O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
xray basics certificate
xray basics certificate
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 5 Anúncio

Baixar para ler offline

هدف آن فراهم نمودن امکان تبادل تعاریف فرایندهای کسب‌وکار بین محصولات ارائه‌دهنده گردش کار و همچنین دستگاه‌های مدیریت فرایندهای کسب‌وکار (ابزارهای مدل‌سازی مختلف) است.

هدف آن فراهم نمودن امکان تبادل تعاریف فرایندهای کسب‌وکار بین محصولات ارائه‌دهنده گردش کار و همچنین دستگاه‌های مدیریت فرایندهای کسب‌وکار (ابزارهای مدل‌سازی مختلف) است.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a XPDL (20)

Anúncio

XPDL

  1. 1. :‫منبع‬The BPMN-XPDL-BPEL value chain‫و‬ wikipedia.org ‫سیفائی‬ ‫علی‬ : ‫ترجمه‬ ‫دی‬‫ماه‬9313 XPDL‫ی‬‫ا‬‫تعر‬ ‫زبان‬‫ی‬‫ف‬‫فرا‬‫ی‬‫ند‬‫به‬‫صورت‬XML
  2. 2. 1 bpms.rayvarz.com XPDL‫به‬ ‫فرایند‬ ‫تعریف‬ ‫زبان‬ ‫یا‬‫صورت‬XML‫فرمت‬ ‫یک‬ ، ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫استاندارد‬(Workflow Management Coalition)WfMC‫سال‬ ‫در‬۸۰۰۲‫و‬ ‫گردید‬ ‫مطرح‬‫هدف‬ ‫فرایندهای‬ ‫تعاریف‬ ‫تبادل‬ ‫امکان‬ ‫نمودن‬ ‫فراهم‬ ‫آن‬ ‫کسب‬‫ارائه‬ ‫محصوالت‬ ‫بین‬ ‫وکار‬‫و‬ ‫کار‬ ‫گردش‬ ‫دهنده‬ ‫دستگاه‬ ‫همچنین‬‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫وکار‬ (‫مدل‬ ‫ابزارهای‬‫است‬ )‫مختلف‬ ‫سازی‬.XPDL‫الگوی‬ ‫یک‬ XML‫بخش‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫را‬‫کسب‬ ‫فرایند‬ ‫های‬‫یا‬ ‫و‬ ‫وکار‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫کار‬ ‫گردش‬‫درواقع‬ .‫نماید‬XPDL‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اطالعاتی‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فرآیند‬ ‫طراحی‬ ‫فرمت‬ ‫یک‬ ‫می‬ ،‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫به‬ ‫را‬ ‫فرآیند‬ ‫توان‬‫اندازه‬ ‫و‬ ‫موقعیت‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫اطالعاتی‬ ‫داد؛‬ ‫نمایش‬ ‫بصری‬ ‫صورت‬ ‫المان‬‫ای‬ ‫از‬ ‫فرآیند‬ ‫های‬‫می‬ ‫همچنین‬ ‫هستند؛‬ ‫نوع‬ ‫ن‬‫المان‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫خطوطی‬ ‫توان‬‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫گره‬ ‫و‬ ‫خطوط‬ ،‫نمایند‬ ‫متصل‬‫ویژگی‬ ‫شامل‬ ‫ها‬،‫گیرند‬ ‫دربرمی‬ ‫را‬ ‫اجرایی‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬‫عبارت‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هایی‬‫فعالیت‬ ‫تشریح‬ ،‫قوانین‬ :‫از‬ ‫اند‬‫وب‬ ‫فراخوانی‬ ،‫ها‬‫سرویس‬‫غیره‬ ‫و‬ ‫ها‬. ‫همچنین‬XPDL 2‫المان‬ ‫دارای‬‫المان‬ ‫معادل‬ ‫های‬‫های‬BPMN‫به‬ ‫است‬‫عنوان‬‫مثال‬Activity(‫در‬ ‫فعالیت)ها‬ BPMN‫معادل‬Generic Activity‫در‬XPDL‫می‬‫همچنین‬ ‫و‬ ‫باشد‬BPMN Event‫معادل‬XPDL Event Activity،BPMN Gateway‫معادل‬XPDL Route Activity‫و‬BPMN Connections‫معادل‬XPDL Transition‫است‬.
  3. 3. 2 bpms.rayvarz.com ‫هدف‬XPDL‫است‬ ‫فرآیند‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬.XPDL‫می‬ ‫اجازه‬ ‫فرآیند‬ ‫طراح‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫به‬‫را‬ ‫فرآیند‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫مخصوص‬ ‫نمادهای‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫فراخوانی‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫دیگر‬ ‫فرآیند‬ ‫طراح‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫ذخیره‬ ‫فایلی‬ ‫در‬ ‫استاندارد‬ .‫دهد‬XPDL‫نمی‬ ‫تضمین‬ ‫را‬ ‫فرآیند‬ ‫اجرای‬‫یک‬ ‫در‬ ‫قوانین‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫زیرا‬ ‫کند‬BPMS ‫قابل‬‫قابل‬ ‫دیگری‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫باشند‬ ‫اجرا‬‫نباشند‬ ‫اجرا‬. ‫هدف‬ ‫و‬ ‫مفهوم‬XPDL‫بیان‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬‫مختلف‬ ‫فرآیند‬ ‫طراح‬ ‫ابزارهای‬ ،‫شکل‬ ‫باالیی‬ ‫بخش‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ا‬ ‫قرارگرفته‬ ‫فرآیند‬ ‫اجرای‬ ‫محیط‬ ‫شکل‬ ‫پائین‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬‫همان‬ ،‫ست‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫که‬ ‫طور‬‫شود‬ XPDL‫محیط‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ندارد‬ ‫نقشی‬ ‫فرآیند‬ ‫اجرایی‬ ‫محیط‬ ‫در‬BPEL‫می‬ ‫ایفا‬ ‫را‬ ‫اصلی‬ ‫نقش‬‫گرفتن‬ ‫لذا‬ ،‫نماید‬ ‫از‬ ‫اجرایی‬ ‫کد‬XPDL‫است‬ ‫غیرممکن‬.
  4. 4. 3 bpms.rayvarz.com ‫مهم‬ ‫کاربرد‬ ‫سه‬XPDL‫است‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬: ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫فرآیندها‬ ‫مبادله‬‫فرآیندها‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫فعالیتشان‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫می‬‫بسیار‬ ‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫آنان‬ ‫زیرا‬ ،‫است‬ ‫بااهمیت‬‫نرم‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫خواهند‬‫چراکه‬ ‫ببرند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فرایندها‬ ،‫خاص‬ ‫افزار‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫طراحی‬ ‫یک‬‫شرکت‬ ‫به‬ ‫توانند‬‫ازآنجایی‬ ‫و‬ ‫بفروشند‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫که‬‫ممکن‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫از‬ ‫است‬BPMS‫لذا‬ ‫نمایند‬ ‫استفاده‬ ‫متنوعی‬ ‫های‬XPDL‫آن‬ ‫برای‬‫حیاتی‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬‫بود‬ ‫خواهد‬. ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫دسته‬XPDL‫آن‬ ‫برای‬‫می‬ ‫فرآیند‬ ‫طراح‬ ‫متخصصین‬ ‫است‬ ‫بااهمیت‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬‫زیرا‬ ،‫باشند‬ ‫هر‬BPMS‫یک‬ ‫چنانچه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫مخصوص‬ ‫فرایند‬ ‫طراحی‬ ‫ابزار‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫صرف‬ ‫هزینه‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫دیگر‬ ‫ابزار‬ ‫در‬ ‫نیست‬ ‫نیاز‬ ‫دیگر‬ ،‫گردد‬ ‫خبره‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫متخصص‬ ‫نماید‬‫می‬ ‫و‬‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫جدید‬ ‫ابزار‬ ‫یادگیری‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫فرآیند‬ ‫ساخت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫تمرکز‬ ‫تواند‬. ‫نمونه‬‫با‬ ‫اینکه‬ ‫دیگر‬ ‫ای‬XPDL‫می‬‫ابزارهایی‬ ً‫ال‬‫مث‬ ‫داد؛‬ ‫انتقال‬ ‫مختلف‬ ‫ابزارهای‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫فرآیند‬ ‫توان‬ ‫شبیه‬ ‫مخصوص‬ ‫که‬‫می‬ ‫فرآیند‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫مسئول‬ ‫که‬ ‫ابزارهایی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫باشند‬‫فرآیندها‬ ‫سازی‬ ‫حتی‬ ‫هستند؛‬‫می‬ ‫فرآیند‬ ‫طراح‬ ‫متخصص‬ ‫یک‬‫با‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫فرآیند‬ ‫طراحی‬ ‫با‬ ‫تواند‬XPDL‫را‬ ‫آن‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫مختلف‬ ‫ابزارهای‬ ‫به‬‫نماید‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬.
  5. 5. 4 bpms.rayvarz.com ‫عملکرد‬ ‫معرف‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬XPDL‫می‬‫باشد‬: ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫نمادها‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ،‫استاندارد‬ ‫نمادهای‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫ابزاری‬ ‫هر‬ ‫البته‬‫دار‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫مخصوص‬ ‫های‬‫که‬ ‫د‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫قطع‬XPDL‫امکان‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫انتقال‬ ‫لذا‬ ‫نیست‬ ‫معادل‬ ‫دارای‬‫ازآنجایی‬ ‫ولی‬ ‫بود‬ ‫نخواهد‬ ‫پذیر‬‫بعضی‬ ‫که‬ ‫المان‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫ابزارها‬،‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫استاندارد‬ ‫های‬XPDL‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬.

×