O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ชาติไทยเป็นชาติทีมีประวัติ
คว...
มีการใช้ความรู้ และสติปัญญา
ช่วยในการแก้ปัญหาในการ
ดํารงชีวิต และสืบทอดต่อ ๆ มา
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ดํารงชีวิต และสืบทอดต่อ...
ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์
2.ภูมิปัญญาในการ
ประดิษฐ์เครืองใช้
ในครัวเรือน
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ประดิษฐ์เครืองใช้
...
ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์
3. ภูมิปัญญาในการสร้าง
ทีอยู่อาศัย รู้จักปลูกบ้าน
ทีออกแบบให้เหมาะสมกับ
ครูรัตนา จุรุพันธ์
ทีออกแบบให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้...
ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์
ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์
ใบกิจกรรม
คําชี7แจง ให้นักเรียน
เขียนสิงของทีเป็นภูมิปัญญา
ครูรัตนา จุรุพันธ์
เขียนสิ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

ภูมิปัญญาในครอบครัว ป.1+518+55t2his p01 f16-4page

ภูมิปัญญาในครอบครัว ป.1+518+55t2his p01 f16-4page

  • Entre para ver os comentários

ภูมิปัญญาในครอบครัว ป.1+518+55t2his p01 f16-4page

  1. 1. ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ ชาติไทยเป็นชาติทีมีประวัติ ความเป็นมายาวนาน วิถีชีวิต ของคนไทยมีการปรับเปลียนไป ครูรัตนา จุรุพันธ์ ของคนไทยมีการปรับเปลียนไป ตามสภาพแวดล้อม
  2. 2. มีการใช้ความรู้ และสติปัญญา ช่วยในการแก้ปัญหาในการ ดํารงชีวิต และสืบทอดต่อ ๆ มา ครูรัตนา จุรุพันธ์ ดํารงชีวิต และสืบทอดต่อ ๆ มา จนถึงลูกหลาน เรียกว่า ภูมิปัญญาในครอบครัว ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์ ภูมิปัญญา ในการ ประดิษฐ์เครืองมือ เครืองใช้ในการประกอบอาชีพ ครูรัตนา จุรุพันธ์ ประดิษฐ์เครืองมือ เครืองใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น 1. ภูมิปัญญาในการหาอาหาร คนไทยรู้จักทําเครืองมือหา ครูรัตนา จุรุพันธ์ คนไทยรู้จักทําเครืองมือหา อาหาร เช่น สุ่ม ไซ ฯลฯ
  3. 3. ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์
  4. 4. ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ 2.ภูมิปัญญาในการ ประดิษฐ์เครืองใช้ ในครัวเรือน ครูรัตนา จุรุพันธ์ ประดิษฐ์เครืองใช้ ในครัวเรือน ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์
  5. 5. ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์
  6. 6. ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์
  7. 7. 3. ภูมิปัญญาในการสร้าง ทีอยู่อาศัย รู้จักปลูกบ้าน ทีออกแบบให้เหมาะสมกับ ครูรัตนา จุรุพันธ์ ทีออกแบบให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์
  8. 8. ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์ ครูรัตนา จุรุพันธ์
  9. 9. ครูรัตนา จุรุพันธ์ครูรัตนา จุรุพันธ์ ใบกิจกรรม คําชี7แจง ให้นักเรียน เขียนสิงของทีเป็นภูมิปัญญา ครูรัตนา จุรุพันธ์ เขียนสิงของทีเป็นภูมิปัญญา ในครอบครัวมา 5 ชนิด ได้แก่ 1…………2………… ครูรัตนา จุรุพันธ์ 3........................................ 4........................................ 5........................................ ครูรัตนา จุรุพันธ์ 5........................................ ++++++

×