O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
1
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ง 33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 6
ปีการศึกษา 2558
ชื่อโครงงา...
2
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
ใบงาน
การจัดทำาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
ผู้จัดทำา นางสาว ธนภรณ์ สมฝั้น เลขท...
3
ที่มาและความสำาคัญของโครงงาน
เรื่องกล้วยๆที่ไม่กล้วย กล้วยเป็นผลไม้ที่นิยมทานมากในหมู่คนที่
ต้องการควบคุมนำ้าหนัก ด้วยปร...
4
มีคำาถามว่า ผลไม้อะไรเอ่ย ที่มีสรรพคุณในการป้องกันโรคได้ดีที่สุด
หนึ่งในคำาตอบ คงหนีไม่พ้นผลไม้บ้านๆที่อยู่คู่กับคนไทยตั...
5
ลำำ
ดับ
ที่
ขั้นตอน สัปดำห์ที่ ผู้รับผิด
ชอบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
17
1 คิดหัวข้อโครงงำน /
2 ศึก...
6
1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี : กำร
ประกอบอำหำร
2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ : กำรรักษำโรค คุณค่ำทำง...
6
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : การ
ประกอบอาหาร
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา : การรักษาโรค คุณค่าทาง...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

2558 project

it is good

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

2558 project

  1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2558 ชื่อโครงงาน เรื่องกล้วยๆ ชื่อผู้ทำาโครงงาน นางสาว ธนภรณ์ สมฝั้น เลขที่ 19 ม. 6 ห้อง 2 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดำาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการ ศึกษา 2558 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
  2. 2. 2 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ใบงาน การจัดทำาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ ผู้จัดทำา นางสาว ธนภรณ์ สมฝั้น เลขที่ 19 ม.6/2 คำาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อ ต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) เรื่องกล้วยๆ ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) BANANA & BANANA ประเภทโครงงาน : โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ชื่อผู้ทำาโครงงาน : ธนภรณ์ สมฝั้น ชื่อที่ปรึกษา : ครู เขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดำาเนินงาน : 1-4 สัปดาห์
  3. 3. 3 ที่มาและความสำาคัญของโครงงาน เรื่องกล้วยๆที่ไม่กล้วย กล้วยเป็นผลไม้ที่นิยมทานมากในหมู่คนที่ ต้องการควบคุมนำ้าหนัก ด้วยประโยชน์และสารอาหารหลายๆประการ กล้วย มีเบต้าเคโรทีน ให้พลังงาน อุดมด้วยนำ้าตาลธรรมชาติ 3 ชนิด คือ ซูโครส ฟ รุคโทส และ กลูโคส รวมกับเส้นใยและกากอาหาร กล้วยจะช่วยเสริมเพิ่ม พลังงานให้กับร่างกายทันทีทันใด จากงานวิจัยพบว่ากินกล้วยแค่ 2 ผล ก็ สามารถเพิ่มพลังงานให้อย่างเพียงพอ กับการออกกำาลังกายอย่างเต็มที่ได้ นานถึง 90 นาที นอกจากนี้กล้วยยังมีประโยชน์อีกมากมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยกล้วยหลายชนิด ควรค่าแก่ การนำากล้วยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในหลายๆวิธี ไม่ว่าจะเป็นการนำาไปทำา อาหาร ขนมหวาน และวิธีทานเพื่อนรักษาสุขภาพ เพื่อให้กล้วยถูกนำามาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทำาโครงงาน ระบุเป็นข้อ) 1. เพื่อเรียนรู้ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการจากกล้วย 2. รู้จักนำากล้วย ผลไม้ของไทยมาสร้างสรรค์เป็นสิงที่มีคุณค่า 3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4. เพื่อเผยแพร่ไปยังเยาวชนรุ่นใหม่ ขอบเขตโครงงาน สร้างสื่อการเรียนรู้เรื่อง เรื่องกล้วยๆ ในรูปแบบนำาเสนอ Power Point หลักการและทฤษฎี
  4. 4. 4 มีคำาถามว่า ผลไม้อะไรเอ่ย ที่มีสรรพคุณในการป้องกันโรคได้ดีที่สุด หนึ่งในคำาตอบ คงหนีไม่พ้นผลไม้บ้านๆที่อยู่คู่กับคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย นั่นก็คือ “กล้วย” ในทางการแพทย์ กล้วยเป็นผลไม้ชนิดเดียว ที่สามารถป้องกันและบรรเทา อาการเจ็บป่วยของโรคต่างๆได้ไม่ตำ่ากว่า 10-15 โรค กล้วยเป็นผลไม้ที่ทานง่าย เมื่อนำามาประกอบอาหารหรือทำาขนมยิ่ง อร่อย เราจึงมีเมนูแนะนำาในการนำากล้วยมาทำาอาหารแบบอร่อยและหน้า ทาน ไม่ว่าจะวิธีทำา กล้วยปิ้ง กล้วยตาก กล้วยหอมทอด เกี๊ยวกล้วยทอด แกง กล้วยดิบ แกงเลียงปลีกล้วย ขนมกล้วย แซนวิชกล้วย พายกล้วย โรตีกล้วย หรือจะเป็นเมนูลดนำ้าหนักจากกล้วย เช่น สมูทตี้กล้วย วุ้นกล้วย กล้วยปั่น เป็นต้น วิธีดำาเนินงาน แนวทางการดำาเนินงาน 1. กำาหนดหัวข้อที่จะศึกษา 2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 3. ศึกษาข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูล 4. จัดเก็บสื่อในรูปแบบ Power Point 5. ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด 6. นำาเสนอผลงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ งบประมาณ - ขั้นตอนและแผนดำาเนินงาน
  5. 5. 5 ลำำ ดับ ที่ ขั้นตอน สัปดำห์ที่ ผู้รับผิด ชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17 1 คิดหัวข้อโครงงำน / 2 ศึกษำและค้นคว้ำ ข้อมูล / 3 จัดทำำโครงร่ำงงำน / 4 ปฏิบัติกำรสร้ำง โครงงำน / 5 ปรับปรุงทดสอบ / 6 กำรทำำเอกสำร รำยงำน / 7 ประเมินผลงำน / 8 นำำเสนอโครงงำน / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ ทำำให้เกิดกำรเรียนรู้ในกำรแปรรูปอำหำร และกำรนำำกล้วยมำใช้ให้ เกิดคุณค่ำทำงด้ำนโภชนำกำร รวมถึงรู้จักใช้กล้วยในกำรรักษำโรคต่ำงๆ สถำนที่ดำำเนินกำร โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย บ้ำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
  6. 6. 6 1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี : กำร ประกอบอำหำร 2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ : กำรรักษำโรค คุณค่ำทำง โภชนำกำร แหล่งอ้ำงอิง http://www.lovefitt.com/calories-monitor/ %E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B 9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E %E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B 8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2/ http://www.thairath.co.th/content/449753
  7. 7. 6 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : การ ประกอบอาหาร 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา : การรักษาโรค คุณค่าทาง โภชนาการ แหล่งอ้างอิง http://www.lovefitt.com/calories-monitor/ %E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B 9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E %E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B 8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2/ http://www.thairath.co.th/content/449753

×