O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

03-Uvod_u_volumetriju.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 25 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

03-Uvod_u_volumetriju.pdf

 1. 1. 1 VOLUMETRIJSKE (TITRIMETRIJSKE) METODE ANALIZE Analitičke metode zasnovane na merenju zapremine Volumetrijske metode pripadaju grupi najvažnijih metoda kvantitativne hemijske analize - brze - ne zahtevaju komplikovanu opremu - jednostavne za izvođenje - može da se odredi veliki broj supstanci u širokoj oblasti koncentracija
 2. 2. 2 ♫♫♫ rastvoru supstance koja se određuje dodaje se rastvor reagensa poznate koncentracije sve dok određivana supstanca potpuno ne izreaguje sa reagensom ♫♫♫ iz zapremine utrošenog reagensa i njegove poznate koncentracije izračunava se količina tražene supstance ♫♫♫ reagens koji se dodaje i kojim se vrši titracija naziva se titraciono sredstvo ili titrant, a određivana supstanca titrovana supstanca ili titrand TITRACIJA
 3. 3. 3
 4. 4. 4 PODELA VOLUMETRIJSKIH METODA ANALIZE U zavisnosti od vrste hemijske reakcije na kojoj se zasnivaju 1. metode zasnovane na kiselinsko-baznim reakcijama KISELINSKO-BAZNE METODE 2. metode zasnovane na reakcijama taloženja TALOŽNE METODE 3. metode zasnovane na reakcijama građenja kompleksa KOMPLEKSOMETRIJSKE METODE 4. metode zasnovane na reakcijama oksido-redukcije REDOKS METODE
 5. 5. 5 USLOVI koje treba da ispunjava hemijska reakcija koja se primenjuje u volumetrijskoj analizi: 1. Treba da bude kvantitativna tj. konstanta ravnoteže treba da ima veliku vrednost 2. Treba da bude brza, praktično trenutna 3. Reakcija treba da ima tačno definisan stehiometrijski tok 4. Treba da postoji mogućnost eksperimentalnog određivanja ekvivalentne tačke titracije
 6. 6. 6 TAČKA EKVIVALENCIJE I ZAVRŠNA TAČKA TITRACIJE TAČKA EKVIVALENCIJE (TE) - trenutak kada je dodata stehiometrijski ekvivalentna količina titracionog sredstva prema hemijskoj jednačini reakcije ova promena se manifastuje kao ZAVRŠNA TAČKA TITRACIJE (ZTT) to je teorijska tačka čiji se položaj u praksi može oceniti samo opažanjem neke fizički promene koja je povezana sa njom
 7. 7. 7 ♫ u idealnom slučaju se ZTT podudara sa TE ♫ u praksi često postoji mala zapreminska razlika, odnosno količinska razlika potrošenog reagensa između TE i ZTT TE TE ZTT V V V greška relativna  
 8. 8. 8 TITRACIONE KRIVE prati se promena koncentracija reaktanata u toku reakcije ► na apscisu se nanosi zapremina dodatog reagensa, dok na ordinatu može da se nanese vrednost neke veličine koja se linearno menja sa promenom koncentracije reagujućih supstanci u rastvoru ili sa logaritmom numeričke vrednosti koncentracije
 9. 9. 9 1. vrednost neke veličine koja se linearno menja sa promenom koncentracije reagujućih supstanci u rastvoru (npr. elektroprovodljivost, difuziona struja, apsorbanca) linearne titracione krive napomena: za vreme titracije titrovani rastvor se razblažuje i merena veličina ima nižu vrednost, usled čega se titracione krive iskrivljuju
 10. 10. 10 2. vrednost neke veličine koja se linearno menja sa logaritmom numeričke vrednosti koncentracije reagujućih supstanci u rastvoru (elektrodni potencijal, pM, pH) logaritamske titracione krive
 11. 11. 11 LINEARNE TITRACIONE KRIVE ◄ za vreme titracije se menjaju koncentracije sve četiri supstance ◄ do TE krive imaju jedan smer, a posle nje drugi smer, pa se ZTT nalazi u preseku ova dva pravca različitog nagiba A + B  C + D 1- krive strogo kvantitativnih reakcija 2 i 3 – krive reakcija koje nisu strogo kvantitativne 4 – krive koje odgovaraju reakcijama nula (ne dolazi do reakcije)
 12. 12. 12 LOGARITAMSKE TITRACIONE KRIVE ◄ na ordinatu se nanosi bilo koja veličina koja je direktno proporcionalna logaritmu numeričke vrednosti koncentracije neke od reagujućih supstanci u toku volumetrijskih titracija   A log  dodato B ◄ merena veličina se u TE naglo menja, dok je njena promena pre i posle TE relativno mala ◄ što je reakcija kvantitativnija, skok merene veličine u TE je “nagliji” i veći ◄ razblaženje rastvora za vreme titracije ne utiče mnogo na oblik logaritamske krive, pa se zanemaruje!!!
 13. 13. 13 INDIKATORI U VOLUMETRIJI ZTT se može detektovati na osnovu neke fizičke promene u rastvoru, vizuelno ili pomoću nekog instrumenta. ♫♫♫ kod nekih titracija vizuelno određivanje se postiže pomoću samog titrovanog sistema (samoindikacija ZTT) – npr. titracija standardnim rastvorom kalijum-permanganata
 14. 14. 14 ♫♫♫ u rastvor koji se titruje dodaje se pogodno sredstvo koje će promenom neke svoje osobine (najčešće promenom boje) ukazati na završetak titracije tj. na ZTT ♫♫♫ delovanje indikatora se zasniva na konkurentnoj reakciji sa jednim od reaktanata reakcije čiji kraj titracije treba da označe (indiciraju) ♫♫♫ kao vizuelna indikacija ZTT može da služi ne samo promena boje indikatora nego i pojava ili iščezavanje fluorescencije, pojava ili iščezavanje taloga, adsorpcija boje INDIKATOR
 15. 15. 15 Osnovna reakcija: A + B  C + D Konkurentna reakcija: In + B  InB boja 1 boja 2 ♫♫♫ ako su oba oblika indikatora obojena - dvobojni indikatori ♫♫♫ ako je jedan oblik obojen, a drugi bezbojan - jednobojni indikatori
 16. 16. 16 USLOVI KOJE TREBA DA ISPUNJAVA INDIKATOR 1. visoka osetljivost indikatora intenzivno obojene supstance koje u vrlo niskim koncentracijama 10-4–10-5 mol/L dovoljno jasno boje rastvor 2. ravnoteža između dva indikatorska oblika mora da se uspostavi brzo
 17. 17. 17 PODELA INDIKATORA Prema vrstama hemijskih reakcija u kojima se primenjuju za određivanje TE: kiselinsko-bazni adsorpcioni metalohromni redoks-indikatori *** postoje i specifični indikatori
 18. 18. 18 STANDARDNI RASTVORI U VOLUMETRIJI Rastvori reagenasa tačno poznate koncentracije. ► tačnost volumetrijske metode direktno zavisi od tačnosti s kojom je određivana koncentracija standardnog rastvora !!!!
 19. 19. 19 Koncentracija standardnog rastvora se određuje na dva načina: 1. preciznim odmeravanjem potrebne količine čiste supstance na analitičkoj vagi, njenim rastvaranjem i razblaživanjem do tačno poznate zapremine (u odmernom sudu/normalnom sudu) - PRIMARNI STANDARDI. 2. pripremom rastvora približno poznate koncentracije (ako direktnim odmeravanjem i rastvaranjem čiste supstance, zbog nekih njenih hemijskih i fizičkih osobina, nije moguće određivanje tačne koncentracije). Tačna koncentracija ovakvih rastvora se određuje titracijom primarnom standardnom supstancom - SEKUNDARNI STANDARDI.
 20. 20. 20 Da bi neka supstanca služila kao primarni standard treba da ispunjava sledeće uslove: - p.a. stepen čistoće - da ima tačno određen hemijski sastav - da je stabilna (da se ne menja pod uticajem atmosfere)
 21. 21. 21 • Koncentracija “idealnog” standardnog rastvora se ne menja mesecima, ako se čuva u odgovarajućim i dobro zatvorenim bocama. • Vrlo malo standardnih rastvora je tako stabilno, pa se vrši provera koncentracije (restandardizacija).
 22. 22. 22 TEHNIKE VOLUMETRIJSKIH ODREĐIVANJA DIREKTNA TITRACIJA POVRATNA TITRACIJA (RETITRACIJA) TITRACIJA ISTISKIVANJEM (SUPSTITUCIJOM)
 23. 23. 23 Supstanca koja se određuje titruje se direktno standardnim rastvorom reagensa, uz primenu odgovarajućih indikatora. Ako hemijska reakcija nije pogodna za direktnu titraciju (mala brzina, sporedne reakcije, ne postoji odgovarajući indikator) onda se određivanje vrši indirektno. DIREKTNA TITRACIJA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- A + B  C
 24. 24. 24 U rastvor supstance koja se određuje dodaje se višak standardnog rastvora reagensa i posle završene reakcije višak reagensa se titruje primenom druge hemijske reakcije (veća je greška). POVRATNA TITRACIJA (RETITRACIJA) A + B  C B + D  E
 25. 25. 25 Određivana supstanca vrši istiskivanje neke druge supstance iz jedinjenja i oslobođena supstanca se titruje primenom neke druge hemijske reakcije. TITRACIJA ISTISKIVANJEM (SUPSTITUCIJOM) Indirektne titracije su podložne većim greškama i izvode se samo ukoliko direktna titracija nije moguća !!! --------------------------------------------------------------------------------------------------------- AB + C  CB + A A + D  E

×