Hyvän työn mittarin tulokset 2022

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAKSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Työelämän laatu SAK:laisilla aloilla
Hyvän työn mittari 2022 -tulokset
Ari-Matti Näätänen, tutkimusasiantuntija
25.4.2022
SAK:n Hyvän työn mittari
2
SAK:n Hyvän työn mittarin esikuva on Saksan DGB:n (Deutcher
Gewerkschaftsbund) Gute Arbeit -indeksi.
Mittarissa on kaksi osaa, joista toinen mittaa työelämän perusasioita ja toinen
työnteon sujumista.
Hyvän työn mittarissa tarkastellaan työelämän laatua SAK:laisilla aloilla. Mittari
on monella tapaa tarpeellinen. Sen avulla esimerkiksi mahdolliset muutokset
työelämän laadun osa-alueissa tulevat kattavasti kontekstualisoiduiksi.
Aineisto SAK:n Työolobarometri 2022:sta. Kerätty helmi-maaliskuussa 2022
puhelinhaastatteluin (n=1201) Kantarin toimesta. Aineisto on kiintiöitetty ja
tasapainotettu vastaajan toimialan, sukupuolen ja iän mukaan vastaamaan
SAK:laisia aloja. Vastaajien sähköpostiosoitteet kerättiin liittojen
jäsenrekisteristä.
Työelämän perusasiat -korin sisältö
3
Terveys (painoarvo 20 prosenttia)
• Koetko työsi kuormittavaksi tai haitalliseksi terveydellesi?
• Oletko ollut viimeisen 12 kuukauden aikana huolissasi työn haitallisista vaikutuksista terveyteesi?
Turvallisuus (painoarvo 20 prosenttia)
• Oletko ollut viimeisen 12 kuukauden aikana huolissasi turvallisuudesta työssä?
• Oletko ollut viimeisten 12 kuukauden aikana henkisen väkivallan kohteena?
Toimeentulo (painoarvo 30 prosenttia)
• Bruttotulot (vähintään mediaanitulo 3 200 €), vähintään 1 933,50 € alle mediaanin, alle SAK:n
minimi JA kokopäivätyössä, ei kokopäivätyössä tai ei tulotietoja.
• Miten hyvin tulet toimeen palkallasi?
Työsuhteen varmuus ja sopivuus (painoarvo 15 prosenttia)
• Oletko ollut viimeisten 12 kuukauden aikana huolissasi työpaikkasi menetyksestä?
• Tekisitkö enemmän vai vähemmän töitä vastaavasti muuttuvalla palkalla?
Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu (painoarvo 15 prosenttia)
• Työnantajasi ei kohtele työntekijöitä tasapuolisesti. Väite kuvaa työnantajaasi.
Työnteon sujuvuus -korin sisältö
(painoarvo 20 % / osa-alue)
4
• Tuki työnantajalta
• Työnantajasi huolehtii kehittymismahdollisuuksistasi.
• Työnantajasi huolehtii siitä, että tieto kulkee työpaikallasi hyvin.
• Tyytyväisyys vaikutusmahdollisuuksiin
• Miten tyytyväinen olet mahdollisuuksiisi vaikuttaa siihen, missä järjestyksessä teet työnne?
• Miten tyytyväinen olet mahdollisuuksiisi vaikuttaa työmenetelmiisi.
• Työyhteisön tuki ja yhteenkuuluvuus
• Tunnet kuuluvasi samaan porukkaan työtovereidesi kanssa.
• Työn ilo ja mielekkyys
• Työsi on mielenkiintoinen.
• Tunnet työssäsi innostusta ja työn iloa.
• Työtahti ja tehokkuusajattelu
• Työnantajasi asettaa tehokkuuden kaiken muun edelle.
• Työtäsi leimaa jatkuva kiire.
5
Työtahti ja tuen puute työnantajalta
heikentävät eniten työelämän laatua
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2014 2018 2020 2022
Hyvän
työn
pisteiden
keskiarvo
(0-100)
Työyhteisön tuki ja yhteenkuuluvuus
Turvallisuus (fyysinen ja psyykkinen)
Tasapuolinen kohtelu
Tyytyväisyys vaikutusmahdollisuuksiin
Työsuhteen varmuus ja sopivuus
Työn mielekkyys ja ilo
Työelämän vahvuuksien ja heikkouksien raja
Toimeentulo (mm. palkka)
Terveys (mm. huoli työn terveyshaitoista)
Työnantajan tarjoama tuki
Työtahti ja tehokkuusajattelu
Väliyhteenveto
6
• Työelämän laatu heikkeni työn mielekkyyden ja työnantajan tarjoaman
tuen suhteen, eli kahdessa työelämän osa-alueesta kymmenestä.
• Työ koetaan hieman aiempaa harvemmin mielenkiintoiseksi
(- 4 %-yksikköä vuodesta 2020)
• Työssä koetaan hieman aiempaa vähemmän innostusta ja iloa
(- 4 %-yksikköä vuodesta 2020)
• Työnantaja huolehtii työntekijöiden kehittymismahdollisuuksista selkeästi
aiempaa vähemmän
(-13 %-yksikköä vuodesta 2020)
• Työnantaja huolehtii aiempaa heikommin tiedonkulusta työpaikalla
(-3 %-yksikköä vuodesta 2020)
”Työnantajasi huolehtii
kehittymismahdollisuuksistasi” –
väitteestä toimialoittain 2022–2020
7
2022 Teollisuuden vastaajista 45 prosenttia
hyvin tai melko hyvin.
2020 Teollisuuden vastaajista 57 prosenttia
hyvin tai melko hyvin.
→ Ero -12 prosenttiyksikköä
2022 Yksityisellä palvelualalla 55 prosenttia
hyvin tai melko hyvin.
2020 Yksityisellä palvelualalla 68 prosenttia
hyvin tai melko hyvin.
→ Ero -13 prosenttiyksikköä
2022 Julkisella alalla 53 prosenttia
hyvin tai melko hyvin.
2020 Julkisella alalla 71 prosenttia
hyvin tai melko hyvin.
→ Ero -18 prosenttiyksikköä
2022 Kuljetusalalla 51 prosenttia
hyvin tai melko hyvin.
2020 Kuljetusalalla 66 prosenttia
hyvin tai melko hyvin.
→ Ero -15 prosenttiyksikköä
SAK:laisten jakautuminen hyville ja
huonoille työpaikoille 2014–2022
2014 2018 2020 2022
Muutosprosentti-
yksikkö
2020–2022
Hyvä 8 7 8 10 2
Melko hyvä 16 16 19 21 2
Keskinkertainen 56 56 55 51 -4
Melko huono 11 13 11 12 1
Huono 9 8 7 6 -1
Hyvän työn laatua selittävät
tekijät SAK:laisilla aloilla
Toimialojen välillä on eroa
työelämän laadussa
Hyvä
Melko
hyvä
Keskin
kertainen
Melko
huono
Huono
Teollisuus 10 % 20 % 54 % 10 % 6 %
Yksityinen
palveluala
10 % 22 % 43 % 17 % 8 %
Julkinen
palveluala
10 % 21 % 53 % 11 % 6 %
Kuljetusala 7 % 17 % 65 % 10 % 1 %
Muu ala 16 % 21 % 51 % 10 % 2 %
Työelämän laatu (HTM*)
Työn mielekkyyden heikentyminen
rikkoo työelämän
Hyvä
Melko
hyvä
Keskin-
kertainen
Melko
huono
Huono
Parempaan 17 % 28 % 48 % 5 % 2 %
Huonompaan 2 % 6 % 52 % 22 % 18 %
Pysynyt
ennallaan
12 % 24 % 52 % 10 % 2 %
Työelämän laatu (HTM*)
Työn
mielekkyyden
muutos
Koulutukseen osallistuminen
lisää työelämän laatua
Hyvä
Melko
hyvä
Keskin-
kertainen
Melko
huono
Huono
Kyllä 13 % 24 % 49 % 9 % 4 %
Ei 9 % 19 % 52 % 13 % 7 %
Työelämän laatu (HTM*)
Osallistunut
koulutukseen
**
Vuorotyö heikentää työelämän laatua
Hyvä
Melko
hyvä
Keskin-
kertainen
Melko
huono
Huono
Kyllä 7 % 18 % 54 % 15 % 6 %
En 13 % 23 % 48 % 9 % 6 %
Työelämän laatu (HTM*)
Teetkö
vuorotyötä?
Bruttopalkka toimialan mukaan,
sukupuolella vakioituna
14
Vähintään
mediaani
(3 217 € / kk)
Yli SAK:n rajan
(1 933,5 € / kk)
mutta alle
mediaanin
Alle SAK:n rajan
(1933,5 €/kk), ei
kokoaikatöissä
Alle SAK:n rajan
(1933,5 € /kk),
kokoaikatöissä
Ei
tulotieto
a
Vastaajia
(n)
Toimiala Sukupuoli
Teollisuus
Mies 49 % 44 % 1 % 2 % 4 % 293
Nainen 17 % 64 % 3 % 9 % 8 % 77
Yksityinen
palveluala
Mies 35 % 50 % 8 % 3 % 4 % 136
Nainen 6 % 54 % 22 % 15 % 4 % 190
Julkinen
palveluala
Mies 28 % 58 % 7 % 3 % 4 % 69
Nainen 12 % 62 % 13 % 10 % 3 % 197
Kuljetusala
Mies 32 % 61 % 2 % 3 % 2 % 62
Nainen 56 % 22 % 0 % 0 % 22 % 9
Muu ala
Mies 45 % 39 % 4 % 8 % 4 % 104
Nainen 5 % 65 % 20 % 7 % 3 % 60
Yhteensä
Mies 42 % 48 % 4 % 3 % 4 % 664
Nainen 11 % 59 % 15 % 11 % 5 % 534
Työelämä on parempaa, jos
työpaikalla on luottamusmies
Hyvä
Melko
hyvä
Keskin-
kertainen
Melko
huono
Huono
Kyllä 11 % 21 % 51 % 11 % 6 %
Ei ole 9 % 20 % 49 % 15 % 8 %
Työelämän laatu (HTM*)
Onko
työpaikalla
luottamusmies?
Loppuyhteenveto
16
• Työelämän laatuun vaikuttavat
• Työn mielekkyyden parantuminen, mutta erityisesti sen heikentyminen.
• Työnantajan tarjoamaan koulutukseen osallistuminen parantaa työelämän
laatua.
• Luottamusmies työpaikalla parantaa työelämän laatua.
• Työelämän laatu on korkeampaa miehillä naisiin verrattuna.
• Asiaa selittää ainakin osittain bruttopalkka ykköskorissa (painoarvo 30 prosenttia).
Miehiin verrattuna naisten bruttopalkka pienempi myös toimialojen sisällä.
• Vuorotyö heikentää työelämän laatua.
1 de 16

Recomendados

Hyvän työn mittari 2018 por
Hyvän työn mittari 2018Hyvän työn mittari 2018
Hyvän työn mittari 2018Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
16 visualizações16 slides
Hyvän työn mittari 2018 por
Hyvän työn mittari 2018Hyvän työn mittari 2018
Hyvän työn mittari 2018Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
500 visualizações16 slides
Irma Väänänen-Tomppo, Veli-Matti Lehtonen ja Marika Tammeaid: Kaiku: Fiksulla... por
Irma Väänänen-Tomppo, Veli-Matti Lehtonen ja Marika Tammeaid: Kaiku: Fiksulla...Irma Väänänen-Tomppo, Veli-Matti Lehtonen ja Marika Tammeaid: Kaiku: Fiksulla...
Irma Väänänen-Tomppo, Veli-Matti Lehtonen ja Marika Tammeaid: Kaiku: Fiksulla...Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
586 visualizações32 slides
SAK:n Hyvä työn mittari 2016 – Hyvässä työssä voi vaikuttaa por
SAK:n Hyvä työn mittari 2016 – Hyvässä työssä voi vaikuttaaSAK:n Hyvä työn mittari 2016 – Hyvässä työssä voi vaikuttaa
SAK:n Hyvä työn mittari 2016 – Hyvässä työssä voi vaikuttaaSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
536 visualizações20 slides
SAK:n Hyvän työn mittari 2014 – Hyvät työt harvassa por
SAK:n Hyvän työn mittari 2014 – Hyvät työt harvassaSAK:n Hyvän työn mittari 2014 – Hyvät työt harvassa
SAK:n Hyvän työn mittari 2014 – Hyvät työt harvassaSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
1.1K visualizações20 slides
SAK:n näkemykset hyvästä työstä ja uusi Hyvän työn mittari por
SAK:n näkemykset hyvästä työstä ja uusi Hyvän työn mittariSAK:n näkemykset hyvästä työstä ja uusi Hyvän työn mittari
SAK:n näkemykset hyvästä työstä ja uusi Hyvän työn mittariSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
590 visualizações16 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Hyvän työn mittarin tulokset 2022

Työ ja terveys -haastattelututkimus 2012 por
Työ ja terveys -haastattelututkimus 2012Työ ja terveys -haastattelututkimus 2012
Työ ja terveys -haastattelututkimus 2012Työterveyslaitos
4.3K visualizações127 slides
Työttömyyden syyt työttömien näkökulmasta -tutkimus por
Työttömyyden syyt työttömien näkökulmasta -tutkimusTyöttömyyden syyt työttömien näkökulmasta -tutkimus
Työttömyyden syyt työttömien näkökulmasta -tutkimusSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
824 visualizações40 slides
Isännöinnin asiakastyytyväisyys 2012 tulostiivistelmä - js-audit oy [495] por
Isännöinnin asiakastyytyväisyys 2012 tulostiivistelmä - js-audit oy [495]Isännöinnin asiakastyytyväisyys 2012 tulostiivistelmä - js-audit oy [495]
Isännöinnin asiakastyytyväisyys 2012 tulostiivistelmä - js-audit oy [495]JS-Audit
13.8K visualizações9 slides
Työn mitoitus SAK:laisilla työpaikoilla – SAK:n luottamushenkilöpaneeli lokak... por
Työn mitoitus SAK:laisilla työpaikoilla – SAK:n luottamushenkilöpaneeli lokak...Työn mitoitus SAK:laisilla työpaikoilla – SAK:n luottamushenkilöpaneeli lokak...
Työn mitoitus SAK:laisilla työpaikoilla – SAK:n luottamushenkilöpaneeli lokak...Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
394 visualizações14 slides
Heikki Räisäsen esitys Sihteeri- ja assistentti 2014 -tapahtumassa por
Heikki Räisäsen esitys Sihteeri- ja assistentti 2014 -tapahtumassaHeikki Räisäsen esitys Sihteeri- ja assistentti 2014 -tapahtumassa
Heikki Räisäsen esitys Sihteeri- ja assistentti 2014 -tapahtumassaTyö- ja elinkeinoministeriö
538 visualizações29 slides
SAK:n työolobarometri 2016 por
SAK:n työolobarometri 2016SAK:n työolobarometri 2016
SAK:n työolobarometri 2016Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
572 visualizações70 slides

Similar a Hyvän työn mittarin tulokset 2022(20)

Työ ja terveys -haastattelututkimus 2012 por Työterveyslaitos
Työ ja terveys -haastattelututkimus 2012Työ ja terveys -haastattelututkimus 2012
Työ ja terveys -haastattelututkimus 2012
Työterveyslaitos4.3K visualizações
Isännöinnin asiakastyytyväisyys 2012 tulostiivistelmä - js-audit oy [495] por JS-Audit
Isännöinnin asiakastyytyväisyys 2012 tulostiivistelmä - js-audit oy [495]Isännöinnin asiakastyytyväisyys 2012 tulostiivistelmä - js-audit oy [495]
Isännöinnin asiakastyytyväisyys 2012 tulostiivistelmä - js-audit oy [495]
JS-Audit13.8K visualizações
Heikki Räisäsen esitys Sihteeri- ja assistentti 2014 -tapahtumassa por Työ- ja elinkeinoministeriö
Heikki Räisäsen esitys Sihteeri- ja assistentti 2014 -tapahtumassaHeikki Räisäsen esitys Sihteeri- ja assistentti 2014 -tapahtumassa
Heikki Räisäsen esitys Sihteeri- ja assistentti 2014 -tapahtumassa
Työ- ja elinkeinoministeriö538 visualizações
TEK Opiskelijatutkimus 2015 tulokset por Arttu Piri
TEK Opiskelijatutkimus 2015 tuloksetTEK Opiskelijatutkimus 2015 tulokset
TEK Opiskelijatutkimus 2015 tulokset
Arttu Piri2.1K visualizações
Elo yrittäjämittari 2014 tulostiivistelmä por Työeläkeyhtiö Elo
Elo yrittäjämittari 2014 tulostiivistelmäElo yrittäjämittari 2014 tulostiivistelmä
Elo yrittäjämittari 2014 tulostiivistelmä
Työeläkeyhtiö Elo2.3K visualizações
Tradenomiopiskelijatutkimus 2013 por Tradenomiliitto
Tradenomiopiskelijatutkimus 2013Tradenomiopiskelijatutkimus 2013
Tradenomiopiskelijatutkimus 2013
Tradenomiliitto173 visualizações
Asiakaskysely 2017 - LuottoRaha por C Finance Ltd
Asiakaskysely 2017 - LuottoRahaAsiakaskysely 2017 - LuottoRaha
Asiakaskysely 2017 - LuottoRaha
C Finance Ltd5K visualizações
Tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi palkkatutkimus 2013 por Suomen Ekonomit
Tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi palkkatutkimus 2013Tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi palkkatutkimus 2013
Tilintarkastus ja liikkeenjohdon konsultointi palkkatutkimus 2013
Suomen Ekonomit25.2K visualizações
Työurat ja julkisen sektorin toimintaympäristö por Pauli Forma
Työurat ja julkisen sektorin toimintaympäristöTyöurat ja julkisen sektorin toimintaympäristö
Työurat ja julkisen sektorin toimintaympäristö
Pauli Forma502 visualizações
Kansallinen rekrytointitutkimus 2013 por Thomas Grönholm
Kansallinen rekrytointitutkimus 2013Kansallinen rekrytointitutkimus 2013
Kansallinen rekrytointitutkimus 2013
Thomas Grönholm333 visualizações
Kansallinen Rekrytointitutkimus 2013 por Martti Kuusanmäki
Kansallinen Rekrytointitutkimus 2013Kansallinen Rekrytointitutkimus 2013
Kansallinen Rekrytointitutkimus 2013
Martti Kuusanmäki1.1K visualizações

Mais de Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023 por
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
23 visualizações12 slides
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf por
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdfkoyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdfSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
87 visualizações6 slides
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf por
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdfhaastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdfSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
333 visualizações34 slides
Occupational health care in a nutshell por
Occupational health care in a nutshellOccupational health care in a nutshell
Occupational health care in a nutshellSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
69 visualizações2 slides
Företagshälsovården i ett nötskal por
Företagshälsovården i ett nötskalFöretagshälsovården i ett nötskal
Företagshälsovården i ett nötskalSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
47 visualizações2 slides
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdf por
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdfluottamus-tyopaikan-supervoima.pdf
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdfSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
81 visualizações38 slides

Mais de Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK(20)

Hyvän työn mittarin tulokset 2022

 • 1. Työelämän laatu SAK:laisilla aloilla Hyvän työn mittari 2022 -tulokset Ari-Matti Näätänen, tutkimusasiantuntija 25.4.2022
 • 2. SAK:n Hyvän työn mittari 2 SAK:n Hyvän työn mittarin esikuva on Saksan DGB:n (Deutcher Gewerkschaftsbund) Gute Arbeit -indeksi. Mittarissa on kaksi osaa, joista toinen mittaa työelämän perusasioita ja toinen työnteon sujumista. Hyvän työn mittarissa tarkastellaan työelämän laatua SAK:laisilla aloilla. Mittari on monella tapaa tarpeellinen. Sen avulla esimerkiksi mahdolliset muutokset työelämän laadun osa-alueissa tulevat kattavasti kontekstualisoiduiksi. Aineisto SAK:n Työolobarometri 2022:sta. Kerätty helmi-maaliskuussa 2022 puhelinhaastatteluin (n=1201) Kantarin toimesta. Aineisto on kiintiöitetty ja tasapainotettu vastaajan toimialan, sukupuolen ja iän mukaan vastaamaan SAK:laisia aloja. Vastaajien sähköpostiosoitteet kerättiin liittojen jäsenrekisteristä.
 • 3. Työelämän perusasiat -korin sisältö 3 Terveys (painoarvo 20 prosenttia) • Koetko työsi kuormittavaksi tai haitalliseksi terveydellesi? • Oletko ollut viimeisen 12 kuukauden aikana huolissasi työn haitallisista vaikutuksista terveyteesi? Turvallisuus (painoarvo 20 prosenttia) • Oletko ollut viimeisen 12 kuukauden aikana huolissasi turvallisuudesta työssä? • Oletko ollut viimeisten 12 kuukauden aikana henkisen väkivallan kohteena? Toimeentulo (painoarvo 30 prosenttia) • Bruttotulot (vähintään mediaanitulo 3 200 €), vähintään 1 933,50 € alle mediaanin, alle SAK:n minimi JA kokopäivätyössä, ei kokopäivätyössä tai ei tulotietoja. • Miten hyvin tulet toimeen palkallasi? Työsuhteen varmuus ja sopivuus (painoarvo 15 prosenttia) • Oletko ollut viimeisten 12 kuukauden aikana huolissasi työpaikkasi menetyksestä? • Tekisitkö enemmän vai vähemmän töitä vastaavasti muuttuvalla palkalla? Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu (painoarvo 15 prosenttia) • Työnantajasi ei kohtele työntekijöitä tasapuolisesti. Väite kuvaa työnantajaasi.
 • 4. Työnteon sujuvuus -korin sisältö (painoarvo 20 % / osa-alue) 4 • Tuki työnantajalta • Työnantajasi huolehtii kehittymismahdollisuuksistasi. • Työnantajasi huolehtii siitä, että tieto kulkee työpaikallasi hyvin. • Tyytyväisyys vaikutusmahdollisuuksiin • Miten tyytyväinen olet mahdollisuuksiisi vaikuttaa siihen, missä järjestyksessä teet työnne? • Miten tyytyväinen olet mahdollisuuksiisi vaikuttaa työmenetelmiisi. • Työyhteisön tuki ja yhteenkuuluvuus • Tunnet kuuluvasi samaan porukkaan työtovereidesi kanssa. • Työn ilo ja mielekkyys • Työsi on mielenkiintoinen. • Tunnet työssäsi innostusta ja työn iloa. • Työtahti ja tehokkuusajattelu • Työnantajasi asettaa tehokkuuden kaiken muun edelle. • Työtäsi leimaa jatkuva kiire.
 • 5. 5 Työtahti ja tuen puute työnantajalta heikentävät eniten työelämän laatua 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 2014 2018 2020 2022 Hyvän työn pisteiden keskiarvo (0-100) Työyhteisön tuki ja yhteenkuuluvuus Turvallisuus (fyysinen ja psyykkinen) Tasapuolinen kohtelu Tyytyväisyys vaikutusmahdollisuuksiin Työsuhteen varmuus ja sopivuus Työn mielekkyys ja ilo Työelämän vahvuuksien ja heikkouksien raja Toimeentulo (mm. palkka) Terveys (mm. huoli työn terveyshaitoista) Työnantajan tarjoama tuki Työtahti ja tehokkuusajattelu
 • 6. Väliyhteenveto 6 • Työelämän laatu heikkeni työn mielekkyyden ja työnantajan tarjoaman tuen suhteen, eli kahdessa työelämän osa-alueesta kymmenestä. • Työ koetaan hieman aiempaa harvemmin mielenkiintoiseksi (- 4 %-yksikköä vuodesta 2020) • Työssä koetaan hieman aiempaa vähemmän innostusta ja iloa (- 4 %-yksikköä vuodesta 2020) • Työnantaja huolehtii työntekijöiden kehittymismahdollisuuksista selkeästi aiempaa vähemmän (-13 %-yksikköä vuodesta 2020) • Työnantaja huolehtii aiempaa heikommin tiedonkulusta työpaikalla (-3 %-yksikköä vuodesta 2020)
 • 7. ”Työnantajasi huolehtii kehittymismahdollisuuksistasi” – väitteestä toimialoittain 2022–2020 7 2022 Teollisuuden vastaajista 45 prosenttia hyvin tai melko hyvin. 2020 Teollisuuden vastaajista 57 prosenttia hyvin tai melko hyvin. → Ero -12 prosenttiyksikköä 2022 Yksityisellä palvelualalla 55 prosenttia hyvin tai melko hyvin. 2020 Yksityisellä palvelualalla 68 prosenttia hyvin tai melko hyvin. → Ero -13 prosenttiyksikköä 2022 Julkisella alalla 53 prosenttia hyvin tai melko hyvin. 2020 Julkisella alalla 71 prosenttia hyvin tai melko hyvin. → Ero -18 prosenttiyksikköä 2022 Kuljetusalalla 51 prosenttia hyvin tai melko hyvin. 2020 Kuljetusalalla 66 prosenttia hyvin tai melko hyvin. → Ero -15 prosenttiyksikköä
 • 8. SAK:laisten jakautuminen hyville ja huonoille työpaikoille 2014–2022 2014 2018 2020 2022 Muutosprosentti- yksikkö 2020–2022 Hyvä 8 7 8 10 2 Melko hyvä 16 16 19 21 2 Keskinkertainen 56 56 55 51 -4 Melko huono 11 13 11 12 1 Huono 9 8 7 6 -1
 • 9. Hyvän työn laatua selittävät tekijät SAK:laisilla aloilla
 • 10. Toimialojen välillä on eroa työelämän laadussa Hyvä Melko hyvä Keskin kertainen Melko huono Huono Teollisuus 10 % 20 % 54 % 10 % 6 % Yksityinen palveluala 10 % 22 % 43 % 17 % 8 % Julkinen palveluala 10 % 21 % 53 % 11 % 6 % Kuljetusala 7 % 17 % 65 % 10 % 1 % Muu ala 16 % 21 % 51 % 10 % 2 % Työelämän laatu (HTM*)
 • 11. Työn mielekkyyden heikentyminen rikkoo työelämän Hyvä Melko hyvä Keskin- kertainen Melko huono Huono Parempaan 17 % 28 % 48 % 5 % 2 % Huonompaan 2 % 6 % 52 % 22 % 18 % Pysynyt ennallaan 12 % 24 % 52 % 10 % 2 % Työelämän laatu (HTM*) Työn mielekkyyden muutos
 • 12. Koulutukseen osallistuminen lisää työelämän laatua Hyvä Melko hyvä Keskin- kertainen Melko huono Huono Kyllä 13 % 24 % 49 % 9 % 4 % Ei 9 % 19 % 52 % 13 % 7 % Työelämän laatu (HTM*) Osallistunut koulutukseen **
 • 13. Vuorotyö heikentää työelämän laatua Hyvä Melko hyvä Keskin- kertainen Melko huono Huono Kyllä 7 % 18 % 54 % 15 % 6 % En 13 % 23 % 48 % 9 % 6 % Työelämän laatu (HTM*) Teetkö vuorotyötä?
 • 14. Bruttopalkka toimialan mukaan, sukupuolella vakioituna 14 Vähintään mediaani (3 217 € / kk) Yli SAK:n rajan (1 933,5 € / kk) mutta alle mediaanin Alle SAK:n rajan (1933,5 €/kk), ei kokoaikatöissä Alle SAK:n rajan (1933,5 € /kk), kokoaikatöissä Ei tulotieto a Vastaajia (n) Toimiala Sukupuoli Teollisuus Mies 49 % 44 % 1 % 2 % 4 % 293 Nainen 17 % 64 % 3 % 9 % 8 % 77 Yksityinen palveluala Mies 35 % 50 % 8 % 3 % 4 % 136 Nainen 6 % 54 % 22 % 15 % 4 % 190 Julkinen palveluala Mies 28 % 58 % 7 % 3 % 4 % 69 Nainen 12 % 62 % 13 % 10 % 3 % 197 Kuljetusala Mies 32 % 61 % 2 % 3 % 2 % 62 Nainen 56 % 22 % 0 % 0 % 22 % 9 Muu ala Mies 45 % 39 % 4 % 8 % 4 % 104 Nainen 5 % 65 % 20 % 7 % 3 % 60 Yhteensä Mies 42 % 48 % 4 % 3 % 4 % 664 Nainen 11 % 59 % 15 % 11 % 5 % 534
 • 15. Työelämä on parempaa, jos työpaikalla on luottamusmies Hyvä Melko hyvä Keskin- kertainen Melko huono Huono Kyllä 11 % 21 % 51 % 11 % 6 % Ei ole 9 % 20 % 49 % 15 % 8 % Työelämän laatu (HTM*) Onko työpaikalla luottamusmies?
 • 16. Loppuyhteenveto 16 • Työelämän laatuun vaikuttavat • Työn mielekkyyden parantuminen, mutta erityisesti sen heikentyminen. • Työnantajan tarjoamaan koulutukseen osallistuminen parantaa työelämän laatua. • Luottamusmies työpaikalla parantaa työelämän laatua. • Työelämän laatu on korkeampaa miehillä naisiin verrattuna. • Asiaa selittää ainakin osittain bruttopalkka ykköskorissa (painoarvo 30 prosenttia). Miehiin verrattuna naisten bruttopalkka pienempi myös toimialojen sisällä. • Vuorotyö heikentää työelämän laatua.