O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ԱՇԽԱՏԱԿՑԻՑ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐ
04 դեկտեմբերի 2015թ.
ԲԸ-‫ٳ‬մ աշխատակիցների բաժնետիրացման
իրավակարգավորման ազատականաց‫ٳ‬մ
ՀՀ ԿԲ քննա...
Կառ‫ٳ‬ցվածք
1.  Խնդիր. Սահման‫ٳ‬մ և սահմանափակ‫ٳ‬ﬓեր
2.  Առաջավոր փորձ` Դելավերի օրինակով
3.  Առաջարկվող լ‫ٳ‬ծ‫ٳ‬ﬓեր
04 դե...
Փորձառ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն
¡  Սպասարկ‫ٳ‬մ ենք ավելի քան 10 IT
ընկեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նների` Հայաստան‫ٳ‬մ և
արտասահման‫ٳ‬մ
¡  ԻՏՁՄ վարչ‫ٳ‬թյան...
1. Խնդիր. Սահման‫ٳ‬մ (1)
¡  ՏՏ սկսնակ ընկեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը ցանկան‫ٳ‬մ է առաջին
աշխատակիցներին բաժնետիրացնել
¡  Ընկեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն...
1. Խնդիր. Սահման‫ٳ‬մ (2)
¡  Բաժնետոմսերի օպցիոններ (Stock options)
¡  Սահմանափակված բաժնետոմսեր (Restricted Stock
Unit (...
1. Խնդիր.
Սահմանափակ‫ٳ‬ﬓեր (1)
¡  ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, Հոդ. 192.
¡  «պարտավորագրերով և արժեթղթերով արգելվ‫ٳ‬մ է»
¡...
1. Խնդիր.
Սահմանափակ‫ٳ‬ﬓեր (2)
¡  Նախապատվ‫ٳ‬թյան իրավ‫ٳ‬նք (Օրենքի Հոդ. 8, մաս 3)
¡  Միայն ﬔկ դասի հասարակ բաժնետոմսեր`...
2. Առաջավոր փորձ`
Դելավերի օրինակով (1)
Ավելի քան ﬔկ ﬕլիոն բիզնես օգտվ‫ٳ‬մ է Դելավերի
կորպորատիվ օրենսդր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նից
¡  Մե...
2. Առաջավոր փորձ`
Դելավերի օրինակով (2)
¡  Բաժնետիրացման որոշ‫ٳ‬մը կարող է բխել
կանոնադր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նից կամ Խորհրդի որոշ‫ٳ‬ﬕց...
ՏՏ Հավաս
տագիր RSU
3. Առաջարկվող լ‫ٳ‬ծ‫ٳ‬մ (1)
էական
04 դեկտեմբերի 2015© 2015 ԼեգալԼաբ ՓԲԸ Աշխատակցից սեփականատեր
«ՏՏ ոլոտ...
3. Առաջարկվող լ‫ٳ‬ծ‫ٳ‬մ (2)
Վերացնել աﬔնաէական սահմանափակ‫ٳ‬ﬓերը.
¡  Հասարակ բաժնետոմսի ﬕ քանի դասի
սահմանման հնարավոր‫ٳ‬...
www.legallab.co
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Աշխատակցից բաժնետեր | From Employee to Shareholder

778 visualizações

Publicada em

Հայաստանի կորպորատիվ օրենսդրությունն անհարկի սահմանափակումներ է դնում աշխատակիցների բաժնետիրացման վրա: Այս պրեզենտացիան վերհանում է այդ սահմանափակումները և առաջարկում լուծումներ` առաջավոր փորձի հիման վրա:

Այն ներկայացվել է ԼեգալԼաբ իրավաբանական բուտիկի կողմից 2015թ. դեկտեմբերի 4-ին Ծաղկաձորում կայացած ՀՀ Կենտրոնական բանկի քննարկում-սեմինարի ընթացքում:

Publicada em: Direito

Աշխատակցից բաժնետեր | From Employee to Shareholder

 1. 1. ԱՇԽԱՏԱԿՑԻՑ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐ 04 դեկտեմբերի 2015թ. ԲԸ-‫ٳ‬մ աշխատակիցների բաժնետիրացման իրավակարգավորման ազատականաց‫ٳ‬մ ՀՀ ԿԲ քննարկ‫ٳ‬մ-սեﬕնար
 2. 2. Կառ‫ٳ‬ցվածք 1.  Խնդիր. Սահման‫ٳ‬մ և սահմանափակ‫ٳ‬ﬓեր 2.  Առաջավոր փորձ` Դելավերի օրինակով 3.  Առաջարկվող լ‫ٳ‬ծ‫ٳ‬ﬓեր 04 դեկտեմբերի 2015© 2015 ԼեգալԼաբ ՓԲԸ «Աշխատակցից սեփականատեր»
 3. 3. Փորձառ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն ¡  Սպասարկ‫ٳ‬մ ենք ավելի քան 10 IT ընկեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նների` Հայաստան‫ٳ‬մ և արտասահման‫ٳ‬մ ¡  ԻՏՁՄ վարչ‫ٳ‬թյան ﬕաձայն որոշմամբ` ԻՏՁՄ ասոցացված անդամ 04 դեկտեմբերի 2015© 2015 ԼեգալԼաբ ՓԲԸ «Աշխատակցից սեփականատեր»
 4. 4. 1. Խնդիր. Սահման‫ٳ‬մ (1) ¡  ՏՏ սկսնակ ընկեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը ցանկան‫ٳ‬մ է առաջին աշխատակիցներին բաժնետիրացնել ¡  Ընկեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը ցանկան‫ٳ‬մ է աշխատակիցներին շահագրգռել` 3 տարին լրանալ‫ٳ‬ն պես տրամադրելով բաժնետոմսեր ¡  Արտասահմանյան մայր ընկեր‫ٳ‬թյան հայաստանյան դ‫ٳ‬ստրը ցանկան‫ٳ‬մ է պարբերաբար ներգրավել արտասահմանյան մասնագետների` վերջիններիս բաժնետիրացնելով 04 դեկտեմբերի 2015© 2015 ԼեգալԼաբ ՓԲԸ «Աշխատակցից սեփականատեր»
 5. 5. 1. Խնդիր. Սահման‫ٳ‬մ (2) ¡  Բաժնետոմսերի օպցիոններ (Stock options) ¡  Սահմանափակված բաժնետոմսեր (Restricted Stock Unit (RSU)) 04 դեկտեմբերի 2015© 2015 ԼեգալԼաբ ՓԲԸ Աշխատակցից սեփականատեր
 6. 6. 1. Խնդիր. Սահմանափակ‫ٳ‬ﬓեր (1) ¡  ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, Հոդ. 192. ¡  «պարտավորագրերով և արժեթղթերով արգելվ‫ٳ‬մ է» ¡  «Բաժնետիրական ընկեր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նների մասին» ՀՀ օրենք («Օրենք»), Հոդ. 41 ¡  «Կանոնադր‫ٳ‬թյամբ սահմանված» ¡  «տեղաբաշխվ‫ٳ‬մ են աշխատակիցների ﬕջև»` բոլո՞ր ¡  «բաժնետիրացման հատ‫ٳ‬կ հիﬓադրամ» ¡  «հետ գնած բաժնետոմսերից» ¡  «կանոնադրական հիﬓադրաﬕ 25%» ¡  «շրջանառ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նը կարող է սահմանափակվել [առավելագ‫ٳ‬յնը] 3 տարով» ¡  «անվանական արժեքի [առնվազն] 25%» ¡  «օգտվ‫ٳ‬մ են ն‫ٳ‬յն իրավ‫ٳ‬նքներից» 04 դեկտեմբերի 2015© 2015 ԼեգալԼաբ ՓԲԸ Աշխատակցից սեփականատեր
 7. 7. 1. Խնդիր. Սահմանափակ‫ٳ‬ﬓեր (2) ¡  Նախապատվ‫ٳ‬թյան իրավ‫ٳ‬նք (Օրենքի Հոդ. 8, մաս 3) ¡  Միայն ﬔկ դասի հասարակ բաժնետոմսեր` ﬕևն‫ٳ‬յն իրավ‫ٳ‬նքներով և պարտավոր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններով (Օրենքի Հոդ. 32, մաս 1) ¡  Պարտադիր որոշակի վճար‫ٳ‬մ (Օրենքի Հոդ. 42, մաս 1) ¡  Տիրապետման/օգտագործման և տնօրինման իրավ‫ٳ‬նքների զատման անհարմար‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն ¡  Արտոնյալ բաժնետոմսեր` առավելագ‫ٳ‬յնը կանոնադրական կապիտալի 25-% չափով (Օրենքի Հոդ. 32, մաս 1) ¡  Վարչական բարդ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ններ ¡  Օրենքի Հոդ. 41, ¡  «հիﬓադրման ժամանակ բոլոր բաժնետոմսերը պետք է տեղաբաշխվեն հիﬓադիրների ﬕջև» (Օրենքի Հոդ. 10, մաս 3; Հոդ. 30, մաս 3) 04 դեկտեմբերի 2015© 2015 ԼեգալԼաբ ՓԲԸ Աշխատակցից սեփականատեր
 8. 8. 2. Առաջավոր փորձ` Դելավերի օրինակով (1) Ավելի քան ﬔկ ﬕլիոն բիզնես օգտվ‫ٳ‬մ է Դելավերի կորպորատիվ օրենսդր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նից ¡  Մեկ կամ ﬕ քանի դասի բաժնետոմս` յ‫ٳ‬րաքանչյ‫ٳ‬րը ﬔկ կամ ﬕ քանի դասով (Delaware General Corporation Law (DGCL), Sec. 151(a)) ¡  Իրավ‫ٳ‬նքների, պարտավոր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նների, սահմանափակ‫ٳ‬ﬓերի սահմանման ճկ‫ٳ‬ն‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն` յ‫ٳ‬րաքանչյ‫ٳ‬ր դասի և տեսակի բաժնետոմսի համար (DGCL, Sec. 151(a)) ¡  Բաժնետոմսերի նկատմամբ իրավ‫ٳ‬նքների և օպցիոնների սահման‫ٳ‬մ (DGCL, Sec. 157(a)) ¡  Բաժնետոմսերի նկատմամբ իրավ‫ٳ‬նքների (տիրապետման/ օգտագործման և տնօրինման) զատման հնարավոր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն 04 դեկտեմբերի 2015© 2015 ԼեգալԼաբ ՓԲԸ Աշխատակցից սեփականատեր
 9. 9. 2. Առաջավոր փորձ` Դելավերի օրինակով (2) ¡  Բաժնետիրացման որոշ‫ٳ‬մը կարող է բխել կանոնադր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նից կամ Խորհրդի որոշ‫ٳ‬ﬕց (DGCL, Secs. 151, 152) ¡  Բաժնետիրացման լիազոր‫ٳ‬թյան պատվիրակ‫ٳ‬մ (DGCL, Sec. 152, 157(c)) ¡  Բաժնետիրացման գնի ճկ‫ٳ‬ն‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն` պայմանների և բանաձևերի գործածման հնարավոր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն (DGCL, Sec. 152) ¡  Պարտադիր որոշակի վճարման ոչ անհրաժեշտ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն (“any benefit to the corporation”) (DGCL, Sec. 152) ¡  Նախապատվ‫ٳ‬թյան իրավ‫ٳ‬նքի ճկ‫ٳ‬ն‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն (DGCL, Sec. 102(b)(3)) 04 դեկտեմբերի 2015© 2015 ԼեգալԼաբ ՓԲԸ Աշխատակցից սեփականատեր
 10. 10. ՏՏ Հավաս տագիր RSU 3. Առաջարկվող լ‫ٳ‬ծ‫ٳ‬մ (1) էական 04 դեկտեմբերի 2015© 2015 ԼեգալԼաբ ՓԲԸ Աշխատակցից սեփականատեր «ՏՏ ոլոտի պետական աջակց‫ٳ‬թյան մասին» օրենք, Հոդ. 4, մաս 2, կետ 2. Պետական աջակց‫ٳ‬թյան նպատակն է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ‫ٳ‬մ` հմ‫ٳ‬տ աշխատ‫ٳ‬ժի ներգրավ‫ٳ‬մը և հմտ‫ٳ‬թյ‫ٳ‬նների շար‫ٳ‬նակական բարձրաց‫ٳ‬մը՝ մրց‫ٳ‬նակ աշխատավարձերի (եկամ‫ٳ‬տների) ապահովման ﬕջոցով Մասնավորեցնել խնդրի լ‫ٳ‬ծ‫ٳ‬մը` որպես սկիզբ
 11. 11. 3. Առաջարկվող լ‫ٳ‬ծ‫ٳ‬մ (2) Վերացնել աﬔնաէական սահմանափակ‫ٳ‬ﬓերը. ¡  Հասարակ բաժնետոմսի ﬕ քանի դասի սահմանման հնարավոր‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն ¡  Նախապատվ‫ٳ‬թյան իրավ‫ٳ‬նքի ճկ‫ٳ‬ն‫ٳ‬թյ‫ٳ‬ն ¡  Որոշակի պարտադիր վճարման պայմանի վերաց‫ٳ‬մ 04 դեկտեմբերի 2015© 2015 ԼեգալԼաբ ՓԲԸ Աշխատակցից սեփականատեր
 12. 12. www.legallab.co

×