O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Nya bedömningsgrunder Lotta Lewin Pihlblad

907 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Nya bedömningsgrunder Lotta Lewin Pihlblad

  1. 1. Nya bedömningsgrunder förgrundvattenMålgrupper, användningsområden ochrättslig status Lotta Lewin Pihlblad
  2. 2. MålgrupperAlla som i något syfte behöver tolka och värderainsamlade data om grundvatten:myndigheter inom vattenförvaltningsarbetet, främstlstmyndigheter inom miljömålsarbetet nationellt (SGU)och regionalt (lst)myndigheter inom miljöövervakning nationellt (SGU),regionalt (lst) och lokalt (kommuner)
  3. 3. handläggare vid länsstyrelser och kommuner avtillstånds- och tillsynsärendenkonsulter, som är anlitade inom recipientkontroll,vattenförvaltnings- och miljömålsarbete,miljöövervakning, grundvattenprospektering,förorenade områden, grundvattenskydd etc.
  4. 4. Hur ska bedömningsgrunderna användas?Som en uppslagsbok över vad vi för närvarandestatistiskt vet om svenskt grundvattens egenskaper,som en introduktion till hur mätning av parametrar sombeskriver vattnets egenskaper ska gå till,för att beskriva vad olika kemiska, fysikaliska,mikrobiologiska och kvantitativa parametrar innebär förgrundvattnets egenskaper – tillstånd i fem klasser,för att avgöra vilka halter av vissa kemiska ämnen somindikerar påverkan av mänsklig verksamhet – påverkan ifem klasser,
  5. 5. för att avgöra vilka haltnivåer som kan betraktassom bakgrundsvärden, dels på nationell nivå och delsuppdelat på geografiska regioner och typ avprovtagningsplatser,  vid karakterisering av grundvattnets kemiska sammansättning. Särskilt med avseende på bidrag från mänsklig verksamhet vid fördjupad karakterisering, enl. VFF.
  6. 6. Är de nya bedömningsgrunderna för grundvatten rättsligt bindande? Nej, de utgör en uppdatering och revision av de gamla bedömningsgrunderna. Skillnaden mellan bedömningsgrunderna för ytvatten och grundvatten grundar sig på:  Bilaga V i direktiv 2000/60/EG, del 1 gäller ytvatten och del 2 gäller grundvatten. Del 2 behandlar ej bedömning.  Del 1 (ytvatten) är mycket omfattande, detta har genomförts i svensk rätt genom bindande sk. bedömningsgrunder för ytvatten.
  7. 7.  För grundvatten finns motsvarigheten till delar i bilagan v del 1 i det sk. grundvattendirektivet. Men här återfinns inte motsvarande regelverk beträffande klassificering som måste genomföras i svensk rätt, som för ytvatten. Dvs. en annan metodik föreskrivs för gv. Som tar hänsyn till naturliga förhållanden, grundvattnets nyttjande, och dess påverkan på miljön. Skillnad föreligger beträffande yt- och grundvatten i EU-lagstiftningen.
  8. 8. Användning av bedömningsgrunderna då vattenmyndigheten tar framriktvärden för grundvatten  Bedömning av antropogen påverkan som orsak till analyserade halter i grundvattnet, de nationellt föreslagna riktvärdena för grundvatten i SGU-FS 2008:2 ska användas i första hand (om sådana finns), om platsspecifika eller regionala riktvärden för grundvatten behöver fastställas ska bakgrundsvärdena ur bedömningsgrunderna för grundvatten användas, metodik för framtagande av andra riktvärden än de i bilaga 1 framgår av bilaga 3 samma föreskrift.

×