Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

Tuberculosis

  1. INFORMATION, and EDUCATION CAMPAIGN February18,2015 8:00AM Sagrada,Balatan,CamarinesSur Republic of the Philippines DEPARTMENT OF HEALTH MUNICIPALITY OF BALATAN wilmarmrnman
  2. TUBERCULOSIS ÜBOKABÜLARYO Ang Tuberculosis o TB ay isang nakakahawang sakit, sanhi ng Mycobacterium tuberculosis, na karaniwang umaatake sa baga. Maaari itong makamatay kung hindi maagapan. wilmarmrnman
  3. PAANO NAKAKAHAWA ANG TB? KUMONSULTAAGADSADOTSCENTERKUNG MAYUBONAHIGITSA2LINGGO. Ang Mycobacterium TB ay lumulutang sa hangin kaya madali itong makahawa sa sinumang makalanghap nito. Ito ay kumakalat sa pamamagitan ng pagubo, pagbahing, o pagdura ng isang taong may TB. Nananatili ang mikrobyo sa hangin kapag hindi sapat ang bentilasyon o masyadong siksikan ang isang lugar. wilmarmrnman
  4. ANU-ANO ANG SINTOMAS NG TB? KUMONSULTAAGADSADOTSCENTERKUNG MAYUBONAHIGITSA2LINGGO. • Ubo na higit sa dalawang linggo, mayroon o wala man ang mga sumusunod: • Pag-ubo ng plema na may bahid ng dugo • Lagnat • Pamamayat • Pananakit ng likod at dibdib na hindi sanhi ng ibang sakit wilmarmrnman
  5. NAGAGAMOT BA ANG TB? KUMONSULTAAGADSADOTSCENTERKUNG MAYUBONAHIGITSA2LINGGO. OO, ang TB ay nagagamot. Directly Observed Treatment, Shortcourse (DOTS) o Tutok-Gamutan ang mabisang paraan dito. Sa Tutok-Gamutan, mahalaga ang papel ng treatment partner. Madaling mapagaling ang TB kung iinom ng tamang gamot sa loob ng anim na buwan. wilmarmrnman
  6. MGA DAPAT TANDAAN SA TUTOK-GAMUTAN • Magpasuri ng plema kada 2 buwan upang malaman kung ikaw ay gumagaling. Ulitin ito pagkatapos ng 6 na buwang gamutan. • Sa patnubay ng treatment partner, inumin ang gamot araw-araw sa loob ng 6 na buwan. Mas mahirap gamutin kapag umulit ang TB. • Para gumaling, maging masigasig sa gamutan. Kahit bumuti na ang pakiramdam, huwag itigil ang pag-inom ng gamot sa loob ng 6 na buwan. wilmarmrnman
  7. UMUBO nang tama para maiwasan ang pagkalat ng TB! ÜMUBO AT BUMAHING GAMIT ANG PANYO O TISSUE. TAKPANG MANUTI ANG BIBIG AT ILONH UPANG HINDI MALANGHAP NG IBA ANG IYONG MIKROBYO. MAGTAKIP NG ILONG AT BIBIG ‘PAG MAY UMUBO O BUMAHING MALAPIT SA ‘YO. WALANG MASAMA SA PAG- IINGAT SA SARILI. ÜGALIING NASA TAMANG LUGAR AT PARAAN ANG PAGDURA. HUWAG DUMURA SA KALSADA O SA LUPA UPANG HINDI KUMALAT ANG MIKROBYO. GUMAMIT NG TISSUE O PAPEL AT ITAPON ITO SA BASURAHAN. BIGYANG-HALAGA ANG PAGHUHUGAS NG KAMAY MATAPOS UMUBO O BUMAHING. SABUNIN DIN ANG PAGITAN NG MGA DALIRI. OKAY LANG NA GAMITIN ANG MANGGAS O LOOB NG DAMIT KUNG WALANG PANYO O TISSUE. KAKALAT ANG MIKROBYO ‘PAG UMUBO SA KAMAY AT HUMAWAK KUNG SAAN-SAAN.wilmarmrnman
  8. KUMONSULTAAGADSADOTSCENTERKUNG MAYUBONAHIGITSA2LINGGO. wilmarmrnman
  9. wilmarmrnman
Anúncio