Anúncio

Fem Estiu Terrassa 2019

Cultura a Prop em Cultura - Terrassa
8 de Jul de 2019
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Fem Estiu Terrassa 2019(20)

Anúncio

Mais de Més A Prop Terrassa(20)

Anúncio

Fem Estiu Terrassa 2019

 1. FEML’ESTIUA TERRASSADE L’11 DE JULIOL AL 7 DE SETEMBRE DE 2019
 2. Terrassa, a l’estiu, continua essent una ciutat viva i plena d’activitats, que ens ofereix moltes oportunitats per gaudir -a un ritme més tranquil- d’una extensa oferta de cultura, esport i oci. El cicle «Fem l’Estiu 2019» ens planteja un ampli ventall de propostes culturals i lúdiques que conviden a sortir al carrer i a gaudir més intensament de la nostra ciutat al llarg dels mesos d’estiu. Música, teatre, circ, màgia, patrimoni, activitats infantils… En aquesta programació setmanal, de dime- cres a divendres, hi trobareu un conjunt de propostes de petit format protagonitzades per artistes i com- panyies locals de diferents disciplines artístiques, pensades per a tota mena de públics: dels més petits als més grans, sense oblidar les especialment destinades a un públic més familiar. Així, el «Fem l’Estiu 2019» ens ofereix tres tipus de propostes, en funció del dia de la setmana. Els dime- cres estan destinats a la programació de caràcter més generalista i familiar. Els dijous, els grans protago- nistes són els concerts del cicle «Sons dels temps», una combinació de música i patrimoni de diferents èpoques. I els divendres, el «Fem l’Estiu» tanca la setmana amb una programació pensada per a tot tipus de públics. El cicle presenta, doncs, una oferta caracteritzada pel talent dels artistes, formacions i grups terrassencs, per la diversitat, per la voluntat d’arribar a tota mena de públics i per la seva presència a escenaris situats als diferents districtes de la nostra ciutat. «Fem l’Estiu» és una proposta per gaudir del bon temps, de la cultura i de la vida a l’aire lliure i de tot el que ens ofereix la vida cultural, esportiva i lúdica de Terrassa. Jordi Ballart i Pastor, Alcalde de Terrassa FEML’ESTIUA TERRASSA
 3. Refresc de patrimoni PER SUCAR-HI PA Plaça Vella (davant de la tarima de fusta) 2 h 3€ Informació i inscripcions a l’adreça electrònica: museudeterrassa@terrassa.cat o al 93 739 70 72 de dilluns a divendres, de 9 a 14 h *El Museu es reserva el dret de cancel·lar la visita si no s'arriba a un mínim de persones inscrites. Dijous 11 de juliol a les 22 h Aquest recorregut us convida a conèixer la història de l’alimentació, els hàbits, la conser- vació dels aliments, la introducció de nous productes, com i on han menjat els nostres avantpassats... El punt d’inici ens portarà a l’antic mercat medieval de la plaça Major (l’actual plaça Vella). A partir d’aquí passarem per un antic forn de pa, fondes, cafès, “colmados”, restaurants, etc. Forn de pa del 1839. Centre d’Interpretació de la vila medieval de Terrassa
 4. A la fresca CIA. ANNA CONFETTI Teatre de carrer Espectacle itinerant pels carrers del centre: Carrer Font Vella, Carrer Gavatxons, Raval de Montserrat i Carrer de la Palla. (Work in progress) Tres personatges i una cadira gegant surten a prendre la fresca pels carrers de la ciutat, generant diferents situacions còmiques. Divendres 12 de juliol a les 19:30 h
 5. sonsdeltemps XIIcicleterrassa,músicaipatrimoni DEL18DEJULIOLAL7DESETEMBREde2019 Preuabonamentpertotselsconcerts:35€ Preudelsconcert6€,excepteeldeMartaAlmajanoa10€ ttttaaaannnnttaaaa cccccooooooppppppiiiiiaaaaa ddddeeeeee hhhhhhhheeeeeeeerrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmooooooooooosssssuuuuuuuuuurrrrrrraaaaaa DiDijojousus 18181 ddddeee jujujuliliolololol ii 222220.0.0.0.0.330330303 hhh / E/ E/ Esglsglsglglsgllésiésiésiésisisié a da da da daaa e Se SSSSantantantanta MaMaMMaMM riar hhh Seu d'd'ÈgaÈgaÈgÈÈÈÈ rararaaaa hhoorr cchhhhhh''''''èèèèèèè ttttttteeeeeeemmmmmmmmmmppppppppooooo............. DiDijojoususuu 25252525 dddee jujujulililiiooolololl hh 22220.0.0.0.0 30303030 hhhhh / E/ E/ E/ E///// Esglsglsgllssglsglss ésiésiésiésiésisié a da da da da da ddaaa ddee Se Se Se Se Se Se Se SSSe antantantantntantntnt PePePePePePePePPerererereererrrrerer SeuSeuSeuSeueuSeueuuSeSS d''ddd ÈgaÈgaÈgarara ssseepphhaaarrrddddiiiiiiccccccaaaaaa DiDimemecrcreses 3131 ddee jujuliliolo hh ddd 20.303 hh / CC/ Claulauustrstrstrtre de de dddelelele ConConConvenvent dt dt deee See antant Francncncnccescesscsc beegguuiinnaass,,, mmmoonnnnnjjjjaaaaasssss yyyyyy tttttrroobbbbbaaaaiiiirrrriiiitttttzzzz Dijous i 8 d’agossstt 202000.3.3.3000 hhh / E/ EEsgsgglsglsglsglsglésiésiésiésiésiésiés a da da da da da da de Se Se Se SSe SSanantantanantan PePePePerereree SeuSeuSeu d'd'd'ÈgaÈgaÈgarararar mmuussiiccallll hhhuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmooooorrrsss.. loonndddrrreeess,, 11166055 Diijojouusssus i l 292292929 dddd’a’a’agogoggogog stststststtsttttt ll hhh 2220.0.0000.30303030 hh / E/ EEEsglsglsglsglésiésiésiésia da da da delell ConConnnvenvenvenvennt ddt dtt de Se Se Se Santantantant FrFrF ancncescccc ll ddd laaa vvvvvvveeeeeennnnjjjjjjaaaannnççççaaaaaa dddddddddddd’’’’aaaaaaaaabbbbbbbbbbdddddeeeellll DiiDiDiDiijojojousuu 22 dd’a’aaaagogogg sttstt ll 2220.000 3030330 hhh / Casts elllll CaCartortortr oixaxaaa dedeee VaVVVVV llpl araradísí dddd’’’’ bbbbbddddddd lll ll’eedduucccaacccciiiiióóóóó ssseeeeeeeennnnnnntttttttttttiiiiiiiiiimmmmeennnntttaaall Dissabte 7 deee ssssssssetetetetetetemmbrbrbreee 20.0.0000000 303000 hhhh / CCasaasaaasaasaa AlAlAA egregre de de SSagragreraerararraaa l Karim Farhan, tenor | Carlos Oramas, solista SusSusannanna Ca Cresrespopo, ssopropranoano || èèèSilvaa Ma Maa anfanfannanfrrréréré, oorgarganisnissn tatataa ppp SarSararS rSS a MMa Ma MMariariariar nanaana, cc, clavlavlavisiisissi mbambababalumlumlumumlumlumm, b,,, b, b, endenddendir,ir,ir,r adaddda ufeufeufeufee ii nannarracccracióióióió ÁngÁngÁngÁngÁngggeleeleeles Ns Ns NNNNúñeúñezz, c, c, cantantantnt, c, c, c, c, asastastastasts aaaanyanyaaaaaaa ya oleoleleoles,s,ss dardardardarbouboubouboukakakaa i ppi pi panda dda ereereereereree tttattataa EmiEmiEmiEEEE liolioioiooo ViViiVV llallallalll lbalbalba,,,, mulmulmulltititi insinsinsnstrutrutrutrumenmenntististist tata i di di direireii cciccicióó móó usicalc DeMUSICA ENSEMBLE MarMarMarMarMaraarrM rrtataata AAltAAltadididid llll, soprp anoano || Santnti MMiroiron, vvioliololoola daa e gambaa , QUQUQUQUQUUQ ARARARARRAAA TETETEETTTTT BRBRBRBROSOSOSO SASASS Marta Almajano, soprano | Alfonso Sebastià, fortepiano
 6. Refresc de patrimoni ITINERARI DE LA GUERRA CIVIL A TERRASSA Casa Alegre de Sagrera (carrer de la Font Vella, 29-31) 2 h 3€ Informació i inscripcions a l’adreça electrònica: museudeterrassa@terrassa.cat o al 93 739 70 72 de dilluns a divendres, de 9 a 14 h *El Museu es reserva el dret de cancel·lar la visita si no s'arriba a un mínim de persones inscrites. Dijous 18 de juliol a les 22 h Interior de la Catedral del Sant Esperit. AMAT 321085. Col·lecció de l’Abans. Efadós Editorial Aquest any es commemoren els 80 anys del final de la Guerra Civil espanyola. Per explicar-vos com es va viure aquest període a Terrassa us convidem a participar en aquest itinerari. Es desenvolupa per diversos espais de la ciutat que van jugar un paper destacat durant la Guerra Civil espanyola: el Gran Casino, el Círcol Egarenc, la Casa Alegre de Sagrera, la Catedral del Sant Esperit, el Vapor Ventalló, l’Ajuntament i l’antiga seu de l’Institut Industrial.
 7. La Llegenda del Drac d’Ègara CIA. TIAN CUSIDÓ Titelles Parc Gernika (Torre-sana) Aquesta obra ens convida a conèixer una història original i divertida: l'intercanvi de papers entre la princesa indefensa, víctima del destí, i el cavaller destinat a ser un heroi! Hi col·labora: AV. Torre-Sana Divendres 19 de juliol a les 19:30 h
 8. Camins d’aigua PLUS ARTS Activitat lúdica i educativa Plaça del Segle XX (Segle XX) Camins d'aigua és una activitat infantil i familiar on convidarem a tots els participants a crear aqüeductes d'aigua per aconseguir el repte proposat: fer arribar l'aigua d'un punt a un altre sense perdre ni tan sols una gota! Hi col·labora: AV. Segle XX Divendres 26 de juliol a les 19:30 h
 9. Absurditties CIA. MORTELO & MANZANI Clown Plaça de la Immaculada (Egara) Dos pallassos excèntrics arriben carregats d'un munt d'objectes i d'instruments que els porten a situacions d'allò més absurdes. Un espectacle fet amb el poc que tenen: recreant el seu propi món, un univers particular fet de realisme i fantasia. Hi col·labora: AV. Egara Dijous 1 d’agost a les 19:30 h
 10. La màgia de Màgic Sergio Espectacle familiar Plaça de Lluís Companys (Can Boada-Casc Antic) Sota l'aparença d'un mag clàssic i molt elegant, Màgic Sergio, fa un espectacle que passa per tots els diferents tipus de màgia existents: la màgica còmica, la manipulació, la màgia general, les grans il·lusions,... Hi col·labora: AV. Grups Gibraltar - Pl. Lluís Companys Divendres 2 d’agost a les 19:30 h
 11. El Globus Vermell MÔ CLOWN Clown Plaça de Bòsnia Hercegovina (Can Parellada) La Mô dorm. La Mô somia. La Mô es desperta i comença un nou dia. Comparteix amb nosaltres la rutina diària que viu sempre amb alegria. Un amic inesperat pica a la seva porta. És de veritat o és un desig somiat? Quina alegria aquesta nova amistat! Hi col·labora: AV. Can Parellada per la unitat del nostre barri Dimecres 7 d’ agost a les 19:30 h
 12. Divendres 9 d’agost a les 19:30 h Contes de Gel CIA. TEIA MONER Màgia i Titelles Plaça de l’Assemblea de Catalunya (La Maurina) El xacrat és un ocell que cada any vola de l'Àrtic a l'Antàrtida. Amb ell visitarem els impressionants temples de gel de la Terra: El Pol Nord i el Pol Sud. Coneixerem la Didi, una orca blanca que volia ser de colors, i en Gegè, un pingüí que desitjava volar... i moltes altres aventures Hi col·labora: AV. La Maurina
 13. Dimecres 14 d’agost a les 19:30 h L’Egoisme Gegant CIA. PENGIM-PENJAM Titelles amb música en directe Plaça de la Cultura (Poble nou – Zona Esportiva) La Martina i en Jan juguen i s'enfaden. Tenen un comportament egoista i no saben com solucionar el seu conflicte. A través d'aquest conte i de les reflexions del públic, la Martina, en Jan i tots els nens, nenes i grans podrem comprendre la importància de la generositat i de compartir per tal de ser més feliços. Hi col·labora: AV. Poble Nou- Zona Esportiva
 14. Dimecres 21 d’agost a les 19:30 h Gelicadabra CIA. FÈLIX BRUNET Espectacle Itinerant Avinguda de Barcelona Un carretó de gelats antic i un personatge que fa màgia, mímica i humor gestual. Un show de màgia, dinàmic, fresc i divertit, amb un aspecte "vintage" i acompanyat de la millor música tradicional francesa amb acordions que li dóna un toc nostàlgic.
 15. Jocs Gegants Musicals PLUS ARTS Activitat lúdica i educativa Plaça del Progrés (Ca N’Aurell) Els jocs gegants musicals són jocs de fusta molt originals pensats per gaudir amb tota la família. Cada joc musical presentarà una activitat diferent, per a infants i adults, encadenada a descobrir els enigmes musicals. Divendres 23 d’agost a les 19:30 h
 16. Mr. Alret CIA. MOI JORDANA Espectacle familiar Plaça de Can Palet (Can Palet) Mr. Alret, comediant, malabarista, manipulador d'objectes, equilibrista i acordionista de professió. És un personatge excèntric que té un carrer propi, on ens submergirà en el seu univers humorístic a través del joc, transportant-nos a un món de màgia, humor i fantasia. Espectacle per a tota la família, circ clàssic amb dosis de contemporaneïtat. Senyores i senyors, nens i nenes, passin i vegin, i sobretot gaudeixin de l'espectacle. Dimecres 28 d’agost a les 19:30 h
 17. La Coloraines Band Música i animació per a tots els públics Plaça Primer de maig (St Pere Nord) La Coloraines Band entén la festa d'una manera divertida, animada, amb molt de ritme i plena de jocs i sorpreses. Amb aquesta idea, es troben a l'escenari uns bojos de l'animació i amants de la bona música, presentant un viatge musical amb cançons inèdites i d'estils molt diferents que faran ballar a grans i petits. Hi col·labora: AV. St Pere Nord Divendres 30 d’agost a les 19:30 h
 18. Concert commemoratiu dels fets històrics del 4 de setembre i lectura del manifest Dimecres 4 de setembre horari a concretar Convent de Sant Francesc ENTRADA LLIURE “Altres veus del modernisme” Maria Mateu, soprano Rossend Solvas, piano
 19. AV. BEJAR RONDADEPONENT AV. FRANCESC MACIÀ PASSEIG 22 DE JULIOL AV. ABAD MARCET AV.JAUMEI RAMBLAD’EGARA AV.BARCEL0NA AV. SANTA EULÀLIA AV.DELVALLÈSAV.DELVALLÈS CTRA. RUBÍ Manresa AUTOPISTA C16 AUTOPISTA C58 BCN A-C16 BCN 1. Plaça Vella - Torre del Palau 2. La Seu d’Ègara 3. Plaça de la Immaculada 4. Casa Alegre de Sagrera 5. Av. Barcelona 6. Plaça de Lluís Companys 7. Plaça de l’Assemblea de Catalunya 8. Plaça de Bòsnia i Hercegovina 9. Plaça Primer de Maig 10. Parc de Gernika 11. Carpa del parc de Vallparadís 12. Plaça de Can Palet 13. Plaça de la Cultura 14. Plaça del Progrés 15. Convent de Sant Francesc 16.Castell Cartoixa de Vallparadís 17. Plaça del Segle XX Localitzacions 3 10 11 12 13 15 14 9 6 5 82 1 7 16 17 CTRA. MONTCADA 4
 20. cult UraAPROP Vols rebre informació sobre les activitats culturals que organitza el Servei de Cultura al teu barri? Omple aquesta butlleta i deixa-la a la recepció del centre cívic o a la Casa Soler i Palet (carrer La Font Vella, 28) NOM BARRI DE RESIDÈNCIA ADREÇA ELECTRÒNICA Atenent l’obligat compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Servei de Cultura per al seu tractament informàtic amb la finalitat de realitzar l’enviament de informació d’interès relativa a la programació del departament de Cultura al territori. Així mateix s’informa de la possibilitat d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació o oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic cultura.dis- trictes@terrassa.cat, protecciodades@terrassa.cat o a qualsevol oficina d’atenció al ciutadà de l'Ajuntament de Terrassa.
 21. Casa Soler i Palet Font Vella 28 • 08221 Terrassa Tel. 93 783 27 11 o bé cultura.districtes@terrassa.cat www.terrassa.cat/culturaaprop ORGANITZA PER A MÉS INFORMACIÓ AMB EL SUPORT DE Més a Prop Terrassa Els espais exteriors i els itineraris de la programació Fem l’estiu a Terrassa són físicament accessibles. Si es requereixen suports o mesures d’accessibilitat addicionals, poseu-vos en contacte amb l’organització al correu electrònic cultura.districtes@terrassa.cat o al telèfon 937832711 Els actes marcats amb aquest pictograma disposen d’interpretació en llengua de signes catalana sota demanda (cal reservar amb un mínim d’una setmana d’antelació al correu electrònic cultura.districtes@terrassa.cat o al telèfon 937832711). TOTS ELS ACTES SÓN GRATUÏTS, EXCEPTE ELS INDICATS. AFORAMENTS LIMITATS Direcció general de la campanya d’estiu: Imma Vilches Direcció Cicle Sons del Temps: Arturo Palomares Ajudant de direcció: Gemma Roger Disseny gràfic: ingeniaCREATIUS 010 / 900 922 010 (si truca des de fora de Terrassa)
Anúncio