Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR) (20)

Anúncio

Mais de Technologická agentura ČR(20)

Anúncio

TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR)

 1. 1
 2. Podpora aplikovaného výzkumu a inovací Petr Očko TA ČR Konference Smart Life, Den Technologické agentury ČR 2016 20. 10. 2016
 3. TA ČR se zaměřuje na všechny klíčové sektory, jako jsou: Vědy o Zemi Chemie Bio-vědy Lékařské vědy Země- dělství Infor- matika Matema -tika a fyzika Společen -ské vědy Průmysl …a na všechny budoucí oblasti napříč odvětvími Smart & Zelené Technologie Člověk & Společnost Kulturní a kreativní odvětví Průmysl 4.0
 4. Podporujeme svými programy budoucí Smart Life již dnes • ALFA – podpora VaV zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby ŽP a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy; • BETA/2 – program veřejných zakázek VaVaI pro potřeby státní správy; • OMEGA – program je zaměřen na podporu projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel ČR; • Centra kompetence – program zaměřený na podporu vzniku a činnosti center VaVaI v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti ČR; • EPSILON – podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách; • GAMA – podpora ověření výsledků VaV z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití; • DELTA – program podpory spolupráce v VaV prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur
 5. Nové programy TA ČR • BETA 2 – program veřejných zakázek ve VaV pro potřeby státní správy, který navazuje a nahrazuje program BETA a zavádí jednodušší postupy v celém procesu zadávání veřejných zakázek ve veřejné správě; • ZÉTA – zapojení studentů a mladých výzkumných pracovníků (do 35 let) do VaV činnosti směřující k využití výsledků v praxi, zvýšení zájmu studentů a mladých výzkumných pracovníků o projekty s konkrétním praktickým dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru. Dílčím cílem je podpora vyrovnávání příležitostí mladých pracovníků ve VaVaI - žen a mužů - při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.
 6. Připravované programy TA ČR • ÉTA – navazuje na program OMEGA, připraven na základě kulatých stolů s experty na společenské a humanitní vědy a ve spolupráci s MK a dalšími resorty, zaměřen na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů VaVaI, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka a v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny; • THÉTA – podpora VaV v oblasti energetiky se zaměřením na zajištění státního dozoru v oblasti jaderné bezpečnosti, nové technologie a dlouhodobé technické perspektivy energetiky, připravován ve spolupráci s MPO, MŠMT, SÚJB a ERÚ; • Národní centra kompetence - bude zaměřen na propojování stávajících špičkových center výzkumu, vývoje a inovací (např. centra kompetence, evropská centra excelence a regionální výzkumná a vývojová centra) do větších celků a podněcovat komercializaci jejich výzkumu spoluprací zejména s malými a středními podniky.
 7. Zajímavé projekty: Zpracování textilních materiálů s využitím střižových vláken na bázi biodegradovatelného polymeru PLA a jejich aplikace do textilních, oděvních resp. technických výrobků se zlepšenými fyzikálně- mechanickými vlastnostmi a fyziologickým komfortem umožňujících řízenou biodegradovatelnost a ekologickou likvidaci Kód projektu: TA01010641 Pokročilé techniky pro rozpoznávání řeči a jejich praktické aplikace: vyhledávání v slovníku na mobilních zařízeních, diktování překladů, bezpečnost a obrana, systémech péče o zákazníky (CRM, helpdesk apod.), audiovizuálním přístupu k výukovým materiálům. Kód projektu: TA01011328 BIODEGRADOVATELNÉ ODĚVNÍ A TECHNICKÉ TEXTILIE TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ŘEČI PRO EFEKTIVNÍ KOMUNIKACI Posuny ve strukturách regionálních hodnot ve společnosti České republiky, jako základ pro efektivní koncipování vývoje pracovního trhu, klesající nezaměstnanosti a minimalizace sociálnhoí vyloučení. Kód projektu: TD020078 POSUNY V REGIONÁLNÍCH HODNOTOVÝCH STRUKTURÁCH VE SPOLEČNOSTI Humanitní a společenské vědy Pokročilé materiályAplikovaná robotika & Informatika
 8. Zajímavé projekty: Nové přístupy pomocí kombinace různých komunikačních kanálů a mezivrstvové spolupráci, díky které dojde k optimalizaci činnosti provozovaných aplikací. Budou vyvinuty nové algoritmy pro optimální využití přenosových cest. Výstupem budou prototypy zařízení pro následnou sériovou výrobu a komplexní řešení pro komerční využití. Kód projektu: TA02011015 Vývoj a implementace ekologicky šetrných nanotechnologií a biotechnologií použitelných pro čištění a úpravu širokého spektra vod včetně podzemních, pitných, odpadních a povrchových, s možností odstranění organického, anorganického i mikrobiálního znečištění. Kód projektu: TE01020218 Komunikační systém pro průmyslové aplikace EKOLOGICKY ŠETRNÉ NANOTECHNOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE PRO ČIŠTĚNÍ VOD A PŮD Projekt mění veřejné osvětlení ve víceúčelové elektronické buňky, které slouží: - ke sběru dopravních dat, - k přenosu informací mezi účastníky provozu a datovými centry, - k řízení městské hromadné dopravy i soukromé přepravy osob a nákladu, - ke zvýšení bezpečnosti v přepravě a na veřejných prostranstvích. Kód projektu: TA02030845 Inteligentní infrastruktura pro moderní město Optoelektronika & Dopravní systémy Optoelektronika & Aplikovaná statistika Nano & Biotechnologie & Geochemie
 9. Zajímavé projekty: Cílem projektu je navrhnout, ověřit a vyvinout nová komplexní opatření, navrhnout vytvoření legislativního rámce a standardů pro technicky i ekonomicky vyvážené a mezinárodně interoperabilní řešení vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu prostřednicvím spolupracujících systémů. Kód projektu: TB0100MD073 Výzkum a vývoj nového typu palubního vodíkového generátoru založeného na principu elektrolýzy vody jako doplňku k benzínu, motorové naftě a plynným palivům. Zvýšení účinnosti spalovacího motoru minimálně o 5%, snížení spotřeby stávajících médií minimálně o 10%, snížení emisí pevných částic z výfukových plynů minimálně o 35% Kód projektu: TA01021601 SYSTÉM ZAJIŠŤUJÍCÍ KOMUNIKACI VOZIDLA S OSTATNÍMI VOZIDLY NEBO S INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUROU ZVYŠOVÁNÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti vozidel s elektropohonem-elektromobilů a snížení jejich negativních vlivů na životní prostředí. Poznatky z oblasti zvyšování bezpečnosti elektromobilů a snižování jejich vlivů na životní prostředí budou získávány a ověřovaný na základě experimentálních prácí na návrhu a stavbě dvou funkčních vzorků elektromobilů. Kód projektu: TA01030430 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI VOZIDEL S ELEKTROPOHONEM- ELEKTROMOBILŮ A SNIŽOVÁNÍ JEJICH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Strojírenství Dopravní systémyMotory & paliva & Znečištění ovzduší
 10. Zahraniční spolupráce • naplňování česko-německé strategické spolupráce • česko-německá výzva v rámci programu DELTA na projekty aplikovaného výzkumu s německými firmami a výzkumnými organizacemi, která je zaměřená na naplňování iniciativy Průmyslu 4.0. • úsilí podpořit i regionální spolupráci • zájem prodloužit program DELTA za rok 2017 Program DELTA
 11. Předsednictví TA ČR TAFTIE TAFTIE – evropská síť 30 agentur z 28 států Čtyři zahraniční partneři TA ČR členem od roku 2010 Rotující předsednictvo Trio VDI VDE/IT, BpiFrance, TA ČR http://www.taftie.org/
 12. Technologie s největším dopadem na ekonomiku a společnost Robotika Pokročilé materiály Autonomní doprava Mobilní internet Automatizace znalostně náročné práce Genomika IOT (Internet věcí) Cloud Skladování energie 3D tisk Nové způsoby objevování a těžby ropy a zemního plynu Obnovitelné zdroje energie Zdroj: McKinsey & Company (2013)
 13. Děkuji za pozornost! Web: www.tacr.cz
Anúncio