O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
:‫منبع‬‫کتاب‬BPMN۰.۲: Introduction to the Standard for
Business Process Modeling‫و‬‫کتاب‬BPMN, the Business
Process Modeli...
1 bpms.rayvarz.com
BPMN‫مدل‬ ‫برای‬ ‫استانداردی‬‫فرایند‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫سازی‬‫کسب‬ ‫های‬‫و‬‫تکنولوژی‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫ابزار‬ ‫و...
2 bpms.rayvarz.com
‫طراحی‬ ‫مدل‬ ‫راحتی‬‫دیگر‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫توسط‬ ‫شده‬‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫فرایندها‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫نماید‬ ‫تفسیر...
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 12 Anúncio

BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار

Baixar para ler offline

بی پی ام ان استانداردی برای مدل‌سازی و نمایش فرایند‌های کسب‌و‌کار است و ابزار اصلی در تکنولوژی مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کار محسوب می‌شود. در واقع می‌توان گفت مزیت اصلی استفاده از تکنولوژی مدیریت فرایند کسب و کار، وجود زبان استانداردی به نام بی پی ام ان است.

بی پی ام ان استانداردی برای مدل‌سازی و نمایش فرایند‌های کسب‌و‌کار است و ابزار اصلی در تکنولوژی مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کار محسوب می‌شود. در واقع می‌توان گفت مزیت اصلی استفاده از تکنولوژی مدیریت فرایند کسب و کار، وجود زبان استانداردی به نام بی پی ام ان است.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Semelhante a BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار (20)

Anúncio
Anúncio

BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار

 1. 1. :‫منبع‬‫کتاب‬BPMN۰.۲: Introduction to the Standard for Business Process Modeling‫و‬‫کتاب‬BPMN, the Business Process Modeling Notation Pocket Handbook : ‫ترجمه‬‫اکبری‬ ‫اسما‬ ‫دی‬‫ماه‬9313 BPMN‫استاندارد‬‫ی‬‫برا‬‫ی‬ ‫مدل‬‫ساز‬‫ی‬‫فرا‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫وکار‬ ‫کسب‬
 2. 2. 1 bpms.rayvarz.com BPMN‫مدل‬ ‫برای‬ ‫استانداردی‬‫فرایند‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫سازی‬‫کسب‬ ‫های‬‫و‬‫تکنولوژی‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کار‬ ‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬ ‫مدیریت‬‫و‬‫کار‬(BPM)‫محسوب‬ ‫می‬‫می‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫شود‬‫استفاده‬ ‫اصلی‬ ‫مزیت‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬BPM،‫زبان‬ ‫وجود‬‫نام‬ ‫به‬ ‫استانداردی‬ BPMN‫شکل‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ .‫است‬‫گیری‬BPMN، ‫قابل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نمادهایی‬ ‫طراحی‬‫تمامی‬ ‫برای‬ ‫درک‬ ‫کاری‬ ‫فرایند‬ ‫تحلیلگران‬ ‫(از‬ ‫فرایند‬ ‫کابران‬(Business Analysts)‫فنی‬ ‫کاربران‬ ‫تا‬(Technical Developers) ‫بر‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پایش‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫حتی‬ ‫و‬‫عهده‬.‫باشد‬ )‫دارند‬‫حقیقت‬ ‫در‬BPMN‫فاصله‬ ،‫پلی‬ ‫مانند‬ ‫برمی‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ )‫شدن‬ ‫(اجرایی‬ ‫عملیاتی‬ ‫و‬ ‫فرایند‬ ‫طراحی‬ ‫بین‬‫دارد‬. ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬‫آن‬ ‫مستندسازی‬ ‫و‬ ‫فرایندها‬ ‫دقیق‬ ‫توصیف‬ ‫مستلزم‬ ‫وکار‬‫روش‬ .‫است‬ ‫ها‬‫های‬ ‫راحت‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫متفاوتی‬‫آن‬ ‫ترین‬‫متن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫توصیف‬ ‫برای‬ ‫جدول‬ ‫و‬ ‫ویژگی‬ ‫بیان‬ ‫و‬ ‫فرایندها‬‫آن‬ ‫های‬‫استفاده‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫گرافیکی‬ ‫نمودارهای‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫ها‬ ‫می‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫فرایند‬ ‫جریان‬ ‫ترسیم‬ ‫برای‬ ‫پیکان‬ ‫و‬ ‫هندسی‬ ‫اشکال‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫نمودارها‬ ‫این‬ . ‫شود‬‫ولی‬ ‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫ارائه‬ ‫فرایند‬ ‫جزئیات‬ ‫از‬ ‫دقیقی‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫توصیف‬‫دهند‬‫فرایندها‬ ‫برای‬ ‫مشخصی‬ ‫نمادهای‬ ‫همین‬ ‫برای‬ . ‫نمادها‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫فرایند‬ ‫مختلف‬ ‫وجوه‬ ‫توصیف‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫نمادهایی‬ ،‫شد‬ ‫تعریف‬(Notation)‫زبان‬ ‫می‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫آشنایی‬ ‫استاندارد‬ ‫زبان‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫فرایندها‬ ‫توصیف‬ ‫استاندارد‬‫به‬ ‫تواند‬
 3. 3. 2 bpms.rayvarz.com ‫طراحی‬ ‫مدل‬ ‫راحتی‬‫دیگر‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫توسط‬ ‫شده‬‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫فرایندها‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫نماید‬ ‫تفسیر‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫مدل‬ ‫این‬‫مدل‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫فرایند‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫هر‬ ‫رفتار‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شوند‬ )‫(سیستماتیک‬ ‫مکانیزه‬ ،‫ها‬‫شبیه‬ ‫ها‬‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫شود‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫سیستم‬ ‫متخصصان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بستری‬ ‫ها‬‫را‬ ‫فرایندها‬ ‫اساس‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫نم‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬‫می‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ ‫این‬ .‫ایند‬‫ارائه‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ،‫استاندارد‬ ‫ساختار‬ ‫حاوی‬ ‫بایست‬‫اطالعات‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫فرایند‬ ‫اساسی‬‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امروزه‬ .‫باشد‬ ‫سیستم‬ ‫دهندگان‬‫وکار‬ (BPMS)‫متداول‬‫خود‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫فرایندها‬ ‫کردن‬ ‫مکانیزه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫ترین‬ ‫موتوری‬(Process Engine)‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫جریان‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫که‬ ‫دارند‬‫بر‬ ‫موتور‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫طراحی‬ ‫استاندارد‬ ‫کار‬ ‫جریان‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫اساس‬‫می‬ ‫عمل‬ ،‫شده‬‫مدل‬ ‫این‬ ‫چارچوب‬ ‫همین‬ ‫برای‬ .‫کند‬‫دقیق‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫ماشین‬ ‫خود‬ ‫توسط‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫ساختار‬ ‫و‬‫مدل‬ ‫بقیه‬ ‫خالف‬ ‫(بر‬ ‫شود‬‫ها‬‫که‬ ‫برنامه‬‫می‬ ‫ترجمه‬ ‫ماشین‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ )‫انسانی‬ ‫(رابط‬ ‫نویس‬‫کند‬.) ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ابداع‬ ‫فرایندها‬ ‫توصیف‬ ‫برای‬ ‫متفاوتی‬ ‫نمادهای‬ ‫کنون‬ ‫تا‬‫ابزارهای‬ ‫ی‬ ‫قرارگرفته‬ ‫خاصی‬ ‫کار‬ ‫جریان‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫یا‬ ‫فرایند‬ ‫طراحی‬‫می‬ ‫جمله‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اند‬‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫نمود‬: ‫استاندارد‬(XML Process Definition Language)XPDL‫ارائه‬‫شده‬‫توسط‬Workflow Management Coalition‫سال‬ ‫در‬۰۲۲۲ ‫استاندارد‬(Business Process Execution Language)BPEL‫ارائه‬‫توسط‬ ‫شده‬OASIS‫سال‬ ‫در‬۰۲۲۲
 4. 4. 3 bpms.rayvarz.com ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫استانداردها‬ ‫این‬‫اجرایی‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫های‬‫می‬ ‫بکار‬ ‫فرایندها‬ ‫کردن‬‫ِمان‬‫ل‬ِ‫ا‬ ‫فاقد‬ ‫ولی‬ ‫روند‬‫های‬ ‫هستند‬ ‫گرافیکی‬. ‫دیگر‬ ‫معروف‬ ‫نمادهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬EPC‫یا‬Event-driven Process Chain‫مدل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬‫سازی‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫وکار‬‫پیاده‬ ‫های‬‫شده‬ ‫سازی‬‫ی‬SAP‫و‬ARIS‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬‫این‬ ‫با‬ .‫گیرد‬ ‫حال‬EPC‫زبان‬ ‫یک‬‫مدل‬‫مدل‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫محدودی‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫استاندارد‬ ‫سازی‬‫آن‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫سازی‬ ‫می‬ ‫عمل‬‫کنند‬. ‫نظیر‬ ‫معروف‬ ‫استانداردهای‬ ‫مابقی‬UML‫یا‬Unified Modeling Language‫نمودارهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫فعالیت‬(UML Activity Diagrams - ADs)‫مدل‬ ‫به‬ ‫قادر‬‫می‬ ‫کاری‬ ‫فرایندهای‬ ‫سازی‬‫ا‬ ‫با‬ ،‫باشند‬‫حال‬ ‫ین‬ ‫مدل‬ ‫ابزارهای‬ ‫در‬ ‫زبان‬ ‫این‬ ‫کردن‬ ‫عملیاتی‬ ‫در‬ ‫چندانی‬ ‫توفیق‬‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫(در‬ ‫فرایندی‬ ‫سازی‬BPMN)‫به‬ ‫نمی‬ ‫دست‬‫مزیت‬ ‫از‬ .‫آید‬‫های‬BPMN‫برابر‬ ‫در‬UML‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬: ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مشخص‬ ً‫ا‬‫دقیق‬‫کجا‬ ‫در‬ ‫و‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ،‫های‬ ‫(نماد‬ ‫دهد‬Lane‫و‬Pool) ‫اعالن‬ ،‫تأخیرها‬ ،‫رخدادها‬ ‫انواع‬ ‫نمایش‬ ‫قابلیت‬‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫(که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ... ‫و‬ ‫ها‬‫رخ‬ ‫ها‬ ‫می‬‫دهند‬) ‫فرایند‬ ‫عمق‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬(Drill down of sub process)‫ریز‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫و‬‫وظایف‬ ‫جزییات‬ ‫ترین‬.
 5. 5. 4 bpms.rayvarz.com ‫برای‬ ‫مستندات‬ ‫ثبت‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫فرایند‬ ‫به‬ ‫اضافی‬ ‫ساختارهای‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫امکان‬‫فرایند‬ ‫از‬ ‫جزء‬ ‫هر‬ ‫قابل‬ ‫خروجی‬ ‫ارائه‬‫اجرا‬(Executable Output) ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬‫استاندارد‬ ‫رسد‬BPMN‫یا‬Business Process Modeling Notation‫پذیرفته‬ ‫و‬ ‫مشهورترین‬ ‫مدل‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫استاندارد‬ ‫ترین‬‫وب‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫فرایندها‬ ‫سازی‬‫سایت‬www.BPMN.org‫از‬ ‫بیش‬ ‫به‬۰۲‫ابزار‬ ‫برنامه‬ ‫و‬‫اشاره‬ ‫کاربردی‬‫مدل‬ ‫برای‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شده‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫فرایندها‬ ‫سازی‬‫کنند‬. ‫تاریخچه‬: BPMN‫توسط‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬BPMI(Business Process Management Initiative).‫شد‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬‫در‬ ‫مدل‬ ‫زبان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫گرافیکی‬ ‫نمادهای‬ ‫معرفی‬ ‫هدف‬ ‫ابتدا‬‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫سازی‬‫وکار‬BPML‫ارائه‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬BPEL‫توسط‬ ‫شدن‬ ‫اجرایی‬ ‫قابلیت‬ ،BPMS‫ها‬‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫(هرچند‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫زیاد‬ ‫محبوبیت‬BPEL،BPML‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اجرایی‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫نکرد‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫چندانی‬ ‫فرصت‬BPEL ‫نمود‬ ‫واگذار‬.)
 6. 6. 5 bpms.rayvarz.com ‫نگارش‬ ‫اولین‬BPMN‫شرکت‬ ‫در‬ ‫وایت‬ ‫استیفن‬ ‫رهبری‬ ‫به‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫توسط‬IBM‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ۰۲۲۲‫ضمن‬ ‫در‬ .‫گردید‬ ‫ارائه‬BPMI‫به‬ ‫نیز‬OMG(‫ارائه‬‫مدل‬ ‫استانداردهای‬ ‫دهنده‬‫نظیر‬ ‫سازی‬UML) ‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گردید‬ ‫ملحق‬۰۲۲۰‫ورژن‬9‫مدل‬ ‫استاندارد‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬.‫شد‬ ‫پذیرفته‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫سازی‬ ‫ورژن‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬9.9‫ا‬ ‫در‬ ‫تغییراتی‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫ارائه‬‫لمان‬‫سال‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫گرافیکی‬ ‫های‬۰۲9۲‫دو‬ ‫نسخه‬ BPMN‫محدودیت‬ ‫که‬ ‫گردید‬ ‫ارائه‬‫نگارش‬ ‫نواقص‬ ‫و‬ ‫ها‬‫می‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫پیشین‬ ‫های‬‫داد‬. ‫عناصر‬ ‫معرفی‬BPMN: BPMN‫تشکیل‬ ‫گرافیکی‬ ‫عناصر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫ساخت‬ ‫نمودارهای‬ ‫از‬ ‫ایی‬ ‫مجموعه‬‫شده‬‫راحتی‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫اند‬ ‫قابل‬‫فرایند‬ ‫طراحان‬ ‫برای‬ ‫درک‬(Business Analysts)‫توسعه‬ ‫و‬‫دهندگان‬(Developers)‫باشد‬. ‫طبقه‬ ‫چهار‬‫عناصر‬ ‫اصلی‬ ‫بندی‬BPMN‫است‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬:
 7. 7. 6 bpms.rayvarz.com -‫رخداد‬ ‫نماد‬(event): ‫سیگنال‬ ،‫رخداد‬‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫فرایند‬ ‫اجرای‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬‫می‬ ‫رخدادها‬ ‫این‬ ،‫افتد‬‫و‬ ‫انتها‬ ،‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫منتج‬ ‫و‬ ،‫باشد‬ ‫فرایند‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫یا‬‫می‬ ‫نتایجی‬ ‫به‬‫می‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫تغییر‬ ‫یا‬ ‫خاتمه‬ ،‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫شروع‬ ‫باعث‬ ‫تواند‬ ‫کلی‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫بنابراین‬ .‫گردد‬ ‫آن‬ ‫مسیر‬: Start event Intermediate event End event ‫می‬ ‫تقسیم‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫رخدادها‬ ‫انواع‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫دایره‬ ‫نماد‬ . ‫شوند‬‫شود‬. -‫فعالیت‬ ‫نماد‬(Activity): ‫استاندارد‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫وظایف‬ ‫دادن‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫آیتمی‬BPMN۰‫و‬ ‫پیداکرده‬ ‫توسعه‬ ‫نماد‬ ‫این‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫متنوعی‬ ‫اشکال‬‫رایج‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫گیرد‬‫است‬ ‫وظیفه‬ ‫و‬ ‫فرایند‬ ‫زیر‬ ‫نماد‬ ‫آن‬ ‫اشکال‬ ‫ترین‬.
 8. 8. 7 bpms.rayvarz.com -‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫نقاط‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫دروازه‬(Gateway): Gateway‫یا‬ ‫واگرایی‬‫می‬ ‫کنترل‬ ‫فرایند‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫همگرایی‬‫دروازه‬ .‫کند‬‫فرایند‬ ‫در‬ ‫لوزی‬ ‫نماد‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫ترسیم‬‫شاخه‬ ‫خروج‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫شرایط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قوانینی‬ ‫شامل‬ ‫شوند‬‫مشخص‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ ‫انشعاب‬ ‫های‬ ‫می‬‫کند‬. Gateway‫می‬ ‫اعمال‬ ‫که‬ ‫شرایطی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ها‬‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫کنند‬‫از‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫مهم‬‫ترین‬‫آن‬‫می‬ ‫ها‬‫نمود‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬: Exclusive Gateways Inclusive Gateways Parallel Gateways
 9. 9. 8 bpms.rayvarz.com -‫توالی‬ ‫جریان‬ ‫نماد‬(Sequence Flow): ‫می‬ ‫بکار‬ ‫وظایف‬ ‫انجام‬ ‫توالی‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬‫نشان‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ ‫حرکت‬ ‫جهت‬ ‫(که‬ ‫پیکان‬ ‫یک‬ ‫نماد‬ ‫با‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫می‬‫بین‬ ‫در‬ )‫دهد‬Flow object‫می‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫ها‬‫آید‬. -‫پیام‬ ‫جریان‬ ‫نماد‬(Message Flow): ‫پیام‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫نماد‬ ‫این‬‫شرکت‬ ‫بین‬ ‫شده‬ ‫بدل‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫های‬‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫فرایند‬ ‫کنندگان‬‫رود‬. -‫وابستگی‬ ‫جریان‬ ‫نماد‬(Association Flow): ‫بین‬ ‫کردن‬ ‫برقرار‬ ‫پیوند‬ ‫برای‬ ‫نماد‬ ‫این‬ ‫از‬artifact‫(یا‬ ‫ها‬swimline)‫با‬Flow object‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫شود‬.
 10. 10. 9 bpms.rayvarz.com -‫نماد‬Pool: ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫نماد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫فرایند‬ ‫شرکای‬ ‫دادن‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬‫می‬ ‫شرکا‬ ‫این‬ .‫شود‬‫و‬ ‫مستقل‬ ‫سازمان‬ ‫دو‬ ‫توانند‬ ‫برنامه‬ ‫یا‬‫فعالیت‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ .‫باشد‬ ... ‫و‬ ‫مستقل‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬‫درون‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬Pool‫جداگانه‬ ‫های‬ ‫رسم‬‫می‬‫می‬ ‫محسوب‬ ‫مستقل‬ ‫فرآیندهای‬ ،‫شود‬‫خطوط‬ ‫لذا‬ .‫شوند‬Sequence Flow‫یک‬ ‫مرز‬ ،Pool‫قطع‬ ‫را‬ ‫نمی‬‫درعین‬ .‫کند‬‫حال‬Message Flow‫می‬ ‫شرکا‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫روشی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫برای‬Pool‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬‫گیرد‬. -‫نماد‬Lane: ‫این‬ ‫از‬‫نقش‬ ‫کردن‬ ‫جدا‬ ‫برای‬ ‫نماد‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫فرایندی‬ ‫های‬‫نقش‬ ‫دادن‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫و‬ ‫شود‬‫های‬ ‫می‬ ‫بکار‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫درون‬‫درون‬ ‫نماد‬ ‫این‬ ‫همین‬ ‫برای‬ ‫روند‬Pool‫می‬ ‫قرار‬ ‫ها‬‫گیرد‬. Sequence Flow ‫می‬‫بین‬ ‫مرز‬ ‫تواند‬Lane‫یک‬ ‫درون‬ ‫های‬Pool‫لیکن‬ ،‫کند‬ ‫قطع‬ ‫را‬Message Flow‫نمی‬‫بین‬ ‫تواند‬‫اشیاء‬ ‫درون‬ ‫جریان‬Lane‫یک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬Pool‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬.
 11. 11. 11 bpms.rayvarz.com -‫داده‬ ‫شی‬ ‫نماد‬(Data Object): ‫داده‬ ‫شدن‬ ‫تولید‬ ‫یا‬ ‫شدن‬ ‫درخواست‬ ‫چگونگی‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬‫فعالیت‬ ‫توسط‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫می‬ ‫بکار‬ ‫ها‬‫با‬ ‫و‬ ‫رود‬ Association‫فعالیت‬ ‫به‬‫می‬ ‫داده‬ ‫پیوند‬ ‫ها‬‫واقع‬ ‫در‬ .‫شود‬‫نشان‬‫داده‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دهنده‬‫اطالعات‬ ،‫ها‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ ‫اسناد‬ ‫و‬‫شود‬. -‫گروه‬ ‫نماد‬(Group): ‫گروه‬‫می‬ ‫بندی‬‫برای‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫مستندسازی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫اهداف‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫دسته‬‫بخش‬ ‫یا‬ ‫فرآیند‬ ‫اجزای‬ ‫کردن‬ ‫بندی‬‫استفاده‬ ‫دیاگرام‬ ‫یک‬ ‫عمده‬ ‫های‬‫می‬‫علی‬ ،‫شود‬‫که‬ ‫این‬ ‫رغم‬ ‫نمی‬ ‫کم‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫اضافه‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫فرآیند‬ ‫جریان‬ ‫توالی‬ ‫بر‬ ‫تأثیری‬‫کند‬.
 12. 12. 11 bpms.rayvarz.com -‫نویسی‬ ‫حاشیه‬ ‫نماد‬(Annotation): ‫می‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نمادی‬‫کرد‬ ‫اضافه‬ ‫نمودار‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫اضافه‬ ‫متنی‬ ‫اطالعات‬ ‫توان‬.

×