Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 11 (30 Nëntor 2017)

Në takimin e njëmbëdhjetë të Vatrës Biblike, ishin të pranishëm 20 pjesëmarrës. Në këtë takim vazhduam me komentimin Mt 5,21-37. Pasi Ungjilltari na ka treguar për drejtësinë e Epërme sintetikisht, sipas mënyrës tipike për hebrejtë, kalon në shembuj konkretë. Në këto vargje paraqiten tre antiteza midis drejtësisë së vjetër dhe drejtësisë së re.

B U L E T I N I I N F O R M A T I V I V A T R Ë S B I B L I K E K A T O L I K E
3 0 N Ë N T O R 2 0 1 7 N R . 1 1
Në takimin e njëmbëdhjetë të Vatrës Biblike, ishin të pranishëm 20 pjesëmarrës.
Në këtë takim vazhduam me komentimin Mt 5,21-37. Pasi Ungjilltari na ka treguar për
drejtësinë e Epërme sintetikisht, sipas mënyrës tipike për hebrejtë, kalon në shembuj konkretë.
Në këto vargje paraqiten tre antiteza midis drejtësisë së vjetër dhe drejtësisë së re. Nëpërmjet
tyre Jezusi që vjen prej Atit, na jep mendjen e Atit për normat e ligjit. Ai e trajton problemin jo
së jashtmi, por shkon në rrënjën e tij që ndodhet brenda nesh, pasi aty fillon mëkati dhe gjygji i
Hyjit ndaj nesh. Ai na kërkon që ta shkulim mëkatin qysh në rrënjë, duke na para-
lajmëruar se padrejtësi është jo vetëm veprimi por edhe mendimi. Nis aty rrokullisja
drejt mëkatit më të rëndë.
Formula që përdor Ungjilltari është e njëjtë: “ 21
Keni dëgjuar se u qe thënë të vjetërve 22
E unë
po ju them”. Në të gjithë shembujt Jezusi niset nga realiteti i zbatimit te ligjit nga hebrejtë dhe
e kundërshton atë.
Antiteza e parë (Udhërimi V: «Mos Vra!» Dal 20,13)
Jezusi na jep në rendin rritës proçesin që na çon deri në vrasjen apo ndarjen përfundimtare me
tjetrin.
1)Zemërimi Gjygji 2)I pamend Sinedri 3)I marrë Gjygji i Hyjit
Në mjedisin hebre kishte gjygj ne çdo komunitet për çështje më të lehta, ndërsa për çështje të
rënda ishte Sinedri i cili ndodhej në Jeruzalem. Por ketu kemi gjithashtu tre nivelet e mëkatit:
1) Mendimi 2) Fjala 3)Veprimi.
Fjala i marrë nënkupton ndarjen përfundimtare me vëllain. Në Mt 5,23 na paraqitet pastërtia e
kultit. Që marrëdhënia jonë me Zotin të funksionojë, duhet të gjejmë paqen e brendshme.
Antiteza e dytë (Udhri VI: «Mos e the kurorën!» dhe Udhri X: «Mos i lakmo gruas … !» Dal
20,14.17)
Për hebrejtë syri ishte dera e dëshirës dhe dora simbolizonte veprimin. Jezuzi kundërshton
normën e “lëshimit” të gruas nga hebrejtë. Ai kundërshton këtë normë të padrejtë dhe men-
talitetin që e trajtonte gruan si objekt të lakmisë së burrit. Ai i jep gruas dinjitet të barabartë me
burrin.
Antiteza e tretë (Udhri VII: «Mos bëj dëshmi në rrenë» Dal 20,16)
Nisur nga zakoni hebre i kohës i betimit në gjygje në emër të Zotit, Jezusi na tërheq vëmend-
jen, se kjo vjen si pasojë e një shoqërie hipokrite. Ndërsa në Mbretërinë e Hyjit sinqeriteti
duhet të jetë normë. Formën tipike gjygjësore “po,po” apo “jo,jo” ai e shtrin në jetën e për-
ditshme. Çdo gjë qe thuhet në rrenë, qoftë me betim apo jo, ajo vjen prej Qoftëlargut, i cili
është ati i gënjeshtrës. Njerëzit e sinqertë nuk kanë nevojë për betimin si provë.
Vatra Biblike takimi nr. 11
INFORMACION
TAKIMI I RRADHËS
30 Nëntor 2017
Ora 19.00—20.30
Famullia “Zoja
Ndihmëtare”
Rruga “Don Bosko”
19.00
Meshë e Shenjtë
(tek kapela)
Më pas
Adhurim Eukaristik
dhe
Lutje Lirimi
Mos harroni të
merrni Biblën
me vete!
“Dashuria është si zjarri, i cili nëse nuk përhapet, shuhet”.
Xhovani Papini (1881 – 1956)
JETA E VATRËS
F A Q J A 2
PROGRAMI I TAKIMIT TË 12-të
J E T A E V A T R Ë S N R . 1 1
E enjte, 30 Nëntor do të jetë takimi i fundit i muajit. Programi i VBK-së për
këtë takim është ndryshe nga të tjerët:
 19.00 - Meshë e Shenjtë në kapelë
 Pas Meshës do të bëhet Adhurim Eukaristik dhe Lutje Lirimi;
Kjo mbrëmje lutjesh është absolutisht e hapur për të gjithë, sidomos për
ata që vuajnë nga shqetësime shpirtërore dhe kanë nevojë të gjejnë lehtësim.
Mund të sillni edhe ndonjë mik apo një të afërm që e ka këtë nevojë.
Ju lutem respektoni orarin.
“Hyji krijoi
mashkullin
dhe
femrën,
që të ishte dashuria
dhe jo gjinia e njëjtë
ajo që
bashkon njerëzit”.
Shën Gjon Gojëarti
FJALOR I THJESHTË
SKRIBËT (Doktorët e ligjit)
Ligji që gjendet në Torah (5 librat e parë të Biblës), redaktimi përfundimtar i të
cilit mund të jetë datuar në 398 a. C., nuk është e lehtë për t'u kuptuar nga
njerëzit. Mënyra e saktë për të zbatuar rregullat e përfshira në to është gjithashtu
subjekt i interpretimeve të ndryshme. Për këtë arsye lind dhe zhvillohet katego-
ria e skribëve ose Doktorëve të ligjit, avokatët me një fjalë. Profeti i së kaluarës,
ndërmjetësi midis njeriut dhe Hyjit, zëvendësohet nga Skribi. Me një ndryshim
të vetëm: që ndërsa profeti e merr drejtpërdrejt nga Hyji misionin për t'i folur
popullit, Skribi, nga ana tjetër, bëhet interpretues i fjalës së shkruar në Ligjin e
Moisiut, në bazë të studimeve, urtisë dhe përvojës së fituar.
Nuk do të ketë zbulesë Tjetër
67 Gjatë shekujve ka pasur disa zbulesa të quajtura «private», disa prej të
cilave janë njohur nga autoriteti i Kishës. Ato nuk i përkasin trashëgimisë së
fesë. Funksioni i tyre nuk është që «ta përmirësojnë» ose ta «plotësojnë»
Zbulesën përfundimtare të Krishtit, por të ndihmojnë për ta jetuar në mënyrë
më të plotë në një epokë të caktuar historike. E drejtuar nga Magjisteri i Kishës,
ndjenja e besimtarëve di të dallojë dhe të pranojë çka përbën në këto zbulesa
një thirrje autentike të Krishtit ose të shenjtërve të tij drejtuar Kishës.
Feja e krishterë nuk mund të pranojë «zbulesa» që pretendojnë të dalin
përmbi Zbulesën ose ta korrigjojnë Zbulesën që e ka kryer Krishti. Është fjala
këtu për disa Fe jo të krishtera ose për disa sekte të reja që mbështeten në
«zbulesa» të tilla.
BIBLA NË KATEKIZMIN E KISHËS KATOLIKE
(KKK)
“Sfida për mua është të
shohësh bukurinë
(Hyjnoren)
në të gjitha gjërat.
A nuk na tregojnë
Shkrimet e Shenjta
se asgjë
nuk mund të na ndajë
nga
dashuria e Hyjit
(Rm. 38-39)?
As zgavra
më e errët e ferrit
nuk mund të shpëtojë
nga bukuria e
Zotit të ringjallur.”
F A Q J A 3
J E T A E V A T R Ë S N R . 1 1
(vazhdon nga numri i kaluar)
Hapi tjetër ishte ndarja e tekstit të Besëlidhjes së Re në kapituj dhe vargje, siç i
njohim tani dhe që përdoren universalisht. Kjo vepër, e cila ka pasur pararendës,
por që nuk e mbaruan, u përfundua me sukses nga një studiues i pasionuar i tek-
stit të Besëlidhjes së Re dhe botues i teksteve të lashta të quajtura Robert Estien-
ne (i famshëm me emrin e Latinizuar Stefanus, 1503-1559). Historia na tregon se
është aplikuar një nënndarje e tillë të Besëlidhjes së Re gjatë një udhëtimi me
karrocë nga Lioni në Paris. Për disa, kjo është edhe arsyeja përse disa nga
"lapsuset", të cilat nuk janë aq për shkak të moszotërimit të tekstit, sesa për tron-
ditjet e pashmangshme të karrocës gjatë udhëtimit. Botuar për herë të parë në
1553 në Gjenevë, suksesi i ndarjes së vargjeve biblike me numra ishte aq i madh,
aq sa përdorimi tij sot është universal.
Përveç kësaj marrëveshjeje të pranuar nga të gjithë, nënndarjet në paragrafë që
gjejmë aktualisht në Bibla të ndryshme, ndoshta me tituj, lihet në zgjedhjen e
përkthyesit ose botuesit të rradhës. Kjo është arsyeja pse ka mospërputhje në këto
ndarje.
John McCarthy
SI LINDI NDARJA E UNGJIJVE NË KAPITUJ DHE PARAGRAFË
Pyetja 3: A është e vërtetë se Bibla është një përmbledhje e disa librave të
ndryshëm?
Sigurisht! Bibla është një bashkësi librash, për katolikët, tamam 73,
dhe fjala “bibël” rrjedh nga fjala greke “biblia” që do të thotë”libërth” . Edhe
pse të gjithë janë shkruajtur nën frymëzimin e Hyjit, gati secili ka një autor
njerëzor të ndryshëm e në shumë raste në të njëjtin libër kanë punuar njerëz të
ndryshëm, shpesh shumë larg nga njëri-tjetri në kohë: sikur ne të fillonim të
shkruanim tani një libër dhe të përfundohej, të korrektohej e të rishihej nga të
tjerë pas 200 vjetësh! Të gjithë këta libra ne i gjejmë të grupuar në dy pjesë të
mëdha: Beslidhja e Vjetër pra librat e shkruajtur para ardhjes së Jezusit dhe
Beslidhja e Re, ata të shkruajturit pas Jezusit.
101 PYETJE MBI BIBLËN
F A Q J A 4
J E T A E V A T R Ë S N R . 1 1
NA KONTAKTONI
E-mail: vatrabiblike@gmail.com
Vatra Biblike
Çdo të enjte, ora 19.00 - 20.30
Famullia “Zoja Ndihmëtare”
Rruga “Don Bosko”
 Pelegrinazh i Vatrës Biblike Katolike në Shenjtëroren e Shën Pios
nga Pietralçina
E Martë, 28 Nëntor, në Shenjtëroren Shën Pios nga Petralçina në
Uznovë të Beratit. Do ketë edhe një vizitë ne Kala.
 E Shtunë, 02 Dhjetor në orën 16.00, pranë qendrës Maria Mazzarello
zhvillohet Katekeza me studentët, e drejtuar nga Arqipeshkvi Imzot
George Frendo
NJOFTIME
XIXËLLONJA DHE DIELLI
-I thotë një xixëllonjë diellit: ti je i bukur dhe i shndritshëm, kudo që depërton
dhe shkon, ti sjell jetë dhe gëzim. Sa e ndryshme është jeta ime nga e jotja!
- Dielli qëndronte i heshtur dhe gjithnjë e më shumë mbulonte me shkëlqimin e
rrezeve të tija të dobishme tokën.
- Cicërima e një zogu përshëndeti dhe e depërtoi ajrin me ëmbëlsi. Edhe atij
xixëllonja ia shprehu vuajtjen e vet. Pse nuk këndoj si ty?
- Në lëndinë lulëzonin zambakët e bardhë dhe bukuria e tyre e thjeshtë e preku
thellësisht xixëllonjën:
-Sa do doja të isha si kjo lule!
- Ose era, po ... ku kalon, është e gjitha një emocion i jetës mes gjetheve të pyllit!
- Por një zë i lehtë që dukej se vinte nga natyra j’u përgjigj:
Xixëllonjë e vogël, ndoshta nuk e di: dielli lind për ty. Edhe sikur ti të ishe krijesa
e vetme e gjallë.
- Dhe ai zog: dëgjoje atë! Ai vesh me harmoni heshtjen tënde.
Kjo lule është për ty, mos dëshiro të jesh si ajo.
Në mbrëmje dielli do të perëndojë, era do të pushojë, foletë me zogj do të bien në
gjumë, lulet do të mbyllin petalet delikate. Ndërsa gjithçka do vishet me terr, na-
tyra e vëmendshme dhe e heshtur do të jetë peisazhi i valleve tuaja të ndritshme.
Ti do të pikturosh vizatime drite dhe në sajin tënd do
pulsojë e dukshme mbrëmja e verës. –
Një ditë u takuan Nënë Tereza e Kalkutës dhe Kiara Lu-
bik. Nënë Tereza i tha Kiarës: "Ajo që bëj unë, ti nuk
mund ta bësh, as unë nuk mund ta bëj atë që bën ti".

Recomendados

Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 79 ( 20 Qershor 2019)VatraBiblike
16 visualizações5 slides
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 77 ( 13 Qershor 2019) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 77 ( 13 Qershor 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 77 ( 13 Qershor 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 77 ( 13 Qershor 2019) VatraBiblike
26 visualizações6 slides
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 65 ( 7 Mars 2019) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 65 ( 7 Mars 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 65 ( 7 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 65 ( 7 Mars 2019) VatraBiblike
19 visualizações6 slides
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 74 ( 16 Maj 2019) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 74 ( 16 Maj 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 74 ( 16 Maj 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 74 ( 16 Maj 2019) VatraBiblike
29 visualizações4 slides
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 18 (18 Janar 2018) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 18 (18 Janar 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 18 (18 Janar 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 18 (18 Janar 2018)VatraBiblike
30 visualizações5 slides
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 56 (21 Dhjetor 2018) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 56 (21 Dhjetor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 56 (21 Dhjetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 56 (21 Dhjetor 2018) Azbiela Meta
23 visualizações5 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 12 (07 Dhjetor 2017) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 12 (07 Dhjetor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 12 (07 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 12 (07 Dhjetor 2017)VatraBiblike
23 visualizações5 slides
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018)Azbiela Meta
45 visualizações5 slides
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 17 (11 Janar 2018) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 17 (11 Janar 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 17 (11 Janar 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 17 (11 Janar 2018)VatraBiblike
21 visualizações4 slides
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 14 (21 Dhjetor 2017 ) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 14 (21 Dhjetor 2017 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 14 (21 Dhjetor 2017 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 14 (21 Dhjetor 2017 )VatraBiblike
71 visualizações5 slides
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 22 ( 15 Shkurt 2018 ) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 22 ( 15 Shkurt 2018 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 22 ( 15 Shkurt 2018 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 22 ( 15 Shkurt 2018 )VatraBiblike
16 visualizações4 slides
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 10 (23 Nëntor 2017) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 10 (23 Nëntor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 10 (23 Nëntor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 10 (23 Nëntor 2017)VatraBiblike
14 visualizações6 slides

Mais procurados(20)

Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 12 (07 Dhjetor 2017) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 12 (07 Dhjetor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 12 (07 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 12 (07 Dhjetor 2017)
VatraBiblike23 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018) por Azbiela Meta
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 54 ( 6 Dhjetor 2018)
Azbiela Meta45 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 17 (11 Janar 2018) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 17 (11 Janar 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 17 (11 Janar 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 17 (11 Janar 2018)
VatraBiblike21 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 14 (21 Dhjetor 2017 ) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 14 (21 Dhjetor 2017 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 14 (21 Dhjetor 2017 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 14 (21 Dhjetor 2017 )
VatraBiblike71 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 22 ( 15 Shkurt 2018 ) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 22 ( 15 Shkurt 2018 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 22 ( 15 Shkurt 2018 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 22 ( 15 Shkurt 2018 )
VatraBiblike16 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 10 (23 Nëntor 2017) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 10 (23 Nëntor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 10 (23 Nëntor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 10 (23 Nëntor 2017)
VatraBiblike14 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 24 ( 01 Mars 2018) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 24  ( 01 Mars 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 24  ( 01 Mars 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 24 ( 01 Mars 2018)
VatraBiblike26 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 33 (17 Maj 2018) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 33 (17 Maj 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 33 (17 Maj 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 33 (17 Maj 2018)
VatraBiblike14 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 44 ( 27 Shtator ) por Azbiela Meta
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 44 ( 27 Shtator )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 44 ( 27 Shtator )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 44 ( 27 Shtator )
Azbiela Meta21 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 9 (16 Nëntor 2017) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 9 (16 Nëntor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 9 (16 Nëntor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 9 (16 Nëntor 2017)
VatraBiblike22 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 59 ( 24 Janar 2019) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 59 ( 24 Janar 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 59 ( 24 Janar 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 59 ( 24 Janar 2019)
VatraBiblike17 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 81 ( 05 Shtator 2019) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 81 ( 05 Shtator 2019)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 81 ( 05 Shtator 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 81 ( 05 Shtator 2019)
VatraBiblike37 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 49 ( 31 Tetor 2018) por Azbiela Meta
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 49 ( 31 Tetor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 49 ( 31 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 49 ( 31 Tetor 2018)
Azbiela Meta26 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 48 (25 Tetor 2018) por Azbiela Meta
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 48 (25 Tetor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 48 (25 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 48 (25 Tetor 2018)
Azbiela Meta20 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019)
VatraBiblike18 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 45 (4 Tetor 2018) por Azbiela Meta
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 45 (4 Tetor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 45 (4 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 45 (4 Tetor 2018)
Azbiela Meta28 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
VatraBiblike13 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 19 (25 Janar 2018)
VatraBiblike17 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 57 (10 Janar 2019) por Azbiela Meta
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 57 (10 Janar 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 57 (10 Janar 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 57 (10 Janar 2019)
Azbiela Meta26 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 23 (22 Shkurt 2018) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 23 (22 Shkurt 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 23 (22 Shkurt 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 23 (22 Shkurt 2018)
VatraBiblike25 visualizações

Similar a Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 11 (30 Nëntor 2017)

Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019) VatraBiblike
27 visualizações6 slides
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)VatraBiblike
27 visualizações5 slides
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 42 ( 13 shtator 2018 ) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 42 ( 13 shtator 2018 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 42 ( 13 shtator 2018 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 42 ( 13 shtator 2018 )Azbiela Meta
30 visualizações5 slides
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 36 (7 Qershor 2018) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 36 (7 Qershor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 36 (7 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 36 (7 Qershor 2018) VatraBiblike
38 visualizações4 slides
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 58 ( 17 Janar 2019) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 58 ( 17 Janar 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 58 ( 17 Janar 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 58 ( 17 Janar 2019) VatraBiblike
25 visualizações5 slides
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 52 ( 22 Nentor 2018) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 52 ( 22 Nentor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 52 ( 22 Nentor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 52 ( 22 Nentor 2018)Azbiela Meta
20 visualizações6 slides

Similar a Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 11 (30 Nëntor 2017)(13)

Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019)
VatraBiblike27 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 13 (14 Dhjetor 2017)
VatraBiblike27 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 42 ( 13 shtator 2018 ) por Azbiela Meta
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 42 ( 13 shtator 2018 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 42 ( 13 shtator 2018 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 42 ( 13 shtator 2018 )
Azbiela Meta30 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 36 (7 Qershor 2018) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 36 (7 Qershor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 36 (7 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 36 (7 Qershor 2018)
VatraBiblike38 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 58 ( 17 Janar 2019) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 58 ( 17 Janar 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 58 ( 17 Janar 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 58 ( 17 Janar 2019)
VatraBiblike25 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 52 ( 22 Nentor 2018) por Azbiela Meta
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 52 ( 22 Nentor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 52 ( 22 Nentor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 52 ( 22 Nentor 2018)
Azbiela Meta20 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018) por Azbiela Meta
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)
Azbiela Meta29 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 55 (13 Dhjetor 2018) por Azbiela Meta
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 55 (13 Dhjetor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 55 (13 Dhjetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 55 (13 Dhjetor 2018)
Azbiela Meta20 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 43 ( 20 Shtator 2018 ) por Azbiela Meta
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 43 ( 20 Shtator 2018 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 43 ( 20 Shtator 2018 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 43 ( 20 Shtator 2018 )
Azbiela Meta24 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 6 (26 Tetor 2017 ) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 6 (26 Tetor 2017 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 6 (26 Tetor 2017 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 6 (26 Tetor 2017 )
VatraBiblike12 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 63 ( 21 Shkurt 2019) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 63 ( 21 Shkurt 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 63 ( 21 Shkurt 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 63 ( 21 Shkurt 2019)
VatraBiblike16 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 3 (5 Tetor 2017 ) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 3 (5 Tetor 2017 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 3 (5 Tetor 2017 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 3 (5 Tetor 2017 )
VatraBiblike18 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 28 (31 Maj 2018) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 28 (31 Maj 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 28 (31 Maj 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 28 (31 Maj 2018)
VatraBiblike28 visualizações

Mais de VatraBiblike

Kendveshtrimi katolik nr.6 por
Kendveshtrimi katolik nr.6Kendveshtrimi katolik nr.6
Kendveshtrimi katolik nr.6VatraBiblike
41 visualizações5 slides
Kendveshtrimi katolik nr. 5 por
Kendveshtrimi katolik nr. 5Kendveshtrimi katolik nr. 5
Kendveshtrimi katolik nr. 5VatraBiblike
37 visualizações5 slides
Kendveshtrimi katolik nr. 2 por
Kendveshtrimi katolik nr. 2Kendveshtrimi katolik nr. 2
Kendveshtrimi katolik nr. 2VatraBiblike
40 visualizações5 slides
Kendveshtrimi katolik nr. 4 por
Kendveshtrimi katolik nr. 4Kendveshtrimi katolik nr. 4
Kendveshtrimi katolik nr. 4VatraBiblike
36 visualizações4 slides
Kendveshtrimi katolik nr. 1 por
Kendveshtrimi katolik nr. 1Kendveshtrimi katolik nr. 1
Kendveshtrimi katolik nr. 1VatraBiblike
55 visualizações2 slides
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 84 ( 19 Shtator 2019) por
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 84 ( 19 Shtator 2019)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 84 ( 19 Shtator 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 84 ( 19 Shtator 2019)VatraBiblike
23 visualizações4 slides

Mais de VatraBiblike(16)

Kendveshtrimi katolik nr.6 por VatraBiblike
Kendveshtrimi katolik nr.6Kendveshtrimi katolik nr.6
Kendveshtrimi katolik nr.6
VatraBiblike41 visualizações
Kendveshtrimi katolik nr. 5 por VatraBiblike
Kendveshtrimi katolik nr. 5Kendveshtrimi katolik nr. 5
Kendveshtrimi katolik nr. 5
VatraBiblike37 visualizações
Kendveshtrimi katolik nr. 2 por VatraBiblike
Kendveshtrimi katolik nr. 2Kendveshtrimi katolik nr. 2
Kendveshtrimi katolik nr. 2
VatraBiblike40 visualizações
Kendveshtrimi katolik nr. 4 por VatraBiblike
Kendveshtrimi katolik nr. 4Kendveshtrimi katolik nr. 4
Kendveshtrimi katolik nr. 4
VatraBiblike36 visualizações
Kendveshtrimi katolik nr. 1 por VatraBiblike
Kendveshtrimi katolik nr. 1Kendveshtrimi katolik nr. 1
Kendveshtrimi katolik nr. 1
VatraBiblike55 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 84 ( 19 Shtator 2019) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 84 ( 19 Shtator 2019)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 84 ( 19 Shtator 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 84 ( 19 Shtator 2019)
VatraBiblike23 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 82 ( 30 Gusht 2019 ) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 82 ( 30 Gusht 2019 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 82 ( 30 Gusht 2019 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 82 ( 30 Gusht 2019 )
VatraBiblike36 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 71 ( 25 Prill 2019) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 71 ( 25 Prill 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 71 ( 25 Prill 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 71 ( 25 Prill 2019)
VatraBiblike32 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 69 ( 4 Prill 2019) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 69 ( 4 Prill 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 69 ( 4 Prill 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 69 ( 4 Prill 2019)
VatraBiblike25 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 68 ( 28 Mars 2019) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 68 ( 28 Mars 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 68 ( 28 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 68 ( 28 Mars 2019)
VatraBiblike30 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 66 ( 14 Mars 2019) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 66 ( 14 Mars 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 66 ( 14 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 66 ( 14 Mars 2019)
VatraBiblike31 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019)
VatraBiblike32 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 40 (6 Shtator 2018) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 40 (6 Shtator 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 40 (6 Shtator 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 40 (6 Shtator 2018)
VatraBiblike25 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 39 (28 Qershor 2018)
VatraBiblike19 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)
VatraBiblike22 visualizações
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 29 (19 Prill 2018) por VatraBiblike
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 29 (19 Prill 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 29 (19 Prill 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 29 (19 Prill 2018)
VatraBiblike14 visualizações

Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 11 (30 Nëntor 2017)

  • 1. B U L E T I N I I N F O R M A T I V I V A T R Ë S B I B L I K E K A T O L I K E 3 0 N Ë N T O R 2 0 1 7 N R . 1 1 Në takimin e njëmbëdhjetë të Vatrës Biblike, ishin të pranishëm 20 pjesëmarrës. Në këtë takim vazhduam me komentimin Mt 5,21-37. Pasi Ungjilltari na ka treguar për drejtësinë e Epërme sintetikisht, sipas mënyrës tipike për hebrejtë, kalon në shembuj konkretë. Në këto vargje paraqiten tre antiteza midis drejtësisë së vjetër dhe drejtësisë së re. Nëpërmjet tyre Jezusi që vjen prej Atit, na jep mendjen e Atit për normat e ligjit. Ai e trajton problemin jo së jashtmi, por shkon në rrënjën e tij që ndodhet brenda nesh, pasi aty fillon mëkati dhe gjygji i Hyjit ndaj nesh. Ai na kërkon që ta shkulim mëkatin qysh në rrënjë, duke na para- lajmëruar se padrejtësi është jo vetëm veprimi por edhe mendimi. Nis aty rrokullisja drejt mëkatit më të rëndë. Formula që përdor Ungjilltari është e njëjtë: “ 21 Keni dëgjuar se u qe thënë të vjetërve 22 E unë po ju them”. Në të gjithë shembujt Jezusi niset nga realiteti i zbatimit te ligjit nga hebrejtë dhe e kundërshton atë. Antiteza e parë (Udhërimi V: «Mos Vra!» Dal 20,13) Jezusi na jep në rendin rritës proçesin që na çon deri në vrasjen apo ndarjen përfundimtare me tjetrin. 1)Zemërimi Gjygji 2)I pamend Sinedri 3)I marrë Gjygji i Hyjit Në mjedisin hebre kishte gjygj ne çdo komunitet për çështje më të lehta, ndërsa për çështje të rënda ishte Sinedri i cili ndodhej në Jeruzalem. Por ketu kemi gjithashtu tre nivelet e mëkatit: 1) Mendimi 2) Fjala 3)Veprimi. Fjala i marrë nënkupton ndarjen përfundimtare me vëllain. Në Mt 5,23 na paraqitet pastërtia e kultit. Që marrëdhënia jonë me Zotin të funksionojë, duhet të gjejmë paqen e brendshme. Antiteza e dytë (Udhri VI: «Mos e the kurorën!» dhe Udhri X: «Mos i lakmo gruas … !» Dal 20,14.17) Për hebrejtë syri ishte dera e dëshirës dhe dora simbolizonte veprimin. Jezuzi kundërshton normën e “lëshimit” të gruas nga hebrejtë. Ai kundërshton këtë normë të padrejtë dhe men- talitetin që e trajtonte gruan si objekt të lakmisë së burrit. Ai i jep gruas dinjitet të barabartë me burrin. Antiteza e tretë (Udhri VII: «Mos bëj dëshmi në rrenë» Dal 20,16) Nisur nga zakoni hebre i kohës i betimit në gjygje në emër të Zotit, Jezusi na tërheq vëmend- jen, se kjo vjen si pasojë e një shoqërie hipokrite. Ndërsa në Mbretërinë e Hyjit sinqeriteti duhet të jetë normë. Formën tipike gjygjësore “po,po” apo “jo,jo” ai e shtrin në jetën e për- ditshme. Çdo gjë qe thuhet në rrenë, qoftë me betim apo jo, ajo vjen prej Qoftëlargut, i cili është ati i gënjeshtrës. Njerëzit e sinqertë nuk kanë nevojë për betimin si provë. Vatra Biblike takimi nr. 11 INFORMACION TAKIMI I RRADHËS 30 Nëntor 2017 Ora 19.00—20.30 Famullia “Zoja Ndihmëtare” Rruga “Don Bosko” 19.00 Meshë e Shenjtë (tek kapela) Më pas Adhurim Eukaristik dhe Lutje Lirimi Mos harroni të merrni Biblën me vete! “Dashuria është si zjarri, i cili nëse nuk përhapet, shuhet”. Xhovani Papini (1881 – 1956) JETA E VATRËS
  • 2. F A Q J A 2 PROGRAMI I TAKIMIT TË 12-të J E T A E V A T R Ë S N R . 1 1 E enjte, 30 Nëntor do të jetë takimi i fundit i muajit. Programi i VBK-së për këtë takim është ndryshe nga të tjerët:  19.00 - Meshë e Shenjtë në kapelë  Pas Meshës do të bëhet Adhurim Eukaristik dhe Lutje Lirimi; Kjo mbrëmje lutjesh është absolutisht e hapur për të gjithë, sidomos për ata që vuajnë nga shqetësime shpirtërore dhe kanë nevojë të gjejnë lehtësim. Mund të sillni edhe ndonjë mik apo një të afërm që e ka këtë nevojë. Ju lutem respektoni orarin. “Hyji krijoi mashkullin dhe femrën, që të ishte dashuria dhe jo gjinia e njëjtë ajo që bashkon njerëzit”. Shën Gjon Gojëarti FJALOR I THJESHTË SKRIBËT (Doktorët e ligjit) Ligji që gjendet në Torah (5 librat e parë të Biblës), redaktimi përfundimtar i të cilit mund të jetë datuar në 398 a. C., nuk është e lehtë për t'u kuptuar nga njerëzit. Mënyra e saktë për të zbatuar rregullat e përfshira në to është gjithashtu subjekt i interpretimeve të ndryshme. Për këtë arsye lind dhe zhvillohet katego- ria e skribëve ose Doktorëve të ligjit, avokatët me një fjalë. Profeti i së kaluarës, ndërmjetësi midis njeriut dhe Hyjit, zëvendësohet nga Skribi. Me një ndryshim të vetëm: që ndërsa profeti e merr drejtpërdrejt nga Hyji misionin për t'i folur popullit, Skribi, nga ana tjetër, bëhet interpretues i fjalës së shkruar në Ligjin e Moisiut, në bazë të studimeve, urtisë dhe përvojës së fituar. Nuk do të ketë zbulesë Tjetër 67 Gjatë shekujve ka pasur disa zbulesa të quajtura «private», disa prej të cilave janë njohur nga autoriteti i Kishës. Ato nuk i përkasin trashëgimisë së fesë. Funksioni i tyre nuk është që «ta përmirësojnë» ose ta «plotësojnë» Zbulesën përfundimtare të Krishtit, por të ndihmojnë për ta jetuar në mënyrë më të plotë në një epokë të caktuar historike. E drejtuar nga Magjisteri i Kishës, ndjenja e besimtarëve di të dallojë dhe të pranojë çka përbën në këto zbulesa një thirrje autentike të Krishtit ose të shenjtërve të tij drejtuar Kishës. Feja e krishterë nuk mund të pranojë «zbulesa» që pretendojnë të dalin përmbi Zbulesën ose ta korrigjojnë Zbulesën që e ka kryer Krishti. Është fjala këtu për disa Fe jo të krishtera ose për disa sekte të reja që mbështeten në «zbulesa» të tilla. BIBLA NË KATEKIZMIN E KISHËS KATOLIKE (KKK)
  • 3. “Sfida për mua është të shohësh bukurinë (Hyjnoren) në të gjitha gjërat. A nuk na tregojnë Shkrimet e Shenjta se asgjë nuk mund të na ndajë nga dashuria e Hyjit (Rm. 38-39)? As zgavra më e errët e ferrit nuk mund të shpëtojë nga bukuria e Zotit të ringjallur.” F A Q J A 3 J E T A E V A T R Ë S N R . 1 1 (vazhdon nga numri i kaluar) Hapi tjetër ishte ndarja e tekstit të Besëlidhjes së Re në kapituj dhe vargje, siç i njohim tani dhe që përdoren universalisht. Kjo vepër, e cila ka pasur pararendës, por që nuk e mbaruan, u përfundua me sukses nga një studiues i pasionuar i tek- stit të Besëlidhjes së Re dhe botues i teksteve të lashta të quajtura Robert Estien- ne (i famshëm me emrin e Latinizuar Stefanus, 1503-1559). Historia na tregon se është aplikuar një nënndarje e tillë të Besëlidhjes së Re gjatë një udhëtimi me karrocë nga Lioni në Paris. Për disa, kjo është edhe arsyeja përse disa nga "lapsuset", të cilat nuk janë aq për shkak të moszotërimit të tekstit, sesa për tron- ditjet e pashmangshme të karrocës gjatë udhëtimit. Botuar për herë të parë në 1553 në Gjenevë, suksesi i ndarjes së vargjeve biblike me numra ishte aq i madh, aq sa përdorimi tij sot është universal. Përveç kësaj marrëveshjeje të pranuar nga të gjithë, nënndarjet në paragrafë që gjejmë aktualisht në Bibla të ndryshme, ndoshta me tituj, lihet në zgjedhjen e përkthyesit ose botuesit të rradhës. Kjo është arsyeja pse ka mospërputhje në këto ndarje. John McCarthy SI LINDI NDARJA E UNGJIJVE NË KAPITUJ DHE PARAGRAFË Pyetja 3: A është e vërtetë se Bibla është një përmbledhje e disa librave të ndryshëm? Sigurisht! Bibla është një bashkësi librash, për katolikët, tamam 73, dhe fjala “bibël” rrjedh nga fjala greke “biblia” që do të thotë”libërth” . Edhe pse të gjithë janë shkruajtur nën frymëzimin e Hyjit, gati secili ka një autor njerëzor të ndryshëm e në shumë raste në të njëjtin libër kanë punuar njerëz të ndryshëm, shpesh shumë larg nga njëri-tjetri në kohë: sikur ne të fillonim të shkruanim tani një libër dhe të përfundohej, të korrektohej e të rishihej nga të tjerë pas 200 vjetësh! Të gjithë këta libra ne i gjejmë të grupuar në dy pjesë të mëdha: Beslidhja e Vjetër pra librat e shkruajtur para ardhjes së Jezusit dhe Beslidhja e Re, ata të shkruajturit pas Jezusit. 101 PYETJE MBI BIBLËN
  • 4. F A Q J A 4 J E T A E V A T R Ë S N R . 1 1 NA KONTAKTONI E-mail: vatrabiblike@gmail.com Vatra Biblike Çdo të enjte, ora 19.00 - 20.30 Famullia “Zoja Ndihmëtare” Rruga “Don Bosko”  Pelegrinazh i Vatrës Biblike Katolike në Shenjtëroren e Shën Pios nga Pietralçina E Martë, 28 Nëntor, në Shenjtëroren Shën Pios nga Petralçina në Uznovë të Beratit. Do ketë edhe një vizitë ne Kala.  E Shtunë, 02 Dhjetor në orën 16.00, pranë qendrës Maria Mazzarello zhvillohet Katekeza me studentët, e drejtuar nga Arqipeshkvi Imzot George Frendo NJOFTIME XIXËLLONJA DHE DIELLI -I thotë një xixëllonjë diellit: ti je i bukur dhe i shndritshëm, kudo që depërton dhe shkon, ti sjell jetë dhe gëzim. Sa e ndryshme është jeta ime nga e jotja! - Dielli qëndronte i heshtur dhe gjithnjë e më shumë mbulonte me shkëlqimin e rrezeve të tija të dobishme tokën. - Cicërima e një zogu përshëndeti dhe e depërtoi ajrin me ëmbëlsi. Edhe atij xixëllonja ia shprehu vuajtjen e vet. Pse nuk këndoj si ty? - Në lëndinë lulëzonin zambakët e bardhë dhe bukuria e tyre e thjeshtë e preku thellësisht xixëllonjën: -Sa do doja të isha si kjo lule! - Ose era, po ... ku kalon, është e gjitha një emocion i jetës mes gjetheve të pyllit! - Por një zë i lehtë që dukej se vinte nga natyra j’u përgjigj: Xixëllonjë e vogël, ndoshta nuk e di: dielli lind për ty. Edhe sikur ti të ishe krijesa e vetme e gjallë. - Dhe ai zog: dëgjoje atë! Ai vesh me harmoni heshtjen tënde. Kjo lule është për ty, mos dëshiro të jesh si ajo. Në mbrëmje dielli do të perëndojë, era do të pushojë, foletë me zogj do të bien në gjumë, lulet do të mbyllin petalet delikate. Ndërsa gjithçka do vishet me terr, na- tyra e vëmendshme dhe e heshtur do të jetë peisazhi i valleve tuaja të ndritshme. Ti do të pikturosh vizatime drite dhe në sajin tënd do pulsojë e dukshme mbrëmja e verës. – Një ditë u takuan Nënë Tereza e Kalkutës dhe Kiara Lu- bik. Nënë Tereza i tha Kiarës: "Ajo që bëj unë, ti nuk mund ta bësh, as unë nuk mund ta bëj atë që bën ti".