Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Operační program zaměstnanost - Adéla Purschová(20)

Mais de Technologická agentura ČR(20)

Anúncio

Operační program zaměstnanost - Adéla Purschová

 1. OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Podpora rovnosti žen a mužů v Operačním programu Zaměstnanost 22. 2. 2016 Praha
 2. PRIORITNÍ OSY OP ZAMĚSTNANOST 1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly  posílení aktivních politik zaměstnanosti  modernizace služeb zaměstnanosti  zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků  rovnost žen a mužů 2. Sociální začleňování a boj s chudobou  podpora sociální integrace a boj s chudobou 3. Sociální inovace a mezinárodní spolupráce  podpora sociálních inovací a mezinárodní spolupráce 4. Efektivní veřejná správa  podpora reformy veřejné správy (měkké investice) 2
 3. ALOKACE NA PRIORITNÍ OSY Celková alokace OPZ – cca 2 598 mil. EUR (cca 70 mld. Kč) 3
 4. PRIORITNÍ OSA 1 INVESTIČNÍ PRIORITA 2 ROVNOST ŽEN A MUŽŮ VE VŠECH OBLASTECH, A TO I POKUD JDE O PŘÍSTUP K ZAMĚSTNÁNÍ A KARIÉRNÍ POSTUP, SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA A PODPORA STEJNÉ ODMĚNY ZA STEJNOU PRÁCI ALOKACE 8 883 000 000 KČ PRVNÍ VÝZVA: ČERVENEC 2015 POSLEDNÍ VÝZVA: PROSINEC 2019
 5. UKONČENÉ VÝZVY I 5 • Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování  3. srpen 2015  16. říjen 2015, plánováno opakování  zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby)  skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity  příměstské tábory v době školních prázdnin
 6. UKONČENÉ VÝZVY II 6 • Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost  11. listopad 2015 – 8. leden 2016, plánováno opakování  dětská skupina pro veřejnost dle § 3 odst. 2 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů;  podniková dětská skupina dle § 3 odst. 1 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů  živnost volná/vázaná, tj. zařízení provozovaná dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 7. AKTUÁLNÍ VÝZVY 7 • Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů (uzavřená výzva, 1. červenec 2015  31. prosinec 2016) • Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 (otevřená výzva, 1. září 2015  31. prosinec 2016) • Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (otevřená výzva, 5. leden – 6. červen 2016)
 8. IMPLEMENTACE VLÁDNÍ STRATEGIE PRO ROVNOST ŽEN A MUŽŮ I 8 • Institucionální zajištění rovnosti žen a mužů v rámci organizace, vytvoření celistvé a funkční institucionální struktury pro prosazování politiky rovnosti žen a mužů a systematické uplatňování genderového mainstreamingu. • Systémové zavedení nástrojů na vyrovnání zastoupení žen ve vedoucích a rozhodovacích pozicích. • Implementace Metodiky posuzování dopadů materiálů předkládaných vládě ČR na rovnost žen a mužů - aktivity týkající se zajištění implementace metodiky, včetně zajištění hodnocení jejího využívání. • Implementace Zprávy o možnostech optimalizace sběru dat – sběr dostupných statistických i analytických podkladů obsahujících údaje o situaci žen a mužů v tematických oblastech příslušejících jednotlivým organizacím.
 9. IMPLEMENTACE VLÁDNÍ STRATEGIE PRO ROVNOST ŽEN A MUŽŮ II 9 • Tvorba analýz, odborných studií a metodik týkajících se situace žen a mužů v tematických oblastech příslušejících jednotlivým organizacím. • Osvětové kampaně týkající se situace žen a mužů a genderových rozdílů v tematických oblastech příslušejících jednotlivým organizacím. • Rozvoj a stabilizace činností vyplývajících z aktuálních Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů. • Analýza a příprava dotačních programů – co by mohla daná organizace podporovat v rovnosti žen a mužů. • Vzdělávání zaměstnanců v rovnosti žen a mužů a gender mainstreamingu.
 10. IMPLEMENTACE VLÁDNÍ STRATEGIE PRO ROVNOST ŽEN A MUŽŮ III 10 • Tvorba diversifikovaných strategií, akčních plánů a metodik v oblasti rovnosti žen a mužů pro organizace zřizované jednotlivými organizacemi • Opatření vedoucí ke zlepšování podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života (vyjma zřizování dětských skupin a zařízení obdobného charakteru) • Opatření vedoucí ke zlepšování podmínek pro rovnost žen a mužů v rámci organizace Oprávnění žadatelé: organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, veřejné výzkumné instituce, kraje, obce, aktuálně zvažováno rozšíření o NNO a vysoké školy.
 11. PLÁNOVANÉ VÝZVY 11 • Soutěžní výzva na podporu rovnosti žen a mužů • Genderové audity u zaměstnavatelů + realizace následných opatření • Vzdělávání a pracovní uplatnění v individuální péči o děti a osoby blízké • Podpora podnikání žen
 12. SOUTĚŽNÍ VÝZVA NA PODPORU ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ 12 • 10. března – 2. května 2016, plánováno opakování  komplexní podpora vedoucí ke zlepšení postavení na trhu práce žen ve věku 55+, žen ohrožených na trhu práce a osob pečujících o malé děti či jiné závislé osoby  podpora opatření vedoucích k odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví, včetně vícečetné diskriminace  podpora opatření snižujících horizontální a vertikální segregaci trhu práce podle pohlaví a rozdíly v odměňování žen a mužů  podpora aktivit vedoucích k vyššímu zapojení mužů do péče o děti a další závislé Oprávnění žadatelé: kraje, obce a jimi zřizované organizace dobrovolné svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce veřejné výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace sociální partneři, soukromoprávní subjekty, profesní a podnikatelská sdružení
 13. GENDEROVÉ AUDITY 13 • Září 2016 • Samostatná dotace na provedení auditu a na realizaci následných opatření (auditní zpráva bude podmínkou pro udělení druhé dotace) • Audit u organizace žadatele i nabídka auditů pro externí subjekty • Požadavky na audit dle standardu vytvořeného Úřadem vlády ČR: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a- muzu/dokumenty/Standard_genderoveho_auditu_CJ.pdf • Auditované oblasti: cíle organizace, institucionální zajištění politiky genderové rovnosti , kultura organizace, organizace pracovního prostředí, personální politika. • Oprávnění žadatelé: zaměstnavatelé, organizace provádějící audity
 14. PODPORA PODNIKÁNÍ ŽEN I 14 • Prosinec 2016 (?) • Cíl výzvy: Podpořit ženy v aktivním startu podnikatelské dráhy • Cílová skupina: ženy, které chtějí podnikat  Ekonomicky neaktivní  Zaměstnankyně • Chceme vytvořit podmínky pro skutečné zahajování dlouhodobě udržitelného podnikání. • Zjednodušené vykazování • Podpora výsledkového principu • Zvýšení zodpovědnosti realizátorů za efektivitu projektů
 15. PODPORA PODNIKÁNÍ ŽEN II 15 Podnikání je... • Časově flexibilní • Umožňuje být aktivní i v době péče o blízké osoby • Umožňuje nezávislost • Využívá kreativní potenciál • Vyvažuje ekonomická rizika ČR jako „montovny” • Dobrý podnikatelský záměr je společensky prospěšný
 16. PODPORA PODNIKÁNÍ ŽEN III 16 • Hledáme subjekty schopné připravit ženy na podnikání a poskytovat podnikatelské poradentství začínajícím podnikatelkám  Udržitelnost podnikání  Smysluplnost – ne každá osoba a ne každý plán je pro podnikání vhodný  Orientace v lokálních podmínkách – umění rozpoznat a podpořit dobrý podnikatelský záměr  Zprostředkování vzdělávání  Mentoring, konzultace • Finanční odměna – jednotkové ceny
 17. DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST. PhDr. Adéla Šeredová Purschová, Ph.D. vedoucí oddělení projektů rovnosti žen a mužů I odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti Ministerstvo práce a sociálních věcí Kartouzská 4, 150 00 Praha 5 E-mail: adela.purschova@mpsv.cz
Anúncio