Anúncio

Quan ly du an phuc tap

59 Chế Lan Viên em Đại Học Hùng Vương TpHCM
11 de Oct de 2013
Quan ly du an phuc tap
Quan ly du an phuc tap
Quan ly du an phuc tap
Quan ly du an phuc tap
Anúncio
Quan ly du an phuc tap
Quan ly du an phuc tap
Quan ly du an phuc tap
Próximos SlideShares
Quản lý dự ánQuản lý dự án
Carregando em ... 3
1 de 7
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Quan ly du an phuc tap(20)

Último(20)

Anúncio

Quan ly du an phuc tap

  1. Quan Ly Du An Phuc Tap P a g e | 1 Course Description Comprehensive study of the project management process and the complexities of project management from a systems perspective. Includes the systematic approach to planning activities, controlling and closing project integration management, project scope management, project time management, project cost management, project quality management, project communication management, project risk management, and project human resources management. Prepares students to plan, control, and perform projects within the modern workplace by presenting requisite processes and techniques. Mô tả khóa học Nghiên cứu toàn diện quá trình quản lý dựán và sựphức tạp của quản lý dựán từgóc độ hệ thống. Bao gồm các phương pháp tiếp cận có hệ thống để lập kế hoạch hoạt động, kiểm soát và đóng cửa hội nhập, quản lý dựán quản lý phạm vi dựán, quản lý thời gian dựán, quản lý chi phí dựán, quản lý chất lượng dựán, quản lý dựán truyền thông, quản lý rủi ro dựán, và quản lý dựán nguồn nhân lực. Chuẩn bị sinh viên để lập kế hoạch, kiểm soát, và thực hiện các dựán trong môi trường làm việc hiện đại bằng cách trình bày quy trình và kỹ thuật cần thiết. Prerequisites None Course Textbook Baca, Claudia M. (2007) Project management for mere mortals. Addison Wesley. Course Learning Objectives Upon completion of this course, students should be able to: 1. Identify the roles and responsibilities of a project manager. 2. Analyze the purpose and elements of Measures of Performance in the context of the triple constraints. 3. Articulate the content of the various sections of a project plan. 4. Determine the scope of a project by defining product requirements and constructing the work breakdown structure. 5. Use precedence diagramming to create a network diagram that depicts the sequence of the work. 6. Define terminology and apply techniques associated with project estimating. 7. Examine project quality considerations in the context of cost of quality. 8. Explain key techniques to assure effective communication among and between project stakeholders. 9. Evaluate sources of project risk and apply risk mitigation and response strategies. 10. Define key scheduling terminology and apply proven scheduling techniques. 11. Understand the steps involved in building a project’s budget. 12. Classify and apply the processes and techniques of monitoring project execution and change control. 13. Identify the tasks associated with closing a project. 14. Examine the processes of managing a project team to obtain optimal performance. 15. Evaluate a project against project management "best practices." Điều kiện tiên quyết không Khóa học sách giáo khoa Baca, Claudia M. (2007) Dự án quản lý đối với những con người chỉ. Addison Wesley. Khóa học Mục tiêu học tập Sau khi hoàn thành khóa học này, sinh viên sẽ có thể: 1. Xác định vai trò và trách nhiệm của một người quản lý dự án.
  2. Quan Ly Du An Phuc Tap P a g e | 2 2. Phân tích mục đích và các yếu tố của biện pháp của Hiệu suất trong bối cảnh của các khó khăn ba. 3. Rõ nội dung của các phần khác nhau của một kế hoạch dự án. 4. Xác định phạm vi của một dự án bằng cách xác định các yêu cầu về sản phẩm và xây dựng cấu trúc sự cố công trình. 5. Sử dụng sơ đồ ưu tiên để tạo ra một sơ đồ mạng miêu tả trình tự của công việc. 6. Xác định thuật ngữ và áp dụng các kỹ thuật liên quan đến việc ước tính dự án. 7. Kiểm tra xem xét về chất lượng dự án trong bối cảnh chi phí về chất lượng. 8. Giải thích kỹ thuật quan trọng để đảm bảo giao tiếp hiệu quả trong và giữa các bên tham gia dự án. 9. Đánh giá các nguồn rủi ro dự án và áp dụng giảm thiểu rủi ro và chiến lược ứng phó. 10. Xác định thuật ngữ lập kế hoạch quan trọng và áp dụng các kỹ thuật lập kế hoạch đã được chứng minh. 11. Hiểu biết về các bước liên quan trong việc xây dựng ngân sách của dự án. 12. Phân loại và áp dụng các quy trình và kỹ thuật thực hiện dự án theo dõi và kiểm soát thay đổi. 13. Xác định các nhiệm vụ liên quan đến việc đóng cửa một dự án. 14. Kiểm tra các quy trình quản lý một nhóm dự án để có được hiệu suất tối ưu. 15. Đánh giá một dự án đối với quản lý dự án "thực hành tốt nhất." Credits Upon completion of this course, the students will earn three (3) hours of college credit. Course Topical Outline Unit I: The Context of Project ManagementMBA 6951, Managing Complex Projects 2 Unit II: Project Scope and Layout Unit III: The Art of Estimating Unit IV: Quality and Communication Unit V: Risk Unit VI: Scheduling and Budgeting Unit VII: Project Execution Unit VIII: Controlling Change and Project Closeout Các khoản tín dụng Sau khi hoàn thành khóa học này, sinh viên sẽ kiếm được ba (3) giờ tín chỉ đại học. Khóa học tại chỗ Outline Đơn vị I: Bối cảnh của quản lý dự án 6951 Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Quản lý dự án phức tạp Khóa học Đề cương Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh 6951, Quản lý dự án phức tạp 2 Đơn vị II: Phạm vi dự án và bố trí Đơn vị III: Nghệ thuật của Ước tính Đơn vị IV: Chất lượng và Truyền thông Đơn vị V: rủi ro Đơn vị VI: Lập kế hoạch và ngân sách Đơn vị VII: Thực hiện dự án Đơn vị VIII: Thay đổi Kiểm soát và khóa sổ dự án Course Structure 1. Summary of Course Unit: summarizes key issues in the assigned chapters and is supplemented with additional readings or Internet sources to provide broader subject matter application and professional relevance. 2. Unit Learning Objectives: are available in each course unit. 3. Key Terms: are provided to direct your attention to important subject content contained within the Course Unit. 4. Reading Assignments: Each unit contains reading assignments from one or more chapters from the textbook. Some units also have online articles. 5. Unit Assessments: contain both objective and subjective type questions. Students are required to take unit assessments at the completion of each unit. Objective Assessments are normally delivered to students as 10 question assessments. 6. Course Project/ Case Study Assignment: Information and specifications regarding this assignment is provided in the syllabus.
  3. Quan Ly Du An Phuc Tap P a g e | 3 Cấu trúc khóa học 1. Tóm tắt khóa học Đơn vị tính: tóm tắt các vấn đề quan trọng trong các chương được giao và được bổ sung với các bài đọc thêm hoặc các nguồn Internet để cung cấp ứng dụng rộng lớn hơn vấn đề và sự phù hợp chuyên môn. 2. Đơn vị học tập Mục tiêu: có sẵn trong mỗi đơn vị khóa học. 3. Ngữ chính: cung cấp chỉ đạo sự chú ý của bạn để nội dung chủ đề quan trọng được chứa trong các đơn vị khóa học. 4. Đọc những công việc: Mỗi đơn vị bao gồm các bài tập đọc từ một hoặc nhiều chương từ sách giáo khoa. Một số đơn vị cũng có những bài viết trực tuyến. 5. Đánh giá Đơn vị tính: chứa cả mục tiêu và các câu hỏi kiểu chủ quan. Học sinh được yêu cầu phải đánh giá đơn vị hoàn thành của từng đơn vị. Đánh giá khách quan thường được giao cho sinh viên là 10 đánh giá câu hỏi. 6. Khóa học Dự án / Nghiên cứu điển hình tập: Thông tin và chi tiết kỹ thuật liên quan đến nhiệm vụ này được cung cấp trong giáo trình. Course Project The course project for this course includes the following activities: A. Overview The course project is a case study of project management practices and outcomes in the Navy Marine Corps Intranet project being executed by Electronic Data Systems. B. Case Study of the Navy Marine Corps Intranet project (NMCI) This case study takes you through a timelined examination of the Navy Marine Corps Intranet project (NMCI) awarded to EDS. Per the company's website, "EDS (NYSE: EDS) is a leading global technology services company delivering business solutions to its clients. EDS founded the information technology outsourcing industry more than 40 years ago. Today, EDS delivers a broad portfolio of information technology and business process outsourcing services to clients in the manufacturing, financial services, healthcare, communications, energy, transportation, and consumer and retail industries and to governments around the world. With $20.7 billion in 2004 revenue, EDS is ranked 95th on the Fortune 500. Learn more at eds.com. This assignment requires you to familiarize yourself with the NMCI project and analyze its performance from a project management perspective. Is the project a success or a failure? This assignment will be done in three phases. You will obtain information about the NMCI project from a collection of articles presented in Tables 1 and 2 below. Khóa học Dự án Các dự án cho khóa học này bao gồm các hoạt động sau đây: A. Tổng quan Các dự án tất nhiên là một nghiên cứu trường hợp của thực hành quản lý dự án và kết quả trong các dự án hàng hải Hải quân Quân Đoàn mạng nội bộ được thực hiện bởi các hệ thống dữ liệu điện tử. B. Trường hợp nghiên cứu biển Hải quân Quân Đoàn mạng nội bộ dự án (NMCI) Trường hợp nghiên cứu này sẽ đưa bạn qua một cuộc kiểm tra timelined biển Hải quân Quân Đoàn mạng nội bộ dự án (NMCI) trao cho EDS. Mỗi trang web của công ty EDS (NYSE: EDS). Là một hàng đầu thế giới công nghệ dịch vụ công ty cung cấp giải pháp kinh doanh cho các khách hàng EDS thành lập các công nghệ thông tin gia công phần mềm ngành công nghiệp hơn 40 năm trước Hôm nay, EDS cung cấp một danh mục đầu tư rộng rãi công nghệ thông tin và kinh doanh quá trình dịch vụ gia công phần mềm cho khách hàng trong sản xuất, dịch vụ tài chính, y tế, thông tin liên lạc, năng lượng, giao thông vận tải, và người tiêu dùng và ngành công nghiệp bán lẻ và các chính phủ trên khắp thế giới. Với $ 20,7 tỷ trong năm 2004 doanh thu, EDS là xếp hạng 95 trên Fortune 500. Tìm hiểu tại eds.com. Nhiệm vụ này đòi hỏi bạn phải tự làm quen với dự án NMCI và phân tích hiệu quả của nó từ góc độ quản lý dự án. Dự án thành công hay thất bại? Chuyển nhượng này sẽ được thực hiện trong ba giai đoạn. Bạn sẽ nhận được thông tin về dự án NMCI từ một tập hợp các bài viết được trình bày trong Bảng 1 và 2 dưới đây. Phase I: In the Beginning.... Phase I work breakdown:
  4. Quan Ly Du An Phuc Tap P a g e | 4 Step 1. Explore the EDS website (www.eds.com) to familiarize yourself with the company, its capabilities and project history. Step 2. Read ONLY the articles dated October 2000 and May 2002. Links are provided below in Table 1: Phase 1 Readings. Step 3. Create the deliverable Risk management note: The ever-changing nature of the WWW could result in the removal of these articles. If links do not work, it is recommended that you infer the article's content and obtain equivalent information from an alternate source. It is also advisable to protect against the potential disappearance of these articles by retrieving them at the outset of this course and pasting them into a separate Word document for your personal use and reference. Giai đoạn I: Bắt đầu .... Giai đoạn I công việc phân tích: Bước 1. Khám phá trang web EDS (www.eds.com) để làm quen với các công ty, khả năng của mình và lịch sử dự án. Bước 2.Chỉ đọc các bài viết ngày tháng 10 năm 2000 và tháng 5 năm 2002. Liên kết được cung cấp dưới đây trong Bảng 1: Giai đoạn 1 đọc. Bước 3. Tạo deliverable Lưu ý rủi ro quản lý: Bản chất luôn thay đổi của WWW có thể kết quả trong việc loại bỏ các những bài viết này. Nếu các liên kết không làm việc, đó là khuyến cáo mà bạn suy ra nội dung của bài viết và có được thông tin tương đương từmột nguồn thay thế. Nó cũng được khuyến khích để bảo vệ chống lại sựbiến mất tiềm năng của những bài viết này bằng cách lấy đầu của khóa học này và dán chúng vào một tài liệu Word riêng biệt để sửdụng tham chiếu cá nhân của bạn và. Phase I Deliverable: Outline of a preliminary scope statement Use the information revealed in these two articles as the basis for an outline of a preliminary scope statement for the NMCI project that addresses the nine areas presented on p. 32- 33 of the Baca text. Due: This outline of a preliminary scope statement will be due at the end of Unit / Week III. Phase II: The rest of the story…. Phase II work breakdown: Step 1. Read the remaining timetable of news reports from May 15, 2002-December 8, 2006. Links are provided below in Table 2: Phase II Readings. (You are also free to perform additional research on NMCI if you wish.) Giai đoạn I có thể giao: Phác thảo của một tuyên bố phạm vi sơbộ Sửdụng thông tin được tiết lộ trong hai bài báo này làm cơsởcho một phác thảo của một tuyên bố phạm vi sơbộ cho dựán NMCI đị a chỉ trong chín lĩnh vực được trình bày ởtrang 32 - 33 của văn bản Baca. Do: phác thảo của một tuyên bố sơbộ phạm vi này là do vào cuối của đơn vị / tuần III. Giai đoạn II: Phần còn lại của câu chuyện. Giai đoạn II công việc phân tích: Bước 1. Đọc thời gian biểu còn lại của báo cáo tin tức từngày 15 tháng 5 năm 2002 - 08 tháng 12 năm 2006. Liên kết được cung cấp dưới đây trong Bảng 2: Giai đoạn đọc II. (Bạn cũng miễn phí để thực hiện nghiên cứu bổ sung về NMCI nếu bạn muốn.)
  5. Quan Ly Du An Phuc Tap P a g e | 5 Step 2. Based on the NMCI project information you obtained, analyze and critique the NMCI project in terms of: o its handling of estimating o its handling of quality o its handling of communication. Step 3. Explain the challenges EDS faced in each of these areas, if, how and why they went off track, and how EDS might have managed these areas to prevent or minimize the problems. Step 4. Create the Phase II deliverable.
  6. Quan Ly Du An Phuc Tap P a g e | 6 Bước 2. Căn cứ vào thông tin dự án NMCI bạn thu được, phân tích và phê phán các dự án NMCI về: o xử lý của các ước tính o xử lý chất lượng o xử lý thông tin liên lạc. Bước 3. Giải thích những thách thức EDS phải đối mặt trong mỗi lĩnh vực, nếu như thế nào và tại sao họ đã đi khỏi đường đua, và EDS có thể quản lý các khu vực này để ngăn chặn hoặc giảm thiểu các vấn đề như thế nào. Bước 4. Tạo giai đoạn II có thể giao. Phase II Deliverable: A 4-page report that presents an analysis, critique and recommendations/remedies regarding the project management areas of estimating, quality and communication as they apply to NMCI's performance. Due: The report will be due at the end of Unit / Week V. Phase III: More Lessons Learned Phase III work breakdown: 1. Based on the project information gleaned from the articles in Tables 1 and 2, analyze and critique the NMCI project in terms of its o risk identification and management o its scheduling o its budgeting o its manner of project execution 2. Explain the challenges EDS faced in each of thee areas, how and why they went astray, and how EDS might have managed these areas to prevent the problems or at least lessen their impact. 3. Determine whether this project could be judged a success or failure from a stakeholder's perspective by comparing the media's coverage of the project versus EDS's depiction of its performance. (Hint: Enter “NMCI” in the search box at www.eds.com ) Phase III Deliverable: A 4-page report that presents an analysis, critique and recommendations/remedies regarding the project management areas of risk management, scheduling, budgeting and project execution as they apply to NMCI's performance. The report should also include your assessment of whether this project is/was a success from the stakeholders' perspectives. Phase III Deliverable Due: This report will be due at the end of Unit / Week VIII. A document titled “CSU APA Guidelines Summary” is available for you to download from the Writing Resources Link found in the Student Resources area of the myCSU Student Portal. This document provides links to several Internet sites that provide comprehensive information on APA formatting, including examples and sample papers. Grading Unit Assessments (8 @ 10%) = 80% Course Project Phase I = 5% Course Project Phase II = 6% Course Project Phase III = 9% Total = 100% Giai đoạn II có thể giao: Một báo cáo 4 trang trình bày một phân tích, phê bình và các khuyến nghị / biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến các lĩnh vực quản lý dự án về chất lượng, đánh giá và thông tin liên lạc khi họ áp dụng đối với hiệu suất NMCI. Do: Báo cáo sẽ là do vào cuối của đơn vị / tuần V. Giai đoạn III: Nhiều bài học kinh nghiệm
  7. Quan Ly Du An Phuc Tap P a g e | 7 Giai đoạn III công việc phân tích: 1. Dựa trên những thông tin dự án thu được từ các bài viết trong Bảng 1 và 2, phân tích và phê bình dự án NMCI trong các điều khoản của của mình o nguy cơ xác định và quản lý o lịch trình của nó o ngân sách của nó o cách thực hiện dự án 2. Giải thích những thách thức EDS phải đối mặt trong mỗi khu vực ngươi, như thế nào và tại sao họ đã đi lạc lối, và EDS có thể quản lý các khu vực này để ngăn chặn những vấn đề hoặc ít nhất là làm giảm tác động của họ. 3. Xác định xem dự án này có thể được đánh giá là một thành công hay thất bại từ quan điểm của các bên liên quan bằng cách so sánh phạm vi bảo hiểm phương tiện truyền thông của dự án so với mô tả của EDS của hiệu quả của nó. (Gợi ý: Enter "NMCI" trong ô tìm kiếm ở www.eds.com) Deliverable của Giai đoạn III: Báo cáo 4 trang trình bày một phân tích, phê bình và các khuyến nghị / biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến các lĩnh vực quản lý dự án thực hiện quản lý, lập kế hoạch, ngân sách và dự án rủi ro khi họ áp dụng đối với hiệu suất NMCI. Bản báo cáo cũng phải bao gồm đánh giá của bạn cho dù dự án này là / là một thành công từ quan điểm của các bên liên quan. Giai đoạn III deliverable của Do: Báo cáo này sẽ là do vào cuối của đơn vị / tuần VIII. Một tài liệu có tiêu đề "Hướng dẫn CSU APA Tóm tắt" là có sẵn để bạn có thể tải về từ Tài Viết Liên kết được tìm thấy trong khu vực Tài nguyên Sinh viên Cổng thông tin Sinh viên myCSU. Tài liệu này cung cấp liên kết đến các trang web Internet cung cấp thông tin toàn diện về APA định dạng, bao gồm các ví dụ và các giấy tờ mẫu. Phân loại Đơn vị đánh giá (8 - 10%) = 80% Khóa học Dự án giai đoạn I = 5% Khóa học Dự án giai đoạn II = 6% Khóa học Dự án giai đoạn III = 9% Tổng cộng = 100%
Anúncio