O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

کاهش وزن سریع و راحت با 2 تکنیک طلایی و بسیار ساده

53 visualizações

Publicada em

کاهش وزن سریع و راحت با 2 تکنیک طلایی و بسیار ساده
چون اصلا حوصله رژیم گرفتن و یا حداقل پیروی کردن از برنامه ای منظم لاغر شدن را نداشتم تصمیم گرفتم که خودم در مورد روش های کاهش وزن تحقیق کنم و روش هایی را یاد بگیرم که بتوانم راحت و ساده لاغر شوم و به موفقیت دائمی دست یابم .
بنابراین با تلاش زیاد و امتحان کردن بسیاری از تکنیک ها موفق شدم وزن ایده آلم را به دست بیارم .
با توجه به دانش و تجربه ای که به دست آوردم به این نتیجه رسیدم که کاهش وزن بر خلاف تصور دیگران به هیچ وجه نیاز به تحمل گرسنگی و انجام ورزش های سخت ، طولانی و طاقت فرسا ندارد و تنها با 2 تکنیک طلایی می توان برای همیشه از شر چربی های اضافه خلاص شد و خیلی سریع و راحت کاهش وزن عالی را تجربه کرد .

Publicada em: Design
 • Seja o primeiro a comentar

کاهش وزن سریع و راحت با 2 تکنیک طلایی و بسیار ساده

 1. 1. ‫امروزه‬‫برای‬‫کاهش‬‫وزن‬‫و‬‫چربی‬‫سوزی‬‫سریع‬‫روش‬‫های‬‫بسیار‬‫زیادی‬‫تبلیغ‬‫می‬ ‫شود‬‫که‬‫وعده‬‫الغر‬‫شدن‬‫در‬‫یک‬‫هفته‬‫یا‬‫یک‬‫ماه‬‫را‬‫می‬‫دهند‬‫و‬‫اصال‬‫سالمتی‬ ‫شخص‬‫لحاظ‬‫نمی‬‫گردد‬‫و‬‫افرادی‬‫وجود‬‫دارند‬‫که‬‫تنها‬‫بر‬‫اساس‬‫شنیده‬‫های‬‫خود‬ ‫مشاوره‬‫می‬‫دهند‬‫و‬‫هیچگونه‬‫تجربه‬‫ای‬‫از‬‫کاهش‬‫وزن‬‫ندارند‬‫و‬‫حتی‬‫روش‬‫هایی‬ ‫را‬‫که‬‫بیان‬‫می‬‫کنند‬‫توسط‬‫خود‬‫آزمایش‬‫نکرده‬‫اند‬. ‫شاید‬‫بهتر‬‫باشد‬‫بدانید‬‫که‬‫من‬‫هم‬‫مانند‬‫بیش‬‫از‬30‫درصد‬‫از‬‫افراد‬‫جامعه‬‫دچار‬ ‫اضافه‬‫وزن‬‫بودم‬‫و‬‫تقریبا‬‫تا‬‫سن‬30‫سالگی‬‫با‬‫آن‬‫مواجه‬‫بودم‬‫و‬‫در‬‫اکثر‬‫مواقع‬ ‫باعث‬‫رنج‬‫و‬‫عذاب‬‫من‬‫می‬‫شد‬‫و‬‫به‬‫حتی‬‫مورد‬‫تمسخر‬‫دوستان‬‫و‬‫نزدیکانم‬‫قرار‬ ‫می‬‫گرفتم‬‫و‬‫بخصوص‬‫در‬‫فعالیت‬‫های‬‫ورزشی‬‫در‬‫مدرسه‬‫و‬‫دانشگاه‬‫به‬‫شدت‬ ‫ضعیف‬‫بودم‬‫و‬‫هرگز‬‫فعالیتی‬‫را‬‫به‬‫اتمام‬‫نمی‬‫رساندم‬.
 2. 2. ‫در‬‫این‬‫مدت‬‫تالش‬‫های‬‫زیادی‬‫برای‬‫الغر‬‫شدن‬‫انجام‬‫دادم‬‫و‬‫هر‬‫توصیه‬‫ای‬‫که‬‫از‬‫طرف‬ ‫دوستان‬‫و‬‫آشنایان‬‫به‬‫من‬‫می‬‫شد‬‫می‬‫پذیرفتم‬‫و‬‫تا‬‫حد‬‫امکان‬‫بکار‬‫می‬‫بردم‬‫ولی‬‫خیلی‬‫ز‬‫ود‬‫با‬ ‫شکست‬‫مواجه‬‫می‬‫شدم‬،‫چون‬‫هیچ‬‫کدام‬‫از‬‫آن‬‫روش‬‫ها‬‫لذت‬‫بخش‬‫نبود‬‫و‬‫برای‬‫کاهش‬‫وزن‬ ‫مناسب‬‫نمی‬‫داستم‬‫و‬‫واقعا‬‫نمی‬‫توانستم‬‫به‬‫راحتی‬‫الغر‬‫شوم‬،‫چون‬‫با‬‫روش‬‫های‬‫که‬‫پیش‬‫نهاد‬‫می‬ ‫شد‬‫و‬‫بکار‬‫می‬‫بردم‬‫اصال‬‫از‬‫تحمل‬‫گرسنگی‬‫در‬‫امان‬‫نبودم‬‫و‬‫توان‬‫انجام‬‫ورش‬‫های‬‫سخت‬‫ر‬‫ا‬ ‫هم‬‫نداشتم‬‫به‬‫همین‬‫دلیل‬‫زود‬‫خسته‬‫می‬‫شدم‬‫و‬‫قید‬‫کاهش‬‫وزن‬‫را‬‫می‬‫زدم‬. ‫به‬‫یاد‬‫دارم‬‫آخرین‬‫باری‬‫که‬‫به‬‫روش‬‫های‬‫اطرافیانم‬‫که‬‫هیچ‬‫تجربه‬‫ای‬‫در‬‫این‬‫کار‬‫نداشت‬‫ند‬‫عمل‬ ‫کردم‬‫حدود‬‫یک‬‫ماه‬‫طول‬‫کشید‬‫ولی‬‫زمانیکه‬‫خودم‬‫را‬‫وزن‬‫کردم‬‫حتی‬‫کاهش‬‫وزن‬‫من‬‫به‬‫نیم‬ ‫کیلوگرم‬‫نمی‬‫رسید‬‫و‬‫این‬‫واقعا‬‫برای‬‫من‬‫بد‬‫بود‬‫و‬‫بار‬‫دیگر‬‫بی‬‫خیال‬‫کاهش‬‫وزن‬‫و‬‫ال‬‫غر‬‫شدن‬ ‫شدم‬‫و‬‫همین‬‫اضافه‬‫وزن‬‫و‬‫چاق‬‫شدن‬‫من‬‫ادامه‬‫داشت‬‫تا‬‫اینکه‬‫به‬100‫کیلوگرم‬‫رسیدم‬‫و‬‫دیگر‬ ‫تحمل‬‫نداشتم‬‫چون‬‫واقعا‬‫اوضاع‬‫برای‬‫من‬‫سخت‬‫و‬‫نگران‬‫کننده‬‫شده‬‫بود‬‫و‬‫اعتماد‬‫به‬‫نفس‬‫م‬‫به‬ ‫شدت‬‫پایین‬‫آمده‬‫بود‬.
 3. 3. ‫چون‬‫اصال‬‫حوصله‬‫رژیم‬‫گرفتن‬‫و‬‫یا‬‫حداقل‬‫پیروی‬‫کردن‬‫از‬‫برنامه‬‫ای‬‫منظم‬‫ال‬‫غر‬ ‫شدن‬‫را‬‫نداشتم‬‫تصمیم‬‫گرفتم‬‫که‬‫خودم‬‫در‬‫مورد‬‫روش‬‫های‬‫کاهش‬‫وزن‬‫تحقیق‬‫کنم‬‫و‬ ‫روش‬‫هایی‬‫را‬‫یاد‬‫بگیرم‬‫که‬‫بتوانم‬‫راحت‬‫و‬‫ساده‬‫الغر‬‫شوم‬‫و‬‫به‬‫موفقیت‬‫دائ‬‫می‬ ‫دست‬‫یابم‬. ‫بنابراین‬‫با‬‫تالش‬‫زیاد‬‫و‬‫امتحان‬‫کردن‬‫بسیاری‬‫از‬‫تکنیک‬‫ها‬‫موفق‬‫شدم‬‫وز‬‫ن‬‫ایده‬‫آلم‬ ‫را‬‫به‬‫دست‬‫بیارم‬. ‫با‬‫توجه‬‫به‬‫دانش‬‫و‬‫تجربه‬‫ای‬‫که‬‫به‬‫دست‬‫آوردم‬‫به‬‫این‬‫نتیجه‬‫رسیدم‬‫که‬‫کاه‬‫ش‬‫وزن‬ ‫بر‬‫خالف‬‫تصور‬‫دیگران‬‫به‬‫هیچ‬‫وجه‬‫نیاز‬‫به‬‫تحمل‬‫گرسنگی‬‫و‬‫انجام‬‫ورزش‬‫های‬ ‫سخت‬،‫طوالنی‬‫و‬‫طاقت‬‫فرسا‬‫ندارد‬‫و‬‫تنها‬‫با‬2‫تکنیک‬‫طالیی‬‫می‬‫توان‬‫برای‬ ‫همیشه‬‫از‬‫شر‬‫چربی‬‫های‬‫اضافه‬‫خالص‬‫شد‬‫و‬‫خیلی‬‫سریع‬‫و‬‫راحت‬‫کاهش‬‫وزن‬ ‫عالی‬‫را‬‫تجربه‬‫کرد‬.
 4. 4. ‫اصالح‬‫آداب‬‫غذایی‬‫و‬‫ورزش‬‫درست‬‫و‬‫مناسب‬2‫تکنیکی‬‫بودند‬‫که‬‫کاهش‬‫وزن‬ ‫سریع‬‫و‬‫راحت‬‫را‬‫برای‬‫من‬‫رقم‬‫زدند‬،‫این‬2‫تکنیک‬‫طالیی‬‫که‬‫باعث‬‫شد‬‫وزن‬‫من‬ 25‫کیلوگرم‬‫کاهش‬‫یابد‬‫بدون‬‫شک‬‫می‬‫توانند‬‫باعث‬‫کاهش‬‫وزن‬‫و‬‫چربی‬‫سوز‬‫ی‬‫در‬ ‫بدن‬‫شما‬‫شده‬‫و‬‫شما‬‫را‬‫نیز‬‫به‬‫خواسته‬‫و‬‫هدف‬‫مورد‬‫نظر‬‫برسانند‬. ‫اول‬‫باید‬‫بدانید‬‫اصالح‬‫آداب‬‫غذایی‬‫چیست‬‫؟‬‫اصالح‬‫آداب‬‫غذایی‬‫به‬‫این‬‫معنا‬‫ن‬‫یست‬ ‫که‬‫شما‬‫غذایی‬‫را‬‫که‬‫دوست‬‫دارید‬‫و‬‫مصرف‬‫می‬‫کنید‬‫از‬‫برنامه‬‫غذایی‬‫خود‬‫کار‬ ‫بگذارید‬‫و‬‫یا‬‫گرسنگی‬‫را‬‫تحمل‬‫کنید‬!‫بلکه‬‫به‬‫این‬‫معناست‬‫که‬‫به‬‫گونه‬‫ای‬‫برنامه‬ ‫ریزی‬‫داشته‬‫باشید‬‫که‬‫حتی‬‫در‬‫طول‬‫شبانه‬‫روز‬‫احساس‬‫گرسنگی‬‫نداشته‬‫ب‬‫اشید‬‫و‬‫از‬ ‫طرفی‬‫دیگر‬‫به‬‫اندازه‬‫کافی‬‫و‬‫درست‬‫غذا‬‫مصرف‬‫کنید‬‫که‬‫در‬‫این‬‫محصول‬‫و‬ ‫مشاوره‬‫ای‬‫که‬‫بعد‬‫از‬‫خرید‬‫با‬‫من‬‫خواهید‬‫داشت‬‫به‬‫طور‬‫کامل‬‫با‬‫آن‬‫آشنا‬‫می‬‫شوی‬‫د‬ ‫و‬‫متوجه‬‫می‬‫شوید‬‫که‬‫چگونه‬‫بدون‬‫تحمل‬‫گرسنگی‬‫الغر‬‫شوید‬.
 5. 5. ‫بخش‬‫دیگری‬‫از‬‫اصالح‬‫آداب‬‫غذایی‬‫مربوط‬‫به‬‫حذف‬‫اشتباهاتی‬‫است‬‫که‬‫باعث‬‫باال‬‫رفت‬‫ن‬‫کالری‬ ‫دریافتی‬‫بدون‬‫سیر‬‫کردن‬‫شما‬‫می‬‫شوند‬‫که‬‫این‬‫بخش‬‫را‬‫در‬‫کتاب‬‫رایگان‬‫راز‬‫تناسب‬‫اندام‬‫من‬‫به‬ ‫خوبی‬‫متوجه‬‫شده‬‫اید‬. ‫ورزش‬‫مناسب‬‫چیست‬‫؟‬‫ورزش‬‫مناسب‬‫نیز‬‫ورزشی‬‫است‬‫که‬‫از‬‫انجام‬‫دادن‬‫آن‬‫لذت‬‫ببرید‬‫و‬‫با‬ ‫عالقه‬‫خودت‬‫آن‬‫را‬‫انجام‬‫دهید‬‫که‬‫منجر‬‫به‬‫کاهش‬‫وزن‬‫شما‬‫شود‬‫و‬‫ورزشی‬‫نباشد‬‫که‬‫از‬‫روی‬ ‫اجبار‬‫و‬‫با‬‫سختی‬‫و‬‫یا‬‫پیشنهاد‬‫دیگران‬‫مجبور‬‫به‬‫انجام‬‫دادن‬‫آن‬‫شوید‬،‫چون‬‫اگر‬‫ورزش‬‫مناسب‬ ‫و‬‫درست‬‫انجام‬‫ندهید‬‫اصال‬‫خوب‬‫نیست‬‫و‬‫ممکن‬‫است‬‫خیلی‬‫زود‬‫به‬‫بدن‬‫خود‬‫آسیب‬‫بزنید‬. ‫ورزش‬‫های‬‫درست‬‫زمان‬‫مناسب‬‫و‬‫راهکار‬‫مناسب‬‫دارند‬‫که‬‫برای‬‫انجام‬‫آن‬‫ها‬‫باید‬‫از‬‫اشتباهات‬ ‫رایج‬‫دوری‬‫کنید‬،‫بهتر‬‫است‬‫بدانید‬‫که‬‫کاهش‬‫وزن‬‫و‬‫الغر‬‫شدن‬‫نیازی‬‫به‬‫عرق‬‫ریزی‬‫ن‬‫دارد‬، ‫بسیاری‬‫از‬‫افراد‬‫در‬‫گرمترین‬‫ساعات‬‫روز‬‫ورزش‬‫می‬‫کنند‬‫تا‬‫بیشتر‬‫عرق‬‫کنند‬‫و‬‫چر‬‫بی‬‫سوزی‬ ‫داشته‬‫باشتد‬‫و‬‫این‬‫یکی‬‫از‬‫اشتباهات‬‫بزرگی‬‫است‬‫که‬‫می‬‫خواهم‬‫شما‬‫از‬‫انجام‬‫آن‬‫دوری‬‫ک‬‫نید‬.
 6. 6. ‫امروزه‬‫روش‬‫هایی‬‫که‬‫برای‬‫کاهش‬‫وزن‬‫خانم‬‫ها‬‫پیشنهاد‬‫می‬‫شود‬‫انجام‬‫ورزش‬ ‫های‬‫طوالنی‬‫با‬‫تحمل‬‫گرسنگی‬‫و‬‫بدون‬‫مصرف‬‫آب‬‫است‬‫که‬‫بسیار‬‫غلط‬‫و‬‫خط‬‫رناک‬ ‫است‬‫که‬‫متأسفانه‬‫در‬‫بسیاری‬‫از‬‫باشگاه‬‫ها‬‫به‬‫علت‬‫عدم‬‫آگاهی‬،‫خانم‬‫ها‬‫از‬‫آن‬ ‫استقبال‬‫می‬‫کنند‬‫اما‬‫برای‬‫کاهش‬‫وزن‬‫آقایان‬‫کمتراز‬‫این‬‫روش‬‫ها‬‫پیشنهاد‬‫می‬‫شود‬ ‫و‬‫این‬‫شاید‬‫به‬‫دلیل‬‫احساسی‬‫تر‬‫بودن‬‫خانم‬‫ها‬‫باشد‬‫که‬‫سالمتی‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫خط‬‫ر‬‫می‬ ‫اندازند‬،‫اما‬‫به‬‫هر‬‫حال‬‫ما‬‫هرگز‬‫چنین‬‫روش‬‫های‬‫اشتباهی‬‫را‬‫به‬‫شما‬‫دوست‬‫عزیز‬ ‫پیشنهاد‬‫نمی‬‫کنیم‬. ‫اگر‬‫بتوانید‬‫تنها‬‫مقدار‬‫کمی‬‫از‬‫کالری‬‫دریافتی‬‫روزانه‬‫خود‬‫نسبت‬‫به‬‫روز‬‫های‬‫قبل‬‫را‬ ‫کاهش‬‫دهید‬‫و‬‫در‬‫کنار‬‫آن‬‫ورزش‬‫مناسب‬‫داشته‬‫باشید‬‫بدون‬‫شک‬‫می‬‫توانید‬‫کا‬‫هش‬ ‫وزن‬‫راحت‬‫و‬‫لذت‬‫بخشی‬‫را‬‫تجربه‬‫نمایید‬.
 7. 7. ‫دوست‬‫عزیز‬‫شما‬‫هم‬‫می‬‫توانید‬‫از‬‫همین‬‫لحظه‬‫هدف‬‫گذاری‬‫کنید‬‫و‬‫چربی‬‫سوزی‬‫و‬ ‫کاهش‬‫وزن‬‫خودت‬‫را‬‫به‬‫راحتی‬‫و‬‫با‬‫قدرت‬‫شروع‬‫کنید‬،2‫تکنیکی‬‫که‬‫در‬‫اختیار‬ ‫شما‬‫قرار‬‫دادم‬‫برای‬‫تمام‬‫افراد‬‫و‬‫تمام‬‫سنین‬‫مناسب‬‫است‬‫و‬‫به‬‫قدری‬‫قدرتمند‬‫ه‬‫ستند‬ ‫که‬‫می‬‫توانند‬‫هر‬‫فردی‬‫را‬‫به‬‫راحتی‬‫الغر‬‫کنند‬. ‫اگر‬‫خودت‬‫به‬‫تنهایی‬‫می‬‫توانید‬‫این‬2‫تکنیک‬‫را‬‫به‬‫درستی‬‫انجام‬‫دهید‬‫و‬‫بهترین‬ ‫نتیجه‬‫را‬‫به‬‫دست‬‫بیاورید‬‫پس‬‫معطل‬‫نکن‬‫و‬‫از‬‫همین‬‫لحظه‬‫و‬‫از‬‫همین‬‫اآلن‬‫کاه‬‫ش‬ ‫وزن‬‫را‬‫شروع‬‫کن‬،‫اما‬‫اگر‬‫نیاز‬‫به‬‫راهنمایی‬‫بیشتردارید‬‫و‬‫می‬‫خواهید‬‫به‬‫سر‬‫عت‬ ‫کاهش‬‫وزن‬‫خودت‬‫را‬‫آغاز‬‫کنید‬‫با‬‫خرید‬‫این‬‫محصول‬‫همراه‬‫من‬‫باش‬‫تا‬‫به‬‫شکل‬ ‫عالی‬‫به‬‫شما‬‫کمک‬‫کنم‬‫و‬‫تا‬‫پایان‬‫دوره‬‫کاهش‬‫وزن‬‫در‬‫کنار‬‫شما‬‫قرار‬‫داشته‬‫ب‬‫اشم‬‫و‬ ‫تالش‬‫کنیم‬‫که‬‫بهترین‬‫نتیجه‬‫را‬‫به‬‫دست‬‫بیاورید‬.
 8. 8. ‫تکنیک‬‫های‬‫بیان‬‫شده‬‫کامال‬‫تجربه‬‫شده‬‫وتست‬‫شده‬‫هستند‬‫و‬‫می‬‫توانید‬‫در‬‫هر‬‫مکان‬ ‫و‬‫در‬‫هر‬‫زمان‬‫نتیجه‬‫ای‬‫مناسب‬‫از‬‫اجرای‬‫آن‬‫ها‬‫به‬‫دست‬‫بیاورید‬،‫دوست‬‫عزیز‬‫ب‬‫ا‬ ‫وجود‬‫تفاوت‬‫زیادی‬‫که‬‫بین‬‫یادگیری‬‫این‬2‫تکنیک‬‫قدرتمند‬‫و‬‫برنامه‬‫رژیم‬‫غذایی‬ ‫وجود‬‫دارد‬‫و‬‫اهمیت‬‫و‬‫ارزش‬‫خاصی‬‫که‬‫این‬‫تکنیک‬‫ها‬‫دارند‬‫بنابراین‬‫تصمیم‬ ‫گرفتم‬‫که‬‫برای‬‫این‬‫محصول‬‫فعال‬‫هزینه‬‫زیادی‬‫در‬‫نظر‬‫نگیرم‬‫و‬‫با‬‫هزینه‬‫ا‬‫ی‬‫واقعا‬ ‫ناچیز‬‫آن‬‫را‬‫در‬‫اختیار‬‫شما‬‫قرار‬‫دهم‬. ‫هزینه‬‫ای‬‫که‬‫برای‬‫خرید‬‫محصول‬‫در‬‫نظر‬‫گرفته‬‫ام‬‫واقعا‬‫از‬‫ارزش‬‫واقعی‬‫آن‬ ‫بسیار‬‫کمتر‬‫است‬‫و‬‫از‬‫آنجاییکه‬‫هر‬‫آموزشی‬‫هزینه‬‫بر‬‫است‬‫و‬‫من‬‫هم‬‫برای‬‫یاد‬‫گیری‬ ‫و‬‫تهیه‬‫این‬‫محصوالت‬‫زمان‬‫و‬‫سرمایه‬‫باالیی‬‫هزینه‬‫کرده‬‫ام‬‫و‬‫برای‬‫اینکه‬‫در‬‫ا‬‫دامه‬ ‫نیز‬‫کنار‬‫شما‬‫باشم‬‫و‬‫به‬‫بهترین‬‫شکل‬‫ممکن‬‫به‬‫شما‬‫کمک‬‫کنم‬‫که‬‫به‬‫هدف‬‫و‬‫خواسته‬ ‫خود‬‫برسید‬‫الزم‬‫است‬‫هزینه‬‫ای‬‫برای‬‫این‬‫محصول‬‫در‬‫نظر‬‫بگیرم‬،‫بنابرای‬‫ن‬ ‫تصمیم‬‫گرفتم‬‫که‬‫با‬‫کمترین‬‫هزینه‬‫این‬‫دانش‬‫و‬‫تجربه‬‫را‬‫در‬‫اختیار‬‫شما‬‫ق‬‫رار‬‫دهم‬.
 9. 9. ‫اگر‬‫تاکنون‬‫برای‬‫کاهش‬‫وزن‬‫اقدام‬‫کرده‬‫اید‬‫و‬‫به‬‫خواسته‬‫خود‬‫نرسیده‬‫اید‬‫یا‬‫اینک‬‫ه‬‫بعد‬‫از‬ ‫کاهش‬‫وزن‬‫مجددا‬‫وزن‬‫شما‬‫به‬‫حالت‬‫اول‬‫برگشته‬‫است‬‫تنها‬‫به‬‫این‬‫خاطر‬‫است‬‫که‬‫از‬ ‫روش‬‫های‬‫اشتباه‬‫و‬‫منسوخ‬‫شده‬‫استفاده‬‫کرده‬‫اید‬! ‫دوست‬‫عزیز‬‫مهم‬‫نیست‬‫که‬‫اآلن‬‫در‬‫چه‬‫وضعیتی‬‫قرار‬‫دارید‬‫و‬‫یا‬‫اینکه‬‫وزن‬‫شما‬‫چق‬‫در‬ ‫است‬!‫اگر‬‫می‬‫خواهید‬‫برای‬‫همیشه‬‫از‬‫شر‬‫چربی‬‫های‬‫اضافه‬‫و‬‫چاقی‬‫خالص‬‫شوید‬‫بای‬‫د‬ ‫از‬‫روش‬‫های‬‫درست‬‫و‬‫مناسب‬‫خود‬‫شما‬‫استفاده‬‫کنید‬ ‫اصالح‬‫آداب‬‫غذایی‬‫و‬‫ورزش‬‫های‬‫مناسب‬2‫تکنیکی‬‫هستند‬‫که‬‫می‬‫توانند‬‫باعث‬‫شوند‬ ‫بدون‬‫نیاز‬‫به‬‫پیروی‬‫از‬‫رژیم‬‫های‬‫سخت‬‫غذایی‬‫یا‬‫نوشتن‬‫برنامه‬‫منظم‬‫و‬‫دقیق‬‫چر‬‫بی‬ ‫سوزی‬‫و‬‫کاهش‬‫وزن‬‫مناسب‬‫را‬‫تجربه‬‫کنید‬. ‫اگراز‬‫این‬‫دو‬‫تکنیک‬‫چشم‬‫پوشی‬‫کنید‬‫باید‬‫از‬‫برنامه‬‫الغری‬‫دقیق‬‫و‬‫منظمی‬‫بر‬‫خوردار‬ ‫باشید‬‫که‬‫نیاز‬‫به‬‫صبر‬‫و‬‫حوصله‬‫باالیی‬‫دارد‬‫و‬‫عالوه‬‫بر‬‫آن‬‫برای‬‫هر‬‫ماه‬‫باید‬‫هز‬‫ینه‬‫ای‬ ‫جداگانه‬‫پرداخت‬‫نمایید‬.
 10. 10. ‫بهترین‬‫حالت‬‫برای‬‫کاهش‬‫وزن‬‫ماندگار‬‫اعمال‬‫تغییرات‬‫کوچک‬‫است‬،‫تغییرات‬‫ی‬‫که‬ ‫باعث‬‫شوند‬‫کالری‬‫دریافتی‬‫شما‬‫بدون‬‫تحمل‬‫گرسنگی‬‫کاهش‬‫یابد‬،‫دوست‬‫ع‬‫زیز‬‫بر‬ ‫خالف‬‫تصور‬‫جامعه‬‫و‬‫بسیاری‬‫از‬‫افراد‬‫کاهش‬‫وزن‬‫بسیار‬‫راحت‬‫و‬‫لذت‬‫بخش‬‫اس‬‫ت‬‫و‬ ‫این‬‫در‬‫صورتی‬‫است‬‫که‬‫راه‬‫و‬‫روش‬‫آن‬‫را‬‫بلد‬‫باشید‬‫و‬‫به‬‫درستی‬‫اقدام‬‫کنید‬،‫ا‬‫کنون‬ ‫شما‬‫در‬‫یک‬‫قدمی‬‫خلق‬‫هدف‬‫خود‬‫هستید‬‫و‬‫می‬‫توانید‬‫به‬‫راحتی‬‫اندام‬‫ایده‬‫آل‬‫خود‬‫ر‬‫ا‬ ‫آنگونه‬‫که‬‫مایل‬،‫هستید‬‫بسازید‬! ‫شما‬‫با‬‫کمک‬‫این‬‫محصول‬‫می‬‫توانید‬‫بدون‬‫تحمل‬‫گرسنگی‬،‫بدون‬‫ورزش‬‫های‬‫س‬‫خت‬ ،‫بدون‬‫حذف‬‫غذاهای‬‫دلخواه‬‫و‬‫به‬‫سبک‬‫و‬‫دلخواه‬‫خود‬‫وزن‬‫کم‬‫کنید‬‫و‬‫خود‬‫شما‬‫تعی‬‫ین‬ ‫می‬‫کنید‬‫که‬‫چقدر‬‫کاهش‬‫وزن‬‫داشته‬‫باشید‬‫و‬‫هر‬‫ماه‬‫می‬‫توانید‬‫تغییراتی‬‫عالی‬‫در‬‫بدن‬ ‫خود‬‫شاهد‬‫باشید‬. ‫عالوه‬‫بر‬‫موارد‬‫فوق‬‫تکنیک‬‫هایی‬‫را‬‫به‬‫شما‬‫آموزش‬‫می‬‫دهم‬‫که‬‫با‬‫مدیریت‬‫سرمای‬‫ه‬ ‫های‬‫خود‬‫به‬‫راحتی‬‫ثروت‬‫باالیی‬‫را‬‫ذخیره‬‫کنید‬.
 11. 11. ‫من‬‫به‬‫شما‬‫قول‬‫می‬‫دهم‬‫که‬‫با‬‫اجرای‬‫این‬‫دو‬‫تکنیک‬‫هر‬‫هفته‬‫کاهش‬‫وزن‬‫مجاز‬‫و‬ ‫استانداردی‬‫داشته‬‫باشید‬‫و‬‫حداقل‬‫بین‬0.5‫تا‬1‫کیلوگرم‬‫در‬‫هفته‬‫و‬4‫کیلوگرم‬‫در‬ ‫ماه‬‫کاهش‬‫وزن‬‫و‬‫چربی‬‫سوزی‬‫راحتی‬‫داشته‬‫باشید‬. ‫برای‬‫اینکه‬‫سریعتر‬‫و‬‫راحت‬‫تر‬‫به‬‫نتیجه‬‫دلخواه‬‫برسید‬‫و‬‫هدف‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫آ‬‫سانی‬ ‫خلق‬‫کنید‬‫خود‬‫من‬‫به‬‫عنوان‬‫مشاور‬‫وحامی‬‫تا‬‫پایان‬‫دوره‬‫کاهش‬‫وزن‬‫کنار‬‫شما‬ ‫خواهم‬‫بود‬‫و‬‫از‬‫هر‬‫لحاظ‬‫به‬‫شما‬‫کمک‬‫می‬‫کنم‬‫که‬‫سریعتر‬‫به‬‫تناسب‬‫اندام‬‫دلخ‬‫واه‬ ‫خود‬‫برسید‬. ‫عالوه‬‫بر‬‫مزایای‬‫فوق‬‫برای‬‫این‬‫محصول‬60‫روز‬‫ضمانت‬‫و‬‫گارانتی‬‫ویژه‬‫در‬ ‫نظر‬‫گرفته‬‫ام‬‫بفرستید‬‫یا‬‫تماس‬‫برقرار‬‫کنید‬‫تا‬‫هزینه‬‫پرداختی‬‫را‬‫به‬‫ش‬‫ما‬‫برگردانیم‬.
 12. 12. ‫اگر‬‫به‬‫دنبال‬‫این‬‫هستید‬‫که‬‫به‬‫راحتی‬‫و‬‫در‬‫زمان‬‫کم‬‫الغر‬‫شوید‬‫و‬‫بدون‬‫تح‬‫مل‬ ‫گرسنگی‬،‫بدون‬‫انجام‬‫ورزش‬‫های‬‫سخت‬‫و‬‫طاقت‬‫فرسا‬‫و‬‫با‬‫خوردن‬‫غذاهای‬‫مورد‬ ‫عالقه‬‫خود‬‫الغر‬‫شوید‬‫و‬‫کاهش‬‫وزن‬‫ماندگاری‬‫داشته‬‫باشید‬،‫این‬‫محصول‬‫و‬‫ای‬‫ن‬2 ‫تکنیک‬‫طالیی‬‫برای‬‫شما‬‫کامال‬‫مفید‬‫و‬‫مناسب‬‫خواهند‬‫بود‬‫و‬‫خیلی‬‫سریع‬‫ش‬‫ما‬‫را‬‫به‬ ‫هدف‬‫و‬‫خواسته‬‫مورد‬‫نظرتان‬‫می‬‫رسانند‬. ‫اگر‬‫آماده‬‫تغییر‬‫کردن‬‫و‬‫خلق‬‫هدف‬‫خود‬‫هستید‬‫و‬‫می‬‫خواهید‬‫کاهش‬‫وزن‬‫را‬‫به‬ ‫راحتی‬‫تجربه‬‫کنید‬‫اکنون‬‫زمان‬‫اقدام‬‫کردن‬‫شما‬‫رسیده‬‫است‬. ‫همانطور‬‫که‬‫مشاهده‬‫کردید‬‫خرید‬‫این‬‫محصول‬‫دارای‬60‫روز‬‫ضمانت‬‫و‬‫گارانتی‬ ‫می‬‫باشد‬‫و‬‫از‬‫لحاظ‬‫مالی‬‫هیچگونه‬‫ریسکی‬‫برای‬‫شما‬‫نخواهد‬‫داشت‬.
 13. 13. ‫اگر‬‫می‬‫خواهید‬‫من‬‫به‬‫شما‬‫کمک‬‫کنم‬‫و‬‫تا‬‫پا‬‫یان‬ ‫دوره‬‫کاهش‬‫وزن‬‫مانند‬‫یک‬‫دوست‬‫صمیمی‬‫و‬ ‫یک‬‫تیم‬‫حامی‬‫در‬‫کنار‬‫شما‬‫باشم‬‫هم‬‫اکنون‬ ‫برای‬‫خرید‬‫این‬‫محصول‬‫ارزشمند‬‫و‬‫بی‬‫نظی‬‫ر‬ ‫از‬‫طریق‬‫لینک‬‫پایین‬‫همین‬‫صفحه‬‫اقدام‬‫ک‬‫نید‬.

×