Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Destaque(20)

Anúncio

c915592f15f964456da34422a765551d4ca7d129e2d2a14b7cb4ced0bbc03e6b.pptx

 1. « ‫افغانستان‬ »
 2. ‫افغانستان‬ ۳۴ ‫استان‬ ‫و‬ ‫شهرستان‬ ‫چهارصد‬ ‫حدود‬ ‫دارد‬ ‫مساحت‬ ۶۵۲٬۸۶۴ ‫مربع‬ ‫کیلومتر‬ ‫جمعیت‬ ‫در‬ ‫سال‬ ۲۰۱۳ ‫بیش‬ ‫از‬ ۳۱ ‫بود‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬
 3. ‫پ‬ ‫وا‬‫و‬ ‫و‬‫و‬‫س‬ ‫از‬ ‫وایینپ‬‫و‬‫ح‬ ‫وزان‬‫و‬‫می‬ ‫و‬ ‫تپ‬‫ن‬‫ن‬‫و‬‫و‬‫س‬ ‫واورزب‬‫و‬‫کش‬ ‫واد‬‫و‬‫ادتص‬ ‫وا‬‫و‬‫ب‬ ‫وورب‬‫و‬‫کش‬ ( ‫وپ‬‫و‬‫صص‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫وومپ‬‫و‬‫وم‬ ‫وواد‬‫و‬‫س‬ ) ‫و‬ ، ‫صنعتپ‬ ‫نوین‬ ‫پ‬ ‫زند‬ ‫از‬ ‫روشن‬ ‫ب‬ ‫فاصله‬ ‫نگپ‬ ‫فر‬ ‫و‬ ‫اجتماوپ‬ ،‫سیاسپ‬ ‫ون‬ ‫ونا‬ ‫ابعاد‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫داشته‬ ‫نگاه‬ ‫وقب‬ ‫کشور‬ ‫یک‬ ‫شهرنشو‬ ‫میوزان‬ ‫نیوه‬ ‫جملوه‬ ‫از‬ ‫داردز‬ ‫فاصوله‬ ‫جهوانپ‬ ‫نووین‬ ‫اب‬ ‫معیار‬ ‫از‬ ‫افغانستان‬ ‫اجتماع‬ ‫کلپ‬ ‫بافت‬ ‫و‬ ‫ینپ‬ ‫تنها‬ ‫شهرنشینپ‬ ‫استز‬ ‫حایین‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شهرب‬ ‫پ‬ ‫زند‬ ۳۰ ‫میشود‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫جمعیت‬ ‫درصد‬ . ‫اسوت‬ ‫تپ‬‫ن‬‫ن‬‫سو‬ ‫کشواورزب‬ ‫افغانستان‬ ‫ومومپ‬ ‫ادتصاد‬ . ‫وعی‬ ‫بسویار‬ ‫صونعتپ‬ ‫اب‬ ‫شویوه‬ ‫و‬ ‫امیانوات‬ ‫نیوز‬ ‫زمینوه‬ ‫ایون‬ ‫در‬ ‫کمرنو‬ ‫و‬ ‫ستند‬ . ‫مح‬ ‫برداشوت‬ ‫و‬ ‫کشوت‬ ،‫بیوارب‬ ‫ابعواد‬ ‫در‬ ‫کشاورزب‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫در‬ ‫اصالحات‬ ‫و‬ ‫صص‬ ‫ت‬ ‫از‬ ‫حایینپ‬ ‫درصد‬ ،‫نمونه‬ ‫براب‬ ‫صووتت‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ . ‫و‬ ‫را‬ ‫درسوتپ‬ ‫رونود‬ ،‫کشوور‬ ‫ایون‬ ‫در‬ ‫سوازب‬ ‫وت‬‫ن‬‫ل‬‫م‬ ‫و‬ ‫اسوت‬ ‫اب‬‫دبیلوه‬ ‫و‬ ‫دوومپ‬ ‫جامعوه‬ ‫یک‬ ‫افغانستان‬ ‫جامعه‬ ‫پ‬ ‫است‬ ‫نگرفته‬ ‫شیل‬ ‫اصال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نیرده‬ . ‫اف‬ ‫و‬ ‫نیرده‬ ‫حیدا‬ ‫کاملپ‬ ‫شیل‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫پ‬‫ن‬‫ل‬‫م‬ ‫ت‬‫ن‬‫ی‬‫و‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫راد‬ ‫وتانپ‬‫و‬‫افغانس‬ ‫وه‬‫و‬‫نی‬ ‫از‬ ‫ویش‬‫و‬‫ح‬ ( ‫وپ‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫م‬ ‫وت‬‫و‬‫ن‬‫ی‬‫و‬ ) ‫وتند‬‫و‬‫س‬ ‫وک‬‫و‬‫تاجی‬ ‫و‬ ‫وتون‬‫و‬‫حش‬ ،‫وک‬‫و‬‫ازب‬ ،‫وزاره‬‫و‬ ،‫وند‬‫و‬‫باش‬ . ‫وی‬‫و‬‫بس‬ ‫از‬ ‫ارب‬ ‫و‬‫و‬‫کش‬ ‫ن‬ ‫وته‬‫و‬‫بس‬ ‫و‬ ‫تپ‬‫ن‬‫ن‬‫و‬‫و‬‫س‬ ‫وت‬‫و‬‫باف‬ ‫از‬ ‫وتان‬‫و‬‫افغانس‬ ‫وادب‬‫و‬‫ادتص‬ ‫و‬ ‫وپ‬‫و‬‫نگ‬ ‫فر‬ ،‫واوپ‬‫و‬‫اجتم‬ ،‫وپ‬‫و‬‫سیاس‬ ‫ویالت‬‫و‬‫مش‬ ‫ت‬ ‫و‬‫و‬‫نش‬ ‫ور‬ ‫است‬ ‫رفته‬ . ‫جهان‬ ‫فقیر‬ ‫و‬ ‫ناامن‬ ‫اب‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫ییپ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫افغانستان‬ ، ‫جن‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫چهار‬ ‫حدود‬ ‫است‬‫کرده‬ ‫تبدیل‬ .
 4. ٔ‫ه‬ ‫د‬ ‫در‬ ‫افغانستان‬ ۱۹۷۰ ‫ویر‬ ‫تو‬ ‫کوه‬ ،‫ووور‬ ‫انقوالب‬ ‫از‬ ‫حس‬ ‫میالدب‬ ‫ی‬ ‫سوسیا‬ ‫حیوومتپ‬ ‫بوه‬ ،‫بوود‬ ‫شووروب‬ ‫یر‬ ‫جموا‬ ‫اتحاد‬ ‫از‬ ‫یافته‬ ‫سوت‬ ‫کو‬ ‫بوود‬ ‫افغوان‬ ‫ودین‬ ‫مجا‬ ‫با‬ ‫وتنپ‬ ‫جنگپ‬ ‫د‬ ‫شا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫رفوت‬ ‫را‬ ‫وامپ‬ ‫ظیرن‬ ‫میلیوون‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫بویش‬ ‫جوان‬ ،‫وه‬ ‫د‬ ‫یک‬ ‫ول‬ ‫ود‬‫و‬‫ش‬ ‫ور‬‫و‬‫نف‬ ‫وون‬‫و‬‫میلی‬ ‫ون‬‫و‬‫ح‬ ‫از‬ ‫ویش‬‫و‬‫ب‬ ‫ودن‬‫و‬‫ش‬ ‫واره‬ ‫وآ‬‫و‬‫باو‬ . ‫ود‬‫و‬‫چن‬ ‫از‬ ‫وس‬‫و‬‫ح‬ ‫ه‬‫وب‬‫و‬‫نجی‬ ‫ود‬‫و‬‫محم‬ ‫وت‬‫و‬ ‫دو‬ ‫ور‬‫و‬‫ب‬ ‫ودین‬‫و‬ ‫مجا‬ ‫وروزب‬‫و‬‫حی‬ ‫و‬ ‫وپ‬‫و‬‫درح‬‫حپ‬ ‫واب‬‫و‬‫کودت‬ ‫میوان‬ ‫جنو‬ ‫از‬ ‫اب‬‫دوره‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫ظواز‬ ‫افغانستان‬ ‫لپ‬ ‫دا‬ ‫جن‬ ‫شود‬ ‫ودین‬ ‫مجا‬ ‫تل‬ ‫م‬ ‫احزاب‬ . ‫وه‬ ‫د‬ ‫اب‬ ‫میانوه‬ ‫در‬ ‫بوان‬ ‫ا‬ ۱۳۷۰ ‫رفتند‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫افغانستان‬ ‫ق‬ ‫منا‬ ‫بیشتر‬ ‫کنترل‬ . ‫ام‬ ‫یوورش‬ ‫بوا‬ ‫ا‬ ‫سوال‬ ‫در‬ ‫مرییا‬ ‫برب‬ ‫ر‬ ‫به‬ ‫مللپ‬ ‫ا‬‫بین‬ ‫ائتال‬ ۱۳۸۰ ‫را‬ ‫حیوموت‬ ‫دادند‬ ‫دست‬ ‫از‬ . ‫دسامبر‬ ‫در‬ ۲۰۰۱ ‫ملول‬ ‫سوازمان‬ ‫امنیوت‬ ‫شوراب‬ ، ‫امنیت‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫مللپ‬ ‫ا‬‫بین‬ ‫اب‬ ‫نیرو‬ ،‫متحد‬ ( ‫ایسا‬ ) ‫مور‬ ‫م‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫بووه‬ ‫افغانسووتان‬ ‫جدیوود‬ ‫ووت‬ ‫دو‬ ‫و‬ ‫امنیووت‬ ‫حفوو‬ ‫بووه‬ ‫کمووک‬ ‫ال‬ ‫اصوو‬ ‫کرد‬ ‫کرزب‬ ‫حامد‬ ‫ریاست‬ . ‫ه‬‫نجیب‬ ‫محمد‬
 5. ‫دین‬ ‫مجا‬ ‫ان‬ ‫نمایند‬ ‫دیدار‬ ‫د‬ ‫ریگان‬ ‫د‬ ‫بارونا‬ ‫افغان‬ ‫ر‬ ‫سال‬ 1983 ‫با‬ ‫ردابت‬ ‫در‬ ‫مرییا‬ ‫ب‬ ‫مقابله‬ ‫براب‬ ‫و‬ ‫شوروب‬ ‫ا‬ ‫افغان‬ ‫دین‬ ‫مجا‬ ‫از‬ ‫ن‬ ‫کرد‬ ‫حمایت‬ .
 6. ‫افغانسووتان‬ ‫بووه‬ ‫سووابق‬ ‫شوووروب‬ ‫وواب‬ ‫نیرو‬ ‫ورود‬ ( ‫زمسووتان‬ ۱۳۵۸ ‫ش‬ / ۱۹۸۰ ‫م‬ ) ‫و‬ ‫ووووود‬‫و‬ ‫مجا‬ ‫ووووواب‬‫و‬ ‫نیرو‬ ‫یرب‬ ‫ووووویل‬‫و‬‫ش‬ ، ‫فرصو‬ ،‫حاکسوتان‬ ‫مورزب‬ ‫اب‬ ‫شوهر‬ ‫بوا‬ ‫نان‬ ‫زمینپ‬ ‫ارتبا‬ ‫تپ‬ ‫ووت‬‫و‬‫افغانس‬ ‫در‬ ‫ووتان‬‫و‬‫حاکس‬ ‫اب‬ ‫ووت‬‫و‬‫سیاس‬ ‫وور‬‫و‬‫بهت‬ ‫ووال‬‫و‬‫اوم‬ ‫ووراب‬‫و‬‫ب‬ ‫ان‬ ‫ووووووتان‬‫و‬‫حاکس‬ ‫ووووووت‬‫و‬‫حمای‬ ‫ووووووا‬‫و‬‫ب‬ ‫وووووود‬‫و‬‫ش‬ ‫ووووووآ‬‫و‬‫باو‬ ‫و‬ ‫ورد‬ ‫ووووووود‬‫و‬‫بوج‬ ( ‫حق‬ ‫وووویاقا‬ ) ‫ووووپ‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫انگلوووویس‬ ،‫امرییووووا‬ ‫وووواب‬ ‫کمک‬ ، ‫ووزاب‬‫و‬‫اح‬ ،‫ووارات‬‫و‬‫ام‬ ‫و‬ ‫ووتان‬‫و‬‫وربس‬ ‫وود‬‫و‬‫مانن‬ ‫ووالمپ‬‫و‬‫اس‬ ‫اب‬ ‫ووور‬‫و‬‫کش‬ ‫وورد‬‫و‬‫ی‬ ‫وویل‬‫و‬‫ش‬ ‫ووا‬‫و‬‫نج‬ ‫در‬ ‫ووادب‬‫و‬‫جه‬ ‫وودد‬‫و‬‫متع‬ . ‫از‬ ‫ووزاب‬‫و‬‫اح‬ ‫ووران‬‫و‬‫س‬ ‫کشور‬ ‫ل‬ ‫دا‬ ‫و‬ ‫مهاجر‬ ‫جوانان‬ ‫از‬ ‫سربازان‬ ‫و‬ ،‫فعال‬ ‫مالیان‬ ‫بوود‬ ‫شده‬ ‫تشییل‬ . ‫واب‬ ‫روه‬ ‫بوه‬ ،‫ودین‬ ‫مجا‬ ‫حامیوان‬ ‫تمایول‬ ‫اسوالمپ‬ ‫حزب‬ ‫مانند‬ ‫وفادار‬ ‫و‬ ‫تندرو‬ ( ‫حیمتیوا‬ ‫لبودین‬ ‫ر‬ ) ‫و‬ ‫وووالمپ‬‫و‬‫اس‬ ‫ووواد‬‫و‬‫اتح‬ ‫وووزب‬‫و‬‫ح‬ ( ‫وووول‬‫و‬‫رس‬ ‫وبدا‬ ‫ووویا‬‫و‬‫س‬ ) ‫وووت‬‫و‬‫نتوانس‬ ‫وت‬ ‫دو‬ ‫اب‬ ‫برناموه‬ ‫و‬ ‫حاکسوتان‬ ‫حو‬ ‫وبپ‬ ‫بوه‬ ‫را‬ ‫وربسوتان‬ ‫یش‬ ‫حاکستان‬ ‫ت‬ ‫دو‬ ‫بنابراین‬ ،‫ببرد‬ ( ‫بوتوو‬ ‫یور‬ ‫ن‬‫بپ‬ ) ‫و‬ ‫و‬ ‫ربسوتان‬ ‫وارت‬‫و‬ ‫ن‬ ،‫ورل‬‫و‬‫کنت‬ ‫زمینوه‬ ‫وا‬‫و‬‫ب‬ ‫جدیود‬ ‫وروه‬‫و‬ ‫تشوییل‬ ‫ومت‬‫و‬‫س‬ ‫بوه‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫بیشتر‬ ‫وفادارب‬ ‫حیمتیار‬ ‫لبدین‬ ‫سیا‬ ‫رسول‬ ‫وبدا‬
 7. ‫والمگراب‬‫و‬‫اس‬ ‫وان‬‫و‬‫روحانی‬ ‫از‬ ‫ویل‬‫و‬‫متش‬ ‫وپ‬‫و‬ ‫رو‬ ،‫وان‬‫و‬‫ب‬ ‫ا‬ ‫ووتان‬‫و‬‫افغانس‬ ‫در‬ ‫وونپ‬‫و‬‫س‬ ‫ووات‬‫و‬‫الو‬ ‫ا‬ ‫ووت‬‫و‬‫حمای‬ ‫ووا‬‫و‬‫ب‬ ‫ووه‬‫و‬‫ک‬ ‫ووت‬‫و‬‫اس‬ ‫رفت‬ ‫شیل‬ ‫حاکستان‬ ‫ارتش‬ . ‫از‬ ‫سال‬ ۲۰۰۱ ‫افغانسوت‬ ‫در‬ ‫جنو‬ ‫یور‬ ‫در‬ ‫اکنوون‬ ‫تا‬ ‫ان‬ ‫وت‬‫و‬‫اس‬ . ‫وال‬‫و‬‫س‬ ‫در‬ ‫ودایش‬‫و‬‫حی‬ ‫وان‬‫و‬‫زم‬ ‫از‬ ‫وروه‬‫و‬ ‫ون‬‫و‬‫ای‬ ۱۹۹۴ ‫مرییو‬ ‫ارتوش‬ ‫اب‬ ‫نیرو‬ ،‫افغانستان‬ ‫ت‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫مواره‬ ‫ا‬ ‫وووووت‬‫و‬‫اس‬‫جنگیده‬ ‫ووووواتو‬‫و‬‫ن‬ ‫و‬ . ‫ووووور‬‫و‬‫تص‬ ‫از‬ ‫وووووس‬‫و‬‫ح‬ ‫وووووان‬‫و‬‫ب‬ ‫ا‬ ‫وال‬‫و‬‫س‬ ‫از‬ ،‫وتان‬‫و‬‫افغانس‬ ۱۹۹۶ ‫وا‬‫و‬‫ت‬ ۲۰۰۱ ‫وارت‬‫و‬‫ام‬ ‫وام‬‫و‬‫ن‬ ‫وا‬‫و‬‫ب‬ ‫کرد‬ ‫حیومت‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫افغانستان‬ ‫اسالمپ‬ . ‫افغانسوتا‬ ‫فعلوپ‬ ‫سیاسوپ‬ ‫وام‬ ‫ن‬ ‫سورنگونپ‬ ‫ود‬ ‫بوا‬ ‫کوه‬ ‫اسوت‬ ‫سلفپ‬ ‫مسل‬ ‫روه‬ ‫بان‬ِ ‫ا‬ ‫برحوایپ‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ود‬‫و‬‫جنگ‬‫مپ‬ ‫والمپ‬‫و‬‫اس‬ ‫وارت‬‫و‬‫ام‬ . ‫ور‬‫و‬‫ش‬ ‫از‬ ‫ورمش‬‫و‬‫ن‬ ‫ودون‬‫و‬‫ب‬ ‫و‬ ‫ونتپ‬‫و‬‫س‬ ‫ویر‬‫و‬‫تفس‬ ‫ور‬‫و‬‫ب‬ ‫وان‬‫و‬‫ب‬ ‫ا‬ ‫وار‬‫و‬‫رفت‬ ‫و‬ ‫وه‬‫و‬‫اندیش‬ ‫یعت‬ ‫اسالم‬ ( ‫ابپ‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫سلفپ‬ ،‫دیوبندب‬ ) ‫است‬ ‫استوار‬ ‫حشتون‬ ‫اب‬‫دبیله‬ ‫یرانه‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ . ‫بان‬ ‫ا‬ ‫حرچم‬
 8. ‫بان‬ ‫ا‬ ‫ذاران‬ ‫بنیان‬ : ‫منصور‬ ‫محمد‬ ‫تر‬ ‫ا‬ ‫مال‬ ‫و‬ ‫وندزاده‬ُ ‫ه‬‫بت‬ ،‫برادر‬ ‫غنپ‬ ‫وبدا‬ ،‫ومر‬ ‫مال‬ ‫مال‬ ‫غنپ‬ ‫وبدا‬ ‫برادر‬ 53 ‫ه‬ ‫سا‬ ‫بان‬ ‫ا‬ ‫متفیر‬ ‫مغز‬ ‫ومر‬ ‫مال‬ ‫وندزاده‬ُ ‫ه‬‫بت‬ ‫بان‬ ‫ا‬ ‫فعلپ‬ ‫بر‬ ‫ر‬ ‫محمد‬ ‫تر‬ ‫ا‬ ‫مال‬ ‫منصور‬ ‫ومر‬ ‫مال‬ ‫مرگ‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫وهده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بان‬ ‫ا‬ ‫برب‬ ‫ر‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫رفت‬ 1395 ‫در‬ ‫شد‬ ‫کشته‬ ‫حهبادب‬ ‫حمله‬ ‫ر‬ 4 ‫حشتون‬ ‫دوم‬ ‫از‬ ‫نفر‬
 9. ‫اب‬ ‫وووهر‬‫و‬‫ش‬ ‫وووغال‬‫و‬‫اش‬ ‫وو‬‫و‬‫توس‬ ‫ووتان‬‫و‬‫افغانس‬ ‫بان‬ ‫ا‬ ‫تیر‬ ‫سوم‬ ‫تا‬ 1400
 10. ‫بووا‬ ‫کووه‬ ‫حووال‬ ‫وووین‬ ‫در‬ ‫وور‬ ‫حا‬ ‫حووال‬ ‫در‬ ‫افغانسووتان‬ ‫دیگوورب‬ ‫وواب‬ ‫روه‬ ‫و‬ ‫بووان‬ ‫ا‬ ‫مسوولحانه‬ ‫مقاومووت‬ ‫داووووش‬ ‫و‬ ‫حاکسوووتان‬ ‫در‬ ‫حقوووانپ‬ ‫شوووبیه‬ ‫مچوووون‬ ‫وواب‬‫و‬ ‫وودرت‬‫و‬‫د‬ ‫ووپ‬‫و‬‫فرین‬ ‫ووش‬‫و‬‫نق‬ ‫ووار‬‫و‬‫رفت‬ ‫ووت‬‫و‬‫اس‬ ‫وور‬‫و‬‫ی‬ ‫در‬ ‫وز‬‫و‬‫انگی‬ ‫وا‬‫و‬‫ب‬ ‫وین‬‫و‬‫چ‬ ‫وا‬‫و‬‫ت‬ ‫ویه‬‫و‬‫روس‬ ‫و‬ ‫وا‬‫و‬‫مریی‬ ‫از‬ ‫و‬‫و‬‫تل‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫است‬ ‫تل‬ ‫م‬ ‫اب‬ .
 11. ‫وووا‬‫و‬‫ب‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫وووپ‬‫و‬‫ملل‬ ‫ا‬ ‫وووین‬‫و‬‫ب‬ ‫ووواب‬‫و‬ ‫مرز‬ ‫وووترین‬‫و‬‫بیش‬ ‫وووین‬‫و‬‫چ‬ ‫ووو‬‫و‬‫کیان‬ ‫وووین‬‫و‬‫س‬ ‫وووت‬‫و‬ ‫ایا‬ ‫حاک‬ ،‫وتان‬‫و‬‫س‬ ‫مغو‬ ،‫وتان‬‫و‬‫دردیزس‬ ،‫وتان‬‫و‬‫دزادس‬ ،‫ود‬‫و‬‫ن‬ ،‫وتان‬‫و‬‫افغانس‬ ‫اب‬ ‫وور‬‫و‬‫کش‬ ،‫وتان‬‫و‬‫س‬ ‫است‬ ‫مسایه‬ ‫تاجییستان‬ ‫و‬ ‫روسیه‬ . ‫و‬ ‫نفوت‬ ‫وایر‬ ‫ذ‬ ‫مچنوین‬ ‫قوه‬ ‫من‬ ‫ایون‬ ‫واز‬ ‫است‬ ‫مرییا‬ ‫بلندحروازب‬ ‫د‬ ‫قه‬ ‫من‬ ‫این‬ ‫ویند‬ ‫مپ‬ ‫چین‬ ‫مقامات‬ ‫و‬ ‫دارد‬ . ‫اویغور‬ ‫مسلمانان‬ ‫ج‬ ‫از‬ ‫بان‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫ظیر‬ ‫به‬ ‫دیگرب‬ ‫اب‬ ‫روه‬ ‫یت‬ ‫فعا‬ ‫درباره‬ ‫حاکستان‬ ‫و‬ ‫چین‬ ‫مله‬ ‫اند‬ ‫داده‬ ‫شدار‬ ‫شردپ‬ ‫ترکستان‬ ‫اسالمپ‬ ‫جنبش‬ ‫به‬ ‫موسوم‬ ‫روه‬
 12. ‫ضمیمه‬
 13. ‫ثور‬ ‫هفت‬ ‫در‬ ‫بود‬ ‫شوروی‬ ‫طرفدار‬ ‫حزبی‬ ‫که‬ ‫افغانستان‬ ‫خلق‬ ‫دموکراتیک‬ ‫حزب‬ ۱۳۵۷ ( ‫اردیبهشت‬ ‫ماه‬ ) ‫کرده‬ ‫سرنگون‬ ‫را‬ ‫خان‬ ‫داوود‬ ‫حکومت‬ ‫کردند‬ ‫تأسیس‬ ‫را‬ ‫افغانستان‬ ‫دموکراتیک‬ ‫جمهوری‬ ‫و‬ . ‫شد‬ ‫آغاز‬ ‫آن‬ ‫علیه‬ ‫گرا‬‫اسالم‬ ‫های‬‫گروه‬ ‫مقاومت‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫شوروی‬ ‫نظامی‬ ‫مداخله‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫حکومت‬ ‫این‬ ‫برقراری‬ ‫پی‬ ‫در‬ . ‫شور‬ ‫شیان‬ ‫شدند‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫افغان‬ ‫مجاهدین‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫که‬ . ‫ثور‬ ‫هشت‬ ‫در‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫شوروی‬ ‫نیروهای‬ ‫علیه‬ ‫چریکی‬ ‫جنگ‬ ‫دهه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ۱۳۷۱ ‫را‬ ‫کابل‬ ‫درآوردند‬ ‫خود‬ ‫تصرف‬ ‫به‬ . ‫رسکی‬ ‫توافکق‬ ‫بکه‬ ‫افغانسکتان‬ ‫اسکالمی‬ ‫دوالکت‬ ‫نکام‬ ‫بکه‬ ‫جدیکدی‬ ‫حکومکت‬ ‫تشککیل‬ ‫برای‬ ‫پیشاور‬ ‫توافق‬ ‫در‬ ‫افغان‬ ‫مجاهدین‬ ‫اصلی‬ ‫رهبران‬ ‫گلبکدین‬ ‫امکا‬ ‫دند‬ ‫علیکه‬ ‫جنکگ‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫ککرده‬ ‫مخاالفکت‬ ‫قکدرت‬ ‫تقسکیم‬ ‫شکیوه‬ ‫ایکن‬ ‫با‬ ،‫بود‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫دوالت‬ ‫وزیر‬‫نخست‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫پشتون‬ ‫حکمتیار‬ ‫حکزب‬ ‫نیروهکای‬ ‫االکدین‬‫برهان‬ ‫رهبکری‬ ‫بکه‬ ‫افغانسکتان‬ ‫اسکالمی‬ ‫جمعیکت‬ ،‫مسکعود‬ ‫شکاه‬ ‫احمکد‬ ‫رهبکری‬ ‫بکه‬ ‫نظکار‬ ‫شکورای‬ ،‫هکزاره‬ ‫مزاری‬ ‫عبداالعلی‬ ‫رهبری‬ ‫به‬ ‫وحدت‬ ‫شکد‬ ‫ازبکک‬ ‫دوسکتم‬ ‫عبداالرشکید‬ ‫رهبکری‬ ‫بکه‬ ‫افغانسکتان‬ ‫اسکالمی‬ ‫ملکی‬ ‫جنکبش‬ ‫و‬ ‫تاجیکک‬ ‫ربانی‬ . ‫هکا‬‫گروه‬ ‫اختالفکات‬ ‫ککه‬ ‫بکود‬ ‫حکاالی‬ ‫در‬ ‫ایکن‬ ‫مختلکف‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫رقیکب‬ ‫هکای‬‫گروه‬ ‫درپکی‬‫پی‬ ‫هکای‬‫جنگ‬ ‫بکا‬ ‫ککه‬ ‫بکود‬ ‫افغانسکتان‬ ‫داخلی‬ ‫جنگ‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫مرحله‬ ‫آغاز‬ ‫باعث‬ ‫قدرت‬ ‫تقسیم‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫مجاهدین‬ ‫مبکاران‬ ‫بود‬ ‫همراه‬ ‫مسکونی‬ ‫مناطق‬ ‫و‬ ‫شهرها‬ . ‫داشکت‬ ‫خکود‬ ‫کنترل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫نظامی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫گروه‬ ‫دوران‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ند‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫تقسیم‬ ‫مجاهدین‬ ‫مختلف‬ ‫گروه‬ ‫پنج‬ ‫بین‬ ‫آن‬ ‫حومه‬ ‫و‬ ‫کابل‬ ‫شهر‬ .
 14. ‫شود‬ ‫تبدیل‬ ‫نیابتی‬ ‫جنگ‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫افغان‬ ‫های‬‫گروه‬ ‫جنگ‬ ‫تا‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫نیز‬ ‫ای‬‫منطقه‬ ‫های‬‫قدرت‬ ‫رقابت‬ . ‫مجاهدین‬ ‫جدید‬ ‫حکومت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫پاکستان‬ ‫از‬ ‫بود‬ ‫ناخشنود‬ ‫کرد‬‫می‬ ‫ماالی‬ ‫و‬ ،‫عملیاتی‬ ،‫نظامی‬ ‫حمایت‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫مخاالف‬ ‫ترین‬‫مهم‬ ‫پشتون‬ ‫حکمتیار‬ ‫گلبدین‬ ‫اسالمی‬ ‫حزب‬ . ‫الج‬ ‫پشکتیبانی‬ ‫بکدون‬ ‫حکمتیار‬ ‫گلبدین‬ ‫هکای‬‫راکت‬ ‫و‬ ‫سکتیکی‬ ‫کند‬ ‫تبدیل‬ ‫ویرانه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کابل‬ ‫از‬ ‫نیمی‬ ‫تا‬ ‫نبود‬ ‫قادر‬ ‫پاکستان‬ ‫ارتش‬ . ‫ر‬ ‫بکه‬ ‫افغانسکتان‬ ‫اسکالمی‬ ‫دعکوت‬ ‫تنظکیم‬ ‫جریکان‬ ‫از‬ ‫نیکز‬ ‫سعودی‬ ‫عربستان‬ ‫سکیاف‬ ‫رسکول‬ ‫هبکری‬ ‫کرد‬‫می‬ ‫پشتیبانی‬ . ‫کردنکد‬‫می‬ ‫پشکتیبانی‬ ‫نبکرد‬ ‫ایکن‬ ‫در‬ ‫خکود‬ ‫متحد‬ ‫های‬‫گروه‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫ای‬‫منطقه‬ ‫هژمونی‬ ‫تأمین‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫ایران‬ . ‫نظکا‬ ‫شکورای‬ ‫از‬ ‫ایکران‬ ‫رهبکری‬ ‫بکه‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫سیاسی‬ ‫تأثیرگذاری‬ ‫و‬ ‫نظامی‬ ‫قدرت‬ ‫تا‬ ‫کرد‬‫می‬ ‫کمک‬ ،‫تاجیک‬ ‫ربانی‬ ‫االدین‬‫برهان‬ ‫رهبری‬ ‫به‬ ‫افغانستان‬ ‫اسالمی‬ ‫جمعیت‬ ‫و‬ ‫مسعود‬ ‫شاه‬ ‫احمد‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫دهد‬ ‫فزایش‬ . ‫ککرد‬ ‫خکود‬ ‫درگیکر‬ ‫نیکز‬ ‫را‬ ‫مجاهکدین‬ ‫دیگکر‬ ‫هکای‬‫گروه‬ ‫ککه‬ ‫شکد‬ ‫تبکدیل‬ ‫خکونین‬ ‫و‬ ‫عیکار‬ ‫تمکام‬ ‫جنگ‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫اختالفات‬ . ‫ازبکسک‬ ‫از‬ ‫نیکز‬ ‫تان‬ ‫افغانسک‬ ‫شکماالی‬ ‫هکای‬‫بخش‬ ‫بتوانکد‬ ‫گکروه‬ ‫ایکن‬ ‫تکا‬ ‫ککرد‬‫می‬ ‫حمایکت‬ ‫تبار‬ ‫ازبک‬ ‫دوستم‬ ‫عبداالرشید‬ ‫رهبری‬ ‫به‬ ‫افغانستان‬ ‫اسالمی‬ ‫ملی‬ ‫جنبش‬ ‫نیروهای‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫کنتکرل‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ . ‫نظار‬ ‫شورای‬ ‫نیروهای‬ ‫با‬ ‫مقاطعی‬ ‫در‬ ‫سیاف‬ ‫نیروهای‬ ‫با‬ ‫جنگ‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مزاری‬ ‫عبداالعلی‬ ‫برهبری‬ ‫شیعه‬ ‫هزاره‬ ‫وحدت‬ ‫حزب‬ / ‫تاجیک‬ ‫اسالمی‬ ‫جمعیت‬ ‫هکم‬ ‫ک‬ ‫سال‬ ‫زمستان‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫درگیر‬ ۱۳۷۱ ‫شکد‬ ‫متحکد‬ ‫پشکتون‬ ‫حکمتیکار‬ ‫اسکالمی‬ ‫حزب‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خارج‬ ‫دوالت‬ ‫از‬ . ‫بکه‬ ‫ککه‬ ‫مجکددی‬ ‫ج‬‫صکبغت‬ ‫زمکان‬ ‫همکین‬ ‫در‬ ‫داد‬ ‫کتان‬‫ک‬‫افغانس‬ ‫کالمی‬‫ک‬‫اس‬ ‫کت‬‫ک‬‫جمعی‬ ‫کر‬‫ک‬‫رهب‬ ‫کک‬‫ک‬‫تاجی‬ ‫کانی‬‫ک‬‫رب‬ ‫کدین‬‫ک‬‫اال‬‫برهان‬ ‫که‬‫ک‬‫ب‬ ‫را‬ ‫کود‬‫ک‬‫خ‬ ‫کای‬‫ک‬‫ج‬ ‫کود‬‫ک‬‫ب‬ ‫کده‬‫ک‬‫ش‬ ‫کین‬‫ک‬‫تعی‬ ‫کاالی‬‫ک‬‫انتق‬ ‫کت‬‫ک‬‫دوال‬ ‫کور‬‫ک‬‫جمه‬‫رسیس‬ ‫کوان‬‫ک‬‫عن‬ . ‫کین‬‫ک‬‫دوم‬ ‫کانی‬‫ک‬‫رب‬ ‫کیس‬‫ک‬‫رس‬ ‫شود‬‫می‬ ‫محسوب‬ ،‫هزاره‬ ‫کشتمند‬ ‫علی‬ ‫سلطان‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫افغانستان‬ ‫سیاسی‬ ‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫غیرپشتون‬ . ‫زمسکتان‬ ‫در‬ ‫ککرد‬‫می‬ ‫عنکوان‬ ‫جدیکد‬ ‫دوالت‬ ‫در‬ ‫دوستم‬ ‫ژنرال‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫سابق‬ ‫های‬‫کمونیست‬ ‫حضور‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخاالفت‬ ‫اصلی‬ ‫علت‬ ‫که‬ ‫حکمتیار‬ ۱۳۷۲ ‫ملکی‬ ‫جنکبش‬ ‫بکا‬ ‫هزاره‬ ‫وحدت‬ ‫حزب‬ ‫استالف‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫متحد‬ ‫نیز‬ ‫دوستم‬ ‫ژنرال‬ / ‫پشکتون‬ ‫اسکالمی‬ ‫حکزب‬ / ‫افغانسکت‬ ‫دوالکت‬ ‫و‬ ‫تاجیکک‬ ‫مسکعود‬ ‫نیروهکای‬ ‫علیکه‬ ،‫ازبکک‬ ‫ملکی‬ ‫جنکبش‬ ‫شککل‬ ‫ان‬ ‫گرفککت‬ . ‫و‬ ‫ککمن‬‫ک‬‫دش‬ ‫مواضکک‬ ‫بمبککاران‬ ‫ککرای‬‫ک‬‫ب‬ ‫هککم‬ ‫دوسککتم‬ ‫ازبککک‬ ‫های‬‫ککی‬‫ک‬‫جنبش‬ ‫هککوایی‬ ‫نیککروی‬ ‫از‬ ‫توانسککت‬‫می‬ ‫ککار‬‫ک‬‫حکمتی‬ ‫پشککتون‬ ‫اسککالمی‬ ‫حککزب‬ ،‫ککتالف‬‫ک‬‫اس‬ ‫ایککن‬ ‫بککا‬ ‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫خودی‬ ‫نیروهای‬ ‫به‬ ‫رسانی‬‫تدارکات‬ . ‫سال‬ ‫در‬ ‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ ۱۳۷۳ ‫برانکد‬ ‫بیکرون‬ ‫کابکل‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خکود‬ ‫مخاالفکان‬ ‫تمکامی‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫موفق‬ ‫تبار‬ ‫تاجیک‬ ‫مسعود‬ . ‫ت‬ ‫ازبکک‬ ‫دوسکتم‬ ‫نیروهکای‬ ‫دیگکر‬ ‫سکوی‬ ‫از‬ ‫امکا‬ ‫بکار‬ ‫بگیرنکد‬ ‫خکود‬ ‫اختیکار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫افغانسکتان‬ ‫شکمال‬ ‫مهم‬ ‫شهر‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫رانده‬ ‫بیرون‬ ‫شریف‬ ‫مزار‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اسالمی‬ ‫جمعیت‬ ‫نیروهای‬ ‫تا‬ ‫شدند‬ ‫موفق‬ . ‫مرککزی‬ ‫منکاطق‬ ‫شکهر‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خلیلی‬ ‫کریم‬ ‫نیروهای‬ ‫بدست‬ ‫بامیان‬ .
 15. ‫بکرا‬ ‫یکک‬ ‫هکر‬ ‫ککه‬ ‫بکود‬ ‫شکده‬ ‫تقسکیم‬ ‫الکی‬ ‫آمکر‬ ‫و‬ ‫ج‬‫نقیکب‬ ‫مکال‬ ،‫شکیرزی‬ ‫آغکا‬‫گل‬ ‫هکای‬‫نام‬ ‫بکه‬ ‫پشکتون‬ ‫رهبکر‬ ‫سه‬ ‫بین‬ ‫دوران‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫قندهار‬ ‫تحککیم‬ ‫ی‬ ‫بودند‬ ‫درگیر‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫موقعیت‬ . ‫دادگ‬ ‫نظکام‬ ‫و‬ ‫پلکیس‬ ‫واحکدهای‬ ،‫دوالتکی‬ ‫ادارات‬ ‫بکود‬ ‫نتوانسکته‬ ‫هنکوز‬ ‫افغانستان‬ ‫جدید‬ ‫دوالت‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫آغاز‬ ‫زمانی‬ ‫مجاهدین‬ ‫های‬‫گروه‬ ‫میان‬ ‫جنگ‬ ‫سکتری‬ ‫شکهری‬ ‫بکه‬ ‫کابکل‬ ‫تکا‬ ‫بکود‬ ‫شکده‬ ‫باعث‬ ‫مجاهدین‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫گروه‬ ‫اعضای‬ ‫برخی‬ ‫سبعانه‬ ‫رفتار‬ ‫وضعیتی‬ ‫چنین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫قکانون‬‫بی‬ ‫شود‬ ‫تبدیل‬ ‫زده‬‫آشوب‬ . ‫خ‬ ‫زیردست‬ ‫فرماندهان‬ ‫بر‬ ‫کنترالی‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫مجاهدین‬ ‫رهبران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫آشوبناک‬ ‫وضعیت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫نداشتند‬ ‫ود‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫رایج‬ ‫ای‬‫پدیده‬ ‫به‬ ‫جنسی‬ ‫تجاوز‬ ‫و‬ ‫زورگیری‬ ،‫قتل‬ ‫و‬ .
Anúncio