O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

PPT_BAB_DRAMA_pptx.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 12 Anúncio

PPT_BAB_DRAMA_pptx.pptx

Baixar para ler offline

Drama merupakan karya dalam bentuk cerita yang diperankan oleh tokoh-tokoh. Drama dalam bahasa Jawa terdiri dari beberapa jenis. Diantaranya adalah tablau, legenda, komedi, tragedi, tragedi komedi. Dalam drama biasanya berisi dialog antar pemeran. Penyusunan naskah drama diawali dengan menentukan tema, setting waktu tempat dan suasana, menentukan tokoh dan perwatakannya.

Drama merupakan karya dalam bentuk cerita yang diperankan oleh tokoh-tokoh. Drama dalam bahasa Jawa terdiri dari beberapa jenis. Diantaranya adalah tablau, legenda, komedi, tragedi, tragedi komedi. Dalam drama biasanya berisi dialog antar pemeran. Penyusunan naskah drama diawali dengan menentukan tema, setting waktu tempat dan suasana, menentukan tokoh dan perwatakannya.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

PPT_BAB_DRAMA_pptx.pptx

  1. 1. Nama Kelompok : 1. Ali Bashary ( 03 ) 2. Bella Amanda Ocvianipurwanto ( 06 ) 3. Nanda Listia Budiarti (23 ) 4. Putri Nur Aida ( 25 ) 5. Rahmalia Rianda Mukti ( 27 ) 6. Widya Agung Fathoni ( 32 )
  2. 2. Materi Ingkang Badhe Dibahas  Pengertian Drama  Unsur-unsur Intrinsik Drama  Jenis-jenise Drama  Sing Kudu Ditindakake Dening Paraga Sadurunge Meragakake Drama
  3. 3. Pengertian Drama Drama yaiku salah sawijning karya sastra kang nggambarake crita ngenani uripe manungsa utamane saka konflik kang dialami kanthi pacelathon pacelathon lan tindak tanduk ing dhuwur panggung.
  4. 4. Unsur-unsur Intrinsik Drama Unsur intrinsik drama yaiku bab bab kang ana ing njero naskah drama, bisa digoleki kanthi maca naskah drama kasebut. Bab bab kang kalebu unsure intrinsik : 1. Tema yaiku bab kang dadi dashare naskah drama digawe Tema uga bisa diarani masalah utama kang dadi sumber cerita.
  5. 5. Unsur-unsur Intrinsik Drama 2. Alur ( plot ) yaiku urutan kedadeyan kang dilakoni paraga utama saka babak kapisan nganti babak terakhir. Alur diperangake :  Ngenalake masalah, yaiku kedadeyan wiwitan kang ndandekake masalah maslaah kang dilakoni paraga paragane.  Mangerteni isi crita saka perkenalan paraga lan watake.  Masalah utawa konflik, yaiku kedadean kang isine ngenani masalah masalah kang wiwit diadhepi paraga paraga ing cerita kasebut.  Klimaks/puncak konflik, yaiku masalah sing saling angel kang diadepi paraga paraga ing crita, yaiku kedadean kang isine nyritakake kahanan para paraga ing pungkasaning crita drama.
  6. 6. Unsur-unsur Intrinsik Drama 3. Pacelathon Miturut Panggonan :  Prolog : pacelathon kang ana ing ngarep drama (sadurunge paraga omong omongan )  Epilog : Pacelathon kang dadi panutupe pementasan drama. Sing nyritakake prolog lan epilog diarani narator. Cacahing paraga :  Dialog : Pacelathon kang diucapake sambung sinambung antarane salah sawijining paraga klawan paraga liyane.  Monolog : Pacelathon kang ditindakake mung dening siji paraga lan paraga liyane.
  7. 7. Unsur-unsur Intrinsik Drama 4. Paraga lan Watake (Tokoh dan penokohan) a. Paraga ing drama diperangake dadi : o Tokoh utama : Paraga kang dadi sumber crita o Tokoh pembantu : Paraga kang ana nduweni dialog nanging ora dadi pusat penceritaan. o Tokoh figuran : Paraga kang dianakake supaya kahanane dadi kaya nyata, nanging paraga iki ora ngucapake dialog lan mung lewat saklebetan. b. Miturut wtake, ing drama ana : o Tokoh Antagonis : yaiku paraga kang nduweni watak kang ala, saengga ora disenengi penonton. o Tokoh Protagonis : yaiku paraga kang nduweni watak kang apik lan disenengi penonton. o Tokoh Tritagonis : Yaiku paraga kang bisa dadi kancane tokoh protagonis utawa antagonis, bisa duweni watak kang apik utawa ala (penengah).
  8. 8. Unsur-unsur Intrinsik Drama 5. Amanat yaiku pesen moral kang disampekake penulis naskah drama kanggo para penonton.  Latar wektu : yaiku wektu kang digambarake nalika paraga paraga ngalami kedadean kedadeyan ing panggung.  Latar panggonan : Yaiku panggonan kang digambarake ing panggung saben babake.  Latar swasana : Latar swasana di perangake dadi loro yaiku : - Swasana alam : kedadean ing sekitar paraga, tuladhane : udan gerimis , swara jangkrik lagi ngerik (bengi) - Swasana ati : apa bae kang dirasakake paraga, tuladha : murka, nesu, was was, seneng.
  9. 9. Jenis-jenise Drama 1. Drama Tragedi Drama tragedi yaiku drama kang isine kadadeyan sing nrenyuhake ati (sedhih). 2. Drama Komedi Drama komedi yaiku drama kang medharake lakon sing lucu.
  10. 10. Sing Kudu Ditindakake Dening Paraga Sadurunge Meragakake Drama 1. Maca naskah drama kanthi mangerteni isine 2. Ngerteni watake paraga jumbuh karo naskah kang arep diperagakake 3. Nyiapake papan panggonan (setting) 4. Milih lan nemtokake paraga 5. Akting (carane paraga berekspresi) 6. Bloking : tata posisi paraga ing panggung 7. Tata artistik : tata rias, tata musik, tata busana, lan pengaturane lampu

×