Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q3-2011(20)

Anúncio

Mais de SpareBank 1 Gruppen AS(20)

Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q3-2011

 1. 3. kvartal 2011 Q3 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 28. 28 oktober 2011
 2. Svekket resultat som følge av svake aksjemarkeder og høy skadeprosent Resultat f skatt konsern* ( l før k k * (MNOK), k O ) kvartalsvis l • Resultat før skatt per 3. kvartal: MNOK 248 3 (643). Resultat før skatt i 3. kvartal: MNOK -60 (347). 1. kvartal 2. 2 kvartal 374 3. kvartal 358 347 • Resultat etter skatt per 3 kvartal: MNOK l k 3. k l O 245 (508). Resultat etter skatt i 3. kvartal: MNOK -4 (259). 163 164 162 145 • Annualisert egenkapitalavkastning: 6,7 131 (15,8) %. 87 68 24 • Kapitaldekning: 16,3 (16,7) %. Kjernekapitaldekning: 14,0 (11,5) %. -60 • Forvaltningskapitalen i konsernet var NOK 2008 2009 2010 2011 41,3 mrd., mot NOK 40,7 mrd. ved årsskiftet. * Sammenligningstall for 2008 og 2009 er omarbeidet og vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern 2
 3. Resultatfremgang i Livselskapet, men betydelig resultatsvekkelse i Skadeselskapet Resultat før skatt per datterselskap (MNOK) • Betydelig forbedret administrasjonsresultat og y g j g 334 godt renteresultat i livsforsikring. Resultat i 316 mindre grad påvirket av markedsuroen i 3. 278 Per 3. kvartal 2010 kvartal. Per 3. kvartal 2011 • Sterk bestandsvekst gir økt premieinntekt i skadeforsikring. Negativ aksjeavkastning og storskader svekket resultatet hittil i år. • Svake aksjemarkeder bidro til reduksjon i 48 ODINs inntjening. 30 18 22 2 -34 -77 • God utvikling i factoring og inkasso med fokus på konsolidering og kontinuerlig forbedring. SB1G Finans SB1 Skade SB1 Markets SB1 Liv • Svekket resultat i SB1 Markets som følge av ODIN store og planlagte investeringer knyttet til oppbygging av et ledende kapitalmarkedsmiljø. kapitalmarkedsmiljø S S 3
 4. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Negativ aksjeavkastning og høy skadeprosent God bestandsvekst 4
 5. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Negativ aksjeavkastning og høy skadeprosent. God bestandsvekst Resultat fø skatt k a tals is Res ltat før skatt, kvartalsvis (MNOK) • Total bestandsvekst på MNOK 409, hvorav 1. kvartal 251 254 MNOK 160 fra Unison Forsikring. Bestand hittil 2. kvartal i år på NOK 5,1 mrd. Økningen tilsvarte 8,7 % 3. kvartal 207 fra å årsskiftet. – Bestandsvekst på MNOK 132 i kvartalet. 125 – Markedsandelen har økt fra 9,8 % til 10,9 % siste 12 mnd per 2. kvartal 2011. mnd. 2 2011 54 58 50 56 48 43 36 • Resultat før skatt per 3. kvartal: MNOK 18 (334) og MNOK -89 (254) i 3 kvartal 89 3. kvartal. 2008 2009 2010 2011 – Forsikringsresultat*: MNOK -21 (144) og MNOK 0,5 (121) i 3. kvartal. -89 – Finansinntekter: MNOK 100 (232) og MNOK -62 (149) i 3. kvartal. – Finansavkastning på 1,1 (2,7) % hittil i år. * Forsikringsresultat i 2011 inkluderer Unison Forsikring og behandlingsforsikring. 5
 6. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Svekket naturskaderesultat og høyt innslag av storskader Combined ratio for egen regning – kvartalsvis (%) Combined ratio for egen regning (%) 108,6 , 105,8 105 8 105,5 105 5 101,9 99,6 100,3 20,2 104,4 21,0 21,9 90,9 92,9 22,4 89,8 97,7 23,8 96,2 24,8 94,6 94,0 17,1 21,8 89,9 21,8 87,2 22,7 21,0 22,5 20,7 21,9 0,6 20,5 5 2 20 88,3 84,7 83,6 79,4 76,6 75,9 74,8 69,2 67,1 7 82,7 76,7 73,9 73,8 72,1 69,3 66,7 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 Skadeprosent Kostnadsprosent 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Per 3. kv 2011 Høyt innslag av storskader innen sentrale produktgrupper i BM- Skadeprosent Kostnadsprosent porteføljen har medført en betydelig økning i skadeprosent i 3. kvartal. kvartal • Det har påløpt skader for til sammen MNOK 44 i forbindelse med terroranslaget 22. juli 2011. • Brutto combined ratio per 3. kvartal ble 104,4 % (skadeprosent på 82,9 % og kostnadsprosent på 21,5 %). Inklusiv personforsikring blir combined ratio per 3. kvartal redusert til 96,3 %, hvorav skadeprosent utgjør 74,9 % og kostnadsprosent 21,4 %. 6
 7. SpareBank 1 p Livsforsikring Betydelig forbedring i administrasjonsresultat Solide buffere 7
 8. SpareBank 1 Livsforsikring Betydelig forbedring i administrasjonsresultat y g g j • Resultat før skatt per 3. kvartal: MNOK 316 (278) og esu tat ø s att pe 3 a ta O 3 6 ( 8) Resultat f skatt (MNOK) kvartalsvis R lt t før k tt (MNOK), k t l i 78 (86) i 3. kvartal. 206 1. kvartal 2. kvartal • Administrasjonsresultat: MNOK -63 (-125) per 3. 3. kvartal 129 kvartal og MNOK -20 (-45) i 3. kvartal. 20 ( 45) 3 kvartal 92 100 109 - Korrigert for inntektsføringen knyttet til AFP-omleggingen i 81 86 78 2010 er den underliggende forbedringen på MNOK 78. 44 24 • Renteresultatet: MNOK 365 (269) per 3 kvartal og 3. MNOK 52 (71) i 3. kvartal. -52 • Risikoresultat MNOK 203 (260) per 3. kvartal og -335 MNOK 64 (72) i 3. kvartal. 3 k t l 2008 2009 2010 2011 - Høyere kostnader i forbindelse med uføreerstatninger. • Som følge av at avsetningen til kursreguleringsfondet nå faller inn under skattelovens bestemmelse om fradragsrett for forsikringsmessige avsetninger vil det, på grunn av fritaksmetoden, være større svingninger i skattekostnaden fremover. 8
 9. SpareBank 1 Livsforsikring Solide buffere Utvikling i bufferkapital, per kvartal (%) Kursreguleringsfond (MNOK) 16,1 % 15,2 % 14,6 14 6 % 14,0 % 14,1 14 1 % 617 327 13 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 2010 2010 2011 2011 2011 2009 2010 Per 3. kv 2011 Kjernekap. utover minstekrav Delårsresultat Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond • Bufferkapitalen inkl. årets resultat: 14,1 (16,1) %. • Forvaltningskapital: NOK 25,7 mrd., NOK 0,8 mrd. lavere enn ved årsskiftet. g p , , , - Innfrielse av ansvarlig lån og markedsutvikling. • Kapitaldekning: 18,5 (20,1) %. - Hele den ansvarlige kapitalen består av kjernekapital kjernekapital. 9
 10. SpareBank 1 Forsikring Aktivaallokering per portefølje per 30.09.11 (31.12.10) SB1 Livsforsikring SB1 Skadeforsikring konsern Investeringsvalgporteføljen Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen 0,0 (0,1) % 13,1 (14,8) % -10,3 (-1,6) % 10,6 (10,6) % 0,0 (0,1) % 2,2 (0,9) 2 2 (0 9) % 21 1 (21 0) % 7,7 (9,4) % 21,1 (21,0) , ( , ) 13,2 (13,6) 13 2 (13 6) % 45,8 (61,0) % 35,1 (34,8) % 28,4 (28,0) % 21,2 (21,5) % 61,2 (48,4) % 53,2 (39,0) % 1,1 (0,0) % 28,0 (28,8) % 68,5 (66,3) % Aksjer Annet Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Aksjer Ak j Annet A t Aksjer Annet Obligasjoner Obligasjoner-Markedsverdi Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi NOK 6,5 (6,7) mrd. NOK 15,5 (16,0) mrd. NOK 2,5 (2,8) mrd. NOK 9,2 (8,9) mrd. 10
 11. SpareBank 1 Forsikring Markedsuroen – konsekvenser og tiltak SB1 Livsforsikring SB1 Skadeforsikring konsern • Selskapet har bygget solide buffere og • Selskapet har ikke adgang til å bygge kursreguleringsfondet har i sin helhet dekket buffere, slik at kursfallet har hatt direkte kursfallet så langt i år. effekt i resultatet. • Aksjeandelen per 30.09.11 utgjorde 13,1 %, • Aksjeandelen per 30.09.11 utgjorde 7,7 %, eller NOK 2,0 mrd. eller MNOK 711. • Selskapets bufferkapitalsituasjon er fortsatt • Selskapet har gjennom en lang periode hatt god. Selskapet tåler et betydelig kursfall på en stabil finansportefølje. aksjer før tilleggsavsetninger som kan benyttes regnskapsmessig for 2011, er fullt • Det D t er vurdert ikke å gjøre endringer i d t ikk j d i utnyttet. dagens investeringsstrategi i skadeselskapet. • Det foretas stresstester som en del av den løpende risikostyring og vurderinger av om det l d i ik t i d i d t skal foretas tilpasninger til porteføljen. Hensynet til eiers resultat og egenkapital står sentralt i disse vurderingene. 11
 12. O ODIN Forvaltning o a g Negativ markedsutvikling har gitt reduserte forvaltningsinntekter 12
 13. ODIN Forvaltning Negativ markedsutvikling har gitt reduserte forvaltningsinntekter • Resultat f skatt per 3. kvartal: MNOK 30 (48) R lt t før k tt 3 k t l Resultat før skatt (MNOK), kvartalsvis – Resultat preget av høye engangskostnader og lavere forvaltningsinntekter. 1. kvartal 30 29 2. 2 kvartal 26 3. kvartal • Resultat i 3. kvartal MNOK 6 (17). 16 17 17 14 12 12 • NOK 22 5 mrd i forvaltningskapital 22,5 mrd. forvaltningskapital. 10 6 - Ned NOK 9,8 mrd. fra årsskiftet. • 8,8 8 8 % markedsandel for aksjefond per september sammenlignet med 10,7 % ved -7 årsskiftet. 2008 2009 2010 2011 • 3,8 % markedsandel for kombinasjonsfond per 3. kvartal 2011, opp fra 3,5 % per 2. kvartal. 13
 14. SpareBank 1 Gruppen p pp Finans konsern God vekst i factoring og porteføljevirksomheten det siste året 14
 15. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern God vekst i factoring og porteføljevirksomheten det siste året Resultat før skatt hittil i år (MNOK) • Resultat fø Res ltat før skatt per 3. kvartal: MNOK 22,0 pe 3 k a tal 22 0 Per 3. kvartal 2010 22,0 (2,0)*. 21,5 Per 3. kvartal 2011 ― Reduserte tap og tapsavsetninger hittil i år har bidratt til økt resultat i Factoring. ― Selskapet er landets 3. største factoringvirksomhet målt per 3. kvartal 2011. 12,6 11,0 11 0 ― Portefølje hadde per september et samlet porteføljevolum på NOK 1,0 mrd., mot MNOK 620 ved årsskiftet. ― Inkassovirksomheten er rigget for vekst 1,4 2,5 2,0 gjennom fokus på videreutvikling, kvalitets- og kapasitetsforbedring. ― Selskapet er landets 3. største inkassovirksomhet. -0,5 Portefølje o) o* ** Factoring g (inkasso Conecto konsern* SB1G F *Inkassoselskapet Conecto ble kjøpt med regnskapsmessig virkning fra 10 september 2010 I konsernet er resultat frem til overtagelsestidspunkt ført mot egenkapitalen Inkassoselskapet 10. 2010. egenkapitalen. **Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen Finans konsern inkluderer også ledelse og merverdiavskrivninger. 15
 16. SpareBank 1 Markets Oppbyggingen av et ledende kapitalmarkedsmiljø går etter planen 16
 17. SpareBank 1 Markets Oppbyggingen av et ledende kapitalmarkedsmiljø går etter planen Operative forhold • Rekrutteringsarbeidet er gjennomført. - Med fokus på å etablere ledende kompetanse og plasseringsevne å kombinert med evnen til å garantere kapitalinnhentinger. • Makroøkonomisk usikkerhet har generelt gitt redusert aktivitet i markedet. Lønnsomheten er svekket for kti it t k d t Lø h t kk t f hele bransjen. Resultater R lt t • Resultat før skatt per 3. kvartal: MNOK -77 (-34). • Resultat før skatt i 3. kvartal: MNOK -52 (-29). ( ) • Omsetning: - Kurtasje: MNOK 28 (27). - Fremmedkapital: MNOK 7 (12). Sjeføkonom Shakeb Syed i SpareBank 1 Markets - Corporate Finance: MNOK 27 (17). Et ledende kapitalmarkedsmiljø er strategisk viktig – og har et betydelig inntjeningspotensial for SpareBank 1 -alliansen tje gspote s a o Spa e a a a se 17
 18. SpareBank 1 Gruppen Etablering av k E bl i kortselskap l k • SpareBank 1 har de siste årene, gjennom en rekke kjøp og strukturendringer, tatt strategisk kontroll på viktige p produktområder, med inkasso, factoring og markets som de g g ferskeste eksemplene. Målet er kontroll på produkt- og verdikjeden, til beste for både kunder og eiere. • SpareBank 1 ønsker også å tilby produkter og tjenester innenfor kort- og betalingsområdet gjennom et eget selskap. Slike leveranser vil kunne skje fra 1. juli 2014. • SpareBank 1 har i dag avtale med EnterCard om leveranse av kortprodukter, en avtale som løper fram til sommeren 2014. Volumet fra SpareBank 1-alliansen per 30.09.11 i denne porteføljen var 400 000 kort. 400.000 kort • Det legges opp til et fortsatt nært samarbeid med EnterCard ut avtaleperioden. 18
 19. Fremtidsutsikter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN • Økt volatilitet i finansmarkedene gir økt usikkerhet knyttet til finansresultatene, som utgjør en betydelig del av SpareBank 1 Gruppens verdiskapning. • SpareBank 1 Gruppen er godt rustet til å møte nye kapitalkrav i forhold til innføring av Solvency II. • Det vil være økt fokus på samhandling på tvers av selskapene for å ta ut effektiviseringsgevinster både kostnads-, inntekts- og kompetansemessig. 19
 20. Hele Norges sparebank 20 20
 21. Appendiks A dik 21
 22. SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Sparebanken Samarbeidende LO/LO-forbund SR-Bank SMN Nord-Norge Hedmark Sparebanker (10 %) (19,5 %) (19,5 %) (19,5 %) (12 %) (19,5 %) SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 ODIN SpareBank 1 Markets Livsforsikring Forvaltning (97,2%) (100%) (100%) Alliansesamarbeidet SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Medlemskort Gruppen Finans Skadeforsikring Bredt samarbeid (100%) (100%) (100%) - Teknologi - Merkevare/kommunikasjon - Kompetanse - Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis Unison Forsikring - Innkjøp Conecto (100%) (100%) Regionale kompetansesentra - Betalingsområdet: Trondheim (Bankeid virksomhet) - Kreditt: Stavanger -L i Læring: TTromsø SpareBank 1 Boligkreditt EiendomsMegler 1 BNbank SpareBank 1 Oslo og Akershus 22
 23. SpareBank 1 Gruppen konsern Resultat per 3 kvartal 2011 3. Per 3. kvartal Året Beløp i m ill. kroner ill 2011 2010 2010 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 316,1 277,9 350,4 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 17,7 333,6 641,1 - ODIN Forvaltning 30,4 30 4 48,2 48 2 64,6 64 6 - SpareBank 1 Markets -77,3 -33,6 -57,6 - SpareBank 1 Medlemskort 7,6 9,3 11,1 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 22,0 2,0 8,6 - Konsernjusteringer 30,6 23,9 17,6 Sum resultat datterselskaper før skatt 347,0 661,4 1.036,0 Driftskostnader morselskap -59,2 8,8 -7,6 Netto finans morselskap -40,1 -27,6 -43,2 Resultat før skatt 247,7 642,6 985,1 Skattekostnad -2,8 -135,1 -153,6 Resultat etter skatt 244,8 507,5 831,6 Majoritetens andel av resultat etter skatt 247,3 513,1 841,0 Minoritetens andel av resultat etter skatt -2,4 -5,6 -9,5 Per 3. kvartal Året Nøkkeltall 2011 2010 2010 Egenkapitalavkastning 6,7 % 15,8 % 18,7 % 23
 24. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv Beløp i m ill. kroner 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 Andel A d l resultat fra datterselskapene før skatt lt t f d tt l k fø k tt - SpareBank 1 Livsforsikring 77,7 109,0 129,4 72,5 85,8 100,3 91,9 81,0 81,2 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern -88,8 56,2 50,3 307,5 253,9 43,4 36,3 115,3 272,8 - ODIN Forvaltning 6,3 12,2 11,9 16,5 17,0 16,7 14,4 24,0 16,0 - SpareBank 1 Markets -51,8 -22,1 -3,4 -24,0 -29,0 -1,9 -2,7 -9,5 -14,6 - SpareBank 1 Medlemskort 2,0 2,5 3,1 1,9 2,7 3,3 3,4 0,7 1,8 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 12,2 3,0 6,8 6,6 -4,9 7,0 -0,1 2,3 3,9 - Konsernjusteringer 16,4 15,1 -0,9 -6,3 -7,4 16,3 15,1 -8,6 12,0 Sum resultat datterselskaper før skatt - 26,1 175,9 197,1 374,6 318,1 185,1 158,2 205,2 373,1 Driftskostnader morselskap -16,0 -15,6 -27,7 -16,5 40,7 -11,9 -20,0 -15,5 -13,2 Netto finans morselskap -18,0 -15,0 -7,1 -15,6 -11,4 -9,3 -6,9 -9,8 -2,1 Resultat før skatt - 60,1 145,4 162,4 342,5 347,4 163,9 131,3 177,2 357,7 Skattekostnad 55,8 -48,1 -10,5 -18,5 -88,4 -8,3 -38,5 -9,3 -27,3 Resultat etter skatt - 4,3 97,2 151,9 324,0 259,1 155,6 92,8 167,9 330,4 Majoritetens andel av resultat etter skatt -3,1 98,0 152,4 327,9 263,9 155,9 93,3 169,6 333,1 Minoritetens andel av resultat etter skatt -1,1 11 -0,8 08 -0,5 05 -3,9 39 -4,8 48 -0,3 03 -0,5 05 -1,7 17 -2,6 26 24
 25. Egenkapitalavkastning etter skatt mot utvalgt liga av blandede nordiske finanskonsern per 2. kvartal 2011 p 3. Kvartal 2011 År 2010 År 2009 Handelsbanken 13,8 % 12,9 % 12,6 % DnB NOR 10,6 10 6 % 13,6 13 6 % 10,6 10 6 % Nordea 10,0 % 11,5 % 11,3 % Storebrand 7,4 % 10,8 % 8,2 % SpareBank 1 Gruppen 6,7 % 18,7 % 18,1 % Gjensidige* N/A 13,1 % 11,1 % Danske Bank N/A 3,6 36% 1,7 17% * Beregnet som resultat etter skatt delt på gjennomsnittlig EK Kilde: Selskapenes delårsrapporter for 2011 25
 26. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per 3. kvartal 2011 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2011 2011 2011 2010 2011 2010 2010 Risikoinntekter 321,6 333,0 335,8 327,3 990,4 964,3 1.292,6 Risikokostnader -249 9 249,9 -252 6 252,6 -255 5 255,5 -250 1 250,1 -758 1 758,1 -672 8 672,8 -939 0 939,0 Risikoresultat 71,7 80,4 80,2 77,1 232,3 291,5 353,6 Tekniske avsetninger -8,2 -10,3 -10,8 -5,5 -29,3 -31,3 -28,2 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 63,5 70,1 69,4 71,6 203,0 260,1 325,4 Gebyrer 168,3 172,8 170,7 161,1 511,9 471,4 637,9 Driftskostnader ekskl. provisjoner p j -128,0 , -138,6 , -129,7 , -147,0 , -396,3 , -422,6 , -589,2 , Provisjoner -60,1 -58,5 -59,8 -58,7 -178,3 -174,0 -235,6 Administrasjonsresultat -19,8 -24,2 -18,7 -44,6 -62,7 -125,2 -186,9 Netto finansinntekter 151,0 207,3 319,1 177,0 677,4 587,4 764,3 Garantert rente -99,4 -99,2 -113,3 -106,3 -311,9 -318,8 -447,0 Renteresultat 51,6 108,0 205,8 70,8 365,4 268,6 317,3 Oppreservering 0,0 0,0 -33,0 -12,0 -33,0 -36,0 -45,3 Renteresultat etter oppreservering 51,6 108,0 172,8 58,8 332,4 232,6 272,0 Vederlag for rentegaranti 5,7 5,9 5,4 7,5 17,0 22,4 29,9 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 101,0 159,8 228,8 93,2 489,6 389,9 440,4 Ufordelt resultat til kunder -44,7 -60,0 -118,9 -39,6 -223,6 -161,0 -161,7 Avkastning på selskapets midler 21,4 21 4 9,2 92 19,5 19 5 32,1 32 1 50,0 50 0 49,1 49 1 71,6 71 6 Resultat til eier før skatt 77,7 109,0 129,4 85,8 316,1 277,9 350,4 Skattekostnad 36,9 -35,3 0,5 -24,9 2,1 -42,7 -60,2 Resultat til eier etter skatt 114,6 73,8 129,9 60,9 318,2 235,2 290,2 Nøkkeltall Per 3. kvartal Året 2011 2010 2010 Kapitaldekning 18,5 % 20,1 % 19,3 % Bufferkapital i % inkl. årets resultat 14,1 % 16,1 % 14,6 %* *Bufferkapital for året 2010 vises etter at resultatet er disponert 26
 27. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per portefølje per 3 kvartal 2011 3. Kollektiv- Gamle individuelle Investeringsvalgs- Selskaps- Beløp i mill. kroner porteføljen produkter porteføljen porteføljen Totalt Risikoresultat 196,3 8,6 -1,9 0,0 203,0 Administrasjonsresultat 47,1 -27,8 -81,9 0,0 -62,7 Renteresultat 270,6 88,7 4,4 1,8 365,4 Oppreservering 0,0 -33,0 0,0 0,0 -33,0 Vederlag for rentegaranti 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0 Resultat til kunde -193,2 -30,2 -0,2 0,0 -223,6 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 Sum 337,8 6,3 -79,8 51,8 316,1 27
 28. SpareBank 1 Livsforsikring Utvikling i premieinntekter per 3 kvartal 2011 3. 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2011 2011 2011 2010 2011 2010 2010 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 68,7 71,1 73,1 68,6 212,8 226,9 306,7 Individuelle kapitalforsikringer 143,3 141,1 138,5 129,5 422,9 385,4 519,1 Kollektive pensjonsforsikringer 73,3 55,2 242,7 105,4 371,1 429,5 549,5 Ulykkesforsikringer 50,0 49,0 48,0 46,1 147,0 136,0 183,1 Gruppelivsforsikringer 130,5 131,5 217,5 130,1 479,5 465,7 587,7 Unit Link - Renteforsikringer 8,3 9,5 10,7 10,4 28,4 34,9 46,6 Unit Link - Kapitalforsikringer 38,4 46,6 51,6 53,9 136,6 168,2 237,0 Innskuddstjenestepensjon 256,6 235,6 236,2 224,6 728,4 641,2 864,2 Sum brutto forfalte premieinntekter 769,0 739,5 1.018,2 768,6 2.526,8 2.487,9 3.293,8 Overførte premiereserver fra andre selskaper 189,1 113,5 142,0 64,8 444,6 226,1 352,5 Avgitt j f A itt gjenforsikringspremie ik i i -42,9 42 9 -40,8 40 8 -40,2 40 2 -34,2 34 2 -123,9 123 9 -119,7 119 7 -152,0 152 0 Premieinntekter for egen regning 915,2 812,1 1.120,0 799,2 2.847,4 2.594,2 3.494,2 28
 29. SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning ekskl. verdiendring anlegg: k kl di d i l Bokført avkastning: 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2,7 2,5 4,6 2,1 1,7 3,5 1,6 16 3,3 33 Prosent Prosent 3,0 3,0 3,0 2,6 1,0 0,6 N/A N/A SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea 29 Kilde: selskapspresentasjoner
 30. SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning ordinær k d A k t i di kundeportefølje med garanti per 30 09 2011 t f lj d ti 30.09.2011 Prosent Aksjer Norge -25,5 Aksjer utland -14,1 Pengemarked 2,7 Obligasjon Norge 4,0 Obligasjon utland 6,2 62 Hold til forfall 3,9 Eiendom 3,8 30
 31. SpareBank 1 Livsforsikring Balanse per 3. kvartal 2011 3 Per 3 kvartal 3. Året Beløp i mill. kroner 2011 2010 2010 Immaterielle eiendeler 93 28 42 Investeringer 2.558 2.837 2.862 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 222 228 221 Fordringer 182 119 153 Andre eiendeler 431 170 335 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 0 Investeringer i kollektivporteføljen 15.709 15.978 16.169 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 6.498 6.256 6.701 SUM EIENDELER 25.693 25.616 26.483 Innskutt egenkapital 1.825 1.602 1.602 Opptjent egenkapital 632 622 386 Ansvarlig lånekapital 200 400 400 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 15.453 15.843 16.127 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 6.583 6.348 6.805 Avsetning for forpliktelser 214 149 144 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 138 133 134 Forpliktelser 549 443 764 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 99 77 120 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 25.693 25.616 26.483 31
 32. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Resultat per 3. kvartal 2011 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill kroner mill. 2011 2011 2011 2010 2011 2010 2010 Forfalt brutto premie 1.142,9 1.380,6 1.553,3 1.059,1 4.076,8 3.556,2 4.731,8 Opptjente premier f.e.r. 1.230,6 1.137,7 1.100,8 1.077,0 3.469,1 3.049,4 4.184,4 Påløpne erstatninger f.e.r. -1.042,8 -903,9 -920,7 -722,7 -2.867,3 -2.339,3 -3.208,5 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -258,7 -255,2 -241,1 -244,1 -755,0 -611,0 -880,6 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 17,6 8,2 4,5 17,4 30,3 16,6 132,0 Andre tekniske avsetninger 53,8 21,4 26,5 -6,3 101,6 28,2 39,6 Forsikringsresultat 0,5 8,2 -29,9 121,3 -21,2 143,9 266,9 Netto finansinntekter -62,3 66,8 95,1 148,7 99,5 231,7 432,8 Andre kostnader 0,0 0,0 0,0 -0,7 0,0 -2,7 -2,7 Resultat før sikkerhetsavsetninger -61,8 75,0 65,1 269,4 78,3 372,9 697,0 Endring av sikkerhetsavsetning -27,0 -18,8 -14,8 -15,8 -60,5 -39,2 -55,8 Resultat før skatt -88,8 56,2 50,3 253,6 17,7 333,7 641,2 Skattekostnad 7,6 -14,4 -10,5 -53,7 -17,3 -60,9 -60,2 Resultat etter skatt -81,2 41,8 39,8 199,9 0,4 272,8 581,1 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Nøkkeltall 2011 2011 2011 2010 2011 2010 2010 Skadeprosent f.e.r. 84,7 % 79,4 % 83,6 % 67,1 % 82,7 % 76,7 % 76,7 % Kostnadsprosent f.e.r. 21,0 % 22,4 % 21,9 % 22,7 % 21,8 % 20,0 % 21,0 % Combined ratio f e r f.e.r. 105,8 105 8 % 101,9 101 9 % 105,5 105 5 % 89,8 89 8 % 104,4 104 4 % 96,8 96 8 % 97,7 97 7 % Kapitaldekning 27,6 % 27,2 % 32,5 % 32
 33. ODIN Forvaltning Resultat per 3 kvartal 2011 3. 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner B l ill k 2011 2011 2011 2010 2011 2010 2010 Forvaltningshonorar 69,4 85,5 86,8 78,0 241,7 235,9 317,9 Sum driftsinntekter 69,4 85,5 86,8 78,0 241,7 235,9 317,9 Lønnskostnader 26,4 27,5 29,2 27,1 83,0 76,9 104,2 Avskrivninger 5,1 4,4 3,9 3,6 13,4 11,2 14,8 Andre d ift k t d A d driftskostnader 32,5 32 5 41,2 41 2 42,5 42 5 31,1 31 1 116,3 116 3 101,5 101 5 137,8 137 8 Sum driftskostnader 64,0 73,1 75,6 61,9 212,7 189,6 256,8 Driftsresultat 5,4 12,4 11,2 16,2 29,0 46,3 61,1 Finanskostnader 0,9 -0,2 0,7 0,9 1,4 1,8 3,6 Resultat før skatt 6,3 12,2 11,9 17,0 30,4 48,2 64,6 Skattekostnad Sk tt k t d 2,0 20 3,3 33 3,3 33 4,7 47 8,6 86 13,2 13 2 19,3 19 3 Resultat etter skatt 4,3 8,9 8,6 12,3 21,8 34,9 45,3 33
Anúncio