O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

E trgovina - usluga od opšteg ineteresa

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 5 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Semelhante a E trgovina - usluga od opšteg ineteresa (20)

Anúncio

E trgovina - usluga od opšteg ineteresa

  1. 1. XII Međunarodna konferencija E-trgovina 2012 Srbija, Palić, 25.-27. april 2012. E-trgovina - usluga od opšteg interesa Slavko Đumić, Lidija Gligorić  da je u mnogo čemu ovaj prvi uslov kroz različite Sadržaj — U radu je naglasak stavljen na fazu dostave aktivnosti državnih organa u proteklih nekoliko godina u robe kao neizostavnog dela uspešno izvršene usluge e- velikoj meri ispunjen, uz na realnosti zasnovanim trgovine. U tom smislu se predlaže da pored tradicionalnih očekivanjima da će u neposredno predstojećem periodu poštanski usluga i e-trgovina bude proglašena uslugom od biti i konačno finaliziran. Tako, u ovom trenutku imamo opšteg interesa, uz razmatranje praktičnih modela za realizaciju navedenog. donešene Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o elektronskom dokumentu, Zakon o elektronskom potpisu... Ključne reči — dostava robe, e-trgovina, usluga od opšteg koji praktično zaokružuju pravnu regulativu neophodnu za interesa, Zakon o poštanskim uslugama obavljanje različitih modaliteta elektronskog poslovanja, i što je najznačajnije za punovažno zaključivanje ugovora elektronskim putem. I. UVOD Dakle, ukoliko pretpostavimo da je faza naručivanja proizvoda, odnosno zaključenja ugovora u elektronskom Poput priča o fokusiranju na razvoj malih i srednjih obliku pokrivena odgovarajućom normativom, a da će preduzeća, održivom razvoju privrede, ulaganju u mlade, trenutne određene manjkavosti kod elektronskog plaćanja obrazovane kadrove i sličnih koncepata koji su obavezni ubrzo postati deo istorije, izgleda da ostaje da se deo svakog strateškog akta vlade, političkog programa ili pozabavimo preostalim infrastrukturnim problemom, a to javnog nastupa većine društveno angažovanih pojedinaca, je faza uručenja proizvoda kao neizostavan element insistiranje na promociji i podršci razvoju elektronske realizacije procesa elektronske prodaje finalnim trgovine u Srbiji deli sudbinu pomenutih ideja. Iako potrošačima (ovaj problem ne postoji kada su u pitanju neizostavni deo vokabulara svih referentnih činilaca, svaki proizvodi koji se mogu digitalizovati). Svakako, i problem praktičan primer realizacije nekih od ovih aktivnosti se, sa poverenja kako u fazu elektronskog naručivanja proizvoda neskrivenom iznenađenošću, stavlja u rubriku egzotičnosti i plaćanja u smislu bezbednosti procedura, zaštite podataka i samodopadljivo pozdravlja sa gotovo vidljivom i sl., tako i poverenja u dostavu u smislu da li će proizvod zbunjenošću. stići neoštećen i u garantovanom roku, kao i problemi sa Upravo s toga, osnovna svrha ovog rada je pokušaj da povratnim robnim tokovima, koji nastaju u vezi s se razmotre neki praktični, formalno-pravni, regulatorni i prethodnim, još će dugo predstavljati osnov za značajne organizacioni mehanizmi, koji bi već na kratak rok, po aktivnosti na ovom planu. našem mišljenju, mogli konkurisati za model koji elektronsku trgovinu svrstava, u najmanju ruku, u II. EVROPSKA UNIJA I PODSTICANJE RAZVOJA E- uobičajene, sistemski zaštićene i garantovane modele TRGOVINE trgovine...i to ne samo zbog nje same po sebi, već i kao motora za realizaciju svih onih kocepata pobrojanih na Interesantno je da je zanemarivanje faze dostave početku rada. karakteristično i za zemlje koje su znatno dalje odmakle u Strategija razvoja trgovine Republike Srbije je potpuno razvoju elektronske trgovine (uostalom, Direktiva EU o ispravno kao ključno izdvojila pitanje: „Da li se samo elektronskoj trgovini izričito navodi da regulisanje kreira okvir razvoja elektronske trgovine u državi, ili se isporuke robe nije njen predmet)[2]. Upravo njihova nastoji da se stvore posebni uslovi za dinamičniji razvoj iskustva nam mogu biti dobar pokazatelj da, uprkos elektronske trgovine kao značajnog činioca privrednog potpuno izgrađenoj info-komunikacionoj strukturi i razvoja u budućnosti?“[1]. I mi, poput autora Strategije, u zaokruženosti regulative u ovoj oblasti, problemi koji stvaranju posebnih uslova za dinamičniji razvoj nastaju u fazi uručenja proizvoda mogu značajno elektronske trgovine vidimo odgovor na ovo pitanje. Ipak i devalvirati proces elektronske prodaje. kreiranje okvira razvoja elektronske trgovine doživljavamo Tako je Evropska komisija nedavno izdala saopštenje u kao neophodan uslov za prelazak na ovaj drugi, svakako kome je predstavila akcioni plan o podsticanju razvoja teži i ambiciozniji zadatak. Upravo stoga, raduje činjenica elektronske trgovine sa ciljem da se u maloprodajnim transakcijama do 2015. godine, udeo elektronske trgovine Slavko Đumić, RAPUS, Omladinskih brigada 1, Beograd, Srbija udvostruči[3]. Interesantno je da se u istom tekstu pominje (telefon: 381-62-555034; e-mail: slavko.djumic@rapus.rs). podatak da udeo elektronske trgovine u maloprodajnim Lidija Gligorić, RAPUS, Omladinskih brigada 1, Beograd, Srbija; aktivnostima na evropskom tržištu iznosi 3,4% (pronalazili (telefon: 381-62-555053; e-mail: lidija.gligoric@rapus.rs). Napomena: Stavovi izneti u ovom radu predstavljaju lične stavove smo i drugačije, očigledno sumnjive podatke koji ukazuju autora i nisu nužno i stavovi Republičke agencije za poštanske usluge na značajno veće učešće elektronske trgovine u Evropi).
  2. 2. Kao probleme koje treba rešiti Evropska komisija ističe niz Ali da se za sada vratimo na onu prethodnu konstataciju onih uobičajnih vezanih za elektronsku trgovinu, ali ono da su pojedine poštanske usluge definisane kao usluge od što je od značaja za nas to je činjenica da se kvalitet usluge opšteg interesa, što se verovatno neće promeniti u nekoj u segmentu dostave posebno izdvaja. Evropska komisija bliskoj budućnosti (i ovo nije karakteristika samo Srbije). naime insistira na jasnom definisanju odgovornosti za Dakle, ako već proglašavamo neke, slobodno možemo oštećene, ukradene ili izgubljene pakete, kao i na reći, zastarele poštanske usluge za usluge od opšteg efikasnosti i pristupačnosti usluge paketske dostave u interesa i mirimo se s tim, ne postoji ni jedan razuman seoskim i udaljenim oblastima. Istovremeno, u saopštenju razlog zašto i usluge dostave paketa u funkciji realizacije se skreće pažnja na činjenicu da se mala i srednja usluge elektronske trgovine ne bi proglasili za uslugu od preduzeća nalaze u podređenom položaju u odnosu na opšteg interesa u određenom smislu. Praktično javni velike kompanije, čime su onemogućena da koriste poštanski operator bi imao obavezu da pruža ove usluge u prednosti konkurentnog tržišta. Uzgred, a u prilog značaju kontinuitetu na teritoriji cele Srbije, u okviru propisanog koji se pridaje ovim pitanjima Evropska komisija je za kvaliteta, po pristupačnim cenama i pod jednakim 2013. godinu najavila održavanje posebne konferencije uslovima za sve korisnike, bez diskriminacije. Ili još posebno posvećene razvoju elektronske trgovine. konkretnije, ovo bi značilo da se segment dostave Postoji studija rađena upravo za potrebe Evropske proizvoda naručenih elektronskim putem reguliše kako u komisije, koja pokazuje da su cene slanja paketa barem pogledu rokova prenosa, cene, odgovarajućeg pakovanja, dvostruko više od realnih, pri čemu se ova činjenica odgovornosti za neuručenje, odnosno oštećenje pošiljaka, direktno navodi kao uzrok sprečavanja rasta i razvoja povratnih tokova oštećene ili neodgovarajuće robe i sl. elektronske trgovine[4]. Opet, u istoj studiji se navodi da i Pretpostavljamo, ali za sada i ne prejudiciramo, da bi ovi pri onako visokoj ceni paketa, mala i srednja preduzeća su uslovi bili oštriji nego što su oni koji su sada propisani za prinuđenja da plaćaju znatno više cene od velikih paketsku dostavu. Naravno, uz ispunjenje ovih uslova, kompanija (ovde se kao primer pominje dominatan položaj ovom vrstom dostave mogli bi se baviti i drugi poštanski Amazona). U tom smislu se regulatorno utvrđivanje cena operatori, koji bi, kao i druga pravna lica mogli i usluga paketske dostave koje bi bile usklađenije sa „pristupati“ poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora stvarnim troškovima, preporučuje kao prioritet. Druga na bazi izbegnutih faza dostave, koje bi realizovali u istraživanja pokazuju da troškovi dostave učestvuju i do sopstvenoj režiji. Ovim bi se, pored odgovarajuće i 30% u ceni proizvoda prodatog putem elektronske neophodne regulacije, sprečilo uspostavljanje formalno- trgovine, uz, gotovo neverovatan podatak da u SAD pravnog monopola javnog poštanskog operatora u ovom najveći broj on-line trgovaca u maloprodaji gubi novac pri segmetnu. svakoj transakciji[5]. S druge strane, činjenica da JP PTT saobraćaja „Srbija“ raspolaže sa preko 1500 objekata koji su svi elektronski III. E-TRGOVINA – USLUGA OD OPŠTEG INTERESA? povezani, pokrivajući praktično svako naseljeno mesto u Srbiji, može predstavljati i rešenje za kako Strategija Kada je u pitanju segment dostave u Srbiji, dostava razvoja trgovine kaže „jednog od najvećih problema“ a određene vrste pošiljaka je proglašena uslugom od opšteg koji se „odnosi na snabdevanje stanovništva u slabo interesa, uz obavezu imenovanog javnog poštanskog naseljenim područjima, odnosno nedovoljan stepen operatora, JP PTT saobraćaja „Srbija“, da ih pruža u izrađenosti trgovinske mreže u takvim područjima“. kontinuitetu, na celoj teritoriji Republike Srbije, u okviru Polazeći od logične definicije poštanske mreže javnog propisanog kvaliteta, po pristupačnim cenama i pod poštanskog operatora kao javnog dobra, nema razloga da jednakim uslovima za sve korisnike, bez diskriminacije. U država ovu mrežu ne iskoristi kao supstitut nedostajuće ovom režimu se, između ostalog, nalaze obične i trgovinske ili otkupno-prodajne, a elektronska trgovina je registrovane pismonosne pošiljke, kao i, što je za nas ovde idealna forma za praktičnu realizaciju navedenog. posebno interesantno, paketi do 10 kg u unutrašnjem, odnosno 20 kg u međunarodnom saobraćaju. Na jednom IV. SVETSKI POŠTANSKI SAVEZ I E-TRGOVINA drugom mestu smo dokazivali neutemeljenost proglašanjavanja ovih usluga za usluge od opšteg Da nisu u pitanju „revolucionarne“ ili nepoznate ideje, interesa[6], pri čemu u brzinu i neminovnost supstituisanja najbolje je pokazalo nedavno istraživanje Svetskog papirne korespodencije elektronskom nikoga ne treba poštanskog saveza, specijalizovane organizacije posebno uveravati. Praktično, procenjuje se da će se u Ujedinjenih nacija, gde se vidi da preko 70% ispitanih narednih najduže desetak godina, digitalizovati sve što se javnih poštanskih operatora smatra elektronske usluge od može digitalizovati (a pisana saopštenja su glavni kandidat strateškog značaja za razvoj poštanskog tržišta (u tom za to), dok će cena jednog čipa pasti ispod 1 centa[7], što kontekstu su posebno podvučene usluge elektronske je daleko niže od cene najjeftinijeg pisma u bilo kojoj trgovine i elektronske finansijske usluge)[8]. Kao rezultat evropskoj zemlji, uključujući i Srbiju. Tada smo pokazali i pomenutog, na sledećem Kongresu Svetskog poštanskog da je, u stvari, poštanska mreža javnog poštanskog saveza, koji će biti održan na jesen u Kataru, očekuje se operatora klasično javno dobro, koje država koristi za donošenje odgovarajućih rezolucija koje će elektronske realizaciju svojih različitih aktivnosti, uključujući i one poštanske usluge promovisati kao osnovnu komponentu vezane za poštanske usluge, što je takođe važan zaključak nove globalne strategije Svetskog poštanskog saveza. Isto za naše dalje razmatranje[6]. istraživanje je pokazalo na različita iskustva sa obimom uključivanja elektronskih poštanskih usluga od strane
  3. 3. javnih poštanskih operatora, gde ove usluge čine od samo uštede, pošto bi, po unapred utvrđenim cenama mogao 1,5% prihoda nacionalnih pošta, dok u nekim zemljama koristiti mrežu javnog poštanskog operatora samo u ovaj procenat ide i do 30% (npr Australijska pošta je 2010. njenom dostavnom delu. Ili, drugi ovlašćeni poštanski godine uvećala profit u segmentu paketske dostave za operatori, uz poštovanje svih propisanih uslova za dostavu 36%, prevashodno zahvaljujući elektronskoj trgovini; u u okviru elektronske trgovine, bi, opet uz unapred istom segmentu, Nemačka pošta je, kada se porede propisane cene, mogli koristiti info-komunikacionu kvartalni rezultati sa kraja 2011. godine sa istim iz 2010. infrastrukturu javnog poštanskog operatora, a moguće su i godine, iskazala povećanje od čak 70,4%). Još je različite druge kombinacije... Ovim se na efektivan način interesantnije da se, kada je u pitanju obim elektronske sprečava uspostavljanje monopola javnog poštanskog trgovine, u vrhu nalaze, pored očekivanih poštanskih operatora u ovom segmentu, pri čemu je država dužna da uprava najrazvijenijih zemalja i zemlje poput Belorusije, i utvrdi mehanizme nadoknade eventualno nastalih gubitaka to na prvom mestu, uz visoko kotiranje npr. Tunisa i na strani javnog poštanskog operatora (kojih, ubeđeni smo Ukrajine. Iz ovog podatka možemo izvući jedan važan ne bi ni bilo). Značajno u ovom celom konceptu je i zaključak – eventualni nedostatak ekonomskog bogatstva činjenica da ovaj princip isključuje komercijalne popuste ili razvijenosti nije nepremostiva prepreka za razvoj na količinu, uvodeći samo unapred utvrđene popuste na elektronske trgovine, ukoliko se raspolaže sa „izbegnute faze poslovnog procesa“, čime se mala i odgovarajućim inovativnim potencijalom i rešenošću da se srednja preduzeća stavljaju, u koliko je to moguće, podrži razvoj u ovom segmentu. Ili da odemo još dalje, ravnopravniji položaj u odnosu na velike kompanije. Ovo ukoliko neke od najrazvijenih zemalja mogu elektronsku bi u suštini bilo i indirektno subvencionisanje malih i trgovinu posmatrati kao pitanje komoditeta, zemlje poput srednjih preduzeća, i to čini nam se, na daleko praktičniji i naše, u stvaranju preduslova za ekspanziju elektronske efikasniji način nego što je to njihovo direktno trgovine treba da vide razvojnu šansu za najšire shvaćen subvencionisanje, koje uvek prati opasnost eventualnog nacionalni privredni sistem. lošeg poslovnog rezultata ili nečeg još goreg, čime se ova sredstva zauvek gube. V. PRAKTIČNI PRIMER PREDLOŽENOG MODELA VI. PITANJE POVERENJA U E-TRGOVINU Ako se vratimo u naše dvorište, možemo konstatovati zavidne info-kominikacione kapacitete Pošte Srbije, što je Pomenuli smo se već problem poverenja privrednih jedan od osnovnih preduslova za uključivanje u pomenute subjekata i građana u pozdanost elektronske trgovine, kako „glavne tokove“. Retorička posvećenost razvoju u fazi elektronskog naručivanja, odnosno plaćanja robe, elektronskih poštanskih usluga, koje je uvek bila tako i u fazi dostave. U tom smislu, izrazito karakteristika poslovodstava našeg javnog poštanskog obeshrabrujuće deluju rezultati jednog globalno operatora, u poslednje vreme sve više ima potvrdu u sprovedenog istraživanja društvenih vrednosti objavljeni praktičnim aktivnostima Pošte Srbije u cilju ponude pre nekoliko godina[10]. Naime građani Srbije se nalaze u različitih vrsta ovih usluga – jedan od svežijih i posebno samom vrhu po svim pitanjima vezanim za nepoverenje u interesantan je primer usluge dodatne vrednosti različite institucije, pri čemu posebno izdvajamo podatke „PostExport-Izvoz robe“+SI-siguran internet[9]. Naime, koji govore da u Srbiji samo 15,3% građana smatraju da se radi se o usluzi izvoza robe, koja pored skraćene carinske većini ljudi može verovati (svetski prosek je 26,4%), procedure, podrazumeva i dobijanje ADSL Internet odnosno da čak 14,6% naših građana smatra da većina priključka i besplatnog kvalifikovanog elektronskog ljudi želi da nas iskoristi (svetski prosek iznosi 10,7%, dok sertifikata na kartici sa čitačem. Uz nešto uopštavanja, ovo je on za zapadno-evropske zemlje oko 5%). U suštini, može biti primer funkcionisanja elektronske trgovine u ovde prepoznajemo izražen nedostatak onoga što je perspektivi, pri čemu se ne ograničavamo samo na Frensis Fukujama nazvao „socijalnim kapitalom“, međunarodno poslovanje. Takođe, uvršćavanje navedenog definišući ga kao „očekivanje jednih članova zajednice da u „usluge dodatne vrednosti“ implicira određenu dozu će se svi drugi članovi te zajednice ponašati regularno, ekstravagancije, a poenta našeg razmatranja je da se pošteno i kooperativno...“[11], što je definitivno ozbiljna upravo ovakve i slične usluge uvrste u uobičajene i prepreka za razvoj elektronske trgovine. Ono što je za nas redovne, ili preciznije u usluge od opšteg interesa, gde bi interesanstno da Fukujama izvlači načelan zaključak da je država kroz odgovarajuće regulatorne i druge postupke u ovakvim društvima neophodna određene doza državne stimulisala ovakve vidove poslovnih operacija. intervencije u smislu uspostavljanja regulatornih pravila, a Na ovom mestu možemo dodatno pojasniti koncept ponekad i direktne novčane potpore određenim poslovnim „pristupa mreži“, koji smo već pomenuli napred. Dakle, aktivnostima, što, mišljenja smo, korespondira u bitnim država, preko info-komunikacione i dostavne mreže elementima sa našim razmatranjem. Da javni poštanski javnog poštanskog operatora, garantuje mogućnost operator može biti integrišući faktor u ovom segmentu, obavljanja elektronske trgovine na celoj državnoj teritoriji ukazuju i rezultati jednog drugog istraživanja sprovedenog po troškovno orjentisanim cenama, uz propisan kvalitet i na evropskom nivou - posle vatrgosaca, lekara i učitelja, jednake uslove za sve. Proizvođač, odnosno prodavac poštanska služba je na četvrtom mestu po poverenju koje preko ove mreže i po napred definisanim uslovima može joj ukazuju građani evropskih država, daleko ispred neposredno izvršiti kompletnu operaciju elektronske menadžera, zaposlenih u markentiškim konpanija, a o prodaje. Ipak, ukoliko raspolaže sa, npr. sopstvenim info- političarima da i ne govorimo[12]... U literaturi je ova komunikacioni resursima, može ostvariti odgovarajuće činjenica već isticana, uz konstataciju da „pošte mogu da
  4. 4. deluju kao treća strana u koju se ima poverenje, posebno u finansijskih sredstava, odgovarajućih kadrova, pa čak i oblasti e-trgovine, kada prodavci i kupci obično ne znaju kancelarijskog prostora. Ukoliko bi se ova agencija jedni druge“[13]. formirala u okviru procesa spajanja već postojeće dve koje U tom smislu je značajno što naši državni organi su kadrovski i materijalno-tehnički već potpuno posvećuju priličnu pažnju aktivnostima upoznavanja osposobljene za svoj rad, sa pretpostavljenim aktivnostima privrednih subjekata i građana sa potencijalima i na razvoju elektronske trgovine bi se moglo početi mogućnostima koje pruža elektronska trgovina (doduše praktično odmah. Ipak, ponavljamo još jednom argument mahom se tiču onog prvog dela elektronske trgovine, faze da je prirodno i neophodno na jednom mestu regulisati sve naručivanja i plaćanja robe) – počevši od kampanja aktivnosti vezane za elektronsku trgovinu, počevši od faze ministarstva nadležnog za poslove trgovine, do nedavnog elektronskog naručivanja i plaćanje pa sve do dostave robe objavljivanja posebnog priručnika od strane Digitalne finalnom potrošaču, jer ga smatramo suštinskim i važnijim agende, da pomenemo samo neke. Ipak, mišljenja smo da od onih drugih, tehničkog i političkog karaktera. bez stvaranja odgovarajuće infrastrukture i niza regulatornih pravila koja bi u najvećoj meri garantovala VIII. ZAKLJUČAK sigurnost realizacije elektronske trgovine, nikakva popularno napravljena kampanja neće uroditi plodom - u Da rezimiramo, adekvatno tretiranje faze dostave robe stvari, ovo moraju biti komplementarne i jednovremene vidimo kao sastavni deo regulisanja elektronske trgovine, aktivnosti. Zato i smatramo da je formiranje posebne radne čime se mogu izbeći mnoge „dečje bolesti“, koje su grupe Vlade Republike Srbije sa zadatkom izgradnje uporedive ekonomije preležale tokom razvitka ovog vida nacionalne širokopojasne mreže od izuzetnog značaja, trgovine. Imajući u vidu da su po pitanju dostave posebno ako se imaju u vidu njene pretpostavljene poštanskih pošiljaka angažovana značajna državna, kako aktivnosti na definisanju regulatornih uslova za održivost sredstva poštanske mreže, tako i ona info-komunikaciona, državne infrastrukture u ovom segmentu (činjenica da se u elektronsku trgovinu ova karakteristika, posebno zbog njenom sastavu nalaze i najviši državni funkcioneri, može njenog šireg razvojnog potencijala, može svrstati u uslugu predstavljati svojevrsan znak konačnog pridavanja od opšteg interesa, mnogo pre nekih tradicionalnih odgovarajućeg značaja ovoj oblasti). poštanskih usluga. Činjenica da je upravo u toku izrada nacrta novog VII. MOGUĆA ORGANIZACIJA REGULATORNOG zakona o poštanskim uslugama, omogućava aktuelizaciju TELA ZADUŽENOG ZA RAZVOJ E-TRGOVINE nekih od predloženih rešenja u relativno kratkom roku. S druge strane, kako je isto ministarstvo nadležno i za Nadovezujući se na prethodno, a ne sporeći time značaj poslove elektronskih komunikacije i informatičkog koji smo već dali pomenutoj radnoj grupi, dajemo sebi društva, kao i poslove poštanskog saobraćaja, to se sa slobodu da predložimo jedan, po našem mišljenju, trajniji i mnogo osnova može očekivati sveobuhvatan i kordinisan sveobuhvatniji predlog za institucionalno definisanje pristup problemu razvoja elektronske trgovine, što je jedini organa koji bi bio nadležan za poslove regulacije garant punom ostvarivanju njenih potencijala kao važnom elektronske trgovine, nego što je to ad hoc vladino telo, segmentu ukupnog ekonomskog razvitka i podizanju nivoa uvek potencijalno podložno političkim turbulencijama. blagostanja građana. Naime, u Srbiji postoji nezavisno regulatorno telo zaduženo za poslove regulacije elektronskih komunikacija - Republička agencija za elektronske komunikacije LITERATURA (RATEL). Takođe, istovetan organ je formiran za poslove [1] Strategija razvoja trgovine Republike Srbije (“Službeni glasnik regulisanja poštanskog tržišta - Republička agencija za RS”, broj 15/09). poštanske usluge (RAPUS). Karakteristika Srbije da je, [2] Maja Stanivuković, Direktiva o elektronskoj trgovini, Evropsko pored Makedonije i Bosne i Hercegovine, jedna od retkih zakonodavstvo, br. 6/2003, str. 26. [3] http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/10 evropskih zemalja gde ova dva regulatorna tela nisu &format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en spojena u jedno, verovatno neće biti dugog veka i realno je [4] http://postandparcel.info/44846/news/regulation/cross-border- očekivati njihovo skoro spajanje. Opet, Strategijom parcel-prices-too-high-says-eu-commission-study/ razvoja trgovine Republike Srbije predviđeno je [5] Bojan Stanivuković, Pošta kao integralni provajder elektronske trgovine, PosTel 2007, Beograd, str 15-16. formiranje posebne državne agencije, odnosno, saveta za [6] Lidija Gligorić, Slavko Đumić, Univerzalna poštanska usluga-mit razvoj elektronske trgovine. Naš predlog se u osnovi svodi o neophodnosti?, PosTel 2011, Beograd. na spajanje sve tri pomenute agencije u jednu i to ne [7] Mičio Kaku, Fizika budućnosti, Laguna, Beograd, 2011, str. 35. prevashodno zbog često neosnovane povike na broj [8] Rhéal LeBlanc, Posts ride technology wave, Union Postale 4/2011, Bern, str. 11-15. ovakvih organa u našoj zemlji (mada i to nekome može biti [9] http://www.posta.rs/struktura/lat/posalji/posteksport-izvoz- dovoljan razlog). Suština je da bi ovakvom organizacijom robe.asp. u jednom državnom organu bili obuhvaćeni svi regulatorni [10] Nataša Tomić-Petrović, Dalibor Petrović, Pravne i kulturološke (a predlažemo i neki nadzorni) poslovi vezani za pretpostavke za razvoj elektronske trgovine u Republici Srbiji, PosTel 2011, Beograd, str. 74-75. elektronsku trgovinu, što bi, ubeđeni smo, stimulativno [11] Frensis Fukujama, Sudar kultura, Zavod za udžbenike i nastavna delovalo na njen dalji razvoj. S druge strane, uobičajeno je stredstva, Beograd, 1997, str. 33-40. da formiranje organa poput predložene agencije, odnosno [12] http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2008&mm=08&dd saveta za elektronsku trgovinu, prate, nekad i višegodišnji =27&nav_category=15&nav_id=315640 problemi vezani za takve stvari kao što su nedostatak
  5. 5. [13] Jelica Petrović-Vujačić, Snežana Kaplanović, Poslovanje Title of the Paper in English: E-commerce - services poštanskog sektora u uslovima globalne ekonomske krize, PosTel 2011, Beograd, str. 64. of public interest Keywords: delivery of goods, e-commerce, services ABSTRACT of public interest, the Law on Postal Services This article puts a focus on the phase of goods delivery as an integral part of succesfully accomplished service of e- Names of authors: Slavko Đumić, Lidija Gligorić commerce. In that sense we suggest that besides traditional postal services, e-commerce becomes a service of public interest, with consideration of practical models for realization of the above-mentioned.

×