ใบความรู้+ทดสอบหลังเรียนเรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน+ป.5+277+dltvscip5+54sc p05 f11-1page

7.138 visualizações

Publicada em

ใบความรู้+ทดสอบหลังเรียนเรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน+ป.5+277+dltvscip5+54sc p05 f11-1page

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

ใบความรู้+ทดสอบหลังเรียนเรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน+ป.5+277+dltvscip5+54sc p05 f11-1page

 1. 1. ทดสอบหลังเรียน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ทดสอบหลังเรียน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 2. 2. 1. สิงของชนิดใดทีต้องมีสมบัติด้าน ความเหนียวของวัสดุ ก.โต๊ะไม้ ข.กระทะ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.กระทะ ค.หน้าต่าง ง. ถุงพลาสติก ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 3. 3. 2. เมือนําชอล์กมาขูดกับเล็บแล้วชอล์ก เกิดรอย ข้อใดสรุปถูกต้อง ก.ชอล์กมีความแข็งมากกว่าเล็บ ข.ชอล์กมีความแข็งน้อยกว่าเล็บ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.ชอล์กมีความแข็งน้อยกว่าเล็บ ค.ชอล์กมีความแข็งมากทีสุด ง. ชอล์กมีความแข็งน้อยทีสุด ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 4. 4. 3. ถ้าต้องการใช้คัตเตอร์กรีดกระดาษบนโต๊ะ ไม้ โดยไม่ให้โต๊ะเป็นรอยควรใช้สิงใดรองบน โต๊ะ ก. แผ่นกระดาษ ข. แผ่นพลาสติก ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข. แผ่นพลาสติก ค. แผ่นกระจก ง. แผ่นหนัง ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 5. 5. 4. เมือมีแรงมากระทํากับวัตถุ วัตถุชนิด ใดทีสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิม ก.ฟองนํ5า ข.เส้นด้าย ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.เส้นด้าย ค.เส้นเอ็น ง. ดินนํ5ามัน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 6. 6. 5. ยางรถยนต์ต้องมีสมบัติในข้อใดจึงยึด เกาะถนนได้ ก.ความแข็ง ข.ความเหนียว ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.ความเหนียว ค.ความหนาแน่น ง. ความยืดหยุ่น ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 7. 7. 6. แผ่นพลาสติก ไม่มีสมบัติของวัสดุใน ด้านใด ก.ความแข็ง ข.ความเหนียว ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.ความเหนียว ค.ความหนาแน่น ง. การนําไฟฟ้ า ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 8. 8. 7. วัสดุในข้อใด ไม่มี ความเหนียว ก.ดินเหนียว ข.เหล็ก ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.เหล็ก ค.ทองแดง ง. ไม้ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 9. 9. 8. โลหะไม่มี สมบัติในข้อใด ก.การนําความร้อน ข.ความยืดหยุ่น ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.ความยืดหยุ่น ค.การนําไฟฟ้ า ง. ความแข็ง ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 10. 10. 9. ส่วนทีเป็นตัวหม้อและหูหม้อ ควรทํา ด้วยวัสดุชนิดใด ก.โลหะ และพลาสติก ข.พลาสติก และไม้ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.พลาสติก และไม้ ค.แก้ว และโลหะ ง. กระเบื5อง และทองแดง ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 11. 11. 10. ฉนวนความร้อน หมายถึงข้อใด ก.วัตถุทีนําความร้อนได้ดี ข.วัตถุทีนําความร้อนได้ปานกลาง ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.วัตถุทีนําความร้อนได้ปานกลาง ค.วัตถุทีนําความร้อนได้น้อยมาก ง. วัตถุทีความร้อนไหลผ่านได้ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 12. 12. 11.วัสดุใดเหมาะต่อการนํามาใช้เป็น ฉนวนไฟฟ้ า ก.ไม้ ยาง พลาสติก ข.ยาง เหล็ก อะลูมิเนียม ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.ยาง เหล็ก อะลูมิเนียม ค.แก้ว พลาสติก ทองแดง ง. พลาสติก อะลูมิเนียม เหล็ก ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 13. 13. 12. ถ้าต้องการประดิษฐ์ชั5นวางหนังสือ นักเรียน ต้องพิจารณาสมบัติในข้อใดของวัสดุทีจะนํามาใช้ ประดิษฐ์ ก. ความยืดหยุ่น ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ก. ความยืดหยุ่น ข. ความแข็ง ค. การนําไฟฟ้ า ง. การนําความร้อน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 14. 14. 13. ข้อใดเป็นการนําสมบัติของวัสดุไป ใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมทีสุด ก.ยางไปทําภาชนะหุงต้ม ข.โลหะนําไปทําของเล่นเด็ก ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.โลหะนําไปทําของเล่นเด็ก ค.ทองแดงนําไปทําสายไฟ ง. แก้วนําไปทําค้อน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 15. 15. 14. วัสดุในข้อใด ไม่เป็นตัวนําความร้อน ก.กระเบื5อง ข.เงิน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.เงิน ค.ทองแดง ง. อะลูมิเนียม ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 16. 16. 15. ลักษณะใดไม่ใช่สมบัติของไม้ บรรทัดเหล็ก ก.ความแข็ง ข.ความยืดหยุ่น ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.ความยืดหยุ่น ค.การนําไฟฟ้ า ง. การนําความร้อน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 17. 17. 16. ถ้านํานํ5าร้อนใส่แก้ว 4 ใบ เมือจับแก้ว ใบใดจะรู้สึกร้อนทีสุด ก.แก้วไม้ ข.แก้วพลาสติก ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.แก้วพลาสติก ค.แก้วกระเบื5อง ง. แก้วสแตนเลส ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 18. 18. 17. วัสดุชนิดใดมีความหนาแน่นน้อย ทีสุดเมือเปรียบเทียบในปริมาตรที เท่ากัน ก. ไม้ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ก. ไม้ ข. โฟม ค. แก้ว ง. โลหะ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 19. 19. 18. ความหนาแน่นเป็นสัดส่วนระหว่าง มวลต่อสิงใด ก.นํ5าหนัก ข.ปริมาตร ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.ปริมาตร ค.ความดัน ง. ความหนา ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 20. 20. 19. มวลหมายถึงอะไร ก.ขนาดของวัสดุ ข.นํ5าหนักของวัสดุ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.นํ5าหนักของวัสดุ ค.การรวมตัวของวัสดุ ง. ปริมาณเนื5อสารของวัสดุ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 21. 21. 20. เหตุใดไม้ซุงขนาดใหญ่จึงลอยนํ5าได้ ก.ไม้ซุงมีมวลมากกว่านํ5า ข.ไม้ซุงมีปริมาตรมากกว่านํ5า ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.ไม้ซุงมีปริมาตรมากกว่านํ5า ค.ไม้ซุงมีความหนาแน่นมากกว่านํ5า ง. ไม้ซุงมีความหนาแน่นน้อยกว่านํ5า ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 22. 22. เฉลย ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก เฉลย ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 23. 23. 1. สิงของชนิดใดทีต้องมีสมบัติด้าน ความเหนียวของวัสดุ ก.โต๊ะไม้ ข.กระทะ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.กระทะ ค.หน้าต่าง ง. ถุงพลาสติก ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 24. 24. 2. เมือนําชอล์กมาขูดกับเล็บแล้วชอล์ก เกิดรอย ข้อใดสรุปถูกต้อง ก.ชอล์กมีความแข็งมากกว่าเล็บ ข.ชอล์กมีความแข็งน้อยกว่าเล็บ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.ชอล์กมีความแข็งน้อยกว่าเล็บ ค.ชอล์กมีความแข็งมากทีสุด ง. ชอล์กมีความแข็งน้อยทีสุด ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 25. 25. 3. ถ้าต้องการใช้คัตเตอร์กรีดกระดาษบนโต๊ะ ไม้ โดยไม่ให้โต๊ะเป็นรอยควรใช้สิงใดรองบน โต๊ะ ก. แผ่นกระดาษ ข. แผ่นพลาสติก ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข. แผ่นพลาสติก ค. แผ่นกระจก ง. แผ่นหนัง ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 26. 26. 4. เมือมีแรงมากระทํากับวัตถุ วัตถุชนิด ใดทีสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิม ก.ฟองนํ5า ข.เส้นด้าย ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.เส้นด้าย ค.เส้นเอ็น ง. ดินนํ5ามัน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 27. 27. 5. ยางรถยนต์ต้องมีสมบัติในข้อใดจึงยึด เกาะถนนได้ ก.ความแข็ง ข.ความเหนียว ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.ความเหนียว ค.ความหนาแน่น ง. ความยืดหยุ่น ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 28. 28. 6. แผ่นพลาสติก ไม่มีสมบัติของวัสดุใน ด้านใด ก.ความแข็ง ข.ความเหนียว ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.ความเหนียว ค.ความหนาแน่น ง. การนําไฟฟ้ า ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 29. 29. 7. วัสดุในข้อใด ไม่มี ความเหนียว ก.ดินเหนียว ข.เหล็ก ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.เหล็ก ค.ทองแดง ง. ไม้ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 30. 30. 8. โลหะไม่มี สมบัติในข้อใด ก.การนําความร้อน ข.ความยืดหยุ่น ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.ความยืดหยุ่น ค.การนําไฟฟ้ า ง. ความแข็ง ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 31. 31. 9. ส่วนทีเป็นตัวหม้อและหูหม้อ ควรทํา ด้วยวัสดุชนิดใด ก.โลหะ และพลาสติก ข.พลาสติก และไม้ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.พลาสติก และไม้ ค.แก้ว และโลหะ ง. กระเบื5อง และทองแดง ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 32. 32. 10. ฉนวนความร้อน หมายถึงข้อใด ก.วัตถุทีนําความร้อนได้ดี ข.วัตถุทีนําความร้อนได้ปานกลาง ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.วัตถุทีนําความร้อนได้ปานกลาง ค.วัตถุทีนําความร้อนได้น้อยมาก ง. วัตถุทีความร้อนไหลผ่านได้ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 33. 33. 11.วัสดุใดเหมาะต่อการนํามาใช้เป็น ฉนวนไฟฟ้ า ก.ไม้ ยาง พลาสติก ข.ยาง เหล็ก อะลูมิเนียม ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.ยาง เหล็ก อะลูมิเนียม ค.แก้ว พลาสติก ทองแดง ง. พลาสติก อะลูมิเนียม เหล็ก ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 34. 34. 12. ถ้าต้องการประดิษฐ์ชั5นวางหนังสือ นักเรียน ต้องพิจารณาสมบัติในข้อใดของวัสดุทีจะนํามาใช้ ประดิษฐ์ ก. ความยืดหยุ่น ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ก. ความยืดหยุ่น ข. ความแข็ง ค. การนําไฟฟ้ า ง. การนําความร้อน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 35. 35. 13. ข้อใดเป็นการนําสมบัติของวัสดุไป ใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมทีสุด ก.ยางไปทําภาชนะหุงต้ม ข.โลหะนําไปทําของเล่นเด็ก ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.โลหะนําไปทําของเล่นเด็ก ค.ทองแดงนําไปทําสายไฟ ง. แก้วนําไปทําค้อน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 36. 36. 14. วัสดุในข้อใด ไม่เป็นตัวนําความร้อน ก.กระเบื5อง ข.เงิน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.เงิน ค.ทองแดง ง. อะลูมิเนียม ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 37. 37. 15. ลักษณะใดไม่ใช่สมบัติของไม้ บรรทัดเหล็ก ก.ความแข็ง ข.ความยืดหยุ่น ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.ความยืดหยุ่น ค.การนําไฟฟ้ า ง. การนําความร้อน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 38. 38. 16. ถ้านํานํ5าร้อนใส่แก้ว 4 ใบ เมือจับแก้ว ใบใดจะรู้สึกร้อนทีสุด ก.แก้วไม้ ข.แก้วพลาสติก ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.แก้วพลาสติก ค.แก้วกระเบื5อง ง. แก้วสแตนเลส ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 39. 39. 17. วัสดุชนิดใดมีความหนาแน่นน้อย ทีสุดเมือเปรียบเทียบในปริมาตรที เท่ากัน ก. ไม้ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ก. ไม้ ข. โฟม ค. แก้ว ง. โลหะ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 40. 40. 18. ความหนาแน่นเป็นสัดส่วนระหว่าง มวลต่อสิงใด ก.นํ5าหนัก ข.ปริมาตร ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.ปริมาตร ค.ความดัน ง. ความหนา ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 41. 41. 19. มวลหมายถึงอะไร ก.ขนาดของวัสดุ ข.นํ5าหนักของวัสดุ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.นํ5าหนักของวัสดุ ค.การรวมตัวของวัสดุ ง. ปริมาณเนื5อสารของวัสดุ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
 42. 42. 20. เหตุใดไม้ซุงขนาดใหญ่จึงลอยนํ5าได้ ก.ไม้ซุงมีมวลมากกว่านํ5า ข.ไม้ซุงมีปริมาตรมากกว่านํ5า ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ข.ไม้ซุงมีปริมาตรมากกว่านํ5า ค.ไม้ซุงมีความหนาแน่นมากกว่านํ5า ง. ไม้ซุงมีความหนาแน่นน้อยกว่านํ5า ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก

×