Unitat didàctica 5

S
UNITAT DIDÀCTICA 5,[object Object],LES MODALITATS DEL CONTRACTE DE TREBALL,[object Object]
LES MODALITATS DEL CONTRACTE,[object Object]
CONTRACTES INDEFINITS,[object Object],Sónaquells que no fixen una data determinada per a la seuafinalització,[object Object]
ES PRESUMIRAN INDEFINITS:,[object Object],Si el treballador no ha sigutdonatd’alta en la SS una vegada superat el periode de prova,[object Object],Que no s’haguerenobservat les disposicions sobre l’exigència de la forma escrita en els contractes que horequerisquen (contracte a temps parcial…),[object Object],Elscelebrats en frau de llei,[object Object]
FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA,[object Object],Busca col·locar treballadors desocupats:,[object Object],De 16 a 30 anys,[object Object],Dones desocupades per a feines amb menor índex d’ocupació femení,[object Object],Majors de 45 anys,[object Object],Discapacitats,[object Object]
FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA (RD-L 10/2010),[object Object],Desocupats amb un contracte fixe extingit en els 2 anys anteriors en altre empresa,[object Object],Aturats inscrits al menys tres mesos com a demandants de treball,[object Object],Treballadors contractats per la mateixa empresa mitjançant un contracte temporal celebrat abans del 18/06/2010, que es transforme en un contracte per al Foment de la Contractació indefinida abans del 31/12/2010.,[object Object]
FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA (RD-L 10/2010) (II),[object Object],Treballadors contractats per la mateixa empresa mitjançant un contracte temporal celebrat a partir del 18/06/2010, que es transforme en un contracte per al Foment de la Contractació indefinida abans del 31/12/2010, SEMPRE la duració dels mateixos no excedesca de 6 mesos. ,[object Object],Aquest límit no s’aplicarà als contractes formatius,[object Object]
CONTRACTE DE DURACIÓ DETERMINADA,[object Object],Són aquells que tenen fixada la duració del contracte,[object Object],Poden ser:,[object Object],D’obra o servici determinat,[object Object],Per circumstàncies de la producció,[object Object],D’interinitat,[object Object],Inserció,[object Object]
D’OBRA O SERVICI DETERMINAT,[object Object],La finalització del contracte es subordina a la realització d’una tasca.,[object Object],(RD-L 10/2010): La duració màxima serà de 3 anys, prorrogable a 1 any per conveni col.,[object Object]
CONTRACTES DE DURACIÓ DETERMINADA (RD-L 10/2010,[object Object],Els treballadors que en un període de 30 mesos hagueren estat contractats durant un termini superior a 24 mesos, amb la mateixa empresa o grups d’empreses, mitjançant dos o més contractes temporals, adquiriran la condició de fixes,[object Object]
D’OBRA O SERVICI DETERMINAT,[object Object],Els convenis col·lectius poden identificar aquells treballs o tasques que puguen cobrir-se amb contractes d’aquesta classe (per exemple, en el Conveni del Metall, es poden cobrir els treballs de zona, de manteniment i instal·lacions),[object Object]
PER CIRCUMSTÀNCIES DE LA PRODUCCIÓ,[object Object],Té com a objecte atendre les necessitats derivades dels increments que eventualment es produesquen en el volum de l’activitat de l’empresa (acumulació de tasques, excés de demandes),[object Object],La durada màxima és de sis mesos, dins d’un període de dotze mesos,[object Object]
D’INTERINITAT,[object Object],El seu objecte és substituir treballadors el contracte dels quals està suspés amb reserva del lloc de treball (malaltia, excedències per atenció al fill, de maternitat, etc),[object Object],La duració serà pel temps en què el treballador substituït tarde en reincorporar-se al seu lloc de treball,[object Object],El realitzat per a substituir treballadors durant els períodes de descans per maternitat, risc per embaràs de la dona treballadora i adopció o acolliment, donarà lloc a bonificacions en les cotitzacions empresarials,[object Object]
D’INSERCIÓ,[object Object],Aquells que es celebren amb treballadors desocupats inscrits en el SERVEF per a participar en programes públics per a la realització d’obres i servicis d’interés general i social; té com a finalitat adquirir experiència laboral i millorar l’activitat del desocupat.,[object Object],No es pot repetir fins 3 anys des de la finalització de l’anterior contracte d’inserció,[object Object]
CONTRACTES FORMATIUS,[object Object],Contracte en pràctiques,[object Object],Contracte per a la formació,[object Object]
CONTRACTE EN PRÀCTIQUES (I),[object Object],Té com a objecte la inserció de joves sense experiència laboral que estiguen en possessió del títol de diplomat universitari, tècnic o tècnic superior (FP), obtingudes en els CINC anys anteriors a la data de contractació o sis anys en el cas que es celebre amb minusvàlids. ,[object Object],Si el contracte no s’ajusta q la titulació del treballador, serà nul. ,[object Object]
CONTRACTE EN PRÀCTIQUES (II),[object Object],La durada del contracte serà d’entre sis mesos i dos anys. Pot haver dos pròrrogues fins a arribar a aquest límit, sense que cap de les pròrrogues puga ser inferior a sis mesos.,[object Object],La jornada pot ser completa o a temps parcial.,[object Object],Primer any: la retribució no podrà ser inferior a al 60% del salari fixat en conveni col·lectiu.,[object Object],Segon any: La retribució no podrà ser inferior al 70%.,[object Object],La retribució mai podrà ser inferior al SMI.,[object Object]
CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ ,[object Object],Té com a objecte l’adquisició de la formació teòrica i pràctica necessària per a exercir un treball.,[object Object],Es pot celebrar amb joves majors de setze i menors de vint-i-un anys sense qualificació professional.,[object Object],Tindrà una durada entre sis mesos i dos anys, ampliable per conveni col·lectiu a tres anys. ,[object Object],El 15%, com a mínim, de la jornada haurà de dedicar-se a la formació teòrica, que s’impartirà en els centres de treball o en centres acreditats. Pot ser presencial o a distància. ,[object Object]
CONTRACTE PER LA FORMACIÓ (II),[object Object],No serà necessària la formació quan el treballador acredite que ha realitzat un curs de Formació Professional Ocupacional adequat al lloc de treball.,[object Object],L’empresari haurà de lliurar al treballador un certificat en què conste la durada de la formació teòrica i el nivell de la formació pràctica adquirida, amb la qual es podrà demanar un certificat de professionalitat. ,[object Object]
CONTRACTE PER LA FORMACIÓ (III),[object Object],La retribució mai serà inferior que el SMI, en proporció al temps de treball efectiu, i en el segon any no serà inferior incloent també el temps per a formació (RD-L 10/2010).,[object Object],L’acció protectora per al treballadorcontractat per ala formació també comprendrála DESOCUPACIÓ (DA 49 LGSS).,[object Object]
CONTRACTE PER A FORMACIÓ (III),[object Object],El límit màxim d’edat no s’aplicarà en treballadors:,[object Object],Minusvàlids,[object Object],Estrangers desocupats durant els dos primers anys de vigència del seu permís de treball,[object Object],Desocupats que porten més de tres anys sense activitat laboral,[object Object],Aquells que es troben en situació d’exclusió social,[object Object],Persones que s’incorporen als programes d’escoles tallers, cases d’oficis i tallers d’ocupació,[object Object]
CONTRACTES A TEMPS PARCIAL,[object Object],Contracte a temps parcial,[object Object],Contracte de relleu,[object Object]
CONTRACTE A TEMPS PARCIAL (I),[object Object],Aquell en què el treballador presta els seus servicis durant un nombre d’hores inferior a les d’un treballador comparable a jornada completa.,[object Object],Treballador comparable: un treballador que realitza el mateix tipus de tasca o semblant.,[object Object],El contracte ha d’expressar el nombre i distribució d’hores de treball diàries, setmanals, mensuals o anuals.,[object Object],La remuneració serà en proporció a la jornada. ,[object Object]
CONTRACTE A TEMPS PARCIAL (II),[object Object],Es pot pactar:,[object Object],Per temps determinat,[object Object],Per temps indefinit: Aquestos poden realitzar hores complementàries,[object Object],Treball fixe discontinu: és una modalitat de contracte a temps parcial indefinit que es sol pactar en treballs de temporada, com la recollida de taronges.,[object Object]
CONTRACTE DE RELLEU,[object Object],Suposa col·locar un treballador en desocupació per a substituir la jornada que deixa vacant altre assalariat, que redueix la seua jornada i salari per què accedeix a la jubilació parcial. ,[object Object],Al treballador que es jubila parcialment li calen com a màxim cinc anys per a arribar a la jubilació ordinària (65 anys).,[object Object],La jornada i el salari proporcional serà d’un 25% com a mínim i d’un 85% com a màxim, respectivament.,[object Object]
ALTRES MODALITATS,[object Object],Contracte de substitució per anticipació de la jubilació,[object Object],Contracte de treball a domicili,[object Object],Contracte de treball en grup,[object Object],Contracte per a treballadores víctimes de la violència domèstica,[object Object]
1 de 26

Recomendados

Presentació ud3 na1 por
Presentació ud3 na1Presentació ud3 na1
Presentació ud3 na1Sentosala
339 visualizações22 slides
El Contracte De Treball(1) por
El Contracte De Treball(1)El Contracte De Treball(1)
El Contracte De Treball(1)Clot
1.5K visualizações13 slides
Contracte indefinit por
Contracte indefinitContracte indefinit
Contracte indefinitAnna Bernardez Fanlo
4.9K visualizações12 slides
Contractes de treball por
Contractes de treballContractes de treball
Contractes de treballmdomingoc
1.3K visualizações20 slides
Contractes de treball por
Contractes de treballContractes de treball
Contractes de treballAlicia Quintana Domingo
1.4K visualizações21 slides
Contracte De Treball Rebeca por
Contracte De Treball RebecaContracte De Treball Rebeca
Contracte De Treball RebecaClot
465 visualizações8 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià por
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, AdriàModalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adriàguestfe6874d
278 visualizações12 slides
Contractes por
ContractesContractes
ContractesAdam Deosdad
527 visualizações11 slides
EMP1_1HS2_PART3_GRUP_CARDILA por
EMP1_1HS2_PART3_GRUP_CARDILA EMP1_1HS2_PART3_GRUP_CARDILA
EMP1_1HS2_PART3_GRUP_CARDILA MireiaLopez123
288 visualizações20 slides
Quadern joves(folleto) por
Quadern joves(folleto)Quadern joves(folleto)
Quadern joves(folleto)MohamedPsucViu
385 visualizações17 slides
Word Economia Final por
Word Economia FinalWord Economia Final
Word Economia FinalClot
319 visualizações12 slides
Unitat II por
Unitat IIUnitat II
Unitat IIesme1976
1.6K visualizações28 slides

Mais procurados(9)

Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià por guestfe6874d
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, AdriàModalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià
guestfe6874d278 visualizações
Contractes por Adam Deosdad
ContractesContractes
Contractes
Adam Deosdad527 visualizações
EMP1_1HS2_PART3_GRUP_CARDILA por MireiaLopez123
EMP1_1HS2_PART3_GRUP_CARDILA EMP1_1HS2_PART3_GRUP_CARDILA
EMP1_1HS2_PART3_GRUP_CARDILA
MireiaLopez123288 visualizações
Quadern joves(folleto) por MohamedPsucViu
Quadern joves(folleto)Quadern joves(folleto)
Quadern joves(folleto)
MohamedPsucViu385 visualizações
Word Economia Final por Clot
Word Economia FinalWord Economia Final
Word Economia Final
Clot319 visualizações
Unitat II por esme1976
Unitat IIUnitat II
Unitat II
esme19761.6K visualizações
El Contracte De Treball por Clot
El Contracte De TreballEl Contracte De Treball
El Contracte De Treball
Clot1.5K visualizações
Economia d'Empresa - Contractes Laborals por Belenm30
Economia d'Empresa - Contractes LaboralsEconomia d'Empresa - Contractes Laborals
Economia d'Empresa - Contractes Laborals
Belenm30558 visualizações
Estatut dels treballadors català por xd
Estatut dels treballadors catalàEstatut dels treballadors català
Estatut dels treballadors català
xd272 visualizações

Destaque

Unitat Didactica 3 por
Unitat Didactica 3Unitat Didactica 3
Unitat Didactica 3immabatlle
14K visualizações40 slides
Unitat III por
Unitat IIIUnitat III
Unitat IIIesme1976
458 visualizações24 slides
L'empresa i la seva organització (1 i 2) por
L'empresa i la seva organització (1 i 2)L'empresa i la seva organització (1 i 2)
L'empresa i la seva organització (1 i 2)juanjocaliz117
5.4K visualizações46 slides
02.unitat didàctica tilc iii por
02.unitat didàctica tilc iii02.unitat didàctica tilc iii
02.unitat didàctica tilc iiillenguaoral
10.6K visualizações16 slides
Unitat I: EL DRET LABORAL por
Unitat I: EL DRET LABORALUnitat I: EL DRET LABORAL
Unitat I: EL DRET LABORALesme1976
1.5K visualizações37 slides
Unitat3 por
Unitat3Unitat3
Unitat3Escola Pia
3.6K visualizações52 slides

Destaque(19)

Unitat Didactica 3 por immabatlle
Unitat Didactica 3Unitat Didactica 3
Unitat Didactica 3
immabatlle14K visualizações
Unitat III por esme1976
Unitat IIIUnitat III
Unitat III
esme1976458 visualizações
L'empresa i la seva organització (1 i 2) por juanjocaliz117
L'empresa i la seva organització (1 i 2)L'empresa i la seva organització (1 i 2)
L'empresa i la seva organització (1 i 2)
juanjocaliz1175.4K visualizações
02.unitat didàctica tilc iii por llenguaoral
02.unitat didàctica tilc iii02.unitat didàctica tilc iii
02.unitat didàctica tilc iii
llenguaoral10.6K visualizações
Unitat I: EL DRET LABORAL por esme1976
Unitat I: EL DRET LABORALUnitat I: EL DRET LABORAL
Unitat I: EL DRET LABORAL
esme19761.5K visualizações
Unitat3 por Escola Pia
Unitat3Unitat3
Unitat3
Escola Pia3.6K visualizações
FOL U.1.7 Les Prestacions de la Seguretat Social por Marissa C.S.
FOL U.1.7 Les Prestacions de la Seguretat Social FOL U.1.7 Les Prestacions de la Seguretat Social
FOL U.1.7 Les Prestacions de la Seguretat Social
Marissa C.S.1.8K visualizações
Treball I Salut. por asmara2
Treball I Salut.Treball I Salut.
Treball I Salut.
asmara23.8K visualizações
Fonts del dret del treball por Laura GC
Fonts del dret del treballFonts del dret del treball
Fonts del dret del treball
Laura GC5K visualizações
U6-Seguretat Social por Rosa Prats Novau
U6-Seguretat SocialU6-Seguretat Social
U6-Seguretat Social
Rosa Prats Novau1.4K visualizações
U.d.3 la relación laboral 2013 [modo de compatibilidad] por Alecha
U.d.3 la relación laboral 2013 [modo de compatibilidad]U.d.3 la relación laboral 2013 [modo de compatibilidad]
U.d.3 la relación laboral 2013 [modo de compatibilidad]
Alecha2.1K visualizações
Unitat didàctica 8 por maltes74
Unitat didàctica 8Unitat didàctica 8
Unitat didàctica 8
maltes741.1K visualizações
Unitat didàctica 5 na2 por Sentosala
Unitat didàctica 5 na2Unitat didàctica 5 na2
Unitat didàctica 5 na2
Sentosala509 visualizações
Unitat diadàctica 6 na1 por Sentosala
Unitat diadàctica 6 na1Unitat diadàctica 6 na1
Unitat diadàctica 6 na1
Sentosala399 visualizações
Fol T1 3 por lechonico
Fol T1 3Fol T1 3
Fol T1 3
lechonico4.5K visualizações
Unitat didàctica 5 na1 por Sentosala
Unitat didàctica 5 na1Unitat didàctica 5 na1
Unitat didàctica 5 na1
Sentosala323 visualizações
Unitat I: EL DRET LABORAL por esme1976
Unitat I: EL DRET LABORALUnitat I: EL DRET LABORAL
Unitat I: EL DRET LABORAL
esme19763.3K visualizações
72814125 fol-solucionario Logse por cesarcoe
72814125 fol-solucionario Logse72814125 fol-solucionario Logse
72814125 fol-solucionario Logse
cesarcoe90.4K visualizações

Similar a Unitat didàctica 5

Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià por
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, AdriàModalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, AdriàClot
750 visualizações12 slides
Normativa laboral por
Normativa laboralNormativa laboral
Normativa laboraltreball
684 visualizações80 slides
Historificaciý negociaciý tallers 2014(1) por
Historificaciý negociaciý tallers 2014(1)Historificaciý negociaciý tallers 2014(1)
Historificaciý negociaciý tallers 2014(1)Jonathan Ligero
196 visualizações4 slides
Tema 6 el treball por
Tema 6 el treballTema 6 el treball
Tema 6 el treballmvictmice
2.8K visualizações26 slides
Estudi de la Llei 35 de 17 de setembre de 2010. Reforma laboral. por
Estudi de la Llei 35 de 17 de setembre de 2010. Reforma laboral.Estudi de la Llei 35 de 17 de setembre de 2010. Reforma laboral.
Estudi de la Llei 35 de 17 de setembre de 2010. Reforma laboral.Universidad Autónoma de Barcelona
242 visualizações30 slides
Treball_1.pptx por
Treball_1.pptxTreball_1.pptx
Treball_1.pptxDaniel Fernández
655 visualizações18 slides

Similar a Unitat didàctica 5(20)

Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià por Clot
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, AdriàModalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià
Clot750 visualizações
Normativa laboral por treball
Normativa laboralNormativa laboral
Normativa laboral
treball684 visualizações
Historificaciý negociaciý tallers 2014(1) por Jonathan Ligero
Historificaciý negociaciý tallers 2014(1)Historificaciý negociaciý tallers 2014(1)
Historificaciý negociaciý tallers 2014(1)
Jonathan Ligero196 visualizações
Tema 6 el treball por mvictmice
Tema 6 el treballTema 6 el treball
Tema 6 el treball
mvictmice2.8K visualizações
Treball_1.pptx por Daniel Fernández
Treball_1.pptxTreball_1.pptx
Treball_1.pptx
Daniel Fernández655 visualizações
Poewerpoineconomia[1] por Clot
Poewerpoineconomia[1]Poewerpoineconomia[1]
Poewerpoineconomia[1]
Clot223 visualizações
Convocatòria vaga 29032012 por ccoocac
Convocatòria vaga 29032012Convocatòria vaga 29032012
Convocatòria vaga 29032012
ccoocac250 visualizações
Tipus de contracte por Laura GC
Tipus de contracteTipus de contracte
Tipus de contracte
Laura GC794 visualizações
Conveni oficines i despatxos 2012 2014 - Comunitat Autònomoa de Catalunya por Intersindical Csc
Conveni oficines i despatxos 2012 2014 - Comunitat Autònomoa de CatalunyaConveni oficines i despatxos 2012 2014 - Comunitat Autònomoa de Catalunya
Conveni oficines i despatxos 2012 2014 - Comunitat Autònomoa de Catalunya
Intersindical Csc864 visualizações
Legislacio i normativa servei de la llar por Intersindical Csc
Legislacio i normativa servei de la llarLegislacio i normativa servei de la llar
Legislacio i normativa servei de la llar
Intersindical Csc212 visualizações
Economia de l'empresa Batxillerat Tema 6 por marionacastillogarcia
Economia de l'empresa Batxillerat Tema 6Economia de l'empresa Batxillerat Tema 6
Economia de l'empresa Batxillerat Tema 6
marionacastillogarcia1.3K visualizações
2015 tallers-permisos retribuýts por Jonathan Ligero
2015 tallers-permisos retribuýts2015 tallers-permisos retribuýts
2015 tallers-permisos retribuýts
Jonathan Ligero204 visualizações
El torreon 490 por Atab Sindicato
El torreon 490El torreon 490
El torreon 490
Atab Sindicato234 visualizações
Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10 por Plataforma Educativa
Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10
Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10
Plataforma Educativa305 visualizações
Economia por Clot
EconomiaEconomia
Economia
Clot324 visualizações
Que es ultraactivitat_catala por ccoocac
Que es ultraactivitat_catalaQue es ultraactivitat_catala
Que es ultraactivitat_catala
ccoocac237 visualizações
Estudi dels RDL 1 i 3 de 2011. Foment de l'ocupació i polítiques actives d'oc... por Universidad Autónoma de Barcelona
Estudi dels RDL 1 i 3 de 2011. Foment de l'ocupació i polítiques actives d'oc...Estudi dels RDL 1 i 3 de 2011. Foment de l'ocupació i polítiques actives d'oc...
Estudi dels RDL 1 i 3 de 2011. Foment de l'ocupació i polítiques actives d'oc...

Mais de Sentosala

Unitat didàctica 5 na3 por
Unitat didàctica 5 na3Unitat didàctica 5 na3
Unitat didàctica 5 na3Sentosala
776 visualizações44 slides
Seg social por
Seg socialSeg social
Seg socialSentosala
370 visualizações17 slides
Unitat didàctica 4, na1 por
Unitat didàctica 4, na1Unitat didàctica 4, na1
Unitat didàctica 4, na1Sentosala
335 visualizações24 slides
Ud2 na2jornada por
Ud2 na2jornadaUd2 na2jornada
Ud2 na2jornadaSentosala
307 visualizações10 slides
Unitat didàctica 2 por
Unitat didàctica 2Unitat didàctica 2
Unitat didàctica 2Sentosala
333 visualizações29 slides
Unitat didàctica 1 por
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1Sentosala
196 visualizações40 slides

Mais de Sentosala(20)

Unitat didàctica 5 na3 por Sentosala
Unitat didàctica 5 na3Unitat didàctica 5 na3
Unitat didàctica 5 na3
Sentosala776 visualizações
Seg social por Sentosala
Seg socialSeg social
Seg social
Sentosala370 visualizações
Unitat didàctica 4, na1 por Sentosala
Unitat didàctica 4, na1Unitat didàctica 4, na1
Unitat didàctica 4, na1
Sentosala335 visualizações
Ud2 na2jornada por Sentosala
Ud2 na2jornadaUd2 na2jornada
Ud2 na2jornada
Sentosala307 visualizações
Unitat didàctica 2 por Sentosala
Unitat didàctica 2Unitat didàctica 2
Unitat didàctica 2
Sentosala333 visualizações
Unitat didàctica 1 por Sentosala
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala196 visualizações
Unitat didàctica 1 por Sentosala
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala361 visualizações
Unitat didàctica 5 na1 por Sentosala
Unitat didàctica 5 na1Unitat didàctica 5 na1
Unitat didàctica 5 na1
Sentosala326 visualizações
UD2 NA1 por Sentosala
UD2 NA1UD2 NA1
UD2 NA1
Sentosala451 visualizações
Ud3 por Sentosala
Ud3Ud3
Ud3
Sentosala200 visualizações
Unitat didàctica 11 por Sentosala
Unitat didàctica 11Unitat didàctica 11
Unitat didàctica 11
Sentosala11 visualizações
Unitat didàctica 6 por Sentosala
Unitat didàctica 6Unitat didàctica 6
Unitat didàctica 6
Sentosala343 visualizações
Unitat didàctica 2 por Sentosala
Unitat didàctica 2Unitat didàctica 2
Unitat didàctica 2
Sentosala348 visualizações
Unitat didàctica 1 por Sentosala
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala338 visualizações
Unitat didàctica 1 por Sentosala
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala11 visualizações
Unitat didàctica 11 por Sentosala
Unitat didàctica 11Unitat didàctica 11
Unitat didàctica 11
Sentosala232 visualizações
Unitat didàctica 10 por Sentosala
Unitat didàctica 10Unitat didàctica 10
Unitat didàctica 10
Sentosala456 visualizações
Ud3 comp por Sentosala
Ud3 compUd3 comp
Ud3 comp
Sentosala289 visualizações
Unitat didàctica 1 por Sentosala
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala268 visualizações
Seg social por Sentosala
Seg socialSeg social
Seg social
Sentosala288 visualizações

Unitat didàctica 5

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.