Anúncio
Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về tranh chấp đất đai
Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về tranh chấp đất đai
Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về tranh chấp đất đai
Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về tranh chấp đất đai
Anúncio
Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về tranh chấp đất đai
Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về tranh chấp đất đai
Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về tranh chấp đất đai
Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về tranh chấp đất đai
Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về tranh chấp đất đai
Anúncio
Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về tranh chấp đất đai
Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về tranh chấp đất đai
Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về tranh chấp đất đai
Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về tranh chấp đất đai
Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về tranh chấp đất đai
Anúncio
Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về tranh chấp đất đai
Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về tranh chấp đất đai
Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về tranh chấp đất đai
Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về tranh chấp đất đai
Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về tranh chấp đất đai
Anúncio
Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về tranh chấp đất đai
Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về tranh chấp đất đai
Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về tranh chấp đất đai
Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về tranh chấp đất đai
Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về tranh chấp đất đai
Próximos SlideShares
Luận văn: Pháp luật về thanh tra trong lĩnh vực lao động, HAYLuận văn: Pháp luật về thanh tra trong lĩnh vực lao động, HAY
Carregando em ... 3
1 de 24
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về tranh chấp đất đai(20)

Anúncio

Mais de YenPhuong16(20)

Último(20)

Anúncio

Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về tranh chấp đất đai

 1. - 1 - Tiểu luận Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính về tranh chấp đất đai MÃ TÀI LIỆU : 0051 Kết bạn zalo tải tài liệu : 0936 8484 22 Tham khảo giá dịch vụ viết báo cáo theo yêu cầu: Luanvantrust.com
 2. - 2 - PHỤ LỤC Phần mở đầu……………………………………………………… I- Hoàn cảnh ra đời, diễn biến tình huống. Mô tả tình huống vụ tranh chấp đất đai…………………….…. II- Phân tích, xử lý tình huống. 2 4 1- Xác định mục tiêu xử lý…………………………………….. 2- Cơ sở lý luận. 3- Phân tích tình huống. 4- Nguyên nhân và hậu quả 5- Xây dựng phương án và lựa chọn phương án giải quyết…….. Kế hoạch tổ chức thực hiện phương án đã lựa chọn…………. III- Kiến nghị…………………………………………………….. Kết luận……………………………………………………… Tài liệu tham khảo……………………………………………… 8 9 13 15 16 17 18 20 22
 3. - 3 - MỞ ĐẦU Đất đai là tài nguyên đặc biệt. Trong nền kinh tế thị trường, người ta coi đất đai là hàng hoá đặc biệt. Câu nói “tấc đất, tấc vàng” nói lên sự quý giá ở tầm mức cao nhất của đất đai thực ra cũng không đủ. Nếu nói dưới góc độ giá trị lịch sử - xã hội : “mỗi tấc đất đều nhuốm máu cha ông”; đất đai là “giang sơn gấm vóc” thì sự thiêng liêng, quý giá ấy khó lấy thước đo nào mà định giá. Trong qu¸ tr×nh vËn ®éng cña x· héi, nhÊt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, nhiÒu vÊn ®Ò bøc xóc x¶y ra hµng ngµy. Trong ®ã ®øng ®Çu lµ vÊn ®Ò tranh chÊp ®Êt ®ai. Nguyên nhân phát sinh tranh chấp là dân không có thói quen cắm cột mốc, quá trình sử dụng bị sai lệch hoặc chuyển nhượng, tặng cho không làm đầy đủ các thủ tục cần thiết, hợp lệ. Hệ thống hồ sơ địa chính, đặc biệt là bản đồ địa chính chính quy chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, thống nhất, độ chính xác và tin cậy không cao nên gây ra những khó khăn rất lớn cho các cấp chính quyền địa phương trong thực thi thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Nhiều vấn đề lịch sử để lại chưa được giải quyết dứt điểm và kịp thời như việc xác định nguồn gốc, mốc giới, thời hạn, mục đích, quy chủ sử dụng đất… đã nảy sinh nhiều bức xúc. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, các cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn khi tìm chứng cứ để xác định tính khách quan của vụ việc, thậm chí có nhiều trường hợp phải suy đoán theo lập luận của các bên. Từ đó, xảy ra nhiều tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, thưa gửi nhiều nơi và qua nhiều cấp giải quyết mà các bên vẫn khiếu nại. Giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là một trong những nội dung của công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai. Thực hiện tốt nội dung này không những góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, mà còn góp phần đáng kể trong việc giữ gìn ổn định sản xuất, đời sống, phát triển kinh tế, hàn gắn tình đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn an ninh, trật tự và ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng có thể xảy ra, đảm bảo trật tự xã hội cũng như củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
 4. - 4 - Trong những năm qua, công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại trên lĩnh vực đất đai đã có nhiều chuyển biến tích cực, giải quyết được một khối lượng lớn vụ việc, góp phần ổn định tình hình chính trị, giữ vững an ninh, trật tự xã hội. Tuy nhiên, tình hình tranh chấp, khiếu nại có liên quan đến đất đai hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đây là một vấn đề nhức nhối đang được Đảng và Nhà nước, xã hội rất quan tâm. ViÖc nhËn thøc vµ vËn dông ph¸p luËt kh«ng ®óng, kh«ng thèng nhÊt, thËm chÝ sai ph¹m dÉn ®Õn khiÕu n¹i, tè c¸o nhiÒu, c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n-íc c¸c cÊp ph¶i tËp trung qu¸ nhiÒu lùc l-îng, kinh phÝ ®Ó gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n, g©y tèn kÐm, mÊt thêi gian. Cã sù viÖc nhá chØ cÇn gi¶i quyÕt ë cÊp c¬ së lµ xong, nh-ng thùc tÕ viÖc hiÓu biÕt vµ vËn dông ph¸p luËt cña mét sè c¸n bé cßn ch-a ®óng, ch-a phï hîp ®· lµm cho sù viÖc phøc t¹p thªm, kÐo dµi thêi gian, t¹o ra nhiÒu d- luËn kh«ng tèt trong quÇn chóng nh©n d©n. Víi nhËn thøc míi ®-îc bæ xung qua khãa häc båi d-ìng kiÕn thøc vÒ qu¶n lý nhµ n-íc ch-¬ng tr×nh chuyªn viªn chÝnh. Trong tiÓu luËn nµy, t«i xin ®Ò cËp mét c¸ch kh¸i qu¸t c¸c th«ng tin, d÷ liÖu trong mét vô viÖc nhá, ®¬n gi¶n mµ ®· ph¶i kÐo dµi vÒ thêi gian gi¶i quyÕt, t×nh tiÕt ngµy cµng phøc t¹p trªn ®Þa bµn xã Thần Sa, huyện Võ Nhai - tØnh Th¸i Nguyªn. V× thêi gian vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, tiÓu luËn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt, thiÕu sãt. RÊt mong ®-îc sù gãp ý ch©n thµnh cña c¸c ThÇy C« gi¸o vµ c¸c häc viªn. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù ®ãng gãp tËn t×nh ®ã, t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i nhËn thøc ®-îc ®Çy ®ñ h¬n vµ hoµn thµnh tèt tiÓu luËn nµy.
 5. - 5 - I- MÔ TẢ TÌNH HUỐNG VỤ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI 1. Hoàn cảnh xuất xứ vụ tranh chấp Tháng 8 năm 1994, UBND xã Thần Sa, huyện Võ Nhai nhận được đơn xin giải quyết tranh chấp đất đai của bà Nguyễn Thị Lan trú tại thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai. Nội dung đơn trình bày việc ông Hoàng Văn Thức tranh chấp quyền quản lý, sử dụng 3.500 m2 đất canh tác với bà Lan. Do mâu thuẫn không dàn xếp được dẫn đến vụ việc tranh chấp nói trên. Bà Nguyễn Thị Lan là cán bộ công nhân viên chức đã tham gia công tác và được nghỉ hưu trí năm 1974 xã Thần Sa, huyện Võ Nhai. Chồng bà (ông Bùi Văn Quang) là viên chức nhà nước, hiện đã nghỉ hưu. Hai ông bà có năm người con đã lập gia đình riêng, trong đó ba người con gái tham gia công tác xã hội còn hai người con trai làm ruộng tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai. Trong thời kỳ bao cấp tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, bà Lan đã chuyển đến thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai để làm ăn và xin đăng ký hộ khẩu thường trú tại đây từ năm 1978 cho tới nay. Ông Hoàng Văn Thức (con ông Hoàng Văn Thắng đã mất năm 1980) là cán bộ làm việc trong một cơ quan kinh tế của huyện được nghỉ chế độ năm 1990, vợ ông (bà Hà Thị Huệ) hiện đang công tác trong ngành giáo dục. Vợ chồng ông bà có ba người con, con cả là giáo viên đã xây dựng gia đình, con thứ hai phục vụ trong quân đội còn con út đang theo học phổ thông trung học. Gia đìnhôngThức códiệntíchđất canh tác là 9.520 m2, trong đó phần diện tíchđangtranhchấp vớibàLan là 3.500m2.. Do diện tíchtươngđốilớntrong khi gia đìnhlại ítngườinên hộ ôngThức khôngcókhả năng canh tác hết số diện tích trên. Vào năm 1995 ông Thức đã làm thủ tục bán một phần diện tích cho các ông, bà:
 6. - 6 - - Ông Lưu Văn Đại: 2.640 m2 (thửa 150 tờ bản đồ địa chính số 20) - Bà Ngô Thị Hương: 690 m2 (thửa 80 tờ bản đồ địa chính số 20) (trong đó diện tích bán cho bà Hương là diện tích đang tranh chấp). Khi tiến hành mua bán số ruộng đất trên, ông Thức đã làm thủ tục với chính quyền, được UBND xã Thần Sa, huyện Võ Nhai đồng ý. UBND huyện Võ Nhai cũng đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lưu văn Đại và bà Ngô Thị Hương trong năm 1995. Tới năm 1996, ông Thức tiếp tục bán cho ông Nguyễn Văn Luyện 2.040 m2, diện tích này đang nằm trong diện tranh chấp. Việc mua bán này chưa được UBND xã Thần Sa, huyện Võ Nhai xác nhận và cũng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như vậy qua hai năm ông Thức đã bán cho ba hộ nói trên số ruộng với tổng diện tích là 5.370 m2 trong đó có 2.730 m2 đất tranh chấp. Hiện nay ông Thức còn sử dụng 4.150 m2, trong đó có 770 m2 đất đang tranh chấp với bà Lan. Cho tới nay số diện tích trên chưa được cấp có thẩm quyền giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua điều tra, xác minh cho thấy nguồn gốc của số ruộng đất kể trên như sau: Phần diện tích tranh chấp 3.500 m2 nằm trong tổng số 9.520 m2 do hộ ông Thức sử dụng. Toàn bộ diện tíchnày trước đây là của ông Thắng (bố ông Thức). Năm 1960 ông Thắng công hữu vào hợp tác xã. Đến năm 1970 có thực trạng các hợp tác xã không còn hoạt động nữa, song UBND xã Thần Sa, huyện Võ Nhai vẫn tiếp tục quản lý toàn bộ đất canh tác. Lúc đó các hộ tự sản xuất trên diện tích của mình mà trước đây đã góp vào HTX nhưng không được phép chuyển nhượng, gia đình ông Thắng cũng nằm trong bối cảnh đó. Năm 1974 bà Lan được về nghỉ hưu trí tại địa phương. Ông Thắng đã chia cho bà 3.500 m2 đất ruộng để canh tác tăng thêm thu nhập cho kinh tế gia đình vốn có khó khăn. Sau đó ông Thắng đề nghị UBND xã Thần Sa, huyện Võ Nhai chuyển số diện tích trên cho bà Lan và đã có tên trong sổ quy chủ, sổ thuế của xã (theo báo cáo của ông Lê Văn Đăng - nguyên Chủ tịch kiêm Bí thư Đảng uỷ xã giai đoạn 1970-1977)
 7. - 7 - Năm 1976 ông Thắng làm giấy giao ruộng cho bà Lan. Điều này được bà Phó Chủ tịch UBND xã Thần Sa, huyện Võ Nhai ký xác nhận ngày 03/12/1976, có một số người khác chứng kiến. Theo hồ sơ, bà Lan được chia số ruộng có diện tích là 3.500 m2 nhưng thực tế lại chỉ sử dụng 770 m2 (từ năm 1974). Số diện tích còn lại ông Thắng vẫn sử dụng, đến năm 1978 khi phong trào được củng cố lại ông góp toàn bộ diện tích đó vào HTX. Trên thực tế gia đình bà Lan là viên chức nhà nước, các thành viên trong gia đình được hưởng chế độ cung cấp theo chính sách quy định. UBND xã không đồng ý cho bà được sử dụng số diện tích ông Thắng chia cho. Tuy vậy, do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn hai ông bà đều đã nghỉ hưu lại đông con, Đảng uỷ, UBND xã cũng đã xem xét và đồng ý cho bà được phép sử dụng 770 m2 để làm kinh tế phụ (trên đất 5%) nhằm tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống gia đình. Với những lý do nêu trên, sau khi HTX đã củng cố trở lại và và hoạt động bình thường, bà Lan vẫn được sử dụng 770 m2 mà không thu lại. Thực tế bà quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1974 cho đến năm 1993. Năm 1994 ông Thức tiến hành đòi lại số ruộng này để sử dụng, kê khai với nhà nước, dẫn đến việc tranh chấp với bà Lan. 2. Diễn biến và quá trình giải quyết vụ tranh chấp Từ năm 1994 đến năm 1996 bà Lan nhiều lần làm đơn đề nghị UBND xã Thần Sa, huyện Võ Nhai xem xét việc ông Thức đòi lại ruộng canh tác của bà nhưng không được giải quyết. Sau đó bà làm đơn đề nghị lên UBND huyện Võ Nhai. Vụ việc này được các cấp, các ngành chức năng giải quyết như sau: a. Uỷ ban nhân dân xã Thần Sa, huyện Võ Nhai Sau khi nhận được đơn của bà Lan từ Phòng Địa chính huyện chuyển đến, ngày 25/8/1997 UBND xã Thần Sa, huyện Võ Nhai cho mời hai hộ đến phân tích và động viên họ dàn xếp với nhau để cùng có ruộng sản xuất, song hai bên không đồng ý. UBND xã có kết luận: " Chưa đủ căn cứ trả số ruộng trên cho bà Lan (vì biên bản xác minh và giấy tờ mua bán có mâu thuẫn), Uỷ ban nhân dân
 8. - 8 - xã vẫn giao số diện tích này cho ông Thức quản lý, sử dụng và làm nghĩa vụ năm 1997, chờ cấp trên giải quyết..." Bà Lan không nhất trí với kết luận đó và gửi đơn đề nghị UBND huyện Võ Nhai giải quyết. b. Phòng Địa chính huyện Võ Nhai Ngày 22/10/1997 sau khi điều tra xác minh Phòng Địa chính huyện mời hai đương sự đến, Phòng Địa chính đã phân tích trên cơ sở có lý, có tình để hai bên tự thoả thuận, thương lượng với nhau đồng thời vẫn giữ được tình cảm hàng xóm láng giềng, nhưng đã không giải quyết được. Phòng Địa chính căn cứ theo pháp luật và những chứng cứ điều tra thu được và giải quyết như sau: - Thu hồi thửa ruộng số 170 thuộc tờ bản đồ địa chính số 20 có diện tích 770 m2 của ông Thức giao cho bà Lan quản lý, sử dụng từ sau ngày 22/10/1997. - Giao cho ông Thức được quản lý, sử dụng số diện tích 2.730 m2 gồm hai thửa 145 và 80 thuộc tờ bản đồ địa chính số 20. Với kết luận trên, hai hộ không đồng ý và lại tiếp tục gửi đơn đề nghị UBND huyện Võ Nhai giải quyết. c. Thanh tra Nhà nước huyện Võ Nhai Qua thời gian nghiên cứu xem xét ngày 20/6/1999, Thanh tra nhà nước huyện Võ Nhai có kết luận số 06/KL-XKT về việc giải quyết tranh chấp đất nông nghiệp giữa hai hộ với các nội dung: - Không công nhận việc đòi quyền sử dụng 3.500 m2 đất nông nghiệp gồm các thửa 170, 145, 80 thuộc tờ bản đồ địa chính số 20 của bà Nguyễn Thị Lan. - Giao cho ông Hoàng Văn Thức được quyền quản lý, sử dụng 3.500 m2 đất ở các thửa nói trên từ năm 1999. Nhận được kết luận đó, bà Lan không đồng ý và tiếp tục gửi đơn đề nghị UBND huyện Võ Nhai giải quyết. d. Uỷ ban nhân dân huyện Võ Nhai Xét hồ sơ vụ việc, căn cứ luật đất đai năm 1993 và báo cáo kết luận số 06/KL-XKT ngày 20/6/1999; Công văn số 22/CV-TTr ngày 15/7/2001 của
 9. - 9 - Thanh tra nhà nước huyện Võ Nhai, UBND huyện Võ Nhai ra quyết định số 125/QĐ-UB ngày 28/11/2001 giải quyết vụ tranh chấp với các nội dung sau: - Thu hồi các thửa ruộng 170, 145, 80 có diện tích 3.500 m2 ở tờ bản đồ địa chính số 20, hiện đang có sự tranh chấp giữa hộ bà Lan và hộ ông Thức. - Giao cho ông Thức được quản lý, sử dụng 3.500 m2 đất ở các thửa đất trên kể từ vụ mùa năm 2001. Bà Lan vẫn không đồng ý với quyết định đó và tiếp tục làm đơn khiếu nại. Ngày 20/4/2002 UBND huyện Võ Nhai ra quyết định số 84/QĐ-UB giải quyết khiếu nại của bà Lan. Tại quyết định này, UBND huyện đã kết luận: Quyết định giải quyết số 125/QĐ-UB ngày 28/11/2001 là phù hợp với quy định của pháp luật đất đai và không công nhận nội dung khiếu nại của bà Lan. Cả hai quyết định giải quyết của UBND huyện Võ Nhai không được sự đồng ý của bà Lan, tiếp đó bà lại làm đơn đề nghị lên cấp trên giải quyết. II/ PHÂN TÍCH, XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 1 - XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU XỬ LÝ Trên cơ sở phân tích hồ sơ tài liệu, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai, chúng ta thấy: Bản thân ông Thức cũng như vợ ông Thức đều là cán bộ viên chức nhà nước, không thuộc đối tượng được giao đất nông nghiệp theo quy định tại Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993. Đối với số diện tích trước đây ông Thắng (bố ông Thức) theo chính sách đất đai của Nhà nước đã góp vào HTX có nghĩa là toàn bộ số đất đó trở thành tài sản của HTX, do HTX quản lý, sử dụng và thực hiện các chính sách theo quy định. Bởi vậy việc ông Thức đòi quyền sử dụng đối với số diện tích trên là không được thừa nhận. Hơn nữa, trên thực tế cho thấy gia đình ông Thức không có nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp, thể hiện qua việc ông đã bán đi tổng số 5.370 m2 đất cho ba hộ. Cho nên UBND huyện Võ Nhai có quyết định giao 3.500 m2 đất nông nghiệp cho ông Thức sử dụng là không phù hợp với quy định của pháp luật. Trong quá trình điều tra, bà Ngô Thị Hương có làm đơn đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà
 10. - 10 - hiện đang sử dụng diện tích 690 m2 ở thửa 80 thuộc tờ bản đồ địa chính số 20 (trước kia bà đã được cấp giấy chứng nhận, nhưng lúc đó diện tích này vẫn đang là diện tích tranh chấp giữa bà Lan và ông Thức). Vì vậy mục tiêu của việc xử lý là cần phải điều tra, xem xét, giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp đất đai giữa các hộ trên, trên cơ sở pháp luật đất đai, nguồn gốc đất đai đồng thời cũng phân tích cho các bên hiểu đó là phương án giải quyết hợp lý nhất vừa có lý, vừa có tình, đem lại sự công bằng theo pháp luật và sự hoà thuận trong nhân dân. 2 - CƠ SỞ LÝ LUẬN Đât đai thuộc quyền quản lý của Nhà nước, để có thể nhận thức rõ hơn xin được đưa ra một số khái niệm về vấn đề quản lý Nhà nước như sau: Quản lý Nhà nước là hoạt động của Nhà nước trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp nhằm thực hiện các chức năng đối nội , đối ngoại của Nhà nước.Nói cách khác: Quản lý Nhà nước là sự tác động bằng pháp luật của các chủ thể mang quyền lực Nhà nước tới các đối tượng quản lý nhằm thực hiện các chức năng đốinội và đối ngoạicủa Nhà nước. Như vậy, tất cả các cơ quan Nhà nước đều làm chức năng quản lý Nhà nước. Trong quản lý xã hội thì quản lý Nhà nước có các đặc điểm sau: - Chủ thể quản lý nhà nứơc là các cơ quan trong bộ máy Nhà nước thực hiện chức năng lập pháp, hành pháp, tư pháp. - Đối tượng của quản lý Nhà nước là toàn thể nhân dân sống và làm việc trong phạm vi lãnh thổ quốc gia. - Quản lý Nhà nước diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, ngoại giao ... nhằm thoả mãn nhu cầu hợp pháp của nhân dân. Quản lý Nhà nước mang tính quyền lực Nhà nước, pháp luật là phương tiện, công cụ chủ yếu để quản lý Nhà nước nhằm duy trì sự ổn định và phát triển của xã hội.
 11. - 11 - Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật: Đối với các nhà nước nói chung: pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội, là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội. Quan hệ Nhà nước và pháp luật là mối quan hệ giữa hai yếu tố của kiến trúc thượng tầng. Nhà nước là cơ quan duy nhất ban hành ra pháp luật và pháp luật ban hành ra điều chỉnh cả Nhà nước. Pháp luật tiến bộ sẽ giúp Nhà nước phát triển và ngược lại. Trong nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam, việc điều chỉnh các quan hệ xã hội được thực hiện theo: Pháp luậtxã hội chủ nghĩa là hệ thống các quy tắc xử sự, thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng, donhà nước xã hội chủ nghĩa ban hànhvà bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế của nhà nước, trên cơ sở giáo dục, thuyết phục mọi người tôn trọng và thực hiện. Pháp luật là cơ sở pháp lý cho tổ chức hoạt động của tổ chức xã hội và nhà nước, là công cụ, phương tiện để Nhà nước thực hiện quyền lực và tuân theo nguyên tắc tất cả quyền lực đều thuộc về nhân dân. Hệ thống pháp luật là tổng thể các quy phạm pháp luật có mối liên hệ nội tại thống nhất với nhau được phân định thành các chế định pháp luật, các ngành luật và được thể hiện trong các văn bản do Nhà nước ban hành theo những trình tự thủ tục và hình thức nhất định. Pháp chế - cơ sở để phát huy hiệu lực pháp luật trong quản lý Nhà nước Bản chất của Nhà nước sẽ được thể hiện như thế nào, sức mạnh của Nhà nước được củng cố và tăng cường đến mức nào, hiệu lực của pháp luật được phát huy ra sao liên quan đến vấn đề pháp chế. Khái niệm về pháp chế được thể hiện rõ trong Hiến pháp Việt nam năm 1992. Điều 12 Hiến pháp quy định: “Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa’’. Điều này khẳng định một trong những nội dung quan trọng của pháp chế là quản lý nhà nước bằng pháp luật, pháp luật là cơ sở chủ yếu của quản lý Nhà nước.
 12. - 12 - Như vậy có thể hiểu: Pháp chế là những yêu cầu, đòi hỏi các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vú trang nhân dân và mọi công dân phảituân thủ, chấp hành, thựchiện đúng đắn nghiêm chỉnh pháp luật trong mọi hoạt động, hành vi, xử sự của mình; đồng thời không ngừng đấu tranh phòng ngừa, chống các tội phạm và các vi phạm pháp luật khác, xử lý nghiêm minh mọi vi phạm pháp luật. Pháp chế và pháp luật xã hội chủ nghĩa có mối quan hệ mật thiết vói nhau. Là hai khái niệm gần nhau nhưng không đồng nhất với nhau. Pháp luật chỉ có thể phát huy hiệu lực của mình, điều chỉnh có hiệu quả các quan hệ xã hội khi dựa trên cơ sở vững chắc của nền pháp chế và ngược lại. Pháp chế chỉ có thể được củng cố và tăng cường khi có một hệ thống pháp luật hoàn thiện về nội dung và hình thức. Pháp luật là tiền đề của pháp chế. Nhưng để có pháp chế, bên cạnh hệ thống pháp luật hoàn thiện phải có sự tuân thủ, chấp hành, sử dụng pháp luật thường xuyên liên tục, nghiêm minh của mọi cơ quan, tổ chức và công dân. Quản lý hành chính nhà nước: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành pháp được gọi là quản lý hành chính nhà nước.Quản lý hành chính nhà nướclà hoạt động tác động bằng quyền lực pháp luật của nhà nước, được thực hiện bởi các cơ quan hành chính nhà nước, có nội dung là đảm bảo sự chấp hành các văn bản pháp luật của các cơ quan quyền lực nhà nước, nhằm tổ chức, chỉ đạo một cách trực tiếp và thường xuyên công cuộc kinh tế, văn hoá - xã hội và hành chính - chính trị. Nói cách khác quản lý hành chính nhà nướclà hoạt động chấp hành - điều hành của nhà nước. Tính chất chấp hành thể hiện ở chỗ mọi hoạt động đều được tiến hành trên cơ sở pháp luật và theo nguyên tắc pháp chế. Tính chất điều hành được thể hiện ở chỗ bảo đảm cho các văn bản pháp luật của các cơ quan quyền lực nhà nước được thực hiện trên thực tế, các chủ thể quản lý hành chính nhà nước phải được tiến hành hoạt động tổ chức và chỉ đạo trực tiếp đối với các đối tượng quản lý thuộc quyền quản lý. Trong quá trình điều hành, cơ quan hành chính nhà nước có quyền nhân danh nhà nước ban hành
 13. - 13 - ra các văn bản quy phạm pháp luật để đặt ra các quy phạm pháp luật hay các mệnh lệnh cụ thể buộc các đối tượng quản lý có liên quan phải thực hiện. Hoạt động điều hành là một nội dung cơ bản của hoạt động chấp hành quyền lực nhà nước, luôn gắn với hoạt động chấp hành và cùng với hoạt động chấp hành tạo thành hai mặt thống nhất của quản lý hành chính nhà nước. Nội dung của hoạt động quản lý hành chính nhà nước được cụ thể hoá thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ, chức năng hoạt động cụ thể của từng cơ quan hành chính Nhà nước, từng ngành, từng cấp và toàn thể hệ thống hành chính Nhà nước.Các cơ quan hành chính Nhà nước với thẩm quyền được xác định, với cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ công chức tương ứng thực hiện chức năng hành pháp hoạt động trên tất cả các mặt và lĩnh vực, trong đó có quản lý hành chính Nhà nước về đất đai. Ngành luật đất đai: khái niệm về ngành luật đất đai ở Việt nam như sau: Tổng hợp các quy phạm phápluật do Nhà nước ban hành nhằm thiết lập quan hệ đất đaitrên cơ sở chế độ sở hữu toàn dân về đất đaivà sự bảohộ đầy đủ của Nhà nước đối với các quyền của người sử dụng đất tạo thành một ngành luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt nam, đó là ngành luạt đất đai. Chế độ quản lý Nhà nước về đất đai: Hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai không chỉ chú trọng đến việc hình thành và kiện toàn cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai; mà điều có ý nghĩa quan trọng và thiết thực hơn cả là xác định nội dung quản lý đất đai một cách cụ thể, phù hợp và thực hiện nội dung đó trên thực tế thật triệt để. Luật đất đai: Là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt số phận pháp lý của đất đai giữa Nhà nước và người sử dụng đất; nhằm mục đích sử dụng đất đai hợp lý, hiệu quả. Bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và người sử dụng đất. Nhận thấy được ý nghĩa to lớn của hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai; pháp luật về đất đai trong thời gian qua đã không ngừng được sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai cho phù hợp với yêu cầu mới của nền kinh tế xã hội.Trên cơ sở kế thừa và phát triền các nội dung
 14. - 14 - về quản lý Nhà nước đã được ghi nhận trong Luật đát đai 1993; luật đất đai 2003 đặc biệt quan tâm đến một số nội dung quan trọng trước thực tế cuộc sống đòi hỏi cần phải quản lý mà pháp luật đất đai trước đây chưa đề cập hoặc đề cập chưa cụ thể, rõ ràng như: thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm đát đai; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. 3 - PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG Quá trình diễn biến cụ thể cho thấy tính chất phức tạp của vụ việc tranh chấp đất đai nói trên, vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, diễn biến kéo dài nhiều năm, qua nhiều cấp ngành xử lý, giải quyết, song chưa dứt điểm, gây dư luận không tốt trong nhân dân. Về việc tranh chấp đất đai, tại khoản 2 điều 38 luật đất đai năm 1993 đã quy định: " Các tranh chấp về quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất không có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền thì do UBND giải quyết theo quy định sau đây: a. UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết các tranh chấp giữa cá nhân, hộ gia đình với nhau, giữa cá nhân hộ gia đình với tổ chức, giữa tổ chức với tổ chức nếu các tổ chức đó thuộc quyền quản lý cuả mình. b. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết các tranh chấp, giữa tổ chức với tổ chức, giữa tổ chức với hộ gia đình, cá nhân nếu tổ chức đó thuộc quyền quản lý của mình hoặc Trung ương. c. Trong trường hợp không đồng ý với quyết định của UBND đã giải quyết tranh chấp, đương sự có quyền khiếu nại lên cơ quan hành chính Nhà nước cấp trên. Quyết định của cơ quan hành chính nhà nước cấp trên trực tiếp có hiệu lực thi hành...”. Trên cơ sở điều tra thu thập hồ sơ, nghiên cứu xác minh tài liệu có liên quan đến vụ việc, đối chiếu với quy định của Luật đất đai, các văn bản pháp quy được ban hành và phân tích điều kiện, hoàn cảnh thực tế của hai gia đình, tôi có các nhận xét sau: - Về nguồn gốc đất của ông Thức: Diện tích đất tranh chấp 3.500 m2 nguyên trước đây là cuả ông Thắng - bố ông Thức sử dụng. Trải qua các thời kỳ
 15. - 15 - thay đổi chính sách đất đai của Nhà nước, diện tích đó không thuộc quyền quản lý của ông Thắng nữa. Mặt khác, khi có chủ trương thay đổi vể hình thức tổ chức quản lý trong nông nghiệp thì bản thân ông Thức cũng chưa được cấp có thẩm quyền giao đất sản xuất nông nghiệp. Lúc này ông Thức sử dụng diện tích trên với ý nghĩa là đất cũ của cha để lại. Mặt khác khi ông Thắng mất năm 1980 không có di chúc thừa kế để lại cho ông Thức. Như vậy số diện tích trên chưa thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông Thức. - Về nguồn gốc đất của bà Lan: Tuy được ông Thắng chia cho 3.500 m2 đất, được UBND xã Thần Sa, huyện Võ Nhai xác nhận, có tên trong sổ quy chủ của xã vào năm 1976, song bà Lan chỉ sử dụng diện tích 770 m2 từ năm 1974 đến năm 1993. Như vậy diện tích 2.730 m2 còn lại không thuộc quyền quản lý sử dụng của bà Lan, do vậy không thể giao số diện tích này cho bà Lan. - Việc UBND xã Thần Sa, huyện Võ Nhai đồng ý để ông Thức chuyển nhượng đất nông nghiệp cho các hộ ông Luyện và bà Hương trong lúc diện tích chuyển nhượng đó đang có tranh chấp là trái pháp luật (Quy định tại khoản 3 điều 30 Luật đất đai năm 1993) - Tại điều 2, luật đất đai năm 1993 quy định: " Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước ...". Như vậy việc ông Thức đòi lại diện tích 770 m2 đất nông nghiệp mà bà Lan đang sử dụng là trái với quy định này. - Tại điều 6 khoản 7 Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ quy định việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp như sau: " Đối tượng được giao đất nông nghiệp là nhân khẩu nông nghiệp thường trú tại địa phương. Đối với cán bộ, công nhân viên chức nhà nước nghỉ mất sức, phải nghỉ việc do tinh giản biên chế chỉ được hưởng trợ cấp một lần... Nếu có nhu cầu sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp thì UBND xã, phường căn cứ vào quỹ đất của địa phương xét và đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố giao đất..."
 16. - 16 - - Tại điểm 1 điều 5 của Chỉ thị số 06/CT-TU ngày 20/4/1990 của Tỉnh uỷ Bắc Thái (trước đây) và Quyết định số 106/QĐ-UB của UBND tỉnh Bắc Thái ban hành ngày 09/5/1990 có quy định: + Ruộng đất là sở hữu của Nhà nước, không có khái niệm ruộng ông cha, ruộng tổ, ruộng cũ. + Không giao ruộng đất cho hộ phi nông nghiệp... Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên cho thấy việc giải quyết của UBND huyện Võ Nhai tại quyết định số 125/QĐ-UB ngày 28/11/2001 là không đúng pháp luật. Trong quá trình xem xét giải quyết vụ tranh chấp, các cấp các nghành chức năng của huyện Võ Nhai đã thiếu thận trọng, thiếu hiểu biết về pháp luật đất đai, do đó có những sai sót trong việc xử lý giải quyết, gây ra tranh chấp kéo dài và ngày càng phức tạp. 4 - NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ Nguyên nhân: Bản thân nhũng người là đối tượng sử dụng đất đang tranh chấp như đã nêu trên nằm ở khu vực địa bàn thuộc vùng sâu , vùng xa của một huyện miền núi nên sự hiểu biết của họ về chế độ, chính sách, quy định của pháp luật về đất đai còn rất nhiều điểm bị hạn chế. Một mặt do nguyên nhân chủ quan là tự bản thân họ chưa có ý thức, tức là không chủ động tìm hiểu . Mặt khác còn do công tác tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về chế độ, chính sách, quy định pháp luật nhà nước về đất đai của cơ quan chức năng trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương chưa được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và triệt để. Ngoài ra, chính bản thân các phòng, ban, cơ quan chức năng tại địa phương cũng chưa nắm bắt các quy định của luật đất đai; các hướng dẫn chế độ, chính sách về đất đai tại các văn bản dưới luật.Trình độ, năng lực về chuyên môn , nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế. Hậu quả: Tình trạng tranh chấp đất đai diễn ra ngày càng căng thẳng. Trong quá trình xem xét giải quyết vụ tranh chấp, các cấp các nghành chức năng của
 17. - 17 - huyện Võ Nhai đã thiếu thận trọng, thiếu hiểu biết về pháp luật đất đai, do đó có những sai sót trong việc xử lý giải quyết, gây ra khiếu kiện kéo dài và ngày càng phức tạp. Không giải quyết dứt điểm được vụ tranh chấp đất đai giữa các hộ trên, gây nên dư luận không tốt trong quần chúng . 5 - XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT Qua quá trình xem xét, phân tích hồ sơ tài liệu, các số liệu điều tra thu thập được, chúng ta có thể đưa ra một số phương án giải quyết vụ việc tranh chấp trên như sau: - Phương án 1: Giao cho bà Lan quản lý và sử dụng diện tích 3.500 m2 đất nông nghiệp. Phương án này không hợp lý. Bởi vì mặc dù bà Lan đã được ông Thắng (bố ông Thức) chia cho 3.500 m2 và đã có tên trong sổ quy chủ của xã. Tuy nhiên bà Lan từ năm 1974 đến năm 1993 chỉ sử dụng diện tích 770 m2 ở thửa 170 thuộc tờ bản đồ địa chính số 20. Do đó không thể giao số diện tích 3.500 m2 này cho bà Lan được. Hơn nữa bà Hương hiện nay đang sử dụng diện tích 690 m2 ở thửa 80, tờ bản đồ địa chính só 20 đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hàng năm bà vẫn đóng và nộp thuế đầy đủ. - Phương án 2: Giao cho ông Thức quản lý và sử dụng diện tích 3.500 m2 đất nông nghiệp. Phương án này cũng không hợp lý. Bởi vì diện tích 3.500 m2 trước đây là của ông Thắng (bố ông Thức) sử dụng, qua các thời kỳ thay đổi chính sách đất đai của Nhà nước, diện tích đó không thuộc quyền quản lý của ông Thắng nữa. Mặt khác, khi có chủ trương thay đổi vể hình thức tổ chức quản lý trong nông nghiệp thì bản thân ông Thức cũng chưa được cấp có thẩm quyền giao đất sản xuất nông nghiệp. Lúc này ông Thức sử dụng diện tích trên với ý nghĩa là đất cũ của cha để lại. Mặt khác khi ông Thắng mất năm1980 không có di chúc thừa kế để lại cho ông Thức. Trong quá trình sử dụng đất ông Thức đã bán cho bà Hương diện tích 690 m2. Như vậy số diện tích trên không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông Thức. - Phương án 3: Để giải quyết dứt điểm vụ việc tranh chấp đất đai nói trên, trên cơ sở phân tích hồ sơ tài liệu, chứng cứ đã điều tra, thu nhập và xác minh, căn cứ các quy định của pháp luật đất đai, văn bản pháp quy có liên quan,
 18. - 18 - xuất pháp từ điều kiện hoàn cảnh thực tế của hộ ông Hoàng Văn Thức và hộ bà Nguyễn Thị Lan, theo tôi biện pháp xử lý vụ việc trên là: Giao quyền quản lý và sử dụng đất cho bà Lan 770 m2, ông Thức 2.040 m2. Đồng thời để tránh tình trạng tranh chấp đất đai sau này giữa ông Thức, bà Lan và bà Hương (do bà Hương đã có đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đề nghị các cơ quan có thẩm quyền hợp thức hoá chính thức diện tích 690 m2 cho bà Hương để bà Hương yên tâm quản lý và sử dụng diện tích đất đó. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐÃ LỰA CHỌN Trên cơ sở phân tích hồ sơ tài liệu, chứng cứ đã điều tra, thu thập và xác minh, căn cứ các quy định của pháp luật đất đai, chúng tôi chọn phương án 3. Đây là phương án hợp pháp, hợp lý nhất. Thực hiện theo phương án này sẽ giải quyết dứt điểm được vụ tranh chấp đất đai giữa các hộ trên, đem lại sự công bằng trong xã hội và sự hoà thuận trong nhân dân. Cơ quan chức năng có trách nhiệm giải quyết khiếu nại của bà Lan là Sở Tài Nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên lập hồ sơ chi tiết vụ việc và đề nghị UBND tỉnh như sau: 1. Ra quyết định huỷ bỏ Quyết định giải quyết số 125/QĐ-UB ngày 28/11/2001 về việc giải quyết tranh chấp đất đai và Quyết định số 84/QĐ-UB ngày 20/3/2002 về việc giải quyết khiếu nại đối với bà Nguyễn Thị Lan của UBND huyện Võ Nhai 2. Không chấp nhận việc bà Nguyễn Thị Lan đòi quyền sử dụng đối với diện tích 3.500m2 đất nông nghiệp do ông Hoàng Văn Thắng chia cho bà vào năm 1976 (vì các căn cứ đã phân tích ở trên) 3. Căn cứ các quy định tại Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 và Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28/8/1999 quy định và bổ xung một số điều về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, hộ bà Lan không thuộc diện đối tượng được giao đất nông nghiệp do bà không có hộ khẩu thường trú tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai. Nhưng xét thấy điều kiện hoàn cảnh kinh tế có nhiều khó khăn, để
 19. - 19 - đảm bảo cho gia đình bà đỡ thiệt thòi, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Võ Nhai tiến hành thủ tục thu hồi diện tích 770 m2 đất nông nghiệp mà ông Hoàng Văn Thức đang sử dụng, giao cho hai hộ con trai bà Nguyễn Thị Lan là ông Bùi Văn Lâm và ông Bùi Xuân Trường để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp. Hiện nay hai hộ này có hộ khẩu thường trú tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai nhưng có ít diện tích canh tác, thực sự có nhu cầu sử dụng để sản xuất nông nghiệp. 4. Do bà Hương đã có đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực tế bà Hương đã quản lý, sử dụng và đóng thuế từ năm 1995 đến nay. Vì vậy đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Hương diện tích là 690 m2 ở số thửa là 80, thuộc tờ bản đồ địa chính số 20. 5. Diện tích còn lại 2.040 m2 có số thửa 145, thuộc tờ bản đồ địa chính số 20 giao cho ông Hoàng Văn Thức quản lý và sử dụng. Ông Thức có trách nhiệm quản lý và sử dụng diện tích đất trên có hiệu quả theo quy định của Luật đất đai năm 2003. III- KIẾN NGHỊ Từ trường hợp tranh chấp cụ thể nói trên và tình hình thực tế diễn biến tranh chấp đất đai đã và đang diễn ra trên nhiều địa phương nói chung và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng, tôi xin có một số kiến nghị sau đây: - Khi có hiện tượng tranh chấp đất đai giữa các chủ sử dụng đất và các chủ sử dụng có đơn đề nghị các cấp giải quyết thì chính quyền các cấp mà đầu tiên là cấp xã, phường tổ chức giải quyết ngay theo thẩm quyền cuả mình mà pháp luật quy định, tránh để tồn đọng kéo dài gây mất đoàn kết trong nhân dân. - Khi đã giải quyết thì phải giải quyết triệt để trên cơ sở hợp pháp, hợp lý. Ngay sau khi giải quyết tranh chấp ổn thoả phải tiến hành việc hoàn chỉnh các hồ sơ địa chính cần thiết có liên quan, để tránh có sự tranh chấp tiếp theo mang tính dây chuyền. Đây chính là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai sau này.
 20. - 20 - - Hiện nay đã có Luật đất đai năm 2003 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003. Tuy nhiên Nhà nước cần xây dựng ban hành nhanh chóng hệ thống chính sách pháp luật đất đai một cách hoàn thiện, đồng bộ, các văn bản hướng dẫn thống nhất từ trung ương đến địa phương đầy đủ, kịp thời, tránh hiện tượng chồng chéo và phù hợp với sự phát triển của kinh tế xã hội đất nước. - Chú trọng củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy ngành địa chính từ Trung ương đến cơ sở, quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành nhằm nâng cao trình độ, kiến thức quản lý nhà nước về đất đai cũng như năng lực chuyên môn để đáp ứng tốt yêu cầu giải quyết các vấn đề thực tế đặt ra, đặc biệt là đội ngũ cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn. Lực lượng này có vai trò rất quan trọng, đảm nhiệm giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở. - Quan tâm đầu tư kinh phí cho đo đạc lập bản đồ và hồ sơ địa chính cũng như đầu tư các thiết bị máy móc, công nghệ tiên tiến, hiện đại, tạo điều kiện cho ngành xây dựng nhanh chóng, đầy đủ và chính xác hệ thống bản đồ, hồ sơ địa chính để đáp ứng việc quản lý đất đai một cách có hiệu quả nhất ở các cấp như ứng dụng công nghệ tin học vào quản lý, khai thác tư liệu, trang bị máy móc thiết bị công nghệ mới cho đo vẽ, thành lập bản đồ và các tư liệu, hồ sơ địa chính khác ... - Tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật đất đai nói riêng và các pháp luật nói chung trong nhân dân bằng nhiều hình thức, nhằm giáo dục mọi người có ý thức chấp hành đúng các chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời cấp uỷ và các cấp chính quyền địa phương cần quan tâm đến công tác địa chính một cách thoả đáng để giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề đặt ra. - Ở phạm vi địa phương, ngành cần cụ thể hoá pháp luật đối với những vấn đề được Trung ương uỷ quyền một cách kịp thời, phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội ở địa phương.
 21. - 21 - KẾT LUẬN Qua ph©n tÝch vô viÖc xÐt cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai trªn, cã thÓ rót ra kÕt luËn lµ: Một là: Việc quản lý đất đai chặt chẽ, xÐt cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt đúng quy định, đầy đủ cơ sở là cực kỳ quan trọng, đây chính là một trong những nguyên nhân gây nên khiếu kiện phức tạp kéo dài. Hai lµ: Công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai là một trong những nội dung quan trọng của công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Các vụ việc đã được giải quyết thì phải tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc kịp thời để không xảy ra khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc, làm phát sinh những quan hệ khiếu kiện mới phức tạp hơn. Thực hiện tốt nội dung này không những góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, mà còn góp phần đáng kể trong việc phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự xã hội cũng như củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai, xin được đề xuất một số giải pháp như sau: 1. Trên cơ sở quy định của pháp luật về đất đai, khiếu nại, tố cáo...Tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo sát sao, kiên quyết, nhất quán của cấp huyện, cấp tỉnh đối với chính quyền cơ sở. Đặc biệt, trong những vấn đề phức tạp, nhạy cảm như bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm đất đai. Ph¶i t¨ng c-êng x©y dùng chÝnh quyÒn c¬ së v÷ng m¹nh, ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c mÆt ho¹t ®éng cña ®Þa ph-¬ng. Tiếp tục kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý đất đai, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ - công chức, quản lý đất đai trên
 22. - 22 - địa bàn đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai trong tình hình mới. Tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp hoạt động, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong quản lý đất đai giữa các ngành, các cấp, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc khoảng trống trong quản lý đất đai. 2. Thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ ë c¬ së. Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đất đai, nâng cao ý thức pháp luật đất đai. Công khai, minh bạch hoá các văn bản của Nhà nước liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất. Tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề lịch sử để lại trong quản lý, sử dụng đất đai, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất và lợi ích của Nhà nước, xã hội, thiết lập trật tự quản lý, sử dụng đất theo pháp luật. Tổ chức tốt công tác hòa giải ở cơ sở. 3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các khiếu nại về đất đai đối với cấp huyện, gắn với tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại giải đáp, giải thích pháp luật có liên quan đến khiếu nại, tranh chấp. Để làm tốt nội dung này, đòi hỏi cán bộ thụ lý hồ sơ phải có kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, am hiểu pháp luật, có kinh nghiệm thực tiễn, có trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ hồ sơ. Bộ máy hành chính ở địa phương phải hiểu rất rõ pháp luật về đất đai của từng thời kỳ, áp dụng đúng pháp luật hiện hành. Có như vậy chất lượng giải quyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai mới có tính khả thi và phù hợp với pháp luật. 4. Tăng cường đầu tư tài chính, cơ sở vật chất, hiện đại hoá, tin học hoá, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai trên địa bàn, xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, đảm bảo tính nhanh nhạy, chính xác, cập nhật kịp thời mọi biến động trong quản lý, sử dụng đất. Tăng cường công tác xác lập hồ sơ địa chính các cấp và cấp giấy chứng nhận QSD đất, chỉnh lý biến động đất đai thường xuyên gắn với công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu. Công tác này rất có ý nghĩa đối với công tác giải quyết hồ sơ khiếu nại, tranh chấp đất đai khi phát sinh khiếu nại thì thời gian thụ lý sẽ rút ngắn vì có đầy đủ căn cứ để xem xét. Nội dung này liên quan trực tiếp đến cán bộ địa chính xây dựng cấp xã, thông tin về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng và
 23. - 23 - biến động đất đai … để tham mưu hòa giải ở cơ sở ngay khi khiếu nại, tranh chấp phát sinh. 5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về áp dụng pháp luật về đất đai, để sớm phát hiện những bất cập trong chính sách, những thiếu sót, vi phạm trong tổ chức thực hiện, nhằm triệt tiêu nguyên nhân, ngăn chặn những phát sinh mới về tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Kiên quyết giải quyết hết các trường hợp tồn đọng, không để kéo dài, phức tạp thêm. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Luật Đất đai 1987. 2. Luật đất đai năm 1993. 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 1998. 4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 2001. 5. Luật Đất đai năm 2003. 6.LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Ủy ban nh©n d©n ®-îc Quèc héi khóa XI, kú häp thø 4 th«ng qua ngµy 26/11/2003. 7.LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o n¨m 1998. 8. LuËt söa ®æi, bæ xung mét sè ®iÒu cña LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o cña Quèc héi n-íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam sè 58/2005/QH11. 9.Quyết định số 201-ĐKTK ngày 14/7/1989 của Tổng côc Qu¶n lý ruéng ®Êt về việc ban hành quy định cấp giấy CNQSD đất. 10. Th«ng t- 302/TT - §KTK cña Tæng côc Qu¶n lý ruéng ®Êt ngµy 28/10/1989, hướng dẫn thi hành Quyết định số 201-ĐKTK .
 24. - 24 - 11. Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/10/2004, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 12. Tài liệu bồi dưỡng về Quản lý hành chính nhà nước (chương trình chuyên viên chính) , Học viện Hành chính quốc gia, năm 2009.
Anúncio