O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Ba lan khoi nghiep

277 visualizações

Publicada em

Publicada em: Negócios
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Ba lan khoi nghiep

  1. 1. Ba lÇn khëi nghiÖp Bao nhùa ®en t¸i sinh lµ s¶n phÈm mµ mét nhãm ngêi Hoa ë Chî Lín gÇn nh ®éc quyÒn s¶n xuÊt cung cÊp cho c¶ thÞ trêng tõ b¾c vµo nam trong nh÷ng n¨m ®Çu thËp niªn 1980. ThÕ nhng, cã mét ngêi kh«ng sinh ra tõ c¸i lß nhùa Chî Lín Êy nhng ®· häc ®îc ®øc tÝnh tèt trong kinh doanh cña nh÷ng ngêi Hoa ë ®ã vµ thµnh c«ng tõ chÝnh nghÒ nµy. Ngêi ®ã hiÖn lµ Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng cæ phÇn th¬ng m¹i A' Ch©u (ACB) «ng Ph¹m Trung Cang. Cho tíi nay, ngêi trong ngµnh bao b× nhùa Chî Lín biÕt tiÕng «ng Cang lµ chñ C«ng ty Bao b× nhùa T©n §¹i Hng h¬n lµ «ng Cang tæng gi¸m ®èc ng©n hµng. Ngêi quen biÕt l©u nay nãi r»ng, dï «ng Cang ®· thµnh c«ng trong viÖc ®iÒu hµnh Ng©n hµng A' Ch©u h¬n hai n¨m nay víi chøc tæng gi¸m ®èc, nhng ®ã lµ nghÒ phô. NghÒ lµm bao nhùa míi lµ nghÒ chÝnh cña «ng. ¤ng Gi¸p V¨n Th¹ch, Gi¸m ®èc C«ng ty VÜnh §¹t mét ngêi Hoa lµm bao b× nhùa ë Chî Lín, nãi r»ng trong sè n¨m, s¸u chôc h·ng xëng s¶n xuÊt bao b× ë Chî Lín b©y giê Ýt ai b× ®îc víi C«ng ty T©n §¹i Hng cña «ng Cang ë tËn trong H¬ng lé 2, quËn T©n B×nh. Nhµ m¸y cña T©n §¹i Hng réng 15.000 m2, cã 600 c«ng nh©n lµm viÖc ba ca mçi ngµy, doanh sè xuÊt khÈu kho¶ng 3,5 triÖu USD/n¨m. I't ngêi biÕt r»ng ®Ó t¹o dùng ®îc c¬ ng¬i nh vËy, «ng Cang ®· ph¶i tr¶i qua ba lÇn khëi nghiÖp gian khã. Hai m¬i n¨m tríc, ë tuæi 25, Ph¹m Trung Cang lµm th ký cho phã Chñ tÞch quËn 3 víi tÊm b»ng cao ®¼ng kinh tÕ. Vµo thêi ®iÓm 1979-1980, cã lý lÞch tèt, ngêi ta cã thÓ an t©m dèc søc cho ®êng quan lé thªnh thang tríc mÆt. ThÕ nhng, kh«ng ph¶i ai còng ®i theo nh÷ng g× ®· ®Þnh s½n. ¤ng Cang lµ mét ngêi nh vËy. Ngoµi møc l¬ng c«ng chøc, «ng Cang c¶i thiÖn thu nhËp b»ng c¸ch nhËn gia c«ng hÊp vá xe - mét c«ng ®o¹n cña quy tr×nh s¶n xuÊt thñ c«ng vá xe ®¹p. ChØ thùc hiÖn mét phÇn nhá cña quy tr×nh, nhng cµng ngµy «ng Cang cµng bÞ cuèn hót vµo c«ng viÖc míi mÎ nµy v× møc sinh lêi còng kh¸. Ph¶i lµm giµu. ¤ng Cang quyÕt ®Þnh bá c«ng viÖc v¨n phßng quËn ®Ó thö thêi vËn trªn th¬ng tr- êng b»ng c¸ch theo häc nghÒ lµm vá xe cña mét «ng giµ ngêi Hoa vµ më c¬ së s¶n xuÊt vá xe ®¹p cña riªng m×nh. LÇn khëi nghiÖp ®Çu tiªn cña «ng Cang kh¸ su«n sÎ khi hµng lµm ra kh«ng ®ñ b¸n. Håi ®ã nguyªn liÖu chñ yÕu ®Ó lµm vá xe ®¹p lµ mñ cao-su thiªn nhiªn. Nh- ng råi tíi mét ngµy, cã ngêi ®Õn chµo hµng nh÷ng khèi cao-su nguyªn liÖu tr¾ng ngµ - ®îc trôc vít lªn tõ mét chiÕc tµu bÞ ch×m díi biÓn víi gi¸ chØ b»ng mét nöa so víi gi¸ mñ chÐn vµ mñ ®Êt ®ang sö dông. Nguyªn liÖu cã vÒ rÊt tèt, gi¸ rÎ, «ng Cang dèc vèn mua mét lîng lín cao-su nµy. S¶n phÈm lµm ra ®îc c¸c c«ng ty th- ¬ng nghiÖp mua ngay. Nhng chØ trong vßng cha ®Çy mét th¸ng tÊt c¶ nh÷ng chiÕc vá xe ®Ó trong kho cø tõ tõ ch¶y nh·o ra. Níc biÓn ngÊm vµo c¸c t¶ng
  2. 2. cao-su lµ nguyªn nh©n lµm «ng Cang t¸n gia b¹i s¶n. Kho¶ng 100 lîng vµng - toµn bé gia tµi - cïng th¬ng hiÖu vá xe "Cao su ViÖt Nam" do «ng Cang s¶n xuÊt "ch×m xuèng biÓn". Gi÷a c¬n nguy cÊp, «ng Cang ®îc anh b¹n giíi thiÖu ®Õn mét ngêi Hoa ®ang lµm bao nhùa t¸i sinh muèn t×m ngêi hîp t¸c s¶n xuÊt. Nh ngêi s¾p chÕt ®uèi ví ®îc phao, «ng Cang ®em mÆt b»ng s¶n xuÊt vá xe ®¹p cña tæ hîp tríc ®©y, b¸n c¸c m¸y mãc cßn l¹i ®Ó chung vèn lµm ¨n. "T«i g¾n víi nghÒ lµm bao b× nhùa tõ ®ã, «ng Cang kÓ l¹i c©u chuyÖn khëi nghiÖp lÇn thø hai cña «ng. Tæ hîp Bao b× B×nh Minh ra ®êi. Míi bíc vµo nghÒ nµy, biÕt m×nh kh«ng thÓ chen ch©n vµo hÖ thèng ®¹i lý ph©n phèi hµng cho ®Çu mèi ë c¸c chî nh c¸c c¬ së s¶n xuÊt cña ngêi Hoa, «ng Cang t×m mét híng ®i riªng: b¸n hµng giao tËn cöa cho c¸c c«ng ty s¶n xuÊt hãa chÊt. Hai n¨m sau anh tÝch lòy ®îc sè vèn kha kh¸. Mét lÇn n÷a anh l¹i ®em hÕt sè tiÒn ®ã ®Çu t tiÕp cho s¶n xuÊt. Nhng thËt kh«ng may, n¨m 1984, c¬n háa ho¹n tõ hîp t¸c x· lµm bao bè ë bªn c¹nh ®· l©y sang vµ thiªu rôi lu«n c¬ ng¬i cña anh. Toµn bé nhµ xëng cña «ng Cang ch¸y rôi, chØ cßn tr¬ mÊy c¸i sên m¸y. Anh b¹n lµm ¨n ngêi Hoa chia tay! Nhµ níc thu l¹i mÆt b»ng s¶n xuÊt! ë tuæi 30, lÇn thø hai trong cuéc ®êi, chØ sau mét ®ªm «ng Cang ®· trë vÒ con sè kh«ng khi võa ch¹m ®Ých. Nhng anh vÉn kh«ng n¶n chÝ. Tõ vÞ chÝ «ng chñ, «ng Cang trë thµnh ngêi ®i b¸n hµng. Anh vµo Chî Lín nhê ngêi quen cò ®Ó lÊy hµng mµ kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn ngay, sau ®ã ®em b¸n l¹i cho c¸c kh¸ch hµng tríc ®©y cña tæ hîp. Sau mét n¨m rìi b¬n ch¶i "ch¹y chî" tõ b¾c vµo nam, n¨m 1986 «ng Cang ®· t¸i lËp tæ hîp B×nh Minh víi khu nhµ xëng gåm 20 chiÕc m¸y dÖt tÊm nhùa t¸i sinh. Cã thÓ xem ®©y lµ lÇn khëi nghiÖp thø ba cña «ng. Tõ 20 c¸i m¸y dÖt lóc ®Çu, hai n¨m sau B×nh Minh chuyÓn thµnh C«ng ty §¹i Hng víi mét d©y chuyÒn 200 m¸y dÖt, c«ng suÊt 50.000 bao nhùa t¸i sinh/ngµy "Håi ®ã, nÕu «ng Cang kh«ng cã gan d¸m lµm, kh«ng m¹nh d¹n chíp thêi c¬ th× cha ch¾c ®· bá xa tôi tui nh b©y giê", «ng Gi¸c V¨n Th¹ch, ngêi ®· biÕt «ng Cang mêi mÊy n¨m nay nhËn xÐt. §Çu nh÷ng n¨m 1990, mét sè c«ng ty §µi Loan b¾t ®Çu giíi thiÖu m¸y dÖt bao trßn vµo thÞ trêng ViÖt Nam. "Trong lóc giíi ngêi Hoa lµm bao nhùa, tôi tui cßn e dÌ cha d¸m lµm thö th× «ng Cang ®· b¹o gan lµm tríc", «ng Th¹ch kÓ l¹i. ¤ng Cang mua ba m¸y dÖt bao trßn cò trÞ gi¸ 10.000 USD ®Ó lµm thö. Bao s¶n xuÊt theo kü thuËt dÖt trßn kh«ng cã ®êng lèi hai bªn nªn ch¾c h¬n. Kh¸ch hµng b¾t ®Çu ®Ó ý ®Õn s¶n phÈm míi. Nhng c¸i b¹o cña «ng Cang ngµy ®ã lµ cã lý do. Thêi gian ®ã c¸c c«ng ty xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt Nam b¾t ®Çu kiÕm ®îc c¸c hîp ®ång b¸n g¹o ra níc ngoµi, trong níc bao b× nhùa ®en s× nªn nhµ xuÊt khÈu nµy buéc ph¶i mua bao PP dÖt
  3. 3. trßn tõ Th¸i-lan hay Malaysia. Nh×n thÊy c¬ héi ®ang ®Õn, «ng Cang quyÕt ®Þnh ®em nhµ cöa thÕ chÊp cho Ng©n hµng C«ng th¬ng, vay tiÒn mua mét m¸y kÐo sîi vµ 12 m¸y dÖt trßn hiÖn ®¹i. Nh÷ng chiÕc bao trßn s¶n xuÊt tõ nhùa chÝnh phÈm võa ®Ñp võa bÒn kh«ng thua g× hµng nhËp khÈu ®· t×m ngay ®îc chç ®øng trªn thÞ trêng. 10 th¸ng sau, «ng tr¶ hÕt sè tiÒn vay ng©n hµng vµ ®îc cho vay tiÕp ®ît 2 ®Ó trang bÞ thªm mét ®ît m¸y míi. N¨m 1998, C«ng ty §¹i Hng ®æi tªn thµnh T©n §¹i Hng, b¾t ®Çu chÝnh thøc chiÕn dÞch më réng ®Þa bµn xuÊt khÈu tõ ch©u A' sang ch©u ¢u. ¤ng Ph¹m Trung Cang cho biÕt, híng ph¸t triÓn cña T©n §¹i Hng lµ chuyªn s¶n xuÊt bao b× nhùa ®ßi hái kü thuËt cao vµ thÞ trêng t¬ng lai sÏ lµ Mü. Hai m¬i mÊy n¨m b«n ba cïng niÒm ®am mª lµm ¨n, ë tuæi 47 nh «ng b©y giê cã thÓ t¹m gäi lµ thµnh c«ng. MÊy n¨m tríc, «ng ®· giao c¬ nghiÖp dµy c«ng g©y dùng cho ngêi em trai qu¶n lý ®Ó ®¶m nhËn chøc vô Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng Th¬ng m¹i cæ phÇn A' Ch©u. ThÕ nhng trong thêi gian biÓu lµm viÖc h»ng ngµy, «ng vÉn cßn dµnh thêi gian cho nghÒ lµm bao nhùa cña m×nh. Sau 5 giê chiÒu, «ng rêi ng©n hµng ®Õn nhµ m¸y nhùa - n¬i cã vµi tr¨m c«ng nh©n ®ang lµm viÖc ca ba - vµ chØ vÒ nhµ khi trêi tèi mÞt.

×