O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

การบรรยายครั้งที่ 1 DGD641 การบริหารคลินิกและโรงพยาบาล 2

2.889 visualizações

Publicada em

การบรรยายครั้งที่ 1 รายวิชา DGD641 การบริหารคลินิกและโรงพยาบาล 2 สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 21 มิถุนายน 2556 โดย อ.วัขรินทร์ จงกลสถิต

Publicada em: Educação

การบรรยายครั้งที่ 1 DGD641 การบริหารคลินิกและโรงพยาบาล 2

 1. 1. การจัดการคลินิกและโรงพยาบาล 2Dental Clinic and Hospital Management II1
 2. 2. คําอธิบายรายวิชา2
 3. 3. คําอธิบายรายวิชาทักษะการจัดตั้ง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไของค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ ภาวะผู้นํา การเงินบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ หลักการของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางทันตกรรมภายในคลินิกและโรงพยาบาล รวมทั้งการศึกษาหลักการทํางานของระบบเครื่องมือ และอุปกรณ์ทันตกรรม วิธีการใช้ การเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน โดยคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยและราคาการลงทุนรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา รวมทั้งวิธีการตรวจซ่อมบํารุงรักษาเบื้องต้น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางทันตกรรมที่ใช้อยู่ทั่วไป การตรวจสอบระบบการทํางานและบํารุงสภาพเครื่องมือให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างดีตลอดไป2
 4. 4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF3
 5. 5. ด้านคุณธรรม จริยธรรมมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF3
 6. 6. ด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านความรู้มาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF3
 7. 7. ด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญามาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF3
 8. 8. ด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF3
 9. 9. ด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF3
 10. 10. การประเมินผล4
 11. 11. การประเมินผลวิธีการประเมิน วันที่ประเมิน น้ําหนักคะแนนการเข้าชั้นเรียน ทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน 6การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน 6Thematic paper 9 สิงหาคม 2556 10การจัดทําแผนกลยุทธ์คลินิก ครั้งที่ 6 36การสอบปลายภาค ตามตารางสอบของคณะฯ 40รวมรวม 1004
 12. 12. หนังสือประกอบ5
 13. 13. หนังสือประกอบ• ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (2553), CEO โลกตะวันออก ฉบับเข้มข้น, กรุงเทพฯ : บุ๊คสไมด์5
 14. 14. หนังสือประกอบ• ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (2553), CEO โลกตะวันออก ฉบับเข้มข้น, กรุงเทพฯ : บุ๊คสไมด์• ธนวัตน์ ทรัพย์ไพบูลย์ (2553), คัมภีร์ 36 กลยุทธ์ของบุรุษผู้ไร้เทียมทาน, กรุงเทพฯ:อนิเมท กรุ๊ป5
 15. 15. หนังสือประกอบ• ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (2553), CEO โลกตะวันออก ฉบับเข้มข้น, กรุงเทพฯ : บุ๊คสไมด์• ธนวัตน์ ทรัพย์ไพบูลย์ (2553), คัมภีร์ 36 กลยุทธ์ของบุรุษผู้ไร้เทียมทาน, กรุงเทพฯ:อนิเมท กรุ๊ป• ตัน ภาสกรนที (2554), ชีวิตนี้ไม่มีทางตัน, กรุงเทพฯ: มติชน5
 16. 16. หนังสือประกอบ• ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (2553), CEO โลกตะวันออก ฉบับเข้มข้น, กรุงเทพฯ : บุ๊คสไมด์• ธนวัตน์ ทรัพย์ไพบูลย์ (2553), คัมภีร์ 36 กลยุทธ์ของบุรุษผู้ไร้เทียมทาน, กรุงเทพฯ:อนิเมท กรุ๊ป• ตัน ภาสกรนที (2554), ชีวิตนี้ไม่มีทางตัน, กรุงเทพฯ: มติชน• ตัน ภาสกรนที (2554), วิถี (ไม่) ตัน, กรุงเทพฯ: กรุงเทพ ธุรกิจ5
 17. 17. หนังสือประกอบ• ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (2553), CEO โลกตะวันออก ฉบับเข้มข้น, กรุงเทพฯ : บุ๊คสไมด์• ธนวัตน์ ทรัพย์ไพบูลย์ (2553), คัมภีร์ 36 กลยุทธ์ของบุรุษผู้ไร้เทียมทาน, กรุงเทพฯ:อนิเมท กรุ๊ป• ตัน ภาสกรนที (2554), ชีวิตนี้ไม่มีทางตัน, กรุงเทพฯ: มติชน• ตัน ภาสกรนที (2554), วิถี (ไม่) ตัน, กรุงเทพฯ: กรุงเทพ ธุรกิจ• สุวรรณา ตปนียกรกช (2555), นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร เปิดสุดยอดกลยุทธ์การบริหารโรงพยาบาล, กรุงเทพฯ: บริษัท งานดี จํากัด5
 18. 18. หนังสือประกอบ• ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (2553), CEO โลกตะวันออก ฉบับเข้มข้น, กรุงเทพฯ : บุ๊คสไมด์• ธนวัตน์ ทรัพย์ไพบูลย์ (2553), คัมภีร์ 36 กลยุทธ์ของบุรุษผู้ไร้เทียมทาน, กรุงเทพฯ:อนิเมท กรุ๊ป• ตัน ภาสกรนที (2554), ชีวิตนี้ไม่มีทางตัน, กรุงเทพฯ: มติชน• ตัน ภาสกรนที (2554), วิถี (ไม่) ตัน, กรุงเทพฯ: กรุงเทพ ธุรกิจ• สุวรรณา ตปนียกรกช (2555), นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร เปิดสุดยอดกลยุทธ์การบริหารโรงพยาบาล, กรุงเทพฯ: บริษัท งานดี จํากัด• อัญชนา ณ ระนอง (2554), ภาวะเศรษฐกิจกับการเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพของประเทศไทย, วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 51 (1)5
 19. 19. ประเทศไทยกับการเป็นHubสุขภาพ6
 20. 20. ภาวะฟองสบู่วิกฤตเศรษฐกิจพ.ศ.2540การขาดดุลเงิน บ/ชเดินสะพัดการเพิ่มการลงทุนเพื่อการพัฒนาเพิ่มการส่งออกการเร่งชําระเงินกองทุน IMFกระตุ้นการท่องเที่ยวโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชน High endMedical tourismMedical Hub7
 21. 21. Thailand: Centre ofExcellence Health Center ofAsia8
 22. 22. รายได้ของประเทศจากบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข, 2546หนวย: ลานบาท9
 23. 23. รายได้ของประเทศจากบริการสุขภาพประเภทของธุรกิจ 2547 2548 2549 2550 2551 รวมการรักษาพยาบาล 19,635 23,100 27,433 32,898 39,833 142,899การส่งเสริมสุขภาพ 4,996 6,754 9,185 12,492 16,989 50,419ผลิตภัรฑ์สุขภาพ 1,500 2,000 3,000 4,000 7,000 17,500รวม 26,131 31,845 39,618 49,390 63,822 210,815กระทรวงสาธารณสุข, 2546หนวย: ลานบาท9
 24. 24. รายได้ของประเทศจากบริการสุขภาพประเภทของธุรกิจ 2547 2548 2549 2550 2551 รวมการรักษาพยาบาล 19,635 23,100 27,433 32,898 39,833 142,899การส่งเสริมสุขภาพ 4,996 6,754 9,185 12,492 16,989 50,419ผลิตภัรฑ์สุขภาพ 1,500 2,000 3,000 4,000 7,000 17,500รวม 26,131 31,845 39,618 49,390 63,822 210,8150175003500052500700002547 2548 2549 2550 2551การรักษาพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข, 2546หนวย: ลานบาท9
 25. 25. งบประมาณเพื่อการพัฒนาสู่ Medical hubกระทรวงสาธารณสุข, 2546หนวย: ลานบาท10
 26. 26. งบประมาณเพื่อการพัฒนาสู่ Medical hubยุทธวิธี 2547 2548 2549 2550 2551 รวมการพัฒนาบริการ/ผลิตภัณฑ์ 20.0 55.0 70.0 85.0 100.0 330.0การบริหารจัดการ 11.0 20.0 20.0 20.0 20.0 91.0การตลาด/PR 13.5 25.0 30.0 35.0 40.0 143.0รวม 44.5 100.0 120.0 140.0 160.0 564.5กระทรวงสาธารณสุข, 2546หนวย: ลานบาท10
 27. 27. งบประมาณเพื่อการพัฒนาสู่ Medical hubยุทธวิธี 2547 2548 2549 2550 2551 รวมการพัฒนาบริการ/ผลิตภัณฑ์ 20.0 55.0 70.0 85.0 100.0 330.0การบริหารจัดการ 11.0 20.0 20.0 20.0 20.0 91.0การตลาด/PR 13.5 25.0 30.0 35.0 40.0 143.0รวม 44.5 100.0 120.0 140.0 160.0 564.50501001502002547 2548 2549 2550 2551การพัฒนาบริการ/ผลิตภัณฑ์การบริหารจัดการการตลาด/PRกระทรวงสาธารณสุข, 2546หนวย: ลานบาท10
 28. 28. สัดส่วนของงบประมาณการพัฒนาสู่ Medical Hubที่มา: กระทรวงสาธารณสุข, 254611
 29. 29. 59%16%25%การพัฒนาบริการ/ผลิตภัณฑ์การบริหารจัดการการตลาด/PRสัดส่วนของงบประมาณการพัฒนาสู่ Medical Hubที่มา: กระทรวงสาธารณสุข, 254611
 30. 30. 59%16%25%การพัฒนาบริการ/ผลิตภัณฑ์การบริหารจัดการการตลาด/PR45%25%30%254763%13%25%2551สัดส่วนของงบประมาณการพัฒนาสู่ Medical Hubที่มา: กระทรวงสาธารณสุข, 254611
 31. 31. ลําดับ สัญชาติ 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 รวม1 ญี่ปุ่น 118,170 131,584 162,909 247,238 185,616 n/a 233,289 1,078,9062 สหรัฐอเมริกา 49,253 59,402 85,292 118,771 132,239 n/a 136,248 581,2053 เอเซียใต้ 34,857 47,555 69,574 107,627 98,303 n/a 85,412 443,3284 อังกฤษ 36,778 41,559 74,856 95,941 108,156 n/a 110,286 467,6165 ตะวันออกกลาง n/a 20,004 34,704 71,051 98,451 n/a 169,091 393,3016 อาเซียน n/a n/a 36,708 93,516 74,178 n/a 115,561 319,9637 ไต้หวัน/จีน 26,893 27,438 46,624 57,051 57,279 n/a 29,783 245,0688 เยอรมนี 19,057 18,923 37,055 40,180 42,798 n/a 41,313 199,3269 ออสเตรเลีย 14,265 16,479 24,228 35,092 40,161 n/a 42,688 172,91310 ฝรั่งเศส 16,102 17,679 25,582 32,409 36,175 n/a 37,251 165,19811 เกาหลีใต้ 14,419 14,877 19,588 31,303 26,571 n/a 26,259 133,01712 สแกนดิเนเวีย n/a n/a 19,851 20,990 22,921 n/a 49,817 113,57913 แคนาดา n/a n/a 12,909 18,144 18,177 n/a 22,907 72,13714 ยุโรปตะวันออก n/a n/a 8,634 6,728 6,120 n/a 9,413 30,89515 อื่นๆ 220,367 234,460 315,018 127,054 302,834 n/a 264,389 1,464,122รวมรวม 550,161 630,000 973,532 1,193,095 1,249,948 1,330,000 1,373,807 7,210,543การขยายตัว (% ต่อปี)การขยายตัว (% ต่อปี) 14.55 54.53 13.31 13.32 6.4 3.29 16.48สำนักสงเสริมบริการ กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย, 255012
 32. 32. ค่าใช้จ่ายในการรักษาปี 255213
 33. 33. ค่าใช้จ่ายในการรักษาปี 2552Medical procedureAngioplastyHeart bypassHeart valve replacementKnee replacementHip resurfacingHip replacementSpecial fusionFace liftBreast implantsRhinoplastyLap band/BariatricHysterectomyDental implants $2,000-10,00013
 34. 34. ค่าใช้จ่ายในการรักษาปี 2552Medical procedure USAAngioplasty US$57,000Heart bypass US$144,000Heart valve replacement US$170,000Knee replacement US$50,000Hip resurfacing US$30,000Hip replacement US$43,000Special fusion US$100,000Face lift US$15,000Breast implants US$10,000Rhinoplasty US$8,000Lap band/Bariatric US$30,000Hysterectomy US$15,000Dental implants $2,000-10,00013
 35. 35. ค่าใช้จ่ายในการรักษาปี 2552Medical procedure USA MexicoAngioplasty US$57,000 US$17,100Heart bypass US$144,000 US$21,100Heart valve replacement US$170,000 US$31,000Knee replacement US$50,000 US$11,500Hip resurfacing US$30,000 US$13,400Hip replacement US$43,000 US$13,800Special fusion US$100,000 US$8,000Face lift US$15,000 US$8,000Breast implants US$10,000 US$9,000Rhinoplasty US$8,000 US$5,000Lap band/Bariatric US$30,000 US$9,200Hysterectomy US$15,000 US$7,500Dental implants $2,000-10,000 US$1,00013
 36. 36. ค่าใช้จ่ายในการรักษาปี 2552Medical procedure USA Mexico Costa RicaAngioplasty US$57,000 US$17,100 US$14,000Heart bypass US$144,000 US$21,100 US$26,000Heart valve replacement US$170,000 US$31,000 US$31,000Knee replacement US$50,000 US$11,500 US$12,000Hip resurfacing US$30,000 US$13,400 US$13,000Hip replacement US$43,000 US$13,800 US$13,000Special fusion US$100,000 US$8,000 US$16,000Face lift US$15,000 US$8,000 US$6,500Breast implants US$10,000 US$9,000 US$4,000Rhinoplasty US$8,000 US$5,000 US$6,000Lap band/Bariatric US$30,000 US$9,200 US$9,000Hysterectomy US$15,000 US$7,500 US$6,000Dental implants $2,000-10,000 US$1,000 US$85013
 37. 37. ค่าใช้จ่ายในการรักษาปี 2552Medical procedure USA Mexico Costa Rica IndiaAngioplasty US$57,000 US$17,100 US$14,000 US$10,000Heart bypass US$144,000 US$21,100 US$26,000 US$10,000Heart valve replacement US$170,000 US$31,000 US$31,000 US$3,000Knee replacement US$50,000 US$11,500 US$12,000 US$9,000Hip resurfacing US$30,000 US$13,400 US$13,000 US$10,000Hip replacement US$43,000 US$13,800 US$13,000 US$10,000Special fusion US$100,000 US$8,000 US$16,000 US$14,000Face lift US$15,000 US$8,000 US$6,500 US$9,000Breast implants US$10,000 US$9,000 US$4,000 $6,5000Rhinoplasty US$8,000 US$5,000 US$6,000 US$5,500Lap band/Bariatric US$30,000 US$9,200 US$9,000 US$9,500Hysterectomy US$15,000 US$7,500 US$6,000 US$7,500Dental implants $2,000-10,000 US$1,000 US$850 US$1,00013
 38. 38. ค่าใช้จ่ายในการรักษาปี 2552Medical procedure USA Mexico Costa Rica India KoreaAngioplasty US$57,000 US$17,100 US$14,000 US$10,000 US$21,600Heart bypass US$144,000 US$21,100 US$26,000 US$10,000 US$26,000Heart valve replacement US$170,000 US$31,000 US$31,000 US$3,000 US$38,000Knee replacement US$50,000 US$11,500 US$12,000 US$9,000 US$19,800Hip resurfacing US$30,000 US$13,400 US$13,000 US$10,000 US$22,900Hip replacement US$43,000 US$13,800 US$13,000 US$10,000 US$18,450Special fusion US$100,000 US$8,000 US$16,000 US$14,000 US$19,350Face lift US$15,000 US$8,000 US$6,500 US$9,000 US$5,000Breast implants US$10,000 US$9,000 US$4,000 $6,5000 US$13,600Rhinoplasty US$8,000 US$5,000 US$6,000 US$5,500 US$6,000Lap band/Bariatric US$30,000 US$9,200 US$9,000 US$9,500 US$11.500Hysterectomy US$15,000 US$7,500 US$6,000 US$7,500 US$11,000Dental implants $2,000-10,000 US$1,000 US$850 US$1,000 US$2,00013
 39. 39. ค่าใช้จ่ายในการรักษาปี 2552Medical procedure USA Mexico Costa Rica India Korea ThailandAngioplasty US$57,000 US$17,100 US$14,000 US$10,000 US$21,600 US$9,000Heart bypass US$144,000 US$21,100 US$26,000 US$10,000 US$26,000 US$26,000Heart valve replacement US$170,000 US$31,000 US$31,000 US$3,000 US$38,000 US$24,000Knee replacement US$50,000 US$11,500 US$12,000 US$9,000 US$19,800 US$14,000Hip resurfacing US$30,000 US$13,400 US$13,000 US$10,000 US$22,900 US$18,000Hip replacement US$43,000 US$13,800 US$13,000 US$10,000 US$18,450 US$16,000Special fusion US$100,000 US$8,000 US$16,000 US$14,000 US$19,350 US$13,000Face lift US$15,000 US$8,000 US$6,500 US$9,000 US$5,000 US$8,600Breast implants US$10,000 US$9,000 US$4,000 $6,5000 US$13,600 US$5,700Rhinoplasty US$8,000 US$5,000 US$6,000 US$5,500 US$6,000 US$5,400Lap band/Bariatric US$30,000 US$9,200 US$9,000 US$9,500 US$11.500 US$14,000Hysterectomy US$15,000 US$7,500 US$6,000 US$7,500 US$11,000 US$7,000Dental implants $2,000-10,000 US$1,000 US$850 US$1,000 US$2,000 US$1,00013
 40. 40. จํานวนโรงพยาบาลเอกชนและจํานวนเตียง14
 41. 41. จํานวนโรงพยาบาลเอกชนและจํานวนเตียงพ.ศ. จํานวนโรงพยาบาลเอกชนจํานวนเตียงของโรงพยาบาลเอกชน2534 422 14,9272535 439 22,0012536 403 22,8032537 398 25,4942538 407 35,0542539 474 38,0522540 491 38,2752541 473 40,2532542 471 40,8522543 456 40,2502544 436 39,5612545 405 38,37014
 42. 42. จํานวนโรงพยาบาลเอกชนและจํานวนเตียงพ.ศ. จํานวนโรงพยาบาลเอกชนจํานวนเตียงของโรงพยาบาลเอกชน2534 422 14,9272535 439 22,0012536 403 22,8032537 398 25,4942538 407 35,0542539 474 38,0522540 491 38,2752541 473 40,2532542 471 40,8522543 456 40,2502544 436 39,5612545 405 38,3700125002500037500500002534 2536 2538 2540 2542 2544จํานวนเตียงBed occupy rate (BOR)60.45%14
 43. 43. Medical tourismDeloitte Center of health solutions, 200815
 44. 44. Medical tourism015304560Mexico Thailand Costa Rica India Singaporeตัวเลขประมาณการนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จาก USA x10000 คนค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยเทียบเป็นร้อยละกับค่ารักษาใน USADeloitte Center of health solutions, 200815
 45. 45. โรงพยาบาลรัฐกับการเป็น Medical Hub• โรงพยาบาลศิริราช- The Heart by Siriraj• Excellence centre/Medical researchbuilding- ONE Stop service16
 46. 46. ปัจจัยที่ทําให้คนต่างชาตินิยมใช้บริการสุขภาพในประเทศไทย17
 47. 47. ปัจจัยที่เอื้อต่อการเป็น Medical health hub18
 48. 48. • แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยมีชื่อเสียงติดอันดับโลกปัจจัยที่เอื้อต่อการเป็น Medical health hub18
 49. 49. • แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยมีชื่อเสียงติดอันดับโลก• สถานพยาบาลในประเทศไทยมีศักยภาพและได้มาตรฐานปัจจัยที่เอื้อต่อการเป็น Medical health hub18
 50. 50. • แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยมีชื่อเสียงติดอันดับโลก• สถานพยาบาลในประเทศไทยมีศักยภาพและได้มาตรฐาน• สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติปัจจัยที่เอื้อต่อการเป็น Medical health hub18
 51. 51. • แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยมีชื่อเสียงติดอันดับโลก• สถานพยาบาลในประเทศไทยมีศักยภาพและได้มาตรฐาน• สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ• มีโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์กลางการแพทย์เฉพาะทางปัจจัยที่เอื้อต่อการเป็น Medical health hub18
 52. 52. • แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยมีชื่อเสียงติดอันดับโลก• สถานพยาบาลในประเทศไทยมีศักยภาพและได้มาตรฐาน• สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ• มีโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์กลางการแพทย์เฉพาะทาง• ค่าใช้จ่ายในการรับบริการถูกกว่าปัจจัยที่เอื้อต่อการเป็น Medical health hub18
 53. 53. • แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยมีชื่อเสียงติดอันดับโลก• สถานพยาบาลในประเทศไทยมีศักยภาพและได้มาตรฐาน• สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ• มีโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์กลางการแพทย์เฉพาะทาง• ค่าใช้จ่ายในการรับบริการถูกกว่า• Service mindปัจจัยที่เอื้อต่อการเป็น Medical health hub18
 54. 54. • แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยมีชื่อเสียงติดอันดับโลก• สถานพยาบาลในประเทศไทยมีศักยภาพและได้มาตรฐาน• สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ• มีโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์กลางการแพทย์เฉพาะทาง• ค่าใช้จ่ายในการรับบริการถูกกว่า• Service mind• บริการสุขภาพมีความหลากหลายปัจจัยที่เอื้อต่อการเป็น Medical health hub18
 55. 55. • แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยมีชื่อเสียงติดอันดับโลก• สถานพยาบาลในประเทศไทยมีศักยภาพและได้มาตรฐาน• สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ• มีโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์กลางการแพทย์เฉพาะทาง• ค่าใช้จ่ายในการรับบริการถูกกว่า• Service mind• บริการสุขภาพมีความหลากหลาย• ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้มาตรฐานปัจจัยที่เอื้อต่อการเป็น Medical health hub18
 56. 56. การจัดการเชิงกลยุทธ์Strategic ManagementDental Clinic and Hospital Management II19
 57. 57. กลยุทธ์ (Strategy)“องค์การธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมใดๆ ก็ตามผู้บริหารและพนักงานขององค์การนั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการกําหนดกลยุทธ์ และนํากลยุทธ์ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป”เสนาะ ติเยาว์ (2546)“กลยุทธ์เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการร่างแผนการทําศึกสงคราม และการกําหนดรูปแบบการต่อสู้ในแต่ละสมรภูมิ ซึ่งจะต้องตัดสินใจว่าจะเข้ายึกสมรภูมิแต่ละแห่งด้วยวิธีใด”Carl Von Clausewitz“หลักการพื้นฐานทั่วไปในการแข่งขันของธุรกิจ”Michael E.Porter (1980)“กลยุทธ์เป็นการค้นหาอย่างไตร่ตรองและรอบคอบเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการที่สามารถนําไปพัฒนาความได้เปรียบทางการแข่งขันและความสามารถให้แก่ธุรกิจ”Bruce Henderson (1989)“การตัดสินใจที่สัมพันธ์กับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของสมมติฐานการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคต”สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2540)20
 58. 58. Hunter-Gambler-CEOนักล่า คือ ผู้ที่มีจมูกไวเป็นพิเศษ จะได้“กลิ่น” ของโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ นักพนัน คือ ผู้ที่พร้อมจะวางเดิมพันถ้ารางวัลตอบแทนคุ้มค่าพอCEO คือ ผู้ที่รู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญของธุรกิจหยั่่งรู้ทุกข์-สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา มีหน้าที่นําพาองค์กรสู่ความสําเร็จ21
 59. 59. กรณีศึกษาจากสามก๊ก22
 60. 60. 23
 61. 61. 24
 62. 62. 25
 63. 63. 26
 64. 64. หมากล้อม27
 65. 65. กรณีศึกษาการแข่งม้าการท้าแข่งม้าชิงดินแดนระหว่าง 2 แคว้น โดยแข่งกัน 3 คู่ ฝ่ายที่ได้ชัยชนะมากที่สุดจะได้ครองดินแดนของอีกฝ่าย28
 66. 66. หมากล้อมVSหมากรุก๑๙ แถวนอน x ๑๙ แถวตั้ง= ๓๖๑ จุดตัด= ๓๖๑ x ๓๖๐ x ๓๕๙ … x ๑= ๓๖๑! หรือ ๑๐๗๖๘29
 67. 67. ปัจจัยที่นักกลยุทธ์ต้องคํานึงถึงในการจัดการกลยุทธ์การจัดการเชิงกลยุทธ์ลักษณะของธุรกิจในปัจจุบันWhat business are you in?ลักษณะของธุรกิจในอนาคตWhere do you want to go?สภาพแวดล้อมEnvironmentการจัดสรรทรัพยากรResources allocationการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์Object achievementเป้าหมายสร้างและดํารงความสามารถทางการแข่งขันCompetitive capacityการสร้างคุณค่าCreate valueประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์•กําหนดทิศทางขององค์การ (Set direction)•สร้างความสอดคล้องในการปฏิบัติ (Harmony)•สร้างความพร้อมแก่องค์การ (Provide readiness)•สร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน (Improvecompetitive efficiency)30
 68. 68. การจัดการเชิงกลยุทธ์Establishing anorganizational- Vision- Missionเทคนิคและวิธีการสร้างทางเลือกในการกําหนดกลยุทธ์การประเมินผลและการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์วัฒนธรรมองค์การCompetitoranalysisExternalanalysisInternalanalysisEstablishing- Goal- Objectiveวัฒนธรรมองค์การออกแบบ, โครงสร้่างองค์การและภาวะการเป็นผู้นําในองค์การการปฏิบัติตามกลยุทธ์สร้างระบบการควบคุมกลยุทธ์วัฒนธรรมองค์การขั้นตอนในการกําหนดวัตถุประสงค์ขั้นตอนในการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติตามกลยุทธ์31
 69. 69. Hierarchy of StrategiesFunctional Levelกลยุทธ์ระดับหน้าที่Business Levelกลยุทธ์ระดับธุรกิจCorporate Levelกลยุทธ์ระดับบริษัท•กําหนดกฎ ระเบียบ และแนวทางในการปฏิบัติ•เป้าหมายขององค์การ•กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision)•กําหนดพันธกิจ (Mission)•กําหนดวัตถุประสงค์ (Objective)•กําหนดกลยุทธ์หลักของกิจการเป็นการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้ามีความพอใจในสินค้าและบริการของกิจการมากกว่าคู่แข่ง และเป็นการค้นหาวิธีการจัดหน่วยธุรกิจเพื่อการวางแผนเพื่อแข่งขัน•ลูกค้า (Customers)•คู่แข่งขัน (Competitors)•หน่วยธุรกิจ (Business unit)•ผลการดําเนินการของหน่วยธุรกิจ (Performance)•กลยุทธ์การผลิต•กลยุทธ์การตลาด•กลยุทธ์การเงิน/บัญชี•กลยุทธ์การบริหาร/การบริหารทรัพยากรมนุษย์32
 70. 70. Defining the Organizational’s PhilosophyValuesBeliefsGuidelinesStakeholders EmployeesCustomersShareholdersSuppliersGovernmentThe public at largeCEO1. เชื่อว่าในขณะนี้กิจการกําลังดําเนินได้อย่างดีที่สุด2. เชื่อในการให้ความสําคัญของคนแต่ละคนในองค์การ3. เชื่อว่าสินค้าและบริการของกิจการมีความเป็นเลิศเหนือผู้ประกอบการรายอื่นๆ4. เชื่อว่าสมาชิกส่วนรวมขององค์การเป็นผู้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และเต็มใจที่จะยอมรับความผิดพลาดใดๆ ที่จะเกิดขึ้นในองค์การ5. เชื่อในความสําคัญของการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์การพื้นฐานความเชื่อขององค์การ33
 71. 71. Organizational Culture•กฎระเบียบแบบแผน แนวทางในการปฏิบัติงาน•กําหนดสาระสําคัญ และมาตรฐานในการทํางาน•กําหนดมาตรฐานสําหรับจริยธรรมในการประกอบอาชีพ•กําหนดข้อห้ามในทางปฏิบัติของพนักงานทุกระดับการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ•ประวัติองค์การ•สภาพแวดล้อม•กระบวนการในการคัดเลือก สนับสุน และวิธีในการจ้างงาน•กระบวนการทางสังคมในองค์การของพนักงานใหม่ปัจจัยที่ใช้ในการกําหนดวัฒนธรรมองค์การ•วัฒนธรรมองค์การที่มีการกําหนดให้พนักงานแต่ละคนมีอิสระในการแสดงพฤติกรรมหรือทัศนคติต่อองค์การ(Individual autonomy)•วัฒนธรรมองค์การที่มีรูปแบบที่แน่นอน (Structure)•วัฒนธรรมองค์การที่ให้การสนับสนุนการทํางานของพนักงาน(Support)•วัฒนธรรมองค์การที่มีเครื่องบ่งบอกลักษณะการดําเนินการขององค์การ (Identification)•วัฒนธรรมองค์การที่มีการนําระบบรางวัลมาใช้ในการสร้างพฤติกรรมหรือทัศนคติ (Performance-Reward)•วัฒนธรรมองค์การที่มุ่งเน้นการสร้างพฤติกรรมหรือทัศนคติของพนักงานให้มีความอดทนต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์การ(Conflict tolerance)•วัฒนธรรมองค์การที่มุ่งเน้นการกระตุ้นพฤติกรรมหรือทัศนคติของพนักงานให้มีความกระตือรือร้นในการทํางานตลอดเวลา (Risktoloernace)ปัจจัยที่ใช้ในการกําหนดวัฒนธรรมองค์การ34
 72. 72. Business Policy• เป็นแนวทางในการดําเนินกิจการโดยนําความสัมพันธ์ระหว่างการกําหนดหรือการสร้างกลยุทธ์ (Strategic formulation) และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategicimplementation) มาใช้ร่วมกันเพื่อกําหนดทิศทางหรือวิธีการในการกําหนดกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการ• วิเคราะห์ปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินกลยุทธ์• กําหนดและสร้างทางเลือกในการกําหนดนโยบายทางธุรกิจ• ประเมินทางเมินทางเลือกที่เหมาะสมและตัดสินใจเลือกกลยุทธ์• ปฏิบัติตามทางเลือกเพื่อให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปตามความต้องการ• ประเมินผลและควบคุมการปฏิบัติตามกลยุทธ์35
 73. 73. Visionความต้องการของผู้บริหารระดับสูงในองค์การที่มีความต้องการในการแก้ไขปัญหาและกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินกิจการ •สิ่งที่ฝัน                        •เกี่ยวกับเรื่องอนาคต•เป็นเครื่องบอกทิศทางไปสู่จุดหมายที่ต้องการอย่างมีพลัง•มีเป้าหมายที่เป็นไปได้•มีพลัง ท้าท้าย และเร่งให้เกิดพฤติกรรมนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์•กระชับ ชัดเจน ทุกคนเข้าใจตรงกัน•บอกทั้งเส้นทาง และเป้าหมายตรวจสอบวิสัยทัศน์การมองภาพอนาคตของผู้นําและสมาชิกในองค์กร  และกําหนดจุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงกับภารกิจ ค่านิยมและความเชื่อเข้าด้วยกัน แล้วมุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการจุดหมายปลายทางที่ต้องการ จุดหมายปลายทางดังกล่าวต้องชัดเจน ท้าทาย มีพลังและมีความเป็นไปได้Vision = Image + Action36
 74. 74. Vision1. มีมุมมองแห่งอนาคต (Future perspective)  สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กร รวมทั้งวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กรนั้น ๆ2. ริเริ่มโดยผู้นําและสมาชิกมีส่วนร่วมคิดและให้การสนับสนุน (Share andSupported) มีความน่าเชื่อถือ ทุกคนเต็มใจที่จะปฏิบัติตาม การมีส่วนร่วมของสมาชิกจะก่อให้เกิดความผูกพัน (Commitment) ร่วมกัน และทุกคนพร้อมที่จะให้การสนับสนุน               3. มีสาระครบถ้วนและชัดเจน (Comprehensive & Clear)  สะท้อนให้เห็นถึงจุดหมายปลายทางและทิศทางที่จะก้าวไปในอนาคตที่ทุกคนเข้าใจง่ายสามารถทําให้สําเร็จได้ตรงตามเป้าหมาย สาระต่างๆ จะช่วยกระตุ้น ท้าทายความสามารถและความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน4. ให้ความฝันและพลังดลใจ (Positive & Inspiring) ท้าท้าย ทะเยอทะยานสามารถปลุกเร้า และสร้างความคาดหวังที่เป็นสิ่งพึงปรารถนาที่มองเห็นได้นั่นคือ มีเส้นทางที่ท้าท้ายความสามารถ5. มีแผนปฏิบัติที่แสดงให้เห็นวิธีการที่มุ่งสู่จุดหมายชัดเจน   และเมื่อปฏิบัติตามแล้วจะให้ผลคุ้มค่า ในอนาคต ทั้งในด้านบุคคลและองค์กร   ทั้งนี้ จะต้องมีความสอดคล้องกับจุดหมายปลายทางที่กําหนดเป็น   วิสัยทัศน์  ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดี1. ช่วยกําหนดทิศทางที่จะดําเนินชีวิตหรือกิจกรรมองค์กร โดยมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน2. ช่วยให้สมาชิกทุกคนรู้ว่า แต่ละคนมีความสําคัญต่อการมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทาง และรู้ว่าจะทําอะไร(What) ทําไมต้องทํา (Why) ทําอย่างไร (How) และทําเมื่อใด (When)3. ช่วยกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนมีความรู้สึกน่าสนใจ มีความผูกพัน มุ่งมั่นปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ท้าท้ายเกิดความหมายในชีวิตการทํางาน  มีการทํางานและมีชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมายด้วยความภูมิใจ และทุ่มเทเพื่อคุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติ4. ช่วยกําหนดมาตรฐานของชีวิต องค์กร และสังคมที่แสดงถึงการมีชีวิตที่มีคุณภาพ องค์กรที่มีคุณภาพ และสังคมที่เจริญก้าวหน้ามีความเป็นเลิศในทุกด้าน ความสําคัญของวิสัยทัศน์37
 75. 75. Missionองค์การทําอะไรWhat is our organization?องค์การจะทําอะไรในอนาคตWhat will it be?องค์การควรจะทําอะไรในอนาคตWhat should it be?ใครคือลูกค้าขององค์การWho is our customer?องค์การต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยอะไร?What is be satisfied?องค์การมีวิธีการดําเนินงานอย่่างไรWhat is the organization doing?38
 76. 76. Exampleวิสัยทัศน์• เราคือผู้ให้บริการความสะดวกซื้อกับลูกค้าทุกชุมชน พันธกิจ :• มุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการสรรหาและส่งมองสินค้าและบริการที่ลูกค้าสะดวกซื้อต้องการ• สรรหาทําเลร้านสาขาที่เข้าถึงลูกค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ• สร้างภาวะผู้นําทุกระดับและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการทํางานที่ดี• สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสังคมและชุมชน• บริหารกิจการให้มีผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและมีระบบบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล• สร้างองค์กรคุณภาพและมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จํากัด (มหาชน)วิสัยทัศน์: วิทยาการและบริการแห่งความเป็นหนึ่งพันธกิจ: เราให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลอย่างเอื้ออาทร และได้มาตรฐานระดับโลกโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์  อินเตอร์เนชั่นแนล"Connecting people" is now connecting peopleto what matters - whatever that means for eachperson - giving them the power to make themost of every moment, everywhere, any time.Connecting the "we" is more powerful than justthe individual. Thats how Nokia is needed tohelp make the world a better place foreveryone.Nokia39
 77. 77. Goals• เป็นการกําหนดความต้องการที่จะได้ในองค์การระดับต่างๆ เพื่อที่จะทําให้องค์การนั้นสามารถดําเนินกิจการให้เป็นไปตามความต้องการในอนาคต• สิ่งที่องค์การอยากได้โดยมีแนวทางและกรอบในการปฏิบัติจากวิัสยทัศน์ และพันธกิจ40
 78. 78. Hierarchy of strategiesFunctional strategyBusiness strategyCorporate strategyObjectivesGoalsMissionVision วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายวัตถุประสงค์กลยุทธ์ระดับบริษัทกลยุทธ์ระดับธุรกิจกลยุทธ์ระดับหน้าที่41
 79. 79. กรณีศึกษา 7-11วิสัยทัศน์7-11 มุ่งมั่นค้นหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเน้นความสะดวกซื้อและบริการที่เป็นเลิศด้วยเครือข่ายที่ทรงประสิทธิภาพ มีจิตสํานึกในการทํางานเป็นทีม พร้อมทั้งปรับองค์กรให้ก้าวทันกระแสธุรกิจใหม่42
 80. 80. กรณีศึกษา 7-11• บริษัทจะให้บริการลูกค้าผู้มีความต้องการความสะดวกซื้อโดยการเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ• บริษัทจะสร้างทีีมงานที่มีจิตสํานึกด้านบริการ มีความจงรักภักดีต่อองค์กรมีขวัญกําลังใจด้วยคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี• บริษัทจะร่วมสร้างอนาคตของชาติ ด้วยการสนับสนุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข• บริษัทจะเป็นผู้แสวงหา และนําเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้ครบทุกด้านอย่างสมบูรณ์• บริษัทจะสร้างองค์กรคุณภาพให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่ธุรกิจใหม่MISSIONIMPOSSIBLE43
 81. 81. กรณีศึกษา 7-11กลยุทธ์ของร้านสาขาการรุกขยายสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายแม้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังซบเซากลยุทธ์สินค้าใหม่การแสวงหาสินค้าและบริการใหม่ๆตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตลอดเวลา กลยุทธ์สินค้าหมวดอาหารความหิวรอไม่ได้ “EZY GO”กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพยิ่งมีปัญหา พนักงานต้องมีปัญญาไว้รับมือแก้ไขกลยุทธ์การสื่อสารจาก Barcode สู่ CRMกลยุทธ์การเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพมุ่งสู่ ISOกลยุทธ์ภาพลักษณ์องค์กรบริษัทคนไทย ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและการศึกษาของประเทศ44
 82. 82. กรณีศึกษา 7-11ไม่maximized profitแต่เน้น MAXIMIZED strengthโดยแสวงหา optimumprofitอย่าเอาแต่ใส่ใจ Hard ware และ Software จนลืมHUMANWARE 45
 83. 83. ?คําถามชวนคิด?CEO โลกตะวันตก แตกต่างจาก CEO โลกตะวันตกอย่างไร? 46
 84. 84. กรณีศึกษา “เครือเซนทรัล - ธุรกิจกงสี”เซนทรัลพัฒนา (CPN)เซนทรัล รีเทล คอร์เปอร์เรชั่น (CRC)เซนทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป (CRG)เซนทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป (CMG)โรงแรมเซนทรัลพลาซ่า (CHRG)47
 85. 85. TQMMarket is not product outNext process is customerProcess orientedTotal Quality Management48
 86. 86. แผนธุรกิจBusiness Planการบริหารงานคลินิกและโรงพยาบาล 2คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต49
 87. 87. ความหมายแผนการดําเนินงานของธุรกิจ หรือโครงการหนึ่งๆ ที่จัดทําขึ้นเพื่อเป็นธุรกิจทั้งในระยะสั้น1-3 ปี และในระยะยาว 3-5 ปี อันประกอบด้วยการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อธุรกิจทั้งแบบมหภาค (Macro analysis) และแบบจุลภาค (Micro analysis) การวิเคราะห์ธุรกิจของโครงการในแง่มุมต่างๆ ทั้งทางด้านการดําเนินการ ทีมผู้บริหาร และทางด้านการเงิน เพื่อเป็นการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการและแนวโน้มของกิจการ รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาธุรกิจต่อไปในอนาคตแนวทางหรือทิศทางการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจ ซึ่งควรประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม รายละเอียดกิจการของกลุ่ม แผนการตลาด แผนการจัดองค์การ และแผนการเงิน50
 88. 88. ความสําคัญ1. แผนธุรกิจสําคัญในฐานะที่จะให้รายละเอียดของการเริ่มต้นธุรกิจ แผนธุรกิจทําให้ผู้ประกอบการมีเป้าหมายที่ชัดเจน กําหนดแนวทางของความคิด และช่วยให้ผู้ประกอบการแน่วแน่ต่อการใช้ทรัพยากรและกําลังความพยายามเพื่อไปสู่เป้าหมาย2. แผนธุรกิจสําคัญในฐานะเป็นเครื่องมือที่จะแสวงหาเงินทุนจากผู้ร่วมลงทุน จากกองทุนร่วมลงทุน และจากสถาบันการเงินต่างๆ3. แผนธุรกิจสําคัญในฐานะที่เป็นเสมือนพิมพ์เขียวที่ให้รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมในการจัดหาเงินทุน กิจกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการตลาด และอื่นๆในการบริหารกิจการใหม่ แผนธุรกิจยังใช้เพื่อกําหนดการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องในอนาคตของกิจการอีกด้วย51
 89. 89. องค์ประกอบของแผนธุรกิจบทสรุปของผู้บริหารประวัติโดยย่อของกิจการการวิเคราะห์สถานการณ์วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการแผนการตลาดแผนการจัดการ และแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์แผนการผลิต และแผนการปฏิบัติการแผนการเงินแผนการดําเนินการแผนฉุกเฉิน1.การก่อตั้งธุรกิจเป็นรูปร่างชัดเจนขนาดไหน เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยัง2.ธุรกิจนี้น่าลงทุนหรือไม่3.ธุรกิจมีแนวโน้มหรือโอกาสที่จะประสบความสำเร็จตั้งแต่เมื่อแรกตั้งมากน้อยขนาดไหน4.ธุรกิจนี้มีความได้เปรียบหรือความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวมากน้อยเพียงใด5.สินค้าที่จะผลิตมีวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพียงใด้6.สินค้าที่ผลิตสามารถวางตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด7.วิธีการผลิตและการวางตลาดสินค้านั้น มีทางเลือกอื่น ๆ ที่ประหยัดได้มากกว่าหรือไม่8.หน้าที่ต่าง ๆ เช่น การผลิต การจำหน่าย การจัดการทางการเงิน การจัดการคน มีการจัดการที่ดีและเหมาะสมเพียงใด9.จำนวนและคุณภาพของพนักงานที่ต้องการมีเพียงพอหรือไม่แผนธุรกิจที่ดี เมื่ออ่านแล้วจะต้องตอบคำถามเหล่านี้ได้52
 90. 90. 53
 91. 91. บทสรุปของผู้บริหารอธิบายว่าจะทํากิจการอะไร และแนวคิดของกิจการนั้นเป็นอย่างไรพยายามอธิบายให้เห็นว่าสินค้า/บริการที่จะทํานั้นจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือวิถีการให้สินค้าหรือบริการไปจากเดิมอย่างไรโอกาสและกลยุทธ์นําเสนอในรูปข้อเท็จจริงของตลาด เงื่อนไขขอตลาด สภาพของคู่แข่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการคาดคะเนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายระบุและอธิบายย่อๆ ถึงลักษณะตลาด ใครเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก จะจัดวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์อย่างไร จะวางแผนการเข้าถึงลูกค้าอย่างไร รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของตลาด ขนาดและอัตราการเติบโตของกลุ่มลูกค้า ยอดขาย และส่วนแบ่งตลาดที่คาดหมายความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของกิจการระบุถึงความได้เปรียบและความเหนือกว่าในการแข่งขันความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการทํากําไรเช่น กําไรขั้นต้น กําไรจากการดําเนินงาน ระยะเวลาของการทํากําไร ระยะเวลาการคุ้มทุน ระยะเวลาที่กระแสเงินสดจะเป็นบวก การคาดหมายอัตราผลตอบแทนจาการลงทุน และการคาดคะเนผลตอบแทนทางการเงินอื่นๆทีมผู้บริหารความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะของผู้ที่เป็นตัวหลักในการก่อตั้งและบริหาร พร้อมสมาชิกในทีม บอกย่อๆ ถึงความสําเร็จในอดีต โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการทํากําไร การบริหารงานและคนข้อเสนอผลตอบแทนเงินลงทุนหรือเงินกู้ที่ต้องการ จะเอาเงินไปทําอะไร จะตอบแทนเจ้าของเงินอย่างไร ผลตอบแทนของการลงทุนของเจ้าหน้าที่หรือผู้ร่วมลงทุนจะเป็นเท่าใด54
 92. 92. ประวัติย่อของกิจการการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งกิจการ ทั้งในด้านรูปแบบการจัดตั้งหรือจดทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและที่มาของการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาดการคิดค้นและพัฒนาสินค้า/บริการ ที่ต้องการนําเสนอให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนอกจากนี้ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายระยะที่ต้องการให้เป็นในอนาคต55
 93. 93. การวิเคราะห์สถานการณ์ผลบวก ผลลบปัจจัยภายในองค์การจุดแข็งStrengthจุดอ่อนWeaknessปัจจัยภายนอกองค์การโอกาสOpportunityอุปสรรคThreat56
 94. 94. วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายมีความเป็นไปได้สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกันผลลัพธ์ทางธุรกิจที่กิจการต้องการได้รับในช่วงเวลาของแผนเป้าหมายทางการตลาดเป้าหมายทางการจัดการเป้าหมายทางการผลิตเป้าหมายทางการเงิน57
 95. 95. แผนการตลาด•เป้าหมายทางการตลาดที่ต้องทําให้ได้ในระยะเวลาของแผนคือเรื่องอะไร?•ใครคือลูกค้าเป้าหมาย•ลูกค้าเป้าหมายหลัก•ลูกค้าเป้าหมายรอง•จะนําเสนอสินค้า/บริการอะไรให้กลุ่มเป้าหมาย ในราคาเท่าใด? ด้วยวิธีการใด?•จะสร้างและรักษาความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นได้ด้วยวิธีการใด•ถ้าสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ จะปรับตัวหรือแก้ไขอย่างไรเป้าหมายทางการตลาดการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายกลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาดกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันกลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางการตลาดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดการควบคุมและการประเมินทางการตลาด58
 96. 96. แผนการจัดการและแผนทรัพยากรมนุษย์1. โครงสร้างองค์กร1.1 ตําแหน่งงานหลักๆ ขององค์การ คนที่จะมาดํารงตําแหน่ง พร้อมทั้งแผนผังองค์การ1.2 หากผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา ต้องระบุว่าใครจะเป็นผู้ช่วยในงานนั้น เพื่อทําให้งานสมบูรณ์1.3 หากทีมงานผู้บริหารเคยทํางานร่วมกันมาก่อน ให้ระบุว่าเคยทํางานอะไร มีความสําเร็จในฐานะทีมที่ดีอะไรบ้าง2. ตําแหน่งบริหารหลัก2.1 ระบุว่าตําแหน่งบริหารหลักๆ มีความรู้ ความชํานาญอะไรบ้าง และมีความเหมาะสมในตําแหน่งงานนั้นอย่างไร2.2 ระบุบทบาท ภาระความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งในทีมบริหาร2.3 อาจใส่ประวัติสั้นๆ ของทีมบริหารเอาไว้ในส่วนนี้ด้วยก็ได้ หรือมิฉะนั้นอาจนําไปใส่ไว้รวมกันในภาคผนวก3. ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้บริหาร ระบุเงินเดือนที่จ่ายแก่ผู้บริหาร ตลอดจนผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ และสัดส่วนการถือหุ้น ของผู้บริหารแต่ละคน4. ผู้ร่วมลงทุน ระบุผู้ร่วมลงทุนอื่นๆ และเปอร์เซ็นต์การถือหุ้น5. คณะกรรมการบริษัท ระบุคุณสมบัติของกรรมการบริษัท องค์ประกอบและภูมิหลังของกรรมการแต่ละคนว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการอย่างไร59
 97. 97. แผนการผลิตและแผนปฏิบัติการวัตถุดิบและทรัพยากรในการผลิต• ที่ดิน• เครื่องจักร• เงินลงทุน• ทรัพยากรมนุษย์• การบริหารจัดการกระบวนการดําเนินการ• การแปลงสภาพวัตถุดิบและทรัพยากรผลผลิต• สินค้า• บริการINPUT PROCESS OUTPUTFEED BACKคุณภาพการออกแบบสินค้า/บริการการออกแบบกระบวนการการเลือกทําเลที่ตั้งการออกแบบผังการออกแบบระบบและกําลังคนSupply Chain Managementระบบสินค้าคงคลังกําหนดการปฏิบัติการการดํารงรักษาเครื่องมือ60
 98. 98. แผนการเงินงบดุลรายงานที่แสดงถึงสถานะของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์หนี้สิน และส่วนของผู้เป็นเจ้าของนโยบายบัญชีหลักการบัญชีหรือวิธีปฏิบัติที่ใช้ในการจัดทําหรือเสนองบการเงิน ได้แก่ วิธีรับรู้รายได้ การตีราคาสินค้าคงเหลือ การตีราคาเงินทุน ฯลฯงบกระแสเงินสดเป็นงบการเงินที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งว่ามีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเป็นงบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นเจ้าของ ได้แก่ ทุนเรือนหุ้น และกําไรสะสมงบกําไรขาดทุนเป็นรายงานการเงินที่แสดงผลการดําเนินกิจการ โดยแสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย และกําไร/ขาดทุนสุทธิ61
 99. 99. แผนการดําเนินงานกลยุทธ์ เป้าหมาย งบประมาณ ม.ค.53 ก.พ. 53 มี.ค. 53 เม.ย. 53 พ.ค. 53กลยุทธ์การตลาดกลยุทธ์การผลิตกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์กลยุทธ์ทางการเงิน62
 100. 100. แผนฉุกเฉินเป็นการเตรียมแนวทางการดําเนินงานไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่สถานการณ์หรือผลลัพธ์จากการดําเนินการไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น จนเป็นผลกระทบทางลบต่อกิจการ• ยอดขายไม่เป็นไปตามความคาดหมาย จนทําให้เงินสดหมุนเวียนขาดสภาพคล่อง• ธนาคารไม่ให้กู้หรือลดวงเงินให้กู้• คู่แข่งตัดราคา หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายระยะยาว• มีคู่แข่งรายใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่า ทันสมัยกว่า มีบริการที่ครบวงจรกว่า ราคาถูกกว่า เข้าสู่อุตสาหกรรม หรือมาตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง• บริการถูกลอกเลียนแบบ และขายในราคาที่ถูกกว่า• มีปัญหากับหุ้นส่วนจนไม่สามารถดําเนินการร่วมกันได้• ขาดแคลนวัตถุดิบ• ต้นทุนการจัดการสูงกว่าที่คาดไว้• เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองระยะยาว63

×