02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง

3
                      บทที่ 2

                   เอกสารที่เกี่ยวข้ อง

    ในการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress
เรื่ องGPS นี้ ผูจดทาโครงงานได้ศึกษาเอกสารและจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
         ้ั

    2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต
    2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media
    2.3 เว็บบล็อก (WebBlog)


2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์ เน็ต
     ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
         เทคโนโลยี่สารสนเทศมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้ านต่าง
ๆ เป็ นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น
1. การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยในด้ านการค้ นคว้ าศึกษา
แหล่งข้ อมูล   ทาให้ การศึกษาง่ายขึ ้นและไร้ ขีดจากัด ผู้เรี ยนมีความสะดวกในการ
ค้ นคว้ าวิจย
      ั

2. การดารงชีวิตประจาวัน ทาให้มีความสะดวกคล่องตัวและรวดเร็ วในการทา
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน สามารถทางานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน
ได้หรื อทางานใช้เวลาน้อยลง

3. การดาเนินธุรกิจ ทาให้มีการแข่งขันระหว่างธุรกิจมากขึ้น ทาให้ตองมีการพัฒนา
                                ้
                  ่
องค์กรเพื่อให้ทนกับข้อมูลข่าวสารอยูตลอดเวลา
        ั
อันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
4
4. อัตราการขยายตัวทุก ๆ ด้านที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว เพราะมีการติดต่อสื่ อสารที่
เจริ ญก้าวหน้าทันสมัย รวดเร็ วถูกต้องและ ทาให้
เป็ นโลกที่ไร้พรหรมแดน

5. ระบบการทางานมีคอมพิวเตอร์ มาใช้ซื่อสามารถทางานได้มากขึ้น งานบางอย่าง
มนุษย์ทาไม่ได้ ก็ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยทางานแทนซึ่ งได้ผลถูกต้องรวดเร็ ว2.2 ข้ อมูลเกียวกับสื่อสังคม Social Media
       ่
 ความหมายของ Social Media
        Social Media คือเครื่ องมือ หรื อเว็บไซต์บนอินเทอร์ เน็ต ที่นกท่องเว็บ
                                       ั
และบริ ษทต่าง ๆ เข้าไปเพื่อทาการสื่ อสาร รวบรวมข้อมูล และแม้กระทังไปร่ วมมือกัน
    ั                                ่
กับคนในชุมชนนั้น ๆ ทางานบางสิ่ งบางอย่าง โดยเมื่อเราพูดถึง Social Media เรามักจะ
รวมถึงเครื่ องมืออย่างเช่น

    blog
    podcast
    เว็บประเภ ท Video Sharing เช่น YouTube
    เว็บประเภท Social Network เช่น Facebook, Hi5
    เว็บประเภ ท micro blog เช่น Twitter
    เว็บประเภ ทอัลบั ้มรูปภ าพอย่างเช่น Flickr
    เว็บ bookmark ต่าง ๆ เช่น Digg, Stumble Upon

หรื อแม้กระทังเว็บอื่น ๆ ที่คุณสามารถมีปฎิสมพันธ์ หรื อแบ่งปันบางสิ่ งบางอย่าง กับนัก
       ่               ั
ท่องเว็บคนอื่น ๆ ได้อย่างทันทีทนใด
                 ั
5
2.2.2 ประวัตความเป็ นมาและพัฒนาการของ Social Media
      ิ

        พูดถึงกันมากเหลือเกินสาหรับ สื่ อสั งคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่ง

เรียกได้ ว่าเป็ นตัวกลาง เป็ นเครื่องมือ สาหรับการสื่ อสารระหว่างกัน โดยปัจจุบันได้ ขยาย

ผลกว้างครอบคลุมไปถึง การทางานร่ วมกัน ทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร โดยอาศัย

เว็บ และ โมบายเทคโนโลยี เป็ นตัวช่ วย ถ้ าจะเปรียบเทียบก็น่าจะเป็ นคู่แฝดแห่ งยุค

ดิจตอล อย่ างเมื่อกว่า 200 ปี ก่ อน มีแฝดอินจัน ที่ไปสร้ างชื่อเสี ยงในต่างประเทศ จนมี
  ิ

การตั้งชื่อแฝดลักษณะที่มีลาตัวติดกันเช่ นนี้ว่า แฝดสยาม

ถ้ าว่าไปแล้ ว แฝดสยามในยุคดิจตอล ก็คงหนีไม่ พ้น สื่ อสั งคมออนไลน์ (Social Media)
                 ิ
กับ สมาร์ ทโฟน (Smartphone) ที่มักจะไปเป็ นคู่ยากที่จะแยกออกจากกันได้ เมื่อศึกษาถึง
คาจากัดความของ สั งคมออนไลน์ (Social Media) จะพบว่าคือกลุ่มของแอพพลิเคชั่น
บนอินเทอร์ เน็ต ที่สร้ างขึนมาบนพืนฐานแนวคิด และเทคโนโลยี Web 2.0 ซึ่งรองรับให้
              ้    ้
มีการสร้ าง และ แลกเปลี่ยน คอนเทนต์ที่ผู้ใช้ เป็ นผู้สร้ างเอง (User-generated content)
เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ ว สามารถเรียกได้ ว่า สื่ อสั งคมออนไลน์ (Social Media) เป็ นการ
ผสมผสานกันระหว่าง เทคโนโลยี กับ การสื่ อสารระหว่างกันในสั งคม เพือสร้ างเสริม
                                     ่
มูลค่าให้ เพิมขึน
       ่ ้
     เมื่อ ยุคสมัยเปลี่ยนไป โดยเฉพาะยุคดิจิตอลอย่างทุกวันนี้ การแสดงความคิดเห็น

ดูจะเป็ นเรื่ องง่าย บนสื่ อสังค มออนไลน์ เป็ นหนึ่งตัวอย่างที่ทาให้พนักงานรายหนึ่งใน

อเมริ กา ถูกไล่ออกหลังจากที่เธอได้วิจารณ์เจ้านายของเธอบน เฟชบุ๊ก (Facebook) เรื่ อง

          ่
เกิดขึ้นเมื่อปี ที่ผานมา พนักงานหญิงรายนี้ได้เขียนข้อคิดเห็นของเธอ บนหน้าเฟชบุ๊ก

ด้วยคาพูดที่หยาบคาย คดีน้ ีถูกจับตามองทัวจ ากทุกวงการ ด้วยความกังขาว่า นายจ้างมี
                    ่
6
สิ ทธิท่ีจะลงโทษพนักงานที่เขียนข้อคิดเห็นบน สังคมออนไลน์ หรื อไม่ เท่าที่ทราบใน

เมืองไทยเรายังไม่เคยได้ยน เหตุการณ์ลกษณะนี้เกิดขึ้น
            ิ      ั

     เกม ในเฟซบุ๊ก น่าจะเป็ นตัวสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างดี ด้วยกลยุทธ์ว่าใ ครมี

เพื่อนเยอะก็จะได้อะไรเพิ่มขึ้นในเกม นอกจากนั้น ยังมีการหลอกล่อให้ตองมีเพื่อน
                                 ้

มาร่ วมกันเป็ นส่วนหนึ่งในเกม ปลูกผักเลี้ยงปลากันใหญ่ วันก่อนมีโอกาสไปบรรยาย

            ั
เรื่ องสังคมออนไลน์ให้กบกรมส่งเสริ มการเกษตร ก็เล่าไปว่าบ้านเราน่าจะทาเกมลักษณะ

นี้ในรู ปแบบไทยๆ บ้านเรา มีเกษตรกร กว่าครึ่ งค่อนประเทศ นี่ยงไม่นบรวมท่านที่ชอบ
                              ั  ั

ทาการเกษตรบนโลกออนไลน์

     ในทางกลับกัน บางประเทศกลับห้ามใช้งานเว็บนี้ บางบริ ษทก็ห้ามใช้เนื่องจาก
                               ั

เสี ยเวลาการทางานของพนักงาน เฟซบุ๊คได้รับการจัดอันดับเป็ นเว็บสังคมออนไลน์ที่มี

ผูใช้มากที่สุดในปี ค.ศ. 2009 จานวนผูใช้เพิ่มขึ้นเป็ นเท่าตัว และที่น่าสนใจก็คือจานวนผู้
 ้                 ้

เล่นอินเทอร์ เน็ตในสหรัฐฯ เข้าใช้งานมากกว่ากูเกิลเป็ นครั้งแรกช่วงต้นปี 2010 อีกด้วย

     ล่า สุดมีข่าวการใช้เฟซบุ๊ก เพื่อช่วยเหลือชีวิต ปกติเรามักจะได้ยินการใช้สงคม
                                         ั

ออนไลน์ เป็ นสื่ อ เป็ นเครื่ องมือทางการตลาด แต่ล่าสุดมีข่าวจากสานักข่าวต่างประเทศ

ได้รายงานเกี่ยวกับการประกาศรับ บริ จาคไตในเฟซบุ๊ก เรื่ องเกิดที่สหรัฐฯ มีผป่วยที่
                                     ู้

ต้องการปลูกถ่ายไต ต้องเปลี่ยนไตใหม่ภายในเวลาจากัด เมื่อปรึ กษากับแพทย์ที่ดูแลอยู่

จึงได้ตดสิ นใจลองประกาศลงในเฟซบุ๊ก แล้วก็มีผท่ีประสงค์จะบริ จาคไตให้ โดยไม่ได้มี
    ั                  ู้
7
ความสนิทสนมกันเป็ นพิเศษแต่อย่างใด เป็ นเพียงเพื่อนในเฟซบุ๊ก ผูรับบริ จาคเมื่อได้รับ
                                ้

ข้อความแสดงความจานงจะบริ จาคไตให้ ในตอนแรกยังคิดว่าเป็ นเรื่ องล้อเล่นกัน แต่เมื่อ

ต้นเดือนเมษายน 2010 แพทย์ก็ได้เปลี่ยนไตที่บริ จาคให้ไปเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

      การ ศึกษาล่าสุดพบว่าหญิงสาววัยรุ่ น ที่นงจ้องเฟชบุ๊คทั้งวัน อาจเป็ นสาเหตุ
                          ่ั
ให้เกิดอาการผิดปกติในเรื่ องการทานอาหาร จากการศึกษาพบว่าสองสาเหตุหลักที่ทาให้

เกิด อาการการทานอาหารผิดปกติ คือ การใช้ เวลามากเกินไปกับ พฤติกรรมการบริ โภค

สื่ อ และ การเป็ นตัวของตัวเองมากเกินไป ผลจากการสารวจเด็กวัยรุ่ นช่วงอายุ 12 ถึง 19

ปี พบว่าพฤติกรรมการบริ โภคสื่ อ อินเทอร์ เน็ต และ โทรทัศน์ มีผลกระทบต่อพฤติกรรม

ของแต่ละคนโดยตรง

     จาก ผลการสารวจพบว่า ยิ่งใช้เ วลากับเฟชบุ๊ก มากเท่าไหร่ ก็จะมีโอกาสจะ

พบอาการอยากอาหารมากผิดปกติ ภาวะเบื่ออาหาร ไม่พึงพอใจในสรี ระของตัวเอง และ

ความต้องการอยากลดน้ าหนัก มากขึ้น

     เมื่อมีจานวนผูใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) มากขึ้นเท่าใร ย่อมเป็ น
            ้

โอกาสในการทาธุรกิจ จึงเกิดคาว่า Social Commerce ขึ้น และได้รับความสนใจมาก

ในช่วงนี้ หรื อถ้าลองค้นหา คาว่า “e-mail vs. Social Media” ใน กูเกิล จะพบผลลัพธ์มาก

เป็ นหลายหมื่น จึงเป็ นสิ่ งที่ชดเจนว่าเป็ นหัวข้อร้อน จนบางที คนนิยามว่าเป็ นการทา
                ั
8
สงครามบนโลกดิจิตอล บ้างก็กล่าวว่าคงเป็ นจุ ดจบของ อีเมล์ และคลื่นลูกใหม่ที่มาก็คือ

สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media)

      อีก แง่มุมหนึ่งที่ดูเข้าท่าก็คือ ทั้งอีเมล์ และ สื่ อสังคมออนไลน์ จะเป็ นตัวเสริ ม
กันและกัน เพื่อการตัดสิ นใจทางธุรกิจ เราควรที่จะโฟกัสสองเรื่ องใหญ่ๆ คือ
กลุ่มเป้ าหมาย และ เจตนา มาเริ่ มด้วยกลุ่มเป้ าหมาย
* ถ้ากลุ่มเป้ าหมายอายุต่ากว่า 20 ปี น่าจะค่อนข้างชัดเจนว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์ จะ

เป็ นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

*ถ้า กลุ่มธุรกิจเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของเรา การใช้อีเมล์ ถูกมองว่าเราจะได้ผลเร็ วกว่า

ในทางกลับกันถ้าลูกค้าทัวไปเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของธุรกิจ การใช้ สื่ อสังคมออนไลน์
            ่
น่าจะได้ผลที่ดีกว่า เนื่องจากลูกค้าจะเชื่อ และฟัง ความเห็นของคนอื่นๆ ที่ให้ไว้บนสื่ อ

สังคมออนไลน์

*สาหรับ กลุ่มเป้ าหมายที่อยูที่ทางาน อีเมล์เป็ นคาตอบของเรา แต่ถาต้องการมุ่งไปที่อยูที่
              ่                  ้          ่

บ้าน สื่ อสังคมออนไลน์ น่าจะให้ผลตอบรับที่ดีกว่า

           จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมายทั้งทาง ประชากรศาสตร์

(Demographic) และ เชิงจิตวิทยา เป็ นสิ่ งที่สาคัญทั้งคู่ ในการเลือกว่า อีเมล์ หรื อ สื่ อ

สังคมออนไลน์ จะเหมาะสมกับธุรกิจ อย่างไรก็ตามในหลายกรณี เ          ราควรใช้ท้งสอง
                                           ั

ช่องทาง ในการติดต่อสื่ อสาร
9
2.2.3ประเภทเว็บไซต์ที่ให้ บริการSocialMedia
                                       ั
        ผมลองรวบรวมรายชื่อเว็บไทย ที่มีลกษณะเป็ น Social Media มาให้ดูกน
                        ั
ว่า มีใครกันบ้าง โดยผมจะพยายามแบ่งประเภทไว้ให้ชดเจนครับ
                         ั

Social Network

    myFri3nd มีรูปแบบคล้ ายเว็บ Social Network ทัวไป เป็ นเว็บไซต์
                          ่
    ในเครื อ sanook.com
    D-Looks เว็บไซต์ Social Network แนว ๆ hi5 แต่มีสโลแกนว่า
    เว็บไซต์ดดี สาหรับคนดี ๆ
         ู
    BangkokSpace เป็ น Social Network สาหรับคนชอบเที่ยว
    กลางคืน

Blogging

    exteen เว็บผู้ให้ บริ การ blog อันดับหนึงของไทย สูสเี บียดกับ
                        ่
    bloggang อยู่ตลอด แต่หลัง ๆ ดูเหมือนยอดสมาชิกจะแซงแล้ ว ตัวระบบ
    exteen เองพัฒนาได้ ดี
    BlogGang ผู้ให้ บริ การพื ้นที่ blog ในเครื อ pantip.com ซึงสมาชิก
                                   ่
    ส่วนใหญ่ จะเป็ นแฟนคลับ หรื อขาประจาของ pantip.com อยู่แล้ ว

Micro Blogging

    NokNok เว็บแบบเดียวกับ twitter แต่พฒนาโดยคนไทย (ในเครื อ
                        ั
    sanook.com เช่นกัน) แต่ดมีแนวโน้ มการพัฒนาที่ดี ไม่ว่าจะเป็ นการเชื่อม
                   ู
    ให้ อพเดทกับ twitter ได้ หรื อการอัพเดท noknok ผ่านมือถือเป็ นต้ น
      ั

Social Bookmarking
10
    Zickr เว็บ social bookmark อันดับหนึงของไทย คนใช้ กนเพียบ เป็ นที่
                            ่       ั
    รวมข้ อมูลบทความทันสมัย ที่มีคนมาช่วยกันใส่เรื่ องใหม่ ทุกวัน
    Duocore เว็บที่รายงานข่าวเกี่ยวกับวงการไอทีไทย ในรูปแบบวีดีโอ โดยใช้
    ระบบ Social Bookmark มาให้ ผ้ ชม ช่วยกันส่งเรื่ องราวไอทีที่น่าสนใจ
                        ู
    เข้ ามา ในแต่ละสัปดาห์จะมีการเลือกเรื่ องราวที่น่าสนใจ ไปทารายการเป็ น
    รูปแบบวีดีโอ
    Siam Collective เว็บ Social Bookmark อีกแห่งหนึงของไทย     ่
    iam in Thai Social Bookmark ของไทยที่เก็บรวบรวมงานอีเว้ นต์
    และเทศกาลสาคัญ
    Techkr เว็บ Social Bookmark ที่เก็บแต่เรื่ องราวเทคโนโลยี

Social Mailbox

    Fwdder.com เว็บที่ให้ คณสามารถ forward email ต่าง ๆ ที่ได้
                  ุ
    รับมาจากคนอื่น แล้ วนามาขึ ้นแสดงในเว็บไซต์ได้ ทนที เรี ยกได้ ว่าเป็ นเว็บไซต์ที่
                            ั
    รวมพวก forward email ไว้ ให้ อ่านกันนันเอง่

เราจะอัพเดทหน้านี้ไปเรื่ อย ๆ นะครับ สาหรับเจ้าของเว็บ Social Network ของไทย ที่
ต้องการแนะนาเว็บของตัวเองเข้ามา หรื อแม้กระทังผูอ่าน ที่ไปพบว่ามีเว็บ Social
                        ่ ้
                      ่
Network ของไทยเว็บไหน ที่ยงไม่มีรายชื่ออยูในหน้านี้ ก็สามารถแนะนากันเข้ามาได้
               ั
ผ่านทาง comment ในหน้านี้เลยครับ ทางทีมงานขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณา นาเว็บ
    ่
ขึ้นอยูในรายชื่อ โดยเลือกเว็บที่เหมาะสม และเป็ นเว็บที่พฒนาโดยคนไทยครับ
                            ั
11
2.3 เว็บบล็อก (WebBlog)
    2.3.1 ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog)
        บล็อก (อังกฤษ: blog) เป็ นคารวมมาจากคาว่า เว็บล็อก (อังกฤษ: weblog) เป็ นรู ปแบบเว็บไซต์
ประเภท หนึ่ง ซึ่ งถูกเขียนขึ้นในลาดับที่เรี ยงตามเวลาในการเขียน ซึ่ งจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุ ดไว้แรกสุ ด บล็อก
โดยปกติจะประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ลิงก์ ซึ่ งบางครั้งจะรวมสื่ อต่างๆ ไม่ว่า เพลง หรื อวิดีโอใน หลายรู ปแบบ
ได้ จุดที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติคือ บล็อกจะเปิ ดให้ผเู ้ ข้ามาอ่านข้อมูล สามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อท้ายข้อความที่เจ้าของบล็อกเป็ นคนเขียน ซึ่ งทาให้ผเู ้ ขียนสามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที คาว่า "บล็อก" ยังใช้
เป็ นคากริ ยาได้ซ่ ึ งหมายถึง การเขียนบล็อก และนอกจากนี้ผูที่เขียนบล็อกเป็ นอาชีพก็จะถูกเรี ยกว่า "บล็อกเกอร์ "
                               ้

บล็อกเป็ นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหลากหลายขึ้นอยูกบเจ้าของบล็อก โดยสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสาร การประกาศ
                       ่ ั
ข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ ผลงาน ในหลายด้านไม่ว่า อาหาร การเมือง เทคโนโลยี หรื อข่าว
ปัจจุบน นอกจากนี้บล็อกที่ถูกเขียนเฉพาะเรื่ องส่ วนตัวหรื อจะเรี ยกว่าไดอารี ออนไลน์ ซึ่ งไดอารี ออนไลน์นี่เอง
    ั
เป็ นจุดเริ่ มต้นของการใช้บล็อกในปัจจุบน นอกจากนี้ตามบริ ษทเอกชนหลายแห่งได้มีการจัดทาบล็อกของทาง
                    ั           ั
บริ ษทขึ้น เพื่อเสนอแนวความเห็นใหม่ใหักบลูกค้า โดยมีการเขียนบล็อกออกมาในลักษณะเดียวกับข่าวสั้น และ
   ั                  ั
ได้รับการตอบรับจากทางลูกค้าที่แสดงความเห็นตอบกลับเข้าไป เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
     2.3.2 ประเภทของเว็บบล็อก

                   ่
          บล็อกที่เราเห็นอยูในปัจจุบนนี้ ใช่มีเพียงแค่บล็อกที่เป็ นตัวหนังสื อและ
                       ั
รู ปภาพเท่านั้น หรื อ มีแค่ออนไลน์ไดอารี่ เราแบ่งบล็อกออกได้ ดังต่อไปนี้
1. แบ่งตามลักษณะของมีเดียที่มีในบล็อกได้แก่1.1. Linklog บล็อกแบบนี้น่าจะ
เป็ นบล็อกรุ่ นแรก ๆ เป็ นบล็อกที่รวมลิ๊งก์ที่เจ้าของบล็อกสนใจเอาไว้ ถ้าคณยังจาผูให้
                                         ้
กาเนิดคาว่า “บล็อก” ที่ชื่อ จอห์น บาจเจอร์ ได้ นันแหล่ะครับ
                         ่
robotwisdom.com ของเขาคือตัวอย่างของ linklog นันเอง แม้ว่าจะ
                        ่
12
บล็อกแบบนี้จะเป็ นการรวมลิ๊งก์เท่านั้น แต่ก็ไม่เรี ยงเหมือนว็บไดเร็ กทอรี่ เพราะเจ้าของ
บล็อกจะโพสต์ลงก์ของเขา 1 – 2 ลิ๊งก์ต่อโพสต์เท่านั้นครับ ใครที่อยากมีบล็อกเป็ น
       ิ๊
ของตนเองแต่ยงนึกไม่ออกว่าจะทาบล็อกแบบไหน linklog น่าจะเป็ นการเริ่ มต้นการ
      ั
                        ่
ทาบล็อกได้เป็ นอย่างดี1.2 Photoblog ชื่อก็บอกอยูแล้วครับว่า Photo
บล็อกประเภทนี้เน้นในโพสต์ภาพถ่ายที่เจ้าของบล็อกอยากนาเสนอ และมักจะไม่เน้นที่
จะเขียนข้อความมากนัก บางบล็อกเรี ยกได้ว่าภาพโดยเจ้าของบล็อกล้วน ๆ เลยครับ
1.3. Vlog ย่อมาจาก Videoblog เป็ นบล็อกที่รวมวิดีโอคลิปไว้ในบล็อก
Vlog เป็ นบล็อกที่เรี ยกได้ว่าเป็ นบล็อกที่นิยมทากันมากในอนาคต เพราะการ
เจริ ญเติบโตของไฮสปี ด อินเตอร์ เน็ต หรื อ อินเตอร์ เน็ตบอร์ ดแบนด์ ที่ทาให้การ
ถ่ายทอดเสี ยง ภาพเคลื่อนไหว movie […]
2. แบ่งตามประเภทเนื้อหา ได้แก่2.1 บล็อกส่วนตัว(Personal Blog) นา
แสนอความคิดเห็น กิจวัตรประจาวันของเจ้าของบล็อกเป็ นหลัก2.2 บล็อกข่าว
(News Blog) บล็อกที่นาเสนอข่าวเป็ นหลัก2.3 บล็อกกลุ่ม
(Collaborative Blog) เป็ นบล็อกที่เขียนกันเป็ นกลุ่ม เช่น
blognone.com2.4 บล็อกการเมือง(Politic Blog) ว่าด้วยเรื่ องการเมือง
ล้วน ๆ2.5 บล็อกเพื่อสิ่ งแวดล้อม(Environment Blog) พูดถึงเรื่ องราวของ
ธรรมชาติและการรักษาสิ่ งแวดล้อม2.6 มีเดียบล็อก(Media Blog) เป็ นบล็อกที่
วิเคราะห์สื่อต่างๆ สารคดีและสิ่ งที่เกี่ยวกับสื่ อ เช่น
                 ั ่
oknation.net/blog/black ของสุทธิชย หยุน2.7 บล็อกบันเทิง
(Entertainment Blog) บล็อกที่นาเสนอเรื่ องราวบันเทิงทั้งทางจอแก้ว และ
จอเงิน เรื่ องซุบซุดารา กองถ่าย ฯลฯ2.8 บล็อกเพื่อการศึกษา(Educational
Blog) ในโรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมักจะใช้บล็อกเป็ นสื่ อในการ
13
สอนหรื อ แลกเปลี่ยนความคิดกัน2.9 ติวเตอร์ บล็อก(Tutorial Blog) เป็ น
บล็อกที่นาเสนอวิธีการต่าง
    2.3.3 เว็บไซต์ที่ให้ บริการเว็บบล็อก

www.blogger.com

www.exteen.com

www.mapandy.com

www.buddythai.com

www.imigg.com

www.5iam.com

www.blogprathai.com

www.ndesignsblog.com

www.idatablog.com

www.inewblog.com

www.onblogme.com

www.freeseoblogs.com
14
www.sumhua.com

www.diaryi.net

www.istoreblog.com

www.skypream.com

www.thailandspace.com

www.sungson.com

www.gujaba.com

www.sabuyblog.com

www.ugetblog.com

www.jaideespace.com

www.maxsiteth.com

www.my2blog.com
15
2.3.4 ประวัตของเว็บไซต์ Wordpress
      ิ
    เว็บไซต์น้ ี จะแนะนาถึงวิธี การใช้ WordPress ตั้งแต่พ้ืนฐานเริ่ มต้น ไปจนถึงการ
เพิ่มเทคนิคลูกเล่นต่าง ๆ แต่ก่อนที่จะไปเรี ยนรู้กน เราควรมารู้จกก่อนว่า WordPress คือ
                         ั       ั
อะไร

WordPress คือ โปรแกรม สาเร็ จรู ปตัวหนึ่ง ที่เอาไว้สาหรับสร้าง บล็อก หรื อ เว็บไซต์
              ่
สามารถใช้งานได้ฟรี ถูกจัดอยูในประเภท CMS (Contents Management System) ซึ่ ง
หมายถึง โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่มีไว้สาหรับสร้างและบริ หารจัดการเนื้อหาและข้อมูลบน
เว็บ ไซต์

WordPress ได้รับการพัฒนาและเขียนชุดคาสังมาจากภาษา PHP (เป็ นภาษาโปรแกรม
                       ่
มิ่งตัวหนึ่ง) ทางานบนฐานข้อมูล MySQL ซึ่ งเป็ นโปรแกรมสาหรับจัดการฐานข้อมูล มี
หน้าที่เก็บ เรี ยกดู แก้ไข เพิ่มและลบข้อมูล การใช้งาน WordPress ร่ วมกับ MySQL อยู่
ภายใต้สญญาอนุญาตใช้งานแบบ GNU General Public License
     ั

WordPress ปรากฏโฉมครั้งแรกในโลกเมื่อปี พ .ศ. 2546 (2003) เป็ นความร่ วมมือกัน
                             ่
ระหว่าง Matt Mullenweg และ Mike Littlej มีเว็บไซต์หลักอยูที่ http://wordpress.org
และยังมีบริ การ Free Hosting (พื้นที่สาหรับเก็บทุกอย่างของเว็บ/บล็อก) โดยขอใช้
บริ การได้ที่ http://wordpress.com

ปัจจุบนนี้ WordPress ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว จนมีผู้ ใช้งานมากกว่า 200
   ั
ล้านเว็บบล็อกไปแล้ว แซงหน้า CMS ตัวอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็ น Drupal , Mambo และ
Joomla สาเหตุเป็ นเพราะ ใช้งานง่าย ไม่จาเป็ นต้องมีความรู้ในเรื่ อง Programing มี
รู ปแบบที่สวยงาม อีกทั้งยังมีผพฒนา Theme (รู ปแบบการแสดงผล) และ Plugins
               ู้ ั
(โปรแกรมเสริ ม) ให้เลือกใช้ฟรี อย่างมากมาย

นอกจากนี้ สาหรับนักพัฒนา WordPress ยังมี Codex เอาไว้ให้เราได้เป็ นไกด์ไลน์ เพื่อ
                ่
ศึกษาองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ที่อยูภายใน สาหรับพัฒนาต่อยอด หรื อ นาไปสร้าง
Theme และ Plugins ขึ้นมาเองได้อีกด้วย หนาซ้ า ยังมีรุ่นพิเศษ คือ WordPress MU
16
สาหรับไว้ให้ผนาไปใช้ สามารถเปิ ดให้บริ การพื้นที่ทาเว็บบล็อกเป็ นของตนเอง เพื่อให้
        ู้
ผูอื่นมาสมัครขอร่ วมใช้บริ การในการสร้างเว็บบล็อก ภายใต้ชื่อโดเมนของเขา หรื อที่
 ้
เรี ยกว่า Sub-Domain

จากที่ได้เกริ่ นนาไปในบทความนี้ คงจะทาให้รู้จก และได้ทราบประวัติความเป็ นมา
                       ั
รวมถึงความหมายกันไปบ้างแล้วว่า WordPress คือ อะไร ในบทความหน้า เราจะได้เริ่ ม
เรี ยนรู้ถึงรู ปแบบ และวิธีการใช้งาน ไปจนถึงการเพิ่มลูกเล่นต่าง ๆ ต่อไป

Recomendados

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง por
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องKittichai Pinlert
826.4K visualizações19 slides
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58 por
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58renusaowiang
138K visualizações6 slides
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก por
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกพัน พัน
1.7M visualizações23 slides
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท por
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทchaipalat
1.4M visualizações16 slides
บทที่1 บทนำ por
บทที่1 บทนำบทที่1 บทนำ
บทที่1 บทนำChamp Wachwittayakhang
627.7K visualizações3 slides
หน้าปกโครงงาน por
หน้าปกโครงงานหน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงานKanistha Chudchum
392.6K visualizações1 slide

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

กิตติกรรมประกาศ por
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศmaerimwittayakom school
949.1K visualizações5 slides
บทที่3 วิธีดำเนินงาน por
บทที่3 วิธีดำเนินงานบทที่3 วิธีดำเนินงาน
บทที่3 วิธีดำเนินงานChamp Wachwittayakhang
334.2K visualizações2 slides
สารบัญ. por
สารบัญ.สารบัญ.
สารบัญ.Kanistha Chudchum
544.1K visualizações2 slides
สารบัญโครงงานคอม por
สารบัญโครงงานคอมสารบัญโครงงานคอม
สารบัญโครงงานคอมkand-2539
32.1K visualizações2 slides
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก por
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกพัน พัน
1.3M visualizações18 slides
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท por
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทรูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทAekapoj Poosathan
4.5M visualizações14 slides

Mais procurados(20)

กิตติกรรมประกาศ por maerimwittayakom school
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
maerimwittayakom school949.1K visualizações
บทที่3 วิธีดำเนินงาน por Champ Wachwittayakhang
บทที่3 วิธีดำเนินงานบทที่3 วิธีดำเนินงาน
บทที่3 วิธีดำเนินงาน
Champ Wachwittayakhang334.2K visualizações
สารบัญ. por Kanistha Chudchum
สารบัญ.สารบัญ.
สารบัญ.
Kanistha Chudchum544.1K visualizações
สารบัญโครงงานคอม por kand-2539
สารบัญโครงงานคอมสารบัญโครงงานคอม
สารบัญโครงงานคอม
kand-253932.1K visualizações
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก por พัน พัน
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
พัน พัน1.3M visualizações
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท por Aekapoj Poosathan
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทรูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
Aekapoj Poosathan4.5M visualizações
รูปเล่มวิชาโครงงาน por AjBenny Pong
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
AjBenny Pong188.2K visualizações
ตัวอย่างบทคัดย่อ por sukanya5729
ตัวอย่างบทคัดย่อตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อ
sukanya57291.3M visualizações
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท... por Suricha Phichan
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
Suricha Phichan633.3K visualizações
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5 por kessara61977
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
kessara61977247.8K visualizações
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา] por Kull Ch.
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]
Kull Ch.24.1K visualizações
คำนำ por A'ye Oranee
คำนำคำนำ
คำนำ
A'ye Oranee94.1K visualizações
บทที่ 1-5 โครงงาน por Ariyaporn Suaekong
บทที่ 1-5 โครงงานบทที่ 1-5 โครงงาน
บทที่ 1-5 โครงงาน
Ariyaporn Suaekong76.1K visualizações
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ por Jiraporn
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
Jiraporn407.4K visualizações
รูปเล่มรายงาน por Znackiie Rn
รูปเล่มรายงานรูปเล่มรายงาน
รูปเล่มรายงาน
Znackiie Rn720.9K visualizações
โครงงานเเยมกล้วย(Complete) por Pongpan Pairojana
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
Pongpan Pairojana102.2K visualizações
รูปเล่มวิชาโครงงาน por AjBenny Pong
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
AjBenny Pong318.6K visualizações

Similar a 02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2 por
22
2Siraporn Wangkeeree
305 visualizações12 slides
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง por
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องปรียาพร ศิริวัฒน์
472 visualizações19 slides
2 por
22
2Dexloei Prawza
241 visualizações11 slides
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง por
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้องSirintip Kongchanta
347 visualizações11 slides
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง por
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้องMiw Inthuorn
293 visualizações12 slides
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง por
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องNew Tomza
768 visualizações19 slides

Similar a 02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง(20)

2 por Dexloei Prawza
22
2
Dexloei Prawza241 visualizações
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง por Sirintip Kongchanta
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Sirintip Kongchanta347 visualizações
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง por Miw Inthuorn
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Miw Inthuorn293 visualizações
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง por New Tomza
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
New Tomza768 visualizações
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง por Tanyarad Chansawang
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Tanyarad Chansawang513 visualizações
บทที่ 2 por Kanistha Chudchum
บทที่ 2บทที่ 2
บทที่ 2
Kanistha Chudchum345 visualizações
บทที่ 2 por Kanistha Chudchum
บทที่ 2บทที่ 2
บทที่ 2
Kanistha Chudchum332 visualizações
บทที่ 2 por She's Ning
บทที่ 2บทที่ 2
บทที่ 2
She's Ning385 visualizações
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร por M'suKanya MinHyuk
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมรแบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
M'suKanya MinHyuk1.8K visualizações
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง por Kot สุรศักดิ์
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Kot สุรศักดิ์244 visualizações
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง por Kot สุรศักดิ์
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Kot สุรศักดิ์490 visualizações
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง por Wilaiporn Seehawong
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Wilaiporn Seehawong162 visualizações
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง por Wilaiporn Seehawong
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Wilaiporn Seehawong437 visualizações
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง1 por Thanggwa Taemin
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง102 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง1
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง1
Thanggwa Taemin500 visualizações
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง por M'suKanya MinHyuk
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
M'suKanya MinHyuk1.8K visualizações
โซเชียลเน็ตเวิร์ค por prakaytip
โซเชียลเน็ตเวิร์คโซเชียลเน็ตเวิร์ค
โซเชียลเน็ตเวิร์ค
prakaytip561 visualizações

02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • 1. 3 บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้ อง ในการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ องGPS นี้ ผูจดทาโครงงานได้ศึกษาเอกสารและจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ ้ั 2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog) 2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์ เน็ต ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี่สารสนเทศมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้ านต่าง ๆ เป็ นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น 1. การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยในด้ านการค้ นคว้ าศึกษา แหล่งข้ อมูล ทาให้ การศึกษาง่ายขึ ้นและไร้ ขีดจากัด ผู้เรี ยนมีความสะดวกในการ ค้ นคว้ าวิจย ั 2. การดารงชีวิตประจาวัน ทาให้มีความสะดวกคล่องตัวและรวดเร็ วในการทา กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน สามารถทางานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน ได้หรื อทางานใช้เวลาน้อยลง 3. การดาเนินธุรกิจ ทาให้มีการแข่งขันระหว่างธุรกิจมากขึ้น ทาให้ตองมีการพัฒนา ้ ่ องค์กรเพื่อให้ทนกับข้อมูลข่าวสารอยูตลอดเวลา ั อันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
 • 2. 4 4. อัตราการขยายตัวทุก ๆ ด้านที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว เพราะมีการติดต่อสื่ อสารที่ เจริ ญก้าวหน้าทันสมัย รวดเร็ วถูกต้องและ ทาให้ เป็ นโลกที่ไร้พรหรมแดน 5. ระบบการทางานมีคอมพิวเตอร์ มาใช้ซื่อสามารถทางานได้มากขึ้น งานบางอย่าง มนุษย์ทาไม่ได้ ก็ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยทางานแทนซึ่ งได้ผลถูกต้องรวดเร็ ว 2.2 ข้ อมูลเกียวกับสื่อสังคม Social Media ่ ความหมายของ Social Media Social Media คือเครื่ องมือ หรื อเว็บไซต์บนอินเทอร์ เน็ต ที่นกท่องเว็บ ั และบริ ษทต่าง ๆ เข้าไปเพื่อทาการสื่ อสาร รวบรวมข้อมูล และแม้กระทังไปร่ วมมือกัน ั ่ กับคนในชุมชนนั้น ๆ ทางานบางสิ่ งบางอย่าง โดยเมื่อเราพูดถึง Social Media เรามักจะ รวมถึงเครื่ องมืออย่างเช่น  blog  podcast  เว็บประเภ ท Video Sharing เช่น YouTube  เว็บประเภท Social Network เช่น Facebook, Hi5  เว็บประเภ ท micro blog เช่น Twitter  เว็บประเภ ทอัลบั ้มรูปภ าพอย่างเช่น Flickr  เว็บ bookmark ต่าง ๆ เช่น Digg, Stumble Upon หรื อแม้กระทังเว็บอื่น ๆ ที่คุณสามารถมีปฎิสมพันธ์ หรื อแบ่งปันบางสิ่ งบางอย่าง กับนัก ่ ั ท่องเว็บคนอื่น ๆ ได้อย่างทันทีทนใด ั
 • 3. 5 2.2.2 ประวัตความเป็ นมาและพัฒนาการของ Social Media ิ พูดถึงกันมากเหลือเกินสาหรับ สื่ อสั งคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่ง เรียกได้ ว่าเป็ นตัวกลาง เป็ นเครื่องมือ สาหรับการสื่ อสารระหว่างกัน โดยปัจจุบันได้ ขยาย ผลกว้างครอบคลุมไปถึง การทางานร่ วมกัน ทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร โดยอาศัย เว็บ และ โมบายเทคโนโลยี เป็ นตัวช่ วย ถ้ าจะเปรียบเทียบก็น่าจะเป็ นคู่แฝดแห่ งยุค ดิจตอล อย่ างเมื่อกว่า 200 ปี ก่ อน มีแฝดอินจัน ที่ไปสร้ างชื่อเสี ยงในต่างประเทศ จนมี ิ การตั้งชื่อแฝดลักษณะที่มีลาตัวติดกันเช่ นนี้ว่า แฝดสยาม ถ้ าว่าไปแล้ ว แฝดสยามในยุคดิจตอล ก็คงหนีไม่ พ้น สื่ อสั งคมออนไลน์ (Social Media) ิ กับ สมาร์ ทโฟน (Smartphone) ที่มักจะไปเป็ นคู่ยากที่จะแยกออกจากกันได้ เมื่อศึกษาถึง คาจากัดความของ สั งคมออนไลน์ (Social Media) จะพบว่าคือกลุ่มของแอพพลิเคชั่น บนอินเทอร์ เน็ต ที่สร้ างขึนมาบนพืนฐานแนวคิด และเทคโนโลยี Web 2.0 ซึ่งรองรับให้ ้ ้ มีการสร้ าง และ แลกเปลี่ยน คอนเทนต์ที่ผู้ใช้ เป็ นผู้สร้ างเอง (User-generated content) เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ ว สามารถเรียกได้ ว่า สื่ อสั งคมออนไลน์ (Social Media) เป็ นการ ผสมผสานกันระหว่าง เทคโนโลยี กับ การสื่ อสารระหว่างกันในสั งคม เพือสร้ างเสริม ่ มูลค่าให้ เพิมขึน ่ ้ เมื่อ ยุคสมัยเปลี่ยนไป โดยเฉพาะยุคดิจิตอลอย่างทุกวันนี้ การแสดงความคิดเห็น ดูจะเป็ นเรื่ องง่าย บนสื่ อสังค มออนไลน์ เป็ นหนึ่งตัวอย่างที่ทาให้พนักงานรายหนึ่งใน อเมริ กา ถูกไล่ออกหลังจากที่เธอได้วิจารณ์เจ้านายของเธอบน เฟชบุ๊ก (Facebook) เรื่ อง ่ เกิดขึ้นเมื่อปี ที่ผานมา พนักงานหญิงรายนี้ได้เขียนข้อคิดเห็นของเธอ บนหน้าเฟชบุ๊ก ด้วยคาพูดที่หยาบคาย คดีน้ ีถูกจับตามองทัวจ ากทุกวงการ ด้วยความกังขาว่า นายจ้างมี ่
 • 4. 6 สิ ทธิท่ีจะลงโทษพนักงานที่เขียนข้อคิดเห็นบน สังคมออนไลน์ หรื อไม่ เท่าที่ทราบใน เมืองไทยเรายังไม่เคยได้ยน เหตุการณ์ลกษณะนี้เกิดขึ้น ิ ั เกม ในเฟซบุ๊ก น่าจะเป็ นตัวสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างดี ด้วยกลยุทธ์ว่าใ ครมี เพื่อนเยอะก็จะได้อะไรเพิ่มขึ้นในเกม นอกจากนั้น ยังมีการหลอกล่อให้ตองมีเพื่อน ้ มาร่ วมกันเป็ นส่วนหนึ่งในเกม ปลูกผักเลี้ยงปลากันใหญ่ วันก่อนมีโอกาสไปบรรยาย ั เรื่ องสังคมออนไลน์ให้กบกรมส่งเสริ มการเกษตร ก็เล่าไปว่าบ้านเราน่าจะทาเกมลักษณะ นี้ในรู ปแบบไทยๆ บ้านเรา มีเกษตรกร กว่าครึ่ งค่อนประเทศ นี่ยงไม่นบรวมท่านที่ชอบ ั ั ทาการเกษตรบนโลกออนไลน์ ในทางกลับกัน บางประเทศกลับห้ามใช้งานเว็บนี้ บางบริ ษทก็ห้ามใช้เนื่องจาก ั เสี ยเวลาการทางานของพนักงาน เฟซบุ๊คได้รับการจัดอันดับเป็ นเว็บสังคมออนไลน์ที่มี ผูใช้มากที่สุดในปี ค.ศ. 2009 จานวนผูใช้เพิ่มขึ้นเป็ นเท่าตัว และที่น่าสนใจก็คือจานวนผู้ ้ ้ เล่นอินเทอร์ เน็ตในสหรัฐฯ เข้าใช้งานมากกว่ากูเกิลเป็ นครั้งแรกช่วงต้นปี 2010 อีกด้วย ล่า สุดมีข่าวการใช้เฟซบุ๊ก เพื่อช่วยเหลือชีวิต ปกติเรามักจะได้ยินการใช้สงคม ั ออนไลน์ เป็ นสื่ อ เป็ นเครื่ องมือทางการตลาด แต่ล่าสุดมีข่าวจากสานักข่าวต่างประเทศ ได้รายงานเกี่ยวกับการประกาศรับ บริ จาคไตในเฟซบุ๊ก เรื่ องเกิดที่สหรัฐฯ มีผป่วยที่ ู้ ต้องการปลูกถ่ายไต ต้องเปลี่ยนไตใหม่ภายในเวลาจากัด เมื่อปรึ กษากับแพทย์ที่ดูแลอยู่ จึงได้ตดสิ นใจลองประกาศลงในเฟซบุ๊ก แล้วก็มีผท่ีประสงค์จะบริ จาคไตให้ โดยไม่ได้มี ั ู้
 • 5. 7 ความสนิทสนมกันเป็ นพิเศษแต่อย่างใด เป็ นเพียงเพื่อนในเฟซบุ๊ก ผูรับบริ จาคเมื่อได้รับ ้ ข้อความแสดงความจานงจะบริ จาคไตให้ ในตอนแรกยังคิดว่าเป็ นเรื่ องล้อเล่นกัน แต่เมื่อ ต้นเดือนเมษายน 2010 แพทย์ก็ได้เปลี่ยนไตที่บริ จาคให้ไปเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว การ ศึกษาล่าสุดพบว่าหญิงสาววัยรุ่ น ที่นงจ้องเฟชบุ๊คทั้งวัน อาจเป็ นสาเหตุ ่ั ให้เกิดอาการผิดปกติในเรื่ องการทานอาหาร จากการศึกษาพบว่าสองสาเหตุหลักที่ทาให้ เกิด อาการการทานอาหารผิดปกติ คือ การใช้ เวลามากเกินไปกับ พฤติกรรมการบริ โภค สื่ อ และ การเป็ นตัวของตัวเองมากเกินไป ผลจากการสารวจเด็กวัยรุ่ นช่วงอายุ 12 ถึง 19 ปี พบว่าพฤติกรรมการบริ โภคสื่ อ อินเทอร์ เน็ต และ โทรทัศน์ มีผลกระทบต่อพฤติกรรม ของแต่ละคนโดยตรง จาก ผลการสารวจพบว่า ยิ่งใช้เ วลากับเฟชบุ๊ก มากเท่าไหร่ ก็จะมีโอกาสจะ พบอาการอยากอาหารมากผิดปกติ ภาวะเบื่ออาหาร ไม่พึงพอใจในสรี ระของตัวเอง และ ความต้องการอยากลดน้ าหนัก มากขึ้น เมื่อมีจานวนผูใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) มากขึ้นเท่าใร ย่อมเป็ น ้ โอกาสในการทาธุรกิจ จึงเกิดคาว่า Social Commerce ขึ้น และได้รับความสนใจมาก ในช่วงนี้ หรื อถ้าลองค้นหา คาว่า “e-mail vs. Social Media” ใน กูเกิล จะพบผลลัพธ์มาก เป็ นหลายหมื่น จึงเป็ นสิ่ งที่ชดเจนว่าเป็ นหัวข้อร้อน จนบางที คนนิยามว่าเป็ นการทา ั
 • 6. 8 สงครามบนโลกดิจิตอล บ้างก็กล่าวว่าคงเป็ นจุ ดจบของ อีเมล์ และคลื่นลูกใหม่ที่มาก็คือ สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) อีก แง่มุมหนึ่งที่ดูเข้าท่าก็คือ ทั้งอีเมล์ และ สื่ อสังคมออนไลน์ จะเป็ นตัวเสริ ม กันและกัน เพื่อการตัดสิ นใจทางธุรกิจ เราควรที่จะโฟกัสสองเรื่ องใหญ่ๆ คือ กลุ่มเป้ าหมาย และ เจตนา มาเริ่ มด้วยกลุ่มเป้ าหมาย * ถ้ากลุ่มเป้ าหมายอายุต่ากว่า 20 ปี น่าจะค่อนข้างชัดเจนว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์ จะ เป็ นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด *ถ้า กลุ่มธุรกิจเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของเรา การใช้อีเมล์ ถูกมองว่าเราจะได้ผลเร็ วกว่า ในทางกลับกันถ้าลูกค้าทัวไปเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของธุรกิจ การใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ ่ น่าจะได้ผลที่ดีกว่า เนื่องจากลูกค้าจะเชื่อ และฟัง ความเห็นของคนอื่นๆ ที่ให้ไว้บนสื่ อ สังคมออนไลน์ *สาหรับ กลุ่มเป้ าหมายที่อยูที่ทางาน อีเมล์เป็ นคาตอบของเรา แต่ถาต้องการมุ่งไปที่อยูที่ ่ ้ ่ บ้าน สื่ อสังคมออนไลน์ น่าจะให้ผลตอบรับที่ดีกว่า จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมายทั้งทาง ประชากรศาสตร์ (Demographic) และ เชิงจิตวิทยา เป็ นสิ่ งที่สาคัญทั้งคู่ ในการเลือกว่า อีเมล์ หรื อ สื่ อ สังคมออนไลน์ จะเหมาะสมกับธุรกิจ อย่างไรก็ตามในหลายกรณี เ ราควรใช้ท้งสอง ั ช่องทาง ในการติดต่อสื่ อสาร
 • 7. 9 2.2.3ประเภทเว็บไซต์ที่ให้ บริการSocialMedia ั ผมลองรวบรวมรายชื่อเว็บไทย ที่มีลกษณะเป็ น Social Media มาให้ดูกน ั ว่า มีใครกันบ้าง โดยผมจะพยายามแบ่งประเภทไว้ให้ชดเจนครับ ั Social Network  myFri3nd มีรูปแบบคล้ ายเว็บ Social Network ทัวไป เป็ นเว็บไซต์ ่ ในเครื อ sanook.com  D-Looks เว็บไซต์ Social Network แนว ๆ hi5 แต่มีสโลแกนว่า เว็บไซต์ดดี สาหรับคนดี ๆ ู  BangkokSpace เป็ น Social Network สาหรับคนชอบเที่ยว กลางคืน Blogging  exteen เว็บผู้ให้ บริ การ blog อันดับหนึงของไทย สูสเี บียดกับ ่ bloggang อยู่ตลอด แต่หลัง ๆ ดูเหมือนยอดสมาชิกจะแซงแล้ ว ตัวระบบ exteen เองพัฒนาได้ ดี  BlogGang ผู้ให้ บริ การพื ้นที่ blog ในเครื อ pantip.com ซึงสมาชิก ่ ส่วนใหญ่ จะเป็ นแฟนคลับ หรื อขาประจาของ pantip.com อยู่แล้ ว Micro Blogging  NokNok เว็บแบบเดียวกับ twitter แต่พฒนาโดยคนไทย (ในเครื อ ั sanook.com เช่นกัน) แต่ดมีแนวโน้ มการพัฒนาที่ดี ไม่ว่าจะเป็ นการเชื่อม ู ให้ อพเดทกับ twitter ได้ หรื อการอัพเดท noknok ผ่านมือถือเป็ นต้ น ั Social Bookmarking
 • 8. 10  Zickr เว็บ social bookmark อันดับหนึงของไทย คนใช้ กนเพียบ เป็ นที่ ่ ั รวมข้ อมูลบทความทันสมัย ที่มีคนมาช่วยกันใส่เรื่ องใหม่ ทุกวัน  Duocore เว็บที่รายงานข่าวเกี่ยวกับวงการไอทีไทย ในรูปแบบวีดีโอ โดยใช้ ระบบ Social Bookmark มาให้ ผ้ ชม ช่วยกันส่งเรื่ องราวไอทีที่น่าสนใจ ู เข้ ามา ในแต่ละสัปดาห์จะมีการเลือกเรื่ องราวที่น่าสนใจ ไปทารายการเป็ น รูปแบบวีดีโอ  Siam Collective เว็บ Social Bookmark อีกแห่งหนึงของไทย ่  iam in Thai Social Bookmark ของไทยที่เก็บรวบรวมงานอีเว้ นต์ และเทศกาลสาคัญ  Techkr เว็บ Social Bookmark ที่เก็บแต่เรื่ องราวเทคโนโลยี Social Mailbox  Fwdder.com เว็บที่ให้ คณสามารถ forward email ต่าง ๆ ที่ได้ ุ รับมาจากคนอื่น แล้ วนามาขึ ้นแสดงในเว็บไซต์ได้ ทนที เรี ยกได้ ว่าเป็ นเว็บไซต์ที่ ั รวมพวก forward email ไว้ ให้ อ่านกันนันเอง่ เราจะอัพเดทหน้านี้ไปเรื่ อย ๆ นะครับ สาหรับเจ้าของเว็บ Social Network ของไทย ที่ ต้องการแนะนาเว็บของตัวเองเข้ามา หรื อแม้กระทังผูอ่าน ที่ไปพบว่ามีเว็บ Social ่ ้ ่ Network ของไทยเว็บไหน ที่ยงไม่มีรายชื่ออยูในหน้านี้ ก็สามารถแนะนากันเข้ามาได้ ั ผ่านทาง comment ในหน้านี้เลยครับ ทางทีมงานขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณา นาเว็บ ่ ขึ้นอยูในรายชื่อ โดยเลือกเว็บที่เหมาะสม และเป็ นเว็บที่พฒนาโดยคนไทยครับ ั
 • 9. 11 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog) 2.3.1 ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog) บล็อก (อังกฤษ: blog) เป็ นคารวมมาจากคาว่า เว็บล็อก (อังกฤษ: weblog) เป็ นรู ปแบบเว็บไซต์ ประเภท หนึ่ง ซึ่ งถูกเขียนขึ้นในลาดับที่เรี ยงตามเวลาในการเขียน ซึ่ งจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุ ดไว้แรกสุ ด บล็อก โดยปกติจะประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ลิงก์ ซึ่ งบางครั้งจะรวมสื่ อต่างๆ ไม่ว่า เพลง หรื อวิดีโอใน หลายรู ปแบบ ได้ จุดที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติคือ บล็อกจะเปิ ดให้ผเู ้ ข้ามาอ่านข้อมูล สามารถแสดงความคิดเห็น ต่อท้ายข้อความที่เจ้าของบล็อกเป็ นคนเขียน ซึ่ งทาให้ผเู ้ ขียนสามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที คาว่า "บล็อก" ยังใช้ เป็ นคากริ ยาได้ซ่ ึ งหมายถึง การเขียนบล็อก และนอกจากนี้ผูที่เขียนบล็อกเป็ นอาชีพก็จะถูกเรี ยกว่า "บล็อกเกอร์ " ้ บล็อกเป็ นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหลากหลายขึ้นอยูกบเจ้าของบล็อก โดยสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสาร การประกาศ ่ ั ข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ ผลงาน ในหลายด้านไม่ว่า อาหาร การเมือง เทคโนโลยี หรื อข่าว ปัจจุบน นอกจากนี้บล็อกที่ถูกเขียนเฉพาะเรื่ องส่ วนตัวหรื อจะเรี ยกว่าไดอารี ออนไลน์ ซึ่ งไดอารี ออนไลน์นี่เอง ั เป็ นจุดเริ่ มต้นของการใช้บล็อกในปัจจุบน นอกจากนี้ตามบริ ษทเอกชนหลายแห่งได้มีการจัดทาบล็อกของทาง ั ั บริ ษทขึ้น เพื่อเสนอแนวความเห็นใหม่ใหักบลูกค้า โดยมีการเขียนบล็อกออกมาในลักษณะเดียวกับข่าวสั้น และ ั ั ได้รับการตอบรับจากทางลูกค้าที่แสดงความเห็นตอบกลับเข้าไป เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.3.2 ประเภทของเว็บบล็อก ่ บล็อกที่เราเห็นอยูในปัจจุบนนี้ ใช่มีเพียงแค่บล็อกที่เป็ นตัวหนังสื อและ ั รู ปภาพเท่านั้น หรื อ มีแค่ออนไลน์ไดอารี่ เราแบ่งบล็อกออกได้ ดังต่อไปนี้ 1. แบ่งตามลักษณะของมีเดียที่มีในบล็อกได้แก่1.1. Linklog บล็อกแบบนี้น่าจะ เป็ นบล็อกรุ่ นแรก ๆ เป็ นบล็อกที่รวมลิ๊งก์ที่เจ้าของบล็อกสนใจเอาไว้ ถ้าคณยังจาผูให้ ้ กาเนิดคาว่า “บล็อก” ที่ชื่อ จอห์น บาจเจอร์ ได้ นันแหล่ะครับ ่ robotwisdom.com ของเขาคือตัวอย่างของ linklog นันเอง แม้ว่าจะ ่
 • 10. 12 บล็อกแบบนี้จะเป็ นการรวมลิ๊งก์เท่านั้น แต่ก็ไม่เรี ยงเหมือนว็บไดเร็ กทอรี่ เพราะเจ้าของ บล็อกจะโพสต์ลงก์ของเขา 1 – 2 ลิ๊งก์ต่อโพสต์เท่านั้นครับ ใครที่อยากมีบล็อกเป็ น ิ๊ ของตนเองแต่ยงนึกไม่ออกว่าจะทาบล็อกแบบไหน linklog น่าจะเป็ นการเริ่ มต้นการ ั ่ ทาบล็อกได้เป็ นอย่างดี1.2 Photoblog ชื่อก็บอกอยูแล้วครับว่า Photo บล็อกประเภทนี้เน้นในโพสต์ภาพถ่ายที่เจ้าของบล็อกอยากนาเสนอ และมักจะไม่เน้นที่ จะเขียนข้อความมากนัก บางบล็อกเรี ยกได้ว่าภาพโดยเจ้าของบล็อกล้วน ๆ เลยครับ 1.3. Vlog ย่อมาจาก Videoblog เป็ นบล็อกที่รวมวิดีโอคลิปไว้ในบล็อก Vlog เป็ นบล็อกที่เรี ยกได้ว่าเป็ นบล็อกที่นิยมทากันมากในอนาคต เพราะการ เจริ ญเติบโตของไฮสปี ด อินเตอร์ เน็ต หรื อ อินเตอร์ เน็ตบอร์ ดแบนด์ ที่ทาให้การ ถ่ายทอดเสี ยง ภาพเคลื่อนไหว movie […] 2. แบ่งตามประเภทเนื้อหา ได้แก่2.1 บล็อกส่วนตัว(Personal Blog) นา แสนอความคิดเห็น กิจวัตรประจาวันของเจ้าของบล็อกเป็ นหลัก2.2 บล็อกข่าว (News Blog) บล็อกที่นาเสนอข่าวเป็ นหลัก2.3 บล็อกกลุ่ม (Collaborative Blog) เป็ นบล็อกที่เขียนกันเป็ นกลุ่ม เช่น blognone.com2.4 บล็อกการเมือง(Politic Blog) ว่าด้วยเรื่ องการเมือง ล้วน ๆ2.5 บล็อกเพื่อสิ่ งแวดล้อม(Environment Blog) พูดถึงเรื่ องราวของ ธรรมชาติและการรักษาสิ่ งแวดล้อม2.6 มีเดียบล็อก(Media Blog) เป็ นบล็อกที่ วิเคราะห์สื่อต่างๆ สารคดีและสิ่ งที่เกี่ยวกับสื่ อ เช่น ั ่ oknation.net/blog/black ของสุทธิชย หยุน2.7 บล็อกบันเทิง (Entertainment Blog) บล็อกที่นาเสนอเรื่ องราวบันเทิงทั้งทางจอแก้ว และ จอเงิน เรื่ องซุบซุดารา กองถ่าย ฯลฯ2.8 บล็อกเพื่อการศึกษา(Educational Blog) ในโรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมักจะใช้บล็อกเป็ นสื่ อในการ
 • 11. 13 สอนหรื อ แลกเปลี่ยนความคิดกัน2.9 ติวเตอร์ บล็อก(Tutorial Blog) เป็ น บล็อกที่นาเสนอวิธีการต่าง 2.3.3 เว็บไซต์ที่ให้ บริการเว็บบล็อก www.blogger.com www.exteen.com www.mapandy.com www.buddythai.com www.imigg.com www.5iam.com www.blogprathai.com www.ndesignsblog.com www.idatablog.com www.inewblog.com www.onblogme.com www.freeseoblogs.com
 • 13. 15 2.3.4 ประวัตของเว็บไซต์ Wordpress ิ เว็บไซต์น้ ี จะแนะนาถึงวิธี การใช้ WordPress ตั้งแต่พ้ืนฐานเริ่ มต้น ไปจนถึงการ เพิ่มเทคนิคลูกเล่นต่าง ๆ แต่ก่อนที่จะไปเรี ยนรู้กน เราควรมารู้จกก่อนว่า WordPress คือ ั ั อะไร WordPress คือ โปรแกรม สาเร็ จรู ปตัวหนึ่ง ที่เอาไว้สาหรับสร้าง บล็อก หรื อ เว็บไซต์ ่ สามารถใช้งานได้ฟรี ถูกจัดอยูในประเภท CMS (Contents Management System) ซึ่ ง หมายถึง โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่มีไว้สาหรับสร้างและบริ หารจัดการเนื้อหาและข้อมูลบน เว็บ ไซต์ WordPress ได้รับการพัฒนาและเขียนชุดคาสังมาจากภาษา PHP (เป็ นภาษาโปรแกรม ่ มิ่งตัวหนึ่ง) ทางานบนฐานข้อมูล MySQL ซึ่ งเป็ นโปรแกรมสาหรับจัดการฐานข้อมูล มี หน้าที่เก็บ เรี ยกดู แก้ไข เพิ่มและลบข้อมูล การใช้งาน WordPress ร่ วมกับ MySQL อยู่ ภายใต้สญญาอนุญาตใช้งานแบบ GNU General Public License ั WordPress ปรากฏโฉมครั้งแรกในโลกเมื่อปี พ .ศ. 2546 (2003) เป็ นความร่ วมมือกัน ่ ระหว่าง Matt Mullenweg และ Mike Littlej มีเว็บไซต์หลักอยูที่ http://wordpress.org และยังมีบริ การ Free Hosting (พื้นที่สาหรับเก็บทุกอย่างของเว็บ/บล็อก) โดยขอใช้ บริ การได้ที่ http://wordpress.com ปัจจุบนนี้ WordPress ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว จนมีผู้ ใช้งานมากกว่า 200 ั ล้านเว็บบล็อกไปแล้ว แซงหน้า CMS ตัวอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็ น Drupal , Mambo และ Joomla สาเหตุเป็ นเพราะ ใช้งานง่าย ไม่จาเป็ นต้องมีความรู้ในเรื่ อง Programing มี รู ปแบบที่สวยงาม อีกทั้งยังมีผพฒนา Theme (รู ปแบบการแสดงผล) และ Plugins ู้ ั (โปรแกรมเสริ ม) ให้เลือกใช้ฟรี อย่างมากมาย นอกจากนี้ สาหรับนักพัฒนา WordPress ยังมี Codex เอาไว้ให้เราได้เป็ นไกด์ไลน์ เพื่อ ่ ศึกษาองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ที่อยูภายใน สาหรับพัฒนาต่อยอด หรื อ นาไปสร้าง Theme และ Plugins ขึ้นมาเองได้อีกด้วย หนาซ้ า ยังมีรุ่นพิเศษ คือ WordPress MU
 • 14. 16 สาหรับไว้ให้ผนาไปใช้ สามารถเปิ ดให้บริ การพื้นที่ทาเว็บบล็อกเป็ นของตนเอง เพื่อให้ ู้ ผูอื่นมาสมัครขอร่ วมใช้บริ การในการสร้างเว็บบล็อก ภายใต้ชื่อโดเมนของเขา หรื อที่ ้ เรี ยกว่า Sub-Domain จากที่ได้เกริ่ นนาไปในบทความนี้ คงจะทาให้รู้จก และได้ทราบประวัติความเป็ นมา ั รวมถึงความหมายกันไปบ้างแล้วว่า WordPress คือ อะไร ในบทความหน้า เราจะได้เริ่ ม เรี ยนรู้ถึงรู ปแบบ และวิธีการใช้งาน ไปจนถึงการเพิ่มลูกเล่นต่าง ๆ ต่อไป