O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

04 Tool for Urban Aesthetics Evaluation

76 visualizações

Publicada em

เครื่องมือสำหรับการประเมินสุนทรียภาพเมือง

Publicada em: Educação
 • Login to see the comments

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

04 Tool for Urban Aesthetics Evaluation

 1. 1. สุนทรียภาพกับวัฒนธรรมการกิน: Foie Gras - Why we should slow life?
 2. 2. -
 3. 3. น่ากิน ? -
 4. 4. เราจะทากินเองได้ไหม - กระบวนการผลิตตับห่าน ?
 5. 5. ตับห่าน ใหญ่ๆ ต้องขุนให้อ้วนๆ - เหมือนฟาร์มทั่วไป ?
 6. 6. -
 7. 7. -Foie Gras Production Clip
 8. 8. เชิญชิม ! - สุนทรีย์ ?
 9. 9. Assignment: การสารวจจินตภาพเมืองนครราชสีมา -โดย อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
 10. 10. ประเด็นที่พบจากการตรวจรายงาน - ประเด็น ประเมิน คัดลอกระหว่างกัน 0 ระบุประเภทจินตภาพผิด 0 – 20% ระบุตาแหน่งภาพในแผนที่ไม่ได้ / ผิดตาแหน่ง 20 – 40%
 11. 11. การประเมินผล: สามารถทาส่งใหม่ได้
 12. 12. Assignment: การค้นคว้าการวัด/ประเมินสุนทรียภาพภูมิทัศน์เมือง -โดย อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
 13. 13. ประเด็นที่พบจากการตรวจรายงาน - ประเด็น ประเมิน นางานบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็นตนเอง / คัดลอกระหว่างกัน 0 ทาไม่ตรงประเด็น 0 – 20% หลักการ และขาดการอ้างอิง 20 – 40% เนื้อหาไม่ครบ 20 – 60% ขาดการสรุปความคิดที่ได้จากการศึกษา / ความเข้าใจของตนเอง 50 – 70%
 14. 14. การประเมินผล: สามารถทาส่งใหม่ได้
 15. 15. การวัดคุณค่าสุนทรียภาพภูมิทัศน์เมือง: เทคนิคแบบสอบถามและการประมวลผล -โดย อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
 16. 16. ตัวอย่าง: แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง เพื่ออนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเมืองเก่านครราชสีมา -โดย อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
 17. 17. ลักษณะที่ตั้งเมืองเก่านครราชสีมา แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนที่จังหวัดนครราชสีมา ขอบเขตผังเมืองรวมนครราชสีมา
 18. 18. สภาพทั่วไปและลักษณะที่ตั้ง แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองเก่านครราชสีมา แผนที่แสดงพื้นที่เมืองเก่านครราชสีมา ภายในขอบเขตผังเมืองรวมนครราชสีมา
 19. 19. ขอบเขตการศึกษา
 20. 20. ผังแสดงตาแหน่งที่ตั้งพื้นที่มรดกวัฒนธรรมทั้งหมด ภายในเมืองเก่านครราชสีมา
 21. 21. การวัดและประเมิน สุนทรียภาพของชาวเมือง โดยการทาแบบสอบถาม
 22. 22. วัตถุประสงค์ในการสอบถาม 1. ทัศนคติของประชากรเป้าหมายต่อพื้นที่เมืองเก่านครราชสีมา 2. สามารถประเมินความคิดเห็นประชากรเป้าหมายต่อสุนทรียภาพภูมิทัศน์เมือง 3. ทัศนคติและความรู้ ความเข้าใจของประชากรต่อมรดกวัฒนธรรม 4. สามารถประเมินกลวิธี แนวความคิดของประชากร ที่เสนอแนะการปรับปรุง ภูมิ ทัศน์เมืองเพื่ออนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
 23. 23. โครงสร้างแบบสัมภาษณ์
 24. 24. คลิกเพื่อดูตัวอย่างแบบสอบถาม
 25. 25. การวัดคุณค่าสุนทรียภาพภูมิทัศน์เมือง: เทศบาลนครราชสีมา -โดย อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
 26. 26. วัดและประเมินการรับรู้สุนทรียภาพเมือง ทั้ง3 ด้าน (ตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของวิยดา ทรงกิตติภักดี สุนทรียภาพเชิงประสาทสัมผัส (Sensory Aesthetic) สุนทรียภาพเชิงรูปทรง (Formal Aesthetic) สุนทรียภาพเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Aesthetics)
 27. 27. ด้าน องค์ประกอบ คาคู่ตรงข้ามในการประเมิน เชิงประสาทสัมผัส สีสัน ไม่เข้ากัน กลมกลืน พื้นผิว หยาบ ประณีต บรรยากาศ อึดอัด ผ่อนคลาย เชิงรูปทรง ความรู้สึก ไม่ชอบ ชอบ รูปทรง-สัดส่วน ไม่น่าสนใจ น่าสนใจ จังหวะ-ลาดับ ยุ่งเหยิง ระเบียบ เชิงสัญลักษณ์ การสื่อความหมาย ธรรมดาทั่วไป เอกลักษณ์ ภาพลักษณ์เมือง ไม่มีคุณค่า มีคุณค่า วิธีการวัดและประเมินองค์ประกอบด้านสุนทรียภาพ
 28. 28. โครงสร้างแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้ข้อมูล ตอนที่ 2 การจดจาพื้นที่ ตอนที่ 3 การรับรู้สุนทรียภาพของภูมิทัศน์เมือง เครื่องมือ: แบบสอบถาม
 29. 29. พฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ไม่มีการเรียนการสอน สัมภาษณ์แบบสอบถาม คนละ 20 ชุด print สี คุณภาพดี (ส่ง) 1 ใน 20 ตนเองทาด้วย (ให้ประเมินแบบอัตวิสัย) ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล ใช้เวลา 14 วัน เริ่มเรียนวันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย. 2558 นา Notebook มาด้วย การลงข้อมูลในระบบคอมฯ การวิเคราะห์และประมวลผล สุนทรียภาพภูมิทัศน์เมืองแบบภววิสัย

×