O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

StefanPetkov Master's Thesis Defense Pharma management 2016

197 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

StefanPetkov Master's Thesis Defense Pharma management 2016

 1. 1. Анализ на финансовата тежест на разходите за лекарствени средства за населението в България и избрани европейски страни Стефан Петков Медицински Университет – Варна „проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна 2016
 2. 2. • Поради постоянно нарастващите разходи за здравеопазване, както и на цените на лекарствата в частност, проблемите с финансирането на системата и на достъпа до лекарствени средства е актуален и днес в България и европейските страни. В дипломната работа сме се опитали да засегнем именно тези проблеми (за достъпността до лекарствени продукти и тежестта на финансовото бреме на разходите за лекарства), поглеждайки и анализирайки ги през призмата на доходите и финансирането. • Разгледали сме и сме анализирали различни показатели относно заболеваемостта, доходите, участието на държавата в заплащането на лекарства и самите разходи за лекарства. Въвели сме и показател, посредством който може лесно да се определи мястото на България в сравнение с останалите европейски страни по отношение на тези проблеми.
 3. 3. Целта на диплпмната работа е: Да се анализира финансовата тежест за населението на разходите за лекарствени средства в България и европейските страни.
 4. 4. Задачите които сме си поставили за нейното изпълнение са: • Да се направи обзор на литературните източници относно финансиране на здравеопазването – източници на финансиране, видове разходи и достъпност до здравеопазване и лекарствени средства в частност. • Да се проучат достъпните бази данни на авторитетни национални и международни организации и институции във връзка с наличността на информация за видовете показатели в областта на разходите за лекарства. • Да се събере, обобщи и анализира наличната информация. • За изпълнение на целта на дипломната работа да се състави набор от показатели за финансовата тежест на разходите за лекарствени средства за населението. • Да се формулират изводи относно степента на финансовата тежест на разходите за лекарства в различните европейски страни.
 5. 5. Методи и материали: • Използвани са методите: • Преглед на литературата; • Синтез и анализ на литературните данни. • Материалите които сме използвали са: • Научни публикации; • Бази данни. • Световна здравна организация - Европейско бюро • Организация за икономическо сътрудничество и развитие • Национален статистически институт
 6. 6. Заболеваемостот ракв Европа 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Босна и Х. Молдова Португалия Русия Полша Беларус Ирландия Австрия Малта България Исландия Люксембург Швейцария Словакия Сърбия Латвия Литва Великобритания Естония Франция Финландия Норвегия Словения Италия Германия Белгия Швеция Дания Холандия Чехия Унгария Заболеваемост от рак (в това число: рак на гърдата, на шийката на матката, на трахеята, бронхите и белите дробове) на 100 000 души население за 2013 г. 323.49 330.13 642.13 728.27 1022.1 1225.61 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Босна и Х. Молдова България Средно за Ев. Чехия Унгария Заболеваемост от рак (в това число: рак на гърдата, на шийката на матката, на трахеята, бронхите и белите дробове) на 100 000 души население за 2013 г.
 7. 7. Хоспитализираназаболеваемостпоповод болесстинасърдечно-съдоватасистемавЕвропа 0 2000 4000 6000 8000 Ирландия Великобритания Испания Португалия Малта Исландия Холандия Швейцария Словения Италия Люксембург Белгия Сърбия Франция Швеция Норвегия Молдова Дания Словакия Гърция Полша Финландия Латвия Чехия Естония Германия България Русия Унгария Австрия Литва Беларус Хоспитализирана заболеваемост от ССЗ на 100 000 души за 2013 г. 1153.81 1291.08 2624.39 3617.16 4764.53 6276.15 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Ирландия Великобритания Средно за Ев. България Литва Беларус Хоспитализирана заболеваемост по причина на сърдечно-съдовата система на 100 000 души население за 2013 г.
 8. 8. Продължителностна животав Европа 60 65 70 75 80 85 Русия Молдова Беларус Латвия Литва България Сърбия Унгария Словакия Полша Естония Босна и Херцеговина Чехия Дания Словения Белгия Малта Финландия Германия Португалия Великобритания Гърция Австрия Ирландия Холандия Норвегия Швеция Франция Люксембург Исландия Испания Италия Швейцария Продължителност на живота за 2013 г. 69.29 70.47 74.51 78.76 82.86 83.14 60 65 70 75 80 85 Русия Молдова България Средно за Ев. Италия Швейцария Продължителност на живота за 2013 г.
 9. 9. Разходиза лекарствав Европа 0 200 400 600 800 1000 Холандия Естония Полша Унгария Испания Словения Австрия Великобритания Португалия Финландия Люксембург Швеция Норвегия Дания Франция Словакиа Германия Ирландия Исналдия Швейцария Чехия Италия Белгия Гърция Разходи за лекарства на глава от населението в РРР $ за 2013 г. 310.7 318.3 460.3 625.9 970.9 0 200 400 600 800 1000 1200 Холандия Естония Средно за Ев. Белгия Гърция Разходи за лекарства на глава от населението в РРР $ за 2013 г.
 10. 10. Структурана разходитеза лекарствав Европа 5.1 11 20.24 53.4 84 84.7 94.9 89 79.76 46.6 16 15.3 0% 20% 40% 60% 80% 100% Молдова Русия България Средно за Ев. Люксембург Великобритания Публични разходи за лекарства Лични разходи за лекарства 0% 20% 40% 60% 80% 100% Молдова Русия България Малта Литва Полша Латвия Исландия Сърбия Италия Дания Беларус Унгария Естония Норвегия Португалия Белгия Финландия Словения Босна и Херциговина Швеция Чехия Гърция Австрия Франция Швейцария Словакия Испания Германия Ирландия Холандия Люксембург Великобритания Публични разходи за лекарства като процент от общите разходи за лекарства за 2013 г. Частни разходи за лекарства като процент от общите разходи за лекарства за 2013 г.
 11. 11. Структурана разходитеза лекарствав България 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 НЗОК Домакинства Общо 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Проценти Структура на разходите за лекарства в Бтлгария Дял от разходите за лекарства заплащан с частни средства Дял от разходите за лекарства заплащан с публични средства Разходи за лекар- ства (в млн. лева).
 12. 12. Лични разходи за лекарства 0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 Великобритания Люксембург Холандия Испания Ирландия Австрия Германия Словакия Естония Франция Словения Швейцария Унгария Швеция Португалия Финландия Норвегия Чехия Дания Белгия Италия Гърция Исландия Разходи за лекарства на глава от населението, заплащани с лични средства за 2013 г. 56.46 66.98 174.62 326.81 336.75 0 100 200 300 400 Великобритания Люксембург Средно за Ев. Гърция Исландия Разходи за лекарства на глава от населението, заплащани с лични средства (out of pocket) за 2013 г.
 13. 13. Доходив Европа 0 10000 20000 30000 40000 Латвия Естония Израел Унгария Гърция Полша Словакия Чехия Словения Португалия Исландия Испания Холандия Дания Италия Финландия Ирландия Швеция Белгия Великобритания Франция Норвегия Германия Австрия Люксембург Доходи на глава от населението в РРР $ за 2013 г. 6309 9639 17980 25242 30343 0 10000 20000 30000 40000 Латвия Естония Средно за Ев. Австрия Люксембург Доходи на глава от населението в РРР $ за 2013 г.
 14. 14. Дялотдоходитенаглаваотнаселението изразходванзалекарствав Европа 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Люксембург Великобритания Холандия Австрия Германия Испания Ирландия Франция Норвегия Швеция Финландия Словакия Португалия Словения Белгия Дания Чехия Естония Италия Унгария Исландия Гърция Дял от доходите на глава от населението изразходвани за лекарствени продукти за 2013 г. 0.22 0.25 1.05 1.91 2.82 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 Люксембург Великобритания Средно за Ев. Исландия Гърция Дял от доходите на глава от населението изразходван за лекарствени продукти за 2013 г.
 15. 15. Разходи за здраве в България 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ранг на разходите за здравеопазване в потребителската кошница на България Лични разходи за здравеопазвана, като процент от общите разходи на глава от населението
 16. 16. Сравнителенкоефициентна достъпност 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 Молдова Русия Малта Унгария Литва Дания Латвия Италия Чехия Сърбия Естония Словения Норвегия Швеция Исландия Белгия Финландия Полша Беларус Холандия Франция Словакия Германия Швейцария Португалия Австрия Великобритания Ирландия Люксембург Босна и Х. Сравнителен коефициент на достъпност Коефициент на заплащане на лекарства с публични средства Коефициент на заболеваемост 0.96 2.05 1.29 1.16 0.94 1.01 0.50 1.06 2.42 1.57 2.64 3.85 4.15 2.80 1.10 1.18 1.22 2.38 4.08 4.09 5.62 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 Малта Унгария Литва Средно евр. Ирландия Люксембург Босна и Х. Сравнителен коефициент на достъпност Коефициент на заплащане на лекарства с публични средства Коефициент на заболеваемост
 17. 17. Изводи: • Има голяма разлика между заболеваемостта в различните европейски страни, като случаите на рак и хоспитализациите поради ССЗ, ИБС и по повод на заболявания на дихателната система са неравномерно разпределени. Разликите между държавите с най-много и с най-малко случаи са големи, те се различават много и от средните равнища. Първенци по заболеваемост, както и по детска смъртност са: Беларус, Литва и Русия, които са и на последните места по прогнозите за продължителност на живота. Сред страните с най-ниска заболеваемост, детска смъртност и с прогноза за най-продължителен живот са Испания, Португалия, Малта, Ирландия и Швейцария.
 18. 18. Изводи: • България е над средното равнище на детска смъртност за Европа, както и за всички заболявания, с изключение на раковите. При тях, макар от 2005 г. насам случаите непрекъснато да растат, темпът в някои години е отрицателен (има намаление на случаите спрямо предходната година). Заболеваемостта от рак в България е под средното ниво за Европа. По прогноза за продължителност на живота България е на едно от последните места в света, заедно с Русия и прибалтийските страни. • Има голяма разлика между страните с най-големи разходи за лекарства на глава от населението и тези с най-ниски. В повечето то страните те са под средното равнище. Гърция е много над останалите, с почти 1/3 повече от втората по ред държава – Белгия и третата – Италия. Най-малко за лекарствени продукти се харчи в Холандия, Естония и Полша.
 19. 19. Изводи: • Огромни са разликите между страните по отношение на дела от разходите за лекарства, който заплащат с публични средства. Забелязва се че той варира от 84% в по- развитите страни до 5% в някои от най-изоставащите страни в Европа. Повечето страни обаче са над средното ниво. Делът на разходите за лекарства е най-голям във Великобритания и Люксембург и най-малък в Молдова, Русия и България. • България е на едно от последните места – с едва 20% от разходите за лекарства. заплащани с публични средства. От 2003 г. насам този дял се променя малко, оставайки почти постоянен – около 1/5. Трендът все пак е отрицателен, макар да има някои години, в които този дял се е повишавал леко.
 20. 20. Изводи: • Страните, в които населението разполага с по-големи доходи (от Западна Европа и Скандинавския полуостров), финансовото бреме на разходите за лекарства във всяко едно отношение е по-малко. Достъпността, от друга страна, се засилва допълнително и от факта, че голяма част от разходите за лекарства в тези страни се поемат от държавата под една или друга форма. В много от тях личните разходи за лекарства на отделния човек са под 1% от доходите му. На противоположния полюс стоят страните от Централна и Източна Европа, където ниските доходи на населението, както и не големия дял от разходите за лекарства, поеман от държавата, създават сериозно финансово бреме и бариера пред достъпността до лекарства за отделния пациент.
 21. 21. Изводи: • В България след въвеждането на НЗОК разходите за здравеопазване на отделния човек започват да се повишават. Мястото на разходите за здравеопазване в потребителската кошница от девето (от общо десетте) стига до четвърто. Под влияние на глобалната финансова криза от 2008 г. те и досега остават четвъртото най-голямо перо в бюджета на българските граждани. Делът от разходите за лекарства, който се поема от държавата е много малък, а доходите на населението са ниски. Това създава големи пречки и бариери пред достъпността до лекарствени средства у нас. България се нарежда на 31-во място от 33-те разглеждани страни на база коефициента за сравнителна достъпност при разгледаните заболявания – ССЗ, рак, болести на дихателната система.
 22. 22. Благодаря за вниманието!

×