Anúncio

Kvartalspresentasjon Q1 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Idebøen

Informasjon og Samfunnskontakt em SpareBank 1 Gruppen AS
28 de Apr de 2010
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Kvartalspresentasjon Q1 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Idebøen(20)

Anúncio

Mais de SpareBank 1 Gruppen AS(20)

Kvartalspresentasjon Q1 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Idebøen

 1. 1. kvartal 2010 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. april 2010
 2. Hovedpunkter • Solid resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. kvartal, men med preg av vinter, snø og skader • Lønnsomhetsprosjektet Delta ligger fortsatt foran plan mht. realisering av lønnsomhetseffekter • Bank 1 Oslo AS gikk ut av konsernet SpareBank 1 Gruppen og ble direkteeid av SpareBank 1-bankene (90 %) og LO (10 %) med virkning fra 1. januar 2010 2 2
 3. Fortsatt solid fra SpareBank 1 Gruppen Resultat før skatt konsern per 1. kvartal • Resultat før skatt per 1. kvartal ble 140 131 MNOK 131 (87)* 120 • Resultat etter skatt per 1. kvartal ble 100 100 MNOK 93 (-6) 100 87 • Annualisert EK-avkastning hittil i år på 8,8 % (-0,3 %) MNOK 80 68 60 • Forvaltningskapitalen var ved utgangen av mars NOK 37,5 mrd., 40 opp NOK 1,0 mrd. fra 31.12.09 20 • Kjerne- og kapitaldekning er beregnet til 14,6 % og 20,3 % per 1. 0 kvartal, mot 15,0 % og 20,9 % ved 2008 2009 2010 årsskiftet Resultat før skatt 1. kv - inkl. Bank 1 Oslo – Utskillelsen av Bank 1 Oslo bedret Resultat før skatt 1. kv - ekskl. Bank 1 Oslo kjerne- og kapitaldekningen med hhv. 1,4 og 2,2 prosentpoeng * Sammenligningstall for 2009 er omarbeidet og vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern 3 3
 4. Fortsatt solid fra SpareBank 1 Gruppen Resultat før skatt i datterselskaper 100 92 • Samlet resultat før skatt for datterselskapene per 1. kvartal 2010 ble 80 MNOK 158 (112) 66* 60 • Meget godt rente- og risikoresultat i 48 MNOK livselskapet. Betydelig styrket 40 36 bufferkapital 20 14 16 • God finansavkastning i skadeselskapet. 24 5 Økning i vinterrelaterte skader -7 0 • Økende forvaltningskapital i ODIN Livsfors.* Skadefors. justeringer Øvrige/ ODIN SB1 Forvaltning SB1 -20 Resultat før skatt per 1. kv 2009 Resultat før skatt per 1. kv 2010 * I konsernregnskapet per 1. kvartal 2009 ble MNOK 42,0 av renteunderskuddet dekket av kundens tilleggsavsetninger. Resultat før skatt, hensyntatt dette, var MNOK 66,4 for livselskapet. 4 4
 5. Lønnsomhetsprosjektet Delta ligger fortsatt foran plan mht. realisering av lønnsomhetseffekter. Regnskapet i 1. kvartal er belastet med MNOK 15 knyttet til omstillingskostnader REALISERTE EFFEKTER PER 31. MARS 2010 (eksklusive Bank 1 Oslo) Realisering av lønnsomhetseffekter over tid Realisering av bemanningskonsekvenser over tid (Millioner kroner, akkumulert årstakt) (Årsverk, akkumulert) 361 157 Plan Plan Hittil realisert Hittil realisert 262 116 96 92 205 209 86 76 152 79 29 24 16 21 1H 2009 2H 2009 1Q 2010 1H 2010 2H 2010 1H 2009 2H 2009 1Q 2010 1H 2010 2H 2010 • Et gjennomført tiltak kvalifiserer til full årseffekt. Metoden sikrer fokus på gjennomføring • Av reduksjon i årsverk kommer en stor andel fra naturlig avgang og reduksjon i bruk av vikarer 5 5
 6. SpareBank 1 Livsforsikring Meget godt rente- og risikoresultat 6 6
 7. SpareBank 1 Livsforsikring Meget godt rente- og risikoresultat Resultat før skatt per 1. kvartal 120 93 92 100 80 60 MNOK • Resultat før skatt var MNOK 92 40 20 -52 24 (24) per 1. kvartal 2010 0 -20 • Fortsatt god utvikling i netto -40 risikoresultat; MNOK 92 (87) hittil i -60 2007 2008 2009 2010 år Utvikling i netto risikoresultat • Renteresultatet var MNOK 69 (-51) per 1. kvartal 400 352 • Forvaltningskapitalen per 31.03.10 M NOK 300 var NOK 25,2 mrd., opp 3,8 % fra 210 200 årsskiftet 87 92 100 63 29 -152 0 2007 2008 2009 2010 -100 -200 1. kvartal Året 7 7
 8. SpareBank 1 Livsforsikring Solide buffere Utvikling i bufferkapital • Kjerne- og kapitaldekning er beregnet til 15,6 % og 18,4 % per 16 % 31.03.10, mot 16,1 % og 19,0 % 14 % 13,7 % 13,0 % per 31.12.09 12 % 11,7 % 11,7 % • Bufferkapitalen med tilleggs- avsetninger innenfor ett års 10 % Prosent rentegaranti utgjør 13,0 % (6,0 8% 5,8 % 6,0 % %) ved utgangen av mars 6% • Estimert solvensmargin per 1. 4% kvartal var 275 % (191 %) 2% • Tilleggsavsetninger utgjorde MNOK 0% 281, mot MNOK 289 ved utgangen av 2009 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2008 2009 2009 2009 2009 2010 • Kursreguleringsfondet utgjorde MNOK 454 ved utgangen av mars, Kjernekap. utover minstekrav Delårsresultat mot MNOK 327 ved årsskiftet Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond 8 8
 9. SpareBank 1 Livsforsikring Stigende aksjeandel i kollektivporteføljen Per 31.03.2010 *) Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen 37,1 (34,2) % 15,2 (14,5) % 0,1 (0,1) % 25,9 (19,4) % 31,9 (31,5) % 61,6 (61,4) % 2,6 (5,2) % 15,5 (17,0) % 21,5 (21,7) % 46,1 (48,7) % 6,5 (7,1) % 23,5 (24,3) % 12,4 (14,7) % Aksjer Annet Aksjer Annet Eiendom Hold til forfall Eiendom Hold til forfall Aksjer Annet Obligasjoner Obligasjoner Obligasjoner NOK 15,6 (15,5) mrd. NOK 2,7 (2,5) mrd. NOK 6,0 (5,6) mrd. * Tall i parentes er per 31.12.09 9 9
 10. SpareBank 1 Livsforsikring Verdijustert avkastning for kundeporteføljer med garanti (ekskl. verdiendring anlegg) 4. kv 1. kv 4. kv 1. kv 4. kv 1. kv 4. kv 1. kv 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 12 11 10 9,5 9 8 Prosent 7 6,2 6 5,4 5 4,6 4 3 2,0 2 1 NA NA NA 0 SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea 10 10 Kilde: selskapspresentasjoner
 11. SpareBank 1 Skadeforsikring God finansavkastning. Økning i vinter- relaterte skader 11 11
 12. SpareBank 1 Skadeforsikring God finansavkastning. Økning i vinterrelaterte skader Resultat før skatt per 1. kvartal • Resultat før skatt for 1. kvartal ble MNOK 36 (48) 60 54 • Netto finansinntekter ble MNOK 98 (70). Finansavkastningen hittil i år utgjør 1,1 % 48 50 (0,9 %) • Forsikringsresultat per 1. kvartal var på 40 36 MNOK MNOK -53 (-17) 30 • Skadeprosent f.e.r. utgjorde 88,3 % (79,5 %). Økningen skyldes økt skadefrekvens 20 innen sentrale produktgrupper 10 • Kostnadsprosent f.e.r. på 20,2 % (21,1 %) • Combined ratio f.e.r. 108,6 % (100,6 %) 0 per 31.03.10 2008 2009 2010 • Positiv bestandsvekst innen både PM og Resultat før skatt 1. kvartal BM. Total bestandsvekst på MNOK 80 (68) fra årsskiftet, hvilket utgjorde 2,0 % (1,8 %) 12 12
 13. Høye skadeprosenter preger bransjen i 1. kvartal 2010 13 13
 14. SpareBank 1 Skadeforsikring Antall vannskader mer enn doblet 1. kvartal 2010 Antall meldte skader på hus, hjem og hytte hittil i år, fordelt på vannskader og andre skader 10 000 9 000 8 000 Antall skader 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Vann Ikke vann 14 14
 15. SpareBank 1 Skadeforsikring Høyere frekvens på vinterrelaterte skader i 1. kvartal trekker opp Combined Ratio Combined ratio f.e.r vist kvartalsvis Combined ratio f.e.r per år 108,6 % 100,6 % 99,6 % 94,6 % 94,0 % 96,2 % 95,6 % 100 % 100 % 93,1 % 20,2 % 89,9 % 89,3 % 87,2 % 21,1 % 22,5 % 24,8 % 20,7 % 21,9 % 22,1 % 80 % 20,6 % 80 % 23,3 % 20,5 % 21,9 % 60 % 60 % 88,3 % 79,5 % 40 % 40 % 73,5 % 74,8 % 73,9 % 72,1 % 73,8 % 69,7 % 67,5 % 66,7 % 69,3 % 20 % 20 % 0% 0% 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2005 2006 2007 2008 2009 2008 2009 2009 2009 2009 2010 Skadeprosent Kostnadsprosent Skadeprosent Kostnadsprosent 15 15
 16. ODIN Forvaltning Økende forvaltningskapital 16 16
 17. ODIN Forvaltning Økende forvaltningskapital Resultat før skatt per 1. kvartal • Resultat før skatt var MNOK 14 (-7) for 35 30 1. kvartal 2010 30 • Forvaltningskapitalen økte i 1. kvartal 25 med NOK 2,4 mrd. til NOK 30,4 mrd. 20 • 9 av 11 egenforvaltede aksjefond med 14 MNOK 15 bedre avkastning enn referanseindeks 10 siste 12 måneder 5 -7 • Markedsandelen for aksjefond steg fra 0 11,6 % ved årsskiftet til 11,8 % ved -5 2008 2009 2010 utgangen av mars -10 • Fra og med 21.12.09 har ODIN fjernet tegnings- og innløsningsgebyrene. Det Resultat før skatt 1. kvartal vil kun være et årlig forvaltnings- honorar 17 17
 18. Argo Securities Klatrer på meglerstatistikken 18 18
 19. Argo Securities Klatrer på meglerstatistikken • Resultat før skatt for 1. kvartal ble MNOK -3 (-13) • Argo Securities (73,25 %) er nå et fullverdig meglerhus • Fra årsskiftet har Argo overtatt Firsts rolle som leverandør av netthandel Plassering Oslo Børs’ • All aksjehandel gjennom bank i meglerstatistikk SpareBank 1 Gruppen går nå 15 gjennom Argo • Selskapet tar markedsandeler på 26 flere områder, bl.a. vist i meglerstatistikken 32 • Eier og selskap har klare krav til positivt resultatløft i 2010 3. kv 4. kv 1. kv 2009 2009 2010 19 19 Kilde: Oslo Børs og Dagens Næringsliv lørdag 24. april 2010
 20. SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern Strategisk satsning 20 20
 21. SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern Strategisk satsning Resultat før skatt per 1. kvartal 2010 • Samlet fikk SpareBank 1 Gruppen Finans Holding konsern et resultat før skatt på MNOK -0,1 (5,3) 8 2009 2010 7 6,6 • SpareBank 1 Factorings resultatnedgang 6 5,3 skyldes i sin helhet en tapsavsetning på MNOK 5 5 *) 4 • Actor Fordringsforvaltning (inkasso) har økt MNOK 3,2 3,2 antall ansatte med 11 årsverk til 53 årsverk 3 fra 1. kvartal 2009 2 1,3 1 • Actor Portefølje (porteføljekjøp) og -1,6 -0,2 -0,1 datterselskapet Actor Verdigjenvinning 0 (overvåksinkasso) leverer for første gang et samlet positivt resultat forvaltning Fordrings- -1 Factoring Portefølje Konsern – God inndrivningsprosent på kjøpte konsern -2 porteføljer • Jarle Haug ansatt som ny adm. direktør for *) I konsernresultatet for 2009 ble resultatet for de tre første månedene, delkonsernet i 1. kvartal MNOK 3,2, ført direkte mot egenkapitalen 21 21
 22. Nyttige banktjenester på iPhone • Mobilbank på iPhone gir tilgang til de mest benyttede banktjenestene til ”folk på farten” • Banktjenestene er integrert i selve iPhone-applikasjonen – En såkalt ”native app” - ikke en webtilpasset mobilbank • Tilgjengelige tjenester i vår første versjon: – Sjekke saldo på selvvalgte kontoer – Oversikt over siste transaksjoner – Melde skade til SpareBank 1 Forsikring – Kundeservice – Lenke til mobilbanken med flere tjenester • Innspill fra kunder/brukere via sosiale medier danner grunnlag for videreutvikling • App’en er utviklet i samarbeid med EDB. Vi venter en godkjenning i AppStore i løpet av kort tid 22 22
 23. Pensjon. Forsikring. Og deg. 23 23
 24. Appendiks 24 24
 25. SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Sparebanken Samarbeidende LO SR-Bank SMN Nord-Norge Hedmark Sparebanker (19,5 %) (19,5 %) (19,5 %) (12 %) (19,5 %) (10 %) SpareBank 1 Gruppen AS Bankeid virksomhet: SpareBank 1 SpareBank 1 Livsforsikring AS Alliansesamarbeidet Skadeforsikring AS (100%) (100%) Bredt samarbeid SpareBank 1 - Merkevare/kommunikasjon Boligkreditt AS - Teknologi Argo ODIN Securities AS - Kompetanse EiendomsMegler 1 Forvaltning AS (73,25%) - Felles prosesser og beste praksis (100%) - Innkjøp BNbank ASA Regionale kompetansesentra SpareBank 1 - Betalingsområdet: Trondheim SpareBank 1 SpareBank 1 Gruppen Finans - Kreditt: Stavanger Oslo og Akershus Medlemskort AS Holding AS - Læring: Tromsø (100%) (100%) SpareBank 1 Factoring AS (100 %) Actor Fordrings- forvaltning AS (100 %) Actor Portefølje AS (100 %) Actor Verdigjenvinning AS (100 %) 25 25
 26. SpareBank 1 Gruppen konsern Resultat per 1. kvartal 2010 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2010 2009 2009 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 91,9 24,4 392,2 - Bruk av tilleggsavsetninger 0,0 42,0 0,0 - SpareBank 1 Skadeforsikring 36,3 48,1 621,1 - ODIN Forvaltning 14,4 -7,5 42,1 - Argo Securities -2,7 -12,9 -48,9 - SpareBank 1 Medlemskort 3,4 5,6 12,1 - SpareBank 1 Gruppen Finans Holding -0,1 5,3 22,5 - Konsernjusteringer 15,1 7,4 4,8 * Sum resultat datterselskaper før skatt 158,2 112,3 1 046,0 Driftskostnader morselskap -20,0 -13,3 -54,1 Netto finans morselskap -6,9 -17,3 -36,3 Gevinst ved salg av verdipapirer 0,0 0,0 29,2 Andel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 0,0 5,1 10,8 Resultat før skatt 131,3 86,8 995,5 Skattekostnad -38,5 -92,5 -260,5 Resultat etter skatt 92,8 -5,7 735,1 Majoritetens andel av resultat etter skatt 93,3 -3,4 743,9 Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,5 -2,3 -8,8 * Inntektsført MNOK 15 vedrørende nye regler for AFP-pensjon i 1. kvartal 2010. 26 26
 27. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i mill. kroner 2010 2009 2009 2009 2009 2008 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 91,9 81,0 81,2 205,6 24,4 -696,0 - Bruk av tilleggsavsetninger 0,0 0,0 0,0 -42,0 42,0 -307,7 - SpareBank 1 Skadeforsikring 36,3 115,3 272,8 184,9 48,1 -19,3 - ODIN Forvaltning 14,4 24,0 16,0 9,6 -7,5 30,0 - Argo Securities -2,7 -9,5 -14,6 -11,9 -12,9 -4,0 - SpareBank 1 Medlemskort 3,4 0,7 1,8 4,1 5,6 -0,3 - SpareBank 1 Gruppen Finans Holding -0,1 2,3 3,9 11,0 5,3 4,7 - Konsernjusteringer 15,1 -8,6 12,0 -6,0 7,4 41,0 Sum resultat datterselskaper før skatt 158,2 205,2 373,1 355,4 112,3 -951,6 Driftskostnader holding -20,0 -15,5 -13,2 -12,1 -13,3 -16,3 Netto finans holding -6,9 -9,8 -2,1 -7,0 -17,3 -15,4 Gevinst ved salg av verdipapirer holding 0,0 0,0 0,0 29,2 0,0 -0,6 Andel tilknyttede selskap - First Securities 0,0 -2,8 0,0 8,4 5,1 -3,7 Resultat før avskrivninger merverdier 131,3 177,2 357,7 373,8 86,8 -987,6 Avskrivning merverdier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 Resultat før skatt 131,3 177,2 357,7 373,8 86,8 -988,9 Skattekostnad -38,5 -9,3 -27,3 -131,4 -92,5 -34,8 Resultat etter skatt 92,8 167,9 330,4 242,4 -5,7 -1 023,7 Majoritetens andel av resultat etter skatt 93,3 169,6 333,1 244,6 -3,4 -1 023,3 Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,5 -1,7 -2,6 -2,1 -2,3 -0,4 27 27
 28. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per 1. kvartal 2010 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2010 2009 2009 Risikoinntekter 315,3 310,4 1 220,6 Risikokostnader -209,3 -211,8 -829,4 Risikoresultat 106,0 98,6 391,2 Tekniske avsetninger -14,2 -11,7 -38,9 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 91,8 86,9 352,3 Gebyrer 146,3 146,0 563,2 Driftskostnader ekskl. provisjoner -131,2 -139,8 -554,7 Provisjoner -55,9 -47,0 -201,6 Administrasjonsresultat -40,8 -40,9 -193,1 Netto finansinntekter 176,3 59,3 1 002,4 Garantert rente -107,0 -110,1 -445,0 Renteresultat 69,3 -50,8 557,4 Oppreservering -12,0 0,0 -74,5 Renteresultat etter oppreservering 57,3 -50,8 482,9 Samlet resultat før fordeling 108,4 -4,7 642,1 Vederlag for rentegaranti 5,2 3,6 14,6 Ufordelt resultat til kunder -42,2 -8,9 -337,4 Avkastning på selskapets midler 20,5 34,4 73,0 Resultat til eier før skatt 91,9 24,4 392,2 Skattekostnad * 0,0 0,0 0,0 Resultat til eier 91,9 24,4 392,2 Nøkkeltall 1. kvartal Året 2010 2009 2009 Kapitaldekning 18,4 % 15,1 % 19,0 % Bufferkapital i % inkl. resultat hittil i år 13,0 % 6,0 % 11,7 % * Selskapets regnskap viser ikke skattekostnaden ettersom utsatt skattefordel ikke er innregnet iht. regnskapsstandarden IAS 12. Selskapets skattekostnad på MNOK 26 (83) hittil i år, er inkludert i SpareBank 1 Gruppens konsernskatt 28 28
 29. SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti per 31.3.10 Prosent Aksjer Norge 4,3 Aksjer utland 6,0 Pengemarked 0,6 Obligasjon Norge 1,8 Obligasjon utland 2,4 Hold til forfall 1,3 Eiendom 1,7 0 1 2 3 4 5 6 7 29 29
 30. SpareBank 1 Livsforsikring Bokført avkastning for kundeporteføljer med garanti hittil i år 4. kv 1. kv 4. kv 1. kv 4. kv 1. kv 4. kv 1. kv 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 8 7,1 7 6 4,9 5 4,6 4,7 Prosent 4 3 2 1,2 1 NA NA NA 0 SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea 30 30 Kilde: selskapspresentasjoner
 31. SpareBank 1 Livsforsikring Balanse per 1. kvartal 2010 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2010 2009 2009 Immaterielle eiendeler 36 78 38 Investeringer 2 750 1 366 2 498 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 223 213 221 Fordringer 254 520 90 Andre eiendeler 189 219 241 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 0 Investeringer i kollektivporteføljen 15 775 14 894 15 629 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 5 992 3 947 5 576 SUM EIENDELER 25 218 21 237 24 294 Innskutt egenkapital 1 243 830 1 243 Opptjent egenkapital 489 329 397 Ansvarlig lånekapital 525 525 525 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 15 813 14 922 15 513 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 6 082 3 991 5 658 Avsetning for forpliktelser 88 87 88 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 130 119 129 Forpliktelser 771 356 658 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 78 77 83 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 25 218 21 237 24 294 31 31
 32. SpareBank 1 Livsforsikring Utvikling i premieinntekter 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2010 2009 2009 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 75,2 62,8 269,6 Individuelle kapitalforsikringer 126,9 119,2 486,7 Kollektive pensjonsforsikringer 252,1 273,4 564,1 Ulykkesforsikringer 44,5 41,7 171,0 Gruppelivsforsikringer 209,8 212,1 575,0 Unit Link - Renteforsikringer 13,7 11,8 47,9 Unit Link - Kapitalforsikringer 59,0 44,6 258,3 Innskuddstjenestepensjon 200,0 190,9 753,7 Sum brutto forfalte premieinntekter 981,3 956,5 3 126,4 Overførte premiereserver fra andre selskaper 80,8 65,7 285,4 Avgitt gjenforsikringspremie -43,5 -39,7 -157,7 Premieinntekter for egen regning 1 018,6 982,4 3 254,1 32 32
 33. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per portefølje per 1. kvartal 2010 Kollektiv- Gamle individuelle Investeringsvalgs- Selskaps- Beløp i mill. kroner porteføljen produkter porteføljen porteføljen Totalt Risikoresultat 87,1 6,4 -1,7 0,0 91,8 Administrasjonsresultat 7,4 -12,9 -35,2 0,0 -40,8 Renteresultat 46,6 22,3 0,0 0,5 69,3 Oppreservering 0,0 -12,0 0,0 0,0 -12,0 Vederlag for rentegaranti 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2 Resultat til kunde -39,6 -2,6 0,0 0,0 -42,2 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 20,5 20,5 Sum 106,7 1,2 -36,9 21,0 91,9 33 33
 34. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat per 1. kvartal 2010 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2010 2009 2009 Forfalt brutto premie 1 325,2 1 237,9 4 271,2 Opptjente premier f.e.r. 965,4 919,2 3 814,3 Påløpne erstatninger f.e.r. -852,5 -730,5 -2 813,1 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -195,1 -194,2 -858,0 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader -0,4 -2,8 0,8 Andre tekniske avsetninger 29,9 -7,9 -27,5 Forsikringsresultat -52,8 -16,1 116,6 Netto finansinntekter 97,6 69,5 532,6 Andre kostnader -1,0 -1,3 -5,8 Resultat før sikkerhetsavsetninger 43,8 52,2 643,3 Endring av sikkerhetsavsetning -7,5 -4,1 -22,2 Resultat før skatt 36,3 48,1 621,1 Skattekostnad 5,4 -13,5 -118,1 Resultat etter skatt 41,7 34,6 503,0 1. kvartal Året Nøkkeltall 2010 2009 2009 Skadeprosent f.e.r. 88,3 % 79,5 % 73,8 % Kostnadsprosent f.e.r. 20,2 % 21,1 % 22,5 % Combined ratio f.e.r. 108,6 % 100,6 % 96,2 % Kapitaldekning 32,6 % 28,2 % 26,5 % 34 34
 35. SpareBank 1 Skadeforsikring Aktivaallokering av finansielle eiendeler Per 31.03.2010 *) 60,1 (64,3) % Omløpsobligasjoner 10,8 (11,0) % HTF-obligasjoner Eiendom 14,3 (14,4) % Aksjer Bank Hedgefond 8,3 (7,1) % 0,2 (0,3) % 6,3 (2,9) % NOK 8,3 (8,2) mrd. * Tall i parentes er per 31.12.09 35 35
 36. ODIN Forvaltning Resultat per 1. kvartal 2010 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2010 2009 2009 Forvaltningshonorar 78,3 46,3 244,8 Tegnings- og innløsningshonorar 0,0 6,2 25,9 Sum driftsinntekter 78,3 52,5 270,7 Lønnskostnad 25,6 19,2 88,1 Avskrivninger 3,9 4,1 16,0 Annen driftskostnad 34,6 31,7 124,2 Sum driftskostnader 64,1 55,0 228,3 Driftsresultat 14,2 -2,5 42,4 Finanskostnader 0,3 -5,0 -0,3 Resultat før skatt 14,4 -7,5 42,1 Skattekostnad 3,9 -1,9 13,5 Resultat 10,5 -5,6 28,6 36 36
 37. EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKT SpareBank 1 Livsforsikring RAPPORTDATO 23.04.2010 Realiserte effekter per kvartal Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (MNOK) (Årsverk) 191 101 Plan Plan 94 94 Faktisk realisert Faktisk 162 150 79 71 130 68 68 119 50 86 66 25 24 43 20 18 18 13 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 37 37
 38. EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKT SpareBank 1 Skadeforsikring RAPPORTDATO 23.04.2010 Realiserte effekter per kvartal Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (MNOK) (Årsverk) 84 49 49 Plan 79 Plan Faktisk realisert Faktisk 47 37 27 15 15 22 16 10 9 6 7 4 2 2 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 38 38
 39. Lønnsomhetsprosjektet Delta har i Q1 2010 belastet regnskapet med 15 MNOK KOSTNADER SOM FØLGE AV DELTA I Q1 2010 (MNOK) 15 1 5 9 Kostnadene stammer hovedsakelig fra konsulentbruk og IT- utvikling SB1 SB1 Øvrige Totalt Livsforsikring Skadeforsikring 39 39
Anúncio