O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
1
FINANCE
EXECUTIVE MASTER IN
MANAGEMENT AND 
 ORGANIZATION 
EXECUTIVE MASTER OF 
32
What if the lifespan
 of an organization drops
 from 45 to 10 years?
Wat gebeurt
er als...
…de levensduur van een organ...
54
Executive Master
of Management and
Organization
Dat vraagt om inzicht en overzicht om een gefundeerde en duidelijke koe...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 15 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a TIAS MMO (20)

TIAS MMO

 1. 1. 1 FINANCE EXECUTIVE MASTER IN MANAGEMENT AND   ORGANIZATION  EXECUTIVE MASTER OF 
 2. 2. 32 What if the lifespan  of an organization drops  from 45 to 10 years? Wat gebeurt er als... …de levensduur van een organisatie daalt van 45 naar slechts 10 jaar? Wat zijn de gevolgen voor uw vakgebied, uw organisatie en u in het bijzonder? Binnen de stormachtige realiteit van alledag volgen technologische, economische en sociale ontwikkelingen elkaar razendsnel op. Deze tijd heeft behoefte aan managers die de complexe strategische vraagstukken van vandaag het hoofd kunnen bieden en voorbereid zijn op de toekomst. Bij TIAS doceren we vanuit de gedachte dat inzichten van vandaag niet de oplossingen van morgen zijn. Daarom leggen we, naast het overbrengen van kennis en vaardigheden, de nadruk vooral op het stimuleren van een kritische, nieuwsgierige benadering. Andere vragen stellen om te weten hoe het echt zit. Op zoek naar antwoorden met impact op organisaties, business en de samenleving. NE VER STOP ASKING
 3. 3. 54 Executive Master of Management and Organization Dat vraagt om inzicht en overzicht om een gefundeerde en duidelijke koers uit te zetten. Minstens net zo belangrijk is de vaardigheid om die koers over te brengen en mensen mee te nemen. U bent gericht op verbetering en het (her)ontwerpen van de structuren en processen in de organisatie, met oog voor de doelstellingen van uw mensen en de samenleving. Door interactie tussen docenten en deelnemers ontstaan er nieuwe inzichten en mogelijkheden die u in de praktijk kunt toetsen en toepassen. De Executive Master of Management and Organization (MMO) is gericht op managers die organisaties kunnen positioneren en aansturen in een complexe en dynamische omgeving. Als manager moet u razendsnel kunnen anticiperen. Wat maakt deze studie uniek? • deelnemers komen uit diverse branches en vakgebieden waardoor interessante en verrassende invalshoeken worden belicht • doordat u de theorie meteen kunt toepassen, heeft uw opleiding direct effect op uw organisatie • uw masterthesis is vergelijkbaar met een volwaardige consultancy opdracht • u gaat deel uitmaken van het uitgebreide alumninetwerk Masters of Management and Organization
 4. 4. 76 Een veelvoud aan nieuwe mogelijkheden Na afronding van het programma bent u rijk aan nieuwe inzichten en heeft u een groot aantal nieuwe vaardigheden ontwikkeld die vooruitgang voor u en uw organisatie mogelijk maken. • het gehele speelveld van uw onderneming te overzien en vanuit verschillende invalshoeken naar de doelstellingen van uw organisatie te kijken • in te spelen op een constant veranderende omgeving, waarbij u strategische dilemma’s durft aan te pakken en een heldere en voor iedereen duidelijke koers uitzet • vorm te geven aan veranderings- en ontwikkelingsprocessen, waarbij u strategie en uitvoering op elkaar weet af te stemmen en medewerkers voor u weet te winnen • tussen en binnen organisaties samen- werkingsrelaties te ontwikkelen zodat organisaties transformeren van bureaucratische structuren naar netwerken van partnerships en allianties • toegepast wetenschappelijk onderzoek op te zetten en uit te voeren en de kwaliteit van uitgevoerd onderzoek te evalueren • deskundig te participeren in customer value management, financieel management, marketing, strategisch management, kwaliteitsmanagement, business process- management, logistiek management, informatie-, kennis- en innovatie- management, human resources management en organisatieontwikkeling De Executive Master of Management and Organization (MMO) is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie- organisatie (NVAO). Na het succesvol doorlopen van het volledige programma mag u de titel MMO of MSc achter uw naam plaatsen. U bent in staat om: Mastertitel
 5. 5. 98 15 intensieve en inspirerende maanden Het programma Master of Management and Organization is erop gericht het beleid en management in organisaties te professionaliseren en daarmee de effectiviteit en concurrentiepositie te versterken. De eerste 10 maanden volgt u de modules. Elke module bevat 3 opeenvolgende dagen. Daarna werkt u 5 maanden, 200 uur, aan uw Masterthesis. De opbouw van het programma ziet u hiernaast. Programmaoverzicht Introductie Organisaties en Management in de Maatschappelijke Context Methoden en Technieken van Business Research 1 Strategisch Management Besluitvorming, Samenwerking en Conflict Strategievorming en implementatie Strategische Marketing en Customer Value Management Business Performance Management Financiële en Management Accounting Business Process Management en Logistiek Management Informatie-, Kennis- en Innovatiemanagement Examinering U sluit het programma af met een Masterthesis. Hierin verwerkt u de kennis en inzichten die u in de modules hebt verworven, aan de hand van een organisatie- en managementvraagstuk in een andere dan uw eigen organisatie. De projecten worden in tweetallen aangepakt, en worden begeleid door zowel een TIAS- begeleider als een begeleider vanuit de betreffende organisatie. Dynamiek van organisaties Human Resource Management in de Sociale Context Organisatieontwikkeling, Cultuur en Leiderschap International Business Systems - studiereis Methoden en Technieken van Business Research 2
 6. 6. 1110 Het succes van organisaties hangt af van de effec­tiviteit en snel­heid waarmee zij zich aanpas­sen aan of inspelen op verande­ringen in de externe omge­ving. Kernproblemen van organisaties zijn controleerbaarheid, beheersbaarheid, bestuurbaarheid en leefbaarheid. De taken van managers zijn er niet eenvoudiger op geworden. Een opkomend discussiepunt betreft de maatschappelijke functie en waarde van de onderneming; de manier waarop een bedrijf haar kernactiviteiten uitvoert en verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van milieu en sociale context. ‘Meten is weten’ vormt het uitgangspunt van empirisch onderzoek. Om te kunnen spreken van wetenschappelijk onderzoek moet voldaan worden aan regels en procedures om op een geldige en betrouwbare wijze kennis te vergaren. In de module ‘Methoden en technieken van onderzoek’ worden drie vragen centraal gesteld; Hoe vragen? Hoe meten? Hoe weten? Het doel van deze module is om zelf wetenschappelijk onderzoek te leren opzetten en uitvoeren en om de kwaliteit van uitgevoerd onderzoek te evalueren. Organisaties en Management in de maatschappelijke context Methoden en Technieken van Business Research 1 1 2
 7. 7. 1312 Strategievorming gaat over richting geven om het ambi­tieni­veau van de leiding te verwerke­ lijken: verkrij­gen en be­houden van een concurren­tievoor­sprong. De focus is op de markt, de marktpositie en op de orga­nisatie en haar competenties. Strategie en uitvoering moeten goed op elkaar worden afgestemd. Het topmanagement is verantwoordelijk voor het proces van strategische afstemming. Het gaat om de dialoog tussen de leiding en managers om de organisatie-capaciteiten zo aan te sturen dat strategie en uitvoering op elkaar afgestemd blijven. Samenwerkingsrelaties ontwikkelen is voor het huidig management een uiterst belangrijke opdracht in het perspectief van een transformatie van organisaties van bureaucratische structuren naar netwerken van partnerships en allianties. In deze module behandelen we de sociale en psychologische dynamiek die ontstaat als meerdere juridische onafhankelijke organisaties een samenwerkingsrelatie wensen aan te gaan. De deelnemers spelen een tweedaagse simulatie, die ontwikkeld is op basis van reële problematiek. Strategievorming en Implementatie Besluitvorming, Samenwerking en Conflict 3 4 Strategische marketing gaat over de posities die de organisatie wil innemen op specifieke markten. De focus ligt hierbij nadrukkelijk op de lange termijn. Drie krachten spelen hierbij een rol: de klant, de concurrentie en het eigen bedrijf. Met behulp van een management simulatie spel wordt duidelijk gemaakt op welke wijze een organisatie marktgericht zou kunnen innoveren (Blue Ocean Strategy). Het creëren van klantwaarde staat hierbij centraal. Strategische Marketing en Customer Value Management 5
 8. 8. 1514 TIAS School for Business and Society is de business school van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven. Met een breed portfolio van MBA’s, masters, maatwerkprogramma’s en masterclasses trekt TIAS jaarlijks 2.400 deelnemers uit 25 landen. Er zijn ruim 100 hoogleraren en docenten aan TIAS verbonden, allen met een zeer rijke ervaring in zowel de academische wereld als de praktijk. Kijk voor onze rankings in o.a. the Financial Times op: www.tias.edu/rankings. TSCHOOL FOR TBUSINESS AND SOCIETYT Vanuit de financiële en bedrijfsecono­mische invalshoek worden algemene doelstellingen van organisaties, zoals waarde maximalisatie en continuïteit, uitgewerkt naar de dagelijkse besluitvorming binnen dergelijke huishoudingen. Binnen wetenschappelijke vakgebieden als management accounting en financiering, bestuderen we onderneming beslissingen op het verschillende gebieden. We belichten investeringsstrategieën via fusie- en overname-processen en de financiering van dergelijke transacties. Ook vraagstukken van risicomanagement en beloningsvormen van management en aandeelhouders horen daarbij. Financiële en Management Accounting 6
 9. 9. 1716 We behandelen actuele vraagstukken op het gebied van personeel en organisatie. Uitgangspunt daarbij is de toegenomen strategische betekenis van personeelsmanagement in het succesvol functioneren van moderne organisaties. Van een reactief en strategisch ondergeschoven beleidsgebied is het management van personeel en organisatie opgeklommen naar de status van kritieke succesfactor. In deze module staan we vooral stil bij de rol die het lijnmanagement vervult in het realiseren van de strategische doelen op het gebied van human resource management. In deze module krijgt u inzicht in veranderingsprocessen in organisaties, in interventies ter beïn­vloeding en sturing van deze processen, en in de rol van adviseurs en managers hierbij. Centraal staan de inzichten en praktijken zoals deze onder meer zijn ontwikkeld onder de naam ‘Organization Development’. Verder gaan we in op de rol die organisatiecultuur speelt bij het initiëren, sturen en implementeren van verande­ring. Ook staan we stil bij de rol van leiderschap bij het realiseren van verandering. Human Resource Management in de sociale context Organisatieontwikkeling, cultuur en leiderschap 9 1 0 Organisaties zijn samengesteld uit waardeketens. Waarde wordt verkregen door veranderingen in het primaire en het ondersteunende proces efficiënter, kwalitatiever en effectiever te maken. Inzicht in de waardeketen is van grote betekenis voor het ontwerpen van de organisatiestructuur van een organisatie. Organisaties worden niet langer gezien als complexiteiten van functies, divisies of productgroepen, maar als systemen van processen. Een belangrijke doelstelling van kwaliteitsverbetering is om onvolkomenheden in de werkorganisatie en serviceverlening op te merken. Logistiek van dienstverlening, vooral integrale ketenlogistiek, business process management en kwaliteitsmanagement komen hier bij elkaar. De prestaties van organisaties worden bepaald door de kennis die aanwezig is in de infrastructuur van de onderneming, zoals informatie- en communicatietechnologie, big data, internet, octrooien en patenten. Wat makkelijk onderschat wordt is het aandeel van menselijk gedrag in het laten renderen van de kennis die in en om de organisatie aanwezig is. Dat vergt inzicht in de wisselwerking tussen mensen en systemen, en in de motivatie van mensen om hun kennis wel of juist niet te delen. Gegeven de snelheid waarmee producten en diensten tot commodity’s verworden, gaat de module verder in op het concept van open innovatie. Afhankelijk van het innovatietype en strategie worden passende designs besproken. Business Process Management en Logistiek Management Informatie-, kennis- en innovatiemanagement 7 8
 10. 10. 1918 Voorbereidend seminar (3 dagdelen) op het afstudeerproject en de masterthesis. In welke mate zijn cultuurverschillen van invloed op management en organisatie van organisaties? Zijn managementopvattingen algemeen toepasbaar, of worden zij gekleurd door historisch gewortelde nationale en lokale gewoonten en ervaringen? Is er sprake van overstijgende cultuurpatronen die vanuit convergerende methoden en technieken van management en organisatie meer op elkaar gaan lijken? Welke rol spelen nationale bedrijf en beroepsculturen in het gedrag van mensen in organisaties en in het perspectief van de onderlinge relaties. Deze thema’s staan tijdens de studiereis centraal. Methoden en technieken van Business Research 2 International business systems – studiereis 1 1 1 2  EEN NETWERKI1  VAN MEERI1  DAN 12.000 ALUMNII1 Een goed netwerk is een krachtig instrument. Het kan helpen om een project van de grond te krijgen en om kennis uit te wisselen. Als u een opleiding bij TIAS volgt, heeft u er in één keer ruim 12.000 contacten in binnen- en buitenland bij. Zo groot is ons netwerk van ouddeelnemers. Het vergroot letterlijk uw wereld én uw kijk op de wereld.
 11. 11. 2120 Een opleiding volgen bij TIAS doet u omdat u uzelf wilt ontwikkelen en van waarde wilt zijn voor uw organisatie en de samenleving. U bent geïnteresseerd in groei, heeft een gezond-kritische houding en gaat graag de discussie aan. Om een vraag zit u niet verlegen. Om twee ook niet. U bent nieuwsgierig en wilt weten hoe het zit. Het helpt u nieuwe inzichten op te doen die u in de praktijk verder helpen. Toelatingseisen U heeft: • minstens vijf jaar managementervaring • minimaal een met een diploma afgeronde hbo of universitaire opleiding • en u bent gemotiveerd om een academische studie te volgen die gemiddeld 20 uur per week tijd van u vraagt Deelnemers Leeftijd: 41 (gemiddeld) Aantal jaren werkervaring: 11 (gemiddeld) man/vrouw: 55% - 45% Deelnemers van het MMO programma zijn werkzaam in functionele of algemene management- en beleidsadviserende functies bij organisaties als Rabobank, Hogeschool Utrecht, ABN, ING en diverse gemeentes. Werkdomeinen “De Master in Management and Organization is tegelijkertijd een geaccrediteerde én een pragmatische opleiding. Er wordt een stevige theoretische basis gelegd en tegelijkertijd werk je veel met recente case studies. Met andere woorden, wat je leert breng je ook direct in de praktijk. Dat is precies wat ik zocht in een studie en heb gevonden met deze Masterop- leiding.” Tim Zoete Relatiemanager ABN AMRO Commercial Finance Financiële dienstverlening 25% Gezondheidszorg 16% Overheid 14% Industrie 14% Onderwijs 14% Business services 12% Anders 5% U en uw mededeelnemers
 12. 12. 2322 Vooraanstaande docenten met een rijke ervaring Woody van Olffen, academic director, stelde het docententeam van deze Masteropleiding samen. Woody van Olffen is hoogleraar Organizational Change and Development aan TIAS School for Business and Society. Woody studeerde en promoveerde (in 1999) aan de Universiteit Maastricht en was van 2007 tot 2013 hoofddocent strategie en organisatie aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Hij is sinds 2011 parttime werkzaam als senior academic associate bij AMI consultancy. Hij richt zich daar op organisatieverandering en talentontwikkeling. Op deze gebieden is Woody ook persoonlijk en professioneel coach, voor zowel individuen als teams. Een selectie van de docenten:  • Dr. Freek Aertsen • Prof. dr. ir. Marcel van Assen • Prof. dr. René ten Bos • Dr. Roger Bougie • Prof. dr. Theo Camps • Drs. Jos Grazell • Prof. dr. Paul Hendriks • Prof. dr. Patrick Kenis • Prof. dr. Carla Koen • Prof. dr. Willem de Nijs • Prof. dr. Woody van Olffen • Prof. dr. Theo Poiesz • Prof. dr. Will Reijnders • Prof. dr. Piet Ribbers • Prof. dr. Henk Roest • Prof. dr. Sandra Schruijer • Prof. dr. Patrick Vermeulen • Prof. dr. Jan de Vuijst   ACADEMIC DIRECTOR  PROF. DR. WOODY VAN OLFFEN Een nieuwe impuls “De huidige tijd vraagt om leiders en managers die een brede blik hebben ontwikkeld op wat er omgaat in de organisatie en daarbuiten. Die een volwaardige gesprekspartner zijn voor velen en over de traditionele functionele specialisaties héén een gedegen oordeel kunnen vormen. Een kritisch oordeel, vooral gebaseerd op feiten én met gevoel voor mensen en omstandigheden. De Master of Management and Organization biedt u een degelijke opleiding om een dergelijke rol met succes te gaan vervullen. In meer dan 25 jaar gingen ruim 700 managers u voor. Geef uw loopbaan en uw organisatie een nieuwe impuls met de Master of Management and Organization”.
 13. 13. 2524 Wat is uw volgende stap? “Ik regel praktische zaken, geef advies en treed op als tussenpersoon tussen de kandidaat-deelnemer en de school. Direct bij het eerste gesprek vertaal ik de leerdoelstellingen naar de ambities van de kandidaat. Het is per slot van rekening belangrijk dat u een accuraat beeld over TIAS en de opleiding heeft voordat u zich daadwerkelijk aanmeldt. Ik schets de verschillende mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei en kijk wat de volgende stappen kunnen zijn. Vaak adviseer ik kandidaten ook over hoe zij de opleiding kunnen financieren of goed kunnen combineren met hun werk en privéleven.” Programma-adviseur Berber van Norden kan u alles over het programma vertellen en u helpen bij de te nemen stappen. CHANTAL STEVELS Programma-adviseur 013 466 86 38 c.v.stevels@tias.edu Stap 1 Oriëntatie Bezoek een evenement We organiseren regelmatig infosessies en workshops voor potentiële deelnemers om de sfeer op onze business school te proeven. Daarnaast nodigen wij u graag uit om een van onze lessen bij te wonen en onze aanpak van dichtbij mee te maken. Praat met een alumnus Als u eens met een ervaringsdeskundige van gedachten wilt wisselen, dan brengen wij u graag in contact met een alumnus van het programma. Hij of zij kan u vertellen wat de impact van het programma op zijn of haar carrière is geweest en uw mogelijkheden, vooruitzichten en verwachtingen met u bespreken. Stap 2 Financiering van uw programma TIAS biedt flexibele financieringsplannen om betaling van het collegegeld te spreiden en de fiscale aftrek te optimaliseren. Wij helpen u graag om uw financieringsopties op een rijtje te zetten en de oplossing te vinden die het best bij uw persoonlijke situatie past. Stap 3 Meld u aan Mocht u besluiten om u aan te melden voor het programma, dan raden we u aan een plaats te reserveren. Er is slechts ruimte voor een beperkt aantal deelnemers. Stap 4 Plan een gesprek Met het aanvraagformulier kunt u een ​​ informeel intakegesprek met de academic director aanvragen. Hij kan beoordelen of uw profiel, opleiding en werkervaring overeenkomen met de vereisten van het programma. Daarnaast geeft het gesprek u nogmaals de mogelijkheid om te bepalen of het programma aan uw verwachtingen, wensen en ambities voldoet BERBER VAN NORDEN +31 (0) 13 466 39 46 b.vannorden@tias.edu UW PROGRAMMA ADVISEUR
 14. 14. 26 NEVER STOP ASKING Executive Master of Management and Organization Startdata en locatie van de opleiding september 2014, Tilburg Campus maart 2015, Utrecht Campus Programmaduur 15 maanden. Waarvan 10 maanden modules en 5 maanden (200 uur) masterthesis. Omvang van het programma Maandelijks drie opeenvolgende dagen: woensdag 9.30 - 20.00 uur donderdag 9.30 - 20.00 uur vrijdag 9.30 - 16.00 uur Kosten Programma prijs: € 29.500,- inclusief koffie/thee/fris, lunch, WIFI- verbinding, alle zorgvuldig uitgezochte studieboeken, al het leesmateriaal en toegang tot de Virtual Campus. Ook heeft u al toegang tot de alumni website voor webinars en must-reads binnen uw vakgebied. De fee dekt de kosten voor het educatieve programma en de bedrijfsbezoeken tijdens de internationale studiereis. Reis- en verblijfskosten (hotels en diners) zijn exclusief. Alle kosten zijn vrijgesteld van BTW. D E T A I L S Deze brochure is onder voorbehoud van wijzigingen.
 15. 15. 28 CA MPUS TILBURG Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg CA MPUS UTRECHT Kromme Nieuwegracht 39, 3512 HD Utrecht +31 (0)13 466 86 00 information@tias.edu www.tias.edu

×