سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سوم: سیستم‌های اطلاعاتی، سازمان‌ها و استراتژی‌ها

‫سوم‬ ‫فصل‬
‫ها‬‫استراتژی‬ ‫و‬ ‫ها‬‫سازمان‬ ،‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫سیستم‬
1
‫سازمانها‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫سیستم‬‫تاثیر‬‫متقابل‬‫بر‬
‫یکدیگر‬‫دارند‬.
•‫سازی‬‫برآورده‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫مدیران‬ ‫توسط‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫سیستم‬
‫شوند‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫شرکت‬ ‫های‬‫نیازمندی‬.
•‫پذیرای‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫آگاه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫سازمانها‬
‫جدید‬ ‫های‬‫فناوری‬ ‫منافع‬ ‫از‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫باشند‬ ‫آنها‬ ‫تاثیرات‬
‫شوند‬ ‫مند‬‫بهره‬.
•‫طراحی‬ ‫یا‬ ‫موجود‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫درک‬ ،‫سازمان‬ ‫از‬ ‫شناخت‬ ‫بدون‬
‫جدید‬ ‫های‬‫سیستم‬‫نخواهد‬ ‫پذیر‬‫امکان‬‫بود‬.
‫چیست؟‬ ‫سازمان‬
•‫تعریف‬‫فنی‬:
•‫یک‬‫ساختار‬‫رسمی‬،‫است‬
•‫سرمایه‬‫و‬‫نیروی‬‫کار‬‫را‬‫به‬‫عنوان‬‫ورودی‬‫از‬‫محیط‬‫پیرامون‬
‫خود‬‫دریافت‬،‫کند‬‫می‬
•‫در‬‫یک‬‫فرآیند‬‫تولید‬‫به‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫تبدیل‬‫کند‬‫می‬.
•‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫تولیدی‬‫به‬‫عنوان‬‫خروجی‬‫توسط‬‫محیط‬‫مصرف‬
‫شود‬‫می‬.
•‫تعریف‬‫رفتاری‬:
•‫ای‬‫مجموعه‬‫از‬،‫حقوق‬،‫مزایا‬‫تعهدات‬‫و‬‫ها‬‫مسئولیت‬‫است‬‫بر‬
‫اساس‬‫تعارض‬‫و‬‫حل‬‫تعارض‬‫در‬‫یک‬‫ی‬‫بازه‬‫زمانی‬‫با‬‫دقت‬‫تنظیم‬
‫شده‬‫است‬.
•‫افرادی‬‫که‬‫در‬‫ها‬‫سازمان‬‫کار‬‫کنند‬‫می‬‫های‬‫شیوه‬‫متعارفی‬
‫برای‬‫انجام‬‫کار‬‫ایجاد‬‫کنند؛‬‫می‬
•‫به‬‫روابط‬‫موجود‬‫دلبستگی‬‫پیدا‬‫کنند؛‬‫می‬
3
•‫سازمان‬ ‫از‬ ‫فنی‬ ‫دید‬ ‫ی‬‫ارائه‬‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫می‬ ‫ترغیب‬ ‫را‬ ‫ما‬
‫ترکیب‬ ‫نحوه‬ ‫بر‬ ‫شود‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫تغییرات‬
‫کنیم‬ ‫تمرکز‬ ‫خروجی‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫ورودی‬.
•‫یا‬ ،‫جدید‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫گوید‬‫می‬ ‫رفتاری‬ ‫تعریف‬
‫فنی‬ ‫بازآرایی‬ ‫از‬ ‫تر‬‫گسترده‬ ‫بسیار‬ ،‫قدیمی‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫بازسازی‬
‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫برخی‬ ‫زیرا‬ ،‫است‬ ‫کارکنان‬ ‫یا‬ ‫ماشینها‬
‫احساسات‬ ‫و‬ ‫مسئولیتها‬ ،‫تعهدات‬ ،‫مزایا‬ ،‫حقوق‬ ‫سازمانی‬ ‫توازن‬
‫برهم‬ ‫اند‬‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫طوالنی‬ ‫زمانی‬ ‫های‬‫دوره‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬
‫زنند‬‫می‬.
‫ها‬‫سازمان‬ ‫های‬‫ویژگی‬
•‫ها‬‫اسلوب‬‫و‬‫فرآیندهای‬‫وکار‬‫کسب‬
•،‫قواعد‬‫ها‬‫رویه‬‫و‬‫های‬‫ه‬‫شیو‬‫دقیقی‬‫هستند‬‫که‬‫برای‬‫مواجهه‬
‫با‬‫تمامی‬‫شرایط‬‫مورد‬‫انتظار‬‫ایجاد‬‫اند‬‫شده‬.
•‫هنگامی‬‫که‬‫کارمندان‬‫این‬‫ها‬‫روال‬‫را‬‫فرا‬،‫گیرند‬‫می‬‫بسیار‬
‫مولد‬‫و‬‫کارآمد‬‫شوند‬‫می‬‫و‬‫در‬‫نتیجه‬‫شرکت‬‫قادر‬‫خواهد‬‫بود‬
‫تا‬‫با‬‫افزایش‬،‫کارایی‬‫های‬‫هزینه‬‫خود‬‫را‬‫در‬‫طول‬‫زمان‬
‫کاهش‬‫دهد‬.
•‫های‬‫مشی‬‫خط‬‫سازمانی‬
•‫افراد‬‫در‬،‫ها‬‫سازمان‬‫در‬‫های‬‫جایگاه‬‫متفاوت‬‫و‬‫با‬،‫ها‬‫تخصص‬
‫مسائل‬‫و‬‫اندازهای‬‫چشم‬‫متفاوت‬‫قرار‬‫دارند‬.‫بنابراین‬‫نقطه‬
‫نظرات‬‫متفاوتی‬‫در‬‫مورد‬‫ی‬‫نحوه‬‫توزیع‬،‫منابع‬‫ها‬‫پاداش‬‫و‬
‫تنبیهات‬‫در‬‫سازمان‬‫دارند‬. 5
•‫فرهنگ‬‫سازمانی‬
•‫تمامی‬‫ها‬‫سازمان‬‫مفروضات‬،‫اساسی‬‫مسلم‬‫و‬‫غیرقابل‬‫بحث‬‫و‬
‫ای‬‫ناگفته‬‫دارند‬‫که‬‫اهداف‬‫و‬‫محصوالت‬‫آنها‬‫را‬‫تعریف‬
‫کند‬‫می‬.
•‫فرهنگ‬‫سازمانی‬‫ی‬‫دربرگیرنده‬‫این‬‫مجموعه‬‫از‬‫مفروضات‬‫در‬
‫مورد‬‫محصوالتی‬‫که‬‫سازمان‬‫باید‬‫تولید‬،‫کند‬‫ی‬‫نحوه‬‫تولید‬
،‫آنها‬‫مکان‬‫تولید‬‫و‬‫تولیدکنندگان‬‫است‬.
•‫های‬‫محیط‬‫سازمانی‬
•‫ها‬‫سازمان‬‫در‬‫هایی‬‫محیط‬‫قرار‬‫اند‬‫گرفته‬‫که‬
•‫از‬‫آن‬‫منابع‬‫مورد‬‫نیاز‬‫خود‬‫را‬‫جذب‬
•‫و‬‫کاالها‬‫و‬‫خدمات‬‫را‬‫به‬‫آن‬‫ارائه‬‫کنند‬‫می‬.
•‫در‬‫حالت‬،‫کلی‬‫ها‬‫محیط‬‫بسیار‬‫تر‬‫سریع‬‫از‬‫ها‬‫سازمان‬‫تغییر‬
‫کنند‬‫می‬.
•‫از‬‫جمله‬‫دالیل‬‫اصلی‬‫شکست‬،‫ها‬‫سازمان‬‫عدم‬‫توانایی‬‫در‬
6
•‫ساختار‬‫سازمانی‬
•‫ساختار‬‫کار‬‫آفرینی‬:
•‫های‬‫شرکت‬‫جوان‬‫و‬‫کوچک‬‫در‬‫محیط‬‫به‬‫سرعت‬‫در‬‫حال‬‫تغییر‬.
•‫توسط‬‫یک‬‫کارآفرین‬‫به‬‫عنوان‬‫مدیر‬،‫عامل‬‫مدیریت‬‫شوند‬‫می‬.
•‫نمونه‬:‫های‬‫شرکت‬‫کوچک‬‫و‬‫نوپا‬.
•‫بوروکراسی‬‫ماشینی‬:
•‫های‬‫شرکت‬‫بوروکراتیک‬‫بزرگ‬‫در‬‫محیط‬‫به‬‫آرامی‬‫در‬‫حال‬‫تغییر‬‫با‬
‫محصول‬‫استاندارد‬.
•‫توسط‬‫یک‬‫تیم‬‫مدیریت‬‫متمرکز‬‫و‬‫گیری‬‫تصمیم‬‫متمرکز‬‫اداره‬‫شود‬‫می‬.
•‫نمونه‬:‫های‬‫شرکت‬‫تولیدی‬‫متوسط‬
•‫بوروکراسی‬‫بخشی‬:
•‫ترکیبی‬‫از‬‫چندین‬‫بوروکراسی‬‫ماشینی‬‫که‬‫هر‬‫یک‬‫محصول‬‫یا‬‫خدمت‬
‫متفاوت‬‫تولید‬‫کنند‬‫می‬
•‫همگی‬‫توسط‬‫یک‬‫ستاد‬‫مرکزی‬‫هدایت‬‫شوند‬‫می‬.
•‫نمونه‬:‫شرکتهای‬‫موفق‬‫جهان‬
7
•‫بوروکراسی‬‫ای‬‫حرفه‬:
•‫های‬‫سازمان‬‫دانش‬‫محور‬‫که‬‫کاالها‬‫و‬‫خدمات‬‫آنها‬‫به‬‫سطح‬‫خبرگی‬‫و‬
‫دانش‬‫متخصصان‬‫آنها‬‫بستگی‬‫دارد‬.
•‫توسط‬‫روسای‬‫دپارتمان‬‫با‬‫اختیارات‬‫با‬‫تمرکز‬‫کم‬‫اداره‬‫شوند‬‫می‬.
•‫نمونه‬:‫های‬‫شرکت‬،‫حقوقی‬‫های‬‫سیستم‬،‫آموزشی‬‫ها‬‫بیمارستان‬
•‫ادهوکراسی‬:
•‫محیط‬‫دائما‬‫در‬‫حال‬‫تغییر‬.
•‫متشکل‬‫از‬‫گروه‬‫بزرگی‬‫از‬‫متخصصان‬.
•‫در‬‫قالب‬‫های‬‫تیم‬‫موقتی‬‫بین‬‫ای‬‫رشته‬‫سازماندهی‬‫اند‬‫شده‬‫و‬‫مدیریت‬
‫متمرکز‬‫ضعیفی‬‫دارند‬.
•‫نمونه‬:‫های‬‫شرکت‬‫مشاوره‬
‫سازمانها‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫سیستم‬‫تاثیر‬‫متقابل‬‫بر‬
‫یکدیگر‬‫دارند‬.
•‫سازی‬‫برآورده‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫مدیران‬ ‫توسط‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫سیستم‬
‫شوند‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫شرکت‬ ‫های‬‫نیازمندی‬.
•‫پذیرای‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫آگاه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫سازمانها‬
‫جدید‬ ‫های‬‫فناوری‬ ‫منافع‬ ‫از‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫باشند‬ ‫آنها‬ ‫تاثیرات‬
‫شوند‬ ‫مند‬‫بهره‬.
•‫طراحی‬ ‫یا‬ ‫موجود‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫درک‬ ،‫سازمان‬ ‫از‬ ‫شناخت‬ ‫بدون‬
‫جدید‬ ‫های‬‫سیستم‬‫نخواهد‬ ‫پذیر‬‫امکان‬‫بود‬.
‫تجاری‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫سازمان‬ ‫چگونه‬ ،‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫سیستم‬
‫دهند؟‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬
•‫تاثیرات‬‫اقتصادی‬
•‫به‬‫فناوری‬‫های‬‫سیستم‬‫اطالعاتی‬‫توان‬‫می‬‫همانند‬‫یکی‬‫از‬
‫عوامل‬‫تولید‬‫نگریست‬‫که‬‫تواند‬‫می‬‫جایگزین‬‫نیروی‬‫کار‬‫و‬
‫سرمایه‬‫سنتی‬‫شود‬.
•‫با‬‫کاهش‬‫هزینه‬‫فناوری‬،‫اطالعات‬‫این‬‫عامل‬‫جایگزین‬‫نیروی‬
‫کار‬‫خواهد‬‫شد‬‫که‬‫در‬‫طول‬‫زمان‬‫یکی‬‫از‬‫های‬‫هزینه‬‫در‬‫حال‬
‫افزایش‬‫سازمان‬‫بوده‬‫است‬.
•‫فناوری‬‫اطالعات‬‫باید‬‫منجر‬‫به‬‫کاهش‬‫تعداد‬‫مدیران‬‫میانی‬‫و‬
10
•‫تاثیرات‬‫رفتاری‬‫و‬‫سازمانی‬
•‫فناوری‬‫اطالعات‬‫ساختار‬‫سازمانی‬‫را‬‫مسطح‬‫کند‬‫می‬.
•‫کارکنان‬‫سطوح‬‫پایین‬‫اطالعاتی‬‫را‬‫که‬‫برای‬‫گیری‬‫تصمیم‬‫بدان‬
‫نیاز‬‫دارند‬‫بدون‬‫نظارت‬‫دریافت‬‫کنند‬‫می‬.
•‫بنابراین‬‫فناوری‬‫اطالعات‬‫وظیفه‬‫گیری‬‫تصمیم‬‫را‬‫به‬‫های‬‫رده‬
‫تر‬‫پایین‬‫سازمانی‬‫تفویض‬‫کند‬‫می‬.
•‫فناوری‬‫اطالعات‬‫با‬‫گسترش‬‫توزیع‬‫اطالعات‬‫با‬‫هدف‬‫قدرت‬‫بخشی‬
‫به‬‫کارمندان‬‫سطوح‬‫تر‬‫پایین‬‫و‬‫افزایش‬‫کارایی‬،‫مدیریت‬
‫مسطح‬‫سازی‬‫سلسله‬‫مراتب‬‫سازمانی‬‫را‬‫تسهیل‬‫کند‬‫می‬.
•‫از‬‫آنجا‬‫که‬‫مدیران‬‫اکنون‬‫اطالعات‬‫دقیق‬‫بسیار‬‫بیشتری‬‫را‬
‫به‬‫موقع‬‫دریافت‬،‫کنند‬‫می‬‫فرآیند‬‫گیری‬‫تصمیم‬‫در‬‫سازمان‬
11
‫مزیت‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬
‫رقابتی‬
•‫مدل‬‫نیروهای‬‫رقابتی‬‫پورتر‬:
•‫مدل‬‫مورد‬‫استفاده‬‫برای‬‫درک‬‫مزیت‬‫رقابتی‬
•‫نمایی‬‫کلی‬‫از‬،‫شرکت‬‫رقبای‬‫آن‬‫و‬‫محیط‬‫پیرامون‬‫آن‬
•‫تحلیل‬‫جذابیت‬‫یا‬‫ارزش‬‫ساختار‬‫صنعت‬
•‫رقبای‬‫سنتی‬:
•‫تمامی‬‫ها‬‫شرکت‬‫در‬‫بازاری‬‫مشترک‬‫با‬‫رقبا‬‫فعالیت‬‫کنند؛‬‫می‬
•‫رقبا‬‫پیوسته‬‫در‬‫حال‬‫طراحی‬‫های‬‫شیوه‬‫جدید‬‫و‬‫کارآمدی‬‫برای‬
‫تولید‬‫و‬‫ارائه‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫جدید‬‫هستند‬.
•‫ورود‬‫رقبای‬‫جدید‬‫به‬‫بازار‬:
•‫های‬‫شرکت‬‫جدید‬‫همواره‬‫در‬‫حال‬‫ورود‬‫به‬‫بازار‬‫هستند‬.
•‫های‬‫شرکت‬‫جدید‬‫وابسته‬‫به‬‫تجهیزات‬‫قدیمی‬،‫نیستند‬‫اما‬‫برای‬
‫تجهیزات‬‫جدید‬‫به‬‫تامین‬‫مالی‬‫از‬‫خارج‬‫اند‬‫وابسته‬.
•‫غالبا‬‫کارمندان‬‫تر‬‫جوان‬‫که‬‫کم‬‫هزینه‬‫و‬‫خالق‬‫هستند‬‫استخدام‬
،‫کنند‬‫می‬‫اما‬‫این‬‫نیروی‬‫کار‬‫تجربه‬‫کمی‬‫دارند‬.
•‫با‬‫خود‬‫نام‬‫و‬‫نشان‬‫کهنه‬‫یدک‬،‫کشند‬‫نمی‬‫اما‬‫نام‬‫و‬‫نشان‬‫آنها‬
12
•‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫جایگزین‬
•‫مشتریان‬‫در‬‫صورت‬‫باال‬‫بودن‬‫های‬‫قیمت‬‫شما‬‫از‬‫محصوالت‬
‫جایگزین‬‫استفاده‬‫کنند‬‫می‬.
•‫هر‬‫چه‬‫تعداد‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫جایگزین‬‫در‬‫صنعت‬‫شما‬
‫افزایش‬،‫یابد‬‫کنترل‬‫شما‬‫بر‬‫گذاری‬‫قیمت‬‫کمتر‬‫شود‬‫می‬.
•‫مشتریان‬
•‫سوددهی‬‫یک‬‫شرکت‬‫به‬‫میزان‬‫زیادی‬‫وابسته‬‫به‬‫میزان‬
‫توانایی‬‫آن‬‫در‬‫جذب‬‫و‬‫حفظ‬‫مشتریان‬‫و‬‫تعیین‬‫قیمت‬‫باال‬
‫است‬.
•‫قدرت‬‫مشتریان‬‫در‬‫صورتی‬‫افزایش‬‫یابد‬‫می‬‫که‬‫آنها‬‫بتوانند‬
‫به‬‫آسانی‬‫محصوالت‬‫یا‬‫خدمات‬‫رقبا‬‫را‬‫انتخاب‬‫کنند‬‫یا‬‫شرکت‬
‫و‬‫رقبا‬‫را‬‫مجبور‬‫کنند‬‫بر‬‫سر‬‫قیمت‬‫با‬‫یکدیگر‬‫رقابت‬
‫کنند‬.
•‫کنندگان‬‫تامین‬
•‫هر‬‫چه‬،‫شرکت‬‫کنندگان‬‫تامین‬‫بیشتری‬‫داشته‬،‫باشد‬‫کنترل‬
‫بیشتری‬‫بر‬،‫قیمت‬‫کیفیت‬‫و‬‫بندی‬‫زمان‬‫تحویل‬‫کنندگان‬‫تامین‬
‫خواهد‬‫داشت‬.
13
‫های‬‫استراتژی‬‫های‬‫سیستم‬‫اطالعات‬‫برای‬‫مواجهه‬‫با‬‫نیروهای‬
‫رقابتی‬
•‫رهبری‬‫هزینه‬
•‫از‬‫های‬‫سیستم‬‫اطالعاتی‬‫برای‬‫دستیابی‬‫به‬‫کمترین‬‫های‬‫هزینه‬
‫عملیاتی‬‫و‬‫کمترین‬‫ها‬‫قیمت‬‫استفاده‬‫کنید‬.
•‫متمایزسازی‬‫محصوالت‬
•‫از‬‫های‬‫سیستم‬‫اطالعاتی‬‫برای‬‫ی‬‫ارائه‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫جدید‬
‫استفاده‬‫کنید‬.
•‫سازندگان‬‫و‬‫فروشندگان‬‫در‬‫حال‬‫استفاده‬‫از‬‫های‬‫سیستم‬
‫اطالعاتی‬‫برای‬‫ایجاد‬‫محصوالتی‬‫هستند‬‫که‬‫متناسب‬‫با‬‫مشخصات‬
‫هر‬‫مشتری‬‫سازی‬‫شخصی‬‫و‬‫سازی‬‫مناسب‬‫اند‬‫شده‬.
•‫تمرکز‬‫بر‬‫های‬‫حفره‬‫بازار‬
•‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫های‬‫سیستم‬‫اطالعاتی‬‫بر‬‫یک‬‫بازار‬‫خاص‬‫تمرکز‬
‫کنید‬‫و‬‫در‬‫این‬‫بازار‬‫بهتر‬‫از‬‫رقبای‬‫خود‬‫باشید‬.
•‫های‬‫سیستم‬‫اطالعاتی‬‫ها‬‫شرکت‬‫را‬‫قادر‬‫سازند‬‫می‬‫تا‬‫الگوهای‬
،‫خرید‬‫عالیق‬‫و‬‫های‬‫اولویت‬‫مشتریان‬‫را‬‫به‬‫دقت‬‫تحلیل‬‫کنند‬.
‫تا‬‫بتوانند‬‫تبلیغات‬‫و‬‫های‬‫فعالیت‬‫بازاریابی‬‫خود‬‫را‬‫به‬ 14
1 de 14

Recomendados

سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل اول: سیستمهای اطلاعاتی در کسب و کار جهانی امروز por
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل اول: سیستمهای اطلاعاتی در کسب و کار جهانی امروزسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل اول: سیستمهای اطلاعاتی در کسب و کار جهانی امروز
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل اول: سیستمهای اطلاعاتی در کسب و کار جهانی امروزYashar Gorgani
393 visualizações12 slides
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوم: کسب و کار الکترونیکی جهانی por
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوم: کسب و کار الکترونیکی جهانیسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوم: کسب و کار الکترونیکی جهانی
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوم: کسب و کار الکترونیکی جهانیYashar Gorgani
319 visualizações12 slides
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی por
 سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتیYashar Gorgani
181 visualizações17 slides
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه por
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهYashar Gorgani
262 visualizações13 slides
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری por
 سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیریYashar Gorgani
226 visualizações8 slides
Biz dev presentation 4 por
Biz dev presentation 4Biz dev presentation 4
Biz dev presentation 4Mohammad Emaminejad
106 visualizações54 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سوم: سیستم‌های اطلاعاتی، سازمان‌ها و استراتژی‌ها

Management functions por
Management functionsManagement functions
Management functionsguest1478eec
1.1K visualizações39 slides
Management functions por
Management functionsManagement functions
Management functionsguest8692e2
788 visualizações39 slides
نظام پیشنهادات Suggestions system por
نظام پیشنهادات Suggestions systemنظام پیشنهادات Suggestions system
نظام پیشنهادات Suggestions systembehinegi website
132 visualizações15 slides
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم) por
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم)توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم)
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم)کسب و کار شما
30 visualizações7 slides
انسان سازمانی por
انسان سازمانیانسان سازمانی
انسان سازمانیnasrin mhoseini
981 visualizações20 slides
مدیریت دانش و مزیت رقابتی por
مدیریت دانش و مزیت رقابتیمدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتیazarkianinejad1358
1.1K visualizações48 slides

Similar a سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سوم: سیستم‌های اطلاعاتی، سازمان‌ها و استراتژی‌ها(20)

Management functions por guest1478eec
Management functionsManagement functions
Management functions
guest1478eec1.1K visualizações
Management functions por guest8692e2
Management functionsManagement functions
Management functions
guest8692e2788 visualizações
نظام پیشنهادات Suggestions system por behinegi website
نظام پیشنهادات Suggestions systemنظام پیشنهادات Suggestions system
نظام پیشنهادات Suggestions system
behinegi website132 visualizações
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم) por کسب و کار شما
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم)توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم)
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم)
کسب و کار شما30 visualizações
انسان سازمانی por nasrin mhoseini
انسان سازمانیانسان سازمانی
انسان سازمانی
nasrin mhoseini981 visualizações
مدیریت دانش و مزیت رقابتی por azarkianinejad1358
مدیریت دانش و مزیت رقابتیمدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتی
azarkianinejad13581.1K visualizações
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان por Reihan Rabiei
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمانافزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان
Reihan Rabiei42 visualizações
Organizing por Morteza Noshad
OrganizingOrganizing
Organizing
Morteza Noshad2.4K visualizações
Basic Management 2 Pashto.ppt por abdulrahim619142
Basic Management 2 Pashto.pptBasic Management 2 Pashto.ppt
Basic Management 2 Pashto.ppt
abdulrahim61914264 visualizações
Ot6 Envirinment por Abdolmajid Mosleh
Ot6 EnvirinmentOt6 Envirinment
Ot6 Envirinment
Abdolmajid Mosleh695 visualizações
حاکمیت شرکتی por Parvaneh Heidari
حاکمیت شرکتی حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی
Parvaneh Heidari75 visualizações
ارایه فصل دهم کتاب مدیریت در هزاره سوم por Esmat Hajvahedi
ارایه فصل دهم کتاب مدیریت در هزاره سومارایه فصل دهم کتاب مدیریت در هزاره سوم
ارایه فصل دهم کتاب مدیریت در هزاره سوم
Esmat Hajvahedi2.3K visualizações
برون سپاریPpt por iran
برون سپاریPptبرون سپاریPpt
برون سپاریPpt
iran658 visualizações
حاکمیت شرکتی por Omid Omidvar
حاکمیت شرکتی حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی
Omid Omidvar221 visualizações
Cg in ecommerce 11.91 por Omid Omidvar
Cg in ecommerce 11.91Cg in ecommerce 11.91
Cg in ecommerce 11.91
Omid Omidvar89 visualizações
اصول حکمرانی و الگوهای سیاستی در اتاق های بازرگانی por TCCIM
اصول حکمرانی و الگوهای سیاستی در اتاق های بازرگانیاصول حکمرانی و الگوهای سیاستی در اتاق های بازرگانی
اصول حکمرانی و الگوهای سیاستی در اتاق های بازرگانی
TCCIM122 visualizações
کارگاه آموزش مدیریت دانش تبریز por Babak Sorkhpour
کارگاه آموزش مدیریت دانش تبریزکارگاه آموزش مدیریت دانش تبریز
کارگاه آموزش مدیریت دانش تبریز
Babak Sorkhpour367 visualizações
Strategic knwoladge management por Hossein Nourian, DBA
Strategic knwoladge managementStrategic knwoladge management
Strategic knwoladge management
Hossein Nourian, DBA33 visualizações
روش توسعه معماری (ADM) por Amir Darajeh
روش توسعه معماری (ADM)روش توسعه معماری (ADM)
روش توسعه معماری (ADM)
Amir Darajeh1.1K visualizações

سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سوم: سیستم‌های اطلاعاتی، سازمان‌ها و استراتژی‌ها