O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Visionary LeadershipVisionary Leadership
ผู้นําทีแตกต่าง ผู้นําทีสร้างคุณภาพทียังยืน
ByBy SuradetSuradet SriangkoonSriangk...
VisionaryVisionary LeadershipLeadership คืออะไรคืออะไร
ผู้นําทีมีมุมอง และสายตาทีกว้างไกลผู้นําทีมีมุมอง และสายตาทีกว้างไก...
ทําไมต้องเป็นทําไมต้องเป็น…..….. ผู้นําผู้นํา
เพราะผู้นํานันคือผู้กําหนดทิศทางให้กับเพราะผู้นํานันคือผู้กําหนดทิศทางให้กับ...
ผู้นําผู้นํา…… ผู้สร้างคุณภาพทียังยืนผู้สร้างคุณภาพทียังยืน
ลักษณะของผู้ทีเป็นผู้นําลักษณะของผู้ทีเป็นผู้นํา
ความสามารถเฉพ...
ผู้นําคือผู้นําคือ ““ คนดีคนดี ””
ซือสัตย์ สุจริตซือสัตย์ สุจริต
รักษาคําพูดรักษาคําพูด
ตรงไปตรงมาตรงไปตรงมา
ยึดค่านิยมของ...
เชียวชาญในงานของตนเชียวชาญในงานของตน
เรียนรู้ และติดตาม ความรู้เรียนรู้ และติดตาม ความรู้
ข่าวสาร ข้อมูลทีเกียวข้องกับข่าว...
ค้นหาสาเหตุทีเกิดขึนค้นหาสาเหตุทีเกิดขึน
และแก้ไขปัญหาและแก้ไขปัญหา
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน...
คิดสร้างสรรค์คิดสร้างสรรค์
เพือสิงทีดีกว่าเพือสิงทีดีกว่า
ท้าทายตนเอง ท้าทายผู้ปฏิบัติงานท้าทายตนเอง ท้าทายผู้ปฏิบัติงาน
ป...
เรียนรู้เรียนรู้
พัฒนาตนเองอยู่เสมอพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
เรียนรู้เรียนรู้
เปิ ดกว้าง เปิ ดใจต่อเปิ ดกว้าง เปิ ดใจต่อ
ความคิดเ...
มุ่งสู่ผลสัมฤทธิมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ
มีความพยายาม ไม่ย่อท้อต่อมีความพยายาม ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาทีเกิดขึน และนําพาปัญหาทีเกิดขึน ...
เป้ าหมายชัดเจนเป้ าหมายชัดเจน
และท้าทายและท้าทาย
มีการกําหนดเป้ าหมายทีมีการกําหนดเป้ าหมายที
ชัดเจน กระตุ้น ส่งเสริมให้ช...
ทํางานแบบเชิงรุกทํางานแบบเชิงรุก
ไม่ต้องรอให้บอกไม่ต้องรอให้บอก
กล้าคิด กล้าทํา กล้าสร้างความกล้าคิด กล้าทํา กล้าสร้างความ...
สือสารอย่างทรงพลังสือสารอย่างทรงพลัง
และชัดเจนและชัดเจน
มีการสือสารระหว่างกัน และมีการสือสารระหว่างกัน และ
สือสารอย่างตรงไ...
สร้างแรงบันดาลใจให้กันสร้างแรงบันดาลใจให้กัน
ส่งเสริม กระตุ้น สร้างกําลังใจ และส่งเสริม กระตุ้น สร้างกําลังใจ และ
แรงบันดา...
สร้างความสัมพันธ์ทีดีสร้างความสัมพันธ์ทีดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ทีดี เข้าถึงง่ายมีมนุษย์สัมพันธ์ทีดี เข้าถึงง่าย
เป็นกันเอง รับ...
ส่งเสริมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้
พัฒนาบุคลากรพัฒนาบุคลากร
ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้รับการให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับไ...
เสริมสร้างความร่วมมือเสริมสร้างความร่วมมือ
การทํางานเป็นทีมการทํางานเป็นทีม
สร้างบรรยากาศของการทํางานทีดีสร้างบรรยากาศของก...
พัฒนาเชิงกลยุทธ์
นําเป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ เข็ม
มุ่งขององค์กร ถ่ายทอดลงสู่
ผู้ปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติมีส่วน
ร่วมในการดําเนิ...
ผู้นําการเปลียนแปลงผู้นําการเปลียนแปลง
มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ กล้ามีความคิดริเริมสร้างสรรค์ กล้า
คิดกล้าทํา ไม่หยุดนิงอ...
เรียนรู้โลกภายนอกเรียนรู้โลกภายนอก
เข้าใจต่อการเปลียนแปลงทีเข้าใจต่อการเปลียนแปลงที
เกิดขึนภายนอกองค์กรเกิดขึนภายนอกองค์กร...
เอกสารอ้างอิง
อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา.ผู้นําทีแตกต่าง :Productivity Corner. สถาบันเพิม
ผลผลิตแห่งชาติ : ปีที 16 ฉบับที 181
ม...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Visionary leadership

1.039 visualizações

Publicada em

เพราะผู้นำคือผู้กำหนดทิศทาง เป็นแบบอย่าง และสร้างการเปลี่ยนแปลง

Publicada em: Aperfeiçoamento pessoal

Visionary leadership

 1. 1. Visionary LeadershipVisionary Leadership ผู้นําทีแตกต่าง ผู้นําทีสร้างคุณภาพทียังยืน ByBy SuradetSuradet SriangkoonSriangkoon
 2. 2. VisionaryVisionary LeadershipLeadership คืออะไรคืออะไร ผู้นําทีมีมุมอง และสายตาทีกว้างไกลผู้นําทีมีมุมอง และสายตาทีกว้างไกล ผู้ทีนําการเปลียนแปลงองค์กรผู้ทีนําการเปลียนแปลงองค์กร ผู้ทีมองภาพองค์กรเป็นภาพใหญ่ผู้ทีมองภาพองค์กรเป็นภาพใหญ่ ผู้ทีมีความคิดแบบเชิงกลยุทธ์ผู้ทีมีความคิดแบบเชิงกลยุทธ์ ผู้ทีนําเสนอความท้าทายให้กับผู้ทีนําเสนอความท้าทายให้กับ บุคลากร เพือพัฒนาไปสู่สิงทีดีกว่าบุคลากร เพือพัฒนาไปสู่สิงทีดีกว่า ผู้ทีจูงใจคนเก่ง และคนดีมาอยู่ผู้ทีจูงใจคนเก่ง และคนดีมาอยู่ ร่วมกันร่วมกัน ผู้ทีพัฒนาองค์กรไปสู่เป้ าหมายทีผู้ทีพัฒนาองค์กรไปสู่เป้ าหมายที ดีกว่า และสูงกว่าดีกว่า และสูงกว่า ffbb :: SuradetSuradet SriangkoonSriangkoon ผู้นําทีแตกต่าง ผู้นําทีสร้างคุณภาพทียังยืน
 3. 3. ทําไมต้องเป็นทําไมต้องเป็น…..….. ผู้นําผู้นํา เพราะผู้นํานันคือผู้กําหนดทิศทางให้กับเพราะผู้นํานันคือผู้กําหนดทิศทางให้กับ องค์กร ว่าจะไปทีใด และจะไปยืนอยู่จุดใดองค์กร ว่าจะไปทีใด และจะไปยืนอยู่จุดใด เพราะผู้นําคือแบบอย่าง แบบอย่างการเพราะผู้นําคือแบบอย่าง แบบอย่างการ ดําเนินชีวิต และแบบอย่างการทํางานดําเนินชีวิต และแบบอย่างการทํางาน และพัฒนาคุณภาพและพัฒนาคุณภาพ เพราะผู้นําคือผู้สนับสนุน ผู้ให้โอกาสเพราะผู้นําคือผู้สนับสนุน ผู้ให้โอกาส ผู้อนุมัติในการเปลียนแปลงใดๆทีเกิดขึนผู้อนุมัติในการเปลียนแปลงใดๆทีเกิดขึน ในองค์กรในองค์กร ffbb :: SuradetSuradet SriangkoonSriangkoon ผู้นําทีแตกต่าง ผู้นําทีสร้างคุณภาพทียังยืน
 4. 4. ผู้นําผู้นํา…… ผู้สร้างคุณภาพทียังยืนผู้สร้างคุณภาพทียังยืน ลักษณะของผู้ทีเป็นผู้นําลักษณะของผู้ทีเป็นผู้นํา ความสามารถเฉพาะตนความสามารถเฉพาะตน การสร้างสรรค์ผลงานการสร้างสรรค์ผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างกันความสัมพันธ์ระหว่างกัน ผู้นําแห่งการเปลียนแปลงผู้นําแห่งการเปลียนแปลง ffbb :: SuradetSuradet SriangkoonSriangkoon ผู้นําทีแตกต่าง ผู้นําทีสร้างคุณภาพทียังยืน
 5. 5. ผู้นําคือผู้นําคือ ““ คนดีคนดี ”” ซือสัตย์ สุจริตซือสัตย์ สุจริต รักษาคําพูดรักษาคําพูด ตรงไปตรงมาตรงไปตรงมา ยึดค่านิยมขององค์กรยึดค่านิยมขององค์กร มีคุณธรรมมีคุณธรรม เป็นตัวอย่างทีดีเป็นตัวอย่างทีดี ลักษณะของผู้ทีเป็นผู้นําลักษณะของผู้ทีเป็นผู้นํา ffbb :: SuradetSuradet SriangkoonSriangkoon ผู้นําทีแตกต่าง ผู้นําทีสร้างคุณภาพทียังยืน
 6. 6. เชียวชาญในงานของตนเชียวชาญในงานของตน เรียนรู้ และติดตาม ความรู้เรียนรู้ และติดตาม ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูลทีเกียวข้องกับข่าวสาร ข้อมูลทีเกียวข้องกับ งานของตนและนํามาพัฒนางานของตนและนํามาพัฒนา ปรับปรุงให้ดีขึนปรับปรุงให้ดีขึน ความสามารถเฉพาะตนความสามารถเฉพาะตน ffbb :: SuradetSuradet SriangkoonSriangkoon ผู้นําทีแตกต่าง ผู้นําทีสร้างคุณภาพทียังยืน
 7. 7. ค้นหาสาเหตุทีเกิดขึนค้นหาสาเหตุทีเกิดขึน และแก้ไขปัญหาและแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน ของปัญหาทีเกิดขึน นํามาของปัญหาทีเกิดขึน นํามา แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และไม่เกิดปัญหาซําอีกและไม่เกิดปัญหาซําอีก ตลอดจนส่งเสริมให้ตลอดจนส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงานร่วมด้วยช่วยกันผู้ปฏิบัติงานร่วมด้วยช่วยกัน ในการแก้ไขปัญหาในการแก้ไขปัญหา ffbb :: SuradetSuradet SriangkoonSriangkoon ผู้นําทีแตกต่าง ผู้นําทีสร้างคุณภาพทียังยืน
 8. 8. คิดสร้างสรรค์คิดสร้างสรรค์ เพือสิงทีดีกว่าเพือสิงทีดีกว่า ท้าทายตนเอง ท้าทายผู้ปฏิบัติงานท้าทายตนเอง ท้าทายผู้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนการการทํางานปรับปรุงกระบวนการการทํางาน ด้วยแนวคิดใหม่ๆ เกิดด้วยแนวคิดใหม่ๆ เกิด กระบวนการทีดีกว่าเดิม และเกิดกระบวนการทีดีกว่าเดิม และเกิด วัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่าง ต่อเนืองต่อเนือง ffbb :: SuradetSuradet SriangkoonSriangkoon ผู้นําทีแตกต่าง ผู้นําทีสร้างคุณภาพทียังยืน
 9. 9. เรียนรู้เรียนรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เรียนรู้เรียนรู้ เปิ ดกว้าง เปิ ดใจต่อเปิ ดกว้าง เปิ ดใจต่อ ความคิดเห็นของผู้อืน และความคิดเห็นของผู้อืน และ ความรู้ในด้านอืนๆความรู้ในด้านอืนๆ นํามาสู่การปรับปรุงนํามาสู่การปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนืองพัฒนาอย่างต่อเนือง ffbb :: SuradetSuradet SriangkoonSriangkoon ผู้นําทีแตกต่าง ผู้นําทีสร้างคุณภาพทียังยืน
 10. 10. มุ่งสู่ผลสัมฤทธิมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ มีความพยายาม ไม่ย่อท้อต่อมีความพยายาม ไม่ย่อท้อต่อ ปัญหาทีเกิดขึน และนําพาปัญหาทีเกิดขึน และนําพา ผู้ปฏิบัติงานมุ่งสู่ความสําเร็จผู้ปฏิบัติงานมุ่งสู่ความสําเร็จ ด้วยเป้ าหมายเดียวกันด้วยเป้ าหมายเดียวกัน มุ่งสร้างสรรค์ผลงานมุ่งสร้างสรรค์ผลงาน ffbb :: SuradetSuradet SriangkoonSriangkoon ผู้นําทีแตกต่าง ผู้นําทีสร้างคุณภาพทียังยืน
 11. 11. เป้ าหมายชัดเจนเป้ าหมายชัดเจน และท้าทายและท้าทาย มีการกําหนดเป้ าหมายทีมีการกําหนดเป้ าหมายที ชัดเจน กระตุ้น ส่งเสริมให้ชัดเจน กระตุ้น ส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงานไปให้ถึงผู้ปฏิบัติงานไปให้ถึง เป้ าหมายทีตังไว้ และท้าเป้ าหมายทีตังไว้ และท้า ทายด้วยการขยับทายด้วยการขยับ เป้ าหมายของตัวชีวัดเป้ าหมายของตัวชีวัด เพือให้มีการพัฒนาอย่างเพือให้มีการพัฒนาอย่าง ต่อเนืองต่อเนือง ffbb :: SuradetSuradet SriangkoonSriangkoon ผู้นําทีแตกต่าง ผู้นําทีสร้างคุณภาพทียังยืน
 12. 12. ทํางานแบบเชิงรุกทํางานแบบเชิงรุก ไม่ต้องรอให้บอกไม่ต้องรอให้บอก กล้าคิด กล้าทํา กล้าสร้างความกล้าคิด กล้าทํา กล้าสร้างความ แตกต่าง ทําโดยไม่ต้องบอกให้แตกต่าง ทําโดยไม่ต้องบอกให้ ทํา เชือมันในศักยภาพของตนทํา เชือมันในศักยภาพของตน และผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการและผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการ คาดการณ์ และวางแผนรับมือคาดการณ์ และวางแผนรับมือ ไว้ล่วงหน้าไว้ล่วงหน้า ffbb :: SuradetSuradet SriangkoonSriangkoon ผู้นําทีแตกต่าง ผู้นําทีสร้างคุณภาพทียังยืน
 13. 13. สือสารอย่างทรงพลังสือสารอย่างทรงพลัง และชัดเจนและชัดเจน มีการสือสารระหว่างกัน และมีการสือสารระหว่างกัน และ สือสารอย่างตรงไปตรงมาสือสารอย่างตรงไปตรงมา กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็นกระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย สามารถทําให้เข้าใจง่าย สามารถทําให้ ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับเข้าใจได้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับเข้าใจได้ ความสัมพันธ์ระหว่างกันความสัมพันธ์ระหว่างกัน ffbb :: SuradetSuradet SriangkoonSriangkoon ผู้นําทีแตกต่าง ผู้นําทีสร้างคุณภาพทียังยืน
 14. 14. สร้างแรงบันดาลใจให้กันสร้างแรงบันดาลใจให้กัน ส่งเสริม กระตุ้น สร้างกําลังใจ และส่งเสริม กระตุ้น สร้างกําลังใจ และ แรงบันดาลใจให้กันและกัน ให้แรงบันดาลใจให้กันและกัน ให้ ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกอยากผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกอยาก ช่วยเหลือให้หน่วยงาน และช่วยเหลือให้หน่วยงาน และ องค์กรบรรลุตามเป้ าหมายทีตังไว้องค์กรบรรลุตามเป้ าหมายทีตังไว้ ffbb :: SuradetSuradet SriangkoonSriangkoon ผู้นําทีแตกต่าง ผู้นําทีสร้างคุณภาพทียังยืน
 15. 15. สร้างความสัมพันธ์ทีดีสร้างความสัมพันธ์ทีดี มีมนุษย์สัมพันธ์ทีดี เข้าถึงง่ายมีมนุษย์สัมพันธ์ทีดี เข้าถึงง่าย เป็นกันเอง รับฟังความเป็นกันเอง รับฟังความ คิดเห็นของผู้อืน รู้จักผ่อนสันคิดเห็นของผู้อืน รู้จักผ่อนสัน ผ่อนยาว มีพรหมวิหารผ่อนยาว มีพรหมวิหาร 44 นันนัน คือ เมตตา กรุณา มุทิตาคือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาอุเบกขา ffbb :: SuradetSuradet SriangkoonSriangkoon ผู้นําทีแตกต่าง ผู้นําทีสร้างคุณภาพทียังยืน
 16. 16. ส่งเสริมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรพัฒนาบุคลากร ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้รับการให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้รับการ อบรม เพือเพิมพูนทักษะอบรม เพือเพิมพูนทักษะ ความรู้ เพือนํามาสู่การความรู้ เพือนํามาสู่การ ปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพ รวมทังสร้างเวทีแลกเปลียนรวมทังสร้างเวทีแลกเปลียน เรียนรู้ระหว่างกันเรียนรู้ระหว่างกัน ffbb :: SuradetSuradet SriangkoonSriangkoon ผู้นําทีแตกต่าง ผู้นําทีสร้างคุณภาพทียังยืน
 17. 17. เสริมสร้างความร่วมมือเสริมสร้างความร่วมมือ การทํางานเป็นทีมการทํางานเป็นทีม สร้างบรรยากาศของการทํางานทีดีสร้างบรรยากาศของการทํางานทีดี และทํางานเป็นทีม ร่วมมือและและทํางานเป็นทีม ร่วมมือและ สร้างความสัมพันธ์ทีดีกับสร้างความสัมพันธ์ทีดีกับ หน่วยงานอืนทังเป็นทางการหน่วยงานอืนทังเป็นทางการ และไม่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ffbb :: SuradetSuradet SriangkoonSriangkoon ผู้นําทีแตกต่าง ผู้นําทีสร้างคุณภาพทียังยืน
 18. 18. พัฒนาเชิงกลยุทธ์ นําเป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ เข็ม มุ่งขององค์กร ถ่ายทอดลงสู่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติมีส่วน ร่วมในการดําเนินการ และ พัฒนาคุณภาพด้วยเป้ าหมาย ขององค์กร ผู้นําการเปลียนแปลงผู้นําการเปลียนแปลง ffbb :: SuradetSuradet SriangkoonSriangkoon ผู้นําทีแตกต่าง ผู้นําทีสร้างคุณภาพทียังยืน
 19. 19. ผู้นําการเปลียนแปลงผู้นําการเปลียนแปลง มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ กล้ามีความคิดริเริมสร้างสรรค์ กล้า คิดกล้าทํา ไม่หยุดนิงอยู่กับทีคิดกล้าทํา ไม่หยุดนิงอยู่กับที ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้เกิดส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ และความรู้ ความเข้าใจ และ สามารถรับมือกับการสามารถรับมือกับการ เปลียนแปลงทีจะเกิดขึนเปลียนแปลงทีจะเกิดขึน ffbb :: SuradetSuradet SriangkoonSriangkoon ผู้นําทีแตกต่าง ผู้นําทีสร้างคุณภาพทียังยืน
 20. 20. เรียนรู้โลกภายนอกเรียนรู้โลกภายนอก เข้าใจต่อการเปลียนแปลงทีเข้าใจต่อการเปลียนแปลงที เกิดขึนภายนอกองค์กรเกิดขึนภายนอกองค์กร เพือทีจะได้ให้ผู้ปฏิบัติงานได้เพือทีจะได้ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ เรียนรู้ และเห็นความสัมพันธ์เรียนรู้ และเห็นความสัมพันธ์ ในสิงทีเกิดขึนกับองค์กรทีตนในสิงทีเกิดขึนกับองค์กรทีตน อยู่ เพือขยายขอบเขตความรู้อยู่ เพือขยายขอบเขตความรู้ และมุมมองทีกว้างขึน และและมุมมองทีกว้างขึน และ พร้อมรับต่อการเปลียนแปลงพร้อมรับต่อการเปลียนแปลง ffbb :: SuradetSuradet SriangkoonSriangkoon ผู้นําทีแตกต่าง ผู้นําทีสร้างคุณภาพทียังยืน
 21. 21. เอกสารอ้างอิง อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา.ผู้นําทีแตกต่าง :Productivity Corner. สถาบันเพิม ผลผลิตแห่งชาติ : ปีที 16 ฉบับที 181 มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราช สมบัติครบ 60 ปี. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ffbb :: SuradetSuradet SriangkoonSriangkoonผู้นําทีแตกต่าง ผู้นําทีสร้างคุณภาพทียังยืน

×