سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری

‫دوازده‬ ‫فصل‬
‫گیری‬‫تصمیم‬ ‫بهبود‬
1
‫تصمیمات‬ ‫انواع‬
•‫ساختمند‬:‫مشخصی‬ ‫رویه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مرسوم‬ ‫و‬ ‫تکراری‬ ‫تصمیماتی‬
‫به‬ ‫نیازی‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آنها‬ ‫اتخاذ‬ ‫برای‬
‫نیست‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫ای‬‫شیوه‬ ‫اتخاذ‬.
•‫ناساختمند‬:‫باید‬ ‫گیرنده‬‫تصمیم‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫تصمیماتی‬
‫استفاده‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫بینش‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ،‫داوری‬ ‫از‬
‫نماید‬.‫و‬ ‫هستند‬ ‫نامعمول‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ،‫بدیع‬ ‫تصمیمات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬
‫آنها‬ ‫اتخاذ‬ ‫برای‬ ‫ای‬‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫رویه‬ ‫هیچ‬
‫ندارد‬ ‫وجود‬.
•‫ساختمند‬‫نیم‬
•‫در‬ ،‫هستند‬ ‫رایج‬ ‫سازمانی‬ ‫پایین‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫ساختمند‬ ‫تصمیمات‬
‫سازمان‬ ‫باالی‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫ناساختمند‬ ‫مسائل‬ ‫که‬ ‫حالی‬
‫اند‬‫رایج‬.
‫گیری‬‫تصمیم‬ ‫فرآیند‬
.1‫بررسی‬:‫روی‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬‫مسئله‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ،‫کشف‬
‫داده‬–‫چه‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫روی‬ ‫کجا‬ ،‫داده‬ ‫روی‬ ‫مسئله‬ ‫این‬ ‫چرا‬
‫دارد‬ ‫تاثیراتی‬
.2‫طراحی‬:‫مختلف‬ ‫های‬‫حل‬‫راه‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬
.3‫انتخاب‬:‫ممکن‬ ‫های‬‫حل‬‫راه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫گزینش‬
.4‫سازی‬‫پیاده‬:‫تداوم‬ ‫و‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫منتخب‬ ‫ی‬‫گزینه‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬
‫حل‬ ‫راه‬ ‫مطلوبیت‬ ‫میزان‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬
‫و‬ ‫بازگشت‬ ‫قبلی‬ ‫مراحل‬ ‫به‬ ‫گیری‬‫تصمیم‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ ‫توان‬‫می‬ ‫همیشه‬
‫کرد‬ ‫تکرار‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫لزوم‬ ‫صورت‬ ‫در‬.
‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫گیری‬‫تصمیم‬
•‫نتایج‬ ‫همیشه‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫روی‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫های‬‫گذاری‬‫سرمایه‬
‫ندارد‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫مطلوب‬ ‫و‬ ‫مثبت‬:
•‫اطالعات‬ ‫کیفیت‬:‫اطالعات‬ ‫نیازمند‬ ‫باکیفیت‬ ‫تصمیمات‬ ‫اتخاذ‬
‫است‬ ‫باکیفیت‬.
•‫مدیریتی‬ ‫فیلترهای‬:‫فیلترهایی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫مدیران‬
‫کنند‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پیرامون‬ ‫جهان‬ ‫تا‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫جذب‬–‫تفسیر‬ ‫عدم‬
‫اطالعات‬ ‫درست‬.
•‫سازمانی‬ ‫سیاستهای‬:‫حل‬ ‫راه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫غالبا‬ ‫شده‬ ‫اخذ‬ ‫تصمیمات‬
‫درون‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫گروه‬ ‫بین‬ ‫توازنی‬ ‫نمایانگر‬ ‫مسئله‬ ‫برای‬ ‫بهینه‬
‫است‬ ‫سازمان‬.
‫مدیریت‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫سیستم‬MIS
•‫مورد‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ‫ارائه‬ ‫با‬‫شرکت‬ ‫عملکرد‬‫در‬ ‫را‬ ‫مدیران‬ ،
‫دهند‬‫می‬ ‫یاری‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بر‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬.
•‫های‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫خالصه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫های‬‫داده‬ ‫براساس‬ ‫معموال‬
‫تراکنش‬ ‫پردازش‬(TPS)،‫سازمان‬‫ثابت‬ ‫گزارشات‬‫و‬‫بندی‬‫زمان‬
‫ای‬‫شده‬‫کنند‬‫می‬ ‫تولید‬.
•‫مسائل‬ ‫گیری‬‫تصمیم‬ ‫به‬‫ساختمند‬‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬.
‫یار‬‫تصمیم‬ ‫های‬‫سیستم‬DSS
•‫مسائل‬ ‫تحلیل‬ ‫از‬‫ساختمند‬‫نیم‬‫و‬‫ناساختمند‬‫کند‬‫می‬ ‫پشتیبانی‬.
•‫است‬ ‫زیر‬ ‫اجزای‬ ‫شامل‬:
•‫داده‬ ‫پایگاه‬:‫از‬ ‫حاصل‬ ‫پیشین‬ ‫یا‬ ‫کنونی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬
‫تراکنش‬ ‫پردازش‬ ‫های‬‫سیستم‬(TPS)‫خارجی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫ادغام‬
•‫کاربری‬ ‫واسط‬:‫و‬ ‫سیستم‬ ‫کاربران‬ ‫بین‬ ‫آسان‬ ‫تعامل‬ ‫امکان‬
‫سازد‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫ابزارهای‬(‫وبی‬ ‫های‬‫واسط‬.)
•‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫سیستم‬:‫داده؛‬ ‫تحلیل‬ ‫برای‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫ابزارهای‬
‫ریاضی‬ ‫و‬ ‫تحلیلی‬ ‫مدلهای‬ ،‫کاوی‬ ‫داده‬ ‫ابزارهای‬.
•‫مدل‬:‫پدیده‬ ‫یک‬ ‫ارتباطات‬ ‫یا‬ ‫اجزا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫انتزاعی‬ ‫نمایش‬ ‫یک‬
‫شفاهی‬ ‫یا‬ ‫ریاضی‬ ،‫فیزیکی‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫مدل‬ ‫یک‬ ‫دهد؛‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬.
‫یار‬‫مجری‬ ‫های‬‫سیستم‬ESS
•‫ارشد‬ ‫اجرایی‬ ‫مدیران‬ ‫داخلی‬ ‫و‬ ‫خارجی‬ ‫منابع‬ ‫های‬‫داده‬ ‫ترکیب‬ ‫با‬
‫در‬ ‫را‬‫سازمانی‬ ‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬،‫رقبا‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫ردیابی‬،
‫مسائل‬ ‫کشف‬،‫ها‬‫فرصت‬ ‫شناسایی‬‫و‬‫روندها‬ ‫بینی‬‫پیش‬‫دهند‬‫می‬ ‫یاری‬.
•‫روندهای‬ ،‫رقبا‬ ‫اطالعات‬ ،‫سهام‬ ‫بازار‬ ‫اخبار‬ ،‫خارجی‬ ‫های‬‫داده‬
‫و‬ ‫صنعت‬...
•‫گرافیک‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫مدلسازی‬ ‫برای‬ ‫ابزارهایی‬ ‫شامل‬
•‫نشان‬ ‫که‬ ‫سازمان‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫مشکل‬ ‫بروز‬ ‫عالئم‬ ‫تشخیص‬‫دهنده‬
‫است‬ ‫استراتژیک‬ ‫های‬‫فرصت‬ ‫و‬ ‫تهدیدات‬.
•‫عملکرد‬ ‫سنجل‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫کل‬ ‫کارایی‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫شاخص‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬
‫محیط‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫رخ‬ ‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫سازمان‬(‫داشبورد‬)
‫گروهی‬ ‫یار‬‫تصمیم‬ ‫های‬‫سیستم‬
•‫تسهیل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کامپیوتر‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫تعاملی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬
‫گیرندگان‬‫تصمیم‬ ‫از‬ ‫گروهی‬ ‫توسط‬ ‫ناساختمند‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫فرآیند‬
‫گیرد‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬.
•‫و‬ ‫ثمربخشی‬ ‫و‬ ‫گروهی‬ ‫گیری‬‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫هایی‬‫فناوری‬ ‫و‬ ‫ابزارها‬
‫جلسات‬ ‫کیفیت‬.
•‫اجزا‬:
•‫افزار‬ ‫سخت‬:‫و‬ ‫صندلی‬ ،‫میز‬ ،‫اتاق‬ ،‫گفتگو‬ ‫تجهیزات‬...
•‫افزار‬ ‫نرم‬:‫و‬ ‫تحلیل‬ ،‫نظردهی‬ ،‫پرسشنامه‬ ‫ابزارهای‬...
•‫افراد‬
1 de 8

Mais conteúdo relacionado

Similar a سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری

Management functions33333Management functions33333
Management functions33333guest8692e2
1.2K visualizações39 slides
Management functionsManagement functions
Management functionsguest1478eec
1.1K visualizações39 slides
Management functionsManagement functions
Management functionsguest8692e2
788 visualizações39 slides
ISO 9001:2015ISO 9001:2015
ISO 9001:2015Shervin Jahan
1.4K visualizações77 slides

Similar a سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری(20)

Management functions33333Management functions33333
Management functions33333
guest8692e21.2K visualizações
Management functionsManagement functions
Management functions
guest1478eec1.1K visualizações
Management functionsManagement functions
Management functions
guest8692e2788 visualizações
ISO 9001:2015ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
Shervin Jahan1.4K visualizações
مدیریت کیفیت دادهمدیریت کیفیت داده
مدیریت کیفیت داده
Hosseinieh Ershad Public Library645 visualizações
Tasmimgiri(demo)(madsg.com)Tasmimgiri(demo)(madsg.com)
Tasmimgiri(demo)(madsg.com)
reyhaneh akbari56 visualizações
Tasmimgiri(demo)(madsg.com)Tasmimgiri(demo)(madsg.com)
Tasmimgiri(demo)(madsg.com)
reyhaneh akbari1.2K visualizações
Internal assessmentInternal assessment
Internal assessment
Sina Bagherinezhad1.2K visualizações
برنامه ریزی تعاملی-Interactive planningبرنامه ریزی تعاملی-Interactive planning
برنامه ریزی تعاملی-Interactive planning
milad shahnazi1.5K visualizações
How to choose right methodologyHow to choose right methodology
How to choose right methodology
Ehsan Alirezaei626 visualizações
1st day basic management 1st day basic management
1st day basic management
داکتر نبیل11 visualizações
Anti-patternsAnti-patterns
Anti-patterns
Masih Heidarizadeh78 visualizações
Cognitive computing in telecommunicationCognitive computing in telecommunication
Cognitive computing in telecommunication
Mehdi Arabzadeh Yekta44 visualizações
Nursing managementNursing management
Nursing management
ghasem bagheri1.5K visualizações
سیستم های عامل  فصل ۲سیستم های عامل  فصل ۲
سیستم های عامل فصل ۲
Shayan Khaksar90 visualizações
Csp  criteriaCsp  criteria
Csp criteria
alijoneidi26 visualizações
Expert systemesExpert systemes
Expert systemes
Farshid Shahraki933 visualizações
مبانی مدیریت.pptxمبانی مدیریت.pptx
مبانی مدیریت.pptx
ssuserc4b72e10 visualizações

سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری

 • 2. ‫تصمیمات‬ ‫انواع‬ •‫ساختمند‬:‫مشخصی‬ ‫رویه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مرسوم‬ ‫و‬ ‫تکراری‬ ‫تصمیماتی‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آنها‬ ‫اتخاذ‬ ‫برای‬ ‫نیست‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫ای‬‫شیوه‬ ‫اتخاذ‬. •‫ناساختمند‬:‫باید‬ ‫گیرنده‬‫تصمیم‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫تصمیماتی‬ ‫استفاده‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫بینش‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ،‫داوری‬ ‫از‬ ‫نماید‬.‫و‬ ‫هستند‬ ‫نامعمول‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ،‫بدیع‬ ‫تصمیمات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫آنها‬ ‫اتخاذ‬ ‫برای‬ ‫ای‬‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫رویه‬ ‫هیچ‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬. •‫ساختمند‬‫نیم‬ •‫در‬ ،‫هستند‬ ‫رایج‬ ‫سازمانی‬ ‫پایین‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫ساختمند‬ ‫تصمیمات‬ ‫سازمان‬ ‫باالی‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫ناساختمند‬ ‫مسائل‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫اند‬‫رایج‬.
 • 3. ‫گیری‬‫تصمیم‬ ‫فرآیند‬ .1‫بررسی‬:‫روی‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬‫مسئله‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ،‫کشف‬ ‫داده‬–‫چه‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫روی‬ ‫کجا‬ ،‫داده‬ ‫روی‬ ‫مسئله‬ ‫این‬ ‫چرا‬ ‫دارد‬ ‫تاثیراتی‬ .2‫طراحی‬:‫مختلف‬ ‫های‬‫حل‬‫راه‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ .3‫انتخاب‬:‫ممکن‬ ‫های‬‫حل‬‫راه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫گزینش‬ .4‫سازی‬‫پیاده‬:‫تداوم‬ ‫و‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫منتخب‬ ‫ی‬‫گزینه‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫مطلوبیت‬ ‫میزان‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫بازگشت‬ ‫قبلی‬ ‫مراحل‬ ‫به‬ ‫گیری‬‫تصمیم‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ ‫توان‬‫می‬ ‫همیشه‬ ‫کرد‬ ‫تکرار‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫لزوم‬ ‫صورت‬ ‫در‬.
 • 4. ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫گیری‬‫تصمیم‬ •‫نتایج‬ ‫همیشه‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫روی‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫های‬‫گذاری‬‫سرمایه‬ ‫ندارد‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫مطلوب‬ ‫و‬ ‫مثبت‬: •‫اطالعات‬ ‫کیفیت‬:‫اطالعات‬ ‫نیازمند‬ ‫باکیفیت‬ ‫تصمیمات‬ ‫اتخاذ‬ ‫است‬ ‫باکیفیت‬. •‫مدیریتی‬ ‫فیلترهای‬:‫فیلترهایی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫مدیران‬ ‫کنند‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پیرامون‬ ‫جهان‬ ‫تا‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫جذب‬–‫تفسیر‬ ‫عدم‬ ‫اطالعات‬ ‫درست‬. •‫سازمانی‬ ‫سیاستهای‬:‫حل‬ ‫راه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫غالبا‬ ‫شده‬ ‫اخذ‬ ‫تصمیمات‬ ‫درون‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫گروه‬ ‫بین‬ ‫توازنی‬ ‫نمایانگر‬ ‫مسئله‬ ‫برای‬ ‫بهینه‬ ‫است‬ ‫سازمان‬.
 • 5. ‫مدیریت‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫سیستم‬MIS •‫مورد‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ‫ارائه‬ ‫با‬‫شرکت‬ ‫عملکرد‬‫در‬ ‫را‬ ‫مدیران‬ ، ‫دهند‬‫می‬ ‫یاری‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بر‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬. •‫های‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫خالصه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫های‬‫داده‬ ‫براساس‬ ‫معموال‬ ‫تراکنش‬ ‫پردازش‬(TPS)،‫سازمان‬‫ثابت‬ ‫گزارشات‬‫و‬‫بندی‬‫زمان‬ ‫ای‬‫شده‬‫کنند‬‫می‬ ‫تولید‬. •‫مسائل‬ ‫گیری‬‫تصمیم‬ ‫به‬‫ساختمند‬‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬.
 • 6. ‫یار‬‫تصمیم‬ ‫های‬‫سیستم‬DSS •‫مسائل‬ ‫تحلیل‬ ‫از‬‫ساختمند‬‫نیم‬‫و‬‫ناساختمند‬‫کند‬‫می‬ ‫پشتیبانی‬. •‫است‬ ‫زیر‬ ‫اجزای‬ ‫شامل‬: •‫داده‬ ‫پایگاه‬:‫از‬ ‫حاصل‬ ‫پیشین‬ ‫یا‬ ‫کنونی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫تراکنش‬ ‫پردازش‬ ‫های‬‫سیستم‬(TPS)‫خارجی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫ادغام‬ •‫کاربری‬ ‫واسط‬:‫و‬ ‫سیستم‬ ‫کاربران‬ ‫بین‬ ‫آسان‬ ‫تعامل‬ ‫امکان‬ ‫سازد‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫ابزارهای‬(‫وبی‬ ‫های‬‫واسط‬.) •‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫سیستم‬:‫داده؛‬ ‫تحلیل‬ ‫برای‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫ابزارهای‬ ‫ریاضی‬ ‫و‬ ‫تحلیلی‬ ‫مدلهای‬ ،‫کاوی‬ ‫داده‬ ‫ابزارهای‬. •‫مدل‬:‫پدیده‬ ‫یک‬ ‫ارتباطات‬ ‫یا‬ ‫اجزا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫انتزاعی‬ ‫نمایش‬ ‫یک‬ ‫شفاهی‬ ‫یا‬ ‫ریاضی‬ ،‫فیزیکی‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫مدل‬ ‫یک‬ ‫دهد؛‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬.
 • 7. ‫یار‬‫مجری‬ ‫های‬‫سیستم‬ESS •‫ارشد‬ ‫اجرایی‬ ‫مدیران‬ ‫داخلی‬ ‫و‬ ‫خارجی‬ ‫منابع‬ ‫های‬‫داده‬ ‫ترکیب‬ ‫با‬ ‫در‬ ‫را‬‫سازمانی‬ ‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬،‫رقبا‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫ردیابی‬، ‫مسائل‬ ‫کشف‬،‫ها‬‫فرصت‬ ‫شناسایی‬‫و‬‫روندها‬ ‫بینی‬‫پیش‬‫دهند‬‫می‬ ‫یاری‬. •‫روندهای‬ ،‫رقبا‬ ‫اطالعات‬ ،‫سهام‬ ‫بازار‬ ‫اخبار‬ ،‫خارجی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫و‬ ‫صنعت‬... •‫گرافیک‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫مدلسازی‬ ‫برای‬ ‫ابزارهایی‬ ‫شامل‬ •‫نشان‬ ‫که‬ ‫سازمان‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫مشکل‬ ‫بروز‬ ‫عالئم‬ ‫تشخیص‬‫دهنده‬ ‫است‬ ‫استراتژیک‬ ‫های‬‫فرصت‬ ‫و‬ ‫تهدیدات‬. •‫عملکرد‬ ‫سنجل‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫کل‬ ‫کارایی‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬‫شاخص‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫رخ‬ ‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫سازمان‬(‫داشبورد‬)
 • 8. ‫گروهی‬ ‫یار‬‫تصمیم‬ ‫های‬‫سیستم‬ •‫تسهیل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کامپیوتر‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫تعاملی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫گیرندگان‬‫تصمیم‬ ‫از‬ ‫گروهی‬ ‫توسط‬ ‫ناساختمند‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫فرآیند‬ ‫گیرد‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬. •‫و‬ ‫ثمربخشی‬ ‫و‬ ‫گروهی‬ ‫گیری‬‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫هایی‬‫فناوری‬ ‫و‬ ‫ابزارها‬ ‫جلسات‬ ‫کیفیت‬. •‫اجزا‬: •‫افزار‬ ‫سخت‬:‫و‬ ‫صندلی‬ ،‫میز‬ ،‫اتاق‬ ،‫گفتگو‬ ‫تجهیزات‬... •‫افزار‬ ‫نرم‬:‫و‬ ‫تحلیل‬ ،‫نظردهی‬ ،‫پرسشنامه‬ ‫ابزارهای‬... •‫افراد‬