‬‫‏הצדק‬‫‏סוגיית‬‫‏הוא‬‫‏מעמיקה‬‫‏בחינה‬‫‏לעמדתנו‬‫‏המחייב‬‫‏נוסף‬‫נושא‬‫‏‬‫בפרשת‬‫חדש‬ ‫שיח‬‫‏‬ ‫‏מבטא‬‫‏חלוקתי‬‫‏צדק‬‫‏של‬‫‏שהערך‬,‫‏כך‬‫‏על‬‫‏בג"ץ‬‫עמד‬‫‏‬‫‏‬‫‏של‬‫‏צודקת‬‫‏חברתית‬‫חלוקה‬‫‏בית‏‬.‫משאבים‬ ‫המשפט‏עמד‏על‏כך‏שהחובה‏לשקול‏שיקולים‏של‏צדק‏חלוקתי‏היא‏חלק‏בלתי‏נפרד‏‬‫משיקוליה‬‫‏‬ ‫‏מוגבלים‬‫‏משאבים‬‫‏הקצאת‬‫‏על‬‫‏להחליט‬‫‏בסמכותה‬‫‏אשר‬,‫‏מינהלית‬‫‏רשות‬‫של‬‫‏בהקצאת‏‬‫‏לרבות‬, "‫קרקע‏לבניה.‏‬‫‏היא‏מופקדת,‏להביא‏‬‫‏המשאבים‏שעליהם‬‫‏חלוקת‬‫‏הקובעת‏את‏אופן‬‫על‏הרשות‬ ‫בחשבון‏את‏מכלול‏‬‫ההשלכות‏וההקשרים‏שיש‏להחלטתה‏ולתת‏להם‏משקל‏ראוי‏במסגרת‏סדר‏‬ ‫העדיפויות‏שבחרה‏בו"‏(בג"ץ‬‫‏‬422/11‫ע‬‫חדש‬ ‫שיח‬ ‫מותת‬'‫נ‬‫הלאומיות‬ ‫התשתיות‬ ‫שר‬‫,‏פ"ד‬(‫נו‬0‫)‏‬ 45‫,‏‬00‫‏‬(4114.))‫‏‏‏‏‏‬ 34.‫‏החלופות‏לסיוע‏בדיור‬‫מבין‬‫,‏‬‫קביעת‬‫‏‬‫מע"מ‏‬‫בשיעור‏‬1%‫‏‬‫‏‬‫‏דירה‏ראשונה‬‫עבור‏רוכשי‬‫‏‬‫מקבלן‬‫הוא‏‬ ‫‏תקצי‬ ‫‏שמעביר‬ ,‫צעד‬‫‏‬ ‫‏יחסי‬ ‫‏באופן‬ ‫‏שהן‬ ‫‏קבוצות‬ ‫‏לטובת‬ ‫‏משמעותי‬ ‫ב‬"‫חזקות‬,"‫‏‬‫‏מסוגלות‏‬ ‫ולכן‬ ‫להעמיד‏הון‏ראשוני‏משמעותי‬,‫‏‬‫המהווה‏תנאי‏‬‫לרכ‬‫י‬‫ש‬‫ת‬‫‏‬‫דירה‬‫‏‬‫חדשה‬‫.‏כמו‏כן‏הוא‏מבחין‏בין‏אלו‏‬ ‫שמסוגלים‏לרכוש‏דירה‬‫‏‬‫יקרה‏יחסית‏מ‬‫‏‬,‫יד‏ראשונה‏מקבלן‬‫‏לרכוש‏‬‫‏עם‏מי‏שמסוגל‬‫ואינו‏מטיב‬ ‫‏שניה‬‫‏מיד‬‫‏יותר‬‫‏זולה‬‫‏דירה‬"‫"רק‬‫‏שג‬‫‏אף‬,‫‏רבים‬‫‏עבור‬‫‏יד‬‫‏בהישג‬‫‏אינן‬‫‏אלו‬‫‏דירות‬‫ם‬.‫‏‬‫הה‬‫‏‬‫טבה‬‫אף‏‬ ‫‏שהדירה‬‫‏ככל‬‫‏יותר‬‫גדלה‬‫‏‬‫‏‬.‫‏יותר‬‫יקרה‬‫‏‬‫‏כי‬,‫‏להוסיף‬‫‏יש‬‫לזאת‬‫‏‬‫ההטבה‬‫‏‬‫ניתנת‬‫‏ברקע‏‬‫‏להתחשב‬‫בלי‬ ‫ה‬‫כלכלי‏של‏הזכאי,‏‬‫וזכאי‏לה‏גם‏מי‬‫‏‬‫שיש‏לו‏הכנסה‏גבוהה‏או‏הון‬‫‏‬‫רב‬‫,‏כל‏עוד‏זו‏דירתו‏הראשונה.‏‬ ‫רוכשים‬ ‫שגם‬ ‫היא‬ ‫המשמעות‬‫מאוד‬ ‫אמידים‬‫מהס‬ ‫ייהנו‬‫סובלים‬ ‫הם‬ ‫שאין‬ ‫למרות‬ ,‫בסוד‬ ‫דיור‬ ‫ממצוקת‬. 33.‫בתזכיר‬‫‏‬‫הצעת‏‬‫החוק‏נאמר‏כי‏עלות‏מימוש‏החוק‏הינה‏‬4.4‫‏‬‫מיליארד‏‬‫₪‏‬‫מדי‏שנה.‏‬‫מאחר‏ומדובר‏‬ ‫על‏הטבה‏פרמננטית,‏אז‏מדובר‏בהפסד‏הכנסות‏של‏‬‫מעל‬03‫מיליארד‬₪‫עשור‬ ‫מדי‬‫.‏‬‫התזכיר‏לא‏‬ ‫מציין‬‫‏‬‫‏‬‫מה‬ ‫חשבון‬ ‫על‬‫הטבת‬ ‫תינתן‬‫המע‬‫"מ‬‫ו‬‫לה‬ ‫אמור‬ ‫הוא‬ ‫תקציב‬ ‫מאיזה‬?‫ינתן‬‫‏‬‫על‬ ‫בא‬ ‫הדבר‬ ‫אם‬ ‫חש‬‫ב‬‫חלוקתי‬ ‫צדק‬ ‫באי‬ ‫שלוקה‬ ‫בצעד‬ ‫מדובר‬ ‫הכנסה‬ ‫מעוטות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫ון‬.‫‏‬‫‏כל‏‬,‫‏השוואה‬‫לשם‬ ‫‏‬‫‏וחצי‬‫‏ממיליארד‬‫‏פחות‬‫‏הוא‬‫‏דירה‬‫‏בשכר‬‫‏לסיוע‬‫התקציב‬‫‏‬.₪‫‏‬‫‏הסיוע‬‫תקציבי‬‫‏‬‫‏דירה‬‫בשכר‬‫קוצצו‏‬ ‫‏‬ ‫משנת‬4113‫‏‬‫‏‬ .‫‏לרמתם‬ ‫‏חזרו‬ ‫‏ולא‬ ‫‏דרמטית‬ ‫בצורה‬‫‏לעלייה‏‬ ‫‏בהתאם‬ ‫‏התעדכנו‬ ‫‏לא‬ ‫‏הסיוע‬ ‫סכומי‬ ‫‏ב‬ ‫החדה‬‫‏המחירים‏‬ ‫‏לבין‬ ‫‏הסיוע‬ ‫‏סכומי‬ ‫‏בין‬ ‫‏עניינית‬ ‫‏זיקה‬ ‫‏ואין‬ ,‫‏במדינה‬ ‫‏השכירות‬ ‫מחירי‬
  7. 7. ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫הקואליציה‬‫בנימ‬ ‫נחלת‬‫ין‬57‫ת"א‬ ,47176:‫טלפון‬ ,30-7436167:‫פקס‬ ,30-7436147 http://israelaffordablehousing.blogspot.comgil@acri.org.il 7 .‫הריאליים‬3 ‫‏‏‬‫סיוע‬ ,‫ציבורי‬ ‫לדיור‬ ‫המיועדים‬ ‫מתקציבים‬ ‫המע"מ‬ ‫ביטול‬ ‫את‬ ‫לממן‬ ‫היא‬ ‫הכוונה‬ ‫אם‬ ‫שהדבר‬ ‫הרי‬ ,‫לפריפריה‬ ‫או‬ ,‫דירה‬ ‫בשכר‬‫את‬ ‫מדגיש‬‫המהלך‬ ‫של‬ ‫הרגרסיביות‬.‫‏‬ 32.‫למרות‏שהמצב‏הבעייתי‏המתואר‏לעיל‏ידוע‏למ‬‫קבלי‏ההחלטות,‏נהדפ‬‫ות‬‫‏‬‫דרישות‏חוזרות‏ונשנות‏‬ ‫לשפר‏את‏המצב‏של‏הדיור‏הציבורי‏ושל‏‬‫סכומי‏‬‫הסיוע‏בשכר‏הדירה‏למשפחות‏הנזקקות‏ביותר,‏‬ ‫וזאת‏בטענה‏של‏היעדר‏תקציבים.‏‬ 35.‫ישנה‬‫דרישה‬ ‫כיום‬‫מינימליסטית‬‫לתקציב‬ ‫בעוני‬ ‫למלחמה‬ ‫הוועדה‬ ‫של‬‫נוסף‬‫של‬1.40‫מיליארד‬ ₪‫בשנה‬‫לסיוע‬‫ב‬,‫דיור‬‫לצמצם‬ ‫כדי‬‫במעט‬‫הדיור‬ ‫מצוקת‬ ‫את‬‫עם‬ ‫המתמודדים‬ ‫אלו‬ ‫של‬ ‫החריפה‬ ,‫עוני‬‫לכך‬ ‫תקציב‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫בתקשורת‬ ‫ונטען‬.‫‏‬,‫זה‬ ‫רקע‬ ‫על‬‫הכוונה‬‫עתק‬ ‫סכומי‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫להשקיע‬ ‫לרכו‬ ‫לה‬ ‫לסייע‬ ‫כדי‬ ,‫יחסית‬ ‫ומבוססת‬ ,‫יחסית‬ ‫קטנה‬ ‫לקבוצה‬ ‫מע"מ‬ ‫בהטבת‬‫ראשונה‬ ‫דירה‬ ‫ש‬ ‫המדינה‬ ‫אוצר‬ ‫בחלוקת‬ ‫חלוקתי‬ ‫צדק‬ ‫אי‬ ‫של‬ ‫חזקה‬ ‫טענה‬ ‫מעוררת‬ ,‫מקבלן‬‫.‏‬ 30.‫טענת‏אי‬-‫הצדק‏החלוקתי‏מתחדדת‏לאור‏עמדתם‏המקצועית‏של‏כלכלנים‏רבים,‏‬‫לרבות‏נגידת‏‬ ‫בנק‏ישראל,‏‬‫לפיהם‏ההטבה‏לא‏‬‫אפקטיבית‏ו‬‫לא‏‬‫תועיל‏בסופו‏של‏דבר‏לקהל‏היעד‏אלא‏תתבטא‏‬ ‫בעליית‏מחירי‏הבסיס‏של‏הדירות.‏‬ ‫‏‬ ‫אנו‬ ,‫לסיכום‬‫בנוסח‬ ‫כי‬ ‫סבורים‬‫ה‬‫הנוכחי‬‫הצעת‬‫חוקי‬ ‫אינה‬ ‫החוק‬‫ת‬‫היות‬ ‫בשל‬‫ה‬‫ה‬ ‫וכי‬ ,‫מפלה‬‫י‬‫א‬ ‫מחייב‬‫ת‬‫של‬ ‫ובחינה‬ ,‫המדינה‬ ‫משאבי‬ ‫בחלוקת‬ ‫חלוקתי‬ ‫צדק‬ ‫של‬ ‫מההיבט‬ ‫גם‬ ‫חוזרת‬ ‫בחינה‬ .‫אחרות‬ ‫חלופות‬ ‫מול‬ ‫ההשקעה‬ ,‫בכבוד‏רב‬‫‏‬ ‫‏‬‫‏‬ ‫גיל‏גן‬-‫מור,‏עו"ד‬‫‏‬ ‫האגודה‏לזכויות‏האזרח‏בישראל‬‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫העתק‬‫ים‬: ‫חברי‏ועדת‏הכספים‬‫‏‬ 3 ‫לפי‏מדד‏המחירים‏לצרכן‏של‏הלמ"ס,‏בסוף‏שנת‏‬4103‫‏‬‫היה‏שכר‏הדירה‏הממוצע‏בארץ‏לדירת‏‬3‫‏‬‫חדרים‏‬3,103‫‏‬‫₪.‏‬‫שכר‏‬ ‫הדירה‏הממוצע‏לדירה‏בת‏‬3‫‏‬‫חדרים‏בתל‬-‫אביב‏היה‏‬2,850‫‏‬‫₪,‏‬‫בירוש‬‫לים‏‬–‫‏‬3,250‫,‏בגוש‏דן‏‬–‫‏‬3,370‫,‏בשרון‏‬–‫‏‬3,302‫‏‬‫וגם‏‬ ‫בצפון‏ובדרום‏מחירי‏השכירות‏הממוצעים‏עברו‏את‏ה‬-4111‫‏‬‫₪‏‬‫לחודש.‏לעומת‏זאת‏הסיוע‏בשכר‏דירה‏ל‬-021,111‫‏‬ ‫משפחות‏הוא‏במרבית‏המקרים‏נמוך‏מאלף‏‬.₪

×