O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Ebook tự học CATIA từ A-Z - TS Nguyễn Hoài Sơn

Download ebook bản full miễn phí tại link : http://www.share99.net/2014/12/download-ebook-tu-hoc-catia-v5-tieng-viet-tu-a-z.html

 • Seja o primeiro a comentar

Ebook tự học CATIA từ A-Z - TS Nguyễn Hoài Sơn

 1. 1. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 1 Chöông 1: PART DESIGN I. Giôùi Thieäu Moâi Tröôøng Laøm Vieäc Caùch môû moät file part 1. Choïn File -> choïn new (hoaëc laø choïn bieåu töôïng treân maøn hình). Hoäp thoaïi xuaát hieän, cho pheùp baïn choïn nhöõng taøi lieäu maø baïn caàn. 2. Choïn Part trong danh saùch cuûa nhöõng lónh vöïc khaùc nhau vaø click OK Moâi tröôøng laøm vieäc cuûa part ñöôïc môû Hình 1.1 Moâi tröôøng laøm vieäc Part Design
 2. 2. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 2 Moâi tröôøng laøm vieäc vôùi Part ñöôïc phaân chia nhö sau Caây ñeå theå hieän caùc thao taùc maø ta ñaõ thöïc hieän Khu vöïc giaønh cho vieäc thieát keá Nhöõng nuùt leänh coù saün treân maøn hình duøng cho vieäc thieát keá Ta coù theå choïn leänh cho quaù trình thieát keá töø caùc menu CATIA seõ cung caáp cho ta 3 maët phaúng ñeå thieát keá. Thaät söï ñeå thieát keá moät khoái part hoaøn chænh thì ta phaûi baét ñaàu töø bieân daïng sketch. Taïo bieân saïng sketch ñöôïc thöïc hieän ôû moâi tröôøng sketcher . ñeå môû noù , ta chæ caàn choïn vaøo bieåu töôïng vaø choïn maët phaúng maø baïn caàn veõ bieân daïng sketch. Moâi tröôøng sketcher cung caáp cho ta haàu heát caùc coäng cuï cho pheùp ta coù theå thieát keá nhöõng bieân daïng maø ta caàn II. Caùc Leänh Cô Baûn Trong Döïng Hình (Sketch-Based Features) Moät khoái part ñöôïc thieát keá baèng caùch laø theâm vaät kieäu, loaïi boû bôùt vaät lieäu . trong phaàn naøy, chuùng ta seõ hoïc caùch ñeå thieát keá moät khoái part theo nhöõng chæ daãn beân döôùi. Taïo part: click vaøo bieåu töôïng pad, choïn bieân daïng ñeå döïng khoái vaø ñieàn nhöõng thoâng soá caàn thieát trong hoäp thoaïi. Taïo moät part maø ñöôïc giôùi haïn bôûi maët keá tieáp: Click bieåu töôïng, choïn bieân daïng caàn ñöôïc ñuøn, choïn vaøo muïc `Up to next' vaø ñieàn nhöõng thoâng soá caàn thieát trong hoäp thoaïi Taïo moät 'Up to Last' Pad: Click vaøo bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng caàn ñöôïc ñuøn, choïn muïc`Up to last' trong Option vaø ñieàn nhöõng thoâng soá caàn thieát trong hoäp thoaïi . Taïo moät 'Up to Plane' Pad: Click vaøo bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng maø ta caàn ñuøn , nhaäp vaøo nhöõng thoâng soá caàn thieát, choïn muïc `Up to plane' trong option cuûa hoäp thoaïi vaø choïn moät maët phaúng maø ta caàn Taïo moät 'Up to Surface' Pad: Click bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng maø ta caàn ñuøn, nhaäp vaøo nhöõng thoâng soá caàn thieát, choïn muïc Up to surface trong option trong hoäp thoaïi vaø choïn moät maët phaúng caàn thieát Taïo moät Multi-Pad: choïn vaøo bieåu töôïng , choïn bieân daïng caàn ñöôïc ñuøn vaø ñònh nghóa chieàu daøi Taïo moät Drafted Filleted Pad: Click bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng caàn ñöôïc ñuøn vaø nhaäp vaøo nhöõng thoâng soá caàn thieát trong hoäp thoaïi.
 3. 3. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 3 Taïo moät Pocket (laáy bôùt ñi phaàn vaät lieäu): Click bieåu töôïng, choïn bieân daïng vaø nhaäp vaøo nhöõng thoâng soá caàn thieát rong hoäp thoaïi Taïo moät Multi-Pocket: Click bieåu töôïng, choïn moät sketch treân khoái part vaø ñònh nghóa nhöõng thoâng soá cho töøng khu vöïc khaùc nhau Taïo moät Drafted Filleted Pocket: Click vaøo bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng treân khoái ñaõ döïng vaø nhaäp vaøo caùc thoâng soá caàn thieát trong hoäp thoaïi. Taïo moät Shaft: Click bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng caàn ñöôïc quay troøn quanh moät truïc vaø nhaäp vaøo giaù trò cuûa goùc maø ta caàn quay quanh. Taïo moät Groove (laáy bôùt moät phaàn vaät lieäu) Click vaøo bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng caàn ñöôïc quay troøn quanh moät truïc vaø nhaäp vaøo giaù trò cuûa moät goùc. Taïo moät Hole: Click bieåu töôïng naøy, choïn beà maët caàn ñöôïc taïo loã vaø nhaäp vaøo nhöõng thoâng soá caàn thieát trong hoäp thoaïi. Taïo moät Threaded Hole: Click bieåu töôïng naøy, choïn beà maët caàn ñöôïc taïo loã, ñònh nghóa bieân daïng cuûa loã, choïn Threaded, click Specifications vaø ñieàn ñaày nhöõng thoâng soá caàn thieát trong hoäp thoaïi . Taïo moät Rib: Click bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng maø caàn chaïy theo moät bieân daïng daãn höôùng cho tröôùc, choïn bieân daïng cho tröôùc vaø choïn caùc vò trí trong hoäp thoaïi. Taïo moät Slot: Click bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng maø caàn chaïy theo moät dieân daïng daãn höôùng, choïn ñöôøng daãn höôùng vaø choïn nhöõng vò trí khaùc nhau trong hoäp thoaïi Taïo moät Stiffener: Click bieåu töôïng naøy, choïn bieân daïng caàn ñöôïc ñuøn, vaø ñònh nghóa bieân daïng caàn ñuøn theo hai hoaëc 3 höôùng . Taïo moät Loft: Click bieåu töôïng naøy, choïn nhöõng bieân daïng , choïn bieân daïng daãn höôùng(taïo Part qua nhieàu maët sketcher vaø theo nhieàu ñöôøng daãn). laáy bôùt phaàn vaät lieäu baèng leänh loft: Click bieåu töôïng naøy, choïn nhöõng bieân daïng, choïn bieân daïng daãn höôùng,.
 4. 4. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 4 III.Höôùng Daãn Chi Tieát Söû Duïng Caùc Leänh a. Leänh PART Taïo moät part trong CATIA coù nghóa laø ñuøn moät bieân daïng cho tröôùc theo moät hoaëc hai höôùng. Baøi taäp naøy seõ chæ cho cho chuùng ta caùch döïng moät khoái part cô baûn döïa treân moät bieân daïng kín vôùi kích thöôùc ñöôïc theå hieän nhö hình veõ beân döôùi. 1. Ta choïn bieân daïng caàn ñöôïc ñuøn. Chuùng ta conø theå choïn bieân daïng sketch trong sketcher hoaëc laø döïng moät Sketch trong moâi tröôøng Part baèng caùch choïn moät trong 3 maët phaúng maø CATIA cung caáp saün ( ngoaøi tröø nhöõng ñöôøng thaúng). Hình 1.2 Bieân daïng trong Sketcher Neáu chuùng ta baét ñaàu döïng khoái maø khoâng coù bieân daïng cho tröôùc, chuùng ta chæ caàn click vaøo bieåu töôïng vaø choïn maët phaúng ñeå tieán haønh veõ Sketch. Theo maëc ñònh, neáu baïn ñuøn bieân daïng, Catia seõ ñuøn theo caùch bình thöôøng laø döïa treân maët phaúng maø ta xaây döïng bieân daïng Sketcher. Ñeå thaáy ñöôïc nhöõng thay ñoåi trong qua trình xöû lyù höôùng ñuøn ta click chuoät vaøo Pad not normal to sketch plane. Neáu chuùng ta ñuøn nhöõng bieân daïng hình hoïc maø ñöôïc taïo trong moâi tröôøng Generative Shape Design, chuùng ta choïn caàn choïn maëc ñònh veà höôùng ñuøn bôûi vì khoâng coù cheá ñoä maëc ñònh veà höôùng , 2. Choïn bieåu töôïng . Hoäp thoaïi duøng ñeå ñònh nghóa nhöõng thoâng soá seõ xuaát hieän ra, vaø chuùng ta coù theå xem khoái Part seõ ñöôïc taïo baèng caùch click vaøo Preview. Hình 1.3 Xem tröôùc Part ñöôïc taïo
 5. 5. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 5 Neáu chuùng ta thaáy khoâng haøi loøng vôùi bieân daïng cuûa mình, chuùng ta coù theå click vaøo oâ Selection vaø hieäu chænh laïi bieân daïng. CATIA luoân maëc ñònh saün ôû cheá ñoä Dimension trong quaù trình xaây döïng khoái part, tuy nhieân chuùng ta coù theå thay ñoåi ñònh nghóa naøy baèng nhöõng löïa choïn sau: Up to Next Up to Last Up to Plane Up to Surface Hình 1.4 Hoäp hoäi thoaïi Part Definition 3. Chuùng ta coù theå thay ñoåi gia trò chieàu daøi cuûa khoái part ôû löïa choïn length (nhaäp gia trò maø ta caàn xaây döïng). Hình 1.5 Xem tröôùc höôùng vaø Part ñöôïc döïng Neáu baïn muoán ñònh daïng laïi bieân daïng ta chæ caàn click vaøo bieåu töôïng Neáu chuùng ta muoán thay ñoåi veà höôùng ñuøn ta click chuoät vaøo nuùt leänh Reverse. 4. Click Mirrored ñeå ñuøn theo hai höôùng vaø moãi höôùng coù cuøng giaù trò chieàu daøi 5. Click Preview ñeå xem thöû khoái part maø ta muoán taïo
 6. 6. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 6 Hình 1.6 Xem tröôùc khoái Part ñöôïc taïo 6. Click OK. Ñeå keát thuùc leänh pad Hình 1.7 Khoái Part ñöôïc taïo Moät soá ghi chuù veà leänh pad Leänh pad cho pheùp ta xaây döïng khoái part döïa treân nhieàu bieân daïng khaùc nhau, nhöõng bieân daïng naøy khoâng ñöôïc giao nhau. Ví duï beân döôùi laø söï minh hoaï cho giaûi thích ôû beân treân. Khoái part ñöôïc xaây döïng döïa treân hai bieân daïng laø hình vuoâng bao ôû beân ngoaøi vaø moät hình troøn ôû beân trong. Hình 1.8 Part ñöôïc taïo thaønh töø 2 bieân daïng khoâng giao nhau
 7. 7. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 7 a.1. Söû Duïng 'Up to Next' Pads Baøi taäp naøy cho pheùp ta xaây döïng khoái part vôùi löïa choïn 'Up to Next' 1. Choïn bieân daïng caàn ñuøn, ví duï ta söû duïng bieân daïng laø hình troøn 2. Click chuoät vaøo icon . Hoäp thoaïi Pad Definition xuaát hieän vaø CATIA luoân maëc ñònh ôû cheá ñoä Dimension. 3. Click vaøo nuùt leänh Reverse Direction neáu chuùng ta muoán thay ñoåi höôùng ñuøn. Hình 1.9 Höôùng ñuøn töø bieân daïng 4. Trong löïa choïn Type ta choïn muïc 'Up to next'. Hình 1.20 Hoäp hoäi thoaïi Pad Definition
 8. 8. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 8 Ñeå söû duïng löïa choïn naøy ta caàn phaûi coù moät khoái Part cho tröôùc vaø moät beà maët treân khoái Part laø maët giôùi haïn cho khoái Part maø ta xaây döïng keá tieáp. CATIA cho pheùp chuùng ta xem tröôùc khoái part ñöôïc taïo. Hình 1.21 Xem tröôùc höôùng taïo Click vaøo Preview ñeå thaáy tröôùc khoái part maø mình taïo 5. Click OK. Khoái Part maø ta caàn xaây döïng ñaõ hoaøn thaønh Hình 1.22 Part ñöôïc taïo a.2. Söû duïng 'Up to Last' Pads Baøi taäp naøy höôùng daãn caùch söû duïng löïa choïn `Up to last' . 1. Choïn bieân daïng caàn ñöôïc ñuøn, ví duï bieân daïng coù daïng hình troøn Hình 1.23 Choïn bieân daïng ñuøn 2. Click vaøo Pad icon . Hoäp thoaïi Pad Definition xuaát hieän vaø luoân maëc ñònh ôû cheá ñoä Dimension
 9. 9. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 9 3. click chuoät vaøo nuùt leänh Reverse Direction neáu chuùng ta muoán thay ñoài höôùng ñuøn . 4. Trong löïa choïn Type ta choïn 'Up to last'. Hình 1.24 Hoäp hoäi thoaïi Pad Definition Choïn beà maët cuoái cuøng maø ta caàn ñuøn ñeán Hình 1.25 Xem tröôùc höôùng taïo click Preview ñeå xem tröôùc khoái maø ta ñaõ xaây döïng 5. Click OK. Leänh pad vöøa ñöôïc thöïc hieän xong. Thao taùc vöøa roài seõ ñöôïc löu laïi ôû specification tree beân goùc traùi maøn hình. Hình 1.26 Part ñöôïc taïo
 10. 10. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 10 a.3. Söû duïng 'Up to Plane' Pads Baøi taäp naøy höôùng daãn caùch suû duïng löïa choïn Up to plane 1. Choïn bieân daïng caàn ñöôïc ñuøn Hình 1.27 Choïn bieân daïng 2. Click vaøo Pad icon . Hoäp thoaïi Pad Definition xuaát hieän vaø CATIA luoân maëc ñònh ôû cheá ñoä dimension 3. Trong löïa choïn Type ta choïn muïc 'Up to plane'. Luùc naøy muïc Offset baét ñaàu hieän leân thay vì khoâng ñöôïc söû duïng nhö ôû maáy löïa choïn treân. Hình 1.28 Hoäp hoäi thoaïi Pad Definition
 11. 11. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 11 4. Choïn maët phaúng maø ta caàn ñuøn ñeán . Hình 1.29 Xem tröôùc höôùng taïo 5. click Preview ñeå xem tröôùc khoái part maø ta vöøa taïo 6. Click OK. The pad vöøa ñöôïc thöïc hieän. Thao taùc vöøa roài seõ ñöôïc löu laïi ôû specification tree ôû beân goùc traùi. Hình 1.30 Part ñöôïc taïo a.4. 'Up to Surface' Pads Baøi taäp naøy höôùgn daãn caùch söû duïng löïa choïn 'Up to surface' . 1 . Choïn bieân daïng maø ta caàn ñuøn. Hình 1.31 Choïn bieân daïng 2 . Click vaøo Pad icon Hoäp thoaïi Pad Definition xuaát hieän vaø CATIA luoân maëc ñònh ôû cheá ñoä Dimension. 3 . Trong muïc Type ta choïn muïc 'Up to surface'. Nhaäp vaøo caùc thoâng soá caàn thieát
 12. 12. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 12 Hình 1.32 Hoäp hoäi thoaïi 4 . Choïn beà maët caàn ñuøn ñeán, beà maët naøy phaûi vuoâng goùc vôùi höôùng ñuøn. Beà maët maø ta löïa choïn phaûi thuoäc khoái part cho tröôøc . Beà maët maø ta löïa choïn seõ laø beà maët giôùi haïn cho khoái Part maø muoán ta xaây döïng. Hình 1.33 Choïn beà maët giôùi haïn click Preview ñeå xem tröôùc khoái part maø ta vöøa xaây döïng. 6 . Click OK. The pad vöøa ñöôïc thöïc hieän. Thao taùc vöøa roài seõ ñöôïc löu laïi ôû specification tree ôû beân goùc traùi Hình 1.34 Part ñöôïc taïo thaønh
 13. 13. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 13 b. Leänh Multi-Pad Baøi taäp naøy höôùng daãn caùch söû duïng Multi Pad . Multi pad cho pheùp ta xaây xaây döïng khoái part phöùc taïp vôùi nhieàu bieân daïng khaùc nhau cuøng moät luùc. 1. Click vaøo Multi-Pad icon . 2. Choïn nhöõng bieân daïng maø ta caàn ñuøn . taát caû caùc bieân daïng phaûi kín vaø khoâng giao nhau.Hoäp thoaïi Multi-Pad Definition xuaát hieän vaø taát caû caùc bieân daïng maø ta löïa choïn ñeàu coù maøu xanh. Ñoái vôùi moãi ñoái töôïng maø ta muoán ñuøn ta coù theå nhaäp giaù trò ñuøn rieâng cho moãi ñoái töôïng ño. Hình 1.35 Choïn nhieàu bieân daïng cuøng moät luùc Muõi teân coù maøu ñoû xuaát hieän treân maøn hình seõ cho ta bieát höôùng ñuøn. Ñeå thay ñoåi höôùng ñuøn ta chæ caàn click vaøo muõi teân ñoù ñeå thay ñoåi höôùng ñuøn. Hoäp thoaïi Multi- Pad Definition seõ cho ta bieát caùc bieân daïng maø ta löïa choïn. Trong baøi taäp naø, coù 7 bieân daïng ñöôïc löïa choïn. Hình 1.36 Danh saùch caùc bieân daïng ñaõ choïn trong hoäp thoaïi MutiPad Definition
 14. 14. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 14 3. choïn Extrusion domain.1 trong hoäp thoaïi Extrusion domain.1 luùc naøy seõ coù maøu xanh 4. Ñònh nghóa giaù trò maø ta muoán ñuøn. 5. Laøm töông töï cho caùc bieân daïng keá tieáp. Moãi bieân daïng ta coù theå ñònh nghóa giaù trò ñuøn khaùc nhau khoâng nhaát thieát phaûi coù cuøng giaù trò. Ñoái vôùi nhöõng bieân daïng Sketch phöùc taïp, nuùt Preview seõ cho ta xem tröôùc Part ñöôïc taïo.. 6. Ñoái vôùi nhöõng choã maø ta caàn ñuøn coù cuøng chieàu saâu ta chæ caàn nhaán Ctrl vaø click vaøo caùc ñoái töôïng maø ta caàn (Extrusion domain.3, Extrusion domain.4, Extrusion domain.5, Extrusion domain.6 ) vaø sau ñoù nhaäp vaøo thoâng soá caàn thieát. Hình 1.37 Choïn nhieàu Extrusion domain Moãi giaù trò chieàu daøi cuûa ñoái töôïng naøo thì ñöôïc söû duïng cho chính ñoái töôïng ñoù. 7. Click vaøo nuùt More ñeå môû roäng hoäp thoaïi veà phía beân phaûi. Hình 1.38 Muti-Pad Definition môû roäng.
 15. 15. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 15 8. Trong muïc löïa choïn ôû baûng beân phaûi , chuùng ta coù theå ñònh nghóa giaù trò cho höôùng ngöôïc laïi. Ví duï, choïn Extrusion domain.1 vaø nhaäp 40mm trong muïc Length. 9. Click OK ñeå hoaøn thaønh leänh Multi-Pad. Leänh multi-pad (identified as Multi-Pad.xxx) ñöïoc löu lai ôû specification tree beân goùc traùi . Hình 1.40 Part ñöôïc taïo - Hieäu chænh Multi-Pad Theâm moät bieân daïng caàn Extrusion Ví duï 1: bieân daïng môùi ñöôïc veõ theâm bao beân ngoaøi nhöõng bieân daïng cho tröôùc 10. Double-click vaøo bieân daïng maø ta muoán theâm vaøo, bieân daïng theâm vaøo phaûi naèm beân ngoaøi bieân daïng maø ta vöøa choïn. Hình 1.41 Choïn bieân daïng 11. Thoâng tin baùo seõ xuaát hieän cho bieát bieân daïng ñaõ ñöôïc ñònh nghóa xong, ñoùng cuûa soå naøy laïi. 12. Double-click MultiPocket.1. cöûa soå Feature Definication Error seõ hieän ra. Hình 1.42 Feature Definication Error
 16. 16. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 16 13. Click OK ñoùng cuûa soå. Hoäp thoaïi Multi- Pocket Definition seõ xuaát hieän. Luùc naøy bieân daïng maø chuùng ta caàn theâm vaøo ñaõ hôïp leä. Ta tieán haønh ñònh nghóa giaù trò maø ta muoán ñuøn cho bieân daïng naøy Hình 1.43 Hoäp thoaïi Multi-Pocket Definition 14. Click OK ñeå hoaøn thaønh. Multi-pad baây giôø goàm coù 8 bieân daïng maø ta muoán ñuøn. Hình 1.44 : Part taïo thaønh Ví duï 2: Theâm moät bieân daïng maø bieân daïng naøy naèm trong caùc bieân daïng cho tröôùc vaø khoâng giao vôùi caùc bieân daïng cho tröôùc. 15. Double-click vaøo bieân daïng maø ta muoán theâm vaøo, bieân daïng theâm vaøo phaûi naèm beân trong bieân daïng maø ta vöøa choïn. Hình 1.45 : Choïn bieân daïng 16. Thoâng tin baùo xuaát hieän cho bieát bieân daïng ñaõ ñöôïc ñònh nghóa xong . ñoùng cuûa soå naøy laïi.
 17. 17. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 17 17. . Double-click MultiPad.1. loãi ñònh daïng bieân daïng seõ xuaát hieän cung caáp ñaày ñuû nhöõng loãi maø ta maéc phaûi Hình 1.46 : Hoäp caûnh baùo veà loãi 18. Click OK ñeå ñoùng cuûa soå. Hoäp thoaïi Multi- Pad Definition seõ xuaát hieän "Extrusion domain.2" khoâng hieån thò Ôû trong hoäp thoaïi, hai extrusion domains "Extrusion domain.9" vaø "Extrusion domain.10" môùi ñöôïc maëc dònh coù chieàu daøy baèng 0. Hình 1.47 Hoäp thoaïi Multi-Pad Definition 19. Choïn "Extrusion domain.9" ñònh nghóa gia trò chieàu daøi giaû söû ta ñònh nghóa laø 10 mm. 20. Choïn "Extrusion domain.10", bieân daïng coù daïng troøn, vaø ñònh nghóa laø 60 mm cho giaù trò chieàu daøi. 21. Click OK ñeå hoaøn thaønh. Multi-pad.baây giôø goàm coù 9 bieân daïng maø ta muoán ñuøn Hình 1.48 Part hoaøn chænh c. Leänh Pocket 1. Choïn bieân daïng caàn ñuøn
 18. 18. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 18 Chuùng ta coù theå söû duïng Sketch trong Sketcher hoaëc nhöõng ñoái töôïng ñöôïc tao trong moâi tröôøng Generative Shape Design (ngoaïi tröø nhöõng ñöôøng thaúng). Chuùng ta coù theå taïo nhöõng Pocket töø nhöõng Sketch khaùc nhau . nhöõng bieân daïng naøy phaûi khoâng giao nhau . Hình 1.49 Choïn bieân daïng 2. Click vaøo bieåu töôïng Pocket . Hoäp thoaïi Pocket Definition seõ hieån thò. Neáu ta tieán haønh taïo moät Pocket maø khoâng coù bieân daïng cho tröôùc, ta chæ caàn click vaøo bieåu töôïng ñeåû tieán haønh veõ bieân daïng maø ta caàn. Hình 1.50 Hoäp thoaïi Pocket Definition Chuùng ta co ùtheå ñònh nghóa cho Pocket baèng moät trong nhöõng caùch sau ñaây. up to next up to last up to plane up to surface 3. Ñeå ñònh nghóa chieàu saâu , ta ñieàn caùc thoâng soá trong Dimension thuoäc muïc Type, vaø nhaäp vaøo 30mm.
 19. 19. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 19 Neáu chuùng ta muoán hieäu chænh laïi bieân daïng ta chæ caàn click vaøo bieåu töôïng trong hoäp thoaïi Pocket Definition ñeå tieán haønh söõa laïi bieân daïng . CATIA cho pheùp ta coù theå xöû lyù Pocket vôùi nhieàu caùch khaùc nhau vaø chuùng ta coù theå thay ñoåi höôùng ñuøn baèng caùch click vaøo nuùt Direction. Neáu chuùng ta muoán ñuøn vôùi bieân daïng maø ñöôïc taïo trong moâi tröôøng Generative Shape Design, chuùng ta caàn phaûi ñònh nghóa moät höôùng ñuøn. click Preview ñeå xem thöû Pocket maø ta vöøa taïo. 4. Click OK ñeå hoaøn thaønh quaù trình taïo moät Pocket Sau khi thöïc hieân xong leänh naøy seõ ñöôïc löu lai ôû Specification Tree. Hình 1.51 Pocket ñöôïc taïo 5. Neáu ta muoán hieäu chænh laïi Pocket ta chæ caàn Double-click . luùc naøy ta coù theå hieäu chænh laïi bieân daïng hoaëc coù theå ñònh nghóa laïi caùc thoâng soá maø ta caàn laáy vaät lieâu. 6. Click vaøo Reverse ñeå thay ñoåi höôùng maø ta muoán laáy vaät lieäu ñi: Hình 1.52 Thay ñoåi höôùng taïo chi tieát. 7. Luùc naøy muõi teân seõ quay ngöôïc laïi vôùi höôùng ban ñaàu. 8. Click OK ñeå keát thuùc leänh. Luùc naøy ta seõ coù ñöôïc bieân daïng cuûa khoái Part sau khi laáy ñi phaàn vaät lieäu.
 20. 20. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 20 Hình 1.53 Pocket taïo thaønh Moät vaøi löu yù caàn thieát khí thöïc hieän leänh Pockets Neáu chuùng ta cheøn moät khoái Part vaøo vaø muoán taïo moät Pocket treân ñoái töôïng naøy, CATIA seõ taïo ra vaät lieäu coù maøu khaùc cho ta phaân bieät. Hình 1.54 Khi cheøn vaät lieäu khaùc vaøo Pocket Chuùng ta coù theå taïo nhieàu Pocket töø nhöõng bieân daïng khaùc nhau, nhöõng bieân daïng naøy phaûi khoâng giao vôùi nhau. Ví duï: beân döôùi cho ta thaáy ta taïo moät Pocket töø 8 bieân daïng khaùc nhau.
 21. 21. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 21 Hình 1.54 Taïo Pocket töø nhieàu bieân daïng . CATIA Version 5 Release 2, khi ta söû duïng löïa choïn 'up to next' thì maët maø bieân daïng caàn ñuøn ñeán phaûi laø maët vuoâng goùc vôùi höôùng maø ta muoán ñuøn. Ví duï beân döôùi seõ minh hoaï cho löïa choïn naøy: Preview Result Khi ta söû duïng CATIA Version 5 Release 3, khi ta söû duïng löïa choïn 'up to next ‘ thì ta coù theå thaáy söï khaùc bieät qua ví duï beân döôùi. Ôû phieân baûn naøy ta cuõng löïa choïn maët phaúng giôùi haïn gioáng nhö treân nhöng keát quaû sau khi ñuøn thì khaùc bieät hôn. Preview Result Hình 1.55 Söï khaùc nhau giöõa caùc phieân baûn
 22. 22. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 22 d. Söû duïng leänh Multi-Pocket Baøi taäp beân döôùi seõ höôùng daãn cho ta caùch thöïc hieän leänh Multi-Pocket. Leänh naøy cho pheùp ta thöïc hieän vieäc laáy vaät lieäu ôû choã khaùc nhau treân khoái Part vôùi nhieàu bieân daïng khaùc nhau. 1. Click vaøo bieåu töôïng Multi-Pocket . 2. Choïn nhöõng bieân daïng maø ta muoán ñuøn ( ôû ñaây ta choïn 4 bieân daïng ). Taát caû nhöõng bieân daïng naøy phaûi khoâng giao nhau, chuùng ñoäc laäp vôùi nhau. Hoäp thoaïi Multi-Pocket Definition xuaát hieän vaø nhöõng bieân daïng maø ta löïa choïn ñieàu coù maøu xanh. Hình 1.56 Choïn nhieàu bieân daïng cuøng moät luùc Muõi teân coù maøu ñoû seõ chæ höôùng maø ta caàn ñuøn. ta coù theå ñuøn theo höôùng ngöôïc laïi baèng caùch click vaøo nuùt leänh Reverse trong hoäp thoaïi. Hoäp thoaïi Multi-Pocket Definition hieån thò taát caû caùc khu vöïc maø ta ñaõ löïa choïn ñeà laáy ñi phaàn vaät lieäu.
 23. 23. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 23 Hình 1.57 Hoäp thoaïi Multi-Pocket Definition 3. Choïn Extrusion domain.1 trong hoäp thoaïi. Khi ta click chuoät vaøo Extrusion domain.1 . luùc naøy Extrusion domain.1 seõ coù maøu xanh da trôøi 4. Ta nhaäp caùc thoâng soá caàn thieát . ví duï: ñieàn vaøo 10 mm 5. Ta seõ laøm töông töï cho caùc ñoái töôïng khaùc trong hoäp thoaïi. 6. Ñoái vôùi nhöõng choã maø ta caàn ñuøn coù cuøng chieàu saâu ta chæ caàn nhaán Ctrl vaø click vaøo caùc ñoái töôïng maø ta caàn (Extrusion domain.3, Extrusion domain.4, Extrusion domain.5) vaø sau ñoù nhaäp vaøo thoâng soá caàn thieát. 7. Click vaøo nuùt More ñeå môû roäng hoäp thoaïi veà phía beân phaûi.
 24. 24. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 24 Hình 1.58 Hoäp thoaïi Multi-Pocket Definition môû roäng Trong Second Lim, chuùng ta xaùc ñònh gia trò chieàu daøi theo höôùng ngöôïc laïi vôùi ban ñaàu maø ta ñaõ ñònh nghóa tröôùc . 8. Click OK ñeå keát thuùc leänh . Khi keát thuùc leänh thì leänh maø ta vöøa thöïc hieän xong seõ ñöôïc löu laïi ôû Specification Tree oû phía goùc traùi cuûa maøn hình Hình 1.59 Part taïo thaønh
 25. 25. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 25 Hieäu chænh Multi-Pocket Theâm ñoái töôïng maø ta muoán ñuøn Xoaù ñoái töôïng maø ta ñaõ ñuøn Theâm ñoái töôïng muoán ñuøn Ví duï 1: bieân daïng môùi bao beân ngoaøi nhöõng bieân daïng cho tröôùc. 9. Double-click Sketch. 4 ñeå hieäu chænh: ví duï, bieân daïng kín bao beân ngoaøi Extrusion domain.1. Hình 1.60 Choïn bieân daïng hieäu chænh. 10. Sketcher hieän ra cho pheùp ta thieát keá bieân daïng maø ta muoán theâm vaøo. Click OK ñeå ñoùng cöûa soå. 11. Double-click MultiPocket.1. cöûa soå Feature Definication Error seõ hieän ra. 12. Click OK ñeå ñoùng cöûa soå. Hoäp thoaïi Multi- Pocket Definition seõ xuaát hieän. Luùc naøy "Extrusion domain.7" ñaõ ñöôïc ñònh nghóa. Choïn vaøo noù vaø ñieàn vaøo caùc thoâng soá caàn thieát.
 26. 26. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 26 13. Click OK ñeå keát thuùc quaù trình ñònh nghóa bieân daïng môùi theâm vaøo. Multi-pocket.1 luùc naøy bao goàm 9 ñoái töôïng, Hình 1.61 Part taïo thaønh. Ví duï 2: theâm bieân daïng môùi maø bieân daïng naøy naèm beân trong bieân daïng cho tröôùc (extrusion domain) 14. Double-click vaøo bieân daïng maø ta caàn hieäu chænh: ví duï, theâm moät bieân daïng kín vaø bieân daïng naøy naèm ôû beân trong Extrusion domain.2. Hình 1.62 Bieân daïng hieäu chænh. 15. Sketcher seõ hieän ra cho pheùp ta thieát keá bieân daïng maø ta muoán theâm vaøo. Click OK ñeå ñoùng cuûa soå. 16. Double-click MultiPocket.1. cöûa soå Feature Definication Error seõ hieän ra.
 27. 27. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 27 Hình 1.63 Hoäp thoaïi Feature Definication Error Neáu ñaõ coù moät bieân daïng toàn taïi tröôùc bieân daïng maø ta muoán theâm vaøo vaø naèm trong extrusion domain, cöûa soå leänh seõ baùo cho ta laø xoaù bieân daïng ñoù hoaëc thay theá noù vôùi bieân daïng maø ta muoán thieát keá. - 1 bieân daïng ñöôïc xoaù ( ví duï: Extrusion domain.2) - 2 bieân daïng ñöôïc theâm vaøo (ví duï: Extrusion domain.8, Extrusion domain.9). 17. Click OK ñeå ñoùng cuûa soå. Hoäp thoaïi Multi- Pocket Definition xuaát hieän trôû laïi. "Extrusion domain.2" luùc naøy khoâng coøn hieån thò nöõa trong hoäp thoaïi. Ñieàu ngöôïc laïi , 2 extrusion domains môùi laø "Extrusion domain.8" "Extrusion domain.9” ñöôïc maëc ñònh thickness laø 0. 18. click "Extrusion domain.8" vaø tieán haønh ñònh nghóa thickness cho noù (ví duï laø 40mm) 19. Clickt "Extrusion domain.9", ñoù laø moät voøng troøn, vaø ta ñònh nghóa thickness cho noù ( ví duï cuõng laø 40mm). 20. Click OK ñeå keát thuùc leänh. Multi-pocket.1 luùc naøy ñöôïc taïo thaønh vôùi 8 bieân daïng . Hình 1.64 Part taïo thaønh
 28. 28. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 28 21. Xoaù moät Extrusion Domain 22. Sketcher: Cho pheùp ta hieäu chænh laïi bieân daïng maø ta caàn hieäu chænh. Hình 1.65 Hoäp thoaïi Update Diagnosis 23. Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà, chuùng ta coù theå laøm nhö sau : Söûa, laøm cho noù khoâng hoaït ñoäng hoaëc laø xoaù MultiPocket1. Hoaëc laø chuùng ta coù theå söûa hoaëc laø xoaù Extrusion domain.5 Chaéc chaén raèng MultiPocket.1 ñaõ ñöôïc choïn vaø click vaøo nuùt leänh Edit. Cöûa soå seõ hieån thò loãi veà ñaëc ñieåm maø ta ñaõ ñònh nghóa tröôùc ñoù, vaø cöûa soå naøy lieät keâ raát chi tieát nhöõng söï thay ñoåi ñoù. Hình 1.65 Hoäp thoaïi Feature Definition Error 24. Click OK ñeå ñoùng cöûa soå. Hoäp thoaïi Multi- Pocket Definition xuaát hieän. Chæ coù 7 bieân daïng ñöôïc ñònh nghóa trong Domains category. 25. Click OK ñeå keát thuùc leänh . luùc naøy multi-pocket ñöôïc taïo thaønh töø 7 ñoái töôïng.
 29. 29. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 29 Hình 1.66 Part taïo thaønh e. Leänh Drafted Filleted Pocket : Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn chuùng ta taïo moät Pocket coù töôøng nghieâng vaø coù caùc caïnh ñöôïc bo troøn. 1. Choïn bieân daïng maø ta caàn ñuøn, ñoù laø Sketch.2. Hình 1.67 Choïn bieân daïng 2. Click vaøo bieåu töông Drafted Filleted Pocket icon treân maøn hình. Hoäp thoaïi Drafted Filleted Pocket Definition xuaát hieän vaø CATIA seõ cho ta xem tröôùc Pocket saép ñöôïc taïo.
 30. 30. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 30 Hình 1.68 Hoäp thoaïi Drafted Filleted Pocket Definition 3. Nhaäp vaøo 20mm ôû muïc löïa choïn Depth ( ñònh nghóa chieàu saâu ) 4. Choïn giôùi haïn maø coù tính baét buoäc. choïn beà maët ôû phía treân cuûa Pad1 laø giôùi haïn thöù 2 . Söï löïa choïn ñoù laø quaù trình maø ta muoán nhaäp caùc thoâng soá cho Pocket 5. Tieáp theo ta ñònh nghóa Draft. Nhaäp goùc caàn nghieâng laø 7 (ôû muïc angle). Choïn beà maët caàn Draft. 6. Choïn beà maët thöù hai laøm beà maët trung tính. Beà maët treân cuõng ñöôïc söû duïng laøm beà maët trung tính . 7. Nhaäp vaøo giaù trò 4 ôû muïc fillets (giaù trò cuûa caùc caïnh maø ta muoán bo). Lateral radius: ñònh nghóa giaù trò fillets cho nhöõng caïnh ñöùng. First limit radius: ñònh nghóa giaù trò fillets cho caùc goùc . Second limit radius: ñònh nghóa giaù trò fillets cho caùc caïnh ôû maët trung tính. Löïa choïn nhöõng ñoái töôïng caàn fillets (bo caïnh).
 31. 31. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 31 Click vaøo Preview ñeå ta thaáy ñöôïc bieân daïng cuûa Pocket maø ta muoán taïo. Neáu ta khoâng ñieàn caùc thoâng soá ôû muïc fillets vaø Draft thì khi ta click OK thì leänh naøy khoâng coù hieäu löïc. 8. Click Preview ñeå kieåm tra caùc thoâng soá maø ta nhaäp vaøo coù hôïp leä hay khoâng. Ôù Specification tree coù maøu ñoû treân EdgeFillet.1, nghóa laø leänh vöøa roài khoâng thöïc hieän ñöôïc. Hình 1.68 Loãi thöïc hieän 9. Click OK ñeå keát thuùc leänh. Sau khi thöïc hieän xong leänh vöøa roài thì thao taùc maø ta vöøa thöïc hieän seõ ñöôïc löu laïi ôû specification tree naèm beân goùc traùi cuûa maøn hình. Ñaây laø khoái part sau khi thöïc hieän leänh treân Hình 1.69 Part taïo thaønh
 32. 32. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 32 f. Leänh Shaft Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn chuùng ta caùch söû duïng leänh Shaft, leänh naøy cho ta döïng moät khoái Part vôùi bieân daïng hôû. Chuùng ta caàn moät bieân daïng kín hoaëc laø moät bieân daïng hôû vaø moät truïc ñeå bieân daïng naøy quay quanh noù. 1. Choïn moät bieân daïng môû. Bieân daïng vaø truïc quay phaûi cuøng naèm trong maët phaúng maø ta thieát keá bieân daïng. Chuùng ta coù theå xaây döïng moät Shaft töø nhieàu bieân daïng khaùc nhau nhöõng bieân daïng naøy phaûi khoâng giao nhau vaø cuøng quay quanh moät truïc coá ñònh. 2. Click vaøo bieåu töôïng Shaft icon . Treân maøn hình. Hoäp thoaïi Shaft Definition seõ ñöôïc hieån thò. Neáu bieân daïng cuûa baïn thieát keá chöa hôïp lyù ( coù söï giao nhau cuûa moät soá ñoái töôïng ) thì ta khoâng theå thöïc hieän ñöôïc leänh naøy maø ta phaûi hieäu chænh laïi bieân daïng cuûa mình. 3. Click OK ñeå ñoùng söï caûnh baùo ñoù vaø hoäp thoaïi Shaft Definition seõ hieån thò . Hình 1.70 Hoäp thoaïi Shaft Definition CATIA seõ hieån thò teân cuûa bieân daïng maø ta ñaõ thieát keá ôû muïc Profile. Bieân daïng vaø truïc quay phaûi naèm trong cuøng maët phaúng veõ sketch. Caùch laøm naøy seõ giuùp ta khoâng maát thôøi gian ñeå choïn truïc quay. Neáu chuùng ta muoán thay ñoåi bieân daïng cuûa mình ta chæ caàn click vaøo bieåu töôïng ñeå hieäu chænh laïi bieân daïng so cho phuø hôïp.
 33. 33. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 33 Neáu chuùng ta khoâng muoán bieân daïng ban ñaàu maø mình thieát keá naèm trong maët phaúng maø baïn ñaõ . löïa choïn ban ñaàu ta chæ caàn click vaøo bieåu töôïng vaø tieán haønh choïn laïi maët phaúng ñeå veõ laïi . sketch cuûa mình. 4. Höôùng cuûa muõi teân ñoû chính laø chieàu quay cuûa bieân daïng quanh truïc. Neáu ta muoán thay ñoåi höôùng quay thì ta click vaøo nuùt Revese side luùc naøy muõi teân seõ quay ngöôïc laïi. Hình 1.71 Theå hieän höôùng taïo vaø chieàu quay 5. Chuùng ta coù theå nhaäp goùc quay baèng löïa chon first angle, baøi taäp ôû beân döôùi ta choïn goùc quay laø 180 0 . 6. Click Preview ñeå xem thöû khoái part cuûa ta vöøa döïng xong. Hình 1.72 Xem tröôùc khoái Part 7. Click OK ñeå keát thuùc leänh. Hình 1.73 Khoái Part hoaøn chænh
 34. 34. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 34 g. Leänh groove Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn ta caùch söû duïng leänh naøy. Leänh naøy caùch söû duïng cuõng töông töï leänh Shaft nhöng leänh naøy duøng ñeå laáy bôùt ñi phaàn vaät lieäu caàn thieát. 1. Click vaøo bieåu töôïng Groove treân maøn hình Chuùng ta coù theå thöïc hieän leänh Grooves töø moät vaøi bieân daïng kín. Nhöõng bieân daïng naøy phaûi khoâng giao nhau vaø phaûi cuøng quay quanh moät truïc . 2. Choïn bieân daïng Hoäp thoaïi Groove Definition seõ hieån thò . Hình 1.74 Hoäp thoaïi Groove Definition CATIA seõ hieån thò teân cuûa bieân daïng maø ta ñaõ thieát keá ôû muïc Profile. Bieân daïng vaø truïc quay phaûi naèm trong cuøng maët phaúng veõ Sketch. Caùch laøm naøy seõ giuùp ta khoâng maát thôøi gian ñeå choïn truïc quay. CATIA seõ hieån thò cho ta thaáy tröôùc vaät lieäu maø ta caàn laáy ñi. Hình 1.75 Xem tröôùc vaät lieäu ñöôïc laáy ñi Neáu chuùng ta muoán thay ñoåi bieân daïng cuûa mình ta chæ caàn click vaøo bieåu töôïng ñeå hieäu chænh laïi bieân daïng cho phuø hôïp
 35. 35. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 35 Neáu chuùng ta khoâng muoán bieân daïng ban ñaàu maø mình thieát keá naèm trong maët phaúng maø baïn ñaõ löïa choïn ban ñaàu ta chæ caàn click vaøo bieåu töôïng vaø tieán haønh choïn laïi maët phaúng ñeå veõ laïi sketch cuûa mình.. 3. Ôû muïc first angle vaø second angle ta nhaäp vaøo giaù trò cuûa goùc maø ta caàn xoay quanh. Toång hai goùc naøy phaûi nhoû hôn hoaëc baèng 3600 . 4. Click Preview ñeå xem thöû leänh maø ta vöøa thöïc hieän xong. Hình 1.75 Xem tröôùc Part ñöôïc taïo thaønh. 5. Click OK ñeå keát thuùc leänh maø ta vöøa thöïc hieän.. Ôû hình veõ beân cho ta thaáy phaàn vaät lieäu maø ta caàn laáy naèm ôû beân ngoaøi. Hình 1.76 Part taïo thaønh 6. Neáu maø ta muoán laáy phaàn vaät lieäu ôû phía beân trong ta chæ caàn click vaøo nuùt Reverse side . luùc naøy phaàn vaät lieäu maø ta caàn laáy seõ naèm beân trong khoái Part ban ñaàu.. 7. Khi ta Click the Reverse side luùc naøy muõi teân treân maøn hình seõ ñoåi ngöôïc chieàu laïi. 8. nhaäp 360 cho first angle and 0 cho second angle. Luùc naøy ta seõ thaáy ñöôïc vaät lieäu ñöôïc laáy ñi naèm ôû beân trong khoái Part. 9. Click OK ñeå keát thuùc leänh Hình veõ beân döôùi seõ minh hoaï cho leänh maø ta vöøa thöïc hieän ôû beân treân. Hình 1.77 Part taïo thaønh
 36. 36. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 36 h. Leänh Locating a Hole Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn caùch taïo loã maø khoâng caàn phaûi thöïc hieän vieäc veõ bieân daïng sketch. 1. Chuùng ta seõ ñònh vò vò trí cuûa loã baèng thieát laäp caùc raøng buoäc veà kích thöôùc vôùi caùc caïnh treân beà maët maø ta muoán taïo loã . Hình 1.78 Hai caïnh duøng laøm tham chieáu. 2. Click vaøo bieå töôïng Hole . Ta seõ thieát laäp hai moái quan heä veà kích thöôùc giöõa taâm cuûa loã vôùi caùc caïnh treân beà maët maø ta muoán ñònh daïng loã. 3. Xaùc laäp caùc thoâng soá caàn thieát cho loã maø ta muoán thieát laäp . 4. Ñeå xöû lyù giaù trò cuûa caùc raøng buoäc, double – click vaøo moái quan heä maø ta muoán raøng buoäc. Hoäp thoaïi Constraint Definition seõ xuaát hieän vaø chuùng ta coù theå söõa chöõa nhöõng giaù trò caàn thieát. 5. Click OK ñeå taïo loã Hình 1.79 Loã ñöôïc taïo Ñeå thay ñoåi caùc thoâng soá veà kích thöôùc vaø veà vò trí cuûa loã ta chæ caàn double click vaøo sketch treân caây Specification Tree luùc naøy moâi tröôøng laøm vieäc ôû cheá ñoä taïo loã seõ xuaát hieän . Chuùng ta coù theå thay ñoåi laïi caùc raøng buoäc cuõng nhö vò trí cuûa loã.
 37. 37. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 37 Hình 1.80 Moâi tröôøng taïo loã. Chuù yù khi söû duïng leänh Hole : Choïn beà maët cuûa khoái truï ñeå ñònh vò trí cuûa loã. Tuy nhieân, CATIA ñònh nghóa vò trí cuûa loã thì khoâng truøng hôïp vôùi vò trí taâm bieân daïng troøn cuûa khoái truï. Hình 1.81 Duøng beà maët khoái truï ñeå taïo loã Neáu nhö ta duøng raøng buoäc taâm cuûa loã caàn taïo truøng vôùi bieân daïng Sketch cuûa khoái truï. Trong tröôøng hôïp naøy, CATIA hieåu raèng vò trí cuûa loã caàn taïo seõ truøng vôùi taâm cuûa bieân daïng Sketch cuûa khoái truï.
 38. 38. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 38 Hình 1.82 Xaùc ñònh moái quan heä ñeå taïo loã Trong moâi tröôøng laøm vieäc cuûa Sketcher cung caáp cho ta ñaày ñuû caùc raøng buoäc veà kích thöôùc cuõng nhö caùc moái quan heä khaùc ( ñoàng taâm, tieáp xuùc, truøng nhau…..). do ñoù raát thuaän lôïi cho ta ñònh vò trí cuûa loã maø ta caàn taïo. Choïn moät ñöôøng thaúng vaø beà maët caàn ñeå ñònh vò trí cuûa loã. Luùc naøy loã maø ta caàn taïo seõ chaïy doïc theo ñöôøng thaúng maø ta vöøa löïa choïn. Hình 1.83 Taïo loã theo ñöôøng daãn tröôùc vaø sau khi hieäu chænh Choïn moät caïnh vaø moät beà maët maø cho pheùp ta taïo moät raøng buoäc veà quan heä kích thöôùc. Trong khi ta ñang taïo moät loã , chuùng ta coù theå double – click vaøo raøng buoäc ñeå hieäu chænh laïi caùc raøng buoäc neáu chuùng ta thaáy laø caàn thieát .
 39. 39. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 39 g. Leänh Threaded Holes Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn ta caùch taïo nhöõng loã coù ren ôû beân trong ( ren coù quy caùch vaø khoâng quy caùch ) 1. Click vaøo bieåu töôïng Hole . 2. Chon beà maët cuûa khoái part maø ta muoán ñònh vò trí cuûa loã . Hình 1.84 Choïn beà maët taïo loã. 3. Hoäp thoaïi Hole Definition seõ xuaát hieän, ñònh nghóa bieân daïng cuûa loã vaø nhaäp vaøo caùc thoâng soá caàn thieát. . 4. Click vaøo tab Thread Definition 5. Kieåm tra quaù trình tao ren loã ôû muïc Thread Definition Hình 1.85 Hoäp thoaïi Hole Definition
 40. 40. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 40 Ta coù theå ñònh nghóa loaïi ren khaùc nhau. No Standard: ñònh nghóa ren khoâng theo quy caùch Metric Thin Pitch: söû duïng tieâu chuaån AFNOR . Metric Thick Pitch: söû duïng tieâu chuaån AFNOR . Metric Thin Pitch: Tieâu chuaån AFNOR Baûng lieät keâ caùc ren quy öôùc Nominaldiam Pitch Minordiam M 8.0 1.0 6.917 9.1 1.0 7.917 10.0 1.25 8.647 12. 1.25 10.647 14.0 1.5 12.376 16.0 1.5 14.376 18.0 1.5 16.376 20.0 1.5 18.376 22.0 1.5 20.376 24.0 2.0 21.835 27.0 2.0 24.835 30.0 2.0 27.835 33.0 2.0 30.835 36.0 3.0 32.752 39.0 3.0 35.752 Metric Thick Pitch: tieâu chuaån AFNOR Baûng lieät keâ caùc ren quy öôùc Nominaldiam Pitch Minordiam M 1 0.25 0.729 1.1 0.25 0.829 1.2 0.25 0.829 1.4 0.3 1.075 1.6 0.35 1.221 1.8 0.35 1.221
 41. 41. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 41 2.0 0.4 1.567 2.2 0.45 1.713 2.5 0.45 2.013 3.0 0.5 2.459 3.5 0.6 2.850 4.0 0.7 3.242 4.5 0.75 3.688 5.0 0.8 4.134 6.0 1.0 4.917 7.0 1.0 5.917 8.0 1.25 6.647 9.0 1.25 7.647 10.0 1.5 8.376 12.0 1.75 10.106 14.0 2.0 11.835 16.0 2.0 13.835 18.0 2.5 15.294 20.0 2.5 17.294 22.0 2.5 19.294 24.0 3.0 20.752 27.0 3.0 23.752 30.0 3.5 26.211 33.0 3.5 29.211 36.0 4.0 31.670 39.0 4.0 34.670 42.0 4.5 37.129 45.0 4.5 40.129 48.0 5.0 42.587 52.0 5.0 46.587 56.0 5.5 50.046 60.0 5.5 54.046 64.0 6.0 57.505 68.0 6.0 61.505 72.0 6.0 65.505 76.0 6.0 69.505 80.0 6.0 73.505 85.0 6.0 78.505
 42. 42. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 42 90.0 6.0 83.505 6. Choïn muïc No Standard. 7. Ta nhaäp vaøo caùc thoâng soá caàn thieát trong hoäp thoaïi ( ñöôøng kính ren, chieàu saâu cuûa ren, chieàu saâu cuûa loã). Chuùng ta coù theå ñöa döõ lieäu quy öôùc ren töø Excel files (general format)(Baûng tính Excel) Lotus files tabulated files (in Unix environment) 8. Hoaëc file .txt do ta taïo ví duï STANDARD1.txt vaø choïn vaøo muïc open ñeå xaùc ñònh caùc yeâu caàu maø ta caàn thöïc hieän . Hoäp thoaïi Hole Definition seõ hieån thò File cuûa chuùng ta ñöôïc taïo theo caùc yeâu caàu sau. Nominal diameter Pitch Minor Diameter Key Haøng ñaàu khoâng chöùa giaù trò soá Nhöõng haøng khaùc naèm ôû beân döôùi thì ñöôïc giaønh rieâng cho vieäc nhaäp soá Nhöõng thuaät ngöõ coù tính baét buoäc laø caùc phím leänh ñònh nghóa vôùi nhöõng teân goïi khaùc nhau (thread diameter , hole diameter, thread depth,. . . .). Tuy nhieân, teân cuûa caùc tieâu chuaån phaûi cuøng teân cuûa caùc file maø khoâng coù phaàn môû roäng. 9. Löïa choïn STANDARD1 trong muïc type. 10. Ñònh nghóa ñöôøng kính cuûa loã: nhaäp vaøo ñöôøng kính ren. Ví duï, taïo USR1.9. Hình 1.86 Hoäp thoaïi löïa choïn taïo loã coù ren. 11. Neáu caàn thieát, hieäu chænh laïi ñöôøng kính cuûa loã neáu chuùng ta muoán ñònh nghóa laïi giaù trò maø ta ñaõ ñònh nghóa ôû tab Extension. Giaù trò naøy phaûi khoâng vöôït quaù giaù trò cuûa ñöôøng kính ren.
 43. 43. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 43 12. Ta cuõng coù theå hieäu chænh laïi chieàu saâu ren neáu caàn thieát 13. Choïn Left-Threaded (ren caàn taïo laø ren traùi). 14. Click OK ñeå keát thuùc leänh vaø ñoùng hoäp thoaïi Hole Definition. Leänh maø ta vöøa thöïc hieän xong seõ ñöôïc löu laïi ôû specification tree ôû beân goùc traùi cuûa maøn hình. Hình 1.87 Part ñöôïc taïo thaønh i. Leänh rib Ñeå taïo moät Rib, chuùng ta caàn phaûi coù ñöôøng daãn höôùng , bieân daïng (element) vaø höôùng maø ta caàn keùo. Nhöõng Ribs coù theå ñöôïc taïo töø nhieàu ñöôøng keùo vaø nhieàu bieân daïng khaùc nhau. Nhöõng bieân daïng naøy phaûi kín vaø phaûi khoâng giao nhau. Ví duï , chuùng ta deã daøng taïo ra moät oáng daãn chæ vôùi 2 voøng troøn ñoàng taâm vôùi nhau. concentric circles: Hình 1.88 Bieân daïng Hình 1.89 Keát quaû Chuùng ta coù theå taïo ra moät Ribs baèng caùch keát noái nhieàu bieân daïng theo caùch sau ñaây: Bieân daïng hôû Bieân daïng kín Höôùng keùo Ñöôøng daãn môû Ñöôøng daãn ñoùng Ñöôøng daãn laø ñöôøng 3D kín
 44. 44. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 44 Taát caû caùc quy luaät ñoù chuùng ñeàu coù chung : Ñöôøng daãn 3D phaûi laø ñöôøng tuyeán tính. Neáu ñöôøng daãn laø hai chieàu, noù coù theå laø ñöôøng khoâng tuyeán tính. Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn ta caùch söû duïng leänh Rib, queùt bieân daïng doïc theo ñöôøng daãn höôùng . 1. Click vaøo bieåu töôïng Rib . Hoäp thoaïi Rib Definition xuaát hieän Hình 1.90 Hoäp thoaïi Rib Definition 2. Bieân daïng maø ta caàn keùo doïc theo ñöôøng daãn phaûi ñöôïc thieát keá treân maët phaúng vuoâng goùc vôùi ñöôøng keùo vaø bieân daïng naøy phaûi laø bieân daïng kín. Choïn vaøo icon ñeå vaøo moâi tröôøng Sketcher. Sau ñoù chuùng ta coù theå hieäu chænh laïi bieân daïng neáu caàn thieát. Khi chuùng ta thöïc hieän söï thay ñoåi naøy, sau ñoù chuùng ta thoaùt khoûi moâi tröôøng Sketcher. Hoäp thoaïi Rib Definition seõ xuaát hieän trôû laïi ñeå tieáp tuïc thöïc hieän caùc thao taùc khaùc. Neáu trong tröôøng hôïp ta thöïc hieän leänh Rib maø chöa thieát keá bieân daïng, chæ caàn ckick vaøo icon trong hoäp thoaïi Rib. Luùc naøy ta coù theå thieát keá bieân daïng. Hình 1.91 Bieân daïng taïo vaø daãn höôùng
 45. 45. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 45 Bieân daïng maø ta thieát keá phaûi laø caùc bieân daïng trôn khoâng coù choã giao nhau. 3. Choïn ñöôøng daãn höôùng, i.e. Sketch.1. Neáu ñöôøng daãn höôùng laø ñöôøng hôû. Ñeå taïo moät Rib chuùng ta coù theå söû duïng nhöõng bieân daïng kín vaø nhöõng ñöôøng daãn höôùng coù bieân daïng hôû. Nhöõng ñöôøng daãn höôùng 3D phaûi laø nhöõng ñöôøng tieáp tuyeán nhöng khoâng lieân tuïc. Click vaøo icon ñeå trôû veà moâi tröôøng Sketcher neáu chuùng ta muoán hieäu chænh laïi bieân daïng cuûa ñöôøng daãn höôùng. Sau khi thöïc hieän xong coâng vieäc hieäu chænh. Chuùng ta phaûi thoaùt khoûi moâi tröôøng Sketcher. Hoäp thoaïi Rib Definition seõ xuaát hieän trôû laïi vaø luùc naøy chuùng ta coù theå hoaøn thaønh leänh maø ta vöøa thöïc hieän. Luùc naøy treân maøn hình ta seõ thaáy ñöôïc moät Rib ñaõ ñöôïc taïo . Hình 1.91 Rib taïo thaønh. Chuùng ta coù theå ñieàu khieån vò trí baèng caùch thöïc hieän theo nhöõng höôùng daãn sau ñaây: Döïa vaøo goùc: giöõ giaù trò goùc giöõa maët phaúng veõ sketch (veõ bieân daïng) vaø ñöôøng daãn höôùng tieáp xuùc nhau. Höôùng keùo : queùt bieân daïng Sketch theo höôùng maø ta mong muoán. Ñeå hieäu chænh laïi höôùng keùo , chuùng ta coù theå choïn moät maët phaúng hoaëc laø moät caïnh ôû nhöõng chi tieát tham chieáu. Ví duï : chuùng ta coù theå phaûi söû duïng löïa choïn naøy neáu ñöôøng daãn höôùng laø moät ñöôøng xoaén oác . trong tröôøng hôïp naøy, chuùng ta seõ choïn truïc ñöôøng xoaén oác vaø höôùng keùo. Maët phaúng chuaån: Giaù trò goùc giöõa maët phaúng chuaån vaø truïc phaûi laø haèng soá. 4. Chuùng ta phaûi duy trì löïa choïn goùc. Nhôù raèng , giaù trò cuûa goùc laø 900 . 5. Click OK. Leänh Rib ñaõ thöïc hieän xong. Khi ta thöïc hieän xong leänh thì leänh maø ta vöøa thöïc hieän seõ
 46. 46. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 46 ñöôïc löu laïi ôû Specification Tree ôû beân goùc traùi cuûa maøn hình. Hình 1.92 leänh Rid hoaøn chænh. 6. Xoaù Rib maø ta vöøa taïo vaø taïo ra moät Rib khaùc baèng caùch söû duïng löïa choïn höôùng keùo. Sau khi choïn löïa choïn naøy, choïn maët phaúng xy ñeå veõ bieân daïng vaø bieân daïng naøy seõ ñöôïc keùo theo höôùng z. maët phaúng duøng ñeå veõ bieân daïng phaûi vuoâng goùc vôùi maët phaúng duøng ñeå veõ bieân daïng cuûa ñöôøng keùo. Hình 1.92 Leänh Rid hieäu chænh daïng hình chieáu. Vaø ñaây laø daïng part
 47. 47. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 47 Hình 1.93 Leänh Rid hieäu chænh daïng Part. 7. Xoaù Rib naøy taïo moät Rib khaùc baèng caùch söû duïng löïa choïn beà maët chuaån . Ñaàu tieân, hieån thò leänh Loft trong khoâng gian laøm vieäc, sau ñoù choïn löïa choïn Reference surface vaø choïn leänh Loft. Giaù trò goùc giöõa truïc vaø beà maët phaûi baèng 0. noù luoân luoân laø haèng soá. Daïng hình chieáu Daïng part Hình 1.94 leänh Rid baèng caùch söû duïng löïa choïn beà maët chuaån.
 48. 48. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 48 k. Leänh Slot Ñeå ñònh nghóa Slot, baïn caàn moät ñöôøng daãn höôùng, moät maët phaúng ñeå veõ bieân daïng, höôùng keùo. Nhöõng leänh Slot ñöôïc taïo töø nhöõng sketch vôùi nhieàu bieân daïng khaùc nhau. Nhöõng bieân daïng naøy phaûi kín vaø phaûi khoâng giao nhau. Chuùng ta coù theå thöïc hieän leänh Slots baèng caùc caùch khaùc nhau. Bieân daïng hôû Bieân daïng kín Höôùng keùo Ñöôøng daãn ñoùng Ñöôøng daãn hôû Ñöôøng daãn 3D kín Tuy nhieân nhöõng qui luaät naøy ta neân chuù yù: Ñöôøng daãn 3D phaûi lieân tuïc vaø tieáp tuyeán Neáu ñöôõng daãn laø ñöôøng laø 2 chieàu, noù coù theå khoâng lieân tuïc nhöng phaûi tieáp tuyeán.. Baøi taäp naøy seõ chæ cho ta caùch suû duïng leänh slot, caùch ñeå queùt bieân daïng theo moät ñöôøng daãn 1. Click vaøo Bieåu töôïng Slot . Hoäp thoaïi Slot Definition seõ xuaát hieän . 2. Choïn bieân daïng, i.e. Sketch.2. Choïn ñöôøng daãn höôùng queùt. Hình 1.95 Hoäp thoaïi Slot Definition
 49. 49. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 49 Neáu nhö ta thöïc hieän leänh Slot maø chöa coù thieát keá bieân daïng , ta chæ caàn click vaøo icon ñeå veõ bieân daïng trong moâi tröôøng Sketcher. Hình 1.96 Choïn bieân daïng vaø ñöôøng daãn Bieân daïng ñöôïc thieát keá trong maët phaúng phaûi vuoâng goùc vôùi maët phaúng duøng ñeå veõ bieân daïng keùo. Bieân daïng naøy phaûi laø bieân daïng kín. 3. Click vaøo icon ñeå vaøo moâi tröôøng Sketcher 4. Hieäu chænh laïi bieân daïng ví duï: laøm cho noù roäng hôn. 5. Thoaùt khoûi moâi tröôøng Sketcher. Hoäp thoaïi Slot Definition seõ xuaát hieän Hình 1.97 Sau khi söûa bieân daïng Chuùng ta coù theå ñieàu khieån bieân daïng theo nhöõng höôùng daãn sau. Döïa vaøo goùc: ta giöõ cho goùc giöõa maët phaúng maø ta veõ bieân daïng vaø maët phaúng maø ta döïng ñöôøng daãn höôùng tieáp xuùc nhau.. Höôùng keùo : queùt bieân daïng theo moät höôùng keùo ñaõ ñöôïc xaùc ñònh . Ví duï: chuùng ta caàn söû duïng löïa choïn naøy neáu neáu ñöôøng daãn höôùng laø ñöôøng xoaén oác. Trong tröôøng hôïp naøy ta choïn truïc cuûa ñöôøng xoaén oác laø ñöôøng daãn höôùng Reference surface: giaù trò goùc giöõa truïc vaø reference surface laø haèng soá . 6. Baây giôø choïn ñöôøng daãn höôùng maø bieân daïng seõ chaïy theo ñöôøng naøy. Ñöôøng daãn höôùng hôû. Ñeå taïo moät Rib chuùng ta coù theå söû duïng bieân daïng hôû vaø choïn ñöôøng daãn höôùng coù bieân daïng kín. Ñöôøng daãn höôùng coù theå laø ñöôøng tieáp tuyeán nhöng khoâng lieân tuïc. Click vaøo bieåu töôïng ñeå vaøo moâi tröôøng Sketcher ñeå hieäu chænh laïi bieân daïng cuûa ñöôøng daãn höôùng.
 50. 50. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 50 7. Click OK. Leänh Slot ñaõ thöïc hieän xong. Leänh maø ta vöøa thöïc hieän seõ ñöôïc löu laïi ôû Specification Tree ôû beân goùc traùi cuûa maøn hình. Hình 1.98 Part taïo thaønh töø leänh Slot k. Leänh Stiffener Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn caùch taïo moät Stiffener( taïo gaân ). 1. Choïn bieân daïng caàn ñöôïc ñuøn, ñoù laø Sketch.6. Taïo moät bieân daïng treân maët phaúng vuoâng goùc vôùi beà maët maø ta muoán taïo Stiffener. Click vaøo icon ñeå vaøo moâi tröôøng Sketcher. Sau ñoù chuùng ta coù theå hieäu chænh laïi bieân daïng , khi chuùng ta thöïc hieän xong söï ñieàu chænh, thoaùt khoûi moâi tröôøng Sketcher khi ñoù hoäp thoaïi Stiffener Definition xuaát hieän ñeå ta thöïc hieän caùc yeâu caàu tieáp theo. Hình 1.99 Choïn Sketch.6 laøm bieân daïng Neáu ta söû duïng bieân daïng hôû, chaéc chaén raèng koái part ñang toàn taïi coù theå ñuû lôùn ñeå giôùi haïn bieân daïng maø ta muoán ñuøn. 2. Click vaøo bieåu töôïng Stiffener . Hoäp thoaïi Stiffener Definition seõ xuaát hieän, luùc naøy ta seõ thaáy giaù trò maëc ñònh cho ñoä daøy (thickness) laø 10mm
 51. 51. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 51 Hình 1.100 Hoäp thoaïi Stiffener Definition Söï ñuøn seõ ñöôïc tieán haønh theo 3 höôùng, hai höôùng veà hai phía traùi ngöôïc nhau vaø moät höôùng seõ chæ veà phía khoái part. Hình 1.101 3 höôùng taïo gaân chi tieát
 52. 52. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 52 3. Khoâng ñaùnh daáu vaøo Mirrored extent. Söï ñuøn naøy seõ chæ ñöôïc tieán haønh theo hai höôùng maø thoâi. Ñeå söû duïng höôùng maø ta caàn, chuùng ta chæ caàn click vaøo caùc muõi teân. Hình 1.101 Choïn höôùng taïo gaân chi tieát khoâng coù Mirrored extent 4. Choïn Mirrored extent laàn nöõa 5. Nhaäp giaù trò 12 vaøo oâ thickness. Click vaøo Preview neáu chuùng ta muoán xem thöû leänh maø ta vöøa thöïc hieän. 6. Click OK. Gaân ñaõ ñöôïc taïo. Leänh maø ta vöøa thöïc hieän xong seõ ñöôïc löu laïi ôû Specification Tree naèm beân goùc traùi cuûa maøn hình. Hình 1.102 Gaân chi tieát ñöôïc taïo xong Neáu ta click muïc Selection vaø tieán haønh choïn moät bieân daïng khaùc. Ngay laäp töùc CATIA seõ taïo ra gaân Click vaøo ñeå vaøo moâi tröôøng Sketcher. Chuùng ta coù theå hieäu chænh laïi Stiffener cuûa chuùng ta. Khi ta thöïc hieän xong söï hieäu chænh, ta thoaùt khoûi moâi tröôøng Sketcher. Hoäp thoaïi seõ ñöôïc ñoùng laïi vaø luùc naøy icon seõ coù hieäu löïc.
 53. 53. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 53 l. Leänh Loft Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn ta xaây döïng vaät theå vôùi leänh Loft. 1. Click vaøo bieåu töôïng Loft . Luùc naøy hoäp thoaïi Loft Definition seõ xuaát hieän. Hình 1.103 Hoäp thoaïi Loft Definition 2. Choïn ba section ñoäc laäp nhö treân hình veõ beân döôùi : Khi ta choïn section naøo thì section ñoù seõ hieån thò trong hoäp thoaïi loft definition. Hình 1.104 Choïn nhieàu bieân daïng khaùc nhau ñeå taïo chi tieát Khi thöïc hieän leänh Loft nhöõng section phaûi khoâng giao nhau maø chuùng phaûi ñoäc laäp vôùi nhau. 3. Click vaøo Preview ñeå xem thöû vaät theå maø ta vöøa thöïc hieän xong.
 54. 54. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 54 Hình 1.105 Xem tröôùc Part ñöôïc taïo Coù moät vaøi söï keát hôïp hieän haønh trong Coupling tab: Ratio : nhöõng ñöôøng cong ñöôïc keát hôïp theo tæ leä cong trong toaï ñoä ñeâcac. Tangency: nhöõng ñöôøng cong seõ ñöôïc keát hôïp theo nhöõng ñieåm tieáp tuyeán nhöng khoâng lieân tuïc cuûa noù. Neáu nhöõng ñöôøng cong coù caùc ñieåm khoâng truøng nhau, seõ khoâng coù söï keát hôïp cho vieäc söû duïng löïa choïn naøy. Tangency then curvature: nhöõng ñöôøng cong ñöôïc keát noái vôùi nhau theo nhöõng ñieåm naèm trong ñöôøng cong nhöng khoâng lieân tuïc. Neáu nhöõng ñöôøng cong naøy khoâng coù cuøng soá ñieåm, söï keát noái giöõa chuùng theo löïa choïn naøy laø khoâng theå thöïc hieän ñöôïc. Vertices: nhöõng ñöôøng cong ñöôïc keát noái theo caùc ñænh cuûa chuùng. Neáu nhöõng ñöôøng cong khoâng coù cuøng soá ñænh thì ta cuõng khoâng theå thöïc hieän söï löïa choïn naøy. 4. Tieáp theo, chuùng ta seõ söû duïng nhöõng ñöôøng cong daãn höôùng . Click vaøo muïc Guide vaø löïa choïn 4 söï keát hôïp, nhöõng ñöôøng cong naøy phaûi ñöôïc keát noái vôùi nhau. Khi ta chon ñöôøng cong naøo thì chuùng seõ xuaát hieän trong muïc Guide. 5. Click OK ñeå keát thuùc leänh .. Leänh maø ta vöøa thöïc hieän seõ ñöôïc löu laïi ôû Specification Tree beân goùc traùi cuûa maøn hình.. Hình 1.106 Part taïo thaønh
 55. 55. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 55 m. Leänh Remove Lofted Material Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn cho ta caùch thöïc hieän leänh Remove Lofted Material. Leänh naøy coâng duïng cuõng gioáng nhö leânh loft. Leänh Loft duøng ñeå xaây döïng khoái 3D nhöng leänh naøy duøng ñeå laáy bôùt phaàn vaät lieäu ñi. 1. Click vaøo bieåu töôïng Remove Loft . Hoäp thoaïi Remove Loft Definition seõ xuaát hieän. Hình 1.107 Hoäp thoaïi Remove Loft Definition 2. Choïn section 1 vaø section 2 nhö hình veõ beân döôùi . Nhöõng ñoái töôïng khi ta choïn seõ xuaát hieän trong hoäp thoaïi ôû muïc section ( chuùng seõ coù maøu xanh da trôøi). Hình 1.108 Caùc Section ñöôïc choïn Trong baøi taäp naøy ta chæ thaáy coù 2 section.
 56. 56. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 56 3. Choïn Point 2, ñieåm naøy naèm treân section 2 ñeå ñònh nghóa laø moät closing point ( ñieåm ñoùng) Hình 1.109 Choïn ñieåm ñoùng 4. Click Closing Point 2 luùc naøy ta seõ thaáy coù muõi teân coù maøu ñoû xuaát hieän vaø coù höôùng ngöôïc laïi Hình 1.109 Ñoåi höôùng ñieåm ñoùng Hình 1.110 Part ñöôïc taïo thaønh Chuùng ta coù theå thay ñoåi caùc ñoái töôïng vöøa choïn baèng caùch choïn vaøo moät ñöôøng cong trong hoäp thoaïi vaø thöïc hieän theo nhöõng höôùng daãn sau ñaây. Xoaù ñöôøng cong maø ta choïn Thay theá ñöôøng cong maø ta choïn baèng moät ñöôøng cong khaùc. Theâm moät ñöôøng cong khaùc vaøo trong nhöõng ñöông cong maø ta ñang coù. 5. Click OK ñeå keát thuùc leänh maø ta vöøa thöïc hieän xong. Sau khi ta thöïc hieän xong leänh thì leänh maø ta vöøa thöïc hieän seõ ñöôïc löu laïi ôû Specification Tree ôû beân goùc traùi cuûa maøn hình. Hình veõ beân döôùi minh hoaï cho leänh maø ta vöøa thöïc hieän xong.
 57. 57. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 57 Chöông 2 : CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH PART I. Leänh edge fillet Leänh naøy cho pheùp ta bo caùc maët cong cuûa khoái Part vôùi baùn kính cuûa caùc cung bo coù theå laø haèng soá,ø cuõng coù theå coù thay ñoåi theo nhöõng giaù trò khaùc nhau. Ngoaøi ra noù cuõng coù theå keát noái hai beà maët khaùc nhau baüng moät cung bo coù baùn kính cho tröôùc. Döôùi ñaây laø moät soá ví duï minh hoaï cho leänh naøy. 1. Click vaøo edge fillet icon . Hoäp thoaïi Edge Fillet Definition seõ xuaát hieän treân maøn hình Hình 2.1 Hoäp thoaïi Edge Fillet Definition 2. Choïn caùc caïnh theo chæ daãn beân döôùi Hình 2.2 Caùc caïnh ñöôïc choïn 3. Nhöõng caïnh sau khi ta löïa choïn seõ xuaát hieän trong oâ Objects to fillet. ÔÛ oâ Radius ta nhaäp vaøo baùn kính cuûa cung maø ta muoán bo. Click vaøo Preview ñeå xem thöû leänh maø ta vöøa thöïc hieän xong. 4. Hai phöông thöùc phoå bieán laø : Toái thieåu: Bo cung chæ ñöôïc tieán haønh ôû moät caïnh maø ta löïa choïn.
 58. 58. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 58 Hình 2.3 Bo cung ôû cheá ñoä toái thieåu Tieáp tuyeán: bo cung ñöôïc thöïc hieän khoâng chæ ôû caïnh maø ta löïa choïn maø keå caû nhöõng caïnh naèm trong cuøng maët phaúng (maëc duø coù nhöõng caïnh maø ta khoâng choïn nhöng vaãn ñöôïc bo cung). Hình veõ beân döôùi minh hoaï cho tröôøng hôïp naøy 5. Ôû ví duï naøy ta choïn Tangency,.luùc ñoù nhìn vaøo hình veõ ta seõ thaáy taát caû caùc caïnh ñaõ ñöôïc löïa choïn. Hình 2.4 Bo cung ôû cheá ñoä tieáp tuyeán Khi ta choïn Tangency luùc ñoù ta seõ thaáy coù daáu maøu vaøng xuaát hieän ôû muïc Trim Ribbons. Luùc ñoù ta coù theå caét boû nhöõng cung bo ñaõ ñöôïc taïo. 6. Nhaäp giaù cung maø ta muoán bo vaøo oâ Radius. 7. Choïn 8 caïnh vuoâng goùc nhö hình veõ beân döôùi.
 59. 59. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 59 Hình 2.5 Choïn caùc caïnh bo cung. 8. Click OK. Nhöõng caïnh maø ta löïa choïn ñaõ ñöôïc bo troøn laïi vôùi baùn kính 15mm.Leänh maø ta vöøa thöïc hieän seõ ñöôïc löu laïi ôû Specification Tree naèm beân goùc traùi cuûa maøn hình. Hình 2.6 Caùc caïnh ñöôïc bo cung. 9. Click vaøo Edge Fillet icon laàn nöõa vaø choïn beà maët naèm ôû phía treân ñeå thöïc hieän bo caùc caïnh naèm trong maët maø ta ñaõ löïa choïn. 10. Nhaäp vaøo 5mm laø giaù trò baùn kính. 11. Click More luùc naøy hoäp thoaïi seõ ñöôïc môû roäng veà phía phaûi cuûa maøn hình nhö hình beân döôùi.
 60. 60. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 60 Hình 2.7 Hoäp thoaïi Edge Fillet Definition môû roäng. 12. Click vaøo Limiting element vaø tieán haønh choïn Plane (maët phaúng).maët phaúng seõ giao vôùi maët phaúng maø chöùa caùc caïnh caàn bo. Moät muõi teân maøu ñoû xuaát hieän ñeå xaùc ñònh tæ leä vaät lieäu maø ta seõ ñöôïc bo cung . click vaøo muõi teân neáu ta muoán ñoåi höôùng ngöôïc laïi. Luùc naøy tæ leä vaät lieäu seõ ñöôïc giöõ theo höôùng ñoái dieän vôùi höôùng ban ñaàu. Hình 2.8 Höôùng giöõ vaät lieäu 13. Click OK. Ñeå keát thuùc leänh maø ta vöøa thöïc hieän. leänh naøy seõ ñöôïc löu laïi ôû Specification Tree naèm beân goùc traùi cuûa maøn hình Hình 2.8 Part ñöôïc bo.
 61. 61. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 61 Muïc choïn Keeping Edges Khi ta bo moät caïnh , caïnh maø ta bo coù theå seõ aûnh höôûng ñeán nhöõng caïnh khaùc cuûa khoái part, phuï thuoäc vaøo giaù trò baùn kính maø ta ñaõ xaùc ñònh. Hình veõ beân döôùi minh hoaï cho tröôøng hôïp naøy. Hình 2.9.a Caïnh ñöôïc bo Hình 2.9.b Caïnh treân khoâng ñöôïc bo Muïc choïn Trimming Ribbons Neáu ta löïa choïn Tangency, chuùng ta coù theå caét boû phaàn maø hai cung bo giao nhau. Ñeå thöïc hieän ñieàu naøy ta chæ caàn click vaøo ”Trim ribbons”. Hình 2.10 Choïn caùc caïnh Hình 2.11 Phaàn giao nhau cuûa hai cung bo chöa ñöôïc caét boû
 62. 62. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 62 Hình 2.12 Phaàn giao nhau cuûa cung bo ñaõ ñöôïc caét boû khi choïn Trim ribbons So saùnh keát quaû beân treân so vôùi tröôøng hôïp ta bo caùc caïnh vôùi löïa choïn Mininal söï khaùc bieät ñöïoc theå hieän qua hình veõ beân döôùi. Hình 2.13 Tröôøng hôïp bo caïnh vôùi löïa choïn Mininal II. Bo cung vôùi baùn kính thay ñoåi (leänh Variable Radius Fillet) 1. Click vaøo Variable Radius Fillet icon . Hoäp thoaïi Variable Radius Fillet Definition seõ xuaát hieän. 2. Choïn nhöõng caïnh maø ta muoán bo. Chuùng ta coù theå ñònh nghóa baùn kính thay ñoåi treân nhöõng caïnh ñoùng. CATIA doø tìm ra taát caû caùc ñieåm vaø hieån thò hai giaù trò gioáng heät nhau.. 3. Click Preview ñeå thaáy ñöôïc cung bo ñaõ ñöôïc taïo Hình 2.14 Xem tröôùc cung ñöôïc taïo 4. Nhaäp vaøo giaù trò môùi ñeå thay doåi cuøng moät luùc taát caû caùc ñieåm. Ví duï ta nhaäp vaøo 12mm.
 63. 63. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 63 Taát caû caùc ñieåm ñeàu coù cuøng moät giaù trò môùi. Ñeå xem thöû ta choïn Preview, neáu ta muoán ñònh nghóa laïi ta thöïc hieän theo nhöõng chæ daãn sau. Hình 2.15 Hoäp thoaïi Variable Edge Fille Hai caùch thoâng duïng nhaát laø: Minimal: ta chæ tieán haønh bo chæ moät caïnh maø ta löïa choïn. Tangency: maëc duø ta chæ choïn moät caïnh ñeå bo nhöng khi tieán haønh thì nhöõng caïnh maø coù tieáp tuyeán ñeán caïnh mình choïn cuõng ñöôïc bo theo. Khi ta thöïc hieän muïc Tangency thì luùc ñoù Trim ribbons seõ ñöôïc kích hoaït. 5. Neáu ta muoán theâm ñieåm vaøo caïnh maø ta choïn bo troøn ñeå laøm cho baùn kính cung bo thay ñoåi, ta click vaøo Points. Ta coù theå theâm ñieåm baèng caùch choïn maët phaúng Chuùng ta coù theå theâm nhieàu ñieåm neáu ta muoán. 6. Click moät ñieåm treân caïnh maø ta muoán bo troøn. CATIA hieån thò giaù trò cuûa baùn kính treân ñieåm maø ta ñaõ löïa choïn. Neáu chuùng ta muoán dôøi ñieåm maø ta löïa choïn ta chæ caàn clíck vaøo ñieåm ñoù. 7. Nhaäp vaøo giaù trò baùn kính môùi: nhaäp vaøo 4, giaù trò môùi maø ta vöøa nhaäp seõ ñöôïc hieån thò. Hình 2.16 Giaù trò baùn kính taïi ñieåm bo cung. 8. Phöông phaùp naøy ñöôïc öùng duïng roäng raõi trong quaù trình taïo khoái phöùc taïp haõy tuaân theo phöông phaùp naøy. Ñeå thaáy ñöôïc hieäu quaû cuûa phöông phaùp naøy, ta click vaøo "More About Variable Radius Fillets".
 64. 64. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 64 9. Click OK ñeå keát thuùc leänh . Caïnh maø ta choïn ñaõ ñöôïc bo troøn. Leänh maø ta thöïc hieän xong seõ ñöôïc löu ôû Specification Tree ôû beân goùc traùi cuûa maøn hình. Hình 2.17 Part ñöôïc bo 10. Ñeå hieäu chænh laïi giaù trò cuûa cung bo ta chæ caàn double–click vaøo Edgefillet ôû Specification Tree. 11. Neáu ta muoán môû roäng hoäp thoaïi ta click vaøo More. Caùch ñeå söû duïng Edges to keep. Hình 2.18 Hoäp thoaïi Variable Edge Fille môû roäng. 12. Click vaøo Limiting element vaø choïn maët phaúng Plane, maët phaúng maø ta löïa choïn seõ giôùi haïn laïi chieàu daøi cuûa caïnh maø ta muoán bo troøn. Moät muõi teân xuaát hieän treân maët phaúng ñeå xaùc ñònh tæ leä cuûa phaàn vaät lieäu coøn laïi naèm ôû phía ñoái dieän. Hình 2.19 Höôùng xaùc ñònh vaät lieäu 13. Click vaøo muõi teân naøy neáu chuùng ta neáu chuùng ta muoán thöïc hieän leänh theo chieàu ngöôïc laïi
 65. 65. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 65 14. Click OK. : Hình 2.20 Part ñöôïc bo III. Bo cung treân maët (leänh Face-Face Fillet). Thoâng thöôøng chuùng ta muoán keát noái hai beà maët laïi vôùi nhau baèng moät cung troøn coù baùn kính R khi giöõa hai beà maët ñoù khoâng coù söï giao nhau hoaëc laø khi coù nhieàu caïnh saéc beùn giöõa hai beà maët ñoù. Baøi taäp beân döôùi seõ höôùng daãn cho ta caùch söû duïng leänh face-face. 1. Click vaøo Face-Face Fillet icon . Hoäp thoaïi Face-Face Fillet Definition seõ xuaát hieän. Hình 2.21 Hoäp thoaïi Face-Face Fillet Definition 2. Choïn hai beà maët maø ta muoán keát noái vôùi nhau baèng cung bo. Hình 2.22 Choïn hai beà maët. 3. Click Preview ñeå xem thöû leänh maø ta vöøa söû duïng. 4. Nhaäp giaù trò baùn kính maø ta caàn vaøo oâ Radius . ví ñuï ta nhaäp vaøo giaù trò laø 31 mm. 5. Click vaøo nuùt More ñeå truy caäp vaøo löïa choïn Limiting element (nhöõng yeáu toá ñònh ra giôùi haïn)
 66. 66. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 66 6. Click vaøo muïc Limiting element vaø choïn maët phaúng zx laø maët phaúng giôùi haïn . Moät muõi teân coù maøu ñoû xuaát hieän treân maët phaúng ñeå xaùc ñònh tæ leä cuûa vaät lieäu seõ ñöôïc giöõ laïi. Hình 2.23 Höôùng giöõa vaät lieäu. 7. Neáu chuùng ta muoán giöõ laïi phaàn vaät lieäu ôû höôùng ngöôïc laïi thì ta click vaøo muõi teân khi ñoù muõi teân seõ quay theo höôùng ngöôïc laïi. 8. Click OK. Khí ñoù hai beà maët ñaõ ñöôïc keát noái vôùi nhau baèng 1 cung bo. Cung bo ñöôïc giôùi haïn bôûi maët zx. Leänh maø ta vöøa thöïc hieän xong seõ ñöôïc löu laïi ôû Specification Tree naèm beân goùc traùi cuûa maøn hình. Hình 2.24 Part ñöôïc bo
 67. 67. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 67 IV. Bo cung giöõa hai beà maët giao nhau (Leänh Tritangent Fillet) Baøi taäp ôû beân döôùi seõ höôùng daãn cho ta caùch söû duïng löïa choïn Tritangent Fillet ( bo cung giöõa hai beà maët giao nhau ). Chuùng ta caàn coù ba beà maët. Moät beà maët laø beà maët trung gian vaø hai beà laø hai beà maët ta caàn keát noái vôùi nhau baèng cung bo coù baùn kính R. 1. Click vaøo Tritangent Fillet . Hoäp thoaïi Tritangent Fillet Definition seõ xuaát hieän. 2. Choïn caùc beà maët maø ta muoán keát noái vôùi nhau baèng 1 cung bo coù baùn kính R.. Hình 2.25 Hoäp thoaïi Tritangent Fillet Definition Hình 2.26 Beà maët ñöôïc choïn 3. Choïn beà maët caàn di chuyeån, beà maët naèm beân treân. Cung bo seõ tieáp tuyeán vôùi beà maët naøy. Beà maët naøy seõ coù maøu toái. Hình 2.27 Choïn beà maët bo cung click Preview ñeå xem tröôùc leänh maø ta vöøa thöïc hieän xong. Chuùng ta coù theå söû duïng beà maët giôùi haïn, ta click vaøo nuùt more ñeå môû roäng hoäp thoaïi veà phía beân phaûi ñeå söû duïng löïa choïn Limiting element. 4. Choïn Plane.2 laø maët phaúng giôùi haïn. Coù muõi teân xuaát hieän treân maët phaúng ñeå xaùc ñònh höôùng maø ta caàn giöõ laïi phaàn vaät lieäu. Neáu nhö chuùng ta muoán thay ñoåi phaàn vaät lieäu maø ta muoán giöõ laïi ta chæ caàn click vaøo muõi teân ñeå thay ñoåi höôùng.
 68. 68. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 68 5. Click OK. Caùc beà maët ñaõ ñöôïc keát noái vôùi nhau baèng moät cung bo. Plane.2 ñöôïc choïn laøm maët phaúng giôùi haïn. Leänh maø ta vöøa thöïc hieän seõ ñöôïc löu laïi ôû Specification Tree naèm beân goùc traùi cuûa maøn hình. Hình 2.27 Choïn beà maët giôùi haïn V. Vaùt caïnh chi tieát (leänh chamfer) Leänh Chamfer cho pheùp ta vaït caïnh keát noái giöõa hai beà maët. Baøi taäp beân döôùi seõ höôùng daãn cho ta cacùh söû duïng leänh naøy 1. Click vaøo Chamfer icon . Hoäp thoaïi Chamfer Definition seõ xuaát hieän, thoâng soá maëc ñònh ñöôïc ñònh nghóa laø chieàu daøi caàn ñöôïc vaùt ñi vaø goùc hôïp vôùi caïnh keát noái cuûa hai beà maët. Chuùng ta coù theå löïa choïn phöông thöùc naøy baèng phöông thöùc khaùc ví duï length 1 vaø length 2 2. Choïn caïnh maø ta muoán vaït. 3. Click Preview ñeå xem thöû leänh maø ta vöøa thöïc hieän xong. Hình 2.28 Xem tröôùc caïnh ñöôïc vaùt 3. Giöõ phöông thöùc ñaõ ñöôïc maëc ñònh saün: nhaäp vaøo giaù trò chieàu daøi vaø giaù trò cuûa goùc.
 69. 69. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 69 Hình 2.29 Hoäp thoaïi Chamfer Definition. CATIA seõ hieån thò giaù trò maø ta caàn vaùt ngay treân caïnh maø ta vöøa vaùt. Hình 2.30 Hieän thò caïnh vaùt. 4. Click OK. Leänh maø ta vöøa thöïc hieän song seõ ñöôïc löu laïi ôû Specification Tree naèm beân goùc traùi cuûa maøn hình. Hình 2.31 Part ñöôïc vaùt
 70. 70. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 70 VI. Draft cô baûn (leänh Basic Draft) Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn cho ta caùch söû leänh Draft baèng caùch löïa maët trung gian. 1. Click vaøo bieåu töôïng Draft Angle icon . Hoäp thoaïi Draft Definition seõ xuaát hieän vaø coù moät muõi teân xuaát hieän treân maët phaúng, maëc ñònh saün höôùng keùo. Hoäp thoaïi naøy hieän thò giaù trò goùc ôû oâ Angle (goùc naøy luoân ñöôïc maëc ñònh laø 50 ). Neáu chuùng ta click vaøo icon naèm ôû beân traùi, luùc naøy ta seõ Draft vôùi goùc thay ñoåi ôû caùc vò trí khaùc nhau treân beà maët maø ta muoán Draft. Hình 2.32 Hoäp thoaïi Draft Definition 2. Ñaùnh daáu vaøo oâ Selection by neutral face ñeå xaùc ñònh phöông thöùc. 3. Choïn beà maët ôû treân laøm2 beà maët trung gian. Söï löïa choïn naøy cho pheùp CATIA doø tìm beà maët ñöôïc draft. Nhöõng ñoái töôïng maø ta choïn laøm ñoái töôïng trung gian seõ coù maøu xanh, ñöôøng vieàn beân ngoaøi cuûa maët trung gian seõ coù maøu hoàng. Beà maët maø ta muoán Draft seõ coù maøu ñoû saäm. Höôùng keùo seõ xuaát hieän treân ñænh cuûa khoái Part. Noù vuoâng goùc vôùi maët trung tính
 71. 71. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 71 Hình 2.33 Choïn caùc maët Draft vaø höôùng Draft Chuù yù khi ta söû duïng phöông phaùp khaùc, ñoái töôïng ñöôïc löïa choïn seõ coù maøu hoàng toái. 4. Goùc luoân luoân ñöôïc maëc ñònh laø 50 . nhaäp vaøo goùc coù giaù trò môùi laø 50 CATIA seõ hieån thò goùc maø ta vöøa nhaäp vaøo ôû ñoái töôïng maø ta muoán draft. 5. Click Preview ñeå xem thöû leänh maø ta vöøa thöïc hieän xong. Ñoái töôïng sau khi Draft seõ coù maøu xanh nhaït. Hình 2.34 Xem tröôùc caùc maët ñöôïc Draft 6. Click OK ñeå keát thuùc leänh maø ta vöøa thöïc hieän. Nhöõng beà maët ñaõ ñöôïc Draft . chuùng ta thaáy caùc beà maët ñöôïc Draft seõ coù vaät lieäu ñöôïc theâm vaøo. Hình 2.35 Caùc maët ñöôïc Draft Baøi taäp naøy khoâng höôùng daãn cho ta caùch söû duïng caùc löïa choïn khaùc (khi ta click vaøo nuùt More seõ xuaát hieän theâm caùc löïa choïn môùi).
 72. 72. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 72 Moät vaøi ghi chuù lieân quan ñeán Drafts Hieäu chænh Drafts Neáu ta hieäu chænh laïi bieân daïng Sketch duøng ñeå döïng khoái Part ôû luùc ban ñaàu , CATIA seõ caäp nhaät söï hieäu chænh naøy vaø khoái Part maø ta thöïc hieän luùc ban ñaàu seõ töï tính toaùn laïi laàn nöõa. Ví duï ôû hình beân, coù moät caïnh ñöôïc theâm vaøo bieân Sketch . Hình 2.36 Khoái Part ñöôïc hieäu chænh Chuùng ta coù theå thay ñoåi goùc Draft laø haèng soá thaønh goùc Draft coù giaù trò thay ñoåi. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy, Double-Click vaøo leänh Draft maø ta vöøa thöïc hieän, sau ñoù click vaøo löïa choïn Variable Angle Draft trong hoäp thoaïi. Neutral Elements(Maët trung tính) Chuùng ta coù theå choïn moät vaøi beà maët ñeå laøm maët Neutral Element. Theo maëc ñònh höôùng keùo ñöôïc xaùc ñònh ôû beà maët maø ta löïa choïn luùc ban ñaàu . hình beân döôùi seõ minh hoaï cho ta thaáy tröôøng hôïp naøy. Hình 2.37a Draft Definition Hình 2.37b Result Chuùng ta coù theå söû duïng nhöõng Neutral Elements maø khoâng giao vôùi beà maët ñöôïc Draft. Hình veõ beân döôùi seõ minh hoïa cho tröôøng hôïp naøy.
 73. 73. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 73 Hình 2.38a Draft Definition Hình 2.38b Result Phaàn môû roäng Neáu ta caàn Draft moät vaøi beà maët maø coù höôùng keùo vuoâng goùc vôùi beà maët trung gian, haõy theo trình töï sau ñeå thöïc hieän, luùc ñoù coâng vieäc cuûa ta coù theå deã daøng hôn. Click vaøo vaø choïn höôùng keùo seõ vuoâng goùc vôùi maët trung gian. Choïn beà maët ñöôïc Draft vaø click OK ñeå thöïc hieän coâng vieäc Draft ñaàu tieân. Baây giôø, ñeå taïo nhöõng Draft khaùc trong cuøng moät CATPart,chuù yù luùc naøo höông keùo cuõng ñöôïc maëc ñònh nhö luùc ta thöïc hieän coâng vieäc Draft ôû treân. .Luùc naøy ngöôøi thieát keá khoâng phaûi maát nhieàu thôøi gian ñeå ñònh nghóa laïi coâng vieäc löïa choïn höôùng keùo. Neáu gaëp khoù khaên trong quaù trình thöïc hieän leänh Draft, ví duï neáu ta gaëp beà maët coù bieân daïng xoaén, söû duïng löïa choïn Deactivate And Extract Geometry ñeå giaûi quyeát khoù khaên maø ta vöøa gaëp.
 74. 74. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 74 VII. Draft naâng cao (leänh Advanced Draft) Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn ta caùch söû duïng leänh Advanced Draft ñeå Draft hai beà maët laïi vôùi nhau vôùi caùc caïnh phaûn xaï, vaø leänh naøy ñöôïc thöïc hieän vôùi hai goùc coù giaù trò khaùc nhau vaø söû duïng caû nhöõng phöông thöùc ñang coù. 1. Choïn menu View -> Toolbars -> Advanced Draft ñeå môû thanh Advanced Draft. 2. Click vaøo Advanced Draft icon . Hoäp thoaïi Draft Definition (Advanced) xuaát hieän vaø ta thaáy höôùng keùo ñaõ ñöôïc maëc ñònh saün. Hình 2.39 Hoäp thoaïi Draft Definition (Advanced) 3. Chæ roõ hai beà maët maø ta muoán Draft vôùi caùc caïnh phaûn xaï baèng caùch click vaøo caùc icon nhö chæ daãn.
 75. 75. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 75 Coù hai phöông phaùp thoâng duïng : Independent( ñoäc laäp): ta caàn chæ roõ giaù trò cuûa hai goùc . Driving/Driven: gaùi trò goùc maø ta xaùc ñònh cho moät beà maët aûnh höôûng ñeán giaù trò goùc cuûa beà maët thöù hai. Trong baøi taäp naøy ta söû duïng caùch thöù nhaát ( Independent ). 4. Trong caáu truùc cuûa maët trung gian, click No Selection töø combo list vaø choïn cung bo nhö hình veõ beân döôùi. Hình 2.40 Choïn cung bo Luùc naøy ta seõ thaáy ñöôøng thaúng phaûn xaï laø ñöôøng coù maøu hoàng. 5. Trong cô caáu cuûa höôùng keùo, click maët xy vaø choïn beà maët naèm phía treân ñeå xaùc ñònh höôùng keùo môùi. Hình 2.41 Xaùc ñònh höôùng keùo 6. Nhaäp giaù trò cuûa goùc Draft laø 10. 7. Click vaøo Parting Element( ñoái töôïng giôùi haïn) ñeå ñònh nghóa Parting Element. 8. Ta cho oâ Parting Element hieån thò baèng caùch click vaøo oâ ñoù vaø choïn beà maët coù maøu xanh laø beà maët giôùi haïn. 9. Click vaøo 2nd Side tab ñeå xaùc ñònh beà maët thöù hai maø ta muoán Draft
 76. 76. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 76 10. Trong cô caáu cuûa ñoái töôïng trung gian, click No Selection töø combo list vaø choïn caïnh ñöôïc bo cung thöù hai Taát caû nhöõng beà maët maø ta muoán Drafted ñöôïc löïa choïn.. Hình 2.42 Choïn beà maët Draft thöù hai 11. Nhaäp giaù trò goùc maø ta muoán Drafted laø 6. 12. Click OK ñeå keát thuùc leänh. Taát caû beà maët ñöôïc Drafted baèng caùch söû duïng goùc rieâng bieät, hình beân döôùi cho ta thaáy ñöôïc ñieàu ñoù. Hình 2.43 Caùc beà maët ñöôïc Draft 13. Double-click vaøo Draft.1 treân Specification Tree (ôû goùc traùi cuûa maøn hình ) neáu ta muoán hieäu chænh laïi leänh maø ta vöøa thöïc hieän. Hoäp thoaïi Advanced Draft seõ xuaát hieän. 14. Choïn Driving/Driven. Chuùng ta coù theå thaáy raèng löïa choïn Driving Direction baét ñaàu hoaït ñoäng, ñieàu ñoù coù nghóa laø giaù trò goùc maø ta choïn cho beà maët ban ñaàu trôû thaønh giaù trò daãn höôùng. Neáu ta click vaøo 2nd side tab, chuùng ta thaáy raèng oâ maø ta muoán nhaäp giaù trò goùc khoâng coøn hieän haønh nöõa.
 77. 77. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 77 Trong nhöõng ñieàu kieän cuï theå, quaù trình maø ta vöøa thöïc hieän seõ tính toaùn giaù trò cho beà maët thöù hai ñeå traùnh tröôøng hôïp “step effect” 15. Click OK ñeå keát thuùc leänh maø ta vöøa thöïc hieän. Caùch laøm naøy chæ phuø hôïp cho beà maët thöù hai maø ta muoán Drafted. Hình 2.44 Daft ñaõ ñöôïc hieäu chænh. Naâu ta muoán söû duïng caùch thöù hai ta chæ caàn click1 vaøo oâ 2nd side tab vaø choïn Driving (ckick vaøo kieåm leänh seõ hieän haønh). VIII.Draft vôùi nhöõng ñoái töôïng giôùi haïn (Leänh Draft with Parting Element) Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn ta caùch söû duïng Parting Element ( ñoái töôïng giôùi haïn). 1. 2. Choïn beà maët maø ta muoán Drafted. Click vaøo Draft Angle icon . Hoäp thoaïi Draft Definition seõ xuaát hieän vaø coù muõi teân maøu ñoû xuaát hieän treân khoái Part, vaø höôùng ñaõ ñöôïc maëc ñònh saün. Beà maët maø ta löïa choïn seõ coù maøu ñoû vaø saùng leân. Quaù trình thöïc hieän naøy seõ doø tìm ra beà maët khaùc bò Draft vaø chuùng seõ coù maøu ñoû nhu hình veõ beân döôùi. Hình 2.45 Choïn caùc beà maët Draft 3. Click vaøo muïc Selection vaø choïn maët phaúng xy ñeå ñònh nghóa maët trung gian. Maët trung gian maø ta vöøa choïn seõ coù maøu hoàng.
 78. 78. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 78 Hình 2.46 Choïn maët giôùi haïn vaø höôùng Draft 4. Nhaäp giaù trò goùc môùi laø 13 0 . 5. Baây giôø ta click vaøo nuùt More ñeå hieån thò hoäp thoaïi môû roäng vaø tìm hieåu khaû naêng cuûa caùc ñoái töôïng trung gian. 6. Ñeå ñònh nghóa ñoái töôïng trung gian, ta coù theå ñaùnh daáu: Choã phaân chia chính laø beà maët trung tính maø ta löïa choïn (noù chính laø beà maët giôùi haïn). Hoaëc laø ñònh nghóa nhöõng ñoái töôïng trung tính vaø sau ñoù choïn moät beà maët hoaëc laø moät maët phaúng laøm maët phaúng giôùi haïn. Hình 2.47 Hoäp thoaïi Draft Definition môû roäng Ñeå coù nhieàu thoâng tin veà löïa choïn Draft , xem muïc Angle Values. 7. Click Preview: ñoái töôïng bò Drafted seõ coù maøu xanh.
 79. 79. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 79 Hình 2.48 Xem tröôùc ñoái töôïng Draft 8. Click OK. Vaät lieäu ñaõ ñöôïc laáy ñi, beà maët ñaõ ñöôïc Drafted. Hình 2.49a Part ñöôïc taïo töø 1 höôùng Hình 2.49b Part ñöôïc taïo töø 2 höôùng 9. Double-click vaøo ñoái töôïng bò drafted neáu ta muoán hieäu chænh laïi noù. 10.Neáu ta muoán Drafted khoái Part veà hai höôùng ta click vaøo oâ Drafted Both Side. 11.Click OK ñeå keát thuùc coâng vieäc hieäu chænh. Khoái part luùc naøy seõ coù daïng nhö hình beân.
 80. 80. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 80 IX. Leänh Draft from Reflect Lines Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn ta draft moät beà maët baèng caùch söû duïng nhöõng ñöôøng giôùi haïn nhö laø nhöõng ñöôøng trung gian. Keát quaû cuûa leänh seõ taïo ra theâm moät beà maët môùi. Trong baøi taâp naøy ta seõ caét boû phaàn vaät lieäu ñöôïc taïo baèng caùch söû duïng nhöõng ñoái töôïng giôùi haïn. 1. Click vaøo bieåu töôïng Draft from Reflect Lines . Hoäp thoaïi Draft from Reflect Lines Definition seõ xuaát hieän vaø coù moät muõi teân ñoû vaø höôùng cuûa noù luoân ñöôïc maëc ñònh tröôùc . Neáu ta muoán thay ñoåi höôùng draft ta chæ caàn choïn vaøo muõi teân. 2. Choïn hình truï. Luùc naøy seõ coù moät ñöôøng thaúng giôùi haïn xuaát hieän vaø noù coù maøu hoàng. Ñöôøng thaúng naøy ñöôïc söû duïng cho quaù trình Drafted beà maët . Hình 2.50 Choïn maët ñeå Draft 3. Nhaäp giaù trò goùc maø ta muoán Drafted vaøo oâ Angle. Ví duï ta nhaäp vaøo 110 . caïnh giôùi haïn seõ di chuyeån nhö hình veõ beân döôùi. 4. Click Preview ñeå xem thöû leänh maø ta vöøa thöïc hieän xong. Hình 2.51 Xem tröôùc Part ñöôïc Draft
 81. 81. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 81 5. Click vaøo nuùt More ñeå môû roäng hoäp thoaïi veà phía beân phaûi. 6. Ñaùnh daáu vaøo oâ Define parting element vaø choïn maët phaúng zx laøm maët phaúng giôùi haïn. Hình 2.52 Hoäp thoaïi Draft Reflect Lines Definition môû roäng 7. Click OK ñeå keát thuùc leänh Draft. Luùc ta coù moät chi tieát nhö hình veõ. Hình 2.53 Part ñöôïc Draft Moät beà maët sau khi coù moät caïnh bo troøn ta vaãn coù theå thöïc hieän leänh Draft ñöôïc. Hình veõ beân döôùi seõ minh hoaï cho tröôøng hôïp naøy. Hình 2.54a Choïn caïnh bo ñeå Draft vôùi goùc Draft Hình 2.54b Draft hoaøn taát
 82. 82. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 82 X. Draft vôùi goùc thay ñoåi (Leänh Variable Angle Draft) Nhöõng tröôøng hôïp ñöôïc trình baøy ôû treân ta chæ thöïc hieän leänh Draft vôùi goùc laø haèng soá , trong moät soá tröôøng hôïp ñoøi hoûi bieân daïng Draft phöùc taïp ta phaûi söû duïng ñeán leänh naøy. Baøi taâp beân döôùi seõ höôùng daãn ta caùch söû duïng leänh naøy. 1. Click vaøo Variable Angle Draft icon Hoäp thoaïi Draft Definition seõ xuaát hieän, hieån thò löïa choïn goùc thay ñoåi. Neáu ta choïn icon naèm phía beân traùi ta seõ trôû veà löïa choïn Draft cô baûn. Hình 2.55 Hoäp thoaïi Draft Definition 2. Choïn beà maët maø ta caàn Draft. Nhöõng beà maët phöùc taïp khoâng lieân tuïc thì ta khoâng theå söû duïng leänh naøy ñöôïc. 3. Choïn beà maët ôû treân laøm beà maët trung tính. Ta seõ thaáy coù muõi teân xuaát hieän treân khoái Part, coù höôùng ñöôïc maëc ñònh saün. CATIA seõ doø tìm 2 maët vuoâng goùc vôùi maët maø ta caàn Draft vaø hieån thò hai giaù trò cuûa baùn kính. Hình 2.56 Maët, giaù trò vaø höôùng Draft
 83. 83. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 83 4. Taêng giaù trò cuûa goùc: chæ caàn moät giaù trò ñöôïc ñònh nghóa trong bieân daïng hình hoïc Hình 2.57 thay ñoåi giaù trò Draft 5. Ñeå tieán haønh vieäc söûa goùc, choïn giaù trò trong khoái Part vaø taêng giaù trò noù trong hoäp thoaïi ví duï ta taêng giaù trò töø 5 leân thaønh 9. Caùch khaùc, ta coù theå double – click vaøo giaù trò trong hoäp thoaïi sau ñoù tieán haønh söûa laïi. 6. Click Preview xem thöû leänh maø ta vöøa thöïc hieän. Hình 2.58 Xem tröùôc Part ñöôïc taïo 7. Ñeå theâm moät ñieåm treân caïnh ta click vaøo muïc Points.
 84. 84. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 84 8. Click moät ñieåm treân caïnh. CATIA cho pheùp ta theâm nhieàu ñeåm ( tuyø vaøo tröôøng hôïp maø ta muoán söû duïng). Chuùng ta coù theå theâm ñieåm treân nhöõng maët cong 3D . CATIA töï doø tìm ra söï giao nhau giöõa nhöõng maët phaúng vaø caùc caïnh ñeå tìm ra nhöõng ñieåm phuø hôïp nhaát hoaëc laø chieáu leân caïnh. Neáu sau khi click vaøo caùc ñieåm, ta quyeát ñònh muoán thay ñoåi nhöõng beà maët ñeå draft hoaëc laø muoán thay ñoåi beà maët trung tính, söï löïa choïn naøy cho pheùp boû caùc ñieåm ñoù ùhoaëc choïn, taïo caùc ñieåm ñoù. Khi ta muoán di chuyeån ñieåm, ta chæ caån click vaøo ñieåm maø ta muoán CATIA seõ hieån thò giaù trò goùc treân ñieåm ñoù. 9. Nhaäp giaù trò môùi cho goùc ñoù ví duï ta nhaäp vaøo 17. luùc naøy ta seõ thaáy giaù trò baùn kính môùi. Hình 2.59 Giaù trò môùi ñöôïc nhaäp 10. Click OK ñeå keát thuùc leänh . Khoái part sau khi ta thöïc hieän xong leänh Hình 2.60 Part ñöôïc taïo
 85. 85. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 85 Chöông 3 : CAÙC LEÄNH BIEÁN ÑOÅI PART I. Leänh Shell Shelling moät vaät theå coù nghóa laø laøm roãng noù trong khi ta vaãn giöõ ñöôïc moät ñoä daøy nhaát ñònh. Baøi taäp beân döôùi seõ höôùng daãn ta söû duïng leänh naøy. 1. Choïn beà maët maø ta muoán shell Hình 3.1 Choïn beà maët Shell Hình 3.2 Beà maët löïa choïn seõ coù maøu tím 2. Click vaøo bieåu töôïng Shell . Hoäp thoaïi Shell Definition seõ xuaát hieän. 3. Nhaäp vaøo 15mm trong oâ Default inside thicknes. Hình 3.3 Hoäp thoaïi Shell Definition
 86. 86. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 86 4. Click OK. Vaät theå ñaõ ñöôïc Shell Leänh maø ta vöøa thöïc hieän xong seõ ñöôïc löu laïi ôû Specification Tree beân goùc traùi cuûa maøn hình. Hình 3.4 Vaät theå ñaõ ñöôïc Shell 5. Double-click vaøo leänh shell maø ta vöøa thöïc hieän xong neáu ta muoán hieäu chænh laïi. 6. Ñeå laøm giaûm ñoä daøy beân trong ta nhaäp vaøo giaù trò ñoä daøy môùi laø 4 mm vaø sau ñoù click OK. Khoái truï baây giôø ñaõ trôû neân roãng. Hình 3.5 Vaät theå ñaõ ñöôïc Shell sau khi hieäu chænh 7. Double-click vaøo leänh shell ñaõ thöïc hieän laàn nöõa vaø click vaøo muïc Other thickness faces. 8. Choïn beà maët nhö chæ daãn beân hình. Hình 3.6 Choïn beà maët Shell 9. Double-click vaøo giaù trò thickness ñöôïc hieån thò treân beà maët. 10. Luùc naøy hoäp thoaïi seõ xuaát hieän, nhaäp vaøo 10mm vaø click OK. Chieàu daøi giöõa beà maët ñöôïc choïn vaø beà maët beân trong cuûa khoái taShell laø10mm.
 87. 87. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 87 Hình 3.7 Part ñöôïc Shell Moät soá ghi chuù veà leänh naøy Trong moät vaøi tröôøng hôïp ñaëc bieät, cuøng moät luùc ta tieán haønh hai hoaït ñoäng shell lieân tieáp. Ñeå traùnh tình traïng ñoù giaù trò cuûa hoaït ñoäng shell thöù hai phaûi baèng phaân nöûa cuûa hoaït ñoäng shell ñaàu. Hình 3.8 Shell cuøng luùc nhieàu maët Neáu caàn Shell nhieàu phaàn treân vaät theå, chæ caàn thöïc hieän Shell moät laàn thoâi : choïn moät maët cuûa phaàn ta caàn Shell ñeå traùnh tröôøng hôïp naøy. Luùc naøy Specification Tree seõ hieån thò moät vaät theå ñöôïc shell nhö hình minh hoaï beân döôùi. Hình 3.9 Bieåu töôïng Shell ñöôïc hieän thò ôû Specification Tree

×