O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
Makedonska gramatika
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

1

Compartilhar

Baixar para ler offline

наставно ливче по македонски јазик за 6

Baixar para ler offline

наставно ливче по македонски јазик за 6

  1. 1. НАСТАВНО ЛИВЧЕ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за 6/9 одд.септември 2011 год.решавање со: дополнување, заокружување и одговарање 1. Македонскиот јазик спаѓа во самејството на ____________ јазици. 1/__ 2. Кој е првиот јазик на кој говореле Словените ? 1/__ - прасловенски ј. - старословенски ј. - македонски ј. 3. Македонскиот јазик води потекло од __________________ јазик. 1/__ 4. Се оформиле ___ групи словенски јазици и тоа: ________________, ______________________ и __________________ . 1/__ 5. Македонскиот јазик припаѓа на ____________________ група. 1/__ 6. Словенската писменост започнува во втората половина на ___ век, кога Св.Кирил ја создал првата словенска азбука ____________ која имала ___ букви. 1/__ 7. Кој е прв литературен (стандарден, со азбука) јазик на Словените? - прасловенски ј. - старословенски ј. - македонски ј. 1/__ 8. Најстарите зачувани текстови на старословенски јазик потекнуваат од крајот на ___ и почетокот на ___ век. 1/__ 9. Наведи еден од неколкуте најстари зачувани текстови. ________________ евангелие. 1/__ 10. Браќата Кирил и Методиј ги преведувале првите црковни книги од ____________ на ________________ јазик. 1/__ 11. Како се вика современата македонска азбука и која година е одобрена? __________________, _______ год. 1/__ 12. Кои се трите литературни рода? ______________, _____________ и _____________ 1/__ 13. Кои се главни обележја на лириката ? - стих - реченица - раскажување - строфа - чувства - рима 1/__ 14. Кој е главен белег на епиката ? _______________________ . 1/__ 15. Во драмата најважен е ___________ меѓу ликовите. 1/__ 16. Што значи содржина на текст ? _____________________________________________________ 1/__ 1
  2. 2. 17. Што е тоа општење? ________________________________________ 1/__18. Кое е најсовршено средство за комуникација меѓу луѓето ? __________________________________________________________ 1/__ 19. Двајца што комуницираат употрбуваат: - еден конкретен јазик - јазик кој го познава едниот - на различни јазици 1/__ 20. Наброј средства кои можеме да ги употребиме при општењето (комуникацијата). ______________________________________ 1/__ Име и презиме___________________________ Работено на ___________________________ Вратено на ____________________________ Бодови 25 / _____ - оценка _____ 2
  3. 3. Очекувани одговори:1. словенските2. прасловенски ј.3. прасловенскиот4. 3; западнословенска; источнословенска; јужнословенска5. јужнословенската6. 19; глаголица; 387. старословенскиот8. 10; 129. Асеманово; Зографско; Маринско10. грчки; старословенски11. кирилица; 1945 (5 мај)12. лирика, епика, драма13. стих; строфа; чувства; рима14. раскажување15. дијалогот16. прераскажување на се што напишал авторот во текстот17. тоа е комуницирање (размена на мисли, информации)18. јазикот19. еден конкретен јазик20. телефон, пидмо, интернет 3
  • zoranblazevski10

    Mar. 29, 2013

Vistos

Vistos totais

2.627

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

2

Ações

Baixados

17

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×