Oppimistehtävät verkossa

Riikka Lehto (Vanninen)
Riikka Lehto (Vanninen)Koulutuspäällikkö, erityisvastuualueena digipedagogiikan kehittäminen. Opetuksen ja ohjauksen kehittäjä, taustaltani opettaja, opinto-ohjaaja. em Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto
Oppimistehtävät verkossa
Ideoita lähi- ja verkkotyöskentelyä
sisältäville kursseille
syksy 2013
Riikka Vanninen PAOK
riikka.vanninen@tampere.fi paokhanke.ning.com
slideshare.net/RiikkaVanninen #paokhanke (Twitter)
twitter.com/riikkavanninen facebook.com/PAOK-verkosto
Kurssin suunnitteleminen
• Tavoitteet
– mitä opiskelija oppii/osaa kurssin jälkeen
• Sisältö
• Opiskelijan toiminta
– lähi- ja verkkotyöskentely: miten työskennellään, millaisia tehtäviä,
opiskelijan oma toiminta/ryhmän toiminta, työmäärä ja ajankäyttö
• Opettajan toiminta
– lähi- ja verkkotyöskentelyn ohjaus (miten ja milloin työskentelyä ohjataan),
palaute (kuka antaa, mistä ja milloin), ohjaukseen käytettävä aika
• Tiedonlähteet, materiaalit
– valmis materiaali vai opiskeluprosessin aikana tuotettava materiaali,
painettu vai verkkomateriaali, erilaiset materiaalit (teksti, kuva, ääni, video,
animaatio…)
• Työkalut
– tuettu vai avoin oppimisympäristö, mitä verkkotyökaluja käytetään,
synkroniset ja asynkroniset työkalut
Mielekäs (verkko-)oppiminen
• Opiskelijoiden aktiivisuus ja omatoimisuus (esim.
tiedonhankinta ja -käsittely)
• Intentionaalisuus (opiskelijan omat kognitiiviset tavoitteet)
• Konstruktiivisuus (aiemman tiedon yhdistely)
• Reflektiivisyys (oman oppimisen pohtiminen)
• Siirtovaikutus (oppimisen soveltaminen uusissa ja
erilaisissa tilanteissa)
• Yhteistoiminnallisuus (yhteistyö ja tiedon jakaminen)
• Tilannesidonnaisuus (oppimistilanteiden autenttisuus)
• Vuorovaikutus (keskustelevaisuus)
(Mäkiniemi 2007)
Opettajan verkkoläsnäolo
• Aktiivinen läsnäolo ja näkyvyys verkkokurssilla/kurssin
verkkotyöskentelyssä
– oma asiantuntijuus ja hiljaisen tiedon jakaminen
– opettaja keskustelee omalla äänellä tasa-arvoisesti oppijoiden
kanssa ja tuottaa ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä ryhmän kanssa
– erehtyminen sallittua myös opettajalle
• Palautteissa usein kiitosta kaikenlaisesta näkyvyydestä –
näkymättömyys koetaan kielteiseksi
Lähde: Suominen & Nurmela 2011: Verkko-opettaja, 55-56
Tuetut palvelut vs. avoimet ympäristöt?
Pohdittavia kysymyksiä mm.
•Tietoturva, yksityisyys ja identiteetti
•Oppilaitoksella juridinen vastuu opiskeluun liittyvästä työskentelystä
•Muista, että somen palvelujen käyttöön oltava opiskelijan
(alaikäiseltä huoltajan) suostumus! – Vaihtoehtoiset suoritustavat,
jos ei suostumusta
– Jos palveluun ei tarvita tunnuksia, eivätkä opiskelijat tallenna palveluun
teoskynnyksen ylittäviä materiaaleja, palvelua voi käyttää opetuksessa – ei
tarvita erillisiä lupia ja opiskelijat voi velvoittaa palvelun käyttämiseen
•Mahdolliset oppilaitoksen omat linjaukset somen käytöstä
•Opiskelijoita opastettava palveluihin rekisteröitymisessä,
käyttöehdoista, turvallisesta käytöstä, netiketistä ja someketistä
– Mitä käyttösäännöissä sanotaan ja mitä se tarkoittaa
– Esim. anonyymi käyttö ja nimimerkit eivät ole aina sallittuja
Sosiaalisen median palvelutyypit
1. Sisällön luonti ja julkaisu (esim. blogit, käsitekartat/
Mindmeister, Popplet)
2. Sisällön jakaminen (esim. Youtube)
3. Sosiaaliset verkostopalvelut (esim. Facebook, Google+)
4. Yhteisöllinen tuottaminen (esim. Wikipedia)
5. Virtuaalimaailmat (esim. Second Life)
Lähde: Lietsala & Sirkkunen 2008
Internetin ja sosiaalisen median kautta kautta voi katsoa avautuvan uuden tyyppisiä kokemisen,
eläytymisen ja oppimisen mahdollisuuksia. (Ihanainen, Kalli & Kiviniemi 2010)
Oppimistehtävien
suunnitteleminen
• Tavoite (mitä on tarkoitus oppia)
• Miten opitaan
• Miksi oppimistehtävät tehdään
• Oppimistehtävän anto
• Ajoitus
• Tehtävän tekemiseen käytettävä aika
• Kuka/ketkä oppimistehtävän tekevät (yksilö-/pari-/
pienryhmä-/suurryhmätyö)
• Menetelmät (monipuolisuus!)
• Oppimistehtävän ohjaus (kuka ohjaa ja miten)
• Oppimistehtävän arviointi (kuka, mitä, miten ja milloin)
(Koli & Silander 2002)
Yksin vai
yhdessä?
Yksin vai
yhdessä?
Erilaisia oppimistehtäviä
• Verkkoympäristössä oppimistehtävät usein erilaisia
kirjoitustehtäviä kuten essee, oppimispäiväkirja tai
verkkokeskustelu
• Opiskelijan tuotos voisi olla myös äänitiedosto, video,
valokuvat, sarjakuva… Tai yhdistelmä näistä, kuten wiki,
blogi…
• Erilaiset, vaihtelevat oppimistehtävät motivoivat paremmin
kuin useat samankaltaiset tehtävät
– erilaiset työmuodot ja tehtävätyypit
– yksilötehtävät ja yhteisöllinen työskentely
– vaihtoehtoiset tavat tehdä sama tehtävä: yksi tehtävänanto kaikille
mutta tuotos voi olla opiskelijan valinnan mukaan vaikkapa
äänitiedosto, video, essee, blogi…
– erilaiset oppimateriaalit: e-kirjat, videot, äänitiedostot, verkkotekstit,
asiantuntijablogit, caset…
Oppimistehtävät verkossa
Esimerkkejä
erilaisista oppimistehtävistä
• Keskustelu
– painettuun ja/tai verkkomateriaaliin tai kurssikirjallisuuteen yhdistäen
– pienryhmä – kaikki osallistujat
– esim. roolikeskustelu, väittely, opiskelijoiden tehtävistä keskustelu,
teemakeskustelu
– esim. Moodlessa keskustelualueella/chatissa, Facebookin
suljetussa ryhmässä
• Välitön palaute tai keskustelu
– mielipiteet, äänestys, palaute
– esim. TodaysMeet (pikakeskustelu, ei tarvitse rekisteröityä)
• Testi, tentti
– esim. Socrative, Moodlen työkalut esim. tentti, valinta, tehtävä
(ajastettu)
Esimerkkejä
erilaisista oppimistehtävistä
• Essee
– Aineistona myös artikkelitietokannat, e-kirjat, Google Scholar,
asiantuntijablogit
– esim. GoogleDrive, Moodlen tehtävätyökalut
• Käsitekartta
– tiedon aktiivinen työstäminen, asioiden jäsentäminen
– esim. Popplet, MindMeister, CmapTools (ladataan omalle koneelle)
• Portfolio
– blogi- ja wiki-muotoon tehdyt portfoliot opiskelijan käytössä myös
valmistumisen jälkeen, esim. Blogspot, Wikispaces
• Projektityö
– yksin, pareittain, pienryhmissä
– esim. wiki, blogi, video
Esimerkkejä
erilaisista oppimistehtävistä
• Ryhmätyöt
– esim. yhteiskirjoittaminen GoogleDrivessa, wikissä, Moodlen wikissä
• Pohdintatehtävä
– esim. GoogleDrive, Moodlen tehtävätyökalut tai keskustelualue,
Facebookin suljettu ryhmä, äänitiedoston tekeminen (esim.
Audioboo)
• Ideariihi
– esim. Facebookin suljettu ryhmä, Moodlen keskustelualue tai chat,
verkkokokousympäristö (esim. Adobe Connect, Lync tai
Anymeeting)
• Tutkimusprojekti
– yksin, parityönä, pienryhmässä
– aineiston hankinta: esim. asiantuntijablogien seuraaminen, e-kirjat
– tuotos: esim. GoogleDrive, blogi, wiki, Moodlen työkalut
Esimerkkejä
erilaisista oppimistehtävistä
• Caset
– esim. verkossa olevat tosielämän esimerkit, omien kokemusten
hyödyntäminen, asiantuntijoiden haastattelut
– esim. verkkokeskustelut, haastattelujen videoiminen/äänittäminen
ja jakaminen ryhmälle esim. Moodlessa
• Video
– hyödynnetään opiskelijoiden omia laitteita (älypuhelimilla pystyy
kuvaamaan varsin laadukkaita videoita)
– jakaminen esim. Youtube, Bambuser (Bambuser erityisesti
striimaukseen)
• Äänitiedosto
– haastattelut, suullinen tentti/oppimistehtävä
– esim. Audioboo
Esimerkkejä
erilaisista oppimistehtävistä
• Valokuvat
– esim. SkyDrive, GoogleDrive, Dropbox (voi jakaa haluamilleen
henkilöille), osaksi blogia, wikiä jne.
• Sarjakuva
– hauska tapa työstää opittavia asioita, olennaisen tiivistäminen
– esim. Legon sarjakuvatyökalu (suomenkielinen), Chogger (ei
tarvitse rekisteröityä, skandit toimivat), Make Beliefs Comix
• Sanaristikko
– eri oppiaineiden teemoista, kielten opiskelussa, kertaukseen
– esim. Puzzlemaker (voi tehdä erilaisia sanaristikoita, piilotettuja
sanoja, myös ”matematiikkaristikoita”)
• Kertaaminen
– esim. Quizlet (opiskelijan ei tarvitse kirjautua, opettaja voi joko
luoda itse aineistoa Quizletiin tai valita muiden tekemistä aiheeseen
sopivia ja suositella niitä opiskelijoille)
Esimerkkejä
erilaisista oppimistehtävistä
• oppimispäiväkirja
– tiedon jäsentäminen, opitun arviointi
– esim. blogi, wiki
• blogi
– sopii käytettäväksi silloin, kun halutaan saada aikaan keskustelua
ja kommentointia
– esim. prosessimainen tiedon tuottaminen, oppimispäiväkirja,
raportoiminen, tekstin ja kuvien yhdistäminen
• wiki
– esim. sisältöjen luominen ja oppimateriaalin tuottaminen (yksin tai
yhdessä), oman portfolion tekeminen, muistiinpanojen tekeminen
yhdessä, erilaisten ryhmätöiden tekeminen
Esimerkkejä
erilaisista oppimistehtävistä
• kritiikki, kirja-arvostelu
– esim. blogi, suljettu Facebook-ryhmä, Moodlen keskustelualue
• lukupiiri/opintopiiri
– myös omatoimisiin lukupiireihin kannustaminen
– monet sosiaalisen median työkalut, esim. GoogleDrive,
Facebookin suljettu ryhmä, yhteinen wiki
• jaetut muistiinpanot
– esim. GoogleDrive, Twitter (sopikaa hashtag)
• tiedon jäsentely
– esim. blogit, wikit, GoogleDrive – yksin tai yhdessä ja mindmap-
työkalut
Sinä saat
• Jakaa ja muokata tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu
Kahdella ehdolla
• Viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta:
Riikka Vanninen, slideshare.net/RiikkaVanninen
• Jos muokkaat tätä diasarjaa tai käytät tätä osana laajempaa teosta, tulee sinun
jakaa muokattu teos tällä samalla lisenssillä  
Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fi
• Diasarjan taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskukselle
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA
1 de 17

Recomendados

Autenttiset oppimistehtävät verkossa por
Autenttiset oppimistehtävät verkossaAutenttiset oppimistehtävät verkossa
Autenttiset oppimistehtävät verkossaKirsiViitanen
1.6K visualizações11 slides
Verkkokurssin rakentajan 10 askelta por
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaVerkkokurssin rakentajan 10 askelta
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaMatleena Laakso
5.7K visualizações40 slides
Aktivoivia opetusmenetelmiä por
Aktivoivia opetusmenetelmiäAktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiäAnu Ylitalo
57.4K visualizações74 slides
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus por
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjausHarto Pönkä
7.1K visualizações78 slides
Tehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteet por
Tehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteetTehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteet
Tehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteetKatleena Kortesuo
3.5K visualizações104 slides
Oppimateriaalia verkosta! por
Oppimateriaalia verkosta!Oppimateriaalia verkosta!
Oppimateriaalia verkosta!Matleena Laakso
35.9K visualizações77 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit por
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallitYhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallitHarto Pönkä
4.2K visualizações39 slides
Someketti, näkökulmia oppilaitosten sosiaalisen median ohjeisiin por
Someketti, näkökulmia oppilaitosten sosiaalisen median ohjeisiinSomeketti, näkökulmia oppilaitosten sosiaalisen median ohjeisiin
Someketti, näkökulmia oppilaitosten sosiaalisen median ohjeisiinMatleena Laakso
3K visualizações22 slides
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020 por
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020Matleena Laakso
1.2K visualizações47 slides
opetusmenetelmat por
opetusmenetelmat opetusmenetelmat
opetusmenetelmat Henriikka Lius
3.1K visualizações13 slides
Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011 por
Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011
Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011Anu Ylitalo
2.6K visualizações60 slides
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus por
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitusVerkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitusMatleena Laakso
1.7K visualizações23 slides

Mais procurados(20)

Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit por Harto Pönkä
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallitYhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
Harto Pönkä4.2K visualizações
Someketti, näkökulmia oppilaitosten sosiaalisen median ohjeisiin por Matleena Laakso
Someketti, näkökulmia oppilaitosten sosiaalisen median ohjeisiinSomeketti, näkökulmia oppilaitosten sosiaalisen median ohjeisiin
Someketti, näkökulmia oppilaitosten sosiaalisen median ohjeisiin
Matleena Laakso3K visualizações
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020 por Matleena Laakso
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020
Matleena Laakso1.2K visualizações
opetusmenetelmat por Henriikka Lius
opetusmenetelmat opetusmenetelmat
opetusmenetelmat
Henriikka Lius3.1K visualizações
Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011 por Anu Ylitalo
Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011
Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011
Anu Ylitalo2.6K visualizações
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus por Matleena Laakso
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitusVerkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Matleena Laakso1.7K visualizações
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa por KirsiViitanen
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossaOppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
KirsiViitanen1.4K visualizações
Osallistavat menetelmat järjestö- ja aikuiskouluttajille por Lari Karreinen
Osallistavat menetelmat järjestö- ja aikuiskouluttajilleOsallistavat menetelmat järjestö- ja aikuiskouluttajille
Osallistavat menetelmat järjestö- ja aikuiskouluttajille
Lari Karreinen9.5K visualizações
Hybridiopetus 12.5.22.pdf por Matleena Laakso
Hybridiopetus 12.5.22.pdfHybridiopetus 12.5.22.pdf
Hybridiopetus 12.5.22.pdf
Matleena Laakso155 visualizações
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä por Matleena Laakso
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineilläVuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä
Matleena Laakso3.7K visualizações
Digipeda ja tekoäly 9.10.23 por Matleena Laakso
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Matleena Laakso31 visualizações
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät por Harto Pönkä
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmätVerkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Harto Pönkä10K visualizações
Itseohjautuva ja yhteisöllinen verkko-oppiminen 22.4.22 por Matleena Laakso
Itseohjautuva ja yhteisöllinen verkko-oppiminen 22.4.22Itseohjautuva ja yhteisöllinen verkko-oppiminen 22.4.22
Itseohjautuva ja yhteisöllinen verkko-oppiminen 22.4.22
Matleena Laakso304 visualizações
Microsoft Office 365 opettajille (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI) por Matleena Laakso
Microsoft Office 365 opettajille (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Microsoft Office 365 opettajille (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Microsoft Office 365 opettajille (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Matleena Laakso25.8K visualizações
Aikuisten oppiminen ja ohjaus por Pirkko Kuhmonen
Aikuisten oppiminen ja ohjausAikuisten oppiminen ja ohjaus
Aikuisten oppiminen ja ohjaus
Pirkko Kuhmonen3.9K visualizações
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15 por Matleena Laakso
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15
Matleena Laakso5.9K visualizações
Oppimisympäristöt por Nina Eskola-Salin
OppimisympäristötOppimisympäristöt
Oppimisympäristöt
Nina Eskola-Salin4.3K visualizações
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf por Matleena Laakso
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdfVerkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Matleena Laakso209 visualizações
Musiikin käyttö – vertaisohjaajan tietopaketti osa 4 por UKK-instituutti
Musiikin käyttö – vertaisohjaajan tietopaketti osa 4Musiikin käyttö – vertaisohjaajan tietopaketti osa 4
Musiikin käyttö – vertaisohjaajan tietopaketti osa 4
UKK-instituutti3.1K visualizações
Ohjaaminen ja vuorovaikutus verkko-opetuksessa por KirsiViitanen
Ohjaaminen ja vuorovaikutus verkko-opetuksessaOhjaaminen ja vuorovaikutus verkko-opetuksessa
Ohjaaminen ja vuorovaikutus verkko-opetuksessa
KirsiViitanen804 visualizações

Destaque

Palaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessa por
Palaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessaPalaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessa
Palaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessaKirsiViitanen
4.6K visualizações28 slides
Uusimmat some-palvelut ja journalismi - WhatsApp, Snapchat ja median muutos por
Uusimmat some-palvelut ja journalismi - WhatsApp, Snapchat ja median muutosUusimmat some-palvelut ja journalismi - WhatsApp, Snapchat ja median muutos
Uusimmat some-palvelut ja journalismi - WhatsApp, Snapchat ja median muutosHarto Pönkä
10.5K visualizações66 slides
Sosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassa por
Sosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassaSosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassa
Sosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassaHarto Pönkä
6.6K visualizações88 slides
Sosiaalisen median katsaus 02/2015 por
Sosiaalisen median katsaus 02/2015Sosiaalisen median katsaus 02/2015
Sosiaalisen median katsaus 02/2015Harto Pönkä
81.1K visualizações56 slides
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet por
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeetVerkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeetHarto Pönkä
3.9K visualizações34 slides
Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016 por
Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016
Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016Opinlakeus
226 visualizações30 slides

Destaque(20)

Palaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessa por KirsiViitanen
Palaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessaPalaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessa
Palaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessa
KirsiViitanen4.6K visualizações
Uusimmat some-palvelut ja journalismi - WhatsApp, Snapchat ja median muutos por Harto Pönkä
Uusimmat some-palvelut ja journalismi - WhatsApp, Snapchat ja median muutosUusimmat some-palvelut ja journalismi - WhatsApp, Snapchat ja median muutos
Uusimmat some-palvelut ja journalismi - WhatsApp, Snapchat ja median muutos
Harto Pönkä10.5K visualizações
Sosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassa por Harto Pönkä
Sosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassaSosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassa
Sosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassa
Harto Pönkä6.6K visualizações
Sosiaalisen median katsaus 02/2015 por Harto Pönkä
Sosiaalisen median katsaus 02/2015Sosiaalisen median katsaus 02/2015
Sosiaalisen median katsaus 02/2015
Harto Pönkä81.1K visualizações
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet por Harto Pönkä
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeetVerkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Harto Pönkä3.9K visualizações
Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016 por Opinlakeus
Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016
Sosiaalinen media ja muut digitaaliset välineet oppimisen tukena 11.11.2016
Opinlakeus226 visualizações
Tulevaisuusfoorumi Keski-Suomi - Alustuspuheenvuoro por Satu Aksovaara
Tulevaisuusfoorumi Keski-Suomi - AlustuspuheenvuoroTulevaisuusfoorumi Keski-Suomi - Alustuspuheenvuoro
Tulevaisuusfoorumi Keski-Suomi - Alustuspuheenvuoro
Satu Aksovaara196 visualizações
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013 por Anu Ylitalo
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013
Anu Ylitalo3.6K visualizações
Laukaan EKOkoulu por Satu Aksovaara
Laukaan EKOkouluLaukaan EKOkoulu
Laukaan EKOkoulu
Satu Aksovaara1.1K visualizações
Olipa kerran tarinallisuutta verkko-opetuksessa por Linda Saukko-Rauta
Olipa kerran tarinallisuutta verkko-opetuksessaOlipa kerran tarinallisuutta verkko-opetuksessa
Olipa kerran tarinallisuutta verkko-opetuksessa
Linda Saukko-Rauta2.9K visualizações
Ilmiöt – oppimistehtävät ja ilmiöpohjaisen oppimisen tunnistaminen por Anna Matikainen
Ilmiöt – oppimistehtävät ja ilmiöpohjaisen oppimisen tunnistaminen Ilmiöt – oppimistehtävät ja ilmiöpohjaisen oppimisen tunnistaminen
Ilmiöt – oppimistehtävät ja ilmiöpohjaisen oppimisen tunnistaminen
Anna Matikainen2K visualizações
Ilmiöpohjainen oppiminen ja OPS2016 perusteluonnos por Aki Luostarinen
Ilmiöpohjainen oppiminen ja OPS2016 perusteluonnosIlmiöpohjainen oppiminen ja OPS2016 perusteluonnos
Ilmiöpohjainen oppiminen ja OPS2016 perusteluonnos
Aki Luostarinen7.7K visualizações
Mikäliikuttaaihmisiä.måndag por Måndag
Mikäliikuttaaihmisiä.måndagMikäliikuttaaihmisiä.måndag
Mikäliikuttaaihmisiä.måndag
Måndag443 visualizações
Ilmiöpohjaisen oppimisen viikko por Uusi koulutus -foorumi
Ilmiöpohjaisen oppimisen viikkoIlmiöpohjaisen oppimisen viikko
Ilmiöpohjaisen oppimisen viikko
Uusi koulutus -foorumi5.5K visualizações
Oph Sosiaalinen Median Oppimisen Ja Ohjauksen Tukena por Sanna Brauer
Oph Sosiaalinen Median Oppimisen Ja Ohjauksen TukenaOph Sosiaalinen Median Oppimisen Ja Ohjauksen Tukena
Oph Sosiaalinen Median Oppimisen Ja Ohjauksen Tukena
Sanna Brauer441 visualizações
Idioms part 1 por elibu222
Idioms part 1Idioms part 1
Idioms part 1
elibu222308 visualizações
Mobiilia ohjausta ammatillisella por Hanna Frilander
Mobiilia ohjausta ammatillisellaMobiilia ohjausta ammatillisella
Mobiilia ohjausta ammatillisella
Hanna Frilander348 visualizações
Info01060216 por akorhonen
Info01060216Info01060216
Info01060216
akorhonen422 visualizações

Similar a Oppimistehtävät verkossa

Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi por
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi Anne Karhu
203 visualizações24 slides
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa por
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissaSosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissaMaijuKetko
271 visualizações18 slides
Digiajan aikuiskouluttaja 2016 por
Digiajan aikuiskouluttaja 2016Digiajan aikuiskouluttaja 2016
Digiajan aikuiskouluttaja 2016akorhonen
432 visualizações40 slides
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena por
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukenaSoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukenaHarto Pönkä
5.1K visualizações60 slides
Ajatuksia verkkopedagogiikasta por
Ajatuksia verkkopedagogiikastaAjatuksia verkkopedagogiikasta
Ajatuksia verkkopedagogiikastaRiikka Lehto (Vanninen)
1.1K visualizações18 slides
Läppäri jokaiselle & some käyttöön! por
Läppäri jokaiselle & some käyttöön! Läppäri jokaiselle & some käyttöön!
Läppäri jokaiselle & some käyttöön! Matleena Laakso
779 visualizações40 slides

Similar a Oppimistehtävät verkossa(20)

Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi por Anne Karhu
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
Anne Karhu203 visualizações
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa por MaijuKetko
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissaSosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa
MaijuKetko271 visualizações
Digiajan aikuiskouluttaja 2016 por akorhonen
Digiajan aikuiskouluttaja 2016Digiajan aikuiskouluttaja 2016
Digiajan aikuiskouluttaja 2016
akorhonen432 visualizações
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena por Harto Pönkä
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukenaSoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
Harto Pönkä5.1K visualizações
Läppäri jokaiselle & some käyttöön! por Matleena Laakso
Läppäri jokaiselle & some käyttöön! Läppäri jokaiselle & some käyttöön!
Läppäri jokaiselle & some käyttöön!
Matleena Laakso779 visualizações
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen por Riikka Lehto (Vanninen)
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminenVerkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Riikka Lehto (Vanninen)678 visualizações
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa por Eija Kalliala
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessaSosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
Eija Kalliala1.6K visualizações
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen por Riikka Lehto (Vanninen)
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminenVerkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Riikka Lehto (Vanninen)1.6K visualizações
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille! por Harto Pönkä
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!
Harto Pönkä2K visualizações
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön por Harto Pönkä
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöönSosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön
Harto Pönkä1.6K visualizações
Moodlen osallistavat tyokalut por Tuuli Kurkipää
Moodlen osallistavat tyokalutMoodlen osallistavat tyokalut
Moodlen osallistavat tyokalut
Tuuli Kurkipää2.2K visualizações
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen por Matleena Laakso
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminenOppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen
Matleena Laakso8.1K visualizações
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminenSähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
Matleena Laakso2K visualizações
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia por Eija Kalliala
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmiaVerkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia
Eija Kalliala2.1K visualizações
Erityyppiset verkkoaktiviteetit 26.8.21 por Matleena Laakso
Erityyppiset verkkoaktiviteetit 26.8.21Erityyppiset verkkoaktiviteetit 26.8.21
Erityyppiset verkkoaktiviteetit 26.8.21
Matleena Laakso277 visualizações
Digi sampo por akorhonen
Digi sampoDigi sampo
Digi sampo
akorhonen662 visualizações
Pedagogin digitystä 25.11.20 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 25.11.20Pedagogin digitystä 25.11.20
Pedagogin digitystä 25.11.20
Matleena Laakso104 visualizações
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu? por Matleena Laakso
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu? Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu?
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu?
Matleena Laakso519 visualizações
Pedagogin digitystä 22.10.20 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 22.10.20 Pedagogin digitystä 22.10.20
Pedagogin digitystä 22.10.20
Matleena Laakso208 visualizações

Mais de Riikka Lehto (Vanninen)

2020 03 26_etakokousvinkkeja por
2020 03 26_etakokousvinkkeja2020 03 26_etakokousvinkkeja
2020 03 26_etakokousvinkkejaRiikka Lehto (Vanninen)
118 visualizações6 slides
Valma opiskelijoiden osaaminen nakyväksi digitaalisesti por
Valma opiskelijoiden osaaminen nakyväksi digitaalisestiValma opiskelijoiden osaaminen nakyväksi digitaalisesti
Valma opiskelijoiden osaaminen nakyväksi digitaalisestiRiikka Lehto (Vanninen)
366 visualizações15 slides
Digitaidot ja Valma-koulutus por
Digitaidot ja Valma-koulutusDigitaidot ja Valma-koulutus
Digitaidot ja Valma-koulutusRiikka Lehto (Vanninen)
609 visualizações19 slides
Digitaalisuus opetuksessa por
Digitaalisuus opetuksessaDigitaalisuus opetuksessa
Digitaalisuus opetuksessaRiikka Lehto (Vanninen)
255 visualizações8 slides
ThingLink por
ThingLinkThingLink
ThingLinkRiikka Lehto (Vanninen)
306 visualizações6 slides
Oman osaamisen näkyväksi tekeminen digikeinoin por
Oman osaamisen näkyväksi tekeminen digikeinoinOman osaamisen näkyväksi tekeminen digikeinoin
Oman osaamisen näkyväksi tekeminen digikeinoinRiikka Lehto (Vanninen)
783 visualizações17 slides

Mais de Riikka Lehto (Vanninen)(20)

Valma opiskelijoiden osaaminen nakyväksi digitaalisesti por Riikka Lehto (Vanninen)
Valma opiskelijoiden osaaminen nakyväksi digitaalisestiValma opiskelijoiden osaaminen nakyväksi digitaalisesti
Valma opiskelijoiden osaaminen nakyväksi digitaalisesti
Riikka Lehto (Vanninen)366 visualizações
Oman osaamisen näkyväksi tekeminen digikeinoin por Riikka Lehto (Vanninen)
Oman osaamisen näkyväksi tekeminen digikeinoinOman osaamisen näkyväksi tekeminen digikeinoin
Oman osaamisen näkyväksi tekeminen digikeinoin
Riikka Lehto (Vanninen)783 visualizações
Pelillisyyttä opetukseen Kahootilla por Riikka Lehto (Vanninen)
Pelillisyyttä opetukseen KahootillaPelillisyyttä opetukseen Kahootilla
Pelillisyyttä opetukseen Kahootilla
Riikka Lehto (Vanninen)885 visualizações
iPadin peruskäytön harjoituksia por Riikka Lehto (Vanninen)
iPadin peruskäytön harjoituksiaiPadin peruskäytön harjoituksia
iPadin peruskäytön harjoituksia
Riikka Lehto (Vanninen)1.1K visualizações
Evernote ja Google Keep muistiinpanosovellukset por Riikka Lehto (Vanninen)
Evernote ja Google Keep muistiinpanosovelluksetEvernote ja Google Keep muistiinpanosovellukset
Evernote ja Google Keep muistiinpanosovellukset
Riikka Lehto (Vanninen)560 visualizações
Sosiaalisen median palvelut opetuksessa por Riikka Lehto (Vanninen)
Sosiaalisen median palvelut opetuksessaSosiaalisen median palvelut opetuksessa
Sosiaalisen median palvelut opetuksessa
Riikka Lehto (Vanninen)896 visualizações
Sosiaalisen media opetuksessa ja ohjauksessa por Riikka Lehto (Vanninen)
Sosiaalisen media opetuksessa ja ohjauksessaSosiaalisen media opetuksessa ja ohjauksessa
Sosiaalisen media opetuksessa ja ohjauksessa
Riikka Lehto (Vanninen)2K visualizações
Twitter ja blogi opetuksessa ja ohjauksessa por Riikka Lehto (Vanninen)
Twitter ja blogi opetuksessa ja ohjauksessaTwitter ja blogi opetuksessa ja ohjauksessa
Twitter ja blogi opetuksessa ja ohjauksessa
Riikka Lehto (Vanninen)950 visualizações
PAOK-oppilaitoksen lkv 201x-201x toimintasuunnitelma lukiot por Riikka Lehto (Vanninen)
PAOK-oppilaitoksen lkv 201x-201x toimintasuunnitelma lukiotPAOK-oppilaitoksen lkv 201x-201x toimintasuunnitelma lukiot
PAOK-oppilaitoksen lkv 201x-201x toimintasuunnitelma lukiot
Riikka Lehto (Vanninen)776 visualizações
PAOK-oppilaitoksen lkv 201x-201x toimintasuunnitelma ammatillinen oppilaitos por Riikka Lehto (Vanninen)
PAOK-oppilaitoksen lkv 201x-201x toimintasuunnitelma ammatillinen oppilaitosPAOK-oppilaitoksen lkv 201x-201x toimintasuunnitelma ammatillinen oppilaitos
PAOK-oppilaitoksen lkv 201x-201x toimintasuunnitelma ammatillinen oppilaitos
Riikka Lehto (Vanninen)763 visualizações
Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelma ITK2014 por Riikka Lehto (Vanninen)
Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelma ITK2014Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelma ITK2014
Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelma ITK2014
Riikka Lehto (Vanninen)676 visualizações
Kokemuksia ja esimerkkejä tvt:n hyödyntämisestä oppilaitoksissa por Riikka Lehto (Vanninen)
Kokemuksia ja esimerkkejä tvt:n hyödyntämisestä oppilaitoksissaKokemuksia ja esimerkkejä tvt:n hyödyntämisestä oppilaitoksissa
Kokemuksia ja esimerkkejä tvt:n hyödyntämisestä oppilaitoksissa
Riikka Lehto (Vanninen)539 visualizações

Oppimistehtävät verkossa

 • 1. Oppimistehtävät verkossa Ideoita lähi- ja verkkotyöskentelyä sisältäville kursseille syksy 2013 Riikka Vanninen PAOK riikka.vanninen@tampere.fi paokhanke.ning.com slideshare.net/RiikkaVanninen #paokhanke (Twitter) twitter.com/riikkavanninen facebook.com/PAOK-verkosto
 • 2. Kurssin suunnitteleminen • Tavoitteet – mitä opiskelija oppii/osaa kurssin jälkeen • Sisältö • Opiskelijan toiminta – lähi- ja verkkotyöskentely: miten työskennellään, millaisia tehtäviä, opiskelijan oma toiminta/ryhmän toiminta, työmäärä ja ajankäyttö • Opettajan toiminta – lähi- ja verkkotyöskentelyn ohjaus (miten ja milloin työskentelyä ohjataan), palaute (kuka antaa, mistä ja milloin), ohjaukseen käytettävä aika • Tiedonlähteet, materiaalit – valmis materiaali vai opiskeluprosessin aikana tuotettava materiaali, painettu vai verkkomateriaali, erilaiset materiaalit (teksti, kuva, ääni, video, animaatio…) • Työkalut – tuettu vai avoin oppimisympäristö, mitä verkkotyökaluja käytetään, synkroniset ja asynkroniset työkalut
 • 3. Mielekäs (verkko-)oppiminen • Opiskelijoiden aktiivisuus ja omatoimisuus (esim. tiedonhankinta ja -käsittely) • Intentionaalisuus (opiskelijan omat kognitiiviset tavoitteet) • Konstruktiivisuus (aiemman tiedon yhdistely) • Reflektiivisyys (oman oppimisen pohtiminen) • Siirtovaikutus (oppimisen soveltaminen uusissa ja erilaisissa tilanteissa) • Yhteistoiminnallisuus (yhteistyö ja tiedon jakaminen) • Tilannesidonnaisuus (oppimistilanteiden autenttisuus) • Vuorovaikutus (keskustelevaisuus) (Mäkiniemi 2007)
 • 4. Opettajan verkkoläsnäolo • Aktiivinen läsnäolo ja näkyvyys verkkokurssilla/kurssin verkkotyöskentelyssä – oma asiantuntijuus ja hiljaisen tiedon jakaminen – opettaja keskustelee omalla äänellä tasa-arvoisesti oppijoiden kanssa ja tuottaa ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä ryhmän kanssa – erehtyminen sallittua myös opettajalle • Palautteissa usein kiitosta kaikenlaisesta näkyvyydestä – näkymättömyys koetaan kielteiseksi Lähde: Suominen & Nurmela 2011: Verkko-opettaja, 55-56
 • 5. Tuetut palvelut vs. avoimet ympäristöt? Pohdittavia kysymyksiä mm. •Tietoturva, yksityisyys ja identiteetti •Oppilaitoksella juridinen vastuu opiskeluun liittyvästä työskentelystä •Muista, että somen palvelujen käyttöön oltava opiskelijan (alaikäiseltä huoltajan) suostumus! – Vaihtoehtoiset suoritustavat, jos ei suostumusta – Jos palveluun ei tarvita tunnuksia, eivätkä opiskelijat tallenna palveluun teoskynnyksen ylittäviä materiaaleja, palvelua voi käyttää opetuksessa – ei tarvita erillisiä lupia ja opiskelijat voi velvoittaa palvelun käyttämiseen •Mahdolliset oppilaitoksen omat linjaukset somen käytöstä •Opiskelijoita opastettava palveluihin rekisteröitymisessä, käyttöehdoista, turvallisesta käytöstä, netiketistä ja someketistä – Mitä käyttösäännöissä sanotaan ja mitä se tarkoittaa – Esim. anonyymi käyttö ja nimimerkit eivät ole aina sallittuja
 • 6. Sosiaalisen median palvelutyypit 1. Sisällön luonti ja julkaisu (esim. blogit, käsitekartat/ Mindmeister, Popplet) 2. Sisällön jakaminen (esim. Youtube) 3. Sosiaaliset verkostopalvelut (esim. Facebook, Google+) 4. Yhteisöllinen tuottaminen (esim. Wikipedia) 5. Virtuaalimaailmat (esim. Second Life) Lähde: Lietsala & Sirkkunen 2008 Internetin ja sosiaalisen median kautta kautta voi katsoa avautuvan uuden tyyppisiä kokemisen, eläytymisen ja oppimisen mahdollisuuksia. (Ihanainen, Kalli & Kiviniemi 2010)
 • 7. Oppimistehtävien suunnitteleminen • Tavoite (mitä on tarkoitus oppia) • Miten opitaan • Miksi oppimistehtävät tehdään • Oppimistehtävän anto • Ajoitus • Tehtävän tekemiseen käytettävä aika • Kuka/ketkä oppimistehtävän tekevät (yksilö-/pari-/ pienryhmä-/suurryhmätyö) • Menetelmät (monipuolisuus!) • Oppimistehtävän ohjaus (kuka ohjaa ja miten) • Oppimistehtävän arviointi (kuka, mitä, miten ja milloin) (Koli & Silander 2002) Yksin vai yhdessä? Yksin vai yhdessä?
 • 8. Erilaisia oppimistehtäviä • Verkkoympäristössä oppimistehtävät usein erilaisia kirjoitustehtäviä kuten essee, oppimispäiväkirja tai verkkokeskustelu • Opiskelijan tuotos voisi olla myös äänitiedosto, video, valokuvat, sarjakuva… Tai yhdistelmä näistä, kuten wiki, blogi… • Erilaiset, vaihtelevat oppimistehtävät motivoivat paremmin kuin useat samankaltaiset tehtävät – erilaiset työmuodot ja tehtävätyypit – yksilötehtävät ja yhteisöllinen työskentely – vaihtoehtoiset tavat tehdä sama tehtävä: yksi tehtävänanto kaikille mutta tuotos voi olla opiskelijan valinnan mukaan vaikkapa äänitiedosto, video, essee, blogi… – erilaiset oppimateriaalit: e-kirjat, videot, äänitiedostot, verkkotekstit, asiantuntijablogit, caset…
 • 10. Esimerkkejä erilaisista oppimistehtävistä • Keskustelu – painettuun ja/tai verkkomateriaaliin tai kurssikirjallisuuteen yhdistäen – pienryhmä – kaikki osallistujat – esim. roolikeskustelu, väittely, opiskelijoiden tehtävistä keskustelu, teemakeskustelu – esim. Moodlessa keskustelualueella/chatissa, Facebookin suljetussa ryhmässä • Välitön palaute tai keskustelu – mielipiteet, äänestys, palaute – esim. TodaysMeet (pikakeskustelu, ei tarvitse rekisteröityä) • Testi, tentti – esim. Socrative, Moodlen työkalut esim. tentti, valinta, tehtävä (ajastettu)
 • 11. Esimerkkejä erilaisista oppimistehtävistä • Essee – Aineistona myös artikkelitietokannat, e-kirjat, Google Scholar, asiantuntijablogit – esim. GoogleDrive, Moodlen tehtävätyökalut • Käsitekartta – tiedon aktiivinen työstäminen, asioiden jäsentäminen – esim. Popplet, MindMeister, CmapTools (ladataan omalle koneelle) • Portfolio – blogi- ja wiki-muotoon tehdyt portfoliot opiskelijan käytössä myös valmistumisen jälkeen, esim. Blogspot, Wikispaces • Projektityö – yksin, pareittain, pienryhmissä – esim. wiki, blogi, video
 • 12. Esimerkkejä erilaisista oppimistehtävistä • Ryhmätyöt – esim. yhteiskirjoittaminen GoogleDrivessa, wikissä, Moodlen wikissä • Pohdintatehtävä – esim. GoogleDrive, Moodlen tehtävätyökalut tai keskustelualue, Facebookin suljettu ryhmä, äänitiedoston tekeminen (esim. Audioboo) • Ideariihi – esim. Facebookin suljettu ryhmä, Moodlen keskustelualue tai chat, verkkokokousympäristö (esim. Adobe Connect, Lync tai Anymeeting) • Tutkimusprojekti – yksin, parityönä, pienryhmässä – aineiston hankinta: esim. asiantuntijablogien seuraaminen, e-kirjat – tuotos: esim. GoogleDrive, blogi, wiki, Moodlen työkalut
 • 13. Esimerkkejä erilaisista oppimistehtävistä • Caset – esim. verkossa olevat tosielämän esimerkit, omien kokemusten hyödyntäminen, asiantuntijoiden haastattelut – esim. verkkokeskustelut, haastattelujen videoiminen/äänittäminen ja jakaminen ryhmälle esim. Moodlessa • Video – hyödynnetään opiskelijoiden omia laitteita (älypuhelimilla pystyy kuvaamaan varsin laadukkaita videoita) – jakaminen esim. Youtube, Bambuser (Bambuser erityisesti striimaukseen) • Äänitiedosto – haastattelut, suullinen tentti/oppimistehtävä – esim. Audioboo
 • 14. Esimerkkejä erilaisista oppimistehtävistä • Valokuvat – esim. SkyDrive, GoogleDrive, Dropbox (voi jakaa haluamilleen henkilöille), osaksi blogia, wikiä jne. • Sarjakuva – hauska tapa työstää opittavia asioita, olennaisen tiivistäminen – esim. Legon sarjakuvatyökalu (suomenkielinen), Chogger (ei tarvitse rekisteröityä, skandit toimivat), Make Beliefs Comix • Sanaristikko – eri oppiaineiden teemoista, kielten opiskelussa, kertaukseen – esim. Puzzlemaker (voi tehdä erilaisia sanaristikoita, piilotettuja sanoja, myös ”matematiikkaristikoita”) • Kertaaminen – esim. Quizlet (opiskelijan ei tarvitse kirjautua, opettaja voi joko luoda itse aineistoa Quizletiin tai valita muiden tekemistä aiheeseen sopivia ja suositella niitä opiskelijoille)
 • 15. Esimerkkejä erilaisista oppimistehtävistä • oppimispäiväkirja – tiedon jäsentäminen, opitun arviointi – esim. blogi, wiki • blogi – sopii käytettäväksi silloin, kun halutaan saada aikaan keskustelua ja kommentointia – esim. prosessimainen tiedon tuottaminen, oppimispäiväkirja, raportoiminen, tekstin ja kuvien yhdistäminen • wiki – esim. sisältöjen luominen ja oppimateriaalin tuottaminen (yksin tai yhdessä), oman portfolion tekeminen, muistiinpanojen tekeminen yhdessä, erilaisten ryhmätöiden tekeminen
 • 16. Esimerkkejä erilaisista oppimistehtävistä • kritiikki, kirja-arvostelu – esim. blogi, suljettu Facebook-ryhmä, Moodlen keskustelualue • lukupiiri/opintopiiri – myös omatoimisiin lukupiireihin kannustaminen – monet sosiaalisen median työkalut, esim. GoogleDrive, Facebookin suljettu ryhmä, yhteinen wiki • jaetut muistiinpanot – esim. GoogleDrive, Twitter (sopikaa hashtag) • tiedon jäsentely – esim. blogit, wikit, GoogleDrive – yksin tai yhdessä ja mindmap- työkalut
 • 17. Sinä saat • Jakaa ja muokata tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu Kahdella ehdolla • Viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Riikka Vanninen, slideshare.net/RiikkaVanninen • Jos muokkaat tätä diasarjaa tai käytät tätä osana laajempaa teosta, tulee sinun jakaa muokattu teos tällä samalla lisenssillä   Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fi • Diasarjan taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskukselle Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA

Notas do Editor

 1. Oppimistehtävät verkossa – Ideoita lähi- ja verkkotyöskentelyä sisältäville kursseille ,  jonka tekijä on Riikka Vanninen , on lisensoitu  Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä . Voit myös hankkia muita oikeuksia teokseen www.slideshare.net/RiikkaVanninen Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto – PAOK:n (http://paokhanke.ning.com) rahoittajana ovat Euroopan sosiaalirahasto  ESR , Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä yhteistyöoppilaitokset.
 2. Kuvat, jos ei muuta mainittu, vapaasti käytettäviä kuvia osoitteesta http://openclipart.org
 3. Sanapilvi tehty Tagxedossa: http://www.tagxedo.com/
 4. Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto – PAOK:n (http://paokhanke.ning.com) rahoittajana ovat Euroopan sosiaalirahasto  ESR , Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä yhteistyöoppilaitokset. Rahoituspäätöksessä todetaan kohdassa tekijänoikeudet seuraavasti: ” Hankkeen hyväksymisen, rahoittamisen ja maksamisen ehtona on, että tuensaaja luovuttaa kaikki taloudelliset oikeudet hankkeessa syntyneisiin tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti suojattuihin aineistoihin, mukaan lukien oikeudet aineiston muokkaamiseen ja käyttöoikeuksien edelleen luovuttamiseen rahoittajaviranomaiselle sen varmistamiseksi, että aineistot ovat yleisesti käytettävissä korvauksetta rakennerahasto-ohjelmien tavoitteiden mukaisesti.   Tuensaaja vastaa siitä, että sillä on ennen viranomaiselle luovuttamista oikeudet hankkeessa syntyneisiin tekijänoikeuslain mukaisesti suojattuihin aineistoihin tämän ehdon edellyttämässä laajuudessa, ja että aineisto ei loukkaa kolmannen tekijänoikeuslakiin perustuvaa oikeutta. Tuensaaja hankkii tarvittavat oikeudet niiltä, joiden teoksia tai muita suojattuja aineistoja on käytetty hankkeeseen syntyvien suojattujen aineistojen aikaansaamisessa. Tällaisia tahoja voivat olla esimerkiksi teosten luomiseen osallistuvat työntekijät tai alihankkijat. Taloudellisten tekijänoikeuksien haltijana rahoittajaviranomainen on päättänyt, että aineistoa saa käyttää ilman eri korvausta tai lupaa.   Saattaessaan aineistoa yleisön saataville aineiston käyttäjän tulee liittää oheen maininta aineistoon liittyvien taloudellisten tekijänoikeuksien kuulumisesta rahoittajaviranomaiselle sekä siitä, että aineistosta saa vapaasti valmistaa kappaleita ja saattaa sen yleisön saataviin sekä sisällyttää muuhun aineistoon tai muulla tavoin kehittää sitä edelleen kuitenkin loukkaamatta tekijän moraalisia oikeuksia, samoin kuin sitä, että käyttäjän sitoutuminen näihin ehtoihin on käyttöoikeuden ehto.”