Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

PPT-Session-15.pdf

 1. Pedagogical Retooling in Mathematics, Languages, and Science for Junior High School
 2. MARIE ANN CARLOS-LIGSAY Education Program Supervisor Curriculum Learning Management Division Department of Education Region III Session 15 PAGSASAGAWA NG LAC
 3. 3 Mga layunin ng sesyon Sa pagtatapos ng sesyon ang mga guro ay inaasahang: 1.naipaliliwanag ang kahalagahan ng isang Learning Action Cell 2.nakabubuo ng plano sa pagsasagawa ng pampaaralang Learning Action Cell a.batay sa pangangailangan ng mga guro b.batay sa pangangailangan ng mag-aaral
 4. 4 Panonood ng Video Si Tonyo at ng kanyang Guro Panonood ng Video Si Tonyo at ng kanyang Guro
 5. 5 Suriin natin ! 1. Ano ang iyong naramdaman matapos mapanood ang video?
 6. 6 Suriin natin ! 2. May mga guro pa bang katulad ni Gng Santiago?
 7. 7 Suriin natin ! 3. Kung ikaw si Gng Santiago,paano mo pakikitunguhan ang iba’t ibang uri ng mag-aaral?
 8. 8 USAPANG SULIRANIN ?
 9. 9 MERON… dayalogo sa sarili, isip lamang ang sinasabi MERON . dayalogong pabulong, lagot-lagot na guhit dayalogong pasigaw
 10. 10
 11. 11 Pagtalakay Ano ang LAC? Sino ang mga bumubuo rito? Bakit mahalaga ang LAC? Paano isinasagawa ang LAC? Para kanino ang LAC?
 12. 12 PAGPAPLANO
 13. 13 PANREHIYONG PALIHAN SA PRIMALS JUNIOR HIGH SCHOOL FILIPINO LAYUNIN KALAHOK PANANALAPI (BADYET) AWTPUT 1. Nalilinang ang kasanayan ng mga guro sa larangan ng istratehiya, pedagohiya,sa PRIMALS JHS(Grade 7-10) 2.Nakapagpapaliwanag at nakabubuo ng sariling pananaw ng ayon sa kanilang pangangailangan sa pedagohiya gayundin ang kanilang mga mag- aaral batay sa kulturang pinagmulan. 3. Napauunlad ang sarili gamit ang makabagong istratehiya at inobasyon sa pagtuturo Mga guro mula sa: GRADE 7 -200 GRADE 8 -200 GRADE 9 -200 GRADE 10 -200 KABUUAN= 800 TAGAPAGDALOY-21 TWG-5 Gurong Mamumuno-District LAC/ SLAC -Monitoring and Giving Technical Assisstance. No. of Pax 826 @1500 x 5= 6195000 PLT- Petmalong Loding Teacher IMBA- Inobatibo,Makabago ng Guro - Mga mag-aaral ng ika-21 siglong handa sankolehiyo, negosyo, trabaho at sa mundo
 14. 14 “Ang isang gawain ay nagiging matagumpay kung ito’y pinagplanuhan at isinagawa ng may pusong walang kabigatan . “MARIE ANN CARLOS-LIGSAY”
 15. 15
Anúncio