Naamusa salamtaa

ebook

آداب السلم 
Naamusa salamtaa 
باللغة الورومية(اثيوبيا) 
بقلم أبي رافع جمال محمد 
Qopheysan Abuu Raafii (shekhjamaal shekh 
(Muhammad 
............................ 
بسم ا الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلة والسلم على رسول ا وآله وصحبه 
أما بعد 
قال رسول ال صلى ال عليه وسلم "ل تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنوا ول تؤمنوا حتى تحابوا أول أدلكم على شيء 
إذا فعلتموه تحاببتم؟أفشوا السلم بينكم"رواه مسلم
Nabiin s.a .w. akkana jedhan"Jannata 
hinseentan hanga amantanitti,hinamanne 
hanga waljaalattanitti,mee waan yoo isa 
hojjattan waljaalattan isinii himuu? 
Salaamtaa heddummessaa jidduu 
.tessanitti."muslimtu galmeesse 
=تحية كل المسلمين 
Muslima hundarratti -1 
.salaammatuu 
سئل رسول ال صلى ال عليه وسلم:أي السلم خير؟قال 
(تطعم الطعام ,و تقرأ السلم على من عرفت ومن لم 
تعرف)متفق عليه 
Kamii islaamaattu caala jechuun 
gaafatame nabiin s.a.w.nyaata 
nyaachista,salaamtaa qaraata nama 
"beeytuufii kan hinbeynerratis 
bukhaariifi muslim
المبادرة بالتحية 
.Salaamtaa daddafsiisuu -2 
قال صلى ال عليه وسلم"...وخير هما الذي يبدأ 
بالسلم "متفق عليه. 
وقال صلى ال عليه وسلم"يسلم الصغير على 
الكبير,والمار على القائد,والقليل على الكثير"رواه 
البخاري. 
Nabiin s.a.w. caalaan isaan lameeniika 
.salaamtaan jalqabe" bukhaariif muslim 
Ammas nabiin akki jedhe''xiqqaan 
guddarratti haasalaammatuu,kandeemu 
kataa'urratti 
haasalaammatuu,waaxiqqoon heddurratti 
.haasalaammatuu''bikhaaritu odesse 
رد التحية
Salaamtaa deebisuu -3 
إلقاء السلم سنة مستحبة.أما الرد عليه فواجب,فيجب رد 
التحية متى ألقيت عليك شفاهة أو كانت كتابة,وسواء 
رئينا من يلقيها أولم نره 
فعن عائشة رضي ال عنها قالت :قال رسول ال صلى 
ال علي وسلم يوما يا عائش هذا جبريل يقرئك السلم 
"فقالت وهي لم تره وعليه السلم ورحمة ال وبركاته 
.رواه البخاري 
Dura salaamtaa jechuunsunnaah 
jaalatamtuu,ammo deebisuun waajiba 
dirqama.salaamtaa ta sagaalee taatuu ta 
barruu taatuu yogguu siin jedhamte 
deebisuun dirqama,abbaa jedhe san 
,gartuu arguu baattuu 
Aayyoo aaishaan R.A. akki jette Nabiin 
s.a.w. akkana naan jedhe "yaa aaishaa 
jibriil kanaatu salaamtaa siin jedha" 
jennaan isiinis osomaa isa hin argin 
wa'aleyhissalaam warahmatuLlaahi wa 
.barakaatuhuu''jette. Bukhaaritu odeesse
تكرار التحية 
Salaamtaa irra -4 
.deddeebi'uu 
قال رسول ال صلى ال عليه وسلم إذا لقي أحدكم أخاه 
فليسلم عليه فان حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم 
لقيه فليسلم عليه"رواه أبو داود. 
Nabiin s.a.w. akkana jedhan"tokkoon 
keysan obboleessa isaatti yogguu dhaqe 
haa irratti salaammtuu,egasii yoo 
gidaarri,yookaa,dhagaan,yookaa mukni 
isin jidduu bahes irrumatti 
.salaammadhu''abuudaawud odesse 
المصافحة عند التحية 
Yeroo salaamtaa harka -5 
.walfuudhuu 
قال صلى ال عليه وسلم "ما من مسلمين يلتقيان 
فيتصافحان إل غفر لهما قبل أن يتفرقا"رواه أبو داود
Nabiin keenya s.a.w. akkana 
jedhan''Kanuma tahee haa tahuu 
muslitoonnni lama walitti dhufanii harka 
walfuunaan osoo isaan addaan hin bane 
isaaniif araaramamu malee hin 
.hafan."abuu daawud 
Nabiin keenya 
تحية الصبيان 
Joollee daaimarratti -6 
.salaammatuu 
عن أنس رضي ال عنه قال إن رسول ال صلى ال عليه 
وسلم مر على غلمان فسلم عليهم"رواه مسلم 
Anas ibnu maalik R.A. Nabiin keenya 
akkijedhe Nabiin keenya joollerra 
dhufeeti irratti salaammate jedhe'' 
.muslimtu odeesse 
تحية المغادرة
Salaamtaa deemsaaf -7 
kaiinsaa 
قال رسول ال صلى ال عليه وسلم "اذا انتهى أحدكم إلى 
مجلس فليسلم, فان بدا له أن يجلس فليجلس ,ثم إذا قام 
فليسلم, فليست الولى أحق من الخرر"رواه الترمذي 
وأبو داود. 
Nabiin s.a.w.akkana jedhe''tokkoon 
keysan teessootti yoo dhufe 
haasalaammatuu,yoo taa'uu fedhe 
haataa'uu,eegasii yogguu ka'u haa 
salaammatuu,ta duraa ta boodaarra 
jabeyfamtuu miti''tirmizii fi abiidawud 
.odesse 
رد السلم الموجه من الكاتب والمزيع 
Salaamtaa barruufii -8 
.midiyaarraa dhufte deebisuu
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه ال رد السلم في 
مثل هذا من فروض الكفاية, لنه يسلم على جم غفير 
فيكفي أن يرد بعدهم , والفضل أن يرد كل مسلم سمعه 
(693 لعموم الدلة,,مجموع فتاوى ابن باز( 9 
Sheek abdul'aziiz ibnu baaz Rabbi 
rahmata isaa haagodhuu akki 
jedhe''bekka akkanaa tanatti salaamtaa 
deebisuun fardii walirraa gutani.inni 
hedduu ummataatii waan salaammatuuf 
gariin isaanii deebisnaan nigaya.ammoo 
haatahuu irra caalaan hundi nama 
dhagayee deebisuun 
barbaachisaadha.ragaan kan waliigalaa 
waan taheef.'' Majmuu'a fataawii 
.ibnubaaz6939
Naamusa salamtaa
Naamusa salamtaa

Recomendados

Du'aa'ii.pdf por
Du'aa'ii.pdfDu'aa'ii.pdf
Du'aa'ii.pdfNuradin Sultan
10.4K visualizações5 slides
Naamusa islaamaa por
Naamusa islaamaaNaamusa islaamaa
Naamusa islaamaaNuradin Sultan
1.2K visualizações18 slides
نوايا تلاوة القرآن por
نوايا تلاوة القرآننوايا تلاوة القرآن
نوايا تلاوة القرآنغايتي الجنة
1.9K visualizações33 slides
نوايا تلاوة القرآن por
نوايا تلاوة القرآننوايا تلاوة القرآن
نوايا تلاوة القرآنF El Mohdar
2.5K visualizações33 slides
الاحاديث الصحيحة فى فضائل سور من القران por
الاحاديث الصحيحة فى فضائل سور من القرانالاحاديث الصحيحة فى فضائل سور من القران
الاحاديث الصحيحة فى فضائل سور من القرانF El Mohdar
25.5K visualizações27 slides
hadis syarif por
hadis syarifhadis syarif
hadis syarifMuhamad Hafizi Hafizi
350 visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

البرنامج اليومي للمسلم por
البرنامج اليومي للمسلمالبرنامج اليومي للمسلم
البرنامج اليومي للمسلمغايتي الجنة
1.6K visualizações13 slides
فضائل القران الكريم por
فضائل القران الكريمفضائل القران الكريم
فضائل القران الكريمNoor Al Islam
3.9K visualizações20 slides
كونوا قرانا يمشى بين الناس por
كونوا قرانا يمشى بين الناسكونوا قرانا يمشى بين الناس
كونوا قرانا يمشى بين الناسعبد الفتاح درويش الرشايده
284 visualizações319 slides
الاحاديث الصحيحة فى فضائل سور من القران por
الاحاديث الصحيحة فى فضائل سور من القرانالاحاديث الصحيحة فى فضائل سور من القران
الاحاديث الصحيحة فى فضائل سور من القرانغايتي الجنة
5.9K visualizações27 slides
Ta'dhim As-Sholah - Upaya Merevitalisasi Sholat Lima Waktu Kita por
Ta'dhim As-Sholah - Upaya Merevitalisasi Sholat Lima Waktu KitaTa'dhim As-Sholah - Upaya Merevitalisasi Sholat Lima Waktu Kita
Ta'dhim As-Sholah - Upaya Merevitalisasi Sholat Lima Waktu KitaHakimuddin Salim
400 visualizações25 slides

Mais procurados(20)

البرنامج اليومي للمسلم por غايتي الجنة
البرنامج اليومي للمسلمالبرنامج اليومي للمسلم
البرنامج اليومي للمسلم
غايتي الجنة1.6K visualizações
فضائل القران الكريم por Noor Al Islam
فضائل القران الكريمفضائل القران الكريم
فضائل القران الكريم
Noor Al Islam3.9K visualizações
الاحاديث الصحيحة فى فضائل سور من القران por غايتي الجنة
الاحاديث الصحيحة فى فضائل سور من القرانالاحاديث الصحيحة فى فضائل سور من القران
الاحاديث الصحيحة فى فضائل سور من القران
غايتي الجنة5.9K visualizações
Ta'dhim As-Sholah - Upaya Merevitalisasi Sholat Lima Waktu Kita por Hakimuddin Salim
Ta'dhim As-Sholah - Upaya Merevitalisasi Sholat Lima Waktu KitaTa'dhim As-Sholah - Upaya Merevitalisasi Sholat Lima Waktu Kita
Ta'dhim As-Sholah - Upaya Merevitalisasi Sholat Lima Waktu Kita
Hakimuddin Salim400 visualizações
فضائل سور القران الكريم por hassen1000
فضائل سور القران الكريمفضائل سور القران الكريم
فضائل سور القران الكريم
hassen10004.9K visualizações
الدرر والفوائد من حديث أمرت ان أقاتل الناس والرد على المغرضين والزائغين por ربيع أحمد
الدرر والفوائد من حديث أمرت ان أقاتل الناس والرد على المغرضين والزائغينالدرر والفوائد من حديث أمرت ان أقاتل الناس والرد على المغرضين والزائغين
الدرر والفوائد من حديث أمرت ان أقاتل الناس والرد على المغرضين والزائغين
ربيع أحمد1.5K visualizações
الأحاديث الصحيحة حول فضائل بعض سور من القرآن الكريم por Taha Rabea
الأحاديث الصحيحة حول فضائل بعض سور من القرآن الكريمالأحاديث الصحيحة حول فضائل بعض سور من القرآن الكريم
الأحاديث الصحيحة حول فضائل بعض سور من القرآن الكريم
Taha Rabea482 visualizações
مدونات تعليميه por Hano-m-z
مدونات تعليميهمدونات تعليميه
مدونات تعليميه
Hano-m-z221 visualizações
كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم por obied Al-Zahrani
كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلمكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
obied Al-Zahrani187 visualizações
احفظ الله por Thamer Al-Enezi
احفظ اللهاحفظ الله
احفظ الله
Thamer Al-Enezi2.8K visualizações
أذكار الليل والنهار por غايتي الجنة
أذكار الليل والنهارأذكار الليل والنهار
أذكار الليل والنهار
غايتي الجنة4.4K visualizações
الحسين رضي الله عنه | سعد السكندراني por Saad_Iskandarani
الحسين رضي الله عنه | سعد السكندرانيالحسين رضي الله عنه | سعد السكندراني
الحسين رضي الله عنه | سعد السكندراني
Saad_Iskandarani485 visualizações

Similar a Naamusa salamtaa

الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري por
الدكتور عبد الغفار سليمان البنداريالدكتور عبد الغفار سليمان البنداري
الدكتور عبد الغفار سليمان البنداريssuser2e4a96
43 visualizações76 slides
Ar tafser sorat_al_fateha por
Ar tafser sorat_al_fatehaAr tafser sorat_al_fateha
Ar tafser sorat_al_fatehaSoufiane BENHADDOU
74 visualizações39 slides
الصلاة على النبي ص por
الصلاة على النبي صالصلاة على النبي ص
الصلاة على النبي صAmel Hope
1K visualizações10 slides
صلاة التراويح por
صلاة التراويحصلاة التراويح
صلاة التراويحTaha Rabea
254 visualizações54 slides
12535_msader5.ppt por
12535_msader5.ppt12535_msader5.ppt
12535_msader5.pptAbuMalika
5 visualizações25 slides

Similar a Naamusa salamtaa(20)

الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري por ssuser2e4a96
الدكتور عبد الغفار سليمان البنداريالدكتور عبد الغفار سليمان البنداري
الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري
ssuser2e4a9643 visualizações
Ar tafser sorat_al_fateha por Soufiane BENHADDOU
Ar tafser sorat_al_fatehaAr tafser sorat_al_fateha
Ar tafser sorat_al_fateha
Soufiane BENHADDOU74 visualizações
الصلاة على النبي ص por Amel Hope
الصلاة على النبي صالصلاة على النبي ص
الصلاة على النبي ص
Amel Hope1K visualizações
صلاة التراويح por Taha Rabea
صلاة التراويحصلاة التراويح
صلاة التراويح
Taha Rabea254 visualizações
12535_msader5.ppt por AbuMalika
12535_msader5.ppt12535_msader5.ppt
12535_msader5.ppt
AbuMalika5 visualizações
Materi 11 syar'ie hadits por Muhammad Zain
Materi 11 syar'ie haditsMateri 11 syar'ie hadits
Materi 11 syar'ie hadits
Muhammad Zain253 visualizações
Fathur Rasool Wa Miftah baab ul dakhool, Darood, salam, salat wa salam, Muha... por Muhammad Tariq
 Fathur Rasool Wa Miftah baab ul dakhool, Darood, salam, salat wa salam, Muha... Fathur Rasool Wa Miftah baab ul dakhool, Darood, salam, salat wa salam, Muha...
Fathur Rasool Wa Miftah baab ul dakhool, Darood, salam, salat wa salam, Muha...
Muhammad Tariq388 visualizações
Fathur rasool-wa-miftah-baab-al-dakhool por Aale Rasool Ahmad
Fathur rasool-wa-miftah-baab-al-dakhoolFathur rasool-wa-miftah-baab-al-dakhool
Fathur rasool-wa-miftah-baab-al-dakhool
Aale Rasool Ahmad10 visualizações
قيام رمضان لمحمد بن نصر المروزي por Taha Rabea
قيام رمضان لمحمد بن نصر المروزيقيام رمضان لمحمد بن نصر المروزي
قيام رمضان لمحمد بن نصر المروزي
Taha Rabea170 visualizações
ماحيات الذنوب por alakeeda
ماحيات الذنوبماحيات الذنوب
ماحيات الذنوب
alakeeda1.4K visualizações
الأربعين النووية por mustafa002
الأربعين النوويةالأربعين النووية
الأربعين النووية
mustafa002232 visualizações
الكامل في أحاديث من أفضل الأعمال سرور تدخله علي مسلم والله في عون العبد ما كا... por MaymonSalim
الكامل في أحاديث من أفضل الأعمال سرور تدخله علي مسلم والله في عون العبد ما كا...الكامل في أحاديث من أفضل الأعمال سرور تدخله علي مسلم والله في عون العبد ما كا...
الكامل في أحاديث من أفضل الأعمال سرور تدخله علي مسلم والله في عون العبد ما كا...
MaymonSalim7 visualizações
كتاب رقم ( 321 ) من سلسلة الكامل por AhmedNaser92
كتاب رقم ( 321 ) من سلسلة الكاملكتاب رقم ( 321 ) من سلسلة الكامل
كتاب رقم ( 321 ) من سلسلة الكامل
AhmedNaser923 visualizações
3 صحيح الترغيب والترهيب por mhmas
3 صحيح الترغيب والترهيب 3 صحيح الترغيب والترهيب
3 صحيح الترغيب والترهيب
mhmas492 visualizações
3صحيح الترغيب والترهيب por wayislam
3صحيح الترغيب والترهيب 3صحيح الترغيب والترهيب
3صحيح الترغيب والترهيب
wayislam714 visualizações

Mais de Nuradin Sultan

Wantoota islaamummaa balleysu.fb por
Wantoota islaamummaa balleysu.fbWantoota islaamummaa balleysu.fb
Wantoota islaamummaa balleysu.fbNuradin Sultan
1.7K visualizações10 slides
የጅብሪል ሀዲስ ማብራሪያ por
የጅብሪል ሀዲስ ማብራሪያየጅብሪል ሀዲስ ማብራሪያ
የጅብሪል ሀዲስ ማብራሪያNuradin Sultan
7.7K visualizações62 slides
አህባሽ ማነው : ምንድ ነው ? por
አህባሽ ማነው : ምንድ ነው ?አህባሽ ማነው : ምንድ ነው ?
አህባሽ ማነው : ምንድ ነው ?Nuradin Sultan
4K visualizações91 slides
የአቂዳ መሰረቶች por
የአቂዳ መሰረቶችየአቂዳ መሰረቶች
የአቂዳ መሰረቶችNuradin Sultan
1.3K visualizações42 slides
Wantoota islaamummaa balleysu por
Wantoota islaamummaa balleysuWantoota islaamummaa balleysu
Wantoota islaamummaa balleysuNuradin Sultan
1.1K visualizações10 slides
Aqeedah wasetia por
Aqeedah wasetiaAqeedah wasetia
Aqeedah wasetiaNuradin Sultan
2.7K visualizações112 slides

Mais de Nuradin Sultan(20)

Wantoota islaamummaa balleysu.fb por Nuradin Sultan
Wantoota islaamummaa balleysu.fbWantoota islaamummaa balleysu.fb
Wantoota islaamummaa balleysu.fb
Nuradin Sultan1.7K visualizações
የጅብሪል ሀዲስ ማብራሪያ por Nuradin Sultan
የጅብሪል ሀዲስ ማብራሪያየጅብሪል ሀዲስ ማብራሪያ
የጅብሪል ሀዲስ ማብራሪያ
Nuradin Sultan7.7K visualizações
አህባሽ ማነው : ምንድ ነው ? por Nuradin Sultan
አህባሽ ማነው : ምንድ ነው ?አህባሽ ማነው : ምንድ ነው ?
አህባሽ ማነው : ምንድ ነው ?
Nuradin Sultan4K visualizações
የአቂዳ መሰረቶች por Nuradin Sultan
የአቂዳ መሰረቶችየአቂዳ መሰረቶች
የአቂዳ መሰረቶች
Nuradin Sultan1.3K visualizações
Wantoota islaamummaa balleysu por Nuradin Sultan
Wantoota islaamummaa balleysuWantoota islaamummaa balleysu
Wantoota islaamummaa balleysu
Nuradin Sultan1.1K visualizações
Aqeedah wasetia por Nuradin Sultan
Aqeedah wasetiaAqeedah wasetia
Aqeedah wasetia
Nuradin Sultan2.7K visualizações
Ibaadaa(gabbartii rabbii) fi hiikkaa isii por Nuradin Sultan
Ibaadaa(gabbartii rabbii) fi hiikkaa isiiIbaadaa(gabbartii rabbii) fi hiikkaa isii
Ibaadaa(gabbartii rabbii) fi hiikkaa isii
Nuradin Sultan1.2K visualizações
ጋብቻ.doc por Nuradin Sultan
ጋብቻ.docጋብቻ.doc
ጋብቻ.doc
Nuradin Sultan2.7K visualizações
መውሊድን በተመለከተ.pdf por Nuradin Sultan
መውሊድን በተመለከተ.pdfመውሊድን በተመለከተ.pdf
መውሊድን በተመለከተ.pdf
Nuradin Sultan9.6K visualizações
Islam guide.pdf por Nuradin Sultan
Islam guide.pdfIslam guide.pdf
Islam guide.pdf
Nuradin Sultan919 visualizações
Yesolat memariya.pdf por Nuradin Sultan
Yesolat memariya.pdfYesolat memariya.pdf
Yesolat memariya.pdf
Nuradin Sultan727 visualizações
ስለ ኢስላም ለማወቅ በአማረኛ.pdf por Nuradin Sultan
ስለ ኢስላም ለማወቅ በአማረኛ.pdfስለ ኢስላም ለማወቅ በአማረኛ.pdf
ስለ ኢስላም ለማወቅ በአማረኛ.pdf
Nuradin Sultan3.6K visualizações
Qur'an tefsir.pdf por Nuradin Sultan
Qur'an tefsir.pdfQur'an tefsir.pdf
Qur'an tefsir.pdf
Nuradin Sultan950 visualizações
Shehadetan tigrigna.pdf por Nuradin Sultan
Shehadetan tigrigna.pdfShehadetan tigrigna.pdf
Shehadetan tigrigna.pdf
Nuradin Sultan669 visualizações
Aqiidaa Tee Qabadhuu / Khoz 3aqedtak.pdf por Nuradin Sultan
Aqiidaa Tee Qabadhuu / Khoz 3aqedtak.pdfAqiidaa Tee Qabadhuu / Khoz 3aqedtak.pdf
Aqiidaa Tee Qabadhuu / Khoz 3aqedtak.pdf
Nuradin Sultan9.5K visualizações
Islam guide por Nuradin Sultan
Islam guideIslam guide
Islam guide
Nuradin Sultan427 visualizações
ትርጉም ተፍሲር ጁዙእ ዓማ. por Nuradin Sultan
ትርጉም ተፍሲር ጁዙእ ዓማ.ትርጉም ተፍሲር ጁዙእ ዓማ.
ትርጉም ተፍሲር ጁዙእ ዓማ.
Nuradin Sultan3K visualizações
Wantoota islaamummaa balleysu.fb por Nuradin Sultan
Wantoota islaamummaa balleysu.fbWantoota islaamummaa balleysu.fb
Wantoota islaamummaa balleysu.fb
Nuradin Sultan267 visualizações
ቁርአን በአማረኛ por Nuradin Sultan
ቁርአን በአማረኛቁርአን በአማረኛ
ቁርአን በአማረኛ
Nuradin Sultan8.7K visualizações
Qur'anul karim por Nuradin Sultan
Qur'anul karimQur'anul karim
Qur'anul karim
Nuradin Sultan619 visualizações

Último

kamel alqeraat 2.pdf por
kamel alqeraat 2.pdfkamel alqeraat 2.pdf
kamel alqeraat 2.pdfسمير بسيوني
13 visualizações567 slides
لماذا اصبح تعليم الأطفال البرمجة ضرورى ؟.pdf por
لماذا اصبح تعليم الأطفال البرمجة ضرورى ؟.pdfلماذا اصبح تعليم الأطفال البرمجة ضرورى ؟.pdf
لماذا اصبح تعليم الأطفال البرمجة ضرورى ؟.pdfelmadrasah
23 visualizações2 slides
kamel alqeraat 6.pdf por
kamel alqeraat 6.pdfkamel alqeraat 6.pdf
kamel alqeraat 6.pdfسمير بسيوني
7 visualizações422 slides
Presentation.pptx por
Presentation.pptxPresentation.pptx
Presentation.pptxykv2nv8bnt
35 visualizações17 slides
التعلم عبر بيئات الذكاء الاصطناعي مجموعة 4.pdf por
التعلم عبر بيئات الذكاء الاصطناعي مجموعة 4.pdfالتعلم عبر بيئات الذكاء الاصطناعي مجموعة 4.pdf
التعلم عبر بيئات الذكاء الاصطناعي مجموعة 4.pdfRAMIAlharbi8
17 visualizações28 slides
منصات التعليم الإلكتروني por
منصات التعليم الإلكترونيمنصات التعليم الإلكتروني
منصات التعليم الإلكترونيhmod201407
27 visualizações21 slides

Último(14)

لماذا اصبح تعليم الأطفال البرمجة ضرورى ؟.pdf por elmadrasah
لماذا اصبح تعليم الأطفال البرمجة ضرورى ؟.pdfلماذا اصبح تعليم الأطفال البرمجة ضرورى ؟.pdf
لماذا اصبح تعليم الأطفال البرمجة ضرورى ؟.pdf
elmadrasah23 visualizações
Presentation.pptx por ykv2nv8bnt
Presentation.pptxPresentation.pptx
Presentation.pptx
ykv2nv8bnt35 visualizações
التعلم عبر بيئات الذكاء الاصطناعي مجموعة 4.pdf por RAMIAlharbi8
التعلم عبر بيئات الذكاء الاصطناعي مجموعة 4.pdfالتعلم عبر بيئات الذكاء الاصطناعي مجموعة 4.pdf
التعلم عبر بيئات الذكاء الاصطناعي مجموعة 4.pdf
RAMIAlharbi817 visualizações
منصات التعليم الإلكتروني por hmod201407
منصات التعليم الإلكترونيمنصات التعليم الإلكتروني
منصات التعليم الإلكتروني
hmod20140727 visualizações
جودة الحياة.pptx por manarr1441
جودة الحياة.pptxجودة الحياة.pptx
جودة الحياة.pptx
manarr14415 visualizações
برنامج رقمى لتنمية قدرات المعلم الرقمية.pptx por asas175895
برنامج رقمى لتنمية قدرات المعلم الرقمية.pptxبرنامج رقمى لتنمية قدرات المعلم الرقمية.pptx
برنامج رقمى لتنمية قدرات المعلم الرقمية.pptx
asas17589523 visualizações
حرف الطاء الدرس الأول.pptx por majood127
حرف الطاء الدرس الأول.pptxحرف الطاء الدرس الأول.pptx
حرف الطاء الدرس الأول.pptx
majood12714 visualizações

Naamusa salamtaa

 • 1. آداب السلم Naamusa salamtaa باللغة الورومية(اثيوبيا) بقلم أبي رافع جمال محمد Qopheysan Abuu Raafii (shekhjamaal shekh (Muhammad ............................ بسم ا الرحمن الرحيم الحمد لله والصلة والسلم على رسول ا وآله وصحبه أما بعد قال رسول ال صلى ال عليه وسلم "ل تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ول تؤمنوا حتى تحابوا أول أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟أفشوا السلم بينكم"رواه مسلم
 • 2. Nabiin s.a .w. akkana jedhan"Jannata hinseentan hanga amantanitti,hinamanne hanga waljaalattanitti,mee waan yoo isa hojjattan waljaalattan isinii himuu? Salaamtaa heddummessaa jidduu .tessanitti."muslimtu galmeesse =تحية كل المسلمين Muslima hundarratti -1 .salaammatuu سئل رسول ال صلى ال عليه وسلم:أي السلم خير؟قال (تطعم الطعام ,و تقرأ السلم على من عرفت ومن لم تعرف)متفق عليه Kamii islaamaattu caala jechuun gaafatame nabiin s.a.w.nyaata nyaachista,salaamtaa qaraata nama "beeytuufii kan hinbeynerratis bukhaariifi muslim
 • 3. المبادرة بالتحية .Salaamtaa daddafsiisuu -2 قال صلى ال عليه وسلم"...وخير هما الذي يبدأ بالسلم "متفق عليه. وقال صلى ال عليه وسلم"يسلم الصغير على الكبير,والمار على القائد,والقليل على الكثير"رواه البخاري. Nabiin s.a.w. caalaan isaan lameeniika .salaamtaan jalqabe" bukhaariif muslim Ammas nabiin akki jedhe''xiqqaan guddarratti haasalaammatuu,kandeemu kataa'urratti haasalaammatuu,waaxiqqoon heddurratti .haasalaammatuu''bikhaaritu odesse رد التحية
 • 4. Salaamtaa deebisuu -3 إلقاء السلم سنة مستحبة.أما الرد عليه فواجب,فيجب رد التحية متى ألقيت عليك شفاهة أو كانت كتابة,وسواء رئينا من يلقيها أولم نره فعن عائشة رضي ال عنها قالت :قال رسول ال صلى ال علي وسلم يوما يا عائش هذا جبريل يقرئك السلم "فقالت وهي لم تره وعليه السلم ورحمة ال وبركاته .رواه البخاري Dura salaamtaa jechuunsunnaah jaalatamtuu,ammo deebisuun waajiba dirqama.salaamtaa ta sagaalee taatuu ta barruu taatuu yogguu siin jedhamte deebisuun dirqama,abbaa jedhe san ,gartuu arguu baattuu Aayyoo aaishaan R.A. akki jette Nabiin s.a.w. akkana naan jedhe "yaa aaishaa jibriil kanaatu salaamtaa siin jedha" jennaan isiinis osomaa isa hin argin wa'aleyhissalaam warahmatuLlaahi wa .barakaatuhuu''jette. Bukhaaritu odeesse
 • 5. تكرار التحية Salaamtaa irra -4 .deddeebi'uu قال رسول ال صلى ال عليه وسلم إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فان حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه"رواه أبو داود. Nabiin s.a.w. akkana jedhan"tokkoon keysan obboleessa isaatti yogguu dhaqe haa irratti salaammtuu,egasii yoo gidaarri,yookaa,dhagaan,yookaa mukni isin jidduu bahes irrumatti .salaammadhu''abuudaawud odesse المصافحة عند التحية Yeroo salaamtaa harka -5 .walfuudhuu قال صلى ال عليه وسلم "ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إل غفر لهما قبل أن يتفرقا"رواه أبو داود
 • 6. Nabiin keenya s.a.w. akkana jedhan''Kanuma tahee haa tahuu muslitoonnni lama walitti dhufanii harka walfuunaan osoo isaan addaan hin bane isaaniif araaramamu malee hin .hafan."abuu daawud Nabiin keenya تحية الصبيان Joollee daaimarratti -6 .salaammatuu عن أنس رضي ال عنه قال إن رسول ال صلى ال عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم"رواه مسلم Anas ibnu maalik R.A. Nabiin keenya akkijedhe Nabiin keenya joollerra dhufeeti irratti salaammate jedhe'' .muslimtu odeesse تحية المغادرة
 • 7. Salaamtaa deemsaaf -7 kaiinsaa قال رسول ال صلى ال عليه وسلم "اذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم, فان بدا له أن يجلس فليجلس ,ثم إذا قام فليسلم, فليست الولى أحق من الخرر"رواه الترمذي وأبو داود. Nabiin s.a.w.akkana jedhe''tokkoon keysan teessootti yoo dhufe haasalaammatuu,yoo taa'uu fedhe haataa'uu,eegasii yogguu ka'u haa salaammatuu,ta duraa ta boodaarra jabeyfamtuu miti''tirmizii fi abiidawud .odesse رد السلم الموجه من الكاتب والمزيع Salaamtaa barruufii -8 .midiyaarraa dhufte deebisuu
 • 8. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه ال رد السلم في مثل هذا من فروض الكفاية, لنه يسلم على جم غفير فيكفي أن يرد بعدهم , والفضل أن يرد كل مسلم سمعه (693 لعموم الدلة,,مجموع فتاوى ابن باز( 9 Sheek abdul'aziiz ibnu baaz Rabbi rahmata isaa haagodhuu akki jedhe''bekka akkanaa tanatti salaamtaa deebisuun fardii walirraa gutani.inni hedduu ummataatii waan salaammatuuf gariin isaanii deebisnaan nigaya.ammoo haatahuu irra caalaan hundi nama dhagayee deebisuun barbaachisaadha.ragaan kan waliigalaa waan taheef.'' Majmuu'a fataawii .ibnubaaz6939