فایل کارگاه بوم فرآفرین

Há 6 anos 333 Visualizações

فایل کارگاه خلق ایده

Há 6 anos 280 Visualizações

فایل سمینار الفبای استارتاپ

Há 6 anos 264 Visualizações