Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022

Thomas Brand
Thomas BrandHead of Institutions, Client Director em Coinmotion
Oliko Terran tuho
kirjoitettu tähtiin?
Romahdusskenaariot, Anchor ja
UST-vakaavaluutan ”vakaus”
Yhteenveto ja ajatuksia SwissBorgin julkaisemasta raportista
Coinmotion Research
18. toukokuuta 2022
Terran romahduksen makrotaustat
Thomas Brand | www.coinmotion.com
2
• Globaalit epävarmuudet eivät ole olleet kovin suosiollisia riskillisille omaisuusluokille H1’22
aikana, vaan osakemarkkinat ovat ovat laskeneet viime vuoden huipuista noin 20 %, suurimpien
kryptovaluuttojen hinnat lähes puolittuneet ja pienempien kolikoiden ja tokeneiden hinnat
painuneet hyvin alas viime vuoden huipuista.
• Hyödykkeiden hinnat ovat kallistuneet merkittävästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24.
helmikuuta 2022.
• Korkeat inflaatioluvut ja tämän aiheuttama ostovoiman kutistuminen on saanut keskuspankit
ympäri maailmaa toimimaan rahapolitiikkaa kiristävällä suunnalla samaan aikaan, kun
Yhdysvaltain dollari on vahvistunut suhteessa muihin merkittäviin valuuttoihin.
• Dollarin vahvistuminen aiheuttaa monenlaista päänvaivaa, kun esimerkiksi dollareissa
hinnoiteltujen raaka-aineiden (öljy, kupari, alumiini jne.) tuonti kallistuu ja dollarimääräisten
velkojen hoitaminen vaikeutuu.
• Finanssikriisistä jatkunut kevyt rahapolitiikka on ollut myönteistä sekä osake- että
velkamarkkinoille.
• Sijoittajat ovat ehdollistuneet siihen, että Yhdysvaltain keskuspankki (maailman
rahajärjestelmän ainut täysvaltainen solmu) leikkaa korkoja ja kasvattaa tasettaan
pienimmänkin räsähdyksen kuuluessa.
• Keskuspankit ovat kuitenkin nyt ilmoittaneet – Yhdysvaltain Fed etunenässä – pyrkivänsä
normalisoimaan rahapolitiikkaansa muun muassa vähentämällä arvopaperiostoja ja
kiristämällä korkoruuvia.
• Makroympäristön nopea happaneminen oli viimeinen niitti LUNA-UST:in arkkuun
Globaalin rahoitusympäristön epävarmuudet ja kiristyvä rahapolitiikka S&P 500 –indeksi 2020–
10Y T vs. 10Y TIPS
Tärkeimmät osakeindeksit
vuoden alusta
Lähde: Yardeni Research
Terran UST-LUNA-kaksoistokenmallin romahdusskenaariot
Thomas Brand | www.coinmotion.com
3
• Sveitsiläinen kryptosijoittamiseen erikoistuneen SwissBorgin verkkosivuilta löytyy
DeFi-riskeihin erikoistuneen Matteo Bonaton huhtikuussa valmistelema analyysi,
jossa tarkastellaan Terra-ekosysteemin UST-LUNA-kaksoistokenmalliin liittyviä
riskejä.
• SwissBorgin raportissa tarkastellaan: (1) UST-LUNA:n romahdusskenaarioita,
(2) Anchor Protocoliin liittyviä riskejä, (3) UST:in dollaripariteetin murtumista,
(4) UST-LUNA-järjestelmän romahdusmallia ja (5) Terra-ekosysteemiin
kuuluvan Luna Foundation Guardin (LFG) ja BTC-reservien merkitystä UST:n
kannalta.
• UST on algoritminen vakaavaluutta ja LUNA on Terra-ketjun token.
• Terran käyttäjä voi milloin tahansa halutessaan (1) poltaa yhden dollarin
arvosta LUNA:aa uuden UST-yksikön tuottamiseksi tai (2) polttaa yhden UST-
yksikön tuottaakseen yhden Yhdysvaltain dollarin arvosta uutta LUNA:aaa
• LUNA:n avulla käyttäjät hallitsevat verkkoa, hallinnoivat sitä ja voivat ansaita
steikkaustuloja. LUNA ei itsessään ole UST:in varantovaluuttaa.
• UST-LUNA-kaksoistokenmallin vuoksi molempien elinvoimaisuus ja
käyttökelpoisuus ovat elimellisesti toisiinsa sidotut, eikä niitä voi erottaa toinen
toisistaan nykyisessä Terra-ketjussa.
LATAA RAPORTTI
Terran tuhoutumisen dynamiikka ja taustavaikuttimet
LUNA:n romahduskierre (death spiral – skenaario 1)
Thomas Brand | www.coinmotion.com
4
LUNA:n hinta laskee, jonka myötä UST:ia myydään ja LUNA:aa luodaan suuria määriä lisää
(1)
LUNA:n hinta
↓
(2)
Talletuspako
TerraUSD:stä
(3)
LUNA:aa
luodaan
lisää
(1) LUNA-tokenin markkinahinta laskee
laajemman markkinamyllerryksen
seurauksena.
(2) TerraUSD:n haltijat pelkäävät USD-pariteetin
rikkoutumista ja ryhtyvät myymään
TerraUSD:tä riskien vähentämiseksi. UST:in
hinta painuu alle yhden dollarin
vastaavuuden.
(3) TerraUSD-myyntiaallon seurauksena LUNA:aa
luodaan suuria määriä, jonka myötä kierrossa
olevan LUNA:n määrä kasvaa ja hinta laskee
edelleen.
Lähde: José Maria Macedo
LUNA:n romahduskierre (death spiral – skenaario 2)
Thomas Brand | www.coinmotion.com
5
TerraUSD:n tarjonta vähenee, joka johtaa sijoittajien luottamuksen rapautumiseen ja LUNA:n
luomiseen
(1)
TerraUSD:n
tarjonta ↓
(2)
Talletuspako
TerraUSD:stä
(3)
LUNA:aa
luodaan
lisää
(1) TerraUSD:n tarjonnan vähentymisen
seurauksena LUNA:aa luodaan lisää suuria
määriä, jonka myötä LUNA-tokeneiden
hintaan kohdistuu laskupainetta.
(2) Luottamus TerraUSD:ia kohtaan heikkenee
LUNA:n hinnan laskiessa riittävän alas, jonka
myötä käyttäjät haluavat lunastaa LUNA:nsa
TerraUSD:ksi.
(3) TerraUSD:n tarjonnan vähentymisen
seurauksena luodaan uutta LUNA:aa, jonka
myötä LUNA:n hintaan kohdistuu lisää
laskupainetta.
Lähde: José Maria Macedo
Anchor Protocolin aiheuttamat riskit
Thomas Brand | www.coinmotion.com
6
Anchor Protocol on Terra-ekosysteemin palvelu, joka tarjoaa käyttäjilleen korkeaa UST-korkotuloa
• SwissBorgin raportissa esitetään skenaario, jossa Terran otto- ja
antolainausprotokollassa Anchor Protocolissa toteutettujen
lainojen realisointivyöry johtaisi kierrossa olevan LUNA:n
markkina-arvon alittavan kierrossa olevan UST:in markkina-arvon.
• Tämä oli eksistentiaalinen uhka koko Terra-ekosysteemin
olemassaololle, joka piti kaikin keinoin välttää.
• Algoritminen markkinamoduuli toimii “oikein”, jos ja vain jos
kierrossa olevan LUNA:n markkina-arvo oli suurempi kuin
kierrossa olevan UST:n määrä.
• SwissBorgin mukaan jo yksin Achorissa tapahtuvat realisoinnit
voisivat käynnistää Terran romahduksen, jonka vaikutukset
voisivat olla kauaskantoiset.
• SwissBorgin esittämän arvion mukaan Achorin maksama UST-
talletuskorko ei ole kestävällä pohjalla, mutta pyrkimykset alentaa
talletuskorkoa voisivat vaikuttaa käyttäjämääriin.
• Käyttäjämäärien väheneminen (UST-exit) voisi johtaa LUNA:aan
kohdistuvaan hintapaineeseen ja irrottaa UST:in
dollaripariteetista
• Yhdessä vaiheessa Anchorissa oli yli puolet UST:in markkina-arvosta,
joka korostaa sen systeemistä merkitystä Terra-ekosysteemille.
TerraUSD:in markkina-arvo
LUNA:n markkina-arvo
Lähde: Messari
Lähde: Messari
Terran luottoriskimalli
Thomas Brand | www.coinmotion.com
7
Anchor Protocol on Terra-ekosysteemin palvelu, joka tarjosi käyttäjilleen korkeaa UST-korkotuloa
• SwissBorg esittää raportissaan Mertonin mallin, jonka avulla tarkastellaan kohdeyrityksen
(Terra) maksukyvyttömyyttä perustuen yrityksen varallisuuteen (engl. asset value).
• Kyse on luottoriskimallista: maksukyvyttömyys on tilanne, jossa Terran omaisuuden
arvo (= markkina-arvo) alittaa vieraan pääoman arvon sen erääntyessä
maksettavaksi.
• Malli perustuu Robert C. Mertonin (1974) tutkimukseen, jossa kohdeyrityksen varat
jakautuvat osakkeenomistajien (= LUNA) ja velkojien (= TerraUSD) kesken
• Terra mallinnetaan taseperusteisesti: velkojilla (TerraUSD:n haltijat) on oikeus LUNA-muotoisiin
varoihin dollaripariteetissa, ts. LUNA:n määrä vähenee, lunasta 1 USD:n arvosta UST:ia
• Dollaripariteetin murtumisen oletukset: LUNA:n markkina-arvo kuvastaa Terran
varallisuutta (A), UST:in markkina-arvo Terran LUNA-määräistä velkaa UST:in haltijoille (L)
ja UST:in dollaripariteetti rikkoutuu ainakin väliaikaisesti jos ja kun millä tahansa
aikahorisontilla T toteutuu LUNAMarkCap < USTMarkCap
• SwissBorg laskee riskin UST:in dollaripariteetin murtumiselle.
• Laskelmien mukaan riski vaihtelee , mutta toukokuussa 2021 tilanne vaikutti pahalta:
UST:in markkina-arvo ylitti hetkellisesti LUNA:n markkina-arvon, mutta tilanne
palautui painaen konkurssiriskiä alemmas (LUNA:n hinnan noustessa).
• Konkurssiriski tasautui vuoden 2022 kuluessa noin 60 prosenttiin, koska LUNA on
lunastettavana markkinahintaisena eränä hinnaltaan volatiili ja TerraUSD:n piti olla
vakaa dollarin pariteetissa.
Lähde: SwissBorg, Tomasz Zieliński
Riski pariteetin murtumiselle
(tulevaisuuteen suuntautuva, 1 v)
Mertonin malli
Lähde: SwissBorg
SwissBorgin näkemys Terran riskeistä huhtikuussa 2022
Thomas Brand | www.coinmotion.com
8
Terrassa on UST/LUNA-kaksoissidoksen myötä piilevää epävakautta, jota ei kyetä poistamaan
• SwissBorgin raportti korostaa sitä, että LUNA:n ja TerraUSD:in (UST) elinvoima, kasvu ja
tulevaisuus liittyvät elimellisesti toisiinsa.
• Markkinaodotukset LUNA:n markkina-arvon sulamisesta lähelle UST:in olisivat kaiken kaikkiaan
hyvin kohtalokkaita molemmille.
• SwissBorg suositteli raportissaan seuraavia toimia:
1. Tarkkaile LUNA:n ja UST:in markkina-arvoa
2. Seuraa Anchor Protocoliin lukittua arvoa (engl. Total Value Locked – TVL)
3. Valvo LUNA:n markkinalikviditeettiä ja markkinatakaustoimintaa
4. Kiinnitä huomiota Terra-ekosysteemin vakaavaluuttojen kysyntää
• Terraan kytköksissä olleen Luna Foundation Guardin suurten BTC-omistusten tarkoituksena oli
turvata ekosysteemin toiminta, ts. UST-lunastukset toimivat, kun BTC-suojalla voidaan vähentää
LUNA:n hintapaineita.
• LFG:n suuret BTC-omistukset saattoivat tosiasiassa vauhdittaa Terran tuhoa (ks. viereinen
kuvio).
• SwissBorgin riskianalyysi osoittautui paikkansapitäväksi, kun LUNA:n hinta on romahtanut 100 %,
UST on kuollut, Anchor Protocol on polvillaan ja Terra-ekosysteemi koki maailmanpalon
luottamuksen kadottua.
• Bitcoin- ja kryptomarkkinoilla viime viikkoina koettu verilöyly todennäköisesti vahvisti Terran
täydellistä romahdusta, mutta romahduksen nopeus ja voimakkuus yllättivät.
UST >< TERRA -kaksonen
Lähde: José Maria Macedo
Eksogeeninen turva-
ankkuri ei riittänyt
Tärkeää tietoa
Tämä Coinmotion Researchin laatima raportti (”materiaali”) keskittyy kryptovaluuttoihin, digitaalisiin
varallisuuseriin, avoimiin lohkoketjuihin, rahoitusmarkkinoihin ja/tai finanssiteknologiaan.
Materiaali on laadittu yleisluontoiseksi tiedoksi ja informaatiomateriaaliksi omaan käyttöön niille henkilöille,
jotka ovat kiinnostuneita edellä mainituista aihealueista. Historialliset tuotot eivät ole tae tulevasta ja yksittäisen
sijoituskohteen hinta voi vaihdella suuresti eri tilanteissa.
Materiaalia ei ole tarkoitettu sijoitussuositukseksi, -neuvonnaksi tai –tutkimukseksi, eikä sitä tule ymmärtää
sellaiseksi.
Tavoitteena on antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, mutta Coinmotion ei takaa materiaalissa olevien
tietojen täydellisyyttä, soveltuvuutta, täsmällisyyttä, käyttökelpoisuutta tai virheettömyyttä. Materiaaliin
kootuissa tiedoissa saattaa ilmetä jatkuvia muutoksia.
Materiaalissa esitetyt tiedot ja arviot voivat muuttua nopeasti, eikä Coinmotion sitoudu päivittämään muutoksia
materiaaliin.
Materiaalissa esitetyt kannanotot, näkemykset, kuviot/kaaviot, arviot ja ennusteet on ymmärrettävä niiden
esittäneiden mielipiteiksi, eikä niitä voi pitää minkäänlaisena kehotuksena toimeen tai päätökseen. Materiaalin
sisältö ei välttämättä vastaa Coinmotionin kulloisiakin näkemyksiä.
Coinmotion Research tai Coinmotion eivät ole vastuussa mistään menetyksistä, vahingoista tai kuluista liittyen
tämän materiaalin käyttöön tai materiaalissa olevaan tai siitä mahdollisesti puuttuvaan informaatioon liittyen.
Don’t trust. Verify.
Kirjoittaja(t)/Analyytikko(tiimi)
Thomas Brand
Palaute ja yhteydenotot
institutions@coinmotion.com
Coinmotion Oy
Kauppakatu 39
40100 Jyväskylä
Y-tunnus 2469683-1
1 de 9

Recomendados

Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko por
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkkoBitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkkoThomas Brand
3 visualizações1 slide
Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm... por
Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm...Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm...
Energia, sähköistäminen ja Bitcoin: Tiekartta kohti hajautetumpaa ja kestäväm...Thomas Brand
19 visualizações41 slides
Bitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevasta por
Bitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevastaBitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevasta
Bitcoinlouhinta Suomessa – Nykytilan analyysi ja arvio tulevastaThomas Brand
6 visualizações1 slide
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko por
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkkoBitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkko
Bitcoin-lunttilappu: Maailman ensimmäinen julkinen ja avoin arvonsiirtoverkkoThomas Brand
4 visualizações1 slide
Bitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänä por
Bitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänäBitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänä
Bitcoinin Schrödingerin malli: Bitcoinin arvon määrittely arvon säilyttäjänäThomas Brand
22 visualizações17 slides
Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi... por
Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi...Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi...
Bitcoin energiateollisuuden muutosvoimana: Miksi ja miten bitcoinlouhinta voi...Thomas Brand
181 visualizações37 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Thomas Brand

Verkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiota por
Verkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiotaVerkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiota
Verkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiotaThomas Brand
70 visualizações15 slides
Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW) por
Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)
Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)Thomas Brand
19 visualizações23 slides
Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022) por
Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022)Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022)
Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022)Thomas Brand
14 visualizações13 slides
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 21/2022) por
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 21/2022)Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 21/2022)
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 21/2022)Thomas Brand
22 visualizações11 slides
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 20/2022) por
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 20/2022)Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 20/2022)
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 20/2022)Thomas Brand
59 visualizações10 slides
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 19/... por
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 19/...Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 19/...
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 19/...Thomas Brand
53 visualizações12 slides

Mais de Thomas Brand(16)

Verkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiota por Thomas Brand
Verkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiotaVerkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiota
Verkostovaikutukset osana lohkoketjupohjaisten omaisuuserien valuaatiota
Thomas Brand70 visualizações
Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW) por Thomas Brand
Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)
Ethereumin sulautuminen ja mahdollinen ehdoton työntodistehaarauma (ETHW)
Thomas Brand19 visualizações
Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022) por Thomas Brand
Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022)Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022)
Coinmotion Research TA: The Great Reset (Vko 23/2022)
Thomas Brand14 visualizações
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 21/2022) por Thomas Brand
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 21/2022)Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 21/2022)
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 21/2022)
Thomas Brand22 visualizações
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 20/2022) por Thomas Brand
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 20/2022)Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 20/2022)
Coinmotion Research TA: Fokuksessa karhumarkkinan hintaprojektiot (Vko 20/2022)
Thomas Brand59 visualizações
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 19/... por Thomas Brand
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 19/...Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 19/...
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 19/...
Thomas Brand53 visualizações
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 17/... por Thomas Brand
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 17/...Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 17/...
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 17/...
Thomas Brand53 visualizações
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (Tapahtumat ennen sulautumista) por Thomas Brand
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (Tapahtumat ennen sulautumista)Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (Tapahtumat ennen sulautumista)
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (Tapahtumat ennen sulautumista)
Thomas Brand219 visualizações
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 10/... por Thomas Brand
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 10/...Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 10/...
Coinmotion Research TA: Lohkoketjudata ennakoi kasvavaa kiinnostusta (Vko 10/...
Thomas Brand64 visualizações
Coinmotion Research TA: Helpotusralli ja musta joutsen (Vko 11/2022) por Thomas Brand
Coinmotion Research TA: Helpotusralli ja musta joutsen (Vko 11/2022)Coinmotion Research TA: Helpotusralli ja musta joutsen (Vko 11/2022)
Coinmotion Research TA: Helpotusralli ja musta joutsen (Vko 11/2022)
Thomas Brand50 visualizações
Coinmotion Research TA: Onnistuuko bitcoin murtamaan tärkeän vastustason? (Vk... por Thomas Brand
Coinmotion Research TA: Onnistuuko bitcoin murtamaan tärkeän vastustason? (Vk...Coinmotion Research TA: Onnistuuko bitcoin murtamaan tärkeän vastustason? (Vk...
Coinmotion Research TA: Onnistuuko bitcoin murtamaan tärkeän vastustason? (Vk...
Thomas Brand55 visualizações
Coinmotion Research TA: Luna Foundation Guard haastaa MicroStrategyn (Vko 13/... por Thomas Brand
Coinmotion Research TA: Luna Foundation Guard haastaa MicroStrategyn (Vko 13/...Coinmotion Research TA: Luna Foundation Guard haastaa MicroStrategyn (Vko 13/...
Coinmotion Research TA: Luna Foundation Guard haastaa MicroStrategyn (Vko 13/...
Thomas Brand14 visualizações
Coinmotion Research TA: Risk-off: Johtavatko karhut markkinaa? (Vko 16/2022) por Thomas Brand
Coinmotion Research TA: Risk-off: Johtavatko karhut markkinaa? (Vko 16/2022)Coinmotion Research TA: Risk-off: Johtavatko karhut markkinaa? (Vko 16/2022)
Coinmotion Research TA: Risk-off: Johtavatko karhut markkinaa? (Vko 16/2022)
Thomas Brand31 visualizações
Coinmotion Research: Ethereum hallitsee älysopimusmarkkinoita (Lyhyt muistio) por Thomas Brand
Coinmotion Research: Ethereum hallitsee älysopimusmarkkinoita (Lyhyt muistio)Coinmotion Research: Ethereum hallitsee älysopimusmarkkinoita (Lyhyt muistio)
Coinmotion Research: Ethereum hallitsee älysopimusmarkkinoita (Lyhyt muistio)
Thomas Brand14 visualizações
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (kokonaiskatsaus) por Thomas Brand
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (kokonaiskatsaus)Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (kokonaiskatsaus)
Coinmotion Research: Ethereum – The Merge (kokonaiskatsaus)
Thomas Brand154 visualizações
Coinmotion Research TA: Bitcoin tienhaarassa, volatiliteetti kasvussa (Vko 15... por Thomas Brand
Coinmotion Research TA: Bitcoin tienhaarassa, volatiliteetti kasvussa (Vko 15...Coinmotion Research TA: Bitcoin tienhaarassa, volatiliteetti kasvussa (Vko 15...
Coinmotion Research TA: Bitcoin tienhaarassa, volatiliteetti kasvussa (Vko 15...
Thomas Brand63 visualizações

Coinmotion - Muistio - Terra-LUNA-UST - 18052022

 • 1. Oliko Terran tuho kirjoitettu tähtiin? Romahdusskenaariot, Anchor ja UST-vakaavaluutan ”vakaus” Yhteenveto ja ajatuksia SwissBorgin julkaisemasta raportista Coinmotion Research 18. toukokuuta 2022
 • 2. Terran romahduksen makrotaustat Thomas Brand | www.coinmotion.com 2 • Globaalit epävarmuudet eivät ole olleet kovin suosiollisia riskillisille omaisuusluokille H1’22 aikana, vaan osakemarkkinat ovat ovat laskeneet viime vuoden huipuista noin 20 %, suurimpien kryptovaluuttojen hinnat lähes puolittuneet ja pienempien kolikoiden ja tokeneiden hinnat painuneet hyvin alas viime vuoden huipuista. • Hyödykkeiden hinnat ovat kallistuneet merkittävästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24. helmikuuta 2022. • Korkeat inflaatioluvut ja tämän aiheuttama ostovoiman kutistuminen on saanut keskuspankit ympäri maailmaa toimimaan rahapolitiikkaa kiristävällä suunnalla samaan aikaan, kun Yhdysvaltain dollari on vahvistunut suhteessa muihin merkittäviin valuuttoihin. • Dollarin vahvistuminen aiheuttaa monenlaista päänvaivaa, kun esimerkiksi dollareissa hinnoiteltujen raaka-aineiden (öljy, kupari, alumiini jne.) tuonti kallistuu ja dollarimääräisten velkojen hoitaminen vaikeutuu. • Finanssikriisistä jatkunut kevyt rahapolitiikka on ollut myönteistä sekä osake- että velkamarkkinoille. • Sijoittajat ovat ehdollistuneet siihen, että Yhdysvaltain keskuspankki (maailman rahajärjestelmän ainut täysvaltainen solmu) leikkaa korkoja ja kasvattaa tasettaan pienimmänkin räsähdyksen kuuluessa. • Keskuspankit ovat kuitenkin nyt ilmoittaneet – Yhdysvaltain Fed etunenässä – pyrkivänsä normalisoimaan rahapolitiikkaansa muun muassa vähentämällä arvopaperiostoja ja kiristämällä korkoruuvia. • Makroympäristön nopea happaneminen oli viimeinen niitti LUNA-UST:in arkkuun Globaalin rahoitusympäristön epävarmuudet ja kiristyvä rahapolitiikka S&P 500 –indeksi 2020– 10Y T vs. 10Y TIPS Tärkeimmät osakeindeksit vuoden alusta Lähde: Yardeni Research
 • 3. Terran UST-LUNA-kaksoistokenmallin romahdusskenaariot Thomas Brand | www.coinmotion.com 3 • Sveitsiläinen kryptosijoittamiseen erikoistuneen SwissBorgin verkkosivuilta löytyy DeFi-riskeihin erikoistuneen Matteo Bonaton huhtikuussa valmistelema analyysi, jossa tarkastellaan Terra-ekosysteemin UST-LUNA-kaksoistokenmalliin liittyviä riskejä. • SwissBorgin raportissa tarkastellaan: (1) UST-LUNA:n romahdusskenaarioita, (2) Anchor Protocoliin liittyviä riskejä, (3) UST:in dollaripariteetin murtumista, (4) UST-LUNA-järjestelmän romahdusmallia ja (5) Terra-ekosysteemiin kuuluvan Luna Foundation Guardin (LFG) ja BTC-reservien merkitystä UST:n kannalta. • UST on algoritminen vakaavaluutta ja LUNA on Terra-ketjun token. • Terran käyttäjä voi milloin tahansa halutessaan (1) poltaa yhden dollarin arvosta LUNA:aa uuden UST-yksikön tuottamiseksi tai (2) polttaa yhden UST- yksikön tuottaakseen yhden Yhdysvaltain dollarin arvosta uutta LUNA:aaa • LUNA:n avulla käyttäjät hallitsevat verkkoa, hallinnoivat sitä ja voivat ansaita steikkaustuloja. LUNA ei itsessään ole UST:in varantovaluuttaa. • UST-LUNA-kaksoistokenmallin vuoksi molempien elinvoimaisuus ja käyttökelpoisuus ovat elimellisesti toisiinsa sidotut, eikä niitä voi erottaa toinen toisistaan nykyisessä Terra-ketjussa. LATAA RAPORTTI Terran tuhoutumisen dynamiikka ja taustavaikuttimet
 • 4. LUNA:n romahduskierre (death spiral – skenaario 1) Thomas Brand | www.coinmotion.com 4 LUNA:n hinta laskee, jonka myötä UST:ia myydään ja LUNA:aa luodaan suuria määriä lisää (1) LUNA:n hinta ↓ (2) Talletuspako TerraUSD:stä (3) LUNA:aa luodaan lisää (1) LUNA-tokenin markkinahinta laskee laajemman markkinamyllerryksen seurauksena. (2) TerraUSD:n haltijat pelkäävät USD-pariteetin rikkoutumista ja ryhtyvät myymään TerraUSD:tä riskien vähentämiseksi. UST:in hinta painuu alle yhden dollarin vastaavuuden. (3) TerraUSD-myyntiaallon seurauksena LUNA:aa luodaan suuria määriä, jonka myötä kierrossa olevan LUNA:n määrä kasvaa ja hinta laskee edelleen. Lähde: José Maria Macedo
 • 5. LUNA:n romahduskierre (death spiral – skenaario 2) Thomas Brand | www.coinmotion.com 5 TerraUSD:n tarjonta vähenee, joka johtaa sijoittajien luottamuksen rapautumiseen ja LUNA:n luomiseen (1) TerraUSD:n tarjonta ↓ (2) Talletuspako TerraUSD:stä (3) LUNA:aa luodaan lisää (1) TerraUSD:n tarjonnan vähentymisen seurauksena LUNA:aa luodaan lisää suuria määriä, jonka myötä LUNA-tokeneiden hintaan kohdistuu laskupainetta. (2) Luottamus TerraUSD:ia kohtaan heikkenee LUNA:n hinnan laskiessa riittävän alas, jonka myötä käyttäjät haluavat lunastaa LUNA:nsa TerraUSD:ksi. (3) TerraUSD:n tarjonnan vähentymisen seurauksena luodaan uutta LUNA:aa, jonka myötä LUNA:n hintaan kohdistuu lisää laskupainetta. Lähde: José Maria Macedo
 • 6. Anchor Protocolin aiheuttamat riskit Thomas Brand | www.coinmotion.com 6 Anchor Protocol on Terra-ekosysteemin palvelu, joka tarjoaa käyttäjilleen korkeaa UST-korkotuloa • SwissBorgin raportissa esitetään skenaario, jossa Terran otto- ja antolainausprotokollassa Anchor Protocolissa toteutettujen lainojen realisointivyöry johtaisi kierrossa olevan LUNA:n markkina-arvon alittavan kierrossa olevan UST:in markkina-arvon. • Tämä oli eksistentiaalinen uhka koko Terra-ekosysteemin olemassaololle, joka piti kaikin keinoin välttää. • Algoritminen markkinamoduuli toimii “oikein”, jos ja vain jos kierrossa olevan LUNA:n markkina-arvo oli suurempi kuin kierrossa olevan UST:n määrä. • SwissBorgin mukaan jo yksin Achorissa tapahtuvat realisoinnit voisivat käynnistää Terran romahduksen, jonka vaikutukset voisivat olla kauaskantoiset. • SwissBorgin esittämän arvion mukaan Achorin maksama UST- talletuskorko ei ole kestävällä pohjalla, mutta pyrkimykset alentaa talletuskorkoa voisivat vaikuttaa käyttäjämääriin. • Käyttäjämäärien väheneminen (UST-exit) voisi johtaa LUNA:aan kohdistuvaan hintapaineeseen ja irrottaa UST:in dollaripariteetista • Yhdessä vaiheessa Anchorissa oli yli puolet UST:in markkina-arvosta, joka korostaa sen systeemistä merkitystä Terra-ekosysteemille. TerraUSD:in markkina-arvo LUNA:n markkina-arvo Lähde: Messari Lähde: Messari
 • 7. Terran luottoriskimalli Thomas Brand | www.coinmotion.com 7 Anchor Protocol on Terra-ekosysteemin palvelu, joka tarjosi käyttäjilleen korkeaa UST-korkotuloa • SwissBorg esittää raportissaan Mertonin mallin, jonka avulla tarkastellaan kohdeyrityksen (Terra) maksukyvyttömyyttä perustuen yrityksen varallisuuteen (engl. asset value). • Kyse on luottoriskimallista: maksukyvyttömyys on tilanne, jossa Terran omaisuuden arvo (= markkina-arvo) alittaa vieraan pääoman arvon sen erääntyessä maksettavaksi. • Malli perustuu Robert C. Mertonin (1974) tutkimukseen, jossa kohdeyrityksen varat jakautuvat osakkeenomistajien (= LUNA) ja velkojien (= TerraUSD) kesken • Terra mallinnetaan taseperusteisesti: velkojilla (TerraUSD:n haltijat) on oikeus LUNA-muotoisiin varoihin dollaripariteetissa, ts. LUNA:n määrä vähenee, lunasta 1 USD:n arvosta UST:ia • Dollaripariteetin murtumisen oletukset: LUNA:n markkina-arvo kuvastaa Terran varallisuutta (A), UST:in markkina-arvo Terran LUNA-määräistä velkaa UST:in haltijoille (L) ja UST:in dollaripariteetti rikkoutuu ainakin väliaikaisesti jos ja kun millä tahansa aikahorisontilla T toteutuu LUNAMarkCap < USTMarkCap • SwissBorg laskee riskin UST:in dollaripariteetin murtumiselle. • Laskelmien mukaan riski vaihtelee , mutta toukokuussa 2021 tilanne vaikutti pahalta: UST:in markkina-arvo ylitti hetkellisesti LUNA:n markkina-arvon, mutta tilanne palautui painaen konkurssiriskiä alemmas (LUNA:n hinnan noustessa). • Konkurssiriski tasautui vuoden 2022 kuluessa noin 60 prosenttiin, koska LUNA on lunastettavana markkinahintaisena eränä hinnaltaan volatiili ja TerraUSD:n piti olla vakaa dollarin pariteetissa. Lähde: SwissBorg, Tomasz Zieliński Riski pariteetin murtumiselle (tulevaisuuteen suuntautuva, 1 v) Mertonin malli Lähde: SwissBorg
 • 8. SwissBorgin näkemys Terran riskeistä huhtikuussa 2022 Thomas Brand | www.coinmotion.com 8 Terrassa on UST/LUNA-kaksoissidoksen myötä piilevää epävakautta, jota ei kyetä poistamaan • SwissBorgin raportti korostaa sitä, että LUNA:n ja TerraUSD:in (UST) elinvoima, kasvu ja tulevaisuus liittyvät elimellisesti toisiinsa. • Markkinaodotukset LUNA:n markkina-arvon sulamisesta lähelle UST:in olisivat kaiken kaikkiaan hyvin kohtalokkaita molemmille. • SwissBorg suositteli raportissaan seuraavia toimia: 1. Tarkkaile LUNA:n ja UST:in markkina-arvoa 2. Seuraa Anchor Protocoliin lukittua arvoa (engl. Total Value Locked – TVL) 3. Valvo LUNA:n markkinalikviditeettiä ja markkinatakaustoimintaa 4. Kiinnitä huomiota Terra-ekosysteemin vakaavaluuttojen kysyntää • Terraan kytköksissä olleen Luna Foundation Guardin suurten BTC-omistusten tarkoituksena oli turvata ekosysteemin toiminta, ts. UST-lunastukset toimivat, kun BTC-suojalla voidaan vähentää LUNA:n hintapaineita. • LFG:n suuret BTC-omistukset saattoivat tosiasiassa vauhdittaa Terran tuhoa (ks. viereinen kuvio). • SwissBorgin riskianalyysi osoittautui paikkansapitäväksi, kun LUNA:n hinta on romahtanut 100 %, UST on kuollut, Anchor Protocol on polvillaan ja Terra-ekosysteemi koki maailmanpalon luottamuksen kadottua. • Bitcoin- ja kryptomarkkinoilla viime viikkoina koettu verilöyly todennäköisesti vahvisti Terran täydellistä romahdusta, mutta romahduksen nopeus ja voimakkuus yllättivät. UST >< TERRA -kaksonen Lähde: José Maria Macedo Eksogeeninen turva- ankkuri ei riittänyt
 • 9. Tärkeää tietoa Tämä Coinmotion Researchin laatima raportti (”materiaali”) keskittyy kryptovaluuttoihin, digitaalisiin varallisuuseriin, avoimiin lohkoketjuihin, rahoitusmarkkinoihin ja/tai finanssiteknologiaan. Materiaali on laadittu yleisluontoiseksi tiedoksi ja informaatiomateriaaliksi omaan käyttöön niille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita edellä mainituista aihealueista. Historialliset tuotot eivät ole tae tulevasta ja yksittäisen sijoituskohteen hinta voi vaihdella suuresti eri tilanteissa. Materiaalia ei ole tarkoitettu sijoitussuositukseksi, -neuvonnaksi tai –tutkimukseksi, eikä sitä tule ymmärtää sellaiseksi. Tavoitteena on antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, mutta Coinmotion ei takaa materiaalissa olevien tietojen täydellisyyttä, soveltuvuutta, täsmällisyyttä, käyttökelpoisuutta tai virheettömyyttä. Materiaaliin kootuissa tiedoissa saattaa ilmetä jatkuvia muutoksia. Materiaalissa esitetyt tiedot ja arviot voivat muuttua nopeasti, eikä Coinmotion sitoudu päivittämään muutoksia materiaaliin. Materiaalissa esitetyt kannanotot, näkemykset, kuviot/kaaviot, arviot ja ennusteet on ymmärrettävä niiden esittäneiden mielipiteiksi, eikä niitä voi pitää minkäänlaisena kehotuksena toimeen tai päätökseen. Materiaalin sisältö ei välttämättä vastaa Coinmotionin kulloisiakin näkemyksiä. Coinmotion Research tai Coinmotion eivät ole vastuussa mistään menetyksistä, vahingoista tai kuluista liittyen tämän materiaalin käyttöön tai materiaalissa olevaan tai siitä mahdollisesti puuttuvaan informaatioon liittyen. Don’t trust. Verify. Kirjoittaja(t)/Analyytikko(tiimi) Thomas Brand Palaute ja yhteydenotot institutions@coinmotion.com Coinmotion Oy Kauppakatu 39 40100 Jyväskylä Y-tunnus 2469683-1