Politikal na Paglalahok.pptx

Politikal
na
Pakikilaho
k
Politikal na Pakikilahok
Dahil nasa ating mga kamay ang
susi para sa pagbabago ng ating lipunan,
nararapat lamang na kalimutan ang
maling pananaw na pamahalaan lamang
ang may tungkulin na bigyang-solusyon
ang mga isyung panlipunan;
Politikal na Pakikilahok
na sila ay ating inihalal upang
bigyangkatugunan ang lahat ng ating
pangangailangan at wala na tayong gagawin
bilang mamamayan. Ang ganitong pag-iisip ay
nagdudulot ng sentimyentong paninisi sa
pamahalaan kapag ang ating mga
pangangailangan at suliranin ay hindi
natugunan.
Artikulo II, Seksiyon 1 ng Saligang-batas
“Ang Pilipinas ay isang Estadong
republikano at demokratiko. Ang
ganap na kapangyarihan ay
angkin ng sambayanan at
nagmumula sa kanila ang lahat
ng mga awtoridad na
pampamahalaan.”
Politikal na Pakikilahok
• Mangyayari lamang ito kung ang
mamamayan ay may kaalaman at
kamalayan sa mga isyung panlipunan
Pakikilahok sa Gawaing
Politikal
Pakikilahok sa Gawaing Politikal
● Sa pamamagitan ng pagboto, nakapipili ang
mamamayan ng mga opisyal ng pamahalaan
na sa tingin nila ay makapalilingkod ng
maayos.
● Sa pamamagitan ng ating pagboto, tayo
mismo ang nagtatakda ng kinabukasan ng
ating bayan.
Balakid sa Pakikilaok ng mga Tao
Mamamayan
Kasama ng
pamahalaan sa
pagbuo ng solusyon
sa mga suliraning
kinakaharap ng
lipunan
May kaalaman
at kamalayan
sa mga isyung
panlipunan
dapat aktibong nakikisangkot sa diskurso
sa pamamahala upang bigyangkatugunan ang
mga hamong panlipunan.
Ilang paraan ng
patugon sa
mga isyung
Panlipunan
maaaring sa mas
masidhing mga aksiyon
Pakikilahok sa halalan o
pagboto
pakikilahok sa mga
gawaing politikal
Eleksiyo
n
Politikal na Paglalahok.pptx
Pakikilahok sa Eleksiyon
● Pagboto- Isang obligasyon at karapatang
politikal na ginagarantiyahan ng ating
Saligang batas.
● Pantay-pantay ang mga tao pagdating sa
boto. Bawat isang Pilipino ay mayroon
lamang isang boto, mayaman man o
mahirap.
Sino ang maaaring
bumoto ?
Ayon sa Artikulo V ng Saligang Batas ng 1987
● mamamayan ng Pilipinas
● 18 taon gulang pataas
● hindi diskwalipikado ayon sa isinasaad ng batas
● tumira sa Pilipinas nang kahit isang taon at sa
lugar kung saan niya gustong bumoto nang
hindi bababa sa anim na buwan bago mag -
eleksiyon.
Sa pamamagitan ng pagboto:
● nakapipili ang
mamamayan ng
mga opisyal ng
pamahalaan na sa
tingin nila ay
makapaglilingkod
nang maayos.
Sa pamamagitan ng pagboto:
B. may kapangyarihan
rin na alisin sa puwesto
ang opisyal kung sa
tingin nila ay hindi
ginagampanan nang
maayos ang kanilang
sinumpaang tungkulin.
Sa pamamagitan ng pagboto:
C. tayo mismo ang
nagtatakda ng
kinabukasan ng ating
bayan.
Ayon sa Commissioner ng Commission on
Elections na si Gregorio Lardizabal :
● Naging talamak pa rin ang insidente ng
pamimili ng mga boto.Ito ay sa kabila ng
pagkakaroon ng automated election . Dahil
dito maaaring sa halip na ang nakaupo sa
pamahalaan ay mahuhusay at matitinong
opisyal na bumabalangkas at nagpapatupad
ng mga programang may kinalaman sa
edukasyon, kalusugan at kabuhayan,
maaaring ang maupo ay mga opisyal na
sarili lamang ang iniisip.
Mga katangian ng isang mabuting mamamayan
para sa mga Pilipino
● Karapatang makaboto
● Wastong pagbabayad ng buwis
● Pagsubaybay sa gawain ng
pamahalaan
● Laging pagsunod sa batas
● Unawain ang opinyon ng ibang
tao
Batay sa ISSP Citizenship Survey noong 2004:
● malaki ang pagtingin ng mga
Pilipino sa kahalagahan ng
karapatang makaboto sa
kabila ng maraming balakid at
mga suliranin.
Ayon nga sa constitutionalist na si Fr. Joaquin
Bernas (1992),
● ang layunin ng pagboto ay hindi
na ang pagbibigay ng mandato
sa mga opisyal para mamuno
bagkus ay ang pagbibigay ng
kapangyarihan sa mga
makapagpapaunlad sa estado at
malupig ang mga nagpapahirap
sa bayan.
Mga Diskwalipikadong Bumoto
● Mga taong nasentensiyahan na
makulong nang hindi bababa sa isang
taon. Maaari siyang makaboto muli
pagkaraan ng Limang taon pagkatapos
niyang matapos ang parusang Inihatol sa
kanya.
Mga Diskwalipikadong Bumoto
● Mga taong nasentisyahan ng hukuman
sa mga kasong rebelyon,
sedisyon,paglabag sa anti-subversion
at firearms Law at anumang krimeng
laban sa seguridad ng bansa. Maaari
siyang makaboto muli pagkaraan ng
limang taon pagkatapos niyang
matapos ang parusang inihatol sa kanya.
Mga Diskwalipikadong Bumoto
● Mga taong idineklara ng mga
eksperto bilang baliw.
Gawain: Larawan -Suri
Suriin ang mga sumusunod na larawan at isulat ang iyong nakikita sa
mga ito. Ipahayag ang iyong reaksiyon tungkol sa mga larawan.
● Ano ang iyong nakikita sa larawan ?
● Ano ang iyong reaksiyon sa larawan ?
Politikal na Paglalahok.pptx
Politikal na Paglalahok.pptx
Politikal na Paglalahok.pptx
Politics Infographics
March
Jupiter is the
biggest planet of
them all
February
Saturn is a gas
giant and has
several rings
January
Mercury is the
smallest planet in
our System
April
Venus is the
second planet
from the Sun
Politics Infographics
Venus has a beautiful name, but
it’s very hot
Men Women
Mercury is the closest planet to
the Sun
25-35 36-45 46-65
55%
45%
Politics Infographics
Saturn has several
rings and is composed
of hydrogen and
helium
Saturn
75%
Mercury is the
closest planet to the
Sun and the
smallest one
Mercury
55%
Jupiter is a gas
giant and the
biggest planet in the
Solar System
Jupiter
35%
Venus has a beautiful
name and is the
second planet from the
Sun
Venus
80%
Politics Infographics
Saturn
Saturn is a gas
giant and has
several rings
Mercury
Mercury is the
closest planet to
the Sun
Neptune
Neptune is the
farthest planet
from the Sun
Mars
Despite being red,
Mars is actually a
very cold place
Politics Infographics
Follow the link in the graph to modify its data and then
paste the new one here. For more info, click here
Saturn is a gas giant
and is composed of
hydrogen and helium
Saturn
45%
Mercury is the
closest planet to the
Sun and the
smallest one
Mercury
15%
Jupiter is a gas
giant and the
biggest planet in the
Solar System
Jupiter
15%
Venus has a beautiful
name and is the
second planet from the
Sun
Venus
25%
Politics Infographics
Jupiter
Jupiter is a gas giant and the
biggest planet of them all
Venus
Venus has a beautiful name,
but it’s a terribly hot planet
Mars
Despite being red, Mars is
actually a very cold place
Mercury
It’s the closest planet to the
Sun and the smallest one
80% 100%
90% 65%
Politics Infographics
Despite being red, Mars is
actually a very cold place Mars
Saturn
Saturn is a gas giant and has
several rings
Mercury
It’s the closest planet to the Sun
and also the smallest one
Earth
Earth is the only planet that
harbors life
Politics Infographics
Follow the link in the graph to modify its data and then paste
the new one here. For more info, click here
Saturn is a gas giant
and is composed of
hydrogen and helium
Saturn
25%
Mercury is the
closest planet to the
Sun and also the
smallest one
Mercury
25%
Jupiter is a gas
giant and the
biggest planet in the
Solar System
Jupiter
20%
Neptune is the farthest
planet from the Sun.
It’s really cold there
Neptune
30%
Politics Infographics
Age 55
Gender Male
Location Houston
Studies Law School
2018
Saturn is a gas giant
and has several rings
Saturn
2016
Mercury is the
closest planet to the
Sun
Mercury
2020
Jupiter is the
biggest planet of
them all
Jupiter
Politics Infographics
Follow the link in the graph to modify its data and then paste
the new one here. For more info, click here
25%
15%
45%
15%
Saturn is a gas giant
and is composed of
hydrogen and helium
Saturn
Mercury is the
closest planet to the
Sun and the
smallest one
Mercury
Jupiter is a gas
giant and also the
biggest planet in the
Solar System
Jupiter
Earth is the only planet
in the Solar System
that harbors life
Earth
Politics Infographics
01 02
03 04
Saturn is a gas giant
and is composed of
hydrogen and helium
Saturn
Mercury is the
closest planet to the
Sun and also the
smallest one
Mercury
Jupiter is a gas
giant and the
biggest planet in the
Solar System
Jupiter
Earth is the only planet
in the Solar System
that harbors life
Earth
Politics Infographics
2014
Mercury is the
smallest planet of
them all
2016
Venus is the
second planet
from the Sun
2012
Earth is the blue
planet where we
all live on
2020
Neptune is the
farthest planet
from the Sun
2010
Despite being red,
Mars is actually a
very cold place
2018
Jupiter is the
biggest planet of
them all
Politics Infographics
Age Gender Location
44 Female Los Angeles
2018 80%
2020 20%
Saturn is a gas giant
and is composed of
hydrogen and helium
Saturn
Mercury is the
closest planet to the
Sun and also the
smallest one
Mercury
Politics Infographics
10
%
25
%
45
%
75
%
Saturn has several
rings. It’s composed of
hydrogen and helium
Campaign 2
Mercury is the
closest planet to the
Sun and also the
smallest one
Campaign 1
Jupiter is a gas
giant and the
biggest planet in the
Solar System
Campaign 3
Neptune is the farthest
planet from the Sun.
It’s really cold there
Campaign 4
Novembe
r 2020
October
2020
Septemb
er 2020
August
2020
Politics Infographics
45% 55%
Saturn is a gas giant.
It’s composed of
hydrogen and helium
Saturn
Mercury is the
closest planet to the
Sun and also the
smallest one
Mercury
Politics Infographics
1 2 3 4 5 6
Mars Venus Jupiter Neptune Saturn Mercury
Despite being
red, Mars is a
cold place
Venus is the
second planet
from the Sun
Jupiter is the
biggest planet in
the Solar System
Neptune is the
farthest planet
from the Sun
Saturn is a gas
giant and has
several rings
Mercury is the
smallest planet in
our System
20% 50% 10% 35% 80% 60%
Politics Infographics
Saturn is a gas giant.
It’s composed of
hydrogen and helium
Saturn
75%
Mercury is the
closest planet to the
Sun and also the
smallest one
Mercury
55%
Jupiter is a gas
giant and the
biggest planet in the
Solar System
Jupiter
35%
Earth is the only planet
in the Solar System
that harbors life
Earth
80%
Politics Infographics
Mercury
Mercury is the closest
planet to the Sun
Saturn
It’s composed mostly of
hydrogen and helium
Jupiter
It’s the biggest planet in
the Solar System
Venus
Venus is the second
planet from the Sun
Mars
Despite being red, Mars
is actually a cold place
Earth
Earth is the planet where
we all live on
Politics Infographics
Saturn has
several rings
Satur
n
Earth is where
we all live on
Earth
Pluto is a dwarf
planet
Pluto
Venus has a
beautiful name
Venu
s
Jupiter is a
very big planet
Jupite
r
Mars is a cold
place, not hot
Mars
Politics Infographics
65
%
45
%
Saturn has several
rings. It’s composed of
hydrogen and helium
Saturn
Mercury is the
closest planet to the
Sun and also the
smallest one
Mercury
Politics Infographics
Saturn has several
rings. It’s composed of
hydrogen and helium
Saturn
Mercury is the
closest planet to the
Sun and also the
smallest one
Mercury
Jupiter is a gas
giant and the
biggest planet in the
Solar System
Jupiter
Earth is the only planet
in the Solar System
that harbors life
Earth
Politics Infographics
Jupiter
It’s the biggest planet in
the Solar System
Saturn
It’s composed mostly of
hydrogen and helium
Earth
Earth is the planet where
we all live on
Mars
Despite being red, Mars
is actually a cold place
Mercury
Mercury is the closest
planet to the Sun
Venus
Venus is the second
planet from the Sun
Politics Infographics
45% 35%
75%
60%
Saturn has several
rings. It’s composed of
hydrogen and helium
2006
Mercury is the
closest planet to the
Sun and also the
smallest one
2000
Jupiter is a gas
giant and the
biggest planet in the
Solar System
2012
Earth is the only planet
in the Solar System
that harbors life
2018
Politics Infographics
80
%
20
%
Saturn has several
rings. It’s composed of
hydrogen and helium
Saturn
2018
Mercury is the
closest planet to the
Sun and also the
smallest one
Mercury
2020
Politics Infographics
Despite being red, Mars is
actually a cold place
Mars
Venus has a beautiful name
but is terribly hot
Venus
Mercury is the smallest
planet of them all
Mercury
Jupiter is the biggest planet
in the Solar System
Jupiter
Politics Infographics
80
%
30
%
55
%
60
%
Saturn has several
rings. It’s composed of
hydrogen and helium
Left Politics
Mercury is the
closest planet to the
Sun and also the
smallest one
Right Politics
Jupiter is a gas
giant and the
biggest planet in the
Solar System
Right Politics
Earth is the only planet
in the Solar System
that harbors life
Left Politics
Politics Infographics
Saturn has several
rings. It’s composed of
hydrogen and helium
Saturn
Mercury is the
closest planet to the
Sun and also the
smallest one
Mercury
Jupiter is a gas
giant and the
biggest planet in the
Solar System
Jupiter
Earth is the only planet
in the Solar System
that harbors life
Earth
Politics Infographics
2014 2016 2018 2020
Jupiter is the
biggest planet of
them all
Neptune is the
farthest planet
from the Sun
Saturn is a gas
giant and has
several rings
Venus is the
second planet
from the Sun
Politics Infographics
Saturn has several
rings. It’s composed of
hydrogen and helium
Strategy
Mercury is the
closest planet to the
Sun and also the
smallest one
Leadership
Jupiter is a gas
giant and the
biggest planet in the
Solar System
Agreement
In order to use this template, you must credit Slidesgo in your final presentation.
You are allowed to:
- Modify this template.
- Use it for both personal and commercial projects.
You are not allowed to:
- Sublicense, sell or rent any of Slidesgo Content (or a modified version of Slidesgo Content).
- Distribute Slidesgo Content unless it has been expressly authorized by Slidesgo.
- Include Slidesgo Content in an online or offline database or file.
- Offer Slidesgo templates (or modified versions of Slidesgo templates) for download.
- Acquire the copyright of Slidesgo Content.
Instructions for use
For more information about editing slides, please read our FAQs or visit Slidesgo School:
https://slidesgo.com/faqs and https://slidesgo.com/slidesgo-school
Instructions for use (premium users)
In order to use this template, you must be a Premium user on Slidesgo.
You are allowed to:
● Modify this template.
● Use it for both personal and commercial purposes.
● Hide or delete the “Thanks” slide and the mention to Slidesgo in the credits.
● Share this template in an editable format with people who are not part of your team.
You are not allowed to:
● Sublicense, sell or rent this Slidesgo Template (or a modified version of this Slidesgo Template).
● Distribute this Slidesgo Template (or a modified version of this Slidesgo Template) or include it in a database or in
any other product or service that offers downloadable images, icons or presentations that may be subject to
distribution or resale.
● Use any of the elements that are part of this Slidesgo Template in an isolated and separated way from this
Template.
● Register any of the elements that are part of this template as a trademark or logo, or register it as a work in an
intellectual property registry or similar.
For more information about editing slides, please read our FAQs or visit Slidesgo School:
https://slidesgo.com/faqs and https://slidesgo.com/slidesgo-school
Infographics
You can add and edit some infographics to your presentation to present your data in a visual way.
● Choose your favourite infographic and insert it in your presentation using Ctrl C
+ Ctrl V or Cmd C + Cmd V in Mac.
● Select one of the parts and ungroup it by right-clicking and choosing
“Ungroup”.
● Change the color by clicking on the paint bucket.
● Then resize the element by clicking and dragging one of the square-shaped
points of its bounding box (the cursor should look like a double-headed arrow).
Remember to hold Shift while dragging to keep the proportions.
● Group the elements again by selecting them, right-clicking and choosing
“Group”.
● Repeat the steps above with the other parts and when you’re done editing, copy
the end result and paste it into your presentation.
● Remember to choose the “Keep source formatting” option so that it keeps the
design. For more info, please visit Slidesgo School.
1 de 60

Recomendados

PamahalaanPamahalaan
PamahalaanEddie San Peñalosa
3.6K visualizações31 slides
Karapatang pantaoKarapatang pantao
Karapatang pantaoGinoong Tortillas
2.8K visualizações19 slides
POLITIKAL NA PAKIKILAHOKPOLITIKAL NA PAKIKILAHOK
POLITIKAL NA PAKIKILAHOKMiss Ivy
14.8K visualizações30 slides
Mga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptxMga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptx
Mga-Isyu-Sa-Karapatang-Pantao-demo.pptxYnnejGem
9.4K visualizações18 slides
Karapatan ng mamamayanKarapatan ng mamamayan
Karapatan ng mamamayanSherwin Dulay
161.9K visualizações28 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

PAGKAMAMAMAYAN.pptxPAGKAMAMAMAYAN.pptx
PAGKAMAMAMAYAN.pptx
NathanCabangbang2.6K visualizações
Pagkilala sa gross national product licotPagkilala sa gross national product licot
Pagkilala sa gross national product licot
Esteves Paolo Santos48.5K visualizações
Mga Prinsipyo ng Good Governance PhilippinesMga Prinsipyo ng Good Governance Philippines
Mga Prinsipyo ng Good Governance Philippines
Eddie San Peñalosa4.5K visualizações
SuplaySuplay
Suplay
Aileen Enriquez7.8K visualizações
kontemporaryong isyukontemporaryong isyu
kontemporaryong isyu
FeriFranchesca1.5K visualizações
Aralin Panlipunan 9 - Price elasticity ng demandAralin Panlipunan 9 - Price elasticity ng demand
Aralin Panlipunan 9 - Price elasticity ng demand
Charles Banaag101K visualizações
  Politikal na Pakikilahok  Politikal na Pakikilahok
Politikal na Pakikilahok
Rozzie Jhana CamQue52.3K visualizações
AP Ekonomiks yunit 2 aralin 6 grade 9AP Ekonomiks yunit 2 aralin 6 grade 9
AP Ekonomiks yunit 2 aralin 6 grade 9
Crystal Lynn Gonzaga17.9K visualizações
Mga Paglilingkod ng Pamahalaan sa MamamayanMga Paglilingkod ng Pamahalaan sa Mamamayan
Mga Paglilingkod ng Pamahalaan sa Mamamayan
Billy Rey Rillon86.4K visualizações
MODYUL 4: ARALIN 2MODYUL 4: ARALIN 2
MODYUL 4: ARALIN 2
edwin planas ada22.6K visualizações
MGA KARAPATAN NG BATAMGA KARAPATAN NG BATA
MGA KARAPATAN NG BATA
Miss Ivy 82.4K visualizações
Ang pamahalaan ng pilipinasAng pamahalaan ng pilipinas
Ang pamahalaan ng pilipinas
Alice Bernardo216.7K visualizações
Ekonomiks 10 teachers guideEkonomiks 10 teachers guide
Ekonomiks 10 teachers guide
Jared Ram Juezan299.6K visualizações
Lesson plan ekonomiks pananalapiLesson plan ekonomiks pananalapi
Lesson plan ekonomiks pananalapi
JAYBALINO13.4K visualizações
KapitalKapital
Kapital
Hiroshi Nocum85.4K visualizações
DemandDemand
Demand
tonietonitony133.6K visualizações
PagkonsumoPagkonsumo
Pagkonsumo
faithdenys7.2K visualizações

Similar a Politikal na Paglalahok.pptx(20)

Criminal Justice by Slidesgo.pptxCriminal Justice by Slidesgo.pptx
Criminal Justice by Slidesgo.pptx
AbigailCastillomller38 visualizações
CHAPTER 4 - CONTEMPORARY.pptxCHAPTER 4 - CONTEMPORARY.pptx
CHAPTER 4 - CONTEMPORARY.pptx
MaryJoyceMariano2239 visualizações
Public Opinion Tracking Sociopolitical Context in Argentina Public Opinion Tracking Sociopolitical Context in Argentina
Public Opinion Tracking Sociopolitical Context in Argentina
Eduardo Nelson German589 visualizações
Jan Lokpal VS Sarkari LokpalJan Lokpal VS Sarkari Lokpal
Jan Lokpal VS Sarkari Lokpal
Anoochan Pandey1.3K visualizações
RJSK555RJSK555
RJSK555
Citizens for Accountable Governance1.1K visualizações
Lesson 29Lesson 29
Lesson 29
Emilio Navarro Martínez357 visualizações
Human Resource Infographics by Slidesgo.pptxHuman Resource Infographics by Slidesgo.pptx
Human Resource Infographics by Slidesgo.pptx
MDSADAFBINALAM11 visualizações
Community Services AssessmentCommunity Services Assessment
Community Services Assessment
Mariana Arnold3 visualizações
Public Opinion Landscape - State of the Union Public Opinion Landscape - State of the Union
Public Opinion Landscape - State of the Union
GloverParkGroup3.8K visualizações
swetha006swetha006
swetha006
Citizens for Accountable Governance215 visualizações
manisha003manisha003
manisha003
Citizens for Accountable Governance189 visualizações
Democracy - Correcting the balance of powerDemocracy - Correcting the balance of power
Democracy - Correcting the balance of power
Fred (Juan) Kelly663 visualizações
The jan lokpal bill  18th april english finalThe jan lokpal bill  18th april english final
The jan lokpal bill 18th april english final
Shailendra Yadav1.6K visualizações

Mais de ValDarylAnhao2

NEWTON.pptxNEWTON.pptx
NEWTON.pptxValDarylAnhao2
8 visualizações46 slides
Paglilingkod.pptxPaglilingkod.pptx
Paglilingkod.pptxValDarylAnhao2
80 visualizações66 slides
PAMBANSANG KAUNLARAN.pptxPAMBANSANG KAUNLARAN.pptx
PAMBANSANG KAUNLARAN.pptxValDarylAnhao2
68 visualizações56 slides
Bill of Rights.pptxBill of Rights.pptx
Bill of Rights.pptxValDarylAnhao2
72 visualizações117 slides

Mais de ValDarylAnhao2(20)

10 TYPES OF MEASURING EQUIPMENT.pptx10 TYPES OF MEASURING EQUIPMENT.pptx
10 TYPES OF MEASURING EQUIPMENT.pptx
ValDarylAnhao24 visualizações
BASIC ELECTRICITY.pptxBASIC ELECTRICITY.pptx
BASIC ELECTRICITY.pptx
ValDarylAnhao21 visão
NEWTON.pptxNEWTON.pptx
NEWTON.pptx
ValDarylAnhao28 visualizações
Paglilingkod.pptxPaglilingkod.pptx
Paglilingkod.pptx
ValDarylAnhao280 visualizações
PAMBANSANG KAUNLARAN.pptxPAMBANSANG KAUNLARAN.pptx
PAMBANSANG KAUNLARAN.pptx
ValDarylAnhao268 visualizações
Bill of Rights.pptxBill of Rights.pptx
Bill of Rights.pptx
ValDarylAnhao272 visualizações
Karapatang Pantao 2.pptxKarapatang Pantao 2.pptx
Karapatang Pantao 2.pptx
ValDarylAnhao253 visualizações
Karapatang Pantao 2.pptxKarapatang Pantao 2.pptx
Karapatang Pantao 2.pptx
ValDarylAnhao244 visualizações
Quiz 1.pptxQuiz 1.pptx
Quiz 1.pptx
ValDarylAnhao238 visualizações
Agricultura.pptxAgricultura.pptx
Agricultura.pptx
ValDarylAnhao2182 visualizações
Quizz.pptxQuizz.pptx
Quizz.pptx
ValDarylAnhao215 visualizações
Quiz 1.pptxQuiz 1.pptx
Quiz 1.pptx
ValDarylAnhao219 visualizações
American Psychological Association (APA).pptxAmerican Psychological Association (APA).pptx
American Psychological Association (APA).pptx
ValDarylAnhao25 visualizações
I Can be better.pptxI Can be better.pptx
I Can be better.pptx
ValDarylAnhao214 visualizações
NEWTON.pptxNEWTON.pptx
NEWTON.pptx
ValDarylAnhao218 visualizações
Unchanging God.pptxUnchanging God.pptx
Unchanging God.pptx
ValDarylAnhao223 visualizações
_DEMO.pptx_DEMO.pptx
_DEMO.pptx
ValDarylAnhao29 visualizações
HPTA-MEETING.pptxHPTA-MEETING.pptx
HPTA-MEETING.pptx
ValDarylAnhao251 visualizações
Stat.pptxStat.pptx
Stat.pptx
ValDarylAnhao28 visualizações

Último

SIMPLE PRESENT TENSE_new.pptxSIMPLE PRESENT TENSE_new.pptx
SIMPLE PRESENT TENSE_new.pptxnisrinamadani2
135 visualizações15 slides
Class 10 English notes 23-24.pptxClass 10 English notes 23-24.pptx
Class 10 English notes 23-24.pptxTariq KHAN
57 visualizações53 slides
Marilyn And Len Exchanges, EssayMarilyn And Len Exchanges, Essay
Marilyn And Len Exchanges, EssayMelissa Dudas
69 visualizações82 slides
DU Oral Examination Toni SantamariaDU Oral Examination Toni Santamaria
DU Oral Examination Toni SantamariaMIPLM
114 visualizações2 slides
Narration lesson plan.docxNarration lesson plan.docx
Narration lesson plan.docxTariq KHAN
84 visualizações11 slides

Último(20)

Azure DevOps Pipeline setup for Mule APIs #36Azure DevOps Pipeline setup for Mule APIs #36
Azure DevOps Pipeline setup for Mule APIs #36
MysoreMuleSoftMeetup66 visualizações
SIMPLE PRESENT TENSE_new.pptxSIMPLE PRESENT TENSE_new.pptx
SIMPLE PRESENT TENSE_new.pptx
nisrinamadani2135 visualizações
Class 10 English notes 23-24.pptxClass 10 English notes 23-24.pptx
Class 10 English notes 23-24.pptx
Tariq KHAN57 visualizações
Marilyn And Len Exchanges, EssayMarilyn And Len Exchanges, Essay
Marilyn And Len Exchanges, Essay
Melissa Dudas69 visualizações
DU Oral Examination Toni SantamariaDU Oral Examination Toni Santamaria
DU Oral Examination Toni Santamaria
MIPLM114 visualizações
Narration lesson plan.docxNarration lesson plan.docx
Narration lesson plan.docx
Tariq KHAN84 visualizações
ANATOMY AND PHYSIOLOGY UNIT 1 { PART-1}ANATOMY AND PHYSIOLOGY UNIT 1 { PART-1}
ANATOMY AND PHYSIOLOGY UNIT 1 { PART-1}
DR .PALLAVI PATHANIA102 visualizações
Hands-On Workshop Chat GPT (Intro-B4-Practical).pdfHands-On Workshop Chat GPT (Intro-B4-Practical).pdf
Hands-On Workshop Chat GPT (Intro-B4-Practical).pdf
noorishamirsyad228 visualizações
STERILITY TEST.pptxSTERILITY TEST.pptx
STERILITY TEST.pptx
Anupkumar Sharma97 visualizações
Lecture: Open InnovationLecture: Open Innovation
Lecture: Open Innovation
Michal Hron68 visualizações
GERUNDS AND INFINITIVE EXPLANATION.pptxGERUNDS AND INFINITIVE EXPLANATION.pptx
GERUNDS AND INFINITIVE EXPLANATION.pptx
CeciliaHualpa96 visualizações
discussion post.pdfdiscussion post.pdf
discussion post.pdf
jessemercerail57 visualizações
META Quiz Finals.pptxMETA Quiz Finals.pptx
META Quiz Finals.pptx
AtmadipMohanta237 visualizações
Industry4wrd.pptxIndustry4wrd.pptx
Industry4wrd.pptx
BC Chew144 visualizações
1930s Stoke Newington - Rediscovering a Decade of Profound Change1930s Stoke Newington - Rediscovering a Decade of Profound Change
1930s Stoke Newington - Rediscovering a Decade of Profound Change
History of Stoke Newington147 visualizações
Hydroponic based Vertical farming: Biology INVESTIGATORY PROJECT.pptxHydroponic based Vertical farming: Biology INVESTIGATORY PROJECT.pptx
Hydroponic based Vertical farming: Biology INVESTIGATORY PROJECT.pptx
Imaginative Brain Science1.4K visualizações
Narration ppt.pptxNarration ppt.pptx
Narration ppt.pptx
Tariq KHAN57 visualizações
NS3 Unit 2 Life processes of animals.pptxNS3 Unit 2 Life processes of animals.pptx
NS3 Unit 2 Life processes of animals.pptx
manuelaromero201368 visualizações

Politikal na Paglalahok.pptx

 • 2. Politikal na Pakikilahok Dahil nasa ating mga kamay ang susi para sa pagbabago ng ating lipunan, nararapat lamang na kalimutan ang maling pananaw na pamahalaan lamang ang may tungkulin na bigyang-solusyon ang mga isyung panlipunan;
 • 3. Politikal na Pakikilahok na sila ay ating inihalal upang bigyangkatugunan ang lahat ng ating pangangailangan at wala na tayong gagawin bilang mamamayan. Ang ganitong pag-iisip ay nagdudulot ng sentimyentong paninisi sa pamahalaan kapag ang ating mga pangangailangan at suliranin ay hindi natugunan.
 • 4. Artikulo II, Seksiyon 1 ng Saligang-batas “Ang Pilipinas ay isang Estadong republikano at demokratiko. Ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga awtoridad na pampamahalaan.”
 • 5. Politikal na Pakikilahok • Mangyayari lamang ito kung ang mamamayan ay may kaalaman at kamalayan sa mga isyung panlipunan
 • 7. Pakikilahok sa Gawaing Politikal ● Sa pamamagitan ng pagboto, nakapipili ang mamamayan ng mga opisyal ng pamahalaan na sa tingin nila ay makapalilingkod ng maayos. ● Sa pamamagitan ng ating pagboto, tayo mismo ang nagtatakda ng kinabukasan ng ating bayan.
 • 9. Mamamayan Kasama ng pamahalaan sa pagbuo ng solusyon sa mga suliraning kinakaharap ng lipunan May kaalaman at kamalayan sa mga isyung panlipunan dapat aktibong nakikisangkot sa diskurso sa pamamahala upang bigyangkatugunan ang mga hamong panlipunan.
 • 10. Ilang paraan ng patugon sa mga isyung Panlipunan maaaring sa mas masidhing mga aksiyon Pakikilahok sa halalan o pagboto pakikilahok sa mga gawaing politikal
 • 13. Pakikilahok sa Eleksiyon ● Pagboto- Isang obligasyon at karapatang politikal na ginagarantiyahan ng ating Saligang batas. ● Pantay-pantay ang mga tao pagdating sa boto. Bawat isang Pilipino ay mayroon lamang isang boto, mayaman man o mahirap.
 • 14. Sino ang maaaring bumoto ? Ayon sa Artikulo V ng Saligang Batas ng 1987 ● mamamayan ng Pilipinas ● 18 taon gulang pataas ● hindi diskwalipikado ayon sa isinasaad ng batas ● tumira sa Pilipinas nang kahit isang taon at sa lugar kung saan niya gustong bumoto nang hindi bababa sa anim na buwan bago mag - eleksiyon.
 • 15. Sa pamamagitan ng pagboto: ● nakapipili ang mamamayan ng mga opisyal ng pamahalaan na sa tingin nila ay makapaglilingkod nang maayos.
 • 16. Sa pamamagitan ng pagboto: B. may kapangyarihan rin na alisin sa puwesto ang opisyal kung sa tingin nila ay hindi ginagampanan nang maayos ang kanilang sinumpaang tungkulin.
 • 17. Sa pamamagitan ng pagboto: C. tayo mismo ang nagtatakda ng kinabukasan ng ating bayan.
 • 18. Ayon sa Commissioner ng Commission on Elections na si Gregorio Lardizabal : ● Naging talamak pa rin ang insidente ng pamimili ng mga boto.Ito ay sa kabila ng pagkakaroon ng automated election . Dahil dito maaaring sa halip na ang nakaupo sa pamahalaan ay mahuhusay at matitinong opisyal na bumabalangkas at nagpapatupad ng mga programang may kinalaman sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan, maaaring ang maupo ay mga opisyal na sarili lamang ang iniisip.
 • 19. Mga katangian ng isang mabuting mamamayan para sa mga Pilipino ● Karapatang makaboto ● Wastong pagbabayad ng buwis ● Pagsubaybay sa gawain ng pamahalaan ● Laging pagsunod sa batas ● Unawain ang opinyon ng ibang tao
 • 20. Batay sa ISSP Citizenship Survey noong 2004: ● malaki ang pagtingin ng mga Pilipino sa kahalagahan ng karapatang makaboto sa kabila ng maraming balakid at mga suliranin.
 • 21. Ayon nga sa constitutionalist na si Fr. Joaquin Bernas (1992), ● ang layunin ng pagboto ay hindi na ang pagbibigay ng mandato sa mga opisyal para mamuno bagkus ay ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga makapagpapaunlad sa estado at malupig ang mga nagpapahirap sa bayan.
 • 22. Mga Diskwalipikadong Bumoto ● Mga taong nasentensiyahan na makulong nang hindi bababa sa isang taon. Maaari siyang makaboto muli pagkaraan ng Limang taon pagkatapos niyang matapos ang parusang Inihatol sa kanya.
 • 23. Mga Diskwalipikadong Bumoto ● Mga taong nasentisyahan ng hukuman sa mga kasong rebelyon, sedisyon,paglabag sa anti-subversion at firearms Law at anumang krimeng laban sa seguridad ng bansa. Maaari siyang makaboto muli pagkaraan ng limang taon pagkatapos niyang matapos ang parusang inihatol sa kanya.
 • 24. Mga Diskwalipikadong Bumoto ● Mga taong idineklara ng mga eksperto bilang baliw.
 • 25. Gawain: Larawan -Suri Suriin ang mga sumusunod na larawan at isulat ang iyong nakikita sa mga ito. Ipahayag ang iyong reaksiyon tungkol sa mga larawan. ● Ano ang iyong nakikita sa larawan ? ● Ano ang iyong reaksiyon sa larawan ?
 • 29. Politics Infographics March Jupiter is the biggest planet of them all February Saturn is a gas giant and has several rings January Mercury is the smallest planet in our System April Venus is the second planet from the Sun
 • 30. Politics Infographics Venus has a beautiful name, but it’s very hot Men Women Mercury is the closest planet to the Sun 25-35 36-45 46-65 55% 45%
 • 31. Politics Infographics Saturn has several rings and is composed of hydrogen and helium Saturn 75% Mercury is the closest planet to the Sun and the smallest one Mercury 55% Jupiter is a gas giant and the biggest planet in the Solar System Jupiter 35% Venus has a beautiful name and is the second planet from the Sun Venus 80%
 • 32. Politics Infographics Saturn Saturn is a gas giant and has several rings Mercury Mercury is the closest planet to the Sun Neptune Neptune is the farthest planet from the Sun Mars Despite being red, Mars is actually a very cold place
 • 33. Politics Infographics Follow the link in the graph to modify its data and then paste the new one here. For more info, click here Saturn is a gas giant and is composed of hydrogen and helium Saturn 45% Mercury is the closest planet to the Sun and the smallest one Mercury 15% Jupiter is a gas giant and the biggest planet in the Solar System Jupiter 15% Venus has a beautiful name and is the second planet from the Sun Venus 25%
 • 34. Politics Infographics Jupiter Jupiter is a gas giant and the biggest planet of them all Venus Venus has a beautiful name, but it’s a terribly hot planet Mars Despite being red, Mars is actually a very cold place Mercury It’s the closest planet to the Sun and the smallest one 80% 100% 90% 65%
 • 35. Politics Infographics Despite being red, Mars is actually a very cold place Mars Saturn Saturn is a gas giant and has several rings Mercury It’s the closest planet to the Sun and also the smallest one Earth Earth is the only planet that harbors life
 • 36. Politics Infographics Follow the link in the graph to modify its data and then paste the new one here. For more info, click here Saturn is a gas giant and is composed of hydrogen and helium Saturn 25% Mercury is the closest planet to the Sun and also the smallest one Mercury 25% Jupiter is a gas giant and the biggest planet in the Solar System Jupiter 20% Neptune is the farthest planet from the Sun. It’s really cold there Neptune 30%
 • 37. Politics Infographics Age 55 Gender Male Location Houston Studies Law School 2018 Saturn is a gas giant and has several rings Saturn 2016 Mercury is the closest planet to the Sun Mercury 2020 Jupiter is the biggest planet of them all Jupiter
 • 38. Politics Infographics Follow the link in the graph to modify its data and then paste the new one here. For more info, click here 25% 15% 45% 15% Saturn is a gas giant and is composed of hydrogen and helium Saturn Mercury is the closest planet to the Sun and the smallest one Mercury Jupiter is a gas giant and also the biggest planet in the Solar System Jupiter Earth is the only planet in the Solar System that harbors life Earth
 • 39. Politics Infographics 01 02 03 04 Saturn is a gas giant and is composed of hydrogen and helium Saturn Mercury is the closest planet to the Sun and also the smallest one Mercury Jupiter is a gas giant and the biggest planet in the Solar System Jupiter Earth is the only planet in the Solar System that harbors life Earth
 • 40. Politics Infographics 2014 Mercury is the smallest planet of them all 2016 Venus is the second planet from the Sun 2012 Earth is the blue planet where we all live on 2020 Neptune is the farthest planet from the Sun 2010 Despite being red, Mars is actually a very cold place 2018 Jupiter is the biggest planet of them all
 • 41. Politics Infographics Age Gender Location 44 Female Los Angeles 2018 80% 2020 20% Saturn is a gas giant and is composed of hydrogen and helium Saturn Mercury is the closest planet to the Sun and also the smallest one Mercury
 • 42. Politics Infographics 10 % 25 % 45 % 75 % Saturn has several rings. It’s composed of hydrogen and helium Campaign 2 Mercury is the closest planet to the Sun and also the smallest one Campaign 1 Jupiter is a gas giant and the biggest planet in the Solar System Campaign 3 Neptune is the farthest planet from the Sun. It’s really cold there Campaign 4 Novembe r 2020 October 2020 Septemb er 2020 August 2020
 • 43. Politics Infographics 45% 55% Saturn is a gas giant. It’s composed of hydrogen and helium Saturn Mercury is the closest planet to the Sun and also the smallest one Mercury
 • 44. Politics Infographics 1 2 3 4 5 6 Mars Venus Jupiter Neptune Saturn Mercury Despite being red, Mars is a cold place Venus is the second planet from the Sun Jupiter is the biggest planet in the Solar System Neptune is the farthest planet from the Sun Saturn is a gas giant and has several rings Mercury is the smallest planet in our System 20% 50% 10% 35% 80% 60%
 • 45. Politics Infographics Saturn is a gas giant. It’s composed of hydrogen and helium Saturn 75% Mercury is the closest planet to the Sun and also the smallest one Mercury 55% Jupiter is a gas giant and the biggest planet in the Solar System Jupiter 35% Earth is the only planet in the Solar System that harbors life Earth 80%
 • 46. Politics Infographics Mercury Mercury is the closest planet to the Sun Saturn It’s composed mostly of hydrogen and helium Jupiter It’s the biggest planet in the Solar System Venus Venus is the second planet from the Sun Mars Despite being red, Mars is actually a cold place Earth Earth is the planet where we all live on
 • 47. Politics Infographics Saturn has several rings Satur n Earth is where we all live on Earth Pluto is a dwarf planet Pluto Venus has a beautiful name Venu s Jupiter is a very big planet Jupite r Mars is a cold place, not hot Mars
 • 48. Politics Infographics 65 % 45 % Saturn has several rings. It’s composed of hydrogen and helium Saturn Mercury is the closest planet to the Sun and also the smallest one Mercury
 • 49. Politics Infographics Saturn has several rings. It’s composed of hydrogen and helium Saturn Mercury is the closest planet to the Sun and also the smallest one Mercury Jupiter is a gas giant and the biggest planet in the Solar System Jupiter Earth is the only planet in the Solar System that harbors life Earth
 • 50. Politics Infographics Jupiter It’s the biggest planet in the Solar System Saturn It’s composed mostly of hydrogen and helium Earth Earth is the planet where we all live on Mars Despite being red, Mars is actually a cold place Mercury Mercury is the closest planet to the Sun Venus Venus is the second planet from the Sun
 • 51. Politics Infographics 45% 35% 75% 60% Saturn has several rings. It’s composed of hydrogen and helium 2006 Mercury is the closest planet to the Sun and also the smallest one 2000 Jupiter is a gas giant and the biggest planet in the Solar System 2012 Earth is the only planet in the Solar System that harbors life 2018
 • 52. Politics Infographics 80 % 20 % Saturn has several rings. It’s composed of hydrogen and helium Saturn 2018 Mercury is the closest planet to the Sun and also the smallest one Mercury 2020
 • 53. Politics Infographics Despite being red, Mars is actually a cold place Mars Venus has a beautiful name but is terribly hot Venus Mercury is the smallest planet of them all Mercury Jupiter is the biggest planet in the Solar System Jupiter
 • 54. Politics Infographics 80 % 30 % 55 % 60 % Saturn has several rings. It’s composed of hydrogen and helium Left Politics Mercury is the closest planet to the Sun and also the smallest one Right Politics Jupiter is a gas giant and the biggest planet in the Solar System Right Politics Earth is the only planet in the Solar System that harbors life Left Politics
 • 55. Politics Infographics Saturn has several rings. It’s composed of hydrogen and helium Saturn Mercury is the closest planet to the Sun and also the smallest one Mercury Jupiter is a gas giant and the biggest planet in the Solar System Jupiter Earth is the only planet in the Solar System that harbors life Earth
 • 56. Politics Infographics 2014 2016 2018 2020 Jupiter is the biggest planet of them all Neptune is the farthest planet from the Sun Saturn is a gas giant and has several rings Venus is the second planet from the Sun
 • 57. Politics Infographics Saturn has several rings. It’s composed of hydrogen and helium Strategy Mercury is the closest planet to the Sun and also the smallest one Leadership Jupiter is a gas giant and the biggest planet in the Solar System Agreement
 • 58. In order to use this template, you must credit Slidesgo in your final presentation. You are allowed to: - Modify this template. - Use it for both personal and commercial projects. You are not allowed to: - Sublicense, sell or rent any of Slidesgo Content (or a modified version of Slidesgo Content). - Distribute Slidesgo Content unless it has been expressly authorized by Slidesgo. - Include Slidesgo Content in an online or offline database or file. - Offer Slidesgo templates (or modified versions of Slidesgo templates) for download. - Acquire the copyright of Slidesgo Content. Instructions for use For more information about editing slides, please read our FAQs or visit Slidesgo School: https://slidesgo.com/faqs and https://slidesgo.com/slidesgo-school
 • 59. Instructions for use (premium users) In order to use this template, you must be a Premium user on Slidesgo. You are allowed to: ● Modify this template. ● Use it for both personal and commercial purposes. ● Hide or delete the “Thanks” slide and the mention to Slidesgo in the credits. ● Share this template in an editable format with people who are not part of your team. You are not allowed to: ● Sublicense, sell or rent this Slidesgo Template (or a modified version of this Slidesgo Template). ● Distribute this Slidesgo Template (or a modified version of this Slidesgo Template) or include it in a database or in any other product or service that offers downloadable images, icons or presentations that may be subject to distribution or resale. ● Use any of the elements that are part of this Slidesgo Template in an isolated and separated way from this Template. ● Register any of the elements that are part of this template as a trademark or logo, or register it as a work in an intellectual property registry or similar. For more information about editing slides, please read our FAQs or visit Slidesgo School: https://slidesgo.com/faqs and https://slidesgo.com/slidesgo-school
 • 60. Infographics You can add and edit some infographics to your presentation to present your data in a visual way. ● Choose your favourite infographic and insert it in your presentation using Ctrl C + Ctrl V or Cmd C + Cmd V in Mac. ● Select one of the parts and ungroup it by right-clicking and choosing “Ungroup”. ● Change the color by clicking on the paint bucket. ● Then resize the element by clicking and dragging one of the square-shaped points of its bounding box (the cursor should look like a double-headed arrow). Remember to hold Shift while dragging to keep the proportions. ● Group the elements again by selecting them, right-clicking and choosing “Group”. ● Repeat the steps above with the other parts and when you’re done editing, copy the end result and paste it into your presentation. ● Remember to choose the “Keep source formatting” option so that it keeps the design. For more info, please visit Slidesgo School.

Notas do Editor

 1. Batay sa ISSP Citizenship Survey noong 2004: