Anúncio

พื้นฐานชีวิต 9.pptx

28 de Mar de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a พื้นฐานชีวิต 9.pptx(20)

Anúncio

Último(20)

พื้นฐานชีวิต 9.pptx

 1. พื้นฐานชีวิต 9 ผู้เรียบเรียงรุ่นหลัง65 11/08/2565 12.56น.
 2. สารบัญ อยู่กับ “เงิน” อย่างไรให้มีความสุข 49 ตาราฝังเข็มฉบับสมบูรณ์ (針灸學) ภาคทฤษฎี บทที่ 4 ห้าอวัยวะอิน (ตอนที่ 5) ม้าม 73 ความแตกต่างเรื่อง “ธาตุ” ทั้ง 5 ของจีน กับ ธาตุ 4 แบบไทยและฮินดู 107 ราศีแฝง - 暗藏 อ้าชั้ง 177 การทานายดวงจีนระบบ 3 หมวด 5 ธาตุ (การฮะ) 221 การทานายดวงจีนระบบ 3 หมวด 5 ธาตุ นักษัตรชวด (หนู) 240
 3. หัวข ้อตามวิชาจีนโบราณ (ตามความเข ้าใจของผู้เรียบเรียงฯ) หยิน-หยาง 5ธาตุจีน ฤดูกาล ฟ้า คน ดิน ปฏิกิริยา5ธาตุกับดิถี ปฏิกิริยานักษัตรกับดิถี ปฏิกิริยาระหว่างนักษัตร
 4. https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551
 5. ลักษณะการผันแปร 1
 6. https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551 ลักษณะการผันแปร 2
 7. ลักษณะการผันแปร 3 https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551
 8. จาแนกพลังตามลักษณะของการ ทางาน ๑. พลังงานศักย์ (Potential Energy) เป็นพลังงานที่เกิดขึ้น เมื่อวัตถุถูกวางอยู่ในตาแหน่งที่สามารถเคลื่อนที่ได ้ ไม่ว่าจากแรงโน้มถ่วง หรือแรงดึงดูดจากแม่เหล็ก เช่น ก ้อนหินที่วางอยู่บนขอบที่สูง
 9. ๒. พลังงานจลน์ (Kinetic Energy) เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ เช่น รถที่กาลังวิ่ง ธนูที่พุ่งออกจากแหล่ง จักรยานที่กาลังเคลื่อนที่ เป็นต ้น
 10. ๓. พลังงานสะสม (Stored Energy) เป็นพลังงานที่เก็บสะสมในวัสดุหรือสิ่งของต่างๆ เช่น พลังงานเคมีที่เก็บสะสมไว ้ในอาหาร ในก ้อนถ่านหิน น้ามัน หรือไม ้ฟืน ซึ่งพลังงานดังกล่าว จะถูกเก็บไว ้ในรูปขององค์ประกอบทางเคมีหรือของ วัสดุหรือ สิ่งของนั้น ๆ และจะถูกปล่อยออกมา เมื่อวัสดุหรือสิ่งของดังกล่าวมีการเปลี่ยนรูป เช่น การเผาไม ้ฟืนจะให ้พลังงานความร ้อน
 11. ลักษณะอาการของพลัง องค์ประกอบข ้างในพลังมีดังนี้ ๑. ถูกผลัก (ชง) ๒. ถูกดึง (ฮะ) ๓. ระเบิด ปะทะ เสียดสี (เฮ ้ง, ไห่, ผัวะ) ๔. กดดัน (คัก/ขัก/เก๋อ)
 12. ฤดูใบไม ้ผลิ ฤดูร ้อน ฤดูใบไม ้ร่วง ฤดูหนาว
 13. พลังงาน หมวด นักษัตรจีน นักษัตรไทย ศักย์ ความรัก,ของสวยงาม (แม่ ธาตุ) 子 午 卯 酉 ชวด มะเมีย เถาะ ระกา จลน์ อานาจ (พาหะ) 寅 申 巳 亥 ขาล วอก มะเส็ง กุน สะสม เงินทอง (คลังขุมทรัพย์) 辰 戌 丑 未 มะโรง จอ ฉลู มะแม
 14. แผนผังสี่สัตว์เทพ N
 15. https://bit.ly/3OC2Kjo ผังภาพจาลองท ้องฟ้าอย่างย่อ
 16. นาฬิกาจีนโบราณ https://bit.ly/3zrljm1
 17. • เมื่อถึงสมัยฉินและฮั่น สัตว์เทพทั้งสี่ ก็เป็ นที่ยอมรับ กันทั่วไป ในฐานะตัวแทนของฤดูกาลและสีสันทั้งสี่
 18. ฤดูกาลและสีสันทั้งสี่
 19. ฤดูกาลจีนทั้ง ๔
 20. เซียนเทียนปากว ้า (先天八卦) และโฮ่วเทียนปากว ้า (后天八卦) https://www.facebook.com/udeeland/posts/650998372005210/
 21. แผนภูมิกาเนิดปากว ้า ที่มา เครื่องหมาย และชื่อเรียก
 22. โฮ่วเทียนปากว ้า (后天八卦) ผังหลังฟ้า กับ บุคคล
 23. ผังก่อนฟ้า
 24. ตุ้ย ปาก ลิ้น ซ่างเจียว หลี นัยตา หัวใจ เจิ้น เท ้า ตับ ผม ซวิ่น มือ ชี่ ขั่น หู เลือด ไต เกิ้น จมูก นิ้วชี้ หลัง คุน ท ้อง พุง
 25. ภูมิสวรรค์ (60กะจื้อ)
 26. ดาว 10 จับซิ้ง
 27. กลุ่มว่านอนสอนง่าย หรูหรา ขยัน รับผิดชอบ ความรู ้ ดิถี https://www.facebook.com/modern.bazi/
 28. กลุ่มว่านอนสอนยาก กล ้าหาญ มองการณ์ ไกล นักรบ สัญชาตญาณ เพื่อนกิน https://www.facebook.com/modern.bazi/
 29. ซาฮะ • พื้นดวงที่มีถ่อฮวยและเป็นไตรภาคี และมีภาคีที่ราศีบน จะเป็นคนปากหวาน เข ้ากับคนง่าย พูดเก่ง มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข ้าม
 30. ไตรภาคี (ครึ่งไตรภาคี) http://tiantek.blogspot.com/p/blog-page_22.html
 31. วงจรไฟฟ้า (อุดมคติ)
 32. ต่อตรง หรื อ
 33. ไตรภาคี (ซาฮะ)
 34. ราศีบน http://tiantek.blogspot.com/p/blog-page_22.html
 35. ภาคีราศีบน http://tiantek.blogspot.com/p/blog-page_22.html
 36. ข ้อสังเกต • ในแต่ละคู่จะเป็นธาตุที่พิฆาตกัน ตัวหนึ่งจะเป็นพลัง เอี๊ยง และอีกตัวหนึ่งจะเป็น พลัง อิม อาจเรียกว่า เป็นคู่ ”พิฆาตต่างพลัง” • ผลจากการรวมธาตุในแต่ละคู่ เราจะไม่สนใจว่า ธาตุใหม่ นั้นเป็น อิม หรือ เอี๊ยง
 37. 1,2 3,4 5,6 7,8 9,10
 38. + = + = + = + = + = 1+ 2- 3+ 4- 5+ 6- 7+ 8- 9+ 10- ดิ น ท อง น้า ไม ้ ภาคีราศี บน
 39. เบ ้า (กระต่าย) นักษัตรเถาะธาตุไม ้เล็ก กระต่ายคบกับหมา (ฮะ) หมาก็คบกระต่าย (ผลประโยชน์ ร่วมกัน)
 40. อยู่กับ “เงิน” อย่างไรให ้มีความสุข • เงินมีอานาจในการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง แม ้กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวจริง หรือ? หลายคนอาจบอกว่า “เงิน” ทาให ้ความสัมพันธ์ แข็งแรงขึ้น มีความสุขมากขึ้น แต่ในทางกลับกันเงิน อาจเป็นตัวการสาคัญที่ทาลายครอบครัว เพราะทุกวันนี้เงินกลายเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ • บางครั้งคนเราก็แสดงว่ารักกัน เพียงเพราะผลประโยชน์ที่ตัวเองได ้รับ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/tips-for-you/live-happy-with-money.html
 41. • ในความจริง เราต ้องตระหนักว่า เงินเป็นแค่เหรียญหรือกระดาษอะไรบางอย่าง ที่ถูกสมมติขึ้นมา ซึ่งสามารถสร ้างความสุขให ้เราเพียงชั่วคราวเท่านั้น
 42. • แต่ความสัมพันธ์ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นสิ่งที่ซื้อหรือขายไม่ได ้ หลายคนมุ่งมั่นแค่จะหาเงินให ้ได ้มากๆ จนสุดท ้าย ไม่มีเวลาที่จะใช ้กับคนที่รัก
 43. แน่นอนว่า การมีเงินมากๆ เป็นเรื่อง สุดยอด • แต่ถ ้าเราไม่สามารถสร ้างความสมดุล ระหว่างการหาเงินกับการใช ้เวลากับครอบครัวและ เพื่อนฝูง สุดท ้ายแล ้ว ถึงจะมีเงินมากแต่เราก็ไม่สามารถมีความสุขที่แท ้จริง ได ้ เราอาจมีเงินมากมายที่จะสามารถเที่ยวได ้รอบโลก แต่จะมีความสุขได ้อย่างไร ถ ้าเราต ้องไปเพียงลาพัง
 44. สิ่งสาคัญในชีวิตคนเรา • คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว กับครอบครัว กับเพื่อนฝูง เพื่อสร ้างความสุขในชีวิต ช่วยทาให ้เรามีจิตใจที่แข็งแรง เพราะคนที่รักเรา จะยอมรับในตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นมุมบวกหรือมุมลบ
 45. • ถึงแม ้ว่าชีวิตอาจจะลาบาก ถ ้าเราไม่ร่ารวย แต่การมุ่งที่จะหาเงินเพียงอย่างเดียว อาจมีผลต่อสุขภาพใจ และทาลายความสัมพันธ์กับคนที่มีค่าต่อเราได ้ ต ้องสร ้างความสมดุล อย่าหลงอยู่กับเงิน แค่รู้ว่ามันคือเครื่องมือสาคัญที่ใช ้ในการดาเนินชีวิตก็ แค่นั้นเอง
 46. • อาจมีบางเวลาในรอบปี ที่ความสัมพันธ์ของเรากับเงิน มาถึงจุดที่ก่อให ้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล • จากผลการวิจัยพบว่า ในบางจังหวะของชีวิต คนเราอาจรู ้สึกว่าตัวเองไม่มีความสัมพันธ ์กับเงิน เราไม่รู้สึกว่าเรากับเงินมีความสัมพันธ์กันแม ้แต่น้อย และหลายๆ ครั้ง เราไม่อยากพูดถึงเรื่องเงิน
 47. ผลการวิจัยยังพบว่าเรื่องเงิน เป็นเรื่องที่พูดยากที่สุด • การต ้องมีบทสนทนาเรื่องเงิน ทาให ้หลายคนอึดอัด และจากการศึกษาเดียวกัน ยังพบอีกว่าคนรู้สึกว่า การพูดเรื่องเซ็กหรือความตาย ยังง่ายกว่าพูดเรื่องเงิน ด ้วยซ้าไป
 48. ในมุมมองด ้านจิตวิทยา • อาจพูดได ้ว่า เงินเป็นเหมือนเงาในตัวเรา เราวัดคุณค่าของตัวเอง ตามจานวนเงินที่เรามี หรือคิดว่าควรจะมี หลายๆครั้ง เราอาจรู้สึกว่า เราเป็นทาสของเงิน พยายามที่จะหาเงินให ้มากขึ้นๆ
 49. และบ่อยครั้งที่เรานั่งคิดว่า ทาไมเงินไม่มาหาเราในวิธีการที่ เราทา • ความรู้สึกลึกๆ ในใจ อาจบอกตัวเองว่า เราไม่มีความสามารถมากพอที่จะเป็นเจ ้าของเงิน จานวนนั้น มันเป็น สามเหลี่ยมความสัมพันธ ์ ระหว่างตัวเรา การให้คุณค่าของตัวเราและเงิน
 50. สามเหลี่ยมความสัมพันธ ์ คุณค่า ในตัว เรา เงิน ตัวเรา
 51. • เงินยังมีอิทธิพลอย่างมาก ในสังคมและวัฒนธรรมที่เราอยู่ สังคม มักชื่นชมคนที่มีความมั่งคั่ง คนที่กระหายเงิน กลายเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับได ้ “Greed is Good”
 52. • ถึงแม ้เราจะพูดว่า เงินเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการแลกเปลี่ยน แต่ในความจริง เงินก็เป็นพลังสาคัญที่ต ้องใช ้ในการดาเนินชีวิต สร ้างความมั่นคง สร ้างอานาจ สร ้างอิสรภาพ ความ สะดวกสบาย และสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย ในชีวิตของเรา
 53. เงินทาให้เรามีความสุขได้จริง หรือไม่? • โดยสัญชาตญาณ เราจะรู้ลึกๆ ว่าแท ้จริงแล ้ว เงินไม่ได ้ทาให ้เรามีความสุขได ้อย่างแท ้จริง เมื่อเรามีเงินมากถึงจุดหนึ่ง ระดับความสุขของเราจะหยุด แม ้ว่าเราจะมีเงินมากขึ้นอีก แต่เราก็ไม่ได ้มีความสุขมากขึ้น ตามจานวนเงินที่เพิ่มขึ้นอีกแล ้ว
 54. เพราะความสัมพันธ์ระหว่าง ความสุขกับเงิน ไม่ได ้เดินคู่กันไปตลอดเวลา • ความสุขที่ได ้จากการมีเงิน จะหยุดแค่จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้น ซึ่ง จุดอิ่มตัว ของเงินกับความสุขของแต่ละคน อาจต่างกัน
 55. ทฤษฎีนี้ • ได ้รับการยืนยันจากการศึกษา ที่ชื่อว่า Hedonic Treadmill • ทฤษฎีทางจิตวิทยา ที่แสดงถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเงินที่แต่ละคนหาได ้ กับความสุข
 56. • ยิ่งคนมีความต ้องการเงินมากเท่าไหร่ และพยายามหาเงินได ้มากยิ่งขึ้น กลับปรากฏว่า ความสุขที่ได ้จากการมีเงินมากขึ้น ไม่ได ้สูงตามและเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืน
 57. นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ Oliver James • ศึกษาเรื่องการระบาดของโรคทางจิตวิทยา ในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ ในกลุ่มคนที่เรียกว่า Affluenza (คนหนุ่มสาวที่ร่ารวย แต่ไม่มีแรงจูงใจ รู้สึกผิดและ รู้สึกโดดเดี่ยว) Oliver James กล่าวว่า คนที่มั่งคั่งกลายเป็นพวกวัตถุนิยม
 58. • จากการศึกษาของ James กล่าวว่า ความคลั่งไคล ้ในวัตถุ ส่งผลให ้คนเกิดความเครียด ความวิตกกังวล และ ความยึดติด ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพจิต
 59. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เรากับ เงิน เป็นเรื่องที่มีความซับซ ้อน • อย่างที่ James Hillman เขียนไว ้ในปี 1982 ว่า เงินเป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได ้ เป็นเรื่องจาเป็น หยุดมีไม่ได ้ เงินเป็นยิ่งกว่าพระเจ ้า (“Money problems are inevitable, necessary, irreducible, always present, and potentially if not actually overwhelming. Money is devilishly divine.”)
 60. เงินสามารถดึงจิตวิญญาณ หรือทาให ้คนกลายเป็นพวกวัตถุ นิยม • ซึ่งความเป็นจริงแล ้ว ในตัวของเงิน ไม่ได้มีทั้งสองอย่างนั้น ไม่ได ้มีทั้งจิตวิญญาณหรือเป็นวัตถุนิยม แต่คนต่างหาก ที่เชิดชู คุณค่าของการมีเงิน
 61. • ถ ้าเราเข ้าใจว่า เงินเป็นแค่เครื่องมือในการแลกเปลี่ยน เราอาจจะพูดว่า “ฉันอยากเป็นคนที่มีรายได ้เยอะๆ ต ้องการมีของใช ้ที่ ดีมีราคาแพง แต่ในขณะเดียวกัน ฉันก็อยากเป็นคนดีด ้วย”
 62. Hillman พยายามเสนอว่า • ทั้งเงินและจิตวิญาณ ควรอยู่คู่กัน เป็นการยากที่มนุษย์เรา จะสามารถแยกวัตถุและจิตวิญญาณ ออกจากกันได ้ • ถ ้าเราลองมองย ้อนกลับมาที่เทศกาลหรือวันสาคัญ ต่างๆ เช่น วันคริสต์มาส หรือวันขึ้นปีใหม่ เราจะพบว่า มันเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกระหว่างเงินกับเรื่องจิตใจ
 63. • เราต ้องการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส เพื่อราลึกถึงพระเยซู และฉลองเทศกาลวันหยุดยาว มีความสุขร่วมกับคนในครอบครัว เราก็ต ้องใช ้เงิน ใช ้เงินเพื่อซื้ออาหารมาเลี้ยงฉลอง ใช ้เงินเพื่อซื้อของขวัญที่มีคุณค่าให ้กับคนที่เรารัก หรือเราต ้องการสร ้างบุญกุศล ด ้วยการสร ้างโบสถ์ สร ้างวิหาร
 64. เรามีจิตศรัทธา แต่เราก็ต ้องใช ้เงิน • ดังนั้น ชีวิตเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได ้ ที่ต ้องมีความสัมพันธ์กับเงิน และอยู่กับเงินไปจนลมหายใจสุดท ้าย แต่จะอยู่อย่างไร ให ้ไม่ตกเป็นเบี้ยล่างของเงิน
 65. • ถ ้าเราหาจุดสมดุล ระหว่างการครอบครองวัตถุที่หาซื้อได ้ด ้วยเงินกับ ความสุขทางใจ เงินกับเรา ก็จะมีมิตรภาพที่ดีต่อกันและอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข • https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/tips-for-you/live-happy-with-money.html
 66. ตาราฝังเข็มฉบับสมบูรณ์ (針灸學) ภาคทฤษฎี บทที่ 4 ห ้าอวัยวะอิน (ตอนที่ 5) ม ้าม • ม ้าม มีตาแหน่งอยู่ที่จงเจียว หรือเดโชกลาง (中焦) เส ้นม ้าม จะเชื่อมกับเส ้นกระเพาะอาหาร ในลักษณะนอก-ใน (表裡) เป็นธาตุดิน
 67. • มีหน้าที่ที่ควบคุมการย่อยและการลาเลียง (主運化) ควบคุมโลหิต (主統血) ควบคุมกล ้ามเนื้อ (主肌肉) ดูแลแขนขา (主四肢) ความสมบูรณ์ปรากฏที่ริมฝีปาก (其華在唇) และมีทวารเปิดที่ปาก (開竅於口) • https://www.blockdit.com/posts/5d9e8b6c0e6bb60cbf8c874d?series=5d7d9c0b39d2050cb25c3378
 68. 1.ควบคุมการย่อยและการลาเลียง (主運化) • การย่อยและการลาเลียงของม ้าม จะครอบคลุมสองด ้านด ้วยกันคือ หนึ่ง การย่อยลาเลียงน้าและสารอาหาร กับสอง การย่อยลาเลียงน้าและความชื้น
 69. ในด ้านการย่อยลาเลียงน้าและ สารอาหารนั้น • จะหมายถึง การย่อยสลายอาหารและน้าที่กินดื่ม บวกกับการดูดซับและการลาเลียงสารดังกล่าว ไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
 70. • เนื่องจากสารอาหารและน้าเหล่านี้ เป็นสารจาเป็นในการสร ้างเลือดลมของร่างกาย การย่อยลาเลียงสารอาหารเหล่านี้ จาเป็นต ้องได ้รับการผลักดันจากม ้าม ดังนั้น ม ้าม จึงถูกยกย่อง ว่าเป็นต ้นธารของการก่อเกิดเลือดลม
 71. หาก การลาเลียงของม ้าม มีความแข็งแรง • ย่อมหมายความว่า การย่อย การดูดซึม และการลาเลียงของม ้าม เป็นปกติดี
 72. • แต่หากการลาเลียงของม ้าม เกิดปัญหาติดขัด ยามนั้น ก็จะเกิดอาการเบื่ออาหาร ท ้องอืด ถ่ายเหลว เกียจคร ้าน ผอมลีบ ซึ่งเป็นอาการทางด ้านการย่อย และอาการทางด ้านการขาดสารอาหารนั่นเอง
 73. ส่วนในด ้านการลาเลียงน้าและ ความชื้นนั้น • โดยหลักแล ้ว หมายความว่า ม ้าม มีหน้าที่ในการหมุนเวียนน้าในร่างกาย
 74. • นั่นก็คือ เมื่อม ้ามทาหน้าที่ในการลาเลียงน้าและสารอาหาร ไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแล ้ว ม ้าม ยังจะทาหน้าที่ในการนาของเหลวส่วนที่เหลือ ลาเลียงขับถ่ายออกนอกร่างกาย และทาให ้เกิดความสมดุลของน้าในร่างกายอีกด ้วย
 75. หน้าที่ของ ม ้าม ลาเลียง ดูดซับ ปล่ อ ยน ้ า ขั บ น ้ า
 76. • ดังนั้น ม ้าม จึงมีหน้าที่ในการทาให ้อวัยวะต่าง ๆ ได ้รับการหล่อเลี้ยงจากน้า ขณะเดียวกัน ก็ยังทาหน้าที่ในการป้องกันอวัยวะต่าง ๆ ถูกน้าแช่ จนเกิดความชื้นในร่างกายขึ้น
 77. หาก ม ้าม มีปัญหาในการลาเลียง • ยามนั้น ร่างกายก็จะมีอาการตัวบวมน้า ถ่ายเหลว และเสมหะชื้นในร่างกายได ้ ดังนั้น การลาเลียงสารอาหารและการลาเลียงน้า และความชื้น จะมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน หาก ม ้าม เกิดปัญหาในการลาเลียง อาการทางด้านระบบการย่อย และอาการทางด้านความชื้น ก็จะเกิดกับร่างกายพร ้อม ๆ กัน
 78. หาก ม ้าม มีปัญหาในการลาเลียง ระบบย่อย เสมหะ
 79. • การย่อยและการลาเลียงของม ้าม จะเกิดจากการผลักดันของพลังม ้าม และคุณสมบัติพิเศษของพลังม ้าม จะเป็นแบบยกขึ้น เป็นหลัก (脾氣主升)
 80. หาก พลังม ้ามไม่ยกขึ้น แต่กลับ ลดลงอีกต่างหาก • ยามนั้น ก็จะเกิดอาการตาลาย อวัยวะภายใน หย่อนย ้อย เช่น อาการลาไส ้ใหญ่หย่อน มดลูกหย่อน และไส ้ เลื่อน เป็นต ้น
 81. https://www.blockdit.com/posts/5d9e8b6c0e6bb60cbf8c874d?series=5d7d9c0b39d2050cb25c3378
 82. 2.ควบคุมโลหิต (主統血) • การคุมโลหิตของม ้าม หมายความว่า ม ้าม มีความสามารถในการควบคุมโลหิต ให ้อยู่กับเส ้นโลหิตหรือเส ้นทางที่โลหิตควรจะเดิน โดย โลหิต จะไม่ล ้นไหล ออกนอกเส ้นทางที่ควรไป ซึ่งความสามารถนี้ จะต ้องได ้รับการผลักดันจากพลังม ้าม
 83. ลาน้าสาขาของ ฮวงโห
 84. หาก พลังม ้าม มีความเพียงพอ เลือดลมในร่างกายก็จะสมบูรณ์ • เมื่อเลือดลม มีความสมบูรณ์ ย่อมจะทาให ้ม ้าม มีพลังที่เหลือล ้น ในการควบคุมโลหิต ให ้มีระบบระเบียบได ้อีกที
 85. • แต่หากพลังม ้ามอ่อนแรง จนขาดความสามารถในการควบคุมแล ้ว โลหิต ก็จะเดินออกนอกเส ้นทาง และเกิดอาการต่าง ๆ เช่น ถ่ายอุจจาระออกเป็นเลือด ตกเลือด หรืออาการจ้าเขียวตามร่างกาย เป็นต ้น
 86. 3.ควบคุมกล ้ามเนื้อและแขนขา ( 主肌肉四肢) • การที่ ม ้าม มีความสามารถในการดูแลกล ้ามเนื้อและแขนขา สาเหตุก็เพราะหน้าที่ที่ม ้ามได ้ทาอยู่นั่นเอง นั่นก็คือหน้าที่ในการลาเลียงและการย่อยอาหารต่าง ๆ
 87. • เมื่อม ้าม สามารถย่อยและลาเลียงอาหารต่าง ๆ ไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เมื่อนั้นกล ้ามเนื้อ ก็จะได ้รับการหล่อเลี้ยง กล ้ามเนื้อจะแข็งแรงไม่ผอมลีบ
 88. • เมื่อกล ้ามเนื้อ มีพลังจากการหล่อเลี้ยงของสารอาหารต่าง ๆ ของ ร่างกาย แน่นอนว่า ย่อมทาให ้แขนขา สามารถเคลื่อนไหวได ้อย่างคล่องแคล่ว หามิเช่นนั้น ร่างกายก็จะมีอาการผอมลีบเพลียแรง และมีความรู้สึกเกียจคร ้าน ไม่อยากจะทาอะไรทั้งสิ้น
 89. ดังนั้นแพทย์จีน จึงกล่าวว่า อาการตัวหนักขี้คร ้าน ก็คืออาการป่ วยของม ้ามนั่นเอง
 90. 4.ความสมบูรณ์ปรากฏที่ริมฝีปาก ( 其華在唇) และมีทวารเปิดที่ปาก ( 開竅於口) • ความหมายของการที่ม ้ามเปิดทวารที่ปากนั้น หมายความว่า ความสามารถในการย่อยและการลาเลียงของม ้ามนั้น มีความเกี่ยวข ้องกับความอยากอาหารของปาก
 91. • หาก การทางานของม ้าม มีความแข็งแรง เราก็จะมีความรู้สึกอยากอาหารที่ดี กินอะไรก็อร่อย ไปหมด แต่หาก ม ้าม มีความสามารถในการลาเลียงที่ด ้อย เราก็จะมีความรู้สึกเบื่ออาหาร กินอะไรก็รู้สึกจืดไม่ได ้ ใจ ทั้งยังจะมีอาการม ้ามชื้น ที่จะทาให ้ปากเหนียว และปากมีรสหวานประกอบอีกเป็นต ้น
 92. เนื่องจากม ้ามดูแลกล ้ามเนื้อ และปากก็ยังเป็นทวารของม ้ามอีก ต่างหาก • ดังนั้น ริมฝีปาก ที่เป็นส่วนหนึ่งของ ปาก ย่อมจะสะท ้อน ความสามารถของม ้าม ได ้เป็นอย่างดี
 93. • หาก ม ้าม มีพลังในการลาเลียงได ้ดี เลือดลมในร่างกายก็จะเหลือล ้น ริมฝีปาก ก็จะเป็นสีชมพูระเรื่อ แต่หาก ม ้าม อ่อนแรง เลือดลมจะพร่องขาด ริมฝีปากก็จะซีดขาว หรือ เหี่ยวเฉาดาคล้า ไร ้ชีวิตชีวา
 94. ความแตกต่างเรื่อง “ธาตุ” ทั้ง 5 ของจีน กับ ธาตุ 4 แบบไทยและฮินดู • ในที่ นี้จะอธิบายเรื่องธาตุต่างๆ ที่ปรากฏในศาสตร์โบราณแขนงต่างๆ และเป็นพื้นฐาน ของคติความเชื่อและปรัชญา ของปราชญ์โบราณ • https://www.astroneemo.net/index.php/2016-08-07-05-21-50/2016-09-26-02-33-02/73-2010-01-16-14-52-47/1590-5-4.html
 95. • เราจะเห็นการอ ้างอิงเรื่องธาตุ เป็นแม่บทในการศึกษาศาสตร์หลายๆแขนง เช่น วิชาโหราศาสตร์ทั้งของไทยและจีน วิชาอายุรเวท และรวมถึงธาตุที่ปรากฏในคัมภีร์พระอภิธรรมของ พุทธศาสนา
 96. โดยธาตุได ้แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 1. แม่ธาตุ หรือ มหาภูตรูป ๔ ได ้แก่ ธาตุทั้ง ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน้า ธาตุไฟ และ ธาตุ ลม ซึ่งเป็นรูปใหญ่ที่ปรากฏชัด มีอยู่ในร่างกายของคนสัตว์ ทั้งหลาย ทั้งในสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต 2. แม่ธาตุโดยนัยอภิธรรม หรือ ธาตุ ๖ ธาตุ ๖ ประกอบด ้วย ธาตุดิน ธาตุน้า ธาตุไฟ ลม ธาตุ อากาศ และธาตุวิญญาณ โดยที่ธาตุ ๔ ธาตุแรก คือ ธาตุดิน ธาตุน้า ธาตุไฟ และธาตุลม ก็เป็นเช่นเดียวกับในธาตุ ๔ นั่นเอง
 97. 3.ธาตุทั้ง ๕ ในคติของลัทธิเต๋า จีนจะมี แม่ธาตุ อีกแบบ โดยนัยของลัทธิเต๋า เรียก เบจญมหาภูตรูป หรือธาตุ ๕ เรียก 五大 มีดิน น้า ไฟ ลม และอากาศธาตุ 4.ธาตุทั้ง 5 ในการแพทย์แผนจีน มาจาก ปัญจมหาภูต 5 ตารา แพทย์จีนอธิบายพลังทั้ง 5 ว่าด ้วยเรื่องชี่ในร่างกาย มี 5ประเภท ( 五惡/五氣 ) (1) ลมในร่างกาย(风)คือ พลังธาตุไม ้ (2) ความร ้อน(热)คือพลังจากธาตุไฟ (3)ความชื้นใน ร่างกาย( 湿)มาจากพลังธาตุดิน (4)ความแห ้ง(燥)มาจาก
 98. 1. แม่ธาตุ หรือ มหาภูตรูป ๔ ได ้แก่ ธาตุทั้ง ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน้า ธาตุไฟ และ ธาตุ ลม ซึ่งเป็นรูปใหญ่ที่ปรากฏชัด มีอยู่ในร่างกายของคนสัตว์ทั้งหลาย ทั้งในสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
 99. มหาภูตรูป ๔ ได ้ชื่อว่าเป็นแม่ธาตุ หรือ ต ้นธาตุ • ซึ่งเป็นประธานของรูปทั้งหลาย • รูปอื่น ๆ จะเกิดขึ้นได ้ก็ต ้องอาศัยแม่ธาตุทั้ง ๔ นี้ เหมือนแผ่นดินเป็นที่อาศัยของสิ่งทั้งปวง
 100. • ดังนั้น ธาตุทั้ง ๔ นี้ จะอยู่รวมกันเสมอ ไม่สามารถจะแยกออกจากกันได ้ เลย แม ้ในธาตุทั้ง ๔ ก็ต ้องอาศัยซึ่งกันและกันด ้วย เช่น ธาตุดิน จะมีอยู่ได ้ ก็ต ้องอาศัยธาตุอีก ๓ ธาตุ คือ ธาตุน้า ธาตุไฟ และ ธาตุลม
 101. เรื่องธาตุ มีความสับสนกันโดยชื่อ ลักษณะ • ความเข ้าใจไม่ตรงกัน โดยทั้งจีนและฮินดู มี ธาตุ 4 เหมือน เรียก 四大 (มหาภูติรูป 4) คือ 水火风土,
 102. 2. แม่ธาตุโดยนัยอภิธรรม หรือ ธาตุ 6 • ธาตุ ๖ ประกอบด ้วย ธาตุดิน ธาตุน้า ธาตุไฟ ลม ธาตุอากาศ และธาตุวิญญาณ โดยที่ธาตุ ๔ ธาตุแรก คือธาตุดิน ธาตุน้า ธาตุไฟ และธาตุลม ก็เป็นเช่นเดียวกับในธาตุ ๔ นั่นเอง
 103. ธาตุอากาศ ซึ่งภาษาบาลีเรียกว่า อากาสธาตุ • คือ ช่องว่างระหว่างธาตุดินและธาตุน้า ซึ่งเป็นที่อาศัย หรือเป็นที่เคลื่อนไปมาของ วาโยธาตุ ซึ่งจริง ๆ แล ้ว อากาสธาตุนี้ ก็มีอยู่ในธาตุ ๔ เช่นกัน
 104. ศิลาแลง
 105. แต่เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียด เข ้าใจได ้ยากแก่คนทั่วไป • เพราะเกรงว่าจะเป็นที่สับสนกับธาตุลม โดย ธาตุลม หมายเอา อาการเคลื่อนไหว คือธาตุที่เคลื่อนไหวไป มาได ้ แต่ อากาสธาตุ คือพื้นที่ที่เป็นช่องว่าง
 106. ด ้วยเหตุนี้ จึงได ้นามากล่าวถึงในธาตุ ๖ นี้ • ซึ่งเป็นการอธิบายให ้แก่ผู้ที่บาเพ็ญสมาธิภาวนา • ส่วน วิญญาณธาตุ เป็นธาตุรับรู้ที่มีอยู่เฉพาะในสิ่งมีชีวิตเท่านั้น ซึ่งจะได ้อธิบายในรายละเอียดต่อไป เกี่ยวกับธาตุ ๖ นี้
 107. พระธรรมปิฎก ได ้ให ้คาอธิบายไว ้ ว่า “ธาตุ ๖ ได ้แก่ ธาตุ ๔ หรือมหาภูต ๔ คือปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ นั้น กับเพิ่มอีก ๒ อย่าง คือหนึ่ง อากาสธาตุ สภาวะที่ว่าง โปร่งไป เป็นช่อง สอง วิญญาณธาตุ สภาวะที่รู้แจ ้งอารมณ์ ธาตุรู้ ได ้แก่ วิญญาณธาตุ ๖ คือ จักขุวิญญาณธาตุ โสต วิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนวิญญาณธาตุ”
 108. 3.ธาตุทั้ง 5 ในคติของลัทธิเต๋า • จีนจะมี แม่ธาตุ อีกแบบ โดยนัยของลัทธิเต๋า เรียก เบจญมหาภูตรูป หรือธาตุ 5 เรียก 五大 มีดิน น้า ไฟ ลม และอากาสธาตุ • โดย 风ธาตุลม คือ ไม ้木,น้าและไฟ 水,火 เหมือนกับธาตุ 4 , 地 ธาตุดิน คือดิน 土,空 อากาศธาตุ คือธาตุทอง 金, เพราะคุณลักษณะของธาตุทองก็คือ การสูญสลาย และ การแปรสภาพ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของ อากาศธาตุ
 109. 空 อากาศธาตุ คือธาตุทอง
 110. 4.ธาตุทั้ง 5 ในการแพทย์แผน จีน มาจาก ปัญจมหาภูต 5 • ตาราแพทย์จีน อธิบายพลังทั้ง 5 ว่าด ้วยเรื่องชี่ในร่างกาย มี 5ประเภท (五惡/五氣) (1) ลมในร่างกาย(风) คือ พลังธาตุไม ้ (2) ความร ้อน(热) คือ พลังจากธาตุไฟ (3) ความชื้นในร่างกาย( 湿) มาจากพลังธาตุดิน (4) ความแห ้ง(燥) มาจากพลังธาตุทอง (5) ความหนาวเย็น(寒) มาจากพลังธาตุน้า
 111. หวงตี้เน่ยจิง 《黄帝内经》 คัมภีร์ แพทย์จีนได ้กล่าว อธิบายเรื่องธาตุ ดังนี้ • 「東方生風,風生木,木生酸,酸生肝, 肝生筋,筋生心…… ลม เกิดจากทิศตะวันออก , ลมก่อให ้เกิดไม ้,ไม ้ก่อให ้เกิดรสเปรี้ยว, รสเปรี้ยวก่อให ้เกิดตับ, ตับก่อให ้เกิดกล ้ามเนื้อ, กล ้ามเนื้อก่อให ้เกิดหัวใจ.......
 112. • 在天為風, อยู่บนฟ้าก็คือลม 在地為木, อยู่บนดินก็คือไม ้ 在體為筋 อยู่ในกายก็คือกล ้ามเนื้อ, 在 藏為肝 อยู่ในท ้องก็คือตับ, 在色為蒼 อยู่ในสีก็คือสีเขียว, 在音為角,在聲為呼 อยู่ในเสียงก็คือเสียงหัวเราะและร ้องตะโกน, 在變動為握 อยู่กิริยาคือการจับยึด, 在竅為目 อยู่บนใบหน้าก็คือตา, 在味為酸 อยู่ในรสก็คือเปรี้ยว, 在志為怒 。 อยู่ในใจคือความโกรธ.
 113. https://www.blockdit.com/posts/5d86b13bf1f1db0cd4587b19?id=5d86b13bf1f1db0cd4587b19&series=5d7d9c0b39d2050cb25c3378
 114. ปา กว ้า - ซวิ่น
 115. ปา กว ้า - ซวิ่น • ซวิ่น หมายถึง น่อง น่องและต ้นขา เป็นจุดที่มีความแข็งแรงยืนหยัดจุดหนึ่งของร่างกาย คนเรา ซวิ่น เป็น กว้า ที่มีนัยหมายถึง การเข้าไป การเข้าสู่สังคมใหม่ๆ การยกระดับตนเอง การก้าวขึ้นไป ซึ่งเราต ้องใช ้ขาในการก ้าว ก็เลยให ้เป็น กว้า ซวิ่น
 116. สรุปว่าธาตุไม ้ของระบบพลัง(ธาตุ) 5 ก็คือธาตุลม ในระบบ ธาตุ 4 • 怒傷肝ความโกรธทาลายตับ, 悲勝怒 มีความเมตตาย่อมเอาชนะความโกรธ; 風傷筋,ธาตุลมทาลายกล ้ามเนื้อและเส ้นเอ็น , 燥勝風 ใช ้ความแห ้งเอาชนะธาตุลม; 酸傷筋 รสเปรี้ยวทาลายกล ้ามเนื้อและเส ้นเอ็น, 辛勝酸 ใช ้รสเผ็ดทาลายรสเปรี้ยว。
 117. ซวิ่น หมายถึง ลม
 118. https://medium.com/@QiMenAlchemy/feng-shui-basic-gua-432a0b11564b
 119. ซวิ่น หมายถึง ลูกสาวคนโต
 120. แพทย์จีน อธิบายคุณลักษณะเฉพาะธาตุมี ดังนี้ เรามาดูคาอธิบาย พลัง(ธาตุ)ต่างๆ ทั้ง 5 จากคัมภีร์โบราณของจีน 1.“金曰从革” ทอง(โลหะ) คือการแปรสภาพ , 代表沉降 แสดงการตกผลึก、 肃杀 บีบเค ้น 、收敛 สูญสลาย等性质 เป็นคุณะ ลักษณะ, 在人体为肺(臟)和大腸(腑) ในร่างกายมนุษย์ หมายถึง ปอดและลาไส ้ใหญ่。
 121. ทอง(โลหะ) คือการแปรสภาพ
 122. 2.คุณลักษณะของธาตุไม ้ คือ “木曰曲直”, 代表生长、升发、条达、舒畅的功能, 在人体为肝(臟)和膽(腑)。 หมายถึง การเกิดขึ้นในแนวเส ้นตรง, แสดงถึง การเติบโต, การลอยขึ้นไป, การพองออก ขยายออก, ความสุข ปลอดโปร่งโล่งสบาย , หมายถึง ตับ และดี ในมนุษย์ ***โปรดสังเกตว่าความหมายตรงกับ ดาวพฤหัส ทั้งหมด **
 123. ความสุข ปลอดโปร่งโล่งสบาย
 124. ดาวพฤหัส
 125. 3. “水 曰润下” น้าคือการลื่นไหล, 代表了滋润 แสดงความชื้น、 下行 ไหลลงต่า、寒凉 เหน็บหนาว、 闭藏 กับเก็บซ่อนไว ้的性质เป็นคุณะลักษณะ, 在人体为肾(臟)和膀胱(腑) ในร่างกายมนุษย์ หมายถึงไต และกระเพาะปัสสาวะ 。
 126. 4. “火 曰炎上” ไฟคือการลุกโชติช่วง, 代表了温热 แสดงความอุ่นและร ้อน、 向上等性质 มีสภาพพุ่งขึ้นไปข ้างบน, 在人体为心(臟)和小腸(腑) ในร่างกายมนุษย์หมายถึง หัวใจและลา ไส ้เล็ก。
 127. 5. “土 曰稼穡” ดินคือแผ่นดิน, 代表了生化แสดงการเกิดและการแปรสภาพ、 承载 เกาะติด、受纳 รับและเก็บเอาไว ้ 等性质เป็นคุณะลักษณะ, 在人体为脾(臟)和胃(腑) ในร่างกายมนุษย์หมายถึง ม ้ามและกระเพาะ。
 128. ม ้ามและกระเพาะ
 129. ส่วนในการแพทย์แผนจีน ก็นา โครงสร้างจักรวาล ดาวเคราะห์ทั้ง 7 มาอธิบาย พลังงานในร่างกายมนุษย์ ทั้งการเติบ โต การเสื่อมถอย การแตกทาลาย และ โรคภัยต่างๆ ซึ่งนักโหราศาสตร์รู้จักกันดี ในชื่อของ "โหราเวชศาสตร์" ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งที่ สัมพันธ์กับ "อายุรเวท"
 130. อายุรเวท มีพื้นฐานมาจาก อภิปรัชญาของฮินดู "ปัญจมหาภูต" (ธาตุทั้ง 5) ลองเปรียบเทียบ ดูความสัมพันธ์กันกับธาตุต่างๆ ของจีนกับอินเดีย
 131. 5 ธาตุใน อายุรเวท พลัง(ธาตุ)ทั้ง 5 ในแพทย์จีน เตชะ - ธาตุ ไฟ ไฟ-ร ้อน,อุ่น,พุ่งไปข ้างบน,โชติช่วง ชละ - ธาตุ น้า น้า-น้าคือการลื่นไหล,ความชื้น, ไหลลงต่า,เหน็บหนาว,กักเก็บซ่อนไว ้ ปฐวี - ธาตุ ดิน ดิน-การเกิดและการแปรสภาพ, เกาะติด, รับและเก็บเอาไว ้,ความชื้น วายุ - ธาตุลม ไม ้-การเกิดขึ้นในแนวเส ้นตรง ,แสดงถึงการ เติบโต , การลอยขึ้นไป,การพองออก ขยายออก , ความสุข ปลอดโปร่งโล่งสบาย, ลมในร่างกาย อากาส - ทอง-การแปรสภาพ,
 132. ลักษณะคลื่นของพลังทั้ง 5
 133. ปา กว ้า
 134. https://bit.ly/3Q3uVsI
 135. 6.ธาตุทั้ง 5 ในโหราศาสตร ์จีน มาจากดาวเคราะห์ทั้ง 5 จากการอธิบายเบื้องต ้น ระบบธาตุ 4 เป็นพื้นฐานที่โหราศาสตร์ไทย-ฮินดู นามาเป็นหลักใช ้ในการวินิจฉัยและการพยากรณ์ แต่หลายท่านสงสัยว่า ทาไม่โหราศาสตร์จีน กลับมี 5 ธาตุ และแตกต่างจากธาตุในมหาภูติรูป 4 อย่างไร
 136. ความจริงหลัก 5 ธาตุในวิชา โหราศาสตร์จีน • ที่อ ้างอิงเรื่อง 5 ธาตุ(ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้า ธาตุไม ้ ธาตุไฟ)นั้น กลับไม่ใช่ความหมายของธาตุ 4 (ดิน-น้า-ลม-ไฟ) ที่อธิบายมาข ้างต ้น แต่ธาตุของจีน คือการอธิบายพลังของดาวเคราะห์ทั้ง 7 (ซึ่งควรจะเรียกว่า”พลัง”มากกว่าคาว่า”ธาตุ” ) ดังนี้คือ
 137. 5 ธาตุของจีน คือการอธิบายพลังของดาว เคราะห์ทั้ง 7 • ธาตุดิน หมายถึงพลังของดาวเสาร์ 土星 • ธาตุทอง หมายถึงพลังของดาวศุกร์ 金星 • ธาตุน้า หมายถึงพลังของดาวพุธ 水星 • ธาตุไม ้ หมายถึงพลังของดาวพฤหัส 木星 • ธาตุไฟ หมายถึงพลังของดาวอังคาร 火星 https://www.astroneemo.net/index.php/2016-08-07-05-21-50/2016-09-26-02-33-02/73-2010-01-16-14-52-47/1590-5-4.html
 138. https://www.astroneemo.net/index.php/2016-08-07-05-21-50/2016-09-26-02-33-02/73-2010-01-16-14-52-47/1590-5-4.html
 139. แต่ ธาตุ(พลัง)ทั้ง 5 นี้ขาดพลังในตัวเอง จาเป็นจะต ้องมี พลังแม่เหล็กไฟฟ้า หรือขั้วบวกและลบ มาช่วยผลักดันให ้ก่อเกิดพลัง โดยมีพลังไฟฟ ้ า 2 ขั้วมาช่วยคือ • พลังอิม (หยิน) หมายถึงพลังของดาว จันทร์ 太阴 • พลังเอี๊ยง (หยาง) หมายถึงพลังของดาว อาทิตย์ 太阳
 140. อาจจะกล่าวได ้ว่า • รากฐานของอภิปรัชญาจีน ว่าด ้วยเรื่อง ต ้นกาเนิดโลกและความสัมพันธ์ของ สรรพสิ่ง มาจาก อิทธิพลของดาวเคราะห์ทั้ง 7 เป็นมูลฐาน ซึ่งก็ไม่ได ้ขัดแย ้งอะไร กับ ธาตุ 4 หรือ ธาตุ 5 ธาตุ 6 ดังที่ได ้กล่าวมา เพียงแต่อธิบายกันคนละแบบเท่านั้น
 141. เช่น เรื่อง ธาตุไม ้ก็ไม่ใช่ไม ้จริงๆ แต่เป็นคุณลักษณะ เหมือนไม ้ • และ อาโปธาตุ ของไทย ก็ไม่ใช่น้าจริง • ควรจะเรียกธาตุทั้ง 5 ของจีน ว่า "พลัง“ มากกว่า • จริงๆ แลัว 5 ธาตุ หรือ (五行 อู่ สิง) ไม่ใช่ the five elements (metal, wood, water, fire , earth) แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ที่มักจะแปลอย่างนี้ ก็เพราะกลัวฝรั่งไม่เข ้าใจ
 142. และคาว่า (行 สิง) เป็นการอธิบายปรากฏการณ์ (phenomena) • ชนิด (type) สภาวะ (state) นิสัย (Behavior) การกระทา (action) ของสรรพสิ่ง ต่างๆ ที่มีอยู่ 5 คุณลักษณะ ดังนั้น (五行 อู่ สิง) น่าจะเป็น "เบญจคุณะ" • ไม่น่าจะเป็น "เบญจธาตุ" ในความหมายเชิงลึก หรืออาจจะเรียก ง่ายๆว่า "พลังทั้ง 5"
 143. 五行 อู่ สิง - เบญจคุณะ
 144. 五行 อู่ สิง - เบญจคุณะ
 145. คาว่า"ธาตุ" ที่แปลว่า elements • ในภาษาจีน จะใช ้คาว่า 元素 (หยวนซู่) ซึ่งหมายถึง ธาตุทางเคมี และคาว่า 要素 (เอี้ยวซู่) ซึ่งหมายถึง ธาตุต ้นกาเนิดสรรพสิ่ง คือ ดิน น้า ลม ไฟ
 146. ดังนั้นในการทาความเข ้าใจ เรื่อง พลังทั้ง 5 ของจีน คือ ดิน น้า ไฟ ไม ้ ทอง เพื่อไม่ให ้เกิดความสับสน • ให้เข้าใจความหมายไปในทาง ดวงดาวทั้ง 5 คือ ดิน - ดาวเสาร์ , น้า - ดาวพุธ, ไฟ-ดาวอังคาร, ไม้-ดาวพฤหัส, ทอง -ดาวศุกร์ จะทาให ้เข ้าใจความสัมพันธ์ ไม่ปนเปกับ มหาภูติรูปทั้ง 4 คือ ดิน น้า ลมไฟ • เพราะพลังทั้ง 5 นั้น ก็มีมหาภูติรูป 4 เป็นรากฐานอยู่ แล ้ว
 147. ใน อภิปรัชญาของจีน • ได ้ทาการอธิบายความสัมพันธ ์ของสรรพสิ่ง ผ่านปรากฏการณ์ของ ดาวเคราะห์ทั้ง 5 +อาทิตย์+จันทร์ (พลังทั้ง 5 +หยิน+หยาง) และในระบบจักรวาลวิทยา(แบบจีน) ได ้อธิบาย ความสัมพันธ ์ระหว่างฟ ้ า-ดิน และมนุษย์เป็ นหนึ่ง เดียวกัน
 148. หัวข ้อตามวิชาจีนโบราณ (ตามความเข ้าใจของผู้เรียบเรียงฯ) หยิน-หยาง 5ธาตุจีน ฤดูกาล ฟ้า คน ดิน ปฏิกิริยา5ธาตุกับดิถี ปฏิกิริยานักษัตรกับดิถี ปฏิกิริยาระหว่างนักษัตร
 149. https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551
 150. ใน โหราศาสตร์จีน ทุกๆระบบ • ได ้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ของชีวิตมนุษย์ ผ่านอิทธิพลจาก ดาวเคราะห์ทั้ง 7 ที่เรียกว่า พลัง(ธาตุ)ทั้ง 5 + [หยิน+หยาง (คือ อาทิตย์+จันทร์)] ที่เรารู้จักกันดี ในเรื่อง พลังรังสีของดาวเคราะห์
 151. มีข้อมูลจากคัมภีร ์ดาราศาตร ์โบราณ ของจีน ชื่อ เทียนเหวินจื่่อ (天文志) อ้างอิงในเรื่อง 5 ธาตุ มาจากดาวทั้ง 5 • คัมภีร์ นี้ เขียนขึ้นในสมัย ตงฮั่น (ประมาณ ค.ศ. 25- ค.ศ.200) เป็นคัมภีร์ ว่าด ้วยเรื่องจักรวาลและดวงดาวต่างๆ มีทั้งหมด 100 บรรพ
 152. เทียนเหวินจื่อ
 153. บรรพที่ 4 ....................、 天文志:北斗七星 ดาวปักเต ้าทางทิศเหนือทั้ง 7, 所谓 เรียกว่า “旋、玑、玉衡以齐七政........................。 การสถิตย์ ,การโคจร,ในจักรราศี เหมือนกับดาวชีเจิ้ง - (สัปตเคราะห์-ดาวเคราะห์ทั้ง7) 。”
 154. https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551 ลักษณะการผันแปร
 155. 斗为帝车 ดาวเคราะห์ทั้ง 7 นั้น ประดุจราชรถ, 运于中央 เคลื่อนที่ไปสู่จุดศูนย์กลาง, 临制四海 ก่อให ้เกิดมหาสมุทรทั้ง 4。 分阴阳 แบ่งหยินและหยาง,建四时ก่อให ้เกิดฤดูทั้ง4 , 均五行 หมุนเวียนเป็น 5 ธาตุ, 移节度 เป็นกฏเกณฑ์แห่งการผันแปร, 定绪纪 การกาหนดจุดเริ่มต ้นของแต่ละปี, 皆系于斗 ทั้งหมดนี้ ล ้วนมากจากสัปตเคราะห์-ดาวเคราะห์ทั้ง7。
 156. • ส่วน เรื่องการส่งเสริมการทาลาย(พิฆาต) ต่างๆ ของระบบธาตุทั้ง 5 ของจีน ซึ่งหากเป็นพลังจากดาวเคราะห์แล ้ว ก็น่าจะเทียบได ้กับการเป็นคู่มิตร-คู่ศัตรูระหว่างดาว เคราะห์ มีการส่งเสริมหักล ้างกันตามทฤษฏีดาวในแต่ละระบบ มีการเป็นกลางต่อกัน
 157. • และไม่จาเป็นต ้องเหมือนกัน กับระบบดาวของไทยหรือฮินดู ซึ่งมีดาวคู่มิตร-ศัตรูต่างกัน แต่โดยรวมแล ้ว ก็พอที่จะทาให ้เข ้าใจทฤษฎีหลักการและเหตุผล เรื่องที่มาและความสัมพันธ์ของ ของธาตุต่างๆ ได ้มากพอสมควร • https://www.astroneemo.net/index.php/2016-08-07-05-21-50/2016-09-26-02-33-02/73-2010-01-16-14-52-47/1590-5-4.html
 158. ราศีแฝง - 暗藏 อ้าชั้ง • ราศีล่าง 12 ราศี (นักษัตร) 地支 ตี่จี เป็นตัวที่บอกกาลเวลาในแต่ละเดือน เป็นตัวแทนของฤดูกาล ที่ห่อหุ้มพลังราศีบน 天干 อยู่ในรูปของราศีแฝง 暗藏 เก็บซ่อนไว ้ในราศีล่าง • https://bit.ly/3Pjmjxn
 159. ไตรภาคี (ซาฮะ)
 160. ลักษณะการผันแปร https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551
 161. ราศีแฝง暗藏 เป็นจิตใต ้สานึก • พลังธาตุประจาตัว ถูกกาหนดมาจาก ชะตาฟ้า แฝงอยู่ในพื้นดวง ตามวันเวลาที่เราถือกาเนิด • เป็นแรงผลักดันอยู่ภายใน คนทั่วไปมองไม่เห็น • โดยปกติเราจะใช ้ราศีแฝงพลังแท ้正气 เป็นตัวแทนราศีล่าง
 162. https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551
 163. หญิงหงาย ชายคว่า
 164. ตัวอย่าง ดวงจีน แปดตัวอักษร สี่ แถว
 165. ฐานเดือนคือนักษัตรขาล ธาตุไม ้ห ยาง
 166. ราศีแฝง暗藏 จะเกิดปฏิกิริยา - ต่อเมื่อเดินวัยจร ปีจรและมีธาตุเข ้ามากระทบ หรือถูกกระตุ้นจากธาตุที่จรเข ้ามา • ธาตุต่าง ๆ ที่แฝงอยู่ จะถูกนาออกมาใช ้งาน และเป็นรากส่งกาลังให ้ราศีบน
 167. ตารางที่ 1
 168. • ราศีแฝง จะมีพลังเทียบเท่ากัน กับราศีบน天干ที่เป็ นธาตุเดียวกัน • โดยปกติ เราจะใช ้ราศีแฝงพลังแท ้正气 เป็นตัวแทนราศีล่าง ตามตารางที่ 1
 169. ฤดูใบไม ้ผลิ ฤดูร ้อน ฤดูใบไม ้ร่วง ฤดูหนาว
 170. ราศีที่เป็นถ่อฮวย เหนือ น้า ออก ไม ้ ใต ้ ไฟ ตก ทอง 酉 卯 子 午
 171. 3 หมวด 5 ธาตุ (12 นักษัตร) พลังงา น หมวด นักษัตรจีน นักษัตรไทย ศักย์ ความรัก,ของสวยงาม (แม่ธาตุ) 子 午 卯 酉 ชวด มะเมีย เถาะ ระกา จลน์ อานาจ (พาหะ) 寅 申 巳 亥 ขาล วอก มะเส็ง กุน สะสม เงินทอง (คลัง ขุมทรัพย์) 辰 戌 丑 未 มะโรง จอ ฉลู มะแม
 172. ไตรทิศไม ้(ซาหวย) • ราศีล่างไม ้寅 เป็น ไม ้พลังหยาง ในฤดูกาลไม ้ ดังนั้นไม ้กะ 甲 ที่แฝงจึงเป็นพลังแท ้正气 • ไม ้卯 มี ไม ้อิก 乙 พลังหยิน เป็นราศีแฝงพลังแท ้ • ดินซิ้ง 辰 มี ดินโบ่ว 戊 เป็นราศีแฝงพลังแท ้
 173. ไตรทิศไฟ (ซาหวย) • ไฟจี๋ 巳 มีไฟเปี้ย 丙 เป็นไฟหยางในฤดูกาลไฟ ไฟเปี้ยจึงเป็นราศีแฝงพลังแท ้ • ไฟโง่ว 午 มีไฟเต็ง 丁 เป็นราศีแฝงพลังแท ้ • ดินบี่ 未 มีดินกี้ 己 เป็นราศีแฝงพลังแท ้
 174. ไตรทิศทอง (ซาหวย) • ทองซิม 申 มีทองแก 庚 เป็นราศีแฝงพลังแท ้ • ทองอิ้ว 酉 มีทองซิง 辛 เป็นราศีแฝงพลังแท ้ • ดินสุก 戌 มีดินโบ่ว 戊 เป็นราศีแฝงพลังแท ้
 175. ไตรทิศน้า (ซาหวย) • น้าไห 亥 มีน้ายิ้ม 壬 เป็นราศีแฝงพลังแท ้ • น้าจื้อ 子 มีน้ากุ่ย 癸 เป็นราศีแฝงพลังแท ้ • ดินทิ่ว 丑 มีดินกี้ 己 เป็นราศีแฝงพลังแท ้
 176. ตารางที่ 2 ราศีแฝง ประกอบด ้วยพลัง 3 ส่วน คือ 1.พลังปราณที่เหลือ 馀气 อื่อขี่ - มาจากเดือนก่อน จะนับจากวันเปลี่ยนสารทใหญ่ 2.พลังกลาง 中气 ตงขี่ - คานวณจากกลุ่มไตรภาคี 三 合 3.พลังแท ้ของราศีล่าง 正气 เจี่ยขี่ -จะนับจากครึ่งเดือนหลังเข ้าสารทเล็ก เทียบจากฤดูกาล 三會 พลังแท ้มีจานวนวันมากที่สุด ในเดือน เป็ นตัวแทนจับซิ้ง 十神 ของราศีล่างในการอ่านดวง
 177. ตารางที่ 2
 178. ตัวอย่าง การหาราศีแฝงธาตุไม ้เอี้ยง寅 (戊 丙甲 อ้าชั้ง) • ปราณที่เหลือ 馀气 อื่อขี่ - จะนับจากวันเปลี่ยนสารท ใหญ่ คือธาตุดินโบ่ว 戊 เป็นพลังปราณที่เหลือมาจากเดือนมกราคม
 179. เดือนตามนักษัตร
 180. เดือนจีน http://tiantek.blogspot.com/p/60-5-30.html
 181. เดือน มกราคม – นักษัตร ฉลู ม ค.
 182. ไม ้เอี้ยง 寅 เป็นธาตุพาหะ พลังห ยาง • อยู่ในกลุ่มไตรภาคีธาตุไฟ 寅午戌 จึงใช ้พลังที่เทียบเท่ากับไฟหยางคือไฟเปี้ย 丙 เป็น พลังกลาง 中气
 183. ฤดูใบไม ้ผลิ ฤดูร ้อน ฤดูใบไม ้ร่วง ฤดูหนาว
 184. ไม ้เอี้ยง 寅 เป็นไม ้พลังหยาง ใน ฤดูกาลไม ้ • ดังนั้น พลังแท ้ที่เป็นธาตุไม ้ เทียบเท่าราศีบนไม ้หยางคือไม ้กะ 甲 เป็นพลังแท ้正气 จะอยู่แถวล่างสุดในตาราง
 185. ตารางที่ 2 พลัง แท ้
 186. เดือน กุมภาพันธ์ – นักษัตร ขาล กพ.
 187. การใช ้งานราศีแฝง 暗藏 ราศีแฝง เป็นตัวที่พร ้อมส่งกาลังให ้ราศีบน บางครั้ง ราศีที่ซ่อนอยู่ จะช่วยเราได ้เหมือนฝนตกในหน้าแล ้ง เวลาที่มีธาตุจรเข ้ามาทาปฏิกริยา
 188. ดิถี ถ ้าเกิดในระหว่างต ้นเดือน กับ เกิดปลายเดือน ความหมายของจับซิ้ง จะแตกต่าง กัน เช่น • ดิถีเกิดในต้นเดือนจื้อ 子 ราศีแฝงคือน้ายิ้ม 壬 จะมีกาลัง • แต่ถ ้าดิถีเกิดปลายเดือนจื้อ ราศีแฝงน้ากุ่ย 癸 จะมีกาลัง
 189. ต ้นเดือนจื้อ 子 ปลายเดือนจื้อ 子
 190. ราศีล่างที่ฐานเดือน จะมีกาลัง ส่งเสริมจากฤดูกาล • เป็นสภาพอากาศที่ครอบคลุมพื้นดวง เป็นพลังที่แข็งแรง มีบทบาทในการส่งพลังของราศีแฝงให ้กับดิถี (กรณี ธาตุให ้คุณ)
 191. ตัวอย่าง ฐานเดือนคือนักษัตรขาล ธาตุไม ้ห ยาง
 192. ดาว 10 จับซิ้ง
 193. กลุ่มว่านอนสอนง่าย หรูหรา ขยัน รับผิดชอบ ความรู ้ ดิถี https://www.facebook.com/modern.bazi/
 194. กลุ่มว่านอนสอนยาก กล ้าหาญ มองการณ์ ไกล นักรบ สัญชาตญาณ เพื่อนกิน https://www.facebook.com/modern.bazi/
 195. ไม ้ใหญ่ ออกดอก ออกผล เจริญเติบโต
 196. ถ ้าเป็นพลังธาตุที่ส่งเสริมกัน ราศีแฝงจะคอยผลักดันให ้ราศีบน แสดงบทบาทของธาตุได ้เต็มที่ เช่น ดิถีไม ้กะ 甲 ที่เกิดในเดือนเอี้ยง 寅 (戊丙甲) 1. มีราศีแฝงพลังแท ้正气 คือไม ้กะเป็นคู่ธาตุ ทาให ้ดิถีแข็งแรง ได ้แสดงบทบาทของธาตุไม ้ 2. แฝงด ้วยไฟ 丙 เป็นเจียะซิ้ง 食 ทาให ้ดิถีมีสติปัญญา 3. ส่วนดิน 戊 ที่แฝงอยู่ก็คือเพียงไช ้才 เป็นโชคลาภ ของไม ้กะ
 197. ดิถีไม ้กะ 甲 ที่เกิดในเดือนเอี้ยง 寅 (戊丙甲) ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถีแข็งแรง ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) ฤดูกาลส่งเสริม ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน) ตัวอย่าง ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถีไม ้กะ甲 ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) เดือนเอี้ยง 寅 ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน) 戊丙甲 ราศีแฝงคือ ดิน-ไฟ-ไม ้
 198. ดวงแข็งแรง เกิดถูกฤดูกาล • หาก ราศีแฝง ส่งกาลังขึ้นไปที่ราศีบนได ้ทั้ง 3 ตัว ธาตุทั้ง 3 ก็จะมีกาลังแสดงบทบาทขึ้นมา ดวงแข็งแรง สามารถรับโชคลาภได ้
 199. ราศีบน ต ้องมี ราศีล่าง เป็นตัวเชื่อมโยง และมีราก • เพราะราศีล่าง คือฐานกาลัง ราศีบน คือบทบาท • ถ ้าราศีบน ไม่มีราก ก็แปลว่า ธาตุนั้นไม่มีกาลัง อยู่แบบลอย ๆ จะสู้ธาตุที่ มีรากไม่ได ้.
 200. https://bit.ly/3Pjmjxn
 201. การทานายดวงจีนระบบ 3 หมวด 5 ธาตุ (การฮะ) หมวดความรัก (สุข-ทุกข์) • จื้อ (ชวด) ธาตุน้าเล็ก หมวดความรัก ธาตุให้คุณทานายว่า มีความสุข ธาตุให้โทษทานายว่า มีความทุกข์ • โง้ว (มะเมีย) ธาตุไฟเล็ก หมวดความรัก ธาตุให้คุณทานายว่า มีความสุข ธาตุให้โทษทานายว่า มีความทุกข์
 202. • เบ้า (เถาะ) ธาตุไม้เล็ก หมวดความรัก ธาตุให้คุณทานายว่า มีความสุข ธาตุให้โทษทานายว่า มีความทุกข์ • อิ้ว (ระกา) ธาตุทองเล็ก หมวดความรัก ธาตุให้คุณทานายว่า มีความสุข ธาตุให้โทษทานายว่า มีความทุกข์
 203. คาที่ต้องท่องให้ขึ้นใจ http://www.henghengheng.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539720548&Ntype=29 • ท่องอาขยานดวงจีน ธาตุให้คุณ ธาตุน้า คิดดี ธาตุไฟ พูดดี ธาตุทอง ทาดี ธาตุไม้ คบคนดี ธาตุดิน ไปสู่สถานที่ดี • ถ้าเป็ นธาตุให้โทษหมายความว่าไม่ดี ธาตุน้า คิดไม่ดี ธาตุไฟ พูดไม่ดี ธาตุทอง ทาไม่ดี ธาตุไม้ คบคนไม่ดี ธาตุดิน ไปสู่สถานที่ไม่ดี
 204. ตัวอย่าง รูปดวง เวลาเกิด บน ดิถี เดือนเกิด บน ปี เกิดบน เวลาเกิด ล่าง ลูก-บริวาร วันเกิดล่าง คู่ครอง เดือนเกิด ล่าง เถ้าแก่ ปี เกิดล่าง พ่อ-แม่ หมวดความรัก
 205. การอ่านดวงหมวดความรัก • หลักปีเกิดและหลักเดือนเกิด หมายถึงเรื่องส่วนรวม หลักวันเกิดและหลักเวลาเกิด หมายถึงเรื่องส่วนตัว
 206. ราศีที่เป็นถ่อฮวย เหนือ น้า ออก ไม ้ ใต ้ ไฟ ตก ทอง 酉 卯 子 午
 207. ราศีที่เป็น ถ่อฮวย เหนือ น้า ออก ไม ้ ใต ้ ไฟ ตก ทอง ตก ออก เหนือ ใต ้
 208. การทานายดวงหมวดความรัก (ธาตุให้คุณ หมายถึงมีความสุข) • นักษัตรชวด (จื้อ) เถาะ (เบ้า) มะเมีย (โง้ว) ระกา (อิ้ว) หลักปี เกิด เป็นธาตุให ้คุณ ทายว่าอยู่กับพ่อแม่ หรืออยู่บ ้านเกิดมีความสุข หลักเดือนเกิด เป็นธาตุให ้คุณ ทายว่าอยู่กับเพื่อนร่วมงาน หรืออยู่ที่ทางานมี ความสุข
 209. • หลักวันเกิด เป็นธาตุให ้คุณ ทายว่าอยู่กับคู่ครอง หรืออยู่กับครอบครัวมีความสุข หลักเวลาเกิด เป็นธาตุให ้คุณ ทายว่าอยู่กับลูกหลาน หรือบั้นปลายมีความสุขกับ ลูกหลาน
 210. หญิงหงาย ชายคว่า
 211. การทานายดวงหมวดความรัก (ธาตุให้โทษ หมายถึงมีความทุกข์) นักษัตรชวด (จื้อ) เถาะ (เบ้า) มะเมีย (โง้ว) ระกา (อิ้ว) • หลักปี เกิด เป็นธาตุให ้โทษ ทายว่าอยู่กับพ่อแม่ หรืออยู่บ ้านเกิด มีความทุกข์ หลักเดือนเกิด เป็นธาตุให ้โทษ ทายว่าอยู่กับเพื่อนร่วมงาน หรืออยู่ที่ทางาน มีความ ทุกข์
 212. • หลักวันเกิด เป็นธาตุให ้โทษ ทายว่าอยู่กับคู่ครอง หรืออยู่กับครอบครัว มีความ ทุกข์ หลักเวลาเกิด เป็นธาตุให ้โทษ ทายว่าอยู่กับลูก-บริวาร หรืออยู่กับครอบครัว มีความ ทุกข์
 213. หลักการทานายดวงจีนขั้น พื้นฐาน ฮะ แปลว่า ร่วมกัน จื้อ ธาตุน้า หมวดความรัก ธาตุให ้คุณ ทายว่ามีความสุข ธาตุให ้โทษ ทายว่ามีความทุกข์ ทิ่ว ธาตุดิน หมวดเงินทอง ธาตุให ้คุณ ทายว่าร่ารวย ธาตุให ้โทษ ทายว่ายากจน
 214. เบ ้า (กระต่าย) นักษัตรเถาะธาตุไม ้เล็ก กระต่ายคบกับหมา (ฮะ) หมาก็คบกระต่าย (ผลประโยชน์ร่วมกัน)
 215. • จื้อ ฮะทิ่ว เป็ นธาตุดิน จื้อ ธาตุน้า หมวดความรัก ฮะกับทิ่ว หมวดเงินทอง ธาตุให ้คุณ ทายว่าอยู่ร่วมกันแล ้วมีความสุข และ ร่ารวย ธาตุให ้โทษ ทายว่าอยู่ร่วมกันแล ้วมีความทุกข์ และ ยากจน
 216. ฤดูใบไม ้ผลิ ฤดูร ้อน ฤดูใบไม ้ร่วง ฤดูหนาว
 217. การทานายดวงจีนระบบ 3 หมวด 5 ธาตุ นักษัตรชวด (หนู) http://www.henghengheng.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539721305&Ntype=29
 218. ดวงจีน 5 ธาตุ มีธาตุน้า ธาตุไม ้ ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุทอง จื้อ (ชวด) นักษัตรหนู ธาตุน้าเล็ก เป็นธาตุที่ให ้ กาเนิดธาตุไม ้
 219. จื้อ (ชวด) นักษัตรหนู ธาตุน้าเล็ก หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่
 220. จื้อ (ชวด) นักษัตรหนูธาตุน้าเล็ก หมายถึง สิ่งที่เคลื่อนไหวได ้ (ไหล ลงสู่ที่ต่า)
 221. จื้อ (ชวด) นักษัตรหนู ธาตุน้าเล็ก หมายถึง ของเหลวทุกชนิดที่อยู่ใน ร่างกาย
 222. จื้อ (ชวด) นักษัตรหนู ธาตุน้าเล็ก หมายถึง ความคิด
 223. จื้อ (ชวด) นักษัตรหนู ธาตุน้าเล็ก คุณสมบัติของธาตุน้า คือ ความรวดเร็ว
 224. จื้อ (ชวด) นักษัตรหนู ธาตุน้าเล็ก ทานายเกี่ยวกับความเร็ว ต้อง เกี่ยวข้องกับธาตุน้าเสมอ
 225. จื้อ (ชวด) นักษัตรหนู ธาตุน้าเล็ก ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
 226. จื้อ (ชวด) นักษัตรหนู ธาตุน้าเล็ก หมายถึง ความฉลาด โง่เขลา เจ้า เล่ห์
 227. จื้อ (ชวด) นักษัตรหนู ธาตุน้าเล็ก หมายถึง ทิศเหนือ อากาศเย็น
 228. จื้อ (ชวด) นักษัตรหนู ธาตุน้าเล็ก หมายถึง ความหนาว (เดือนธันวาคม) ฤดูหนาว
 229. จื้อ (ชวด) นักษัตรหนู ธาตุน้าเล็ก หมายถึง ความมืด (เวลา23.00น.--- 00.59น.) เวลากลางคืน
 230. จื้อ (ชวด) นักษัตรหนู ธาตุน้าเล็ก หมายถึง เล็กๆน้อยๆ, เป็ นน้าฝน ตก ตามฤดูกาล
 231. จื้อ (ชวด) นักษัตรหนู ธาตุน้าเล็ก หมายถึง อยู่ในหมวดของความรัก (ความสุข, ความทุกข์) พลังงาน หมวด นักษัตรจีน นักษัตรไทย ศักย์ ความรัก,ของสวยงาม (แม่ ธาตุ) 子 午 卯 酉 ชวด มะเมีย เถาะ ระกา จลน์ อานาจ (พาหะ) 寅 申 巳 亥 ขาล วอก มะเส็ง กุน สะสม เงินทอง (คลังขุมทรัพย์) 辰 戌 丑 未 มะโรง จอ ฉลู มะแม
 232. ฤดูใบไม ้ผลิ ฤดูร ้อน ฤดูใบไม ้ร่วง ฤดูหนาว
 233. จื้อ (ชวด) นักษัตรหนู ธาตุน้าเล็ก หมายถึง เป็ นสัตว์ที่มีความ ฉลาด อาศัยอยู่ในที่มืด หากินตอนกลางคืน
 234. จื้อ (ชวด) นักษัตรหนู ธาตุน้าเล็ก หมายถึง สีดา
 235. ธาตุน้า ชนะ ธาตุไฟ
 236. จื้อ (ชวด) นักษัตรหนู ธาตุน้าเล็ก ชงกับ โง้ว (มะเมีย) นักษัตรม ้าธาตุไฟ เล็ก (ธาตุน้า ชนะ ธาตุไฟ)
 237. จื้อ (ชวด) นักษัตรหนู ธาตุน้าเล็ก ฮะกับ ทิ่ว (ฉลู) นักษัตรวัว ธาตุดิน เล็ก ฮะกันเป็ นธาตุดิน
 238. ฤดูกาล
 239. ไตรทิศน้า • ฮะกันเป็ นซาหวย ธาตุน้าใหญ่ ใหญ่กว่าซาฮะ เพราะว่าธาตุน้ามี 2 ตัว พย . ธค. มค.
 240. https://www.prachachat.net/facebook-instant-article/news-91255
 241. ไตรทิศน้า (ซาหวย) • น้าไห 亥 มีน้ายิ้ม 壬 เป็นราศีแฝงพลังแท ้ • น้าจื้อ 子 มีน้ากุ่ย 癸 เป็นราศีแฝงพลังแท ้ • ดินทิ่ว 丑 มีดินกี้ 己 เป็นราศีแฝงพลังแท ้
 242. ไตรภาคีน้า • ฮะกันเป็ นซาฮะ ธาตุน้าใหญ่ แต่เล็กกว่าซาหวย เพราะว่าธาตุน้ามี 1 ตัว สค. ธค. เมย .
 243. ผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค, หลากหลาย ธุรกิจ
 244. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 245. ไตรภาคีน้า
 246. อิทธิพลของธาตุน้า (ตามลาดับ) ธาตุ ตรีโกณมิติ ฤดูกาล
 247. อิทธิพลของธาตุน้า (ตามลาดับ) หนู ธาตุน้า ลิง หนู มังกร ไตรภาคีน้า หมู หนู วัว ไตรทิศน้า
Anúncio