O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
CONSELLOS DUN PAI MILLONARIO 
Jackson Brown é un pai preocupado pola felicidade de seu fillo e por iso 
escribiulle estes ...
PPoolliinneessiiaa 
Casa coa persoa correcta. 
Desta decisión dependerá o 90% da túa 
felicidade ou da túa miseria.
KKeenniiaa 
Observa o amencer polo 
menos unha vez ao ano
Estreita a man con firmeza, e mira á xente de fronte, aos ollos 
FFiinnllaannddiiaa
Elixe un socio da mesma maneira que elixirías 
un compañeiro de tenis: busca que sexa forte 
onde ti es débil e viceversa ...
Desconfía dos fanfurriñeiros: 
ninguén alardea do que lle sobra 
IInnggllaatteerrrraa
IIssllaannddii 
aa 
Recorda os días de anos da 
xente que che importa
Evita as persoas negativas; sempre teñen 
un problema para cada solución 
CCaannaaddáá
Manexa coches que non sexan moi caros, pero dáte o gusto de 
ter unha boa casa 
FFrraanncciiaa
AAllaasskkaa 
Nunca existe unha segunda oportunidade 
para causar unha boa primeira impresión.
Non fagas comentarios sobre o peso dunha persoa, nin lle digas 
a alguén que está perdendo o pelo. Xa o sabe. 
EExxiipptto...
Recorda que se logra máis das persoas por medio do estímulo 
que do reproche (dille ao débil que é forte e veralo facer fo...
Aprende a mirar á xente desde as súas sandalias e non desde as túas 
MMaarrrrooccooss
Amosa respecto extra polas persoas que fan o traballo máis pesado 
PPoorrttuuggaall
Fai o que creas que sexa correcto, sen importarche o que outros pensen 
NNeeppaa 
ll
IInnddiiaa 
Dálle unha man a teu fillo cada vez que teñas a oportunidade. 
Chegará o momento en que xa non che deixará fac...
CChhiipprr 
ee 
Nunca ameaces se 
non estás disposto a 
cumplir.
KÍNA 
Sitúa as túas pretensións no marco das túas posibilidades 
CChhiinnaa
Japán 
XXaappóónn 
Recorda o vello proverbio: 
sen débedas, non hai perigos nin 
problemas
Non hai nada máis difícil que responder ás preguntas dos necios 
CCoossttaa RRiiccaa
Aprende a compartir cos demais e descubre a alegría 
de ser útil ao teu próximo. 
O que non vive para servir, non serve pa...
Acode aos teus compromisos a tempo. 
A puntualidade é o respecto polo 
tempo alleo 
AAuussttrraalliiaa
Confía na xente, pero pecha o teu coche con chave 
PPoorrttoo RRiiccoo
Recorda que o grande amor e o gran desafío inclúen tamén 
‘o gran risco' 
CCoossttaa 
RRiiccaa
MMééxxiiccoo 
Nunca confundas riqueza 
con éxito
EEssccoocciiaa 
Non perdas nunca o sentido do humor e 
aprende a rirte dos teus propios defectos
Non esperes que outro saiba o que queres, se non llo dis 
AAuussttrrii 
aa
Aínda que teñas unha posición folgada, fai que os teus 
fillos paguen parte dos seus estudos 
EEssppaaññaa
Fai dúas copias das fotos que saques e envíaas 
ás persoas que aparezan nelas. 
EEssttaaddooss 
UUnniiddooss
Trata os teus empregados co mesmo respecto 
con que tratas os teus clientes 
FFiinnllaannddiiaa
Non esquezas que o silencio é, ás veces, a mellor resposta 
HHoollaanndd
No rexeites unha boa idea porque non che gusta de quen vén 
LLuuxxeemmbbuurrgg 
oo
Nunca compres un colchón barato: pasamos a terceira parte da 
nosa vida encima del 
PPoolloonniiaa
No confundas confort 
con felicidade 
RRuussiiaa
Nunca compres nada eléctrico nunha feira artesanal 
SSuueeccii
Escoita o dobre do que falas 
(por iso temos dous oídos e unha soa boca). 
UUccrraannii
Cando necesites un consello profesional, 
pídello a profesionais e non a amigos 
RReepp.. 
CChheeccaa
Aprende a distinguir quen son os teus amigos e quen son os teus inimigos 
HHuunnggrrííaa
Nunca envidies: a envexa é a homenaxe que a 
mediocridade lle rende ao talento 
RRoommaanníí 
aa
A xente máis feliz non necesariamente ten o mellor de todo 
AArrxxeennttiinn
Recorda que a felicidade non é unha meta senón un camiño: 
goza mentres o recorres 
CChhiillee
Se non queres sentirte frustrado, non te poñas metas imposibles 
BBrraassii 
ll
FFIINN
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Consellos dun pai millonario 2

173 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Consellos dun pai millonario 2

 1. 1. CONSELLOS DUN PAI MILLONARIO Jackson Brown é un pai preocupado pola felicidade de seu fillo e por iso escribiulle estes "consellos" cando este foi estudar á Universidad, lonxe da súa casa. Seu fillo decidiu fotocopialos e distribuílos entre os seus compañeiros. As mensaxes tiveron tanto éxito, que unha editorial pediulle autorización a Brown para editar un libro con eles, Life's Little Instruction Book, unha publicación que rapidamente se converteu nun best seller traducido a varios idiomas.
 2. 2. PPoolliinneessiiaa Casa coa persoa correcta. Desta decisión dependerá o 90% da túa felicidade ou da túa miseria.
 3. 3. KKeenniiaa Observa o amencer polo menos unha vez ao ano
 4. 4. Estreita a man con firmeza, e mira á xente de fronte, aos ollos FFiinnllaannddiiaa
 5. 5. Elixe un socio da mesma maneira que elixirías un compañeiro de tenis: busca que sexa forte onde ti es débil e viceversa IInnddoonneessii aa
 6. 6. Desconfía dos fanfurriñeiros: ninguén alardea do que lle sobra IInnggllaatteerrrraa
 7. 7. IIssllaannddii aa Recorda os días de anos da xente que che importa
 8. 8. Evita as persoas negativas; sempre teñen un problema para cada solución CCaannaaddáá
 9. 9. Manexa coches que non sexan moi caros, pero dáte o gusto de ter unha boa casa FFrraanncciiaa
 10. 10. AAllaasskkaa Nunca existe unha segunda oportunidade para causar unha boa primeira impresión.
 11. 11. Non fagas comentarios sobre o peso dunha persoa, nin lle digas a alguén que está perdendo o pelo. Xa o sabe. EExxiippttoo
 12. 12. Recorda que se logra máis das persoas por medio do estímulo que do reproche (dille ao débil que é forte e veralo facer forza SSuuíízzaa
 13. 13. Aprende a mirar á xente desde as súas sandalias e non desde as túas MMaarrrrooccooss
 14. 14. Amosa respecto extra polas persoas que fan o traballo máis pesado PPoorrttuuggaall
 15. 15. Fai o que creas que sexa correcto, sen importarche o que outros pensen NNeeppaa ll
 16. 16. IInnddiiaa Dálle unha man a teu fillo cada vez que teñas a oportunidade. Chegará o momento en que xa non che deixará facelo
 17. 17. CChhiipprr ee Nunca ameaces se non estás disposto a cumplir.
 18. 18. KÍNA Sitúa as túas pretensións no marco das túas posibilidades CChhiinnaa
 19. 19. Japán XXaappóónn Recorda o vello proverbio: sen débedas, non hai perigos nin problemas
 20. 20. Non hai nada máis difícil que responder ás preguntas dos necios CCoossttaa RRiiccaa
 21. 21. Aprende a compartir cos demais e descubre a alegría de ser útil ao teu próximo. O que non vive para servir, non serve para vivir IIttaalliiaa
 22. 22. Acode aos teus compromisos a tempo. A puntualidade é o respecto polo tempo alleo AAuussttrraalliiaa
 23. 23. Confía na xente, pero pecha o teu coche con chave PPoorrttoo RRiiccoo
 24. 24. Recorda que o grande amor e o gran desafío inclúen tamén ‘o gran risco' CCoossttaa RRiiccaa
 25. 25. MMééxxiiccoo Nunca confundas riqueza con éxito
 26. 26. EEssccoocciiaa Non perdas nunca o sentido do humor e aprende a rirte dos teus propios defectos
 27. 27. Non esperes que outro saiba o que queres, se non llo dis AAuussttrrii aa
 28. 28. Aínda que teñas unha posición folgada, fai que os teus fillos paguen parte dos seus estudos EEssppaaññaa
 29. 29. Fai dúas copias das fotos que saques e envíaas ás persoas que aparezan nelas. EEssttaaddooss UUnniiddooss
 30. 30. Trata os teus empregados co mesmo respecto con que tratas os teus clientes FFiinnllaannddiiaa
 31. 31. Non esquezas que o silencio é, ás veces, a mellor resposta HHoollaanndd
 32. 32. No rexeites unha boa idea porque non che gusta de quen vén LLuuxxeemmbbuurrgg oo
 33. 33. Nunca compres un colchón barato: pasamos a terceira parte da nosa vida encima del PPoolloonniiaa
 34. 34. No confundas confort con felicidade RRuussiiaa
 35. 35. Nunca compres nada eléctrico nunha feira artesanal SSuueeccii
 36. 36. Escoita o dobre do que falas (por iso temos dous oídos e unha soa boca). UUccrraannii
 37. 37. Cando necesites un consello profesional, pídello a profesionais e non a amigos RReepp.. CChheeccaa
 38. 38. Aprende a distinguir quen son os teus amigos e quen son os teus inimigos HHuunnggrrííaa
 39. 39. Nunca envidies: a envexa é a homenaxe que a mediocridade lle rende ao talento RRoommaanníí aa
 40. 40. A xente máis feliz non necesariamente ten o mellor de todo AArrxxeennttiinn
 41. 41. Recorda que a felicidade non é unha meta senón un camiño: goza mentres o recorres CChhiillee
 42. 42. Se non queres sentirte frustrado, non te poñas metas imposibles BBrraassii ll
 43. 43. FFIINN

×