O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

62

Compartilhar

Baixar para ler offline

HỘI CHỨNG X-QUANG PHỔI

Baixar para ler offline

Học từ triệu chứng ra bệnh lý NCT (P) # 60mm

HỘI CHỨNG X-QUANG PHỔI

 1. 1. CAÙC HOÄI CHÖÙNG X QUANG NGÖÏC
 2. 2. Hoäi chöùng thaønh ngöïc Hoäi chöùng maøng phoåi Hoäi chöùng pheá nang Hoäi chöùng moâ keû Hoäi chöùng pheá quaûn Hoäi chöùng maïch maùu Hoäi chöùng nhu moâ phoåi Hoäi chöùng trung thaát HOÄI CHÖÙNG X QUANG NGÖÏC
 3. 3. Hoäi chöùng thaønh ngöïc bao goàm caùc daáu hieäu X quang bieåu thò toån thöông thaønh ngöïc. HOÄI CHÖÙNG THAØNH NGÖÏC
 4. 4. Ñaëc ñieåm Toån thöông thaønh ngöïc laø caùc toån thöông cuûa moâ meàm vaø xöông thaønh ngöïc. *Hình môø *Hình saùng *Hình ñaäm ñoä voâi HOÄI CHÖÙNG THAØNH NGÖÏC
 5. 5. Phim thaúng Khoâng laøm thay ñoåi caáu truùc maïch maùu phoåi Caùc daïng: caùc bôø roõ hay caùc bôø ñeàu môø hoaëc 1 bôø môø vaø 1 bôø roõ. HOÄI CHÖÙNG THAØNH NGÖÏC
 6. 6. Phim chuïp tieáp tuyeán +Toån thöông thaønh ngöïc naèm phiaù ngoaïi vi cuûa phoåi +Neàn roäng toån thöông naèm phía ngoaïi bieân. +Taïo vôùi thaønh ngöïc goùc nhoïn (goùc Bernou). HOÄI CHÖÙNG THAØNH NGÖÏC
 7. 7. goùc Bernou
 8. 8. Hoäi chöùng maøng phoåi bao goàm caùc daáu hieäu X quang bieåu thò söï hieän dieän cuûa khí, dòch hoaëc moâ baát thöôøng trong khoang maøng phoåi hoaëc ngay ôû maøng phoåi. HOÄI CHÖÙNG MAØNG PHOÅI
 9. 9. Tö theá ñöùng Boùng môø ôû vuøng thaáp, xoaù boùng cuûa voøm hoaønh Giôùi haïn treân cuûa boùng môø traøn dòch laø ñöôøng cong Damoiseau Thay ñoåi khi thay ñoåi tö theá Tö theá naèm Môø tröôøng phoåi moät hay hai beân TRAØN DÒCH MAØNG PHOÅI TÖÏ DO
 10. 10. Traøn dòch maøng phoåi töï do naèm nghieâng tia phoùng ngang
 11. 11. Traøn dòch maøng phoåi töï do löôïng nhieàu
 12. 12. Traøn dòch maøng phoåi tö theá naèm
 13. 13. Dòch naèm giöõa bôø döôùi cuûa phoåi vaø voøm hoaønh. Ñaùy phoåi cao Taêng khoaûng caùch ñaùy phoåi vaø tuùi hôi daï daøy (>1.5 cm) Voøm hoaønh (P) gaàn roán phoåi Ñænh cao nhaát ñaùy phoåi leäch nhieàu ra ngoaøi TRAØN DÒCH MAØNG PHOÅI THEÅ HOØANH
 14. 14. +Phim thaúng: gioáng toån thöông thaønh ngöïc. +Phim chuïp tieáp tuyeán: naèm phía ngoaïi vi, taïo goùc nhoïn vôùi thaønh ngöïc. Traøn dòch raõnh lieân thuøy TRAØN DÒCH MAØNG PHOÅI KHU TRUÙ
 15. 15. Laø söï hieän dieän baát thöôøng cuûa khí trong khoang maøng phoåi. TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI
 16. 16. Tö theá ñöùng Vuøng traøn khí bieåu hieän baèng vuøng saùng Khoâng thaáy caùc boùng môø maïch maùu Naèm ngoaøi ngoaøi laù taïng (bao quanh nhu moâ phoåi xeïp) TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI
 17. 17. phoåi bò eùp voøm hoaønh bò eùp deït roäng khoaûng lieân söôøn trung thaát vaø tim bò ñaåy sang phía ñoái dieän. TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI COÙ AÙP LÖÏC
 18. 18. TRAØN KHÍ KEØM TRAØN DÒCH MAØNG PHOÅI hình möùc dòch-khí
 19. 19. Daáu möùc ngang cuûa Joseù Reùmy Ño kích thöôùc cuûa möïc ngang treân hai theá chuïp thaúng vaø nghieâng. Thay ñoåi -> toån thöông maøng phoåi. Khoâng thay ñoåi->toån thöông phoåi. PHAÂN BIEÄT TRAØN KHÍ KEØM TRAØN DÒCH MAØNG PHOÅI VAØ AÙP-XE PHOÅI
 20. 20. U MAØNG PHOÅI
 21. 21. U MAØNG PHOÅI
 22. 22. ÑOÙNG VOÂI MAØNG PHOÅI
 23. 23. Hoäi chöùng pheá nang bao goàm caùc daáu hieäu bieåu thò söï hieän dieän cuûa dòch, teá baøo laønh hay aùc tính baát thöôøng trong pheá nang. HOÄI CHÖÙNG PHEÁ NANG
 24. 24. Bôø khoâng roõø Coù tính hôïp löu Coù tính heä thoáng Hình aûnh khí pheá quaûn ñoà vaø khí pheá nang ñoà Hình caùnh böôùm hay gaëp trong phuø phoåi caáp Tieán trieån nhanh vaø sôùm Ñöôøng kính noát pheá nang # 0.50.6 cm. HOÄI CHÖÙNG PHEÁ NANG
 25. 25. Hoäi chöùng moâ keû bao goàm caùc daáu hieäu X quang bieåu thò hieän dieän cuûa dòch hay teá baøo baát thöôøng ôû khoaûng keû nhu moâ phoåi. HOÄI CHÖÙNG MOÂ KEÛ
 26. 26. Bôø toån thöông roõ Khoâng coù tính hôïp löu vaø tính heä thoáng Khoâng coù hình aûnh khí noäi pheá quaûn Tieán trieån thöôøng chaäm. HOÄI CHÖÙNG MOÂ KEÛ
 27. 27. -Ñöôøng: Kerley A,B,C. -Boùng môø daïng kính môø (ground glass opacity) daïng noát: noát nhoû ( 13mm), noát lôùn (>3mm) daïng löôùi, daïng noát- löôùi, daïng toå ong HOÄI CHÖÙNG MOÂ KEÛ
 28. 28. Hoäi chöùng pheá quaûn bao goàm caùc daáu hieäu X quang, bieåu thò toån thöông tröïc tieáp hay giaùn tieáp cuûa pheá quaûn: daøy thaønh, daõn pheá quaûn hay taét ngheûn pheá quaûn. HOÄI CHÖÙNG PHEÁ QUAÛN
 29. 29. DAØY PHEÁ QUAÛN
 30. 30. DAÕN PHEÁ QUAÛN
 31. 31. Taéc pheá quaûn hoaøn toaøn (Xeïp phoåi) Daáu tröïc tieáp Taêng ñaäm ñoä nhu moâ phoåi xeïp, giaûm theå tích vuøng phoåi xeïp, caùc maïch maùu vuøng naøy bò kheùp laïi. Daáu giaùn tieáp Loài raõnh lieân thuøy veà vuøng xeïp (do phoåi xeïp keùo raõnh veà phía toån thöông) Taêng thoâng khí buø tröø Roán phoåi, trung thaát, voøm hoaønh bò keùo veà phía toån thöông, Khoaûng lieân söôøn bò heïp.
 32. 32. Taéc pheá quaûn khoâng hoaøn toaøn Daáu tröïc tieáp Taêng theå tích vuøng beänh lyù keøm theo hình aûnh taêng saùng Daáu giaùn tieáp Loài raõnh lieân thuøy veà phiaù laønh, leäch trung thaát veà beân laønh khi thôû ra; voøm hoaønh thaáp, deït; roäng khoaûng lieân söôøn. Caùc daáu hieäu naøy roõ hôn treân phim thì thôû ra.
 33. 33. XEÏP PHOÅI DAÏNG ÑÖÔØNG
 34. 34. XEÏP PHOÅI DAÏNG ÑÖÔØNG
 35. 35. Hoäi chöùng maïch maùu bao goàm caùc daáu hieäu X quang bieåu thò caùc thay ñoåi khaåu kính, soá löôïng cuõng nhö tình traïng maïch maùu phoåi. HOÄI CHÖÙNG MAÏCH MAÙU
 36. 36. Qui luaät 1/3 Hieän töôïng taùi phaân boá Phaân boá vaø taùi phaân boá tuaàn hoaøn phoåi
 37. 37. Daáu hieäu ‘oáng nhoøm’
 38. 38. Taêng khaåu kính maïch maùu lan toûa Taêng khaåu kính maïch maùu khu truù Taêng khaåu kính maïch maùu trung taâm vaø giaûm khaåu kính maïch maùu ngoaïi bieân Giaûm khaåu kính maïch maùu khu truù hay lan toaû Thay ñoåi khaåu kính maïch maùu phoåi
 39. 39. Hoäi chöùng nhu moâ bao goàm caùc daáu hieäu X quang bieåu thò caùc toån thöông coù nguoàn goác töø nhu moâ phoåi. HOÄI CHÖÙNG NHU MOÂ PHOÅI
 40. 40. Bao quanh toaøn boä bôûi phoåi Neáu ôû ngoaïi vi phoåi seõ taïo vôùi thaønh ngöïc goùc tuø Neáu laø hình aûnh quaù saùng lan toaû hay khu truù thöôøng keøm theo thay ñoåi soá löôïng hoaëc khaåu kính maïch maùu . HOÄI CHÖÙNG NHU MOÂ PHOÅI
 41. 41. Boùng môø troøn ñôn ñoäc Hình nhieàu boùng môø Hình hang Hình boùng saùng Taêng saùng lan toûa hay khu truù Ñoùng voâi HOÄI CHÖÙNG NHU MOÂ PHOÅI
 42. 42. Hoäi chöùng trung thaát bao goàm caùc daáu hieäu X quang bieåu hieän söï hieän dieän cuûa khí, dòch hoaëc caùc caáu truùc baát thöôøng ôû trung thaát. HOÄI CHÖÙNG TRUNG THAÁT
 43. 43. Xaùc ñònh toån thöông trung thaát caàn tìm caùc daáu hieäu ñeø ñaåy caùc ñöôøng trung thaát, caùc cô quan trung thaát, hoaëc söï bieán daïng caùc ñöôøng hay bôø trung thaát HOÄI CHÖÙNG TRUNG THAÁT
 44. 44. Sô ñoà caùc ñöôøng trung thaát 1,2 : Ñöôøng trung thaát sau vaø tröôùc 3: Ñöôøng caïnh tónh maïch ñôn (Azygos) 4,5 : Tónh maïch caùnh tay ñaàu 6: Ñöôøng caïnh ñoäng maïch chuû xuoáng 7: Ñöôøng caïnh coät soáng 8: Ñöôøng caïnh thöïc quaûn 9: Ñöôøng tónh maïch chuû döôùi
 45. 45. Phaân chia trung thaát
 46. 46. Giôùi haïn ngoaøi roõ Giôùi haïn trong khoâng roõ Taïo vôùi ñöôøng tieáp tuyeán ngoaïi vi phoåi goùc nhoïn. Ñaëc ñieåm toån thöông trung thaát
 47. 47. Daáu hieäu boùng môø (Silhouette)
 48. 48. Daáu hieäu coå-ngöïc
 49. 49. Daáu hieäu ngöïc -buïng
 50. 50. Daáu hieäu ngöïc -buïng
 51. 51. Daáu hieäu che phuû roán phoåi
 52. 52. Caùc khoái choùan choå trung thaát Trung thaát tröôùc Trung thaát giöõa Trung thaát sau Tuyeán giaùp Haïch U nguoàn goác thaàn kinh Tuyeán öùc Keùn pheá quaûn Thoaùt vò hoaønh Haïch Phình cung ÑMC Daõn thöïc quaûn U quaùi Daõn tónh maïch Phình ÑMC xuoáng Phình ÑMC leân
 53. 53. Traøn khí trung thaát
 54. 54. X quang phoåi laø khaûo saùt hình aûnh cô baûn, ñaàu tieân trong beänh lyù phoåi Coù giaù trò chaån ñoùan, theo doõi.. Keát hôïp caùc khaûo saùt khaùc vaø laâm saøng KEÁT LUAÄN
 55. 55. XIN CAÙM ÔN
 • mathishtam

  Sep. 3, 2021
 • MttG

  Aug. 11, 2021
 • TrungV83

  Apr. 15, 2021
 • AJKarlton

  Nov. 12, 2020
 • NguyenHa374

  Nov. 2, 2020
 • ChngTr

  Oct. 5, 2020
 • CngL162

  Oct. 4, 2020
 • HuTrn101

  Oct. 1, 2020
 • hdgodau

  Aug. 26, 2020
 • HungTran91

  Aug. 19, 2020
 • GiaPhm5

  Jul. 28, 2020
 • TrngzTrngz

  Jul. 13, 2020
 • jackdaniel80

  Jul. 3, 2020
 • TrnTuyt8

  Jun. 29, 2020
 • KhoiNguyenSafier

  Jun. 22, 2020
 • BoThchPhanTrn1

  Jun. 21, 2020
 • leduyn2

  May. 20, 2020
 • DinhAnh22

  Apr. 14, 2020
 • ThanhNganPham512

  Apr. 8, 2020
 • PhmL7

  Mar. 16, 2020

Học từ triệu chứng ra bệnh lý NCT (P) # 60mm

Vistos

Vistos totais

6.509

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

15

Ações

Baixados

280

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

62

×