O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

TOPUK ve AYAK ARKASI AĞRILARI

13.480 visualizações

Publicada em

TOPUK ve AYAK ARKASI AĞRILARI

Publicada em: Saúde e medicina
 • Seja o primeiro a comentar

TOPUK ve AYAK ARKASI AĞRILARI

 1. 1. TOPUK ve AYAK ARKASI AĞRILARI Dr. Tahir ÖĞÜT Ġ.Ü. CerrahpaĢa Tıp FakültesiOrtopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 2. 2. TOPUK ve AYAK ARKASI AĞRILARI I. PLANTAR TOPUK AĞRISI II. POSTERĠOR SIKIġMA AĞRILARIIII. POSTEROSUPERĠOR (RETROKALKANEAL) TOPUK AĞRISI
 3. 3. TOPUK ve AYAK ARKASI AĞRILARI I. PLANTAR TOPUK AĞRISI 1- Mekanik 2- Nörolojik 3- Romatolojik
 4. 4. I. PLANTAR TOPUK AĞRISI FĠZĠK MUAYENE Ağrının Lokasyonu Distal Plantar Fasiitis Tarsal tünel sendromu FHL tendinitiPlantar Fibromatozis Prox. Plantar Fasiitis Kalkaneus stres kırığı Fat pad ağrısı (SıkıĢtırma testi)
 5. 5. I. PLANTAR TOPUK AĞRISI FĠZĠK MUAYENE Ağrının Lokasyonu FHL tendiniti Tarsal tünel sendromu Plantar Fasiitis Michelson J, FAI, 2005
 6. 6. TOPUK ve AYAK ARKASI AĞRILARI POSTERĠOR II. SIKIġMA AĞRISI
 7. 7. II- POSTERĠOR SIKIġMA AĞRISI TARĠF Zorlayıcı plantar fleksiyonda ayak bileği posteriorunda duyulan ağrıyla karakterize klinik durumdur. Tanı ve tedavisi bölgenin anatomik özelliğinden dolayı kolay değildir.
 8. 8. II- POSTERĠOR SIKIġMA AĞRISI POSTERĠOR SIKIġMA SENDROMUNDA ETĠYOLOJĠK SINIFLAMA PATOLOJĠ ÖRNEK Trigonal process •Kırık (akut veya kronik) •Sinkondroz yaralanması •Kompresyon FHL disfonksiyonu •Tenosinovit Tibiotalar patoloji •Posterior yd yaralanması •Osteokondral lezyon •Kırık Subtalar patoloji •Osteokondrit, Artrit Diğer •Kalsifiye doku •Kemik avulsiyonu
 9. 9. II- POSTERĠOR SIKIġMA AĞRISI
 10. 10. II- POSTERĠOR SIKIġMA AĞRISI PATOGENEZ •AĢırı kullanım yaralanmaları •Tekrarlayıcı minör travmalar •Os trigonumun semptomatik olması için travmaya maruz kalması gerekir •Ağrı etiyopatogenezi: Os trigonum-talus arası anormal hareket KalınlaĢmıĢ eklem kapsülünün sıkıĢması Os trigonum-tibia arasında skar dokusunun sıkıĢması FHL tendonuna bası olması
 11. 11. II- POSTERĠOR SIKIġMA AĞRISI FHL TENOSĠNOVĠTĠ PATOGENEZĠ •Tendinoz veya kopmadan çok stenozan tenosinovittir Hamilton et al. JBJS,1996. •Ayak bileği posteromediali dıĢında nadiren görülür. Michelson et al. Foot Ankle Int,2005.
 12. 12. II- POSTERĠOR SIKIġMA AĞRISI
 13. 13. II- POSTERĠOR SIKIġMA AĞRISI FĠZĠK MUAYENE•ġikayet: Ayak bileği arkasında derin ağrı•Posterior impingement testi +•Posterolateral palpasyon da + ise diagnostik enjeksiyon yapılır•PM ağrı TÖ TÖ
 14. 14. II- POSTERĠOR SIKIġMA AĞRISI GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERĠ• 250 dıĢ rotasyonda lateral grafi• Kemik sintigrafisi: Osseöz yaralanmaları tespit eder • BT: Kalsifikasyon, kemik fragmanlar, talar ganglion • MR: Kemik kontüzyonu Posterior kapsüler-ligamantöz kalınlaĢmalar Talar ocd FHL tenosinoviti (%82)
 15. 15. II- POSTERĠOR SIKIġMA AĞRISI KONSERVATĠF TEDAVĠ • Ġstirahat, buz, NSAĠ • Kontrollü plantar fleksiyon • Os trigonum sendromunda baĢarı oranı %60 • FHL tendinitinde germe egzersizleri
 16. 16. II- POSTERĠOR SIKIġMA AĞRISI CERRAHĠ TEDAVĠ
 17. 17. I. AYAK BĠLEĞĠ ARKASI ENDOSKOPĠ ve ARTROSKOPĠSĠ ÖRNEK 1 BÜ, 31y, ♂, 2006
 18. 18. II- POSTERĠOR SIKIġMA AĞRISI ÖRNEK 1
 19. 19. ÖRNEK 2MS,35y, ♂, 2006
 20. 20. ÖRNEK 3HE, 51y, ♀,2004
 21. 21. PREOP POSTOP
 22. 22. ÖRNEK 4KA, 48y, ♂, 2007
 23. 23. ÖRNEK 5CD,32,♂,2009
 24. 24. ÖRNEK 6SB,22y, ♀,2008
 25. 25. Postop 1 sene: AOFAS 100
 26. 26. ÖRNEK 7OT, 44y, ♂, 2005.
 27. 27. TOPUK ve AYAK ARKASI AĞRILARI POSTEROSUPERĠORIII. (RETROKALKANEAL) AĞRI
 28. 28. III- POSTEROSUPERĠOR TOPUK AĞRISI POSTEROSUPERIOR TOPUK AĞRISI (Kalkaneus posterosuperiorunda ağrı) ETĠYOLOJĠ • Haglund deformitesi • Ġnsersiyonel aĢil tendinozu • Retrokalkaneal Bursit
 29. 29. III- POSTEROSUPERĠOR TOPUK AĞRISI HAGLUND DEFORMĠTESĠ•Kalkaneus posterosüperiorundakiçıkıntıda geniĢleme •Retrokalkaneal Bursitle birlikte veya tek baĢına olabilir
 30. 30. III- POSTEROSUPERĠOR TOPUK AĞRISI ĠNSERSĠYONEL AġĠL TENDĠNOZU•AĢil tendon insersiyosunundejeneratif proçesi•Tendon kalsifikasyonuve ossifikasyonu ile birlikte
 31. 31. III- POSTEROSUPERĠOR TOPUK AĞRISI RETROKALKANEAL BURSĠT ETĠYOLOJĠ: 1) Mekanik iritasyon 2) Mekanik anomaliler Varus topuk,ayak önü valgusu, plantar flexda birinci sıra, kalkaneus kırıkları 3) Sistemik enflamatuar hastalıklar: • Gut • Romatoid Artrit • Kalsifik Tendinit • Osteomyelit • Reiter Sendromu 4) MR: • Psöriatik Artrit CN van Dijk -Skeletal Radiol 1999 • Juvenil Kronik Artrit
 32. 32. III- POSTEROSUPERĠOR TOPUK AĞRISI ANATOMĠ
 33. 33. III- POSTEROSUPERĠOR TOPUK AĞRISI KLĠNĠK Ağrı Ödem ġiĢlik Mekanik anomaliler
 34. 34. III- POSTEROSUPERĠOR TOPUK AĞRISI KLĠNĠK
 35. 35. III- POSTEROSUPERĠOR TOPUK AĞRISI Haglund, Retrokalkaneal Bursit AĢilin Ġnsersiyonel Tendinozu
 36. 36. III- POSTEROSUPERĠOR TOPUK AĞRISI RADYOGRAFĠK DEĞERLENDĠRME Dorsoplantar kalkaneal aksiyel grafi
 37. 37. RADYOGRAFĠK DEĞERLENDĠRME DĠREKT GRAFĠ• GeniĢ Bursal Çıkıntı ve pozitif paralel eğim çizgisi testi• Fowler ve Philip açısı (Posterior kalkaneal açı) > 75°
 38. 38. III- POSTEROSUPERĠOR TOPUK AĞRISI MR
 39. 39. III- POSTEROSUPERĠOR TOPUK AĞRISI USG • Ucuz • AĢil tendiniti ve peritendinit ile RB ayrımı yapılabilir • Aspirasyon ve enjeksiyon için kullanılabilir • Doppler USG, inflamasyona bağlı artmıĢ kan akımını gösterir
 40. 40. III- POSTEROSUPERĠOR TOPUK AĞRISI KONSERVATĠF TEDAVĠ KLASĠK TEDAVĠ •Aktivite modifikasyonu •Ayakkabı modifikasyonu •Ġstirahat •Buz % 85 – 95 BAġARLI Myerson, 1999 •Dizilim kusurlarının düzeltimi Clement et al. 1984 •Topuk yükseltme •Germe-kuvvetlendirme egz.
 41. 41. III- POSTEROSUPERĠOR TOPUK AĞRISI CERRAHĠ TEDAVĠ Tendon debridmanı, kemik remodelingi, bursa eksizyonu I - AÇIK Lateral insizyon Medial insizyon Lateral + Medial insizyon Posterior insizyon II - ENDOSKOPĠK
 42. 42. III- POSTEROSUPERĠOR TOPUK AĞRISIAÇIK CERRAHĠ TEDAVĠKALKANEUS POSTEROSUPERĠORUNUN AÇIK REZEKSĠYONU •Jones & James. Am J Sports Med, 1984. •Stephens M. Orthop Clin North Am, 1994.
 43. 43. III- POSTEROSUPERĠOR TOPUK AĞRISI AÇIK CERRAHĠ TEDAVĠ KALKANEUS KAMA OSTEOTOMĠSĠ Keck & Kelly, 1965
 44. 44. III- POSTEROSUPERĠOR TOPUK AĞRISI AÇIK CERRAHĠ KOMPLĠKASYONLARI• YumuĢak doku ve yara problemleri• AĢil tendonunda avulsiyon• Kemik yapıda zayıflama• Tekrarlayan ağrı (yetersiz kemik çıkartımına bağlı)• Ġnsizyon skarı etrafında hassasiyet• Çirkin insizyon skarı• Dorsiflexda azalmaya neden olan, AĢil tendonunda sertleĢme
 45. 45. III- POSTEROSUPERĠOR TOPUK AĞRISI ENDOSKOPĠK TEDAVĠ Van Dijk CN, Scholten PE, Krips R: A two-portal endoscopic approach for diagnosis and treatment of posterior ankle pathology. Arthroscopy 16:871–876, 2000
 46. 46. III- POSTEROSUPERĠOR TOPUK AĞRISI ENDĠKASYONLARI 6 aylık konservatif tedaviden fayda görmeyen Retrokalkaneal bursit, Haglund deformitesi ve/veya Ġnsersiyonel AĢil tendiniti olguları. KONTRAENDĠKASYONLARI Ġnsersiyonel AĢil Tendinozu (Ġnsersiyonel kalsifik tendinoz) DolaĢım bozukluğu Lokal enfeksiyon
 47. 47. III- POSTEROSUPERĠOR TOPUK AĞRISI PRONE
 48. 48. PRONE
 49. 49. PRONE
 50. 50. SUPINE
 51. 51. SUPINE
 52. 52. III- POSTEROSUPERĠOR TOPUK AĞRISI KĠġĠSEL TECRÜBE 2003 - 2009 •15 hastanın (8 E, 7 K) 16 ayağı •YaĢ ortalaması 36 (19-62) •15 ayakta Haglund deformitesi + •1 ayakta izole RB ve Ġnsersiyonel Tendinit •Endikasyon: Konservatif tedavi ile geçmeyen retrokalkaneal ağrı •Bilateral olgu: Psöriatik artropati
 53. 53. III- POSTEROSUPERĠOR TOPUK AĞRISI •7 hasta supin pozisyonda opere edildi •Ortalama turnike süresi 42 (30-95) dk •Postop tespit yapılmadı •Birinci gün hareket baĢlandı •3 gün elevasyon sonrasında parsiyel yük verildi •2. Hafta sonunda tam yük verildi
 54. 54. III- POSTEROSUPERĠOR TOPUK AĞRISISONUÇLAR •Ortalama takip süresi 23 (28-6) ay •4 iyi, 12 mükemmel sonuç •Komplikasyon görülmedi AOFAS MARYLAND PREOP 52.6 49.6 (24-75) (39-67) POSTOP 94.3 87.2 (85-100) (72-100)
 55. 55. OLGULARDAN ÖRNEKLER
 56. 56. OLGU 132y, ♀ PREOP POSTOP
 57. 57. OLGU 228y, ♂ PREOP POSTOP
 58. 58. OLGU 319y,♂
 59. 59. OLGU 450y,♂
 60. 60. OLGU 4
 61. 61. OLGU 4
 62. 62. OLGU 4
 63. 63. LĠTERATÜRDEKĠ SONUÇLAR39 olgu, 4,5 yıl takip: 4 orta, 6 iyi, 24 mükemmel sonuç. van Dijk & Scholten; Foot Ankle Clin, 2006.10 olgu, 5 ay takip: 3 iyi, 7 mükemmel sonuç. Jerosch & Nasef; Knee Surg Sports Traum, 2003.30 olgu,22 ay takip: 3 kötü, 3 orta, 5 iyi, 19 mükemmel sonuç. Leitze et al.; J Bone Joint Surg, 2003.
 64. 64. ENDOSKOPĠK KALKANEOPLASTĠ AVANTAJLARI• Yara iyileĢmesi sorunları ↓• Skar sorunları (ağrlı,çirkin skar) ↓• Tendonda zayıflama olmaz• Günlük hayat ve spora dönüĢ süresi ↓• Tendonda sertlik ve dorsiflex kısıtlaması olmaz DEZAVANTAJI• Tecrübe gereksinimi• Ġlk baĢlarda uzun sürebilmesi
 65. 65. III- POSTEROSUPERĠOR TOPUK AĞRISI GENĠġ REZEKSĠYON ve REKONSTRÜKSĠYON
 66. 66. III- POSTEROSUPERĠOR TOPUK AĞRISI
 67. 67. III- POSTEROSUPERĠOR TOPUK AĞRISI
 68. 68. erken postoppreop postop 3. ay
 69. 69. postop 3. ay
 70. 70. III- POSTEROSUPERĠOR TOPUK AĞRISI • 21 hastanın ort. 33 ay takip sonucu: %82 baĢarı McGarvey et al. Foot Ankle Int. 2002. • “Complete detachment and reconstruction of the Achilles tendon do not decrease the working capacity of the gastrocsoleus muscle.” Wagner et al. Foot Ankle Int. 2004. • “We suggest that in selected patients it is safe to proceed with early active mobilization immediately postoperatively when less than 50% of the tendon is resected.” Calder JD & Saxby TS, Foot Ankle Int. 2003.
 71. 71. TEŞEKKÜR EDERİM TEġEKKÜR EDERĠM Dr. Tahir Öğüt

×