Ud2 na2jornada

S
UNITAT DIDÀCTICA2, NA2 LA JORNADA DE TREBALL,[object Object],Vicent Sala Enguix,[object Object]
JORNADA ORDINÀRIA DE TREBALL,[object Object],40 hores setmanals de treball efectiu de promig en còmput anual, amb un màxim de 9 hores al dia, 1.876 hores anuals (excepte allò acordat per conveni col·lectiu). ,[object Object],Es pot distribuir eixes hores durant les setmanes laborables de l’any de manera homogènia o heterogènia, però respectant el còmput anual.,[object Object],Els menors de 18 anys no podran realitzar mes de 8 hores al dia de treball efectiu.,[object Object],El temps de treball es computarà de manera que tant al començament com a la fi de la jornada diària el treballador es trobe al seu lloc de treball.,[object Object],La jornada continuada (mes de 6 hores de treball diari): descans de 15 minuts que no tindrà la consideració de temps efectiu de treball, menors de 18 anys 30 minuts.,[object Object], El descans setmanal : dia i mig ininterromput, acumulable por períodes de fins 14 dies. Menors de 18 anys:dos dies ininterromputs.,[object Object],El descans entre jornades tindrà una duració mínima de 12 hores.,[object Object]
JORNADA ANUAL DE TREBALL,[object Object],FONT: O.I.T. - 2008,[object Object]
JORNADES ESPECIALS DE TREBALL,[object Object],El Govern podrà establir ampliacions o limitacions :,[object Object],Ampliacions de Jornada,[object Object],Treballadors de finques urbanes.,[object Object],Guardes i vigilants ferroviaris.,[object Object],Activitats de temporada en l'hostaleria.,[object Object],Transports aeris i treballs en el mar. ,[object Object],Transport ferroviari i per carretera .,[object Object],Treballs en determinades condicions específiques:,[object Object], El treball a torns.,[object Object], Els treballs de posada en marxa i tancament de la resta.,[object Object], Els treballs en condicions especials d'aïllament o llunyania.,[object Object],Limitacions de Jornada,[object Object],Limitació dels temps d’exposició a riscos.,[object Object],Treball en el camp.,[object Object],Treball interior en mines.,[object Object],Construcció i obres públiques.,[object Object],Treball en cambres frigorífiques i de congelació.,[object Object],Treballs subterranis,[object Object],Treballs en calaixos d’aire comprimit.,[object Object]
EL TREBALL NOCTURN,[object Object],El realitzat entre les 10 de la nit i les 6 del matí, o es realitze 3 hores de la jornada diària de treball en període nocturn o un terç del treball anual.,[object Object],Obligació d’informar a l’Autoritat Laboral.,[object Object],No excedirà de 8 hores diàries de promig, en període de referència de 15 dies. ,[object Object],Prohibició d’hores extraordinàries, excepte:,[object Object],Ampliacions de jornada de treball. ,[object Object],Per a prevenir i reparar sinistres altres danys extraordinaris i urgents.,[object Object],En el treball a torns per causes no imputables a l’empresa.,[object Object],Però no podransuperar una jornada de 8 hores diàries de treball efectiu de promig en un període de referència de 4 mesos en el primer dels casos (ampliable a 6 per conveni), o de 4 setmanes en els dos restants.,[object Object],Les hores nocturnes tindran una retribució específica que es determinarà en la negociació col·lectiva (possibilitat de compensació per descansos).,[object Object]
LES HORES EXTRAORDINÀRIES,[object Object],Per damunt de 40 hores setmanals.,[object Object],Són voluntàries per als subjectats al contracte, excepte que s' haja pactat en Conveni Col·lectiu. ,[object Object],Se fixa un límit màxim anual de 80 hores extraordinàries per a cadascú dels treballadors. Es prohibeix la seua realització:,[object Object],Durant el període nocturn, excepte per aquelles activitats especials i autoritzades.,[object Object],Als menors de 18 anys.,[object Object],Obligació empresarial de registre i còmput d'hores extraordinàries. ,[object Object],La retribució de les hores extraordinàries es fixarà mitjançant Conveni Col·lectiu o contracte de treball però en cap cas podrà ser inferior al valor de l’hora ordinària, o compensar-les per temps equivalents de descans retribuït.,[object Object],La compensació per descans serà dins dels 4 mesos següents a la seua realització.,[object Object],Las hores realitzades per a prevenir o reparar danys urgents i extraordinaris no tenen el límit de 80 hores. ,[object Object]
VACANCES RETRIBUÏDES,[object Object],La duració mínima serà de 30 dies naturals i no podran substituir-se per compensació econòmica, excepte per extinció del contracte del treball a causa de la impossibilitat del seu gaudiment.,[object Object], ,[object Object],La seua fixació es farà d’acord entre l’empresari i el treballador.,[object Object], ,[object Object],Preferència per a elegir el període, els treballadors amb responsabilitats familiars, per a fer-les coincidir amb les escolars.,[object Object],Si no hi ha acord, es podrà presentar demanda davant el jutjat Social, per a què fixe les dates de vacances, la decisió del qual serà irecurrible.,[object Object], ,[object Object],És obligatori la confecció d’un calendari de vacances, el qual ha de ser conegut, amb al menys 2 mesos d’antelació, pel treballador.,[object Object]
PERMISOS RETRIBUÏTS,[object Object],15 dies naturals per matrimoni.,[object Object],2 dies (4 si es en altra localitat) en casos de naixement de fills o malaltia greu o defunció de parents fins el segon grau d’afinitat o consanguinitat. ,[object Object],1 dia per trasllat de domicili habitual.,[object Object],Pel temps indispensable per a l'acompliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal. Si supera el 20% en un període de 3 mesos, l’empresa podrà passar-lo a situació de excedència forçosa.,[object Object],Per a la realització de funcions sindicals en les comissions de negociació de convenis col·lectius, pel temps necessari per a tal fi.,[object Object],Preparació al part: temps indispensable.,[object Object],Exàmens: temps indispensable.,[object Object],Per lactància d’un fill menor de 9 mesos (indistintament per a la mare o el pare): una hora d’absència del treball, que podran dividir en dos fraccions, les quals es poden canviar per mitja hora a la fi o al principi de jornada. 	,[object Object],Guarda legal d’un menor de 6 anys o d’un disminuït físic o psíquic el qual no tinga una activitat retribuïda: reducció de jornada de treball (amb disminució proporcional de salari) entreun terç i un màxim de la meitat de duració de aquella.,[object Object]
CALENDARI LABORAL,[object Object],L’empresa te l’obligació d’elaborar un calendari laboral en el qual s'expresse:,[object Object],Horari de treball.,[object Object],Distribució dels dies de treball.,[object Object],Dies festius.,[object Object],Descansos.,[object Object],El calendari laboral haurà d’exposar-se en un lloc visible en cadascú dels centres de treball.,[object Object]
FESTES LABORALS,[object Object],Les Festes laborals, que tindran caràcter retribuït i no recuperable, es fixaran anualment pel Govern.,[object Object],L’E.T. estableix que les festes laborals no poden excedir de 14 dies a l’any, 2 de les quals seran locals. Estos dies festius són retribuïts i no recuperables amb altres temps de treball.,[object Object],	Les Comunitats Autònomes poden fixar les dates de les festes pròpies, així mateix s’han de respectar com a dies festius en tot el territori de l’Estat: ,[object Object],El dia de Nadal.,[object Object],El dia de Cap d’any.,[object Object],L’ 1 de maig como Festa del treball.,[object Object],El 12 de octubre como Festa Nacional d’Espanya.,[object Object]
1 de 10

Recomendados

Tema 4 fol por
Tema 4 folTema 4 fol
Tema 4 folSentosala
8 visualizações10 slides
Tema 4 fol por
Tema 4 folTema 4 fol
Tema 4 folSentosala
511 visualizações10 slides
Esq 1203 vaga general 29 m por
Esq 1203 vaga general 29 mEsq 1203 vaga general 29 m
Esq 1203 vaga general 29 mEnsenyament
101 visualizações2 slides
Unitat II por
Unitat IIUnitat II
Unitat IIesme1976
1.6K visualizações28 slides
Convocatòria vaga 29032012 por
Convocatòria vaga 29032012Convocatòria vaga 29032012
Convocatòria vaga 29032012ccoocac
250 visualizações4 slides
UD2 NA1 por
UD2 NA1UD2 NA1
UD2 NA1Sentosala
451 visualizações25 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Unitat didàctica 1 por
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1Sentosala
338 visualizações40 slides
Tema 4 organitzacio por
Tema 4 organitzacioTema 4 organitzacio
Tema 4 organitzaciomvictmice
1.3K visualizações10 slides
Presentació ud3 na1 por
Presentació ud3 na1Presentació ud3 na1
Presentació ud3 na1Sentosala
339 visualizações22 slides
Unitat didàctica 5 na3 por
Unitat didàctica 5 na3Unitat didàctica 5 na3
Unitat didàctica 5 na3Sentosala
776 visualizações44 slides
Contracte de treball por
Contracte de treballContracte de treball
Contracte de treballAnna Bernardez Fanlo
1.2K visualizações12 slides
Contractes de treball por
Contractes de treballContractes de treball
Contractes de treballAlicia Quintana Domingo
1.4K visualizações21 slides

Destaque(16)

Unitat didàctica 1 por Sentosala
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala338 visualizações
Tema 4 organitzacio por mvictmice
Tema 4 organitzacioTema 4 organitzacio
Tema 4 organitzacio
mvictmice1.3K visualizações
Presentació ud3 na1 por Sentosala
Presentació ud3 na1Presentació ud3 na1
Presentació ud3 na1
Sentosala339 visualizações
Unitat didàctica 5 na3 por Sentosala
Unitat didàctica 5 na3Unitat didàctica 5 na3
Unitat didàctica 5 na3
Sentosala776 visualizações
Unitat I: EL DRET LABORAL por esme1976
Unitat I: EL DRET LABORALUnitat I: EL DRET LABORAL
Unitat I: EL DRET LABORAL
esme19761.5K visualizações
Unitat3 por Escola Pia
Unitat3Unitat3
Unitat3
Escola Pia3.6K visualizações
FOL U.1.7 Les Prestacions de la Seguretat Social por Marissa C.S.
FOL U.1.7 Les Prestacions de la Seguretat Social FOL U.1.7 Les Prestacions de la Seguretat Social
FOL U.1.7 Les Prestacions de la Seguretat Social
Marissa C.S.1.8K visualizações
Fonts del dret del treball por Laura GC
Fonts del dret del treballFonts del dret del treball
Fonts del dret del treball
Laura GC5K visualizações
U6-Seguretat Social por Rosa Prats Novau
U6-Seguretat SocialU6-Seguretat Social
U6-Seguretat Social
Rosa Prats Novau1.4K visualizações
Unitat didàctica 5 na2 por Sentosala
Unitat didàctica 5 na2Unitat didàctica 5 na2
Unitat didàctica 5 na2
Sentosala509 visualizações
Unitat diadàctica 6 na1 por Sentosala
Unitat diadàctica 6 na1Unitat diadàctica 6 na1
Unitat diadàctica 6 na1
Sentosala399 visualizações
Uf0342 1 cálculo de prestaciones de la seguridad social por Ocl Consulting
Uf0342 1 cálculo de prestaciones de la seguridad socialUf0342 1 cálculo de prestaciones de la seguridad social
Uf0342 1 cálculo de prestaciones de la seguridad social
Ocl Consulting9.8K visualizações
Unitat I: EL DRET LABORAL por esme1976
Unitat I: EL DRET LABORALUnitat I: EL DRET LABORAL
Unitat I: EL DRET LABORAL
esme19763.3K visualizações
Contratos de Trabajo por Diana
Contratos de TrabajoContratos de Trabajo
Contratos de Trabajo
Diana27.8K visualizações

Similar a Ud2 na2jornada

OARH U.2.5 el temps de treball i les relacions laborals col·lectives por
OARH U.2.5 el temps de treball i les relacions laborals col·lectivesOARH U.2.5 el temps de treball i les relacions laborals col·lectives
OARH U.2.5 el temps de treball i les relacions laborals col·lectivesMarissa C.S.
113 visualizações9 slides
Contracte De Treball Rebeca por
Contracte De Treball RebecaContracte De Treball Rebeca
Contracte De Treball RebecaClot
465 visualizações8 slides
Word Economia Final por
Word Economia FinalWord Economia Final
Word Economia FinalClot
319 visualizações12 slides
Treball_1.pptx por
Treball_1.pptxTreball_1.pptx
Treball_1.pptxDaniel Fernández
655 visualizações18 slides
El Contracte De Treball por
El Contracte De TreballEl Contracte De Treball
El Contracte De TreballClot
1.5K visualizações5 slides
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià por
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, AdriàModalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adriàguestfe6874d
278 visualizações12 slides

Similar a Ud2 na2jornada(19)

OARH U.2.5 el temps de treball i les relacions laborals col·lectives por Marissa C.S.
OARH U.2.5 el temps de treball i les relacions laborals col·lectivesOARH U.2.5 el temps de treball i les relacions laborals col·lectives
OARH U.2.5 el temps de treball i les relacions laborals col·lectives
Marissa C.S.113 visualizações
Contracte De Treball Rebeca por Clot
Contracte De Treball RebecaContracte De Treball Rebeca
Contracte De Treball Rebeca
Clot465 visualizações
Word Economia Final por Clot
Word Economia FinalWord Economia Final
Word Economia Final
Clot319 visualizações
Treball_1.pptx por Daniel Fernández
Treball_1.pptxTreball_1.pptx
Treball_1.pptx
Daniel Fernández655 visualizações
El Contracte De Treball por Clot
El Contracte De TreballEl Contracte De Treball
El Contracte De Treball
Clot1.5K visualizações
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià por guestfe6874d
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, AdriàModalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià
guestfe6874d278 visualizações
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià por Clot
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, AdriàModalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià
Modalitats De Contractació. Rebeca, Marc, Adrià
Clot750 visualizações
Legislacio i normativa servei de la llar por Intersindical Csc
Legislacio i normativa servei de la llarLegislacio i normativa servei de la llar
Legislacio i normativa servei de la llar
Intersindical Csc212 visualizações
El Contracte De Treball(1) por Clot
El Contracte De Treball(1)El Contracte De Treball(1)
El Contracte De Treball(1)
Clot1.5K visualizações
2015 tallers-permisos retribuýts por Jonathan Ligero
2015 tallers-permisos retribuýts2015 tallers-permisos retribuýts
2015 tallers-permisos retribuýts
Jonathan Ligero204 visualizações
Novetats Decret jornada i horaris. Abril 2014 por JoanMontesinos1960
Novetats Decret jornada i horaris. Abril 2014Novetats Decret jornada i horaris. Abril 2014
Novetats Decret jornada i horaris. Abril 2014
JoanMontesinos1960951 visualizações
EMP1_1HS2_PART3_GRUP_CARDILA por MireiaLopez123
EMP1_1HS2_PART3_GRUP_CARDILA EMP1_1HS2_PART3_GRUP_CARDILA
EMP1_1HS2_PART3_GRUP_CARDILA
MireiaLopez123288 visualizações
Plataforma II Conveni Col·lectiu Itv (Març 2010) por Pedro Jordan
Plataforma II Conveni Col·lectiu Itv (Març 2010)Plataforma II Conveni Col·lectiu Itv (Març 2010)
Plataforma II Conveni Col·lectiu Itv (Març 2010)
Pedro Jordan326 visualizações
SSCGTHVALLS - REVISTA LA GATETA 48 por CGT FESANCAT
SSCGTHVALLS - REVISTA LA GATETA 48SSCGTHVALLS - REVISTA LA GATETA 48
SSCGTHVALLS - REVISTA LA GATETA 48
CGT FESANCAT232 visualizações
Guia pràctica sobre reducció de jornada per cura de menors de 12 anys por Pedro Jordan
Guia pràctica sobre reducció de jornada per cura de menors de 12 anysGuia pràctica sobre reducció de jornada per cura de menors de 12 anys
Guia pràctica sobre reducció de jornada per cura de menors de 12 anys
Pedro Jordan154 visualizações
Estatut dels treballadors català por xd
Estatut dels treballadors catalàEstatut dels treballadors català
Estatut dels treballadors català
xd272 visualizações
Conveni català 2010 a 2011 por mlldelerimfe
Conveni català 2010 a 2011Conveni català 2010 a 2011
Conveni català 2010 a 2011
mlldelerimfe266 visualizações
Acomiadaments por gabinetiacta
AcomiadamentsAcomiadaments
Acomiadaments
gabinetiacta750 visualizações

Mais de Sentosala

Unitat didàctica 2 por
Unitat didàctica 2Unitat didàctica 2
Unitat didàctica 2Sentosala
333 visualizações29 slides
Unitat didàctica 1 por
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1Sentosala
196 visualizações40 slides
Unitat didàctica 1 por
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1Sentosala
361 visualizações40 slides
Unitat didàctica 5 na1 por
Unitat didàctica 5 na1Unitat didàctica 5 na1
Unitat didàctica 5 na1Sentosala
323 visualizações23 slides
Unitat didàctica 5 na1 por
Unitat didàctica 5 na1Unitat didàctica 5 na1
Unitat didàctica 5 na1Sentosala
326 visualizações27 slides
Ud3 por
Ud3Ud3
Ud3Sentosala
200 visualizações25 slides

Mais de Sentosala(19)

Unitat didàctica 2 por Sentosala
Unitat didàctica 2Unitat didàctica 2
Unitat didàctica 2
Sentosala333 visualizações
Unitat didàctica 1 por Sentosala
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala196 visualizações
Unitat didàctica 1 por Sentosala
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala361 visualizações
Unitat didàctica 5 na1 por Sentosala
Unitat didàctica 5 na1Unitat didàctica 5 na1
Unitat didàctica 5 na1
Sentosala323 visualizações
Unitat didàctica 5 na1 por Sentosala
Unitat didàctica 5 na1Unitat didàctica 5 na1
Unitat didàctica 5 na1
Sentosala326 visualizações
Ud3 por Sentosala
Ud3Ud3
Ud3
Sentosala200 visualizações
Unitat didàctica 11 por Sentosala
Unitat didàctica 11Unitat didàctica 11
Unitat didàctica 11
Sentosala11 visualizações
Unitat didàctica 6 por Sentosala
Unitat didàctica 6Unitat didàctica 6
Unitat didàctica 6
Sentosala343 visualizações
Unitat didàctica 5 por Sentosala
Unitat didàctica 5Unitat didàctica 5
Unitat didàctica 5
Sentosala541 visualizações
Unitat didàctica 2 por Sentosala
Unitat didàctica 2Unitat didàctica 2
Unitat didàctica 2
Sentosala348 visualizações
Unitat didàctica 1 por Sentosala
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala11 visualizações
Unitat didàctica 11 por Sentosala
Unitat didàctica 11Unitat didàctica 11
Unitat didàctica 11
Sentosala232 visualizações
Unitat didàctica 10 por Sentosala
Unitat didàctica 10Unitat didàctica 10
Unitat didàctica 10
Sentosala456 visualizações
Ud3 comp por Sentosala
Ud3 compUd3 comp
Ud3 comp
Sentosala289 visualizações
Unitat didàctica 1 por Sentosala
Unitat didàctica 1Unitat didàctica 1
Unitat didàctica 1
Sentosala268 visualizações
Seg social por Sentosala
Seg socialSeg social
Seg social
Sentosala288 visualizações
Els sindicats por Sentosala
Els sindicatsEls sindicats
Els sindicats
Sentosala1 visão
Els sindicats por Sentosala
Els sindicatsEls sindicats
Els sindicats
Sentosala378 visualizações
Ud3 pps por Sentosala
Ud3 ppsUd3 pps
Ud3 pps
Sentosala341 visualizações

Ud2 na2jornada

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.