O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

de

Arvot 2014 Slide 1 Arvot 2014 Slide 2
Próximos SlideShares
Painopistealueet 2014
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

1 gostou

Compartilhar

Baixar para ler offline

Arvot 2014

Baixar para ler offline

Työelämän arvot ovat parhaan työelämän perusta. Kansallinen Työelämä 2020 -hanke

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Arvot 2014

  1. 1. Yhdessä jaetut arvot ovat parhaan työelämän perusta Työhön liittyvät arvot ja asenteet ovat murroksessa. Nyt on hyvä hetki lähteä yhteistyöhön hyvien työelämäarvojen ja paremman työelämän puolesta. Näissä talkoissa on jokaisella suomalaisella oma tärkeä roolinsa, niin työntekijöillä, työnantajilla, muilla työelämätoimijoilla kuin työelämän ulkopuolella olevilla. Me kaikki voimme keskustella hyvistä arvoista ja ottaa ne omiksemme − vaikuttaa yhteiseen arvomaailmaan ja olla mukana rakentamassa kestävää huomista. Euroopan parhaan työelämän arvot ovat sinnikkyys, luottamus, rohkeus ja työn tarkoituksen ymmärtäminen. Ne ohjaavat toimintaamme ja asenteitamme paitsi töissä myös vapaa-ajalla. Hyvä työ on enemmän kuin pelkkää työtä. Hyvät arvot tekevät työstä ihmisen mittaista. Arvoihin tutustuessa on hyvä pitää mielessä, että mainitut työelämän arvot eivät korvaa työpaikkojen ja työyhteisöjen omia arvoja, vaan ne auttavat meitä kaikkia rakentamaan suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta. MITEN PARHAAN TYÖELÄMÄN ARVOT SYNTYIVÄT? Arvojen tunnistamiseksi ja määrittelemiseksi käytiin keväällä 2013 keskustelua työpajoissa ja sosiaalisessa mediassa. Keskustelun lähtökysymyksenä oli: ”Millaisten arvojen varassa uskomme suomalaisen työelämän olevan Euroopan parasta vuonna 2020?”. Työpajojen osallistujat edustivat laaja-alaisesti eri elämäntilanteissa olevia henkilöitä: nuoria, ruuhkavuosia eläviä, senioreita, maahanmuuttajia ja työelämän ulkopuolella olevia
  2. 2. EUROOPAN PARHAAN TYÖELÄMÄN ARVOT OVAT: työn tarkoituksen ymmärtäminen, sinnikkyys, luottamus ja rohkeus 1. TARKOITUS: Ymmärtäen kohti tuloksia Työn tarkoituksen käsittäminen on hyvän työelämän arvoista keskeisin. Se on voima, joka kokoaa muut arvot yhteen ja luo niille toimintaympäristön. Työn tarkoituksen ymmärtäminen on yksi motivaation tärkeimpiä lähteitä. Kun työllä on tarkoitus, se on tekijälleen myös innostavaa ja palkitsevaa. Työn tarkoituksen ymmärtäminen on tärkeää paitsi yksilölle myös työyhteisölle. Yhdessä jaettu päämäärä tekee työstä tuottavaa. Työn tarkoituksen ymmärtäminen antaa lisäksi työpaikan organisaatiolle oikeutuksen. Kun kaikki ymmärtävät sekä oman että muiden työn merkityksen, työyhteisö voi toimia tehokkaasti. 2. SINNIKKYYS: Periksi ei anneta Sinnikkyys eli sisu on erityisesti meille suomalaisille tuttu elämänarvo. Työpaikoilla sinnikkyys tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että periksi ei anneta vastoinkäymisissä eikä vaikeissakaan tilanteissa. Sinnikkyys on pitkäjänteisyyttä. Euroopan paras työelämä ei synny yhdessä yössä. Sinnikkyys ilmenee myös sitoutumisena yhteisiin tavoitteisiin, nyt ja tulevaisuudessa. Sinnikkään työyhteisön jokainen jäsen oppii virheistään. Uudelleen yrittämistä ei epäröidä, sillä vain siten voidaan menestyä. Kaikenlainen rakentava palaute ruokkii sinnikkyyttä. Palaute on arvokkainta, kun sitä annetaan organisaatiossa ylhäältä alas ja päinvastoin. Parhaimmillaan sinnikkyys on koko työpaikan yhteinen tahtotila. 3. LUOTTAMUS: Yhdessä onnistumme Euroopan paras työelämä voidaan saavuttaa luottamalla toinen toisiimme. Työpaikoilla luottamus merkitsee sitä, että jokainen yrittää parhaansa, ja jokaista kohdellaan oikeudenmukaisesti hänen odotustensa mukaan. Toimivassa työyhteisössä kaikki ovat ihmisinä ja yksilöinä tasa-arvoisia. Jokainen haluaa olla luottamuksen arvoinen ja myös toimii yhteisössä sen mukaan. Kun työpaikalla vallitsee luottamus, kaikilla on mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön. Ihmiset keskustelevat avoimesti vaikeistakin asioista, kuuntelevat toisiaan ja ottavat toisensa huomioon. Kaikkien työyhteisön jäsenten välillä vallitsee keskinäinen arvostus. Luottamus näkyy työpaikoilla myös vastuullisuutena: jokainen kantaa vastuunsa sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Luottamus ja oikein jaetut vastuut ovat työpaikan viihtyisyyden ja tuottavuuden kulmakivi. 4. ROHKEUS: Ennakkoluulottomasti eteenpäin Euroopan parhaan työelämän saavuttaminen vaatii työyhteisöltä ja sen jäseniltä rohkeutta. Ennakkoluulottomuus on hedelmällisintä, kun se on kaikkien yhteinen ohjenuora; uudenlaisten toimintatapojen etsiminen ja omaksuminen on kaikille mielekästä. Rohkeuden avulla voidaan oppia uutta, kehittyä ja kasvaa niin ihmisinä, työyhteisöinä kuin yrityksinäkin. Se avaa ovia tulevaisuuteen. Rohkeassa työyhteisössä ollaan luovia, eikä siellä jää kukaan polkemaan paikoilleen. Rohkeuden ansiosta työpaikoilla toimitaan avoimesti. Yhteisistä asioista keskustellaan yhdessä, ja kaikista asioista voidaan puhua niiden oikeilla nimillä. Työyhteisön me-henki on vahva. Rohkeus tarkoittaa työpaikalla myös sitä, että haasteisiin tartutaan reippaasti. Oma-aloitteisuuteen kannustetaan, ja myös riskejä uskalletaan ottaa − perustellusti ja harkiten. Lähde: Työelämä 2020 –hanke www.tyoelama2020.fi/tyoelaman_arvot Suomalaisen työelämän kehittämisen arvopohja v.2020 –raportti: www.tem.fi/files/37642/TEMrap_35_2013_web_07102013.pdf
  • KaiSavolainen

    Sep. 29, 2014

Työelämän arvot ovat parhaan työelämän perusta. Kansallinen Työelämä 2020 -hanke

Vistos

Vistos totais

15.299

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

12.533

Ações

Baixados

6

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×