Consellos dun pai millonario 2

162 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
162
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
2
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Consellos dun pai millonario 2

 1. 1. CONSELLOS DUN PAI MILLONARIO Jackson Brown é un pai preocupado pola felicidade de seu fillo e por iso escribiulle estes "consellos" cando este foi estudar á Universidad, lonxe da súa casa. Seu fillo decidiu fotocopialos e distribuílos entre os seus compañeiros. As mensaxes tiveron tanto éxito, que unha editorial pediulle autorización a Brown para editar un libro con eles, Life's Little Instruction Book, unha publicación que rapidamente se converteu nun best seller traducido a varios idiomas.
 2. 2. PPoolliinneessiiaa Casa coa persoa correcta. Desta decisión dependerá o 90% da túa felicidade ou da túa miseria.
 3. 3. KKeenniiaa Observa o amencer polo menos unha vez ao ano
 4. 4. Estreita a man con firmeza, e mira á xente de fronte, aos ollos FFiinnllaannddiiaa
 5. 5. Elixe un socio da mesma maneira que elixirías un compañeiro de tenis: busca que sexa forte onde ti es débil e viceversa IInnddoonneessii aa
 6. 6. Desconfía dos fanfurriñeiros: ninguén alardea do que lle sobra IInnggllaatteerrrraa
 7. 7. IIssllaannddii aa Recorda os días de anos da xente que che importa
 8. 8. Evita as persoas negativas; sempre teñen un problema para cada solución CCaannaaddáá
 9. 9. Manexa coches que non sexan moi caros, pero dáte o gusto de ter unha boa casa FFrraanncciiaa
 10. 10. AAllaasskkaa Nunca existe unha segunda oportunidade para causar unha boa primeira impresión.
 11. 11. Non fagas comentarios sobre o peso dunha persoa, nin lle digas a alguén que está perdendo o pelo. Xa o sabe. EExxiippttoo
 12. 12. Recorda que se logra máis das persoas por medio do estímulo que do reproche (dille ao débil que é forte e veralo facer forza SSuuíízzaa
 13. 13. Aprende a mirar á xente desde as súas sandalias e non desde as túas MMaarrrrooccooss
 14. 14. Amosa respecto extra polas persoas que fan o traballo máis pesado PPoorrttuuggaall
 15. 15. Fai o que creas que sexa correcto, sen importarche o que outros pensen NNeeppaa ll
 16. 16. IInnddiiaa Dálle unha man a teu fillo cada vez que teñas a oportunidade. Chegará o momento en que xa non che deixará facelo
 17. 17. CChhiipprr ee Nunca ameaces se non estás disposto a cumplir.
 18. 18. KÍNA Sitúa as túas pretensións no marco das túas posibilidades CChhiinnaa
 19. 19. Japán XXaappóónn Recorda o vello proverbio: sen débedas, non hai perigos nin problemas
 20. 20. Non hai nada máis difícil que responder ás preguntas dos necios CCoossttaa RRiiccaa
 21. 21. Aprende a compartir cos demais e descubre a alegría de ser útil ao teu próximo. O que non vive para servir, non serve para vivir IIttaalliiaa
 22. 22. Acode aos teus compromisos a tempo. A puntualidade é o respecto polo tempo alleo AAuussttrraalliiaa
 23. 23. Confía na xente, pero pecha o teu coche con chave PPoorrttoo RRiiccoo
 24. 24. Recorda que o grande amor e o gran desafío inclúen tamén ‘o gran risco' CCoossttaa RRiiccaa
 25. 25. MMééxxiiccoo Nunca confundas riqueza con éxito
 26. 26. EEssccoocciiaa Non perdas nunca o sentido do humor e aprende a rirte dos teus propios defectos
 27. 27. Non esperes que outro saiba o que queres, se non llo dis AAuussttrrii aa
 28. 28. Aínda que teñas unha posición folgada, fai que os teus fillos paguen parte dos seus estudos EEssppaaññaa
 29. 29. Fai dúas copias das fotos que saques e envíaas ás persoas que aparezan nelas. EEssttaaddooss UUnniiddooss
 30. 30. Trata os teus empregados co mesmo respecto con que tratas os teus clientes FFiinnllaannddiiaa
 31. 31. Non esquezas que o silencio é, ás veces, a mellor resposta HHoollaanndd
 32. 32. No rexeites unha boa idea porque non che gusta de quen vén LLuuxxeemmbbuurrgg oo
 33. 33. Nunca compres un colchón barato: pasamos a terceira parte da nosa vida encima del PPoolloonniiaa
 34. 34. No confundas confort con felicidade RRuussiiaa
 35. 35. Nunca compres nada eléctrico nunha feira artesanal SSuueeccii
 36. 36. Escoita o dobre do que falas (por iso temos dous oídos e unha soa boca). UUccrraannii
 37. 37. Cando necesites un consello profesional, pídello a profesionais e non a amigos RReepp.. CChheeccaa
 38. 38. Aprende a distinguir quen son os teus amigos e quen son os teus inimigos HHuunnggrrííaa
 39. 39. Nunca envidies: a envexa é a homenaxe que a mediocridade lle rende ao talento RRoommaanníí aa
 40. 40. A xente máis feliz non necesariamente ten o mellor de todo AArrxxeennttiinn
 41. 41. Recorda que a felicidade non é unha meta senón un camiño: goza mentres o recorres CChhiillee
 42. 42. Se non queres sentirte frustrado, non te poñas metas imposibles BBrraassii ll
 43. 43. FFIINN

×