Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen(18)

Anúncio

Último(20)

Anúncio

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen

 1. SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2018 1
 2. Resultatnedgang som følge av lavere finansinntekter, men også noe svakere forsikringsresultat som følge av en kald og snørik vinter. 378 385 447 278 1.kv 20181. kv 20171. kv 20161. kv 2015 Resultat før skatt i 1. kvartal (MNOK) Egenkapitalavkastning (%) 15,8 18,9 8,8 13,3 1. kv 2017 1.kv 20181. kv 20161. kv 2015 Solvensmargin (%) per 31.03. (uten bruk av overgangsregler) * 2 173 172 215 SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikring) 206 171 SpareBank 1 Gruppen (konsolidert) 172 SpareBank 1 Skadeforsikring AS 2017 2018
 3. God underliggende drift i alle selskaper. Resultatnedgangen i forsikringsselskapene skyldes i alle hovedsak lavere finansinntekter. 145 282 132 121 382525 26 FordringsadministrasjonLivsforsikring ODIN forvaltningSkadeforsikring 2017 2018 Resultat før skatt hittil i år (MNOK) 3
 4. Forretningsområde Forsikring 4
 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Bedre risikoresultat, men lavere finansavkastning i selskapsporteføljen førte til et noe lavere resultat før skatt. Hovedtall per 1. kvartal 2018 (2017) i MNOK Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt 1. kvartal (MNOK) 145 177 200 313 132 0 100 200 300 400 1. kv 20184. kv 20173. kv 20171. kv 2017 2.kv 2017 153 125 175 145 132 0 50 100 150 200 1. kv 2014 1. kv 2015 1. kv 2016 1. kv 20181. kv 2017  Brutto premieinntekter: 1.814 (1.561)  Risikoresultat: 98 (57)  Administrasjonsresultat: -5 (2)  Renteresultat: 167 (97)  Resultat før skatt: 132 (145)  Solvensmargin: 171 % (172 %) 5
 6. Hovedtall per 1. kvartal 2018 (2017) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Resultatnedgang som følge av lavere finansinntekter og noe svakere forsikringsresultat  Brutto premieinntekter: 1.408 (1.340)  Forsikringsresultat: 108 (170)  Brutto avviklingsgevinster 89 (90)  Netto finansresultat: 13 (110)  Resultat før skatt: 121 (282)  Solvensmargin: 206 % (215 %) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt 1. kvartal (MNOK) 121 460 296273282 0 100 200 300 400 500 1. kv 20184. kv 20172.kv 20171.kv 2017 3.kv 2017 193 251 207 282 121 0 50 100 150 200 250 300 1.kv 20161. kv 2014 1.kv 20171. kv 2015 1. kv 2018 6
 7. Forsikringsresultatet • Skadeprosenten øker med 2,8 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. Dette har sammenheng med vinterrelaterte skader som følge av en kald og snørik vinter sammenlignet med samme periode i fjor. • Kostnadsprosenten er på samme nivå som fjoråret • Det ble inntektsført 89 mill. kroner i avviklingsgevinster i 1. kvartal 2018. Dette er på samme nivå som samme periode i fjor. Combined ratio, hittil i år • CR for egen regning: 89,8 % (87,2 %) SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Økte skadeprosenter som følge av en krevende vinter Forsikringsresultat (MNOK) Combined ratio f.e.r. (%) 21,7 23,7 66,1 66,1 1. kv 2018 89,8 1.kv 2017 87,2 23,7 63,5 1. kv 2016 87,9 KostnadsprosentSkadeprosent 170 44 105 1. kv 2018 108 1.kv 2017 Forsikringsresultat eks. natur og avvikling Forsikringsresultat 7
 8. ODIN Forvaltning AS 8
 9. 25 29 31 20 26 1. kv 20184.kv 20172. kv 2017 3.kv 20171. kv 2017 Hovedtall per 1. kvartal 2018 (2017) i MNOK ODIN Forvaltning Resultat på linje med fjoråret. Netto nytegning i rente- og kombinasjonsfond på til sammen MNOK 649, mens det ble netto innløst for MNOK 831 i aksjefond i 1. kvartal.  Driftsinntekter: 96 (88)  Driftskostnader: 70 (64)  Resultat før skatt: 26 (25)  Forvaltningskapital: 51.381 (46.745) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 9
 10. Fordringsadministrasjon 10
 11. • Fordringsadministrasjon SpareBank 1 Portefølje AS har sin virksomhet innen porteføljekjøp og porteføljeforvaltning. Selskapet samarbeider med Conecto som driver inkassovirksomhet. Områdene factoring, porteføljeforvaltning og inkasso (fordringsadministrasjon) samarbeider for å tilby markedet et komplett sett av tjenester innen fordringsadministrasjon Fordringsadministrasjon Sterk vekst i både Factoring og Portefølje Resultat før skatt (MNOK) 10 9 6 25 15 20 38 4 TotaltConectoFactoring Portefølje 1.kv 20181.kv 2017 11
 12. 12
 13. Vedlegg 13
 14. SpareBank 1 Banksamarbeidet DA (BS) EiendomsMegler 1 Norge AS SpareBank 1 Kundesenter AS SpareBank 1 Verdipapirservice AS SpareBank 1 ID AS SpareBank 1 Axept AS SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G) Holdingselskap. Eier 10% av BS SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring AS ODIN Forvaltning AS Fondsforvaltning SpareBank 1 Medlemskort AS Forvaltning av LOfavør Conecto AS Inkasso SpareBank 1 Factoring AS Factoringtjenester SpareBank 1 Portefølje AS Porteføljekjøp og -forvaltning SpareBank 1 Spleis AS folkefinansiering Alliansesamarbeidet SpareBank 1 Næringskreditt AS BN Bank ASA SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1 Betaling AS SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Markets AS Felleseide selskaper utenfor Alliansesamarbeidet - ulike eierbrøker* 0/9,6% Alliansepartnere: SAMSPAR 19/12,4%18/19,5% 18 /19.5% 18/19,5 % 18/19,5 % Eierandeler BS ≈ /SB1G:
 15. SpareBank 1 Gruppen konsern 15 Året Beløp i mill. kroner 2018 2017 2017 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 131,6 145,4 835,5 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 121,3 282,0 1.311,4 - ODIN Forvaltning 26,4 25,0 105,7 - SpareBank 1 Medlemskort 1,3 1,7 7,2 - SpareBank 1 Factoring AS 14,9 10,1 58,6 - SpareBank 1 Portefølje AS 19,5 8,7 39,8 - Conecto AS 3,9 5,7 22,5 - SpareBank 1 Spleis AS -3,1 0,0 0,0 - Konsernjusteringer -2,9 -2,4 -57,0 Sum resultat datterselskaper før skatt 313,0 476,3 2.323,6 Driftskostnader morselskap -20,7 -12,9 -68,9 Netto finans morselskap -14,1 -16,1 -46,9 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 1,8 RESULTAT FØR SKATT 278,2 447,3 2.209,7 Skattekostnad -93,8 -75,8 -398,4 RESULTAT ETTER SKATT 184,4 371,5 1.811,3 1. kvartal
 16. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 16 1. kv. 2018 4. kv. 2017 3. kv. 2017 2. kv . 2017 1. kv 2017 Året 2017 Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 184 689 412 337 374 1.811 Egenkapitalavkastning hiå. (%) 8,8 % 22,7 % 19,4 % 19,0 % 18,9 % 22,7 % SB1 Forsikring Risikoresultat (MNOK) 98 104 71 103 57 334 Administrasjonsresultat (MNOK) -5 0 21 -18 2 5 Renteresultat (MNOK) 167 386 201 70 97 753 Resultat etter skatt (MNOK) 82 277 149 113 133 671 SB1 Skadeforsikring Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 102 226 209 171 170 776 Netto finansinntekter (MNOK) 13 234 88 96 110 526 Resultat etter skatt (MNOK) 92 392 238 227 233 1090 Skadeprosent f.e.r (%) i kvartalet 66,1 % 56,2 % 62,6 % 59,9 % 63,5 % 60,5 % Kostnadsprosent f.e.r (%) i kvartalet 23,7 % 23,7 % 22,7 % 26,7 % 23,7 % 24,2 % Combined ratio f.e.r (%) i kvartalet 89,8 % 79,8 % 85,3 % 86,6 % 87,2 % 84,7 % Bestandspremie (MNOK) 5.605 5.517 5.480 5.400 5.324 5.517 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 96 101 100 101 88 390 Resultat etter skatt (MNOK) 19 15 23 22 19 79 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 51.381 54.345 51.356 49.937 46.745 54.345 Markedsandel aksjefond hiå. (%) 7,3 % 7,6 % 7,6 % 7,8 % 7,6 % 7,6 % Markedsandel kombinasjonsfond hiå. (%) 9,3 % 8,7 % 8,6 % 8,4 % 8,1 % 8,7 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 29 27 24 22 18 91
 17. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 17 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Året Beløp i mill. kroner 2018 2017 2017 2017 2017 2017 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 131,6 313,1 200,1 177,0 145,4 835,5 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 121,3 459,7 296,3 273,4 282,0 1.311,4 - ODIN Forvaltning 26,4 20,2 31,1 29,3 25,0 105,7 - SpareBank 1 Medlemskort 1,3 3,0 1,2 1,2 1,7 7,2 - SpareBank 1 Factoring AS 14,9 21,6 12,5 14,4 10,1 58,6 - SpareBank 1 Portefølje AS 19,5 10,5 12,0 8,5 8,7 39,8 - Conecto AS 3,9 3,4 6,8 6,6 5,7 22,5 - SpareBank 1 Spleis AS -3,1 -33,8 -2,4 -18,4 0,0 0,0 - Konsernjusteringer -2,9 797,8 557,6 491,9 -2,4 -57,0 Sum resultat datterselskaper før skatt 313,0 -14,2 -10,6 -31,1 476,3 2.323,6 Driftskostnader morselskap -20,7 -12,8 -14,1 -4,0 -12,9 -68,9 Netto finans morselskap -14,1 0,0 0,0 0,0 -16,1 -46,9 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 772,7 532,9 456,8 0,0 1,8 RESULTAT FØR SKATT 278,2 -84,0 -117,1 -121,5 447,3 2.209,7 Skattekostnad -93,8 688,6 415,8 335,3 -75,8 -398,4 RESULTAT ETTER SKATT 184,4 687,5 415,4 334,9 371,5 1.811,3 Majoritetens andel av resultat etter skatt 187,0 1,1 0,5 0,4 370,9 1.808,6 Minoritetens andel av resultatet etter skatt 0,5 0,0 -0,5 0,5 0,6 2,7
 18. SpareBank 1 Forsikring AS Kvartalsvise resultater 18 Året Beløp i mill. kroner 2018 2017 2017 Risikoinntekter 585,3 533,6 2.190,7 Risikokostnader -490,8 -462,7 -1.806,3 Risikoresultat brutto 94,4 70,9 384,5 Reassuranse og sikkerhetsavsetning 3,2 -13,9 -50,2 Risikoresultat netto 97,6 57,0 334,2 Oppreservering fra risikoresultat 0,0 0,0 0,0 Risikoresultat netto etter oppreservering 97,6 57,0 334,2 Gebyrer 256,7 249,0 1.025,9 Øvrige omkostningsrelaterte poster 0,0 0,0 7,8 Driftskostnader ekskl. provisjoner -172,3 -164,5 -691,3 Provisjoner -90,2 -91,6 -376,9 Administrasjonsresultat brutto -5,8 -7,1 -34,6 Reassuransens effekt på admin. resultatet 1,1 9,5 40,0 Administrasjonsresultat netto -4,8 2,4 5,4 Netto finansinntekter 292,3 206,1 1.270,4 Øvrige renterelaterte poster 0,2 -0,1 -0,8 Garantert rente -125,1 -108,9 -516,4 Renteresultat 167,2 97,2 753,3 Oppreservering fra renteresultat 0,0 0,0 0,0 Renteresultat etter oppreservering 167,2 97,2 753,3 Eiers bidrag til oppreservering 0,0 0,0 0,0 Vederlag for rentegaranti 5,5 7,0 22,6 RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER 265,5 163,6 1.115,5 Avsetning til tilleggsavsetninger -69,0 -27,4 -245,6 Resultat til kunder -62,8 -35,8 -297,3 Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 9,5 59,9 309,6 Andre inntekter og kostnader til selskapet -11,7 -14,8 -46,7 RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 131,6 145,4 835,5 Skattekostnad -49,6 -12,1 -164,2 RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 82,0 133,3 671,4 1. kvartal
 19. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje 19 Beløp i mill. kroner 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Risikoresultat 95,2 72,1 -0,8 -1,2 0,0 0,0 94,4 70,9 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat 2,2 -9,2 -8,0 2,1 0,0 0,0 -5,8 -7,1 Renteresultat 164,3 94,6 2,2 2,4 0,6 0,2 167,2 97,2 Tekniske avsetninger 4,2 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 -4,4 Oppreservering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eiers bidrag til oppreservering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vederlag for rentegaranti 5,5 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 7,0 Resultat til kunde -129,7 -63,2 -2,1 0,0 0,0 0,0 -131,8 -63,2 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 45,1 -2,2 45,1 Sum 141,9 96,9 -8,7 3,2 -1,6 45,3 131,6 145,4 Kollektiv- porteføljen Investeringsvalgs- porteføljen Selskaps- porteføljen Totalt
 20. SpareBank 1 Forsikring AS Premieinntekter 20 Året Beløp i mill. kroner 2018 2017 2017 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 133,2 121,9 512,9 Individuelle kapitalforsikringer 210,3 194,1 793,9 Kollektive pensjonsforsikringer 234,1 236,5 718,8 Ulykkesforsikringer 85,4 80,2 326,8 Gruppelivsforsikringer 238,9 230,5 746,5 Unit Link - Renteforsikringer 36,2 4,6 193,5 Unit Link - Kapitalforsikringer 97,6 57,7 306,1 Innskuddstjenestepensjon 778,6 635,2 2.638,3 Sum brutto forfalte premieinntekter 1.814,3 1.560,6 6.236,8 Overførte premiereserver fra andre selskaper 1.133,8 582,2 1.616,0 Avgitt gjenforsikringspremie -51,6 -55,1 -211,1 Premieinntekter for egen regning 2.896,5 2.087,8 7.641,6 1. kvartal
 21. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%): 1.6 0.0 1.kv. 2017 1.kv 2018 1.0 1.3 1.kv 2017 1.kv 2018
 22. Aktivaallokering per portefølje per 1. kvartal 2018 SB1 ForsikringAS SB1 Skadeforsikring NOK 26,2 (20,6) mrd. NOK 22,6(21,3) mrd. NOK 6,4(5,9) mrd. NOK 10,6 (10,7) mrd. Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern 0,6% 41,0% 58,4% Annet Rentefond Aksjefond 0,8% 18,4% 37,2% 30,6% 13,0% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 17,2% 19,0% 49,8% 0,0% 14,0% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 14,2% 18,0% 58,1% 9,7% Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 22
 23. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 1. kvartal 2018 23 Året Beløp i mill. kroner 2018 2017 2017 Immaterielle eiendeler 132 149 137 Investeringer 6.478 5.949 6.139 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 446 426 443 Fordringer 40 192 127 Andre eiendeler 302 213 381 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter -2 -1 21 Investeringer i kollektivporteføljen 22.635 21.403 22.439 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 26.221 20.799 25.000 SUM EIENDELER 56.253 49.130 54.688 Innskutt egenkapital 2.696 2.491 2.491 Opptjent egenkapital 961 1.217 1.083 Ansvarlig lånekapital 1.000 1.000 1.000 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 23.050 21.735 22.864 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 26.221 20.639 24.894 Avsetning for forpliktelser 900 664 787 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 277 260 261 Forpliktelser 1.034 998 1.168 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 116 125 140 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 56.253 49.130 54.688 1. kvartal
 24. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat 1. kvartal 24 Året Mill. kroner 2018 2017 2017 Opptjente premier f.e.r. 1.397,6 1.330,0 5.487,6 Påløpne erstatninger f.e.r. -923,5 -845,2 -3.321,0 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r -331,1 -315,0 -1.327,8 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader -7,4 1,1 5,8 Andre tekniske avsetninger -27,5 -0,9 -68,3 Forsikringsresultat 108,2 170,0 776,2 Netto finansinntekter 13,2 109,6 526,3 Driftsresultat 121,3 282,0 1.311,4 Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 121,3 282,0 1.311,4 Skattekostnad -29,2 -49,3 -221,9 Resultat etter skatt 92,2 232,6 1.089,5 1. kvartal
 25. ODIN Forvaltning Resultat 1. kvartal 25 1. kv 1. kv Året Beløp i mill. kroner 2018 2017 2017 Forvaltningshonorarer 96,3 88,3 389,8 Sum driftsinntekter 96,3 88,3 389,8 Lønnskostnader -37,7 -33,2 -162,6 Avskrivninger -3,2 -3,1 -12,0 Andre driftskostnader -29,5 -27,7 -111,3 Sum driftskostnader -70,3 -64,0 -285,9 Driftsresultat 26,0 24,3 103,9 Finanskostnader 0,5 0,7 1,7 Resultat før skatt 26,4 25,0 105,7 Skattekostnad -6,5 -6,0 -26,5 Resultat etter skatt 19,9 19,0 79,1

Notas do Editor

 1. Eierskap av selskapene i Alliansesamarbeidet: Du ser SpareBank 1-bankenes eierbrøker i selskapene innenfor Alliansesamarbeidet; SpareBank 1 Gruppen AS og Banksamarbeidet DA under hver banks logo i ppt-foilen. LO er «bare» medeier i SpareBank 1 Gruppen AS (ikke i Banksamarbeidet m. datterselskaper eller de andre selskapene, som er direkte eid av bankene) SpareBank 1 Gruppen AS er morselskap til 8 datterselskaper, som alle utvikler og leverer produkter til alliansebankene, som igjen tilbyr disse til kunder i sine lokalmarkeder. Morselskapet utvikler og leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør. Høsten 2017 ble selskapene SpareBank 1 Factoring AS og SpareBank 1 Portefølje AS egne selskaper – spunnet ut fra SpareBank 1 Finans, som fra samme høst ble nedlagt. SpareBank 1 Spleis AS ble stiftet januar 2017 og senere overtatt av SpareBank 1 med hensikt å levere folkefinansieringstjenesten Spleis ut i markedet. Fra 1. januar 2018 drives SpareBank 1 Spleis AS som et selvstendig datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS. SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 % av aksjene i SpareBank 1 Forsikring AS (livselskapet), SpareBank 1 Skadeforsikring AS, ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 Gruppen Factoring AS, SpareBank 1 Portefølje AS, Conecto AS, SpareBank 1 Spleis AS, samt 51 % av SpareBank 1 Medlemskort AS. SpareBank 1 Gruppen AS eier også 10% i Banksamarbeidet DA Banksamarbeidet: Leverer forretningsplattformer og felles forvaltnings- og utviklingstjenester til alliansebankene. Banksamarbeidet DA eier og forvalter også alliansens immaterielle rettigheter under det felles merkevarenavnet «SpareBank 1». Eierbrøkene i selskapene utenfor Alliansesamarbeidet: Eierskapsbrøkene i de 6 selvstendige finansselskapene - utenfor Alliansesamarbeidet - er forskjellige fra bank til bank. Slik er fordelingen: SB1 Betaling: SR-Bank: 19,7% SMN: 19,7% Østlandet:21,2% Nord-Norge: 19,7% SamSpar: 19,7% SB 1 Kredittkort SR-Bank:≈ 18 % SMN: ≈ 18 % Østlandet: ≈ 20 % Nord-Norge: ≈ 18 %   SB 1 Boligkredritt: SR-Bank: ≈ 20 % SMN: ≈ 18 % Østlandet: ≈ 20 % Nord-Norge: ≈ 15 %     SpareBank 1 Næringskreditt:  SR-Bank: ≈ 27 % SMN: ≈ 34 % Hedmark: ≈ 4 % Nord-Norge: ≈ 21 %   SpareBank 1 Markets: SpareBank 1 BV 1,47 % SpareBank 1 Gudbrandsdal 0,67 % SpareBank 1 Hallingdal Valdres 0,73 % Sparebanken Hedmark 5,81 % SpareBank 1 Lom og Skjåk 0,71 % SpareBank 1 Modum 0,71 % SpareBank 1 Nord-Norge 12,20 % SpareBank 1 Nordvest 0,74 % SpareBank 1 Ringerike Hadeland 1,47 % SpareBank 1 SMN 66,70 % SpareBank 1 SR-Bank ASA 5,56 % SpareBank 1 Søre Sunnmøre 0,74 % Sparebanken Telemark 0,74 % SpareBank 1 Østfold Akershus 1,47 %   BN Bank ASA: SR-Bank: 23,5 % SMN: 33 % Nord-Norge: 23,5 % SamSpar: 20 % For selskapene: SpareBank 1 Boligkreditt AS, SpareBank 1 Næringskreditt AS og SpareBank 1 Kredittkort AS har bankene såkalt dynamisk eierskap, der eierskapsbrøken varierer med portefølje. For selskapene: SpareBank 1 Betaling AS, BN Bank ASA og SpareBank 1 Markets har bankene statisk eierskap der eierskapsbrøkene ligger fast.
Anúncio